5.11.2014 г.

КАКЪВ ЕЗИК Е ГОВОРЕН В СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ?


Понастоящем политици и учени поддържат две теории за произхода на дедите ни. Тюркската се разклати сериозно, но тези, които са получили титли защитавайки я, няма как да се откажат от нея. Другите, вярващите, че нашите корени са в Памир и Тибет също не се отказват от вярването си, макар да виждат, че доказателствата за балканския произход на народа ни се трупат с главоломна скорост. 

И двете теории се наложиха по един и същи начин. Информацията, която достигаше до читателите бе представяна селективно. Неудобни факти и проучвания бяха пропускани.
Както поддръжниците на тюркската, така и симпатизантите на иранската теза говорят за Стара Велика България, но са на мнение, че това не е древната земя на дедите ни. 

Смята се, че българите, от които произлиза Аспарух са пристигнали в Черноморските степи и Кавказ сравнително късно – II- VI век. Вярва се също, че древният език на предците ни няма родствена връзка с днешния, а е от иранската, или тюркска група.

В случай, че това отговаряше на истината, то в Приазовието, преди II век не би трябвало селища и реки, чиито названия могат да се обяснят с помоща на българския език. Все пак един народ налага свои топоними и хидроними едва след трайното си заселване в дадена територия.

Нека да видим как стоят нещата в действителност. Нека проверим какъв е бил езикът на древните обитатели на земите, които Теофан Изповедник нарича Стара Велика България. Територията на тази наша държава съвпада до голяма степен с владенията на Тракийското Боспорско Царство. Там са живели скити, траки, кимерии, сармати, гръцки колонисти, евреи и т.н.

http://dalida.blog.bg/photos/3005/original/kubrat.jpgДанните за езика на най-старите обитатели не са много, но за сметка на това ясно показват що за хора са живели във въпросната територия. Ценен източник на езика на древното население е Плиний Стари. Той е живял през I век и е написал книги засягащи геогрaфията и историята на региона, който ни интересува. В своята Естествена История римският автор споменава няколко глоси, думи от езика на местното население. В случая се касае за скитите – народ обитавал земи от нашата Добруджа, та чак до Индия и Иран.

Първата глоса е битии, това било име на жени, които биели с очите си, а такива жени се срещали също сред тракийското племе трибали и илирите:16...esse eiusdem generis in Triballis et Illyris adicit Isigonus, qui visu quoque effascinent interemantque quos diutius intueantur, iratis praecipue oculis, quod eorum malum facilius sentire puberes; notabilius esse quod pupillas binas in oculis singulis habeant. 17- huius generis et feminas in Scythia, quae Bitiae vocantur, prodit Apollonides.” HN.VII.16-17


Битии се обяснява най-добре със стблг. бити-бия, удрям. Анализирайки тази глоса О. Трубачов смята, че не може да е скитска понеже нито в иранския, нито в индийския има дума с корен би и значение бия:  “Действие чар было убийственное в буквальном смысле (ср. о том же послеплиниевский компилятор Солин), чем и продиктовано наше отнесение глоссового bitia- к и.-е. диал. *bh- 'бить, убивать', кстати, неизвестному ни в иранском (в том числе скифском), ни в индоарийском...”


Това заключение на руския учен е меко казано странно. Далеч по-логично е да се каже, че щом скитската глоса битии-биещи не се среща в иранския, то най-вероятно скитите не са иранци.

Това прочее проличава и от друга скитска глоса, а именно мес плен – скитското име за месечината (луната) според Хезихий. Mec отговаря на българската дума месец, луна и на иранската маха-месечина. Плен отговаря на българската дума пълен и на иранската перена- пълен, цял. Мес плен стои  доста по-близо до българското мес(ец) пълен отколкото до иранското маха перена.

И в този случай Трубачов решава, че Мес плен-месец пълен, не принадлежи на скитския език поради това, че иранските езици не могат да представят най-близките думи. Отново странно и нетипично за науката заключение.

За наше щастие Плиний Стари дава и други скитски глоси. Той пояснява, че местното население нарича Азовско Море с името Темарунда, което в превод значело майка на морето – Matrem Maris. B миналото се е вярвало, че Азовско Море храни водите на Черно Море и поради тази причина Азовско Море е наричано и Майчино.

Трубачов вижда в частицата Тем думата тъмен и смята, че тя не е нито скитска, нито тракийска, макар тракийското присъствие в региона да е добре документирано и тракийският език се асоциира с кимерийския: “Нет оснований считать его и фракийским, хотя фракийские включения (главным образом, династические имена) в ономастику Боспорского царства известны, и хотя с фракийским ассоциируется, скажем, киммерийский.”


За пореден път срещаме странно заключение на Трубачов. Той смята, че тракийската дума за черен, тъмен е керс, сякаш в езика на един народ няма синоними. Прочее, иранската дума за черен, тъмен е акшаена. Тем отговаря най-добре на стблг. тьма-тъмнина, тъмно. Среща се разбира се и в тракийските топоними Темброгиос, Теменодури и др. Тяхното съществуване не е споменато от Олег Трубачов, а това би трябвало да бъде направено.

Той пропуска да направи сравнение на елемента –да в Темарунда с тракийската дума да-майка. Тя се среща на надписите от Дуванлий.Думата да означава по-точно хранителка, дойка, като най-близки по значение и двучене са блг. дада, дода, дайка- по-голяма сестра, хранителка, дойка. Възможно е Трубачов да не е бил запознат с българския език, възможно е също да му е било попречено от тоталитарната цензура.

Да продължим със сведенията на Плиний. Той казва, че на езика на местното население името на река Дон е Син(ус)HN.VI.20.  Според Вл. Георгиев древните имена на реките притежават смисъл вода, река, течение – Тракийският Език, с.59. И.Дуриданов споменава тракийския град Синтос, Синдос и смята, че това е било първоначално речно име, което е сродно със староинд. синду-река и староперс. хинд-река – Езикът на Траките, с.81. Най-древното име на река Дон, а също и на тракийското селище Синтос се обяснява със стблг. шентати-бунтувам се (движа се), а и съвременната шетам-движа се (тя обаче е загубила носовката си).

Тук е мястото да се добави, че на територията на Стара Велика България е живяло племе с име синди. Някои наши учени (Гергова, Лазова) изказват предположение за връзка между синдите от Приазовието, с тракийското племе синти - The Ethernity of the Burial Rite. The Throne and the Sitting Deceased, Acta Terrae Septemcastrensis V.1. За синтите се знае, че са морeплаватели. Те са старите обитатели на остров Лемнос – Д.Дечев, Die Thrakischen Sprachreste, с.445. Значението на синти, синди е – тези, които се движат, тези, които прекосяват водите, морето. Според Трубачов синди означава речниIndoarica…с.275.

Други глоси от езика на древното население на Приазовието, Черноморските степи и Добруджа дава Херодот. Разкзвайки за скитите, бащата на историята споменава името на едно от оръжията им – сагарис Her. I.215, VII.64. Това е бойна брадва, а най-близката дума до скитската сагарис е блг. секира. Иранската съотвестваща дума е тапар, а староиндийската е парашу-брадва, бойна брадва, секира.

Херодот представя още ценни глоси. Той пояснява, че на скитски арима означавало едно - Her. IV.27. Арима съотвества на стблг. алемъ-първи, гал. pемо(н)- първи, а и на името на древния град Ариминум. Той е на Апенините, на брега на Адриатическо Море, точно в региона, в който Страбон локализира траки, заселили се там след Троянската Война: “…allied themselves with the Trojans, and that they sailed away from Troy with the Thracians and took up their abode round the recess of the Adrias - Strab, 12.3.25. Съществува и тракийско лично име Аримеотес, чието значение е първи, първи син, първо чедо. Армулена пък е епитет на тракийската богиня Хера, т.е. първата, съпругата на върховния бог.


Към арима Херодот добавя и глосата спу-око -Her. IV.27. За разлика от другите глоси, тя има съотвествие в староиранския. Там око е кашман, но пазач, гледач е спаш. Срещат се паралели и в други езици като латинския например – спекаре-гледам, ау-спекс- жрец. Щеше да е странно, ако нямаше българско съотвествие, намираме го в спасъ-спасител, спасявам, спасение. Съотвества също и тракийското крепостно име Σπαθιζος- убежище, място на спасението. Първоначално значението на спасявам, пазя, пася е наглеждам, наблюдавам.

Бащата на историята ни снабдява и с други скитски глоси. Една от най-интересните е ойор-мъж - Her. IV.110. Тя има иранско съотвествие – вира-герой. Съществуват и други сродни думи, това са галската уир-мъж, латинската вир-мъжи българските виря, вирея, да не забравяме и стблг. извирати сеѧ- издигам се. Коренът вир има значение сила, мощ, стремеж. 

Когато тези сравнения бъдат представени, вече ще е трудно да се твърди, че скитският език спада към иранската група, освен, ако някой не прояви наглостта да обяви гали и римляни за иранци.

Може да се добавят още глоси, но и от представеното до тук става ясно що за език е говорен в земите на Стара Велика България. Не става дума за някаква чужда и непонятна реч, а за древен вариант на българския език:

битии-бити-бия
мес-месец, месечина-луна
плен-пълен
тем-тьма-тъмнина, тъмно
да-дайка, дойка, дада
синт- шентати-бунтувам се, движа се
сагарис-секира
арима-алемъ
спу-спасъ-спасител, гледач
ойор-виря

Някои от тези думи са документирани повече от 1000 години преди времето на Аспарух. Вижда се, че още през V век преди Христа нашият език не само е говорен в Европа, но и в територия, която по-късно е наречена Стара Велика България.

Разбира се езикът ни е говорен не само в Приазовието, но и на юг от Дунава, но когато Теофан пише за дедите ни, Римската Империя е твърдо решена да върне под своя власт райското кътче наречено Тракия. То е богато на злато, сребро, мед, дървен материал, жито, просо, ръж, а най-вече и на способни войници.

Фанатичното желание на така наречената Византия да заграби отново земята ни е причина да се постави табу върху споменаването на това, че българите са изконно население не само на Приазовието, но и на Тракия. Лаоник Халкондил се осмелява да нарече българите местен народ и за малко не попада на кладата. При такива условия кой би се наел да каже истината? Само шепа хора нали...

Истината не е сложна, но е неудобна за мнозина. Така наречените “ирански скити са от същия произход както и хората, които римляни и гърци наричат траки. Стефан Византийски си го казва направо – скитите са тракийски народ

По-рано Дион Касий причислява тракийското племе даките към скитите. Още по-рано Страбон обяснява, че саките са източни скити, а живелия през век Аристофан казва – саките са траки.

За Страбон сарматите са от рода на скитите, Прокопий пък доуточнява, че сарматите спадат към семейството на гетите. Плиний причислява костобоките към сарматите-скити, но костобоките са си траки.

Самото име скити има паралел в тракийската ономастика. Става дума за тракийското лично име Скито-ток. То е записано на златния пръстен от Дуванлий. Страбон е този, който обяснява какво е значението на народностното име скити – ancient Greeks — just as they embraced the inhabitants of the known countries of the north under the single designation "Scythians" ("or "Nomads," to use Homer's term)- Strab.I.II.27.

Старият автор обяснява, че скити означава номади, т.е. скитащи. Проф. Г. Ценов обясни отдавна въз основа на това свидетелство, че етимологията на скити идва от стблг. скытати сѧ- скитам се. Ето, името на скитите, споменато преди повече от 2500 години има обяснение не на ирански, или тюркски, а на старобългарски. Страбон дава и друго ценно сведение. Той казва, че в дълбока древност гърците са наричали всичките си  северни съседи с името скити, т.е. народът наречен траки също е носил названието скити. Това е така защото по времето на Бронзовата епоха някои от племената от земите ни са продължавали да скитат поради това, че са се занимавали със скотовъдство. В Дунавската равнина и Черноморските степи климатът е по-подходящ за развъждане на животни, отколкото за земеделие.

Тези изключително важни данни за жалост не се споменават от поддръжниците на тюркската и иранска теория за произхода на българите. По този начин става възможно да се правят най-различни спекулации относно произхода и прародината на предците ни.

По принцип не е никак трудно да се разбере, че дедите ни са първият цивилизован народ на Европа. На нашия континент предците ни първи усвояват организираното земеделие, скотовъдство и металообработването. Това им позволява да изградят здраво и силно общество, в което населението расте с огромна скорост. След време Балканите са пренаселени и трябва да се търсят нови земи за колонизация. Най-близките територии са Черноморските степи. Там предците ни се заселват преди повече от 6000 години.

Това обяснява смайващите прилики между културите Варна, Кукутени, Румъния и Триполие, Украйна. Керамика, жилища, идоли, погребални ритуали показват, че тази огромна територия е обитавана от едни и същи хора. Те са в непрекъснат контакт, като трябва да се отбележи, че нашата страна е главен износител на метали и метални предмети в земите на север от Дунава.

Не само търговията между дедите ни в Тракия и Черноморските степи е непрекъсната, предците ни дават подслон един на друг по време на бедствия и войни. Страбон свидетелства, че гети и мизи обитават както южния, така и северния бряг на Дунава и подобно на трибалите понякога прекосяват реката.

За това, че езикът на дедите ни обитаващи различни региони се запазва близък, свидетелстват паралелите в топонимите от Приазовието и Тракия.

ПРИАЗОВИЕ              ТРАКИЙСКИ ЗЕМИ                                  
ПАНТИ КАПА КАПИ СТУРИЯ
КОРКОН ДАМА-УСКУ ДАМА
СИБРИ АПА        -ЗАЛД АПА
ТЕМАРУНДА     - ТЕМБРОГИОС
ГОРГИПИЯ         -ГАРЕСКОС
САЛ ОСТА          -ОСТА ФОС
ДОРУ                   - ДУРО СТОРУМ
КАЛИ ОРДИ       -КАЛИС
СУРУВА             - СУРА БАРА
ТАМУ РАКА     - РЕКИОС      


Думите капа, дама, апа, тем, гор, оста, дор, кал, сара, сита, сур, река отговарят на българските копа, дом, вапа, тьма, гора, устие, двор, кал, езеро, сур, река.

Паралели срещаме не само в топонимите от Приазовието и териториите населени с траки. Доста успоредици са налице и в личните имена. Благодарение на различни писмени паметници ние можем да видим, че в земите на Стара Велика България са живели хора, наричани от римляни и гърци с названието траки:

ПРИАЗОВИЕ              ТРАКИЯ

АВЛУЗЕН                    АВЛУЗЕН
БЕРИСАД                   БЕРИСАД
БИТЮС                       БИТЮС
ВИСТАС                      ВИСТАС
ДИЗАС                         ДИЗАС
ДУЛОН                        ДУЛЕС
КОЗИС                         КОЗИС
КОТИС                        КОТИС
МУКОС                       МУКОС
РЕМЕТАЛК                РЕМЕТАЛК
РЕСКУПОРИС          РАСКУПОРИС
САДАЛА                     САДАЛА
САЛОС                        САЛОС
СУРА                            СУРА
СЕФТ                           СЕФТ
СПАРОТОК                СПАРОТОК

Паралелите в топонимите и имената са интересни, нали? Да, но от тях поддръжниците на иранската и тюркска теза за произхода на народа ни бягат като дявол от тамян. Това нито е научен подход, нито пък е почтено. Не ни е казано и това, че векове преди Аспарух, царете Котис, Рескупорис и др. са имали родови тамги като тези, които срещаме по старобългарските паметници.

Ето какво се получава когато цялата истина бъде показана – едва ли някой разумно мислещ човек би повярвал, че дедите ни не са древен балкански народ. Всеки, който е непредубеден може да установи, че по време на Късната Античност и Ранното Средновековие в Приазовието и Тракия не се появяват нови народи.

Промяната се състои в това, че от тези земи са изгонени паразитиращите римски колонисти. Те са живели на гърба на местното население, чиято култура и език са се опитвали да унищожат...за щастие без успех.

С цел да се въведе объркване римските писатели не са обяснявали, че траки, скити, кимерии са само различни групи на един и същ народ – този, от който произлизат Залмоксис, Евмолп, Тамир, Лин и Орфей

Този народ е познат от Късната Античност насам под името българи. Премълчани са езиковите, културни и религиозни прилики между различните групи. Вместо това са се ковали заговори и са се настройвали роднини едни срещу други.

Често съм се питал – какво точно е дало сила на предците ни по време на чуждото подтисничество? Трудно ми е да си представя упорството на дедите ни да запазят своето. Любовта им към старият език, обреди, обичаи е била неизмерима. Именно верността към род и реч е помогнала на старите българи да се запазят като народ. 

Помогнала е и обичта. Тези от предците ни живеещи на север от Дунава до края на VII век са можели да оставят своите братя под римско подтисничество, но не са го направили. С цената на кръвта си те са извоювали свободата на роднините си през 680 година. Българинът винаги е обичал своите и винаги е рискувал живота си, за да им помогне. Време е да оставим различия и гордост настрана и да си припомним за тази братска любов68 коментара:

 1. Аз мисля, че основният въпрос, който стои пред всички съвременни изследователи на нашата история е локализацията на Стара Велика България. Когато казвам локализация имам предвид не само географско определяне на местоположението, но и локализация във времето.
  Казионните историци твърдят, че Стара Велика България е държавното образование създадено от Кубрат. Само, че една държава просъществувала 35-40 години няма как да е хем стара, хем велика. Да, Теофан Изповедник говори за Стара Велика България, но къде е тя? В работите на един недолюбван от големите корифеи историк, се прокрадва идеята, че въпросната територия (СВБ) е Одриското царство. Според други това е Боспорското царство или пък държавното образование на хуните. Всичките са достатъчно стари и дълго просъществували за да бъдат претенденти за Стара Велика България. Когато се реши този проблем отпадат и Памир (какво пък толкова има там?), и Тяншан, и Кавказ и смешната иранска теория.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стара Велика България няма как да се идентифицира с Одриското Царство. Разказвайки за Стара Велика България Теофан споменава реките Волга и Кубан, Азовско Море, разбира се с по-старите им имена Агел, Куфис, Меотидско езеро.

   Иначе да, няма как Кубрат да е основател на Стара Велика България. Нито някой е твърдял, че той е основателят, нито пък има логика едно държавно обединение, което е съществувало по-малко от половин век да се нарече Велика България, камо ли стара...

   Изтриване
  2. Не знам дали е смешна в твоите очи, но т. нар. иранска теория е най - издържана откъм факти ... колкото и да не се харесва това на автохтонистите. Данните от археологията дават недвусмислени доказателства за връзката на прабългарите с късните сармати. Прабългърите по археологически данни са твърде различни от траките, а прабългарските нишови погребения имат директни паралели сред усунските и сако - тохарските некрополи в азиатското междуречие Амударя - Сърдаря. Прабългарските владетелски имена са чисто ирански - Аспарух (несъмнено ирнаско име), Кубер, Кардам, Крум - име идентично с името на владетеля на обитавалите в Азия хионити.

   Честно казано не разбирам тази омраза към древните народи от иранската група на индоевропейското семейство. Вероятно това се дължи на днешния доста мургав външен вид на иранците, който се дължи на смесване с представители на дравидската раса.

   Изтриване
  3. Да, иранстата теория е смешна по няколко причини:

   1. Няма мащабни антропологически изследвания показващи, че сме роднини с иранските народи. За сметка на това две мащабни антропологически изследвания показват, че ние нямаме нищо общо с народите на Азия.

   2. Няма мащабно генетично изследване, което да показва, че сме роднини на пащуни и иранци. За сметка на това български и чужди генетици установиха, че значителна част от българите са потомци на най-древното население на Балканите.

   3. Старобългарската керамика от Плиска и Преслав няма прототип в Памир, Тибет, или друго място в Средна Азия.

   4. Старобългарските острия на стрели, копия и т.н. се срещат в Източна и Средна Европа около 1300 години преди времето на Аспарух.

   5. Типичната за старите българи изкуствена черепна деформация се среща в Тракия още от Неолита. Сред мизи и фриги тя е употребявана масово по време на Желязната епоха. Йордан Йорданов, Стефан Йорданов и др. са писали по тази тема.

   6. Легендите за старите българи са от тракийски, а не ирански произход. Легендата за снопът стрели, които Кубрат кара синовете си за счупят има прототип в баснята на тракиеца Езоп, който е живял около 1200 години преди Кубрат. Легендата за изкореняването на лозите от Крум има прототип в историята на Буребиста, който кара гетите да изкоренят лозите си.

   6.Обичаите ни не са ирански, а от тракийски произход. Кукерство, нестинарство, лазаруване, Герман, Гергьовден, Трифон Зарезан, запалените стрели на Сирни Заговезни, русалийските игри и т.н. са признати за тракийско културно наследство. Прочетете работите на Е.Теодоров на тази тема.

   7. Българските земеделски сечива и пастирски атрибути са от тракийски произход. Прочетете работите на Н. Колев.

   8. Българската народна носия е от тракийски произход. Връзката е открита и от Г.Китов, Д.Агре.

   Аспарух не е иранско име защото аспас е тракийска дума за кон, която намираме в епитета на Тракийския Конник - Ут Аспиос.

   - Кардам отговаря на тракийското Кард-ентис, наставката -ент е типична за старобългарския, намираме я в жреб-енте, осл-енте, вол-енте.

   - Крум е още по-древно, име Круменийо е споменато на микенски документи от 2 хил.пр. Христа.

   - Кубер също е палеобалкански, то се среща също в микенски документи от 2 хил. пр. Христа под формата Кувирийо.

   Къде намерихте омраза в думите ми не зная, май се дължи на Вашето въображение...

   Изтриване
  4. От гледна точка на лингвистиката българския език е може би най-важният език на земята и това не го казвам аз а лингвистите, и то не българи. В него са всичките граматически образувания, за които един лингвист може да мечтае и ако обобщим малко е ясно, че българския език е много древен (няколко хиляди години ако не и десетки хиляди години).
   Според мен Старата Велика България винаги е била там където е била, но е била известна под други имена, да не забравяме, че не са запазени наши собствени летописи а използваме тези на нашите врагове. Те пишат, което им е изгодно а пък и Българската държава е отсъствала за няколко столетия, точно не се знае засега, и това е било използвано за да се пренапише историята.
   Трябва да се изследва, какво става с населението след окупирането на Тракия от Римската империя? Много вероятно голяма част се изселва заедно със стадата си именно във Старата Велика България или дето е било едно време Боспорското цартсво? Тези територии Римската Империя не е смеела да напада, защо? Оттам контраатакуват и си взимат земите и после нападат, и унищожават Римската Империя през 480 година след н.е.? В италианските средновековни истории се споменава, че Германия не е била завладена от Траян, но както се описва то това не е днешната Германия ами е някъде в България?
   Има още много да се изследва за да се достигне до истината!

   Изтриване
  5. Откриването и записването на истинската българска история тепърва ще започва.

   Изтриване
 2. Отговори
  1. БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И БОГ НАД НЕЯ !!!

   Изтриване
 3. Здравейте!

  Понеже тук в блога често се цитира Ганчо Ценов, бих искал на интересуващите да поствам един линк с две негови кники на страницата на българската онлйн ЧИТАНКА, които могат свободно да се изтеглят: http://chitanka.info/person/gancho-tsenov

  Поздрави от Австрия, Иван

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От името на всички интересуващи се - Благодаря за информацията!

   Изтриване
 4. Трябва всички българи да се обединят и да се учи тази стара история в училище ,а не да се крие това знание от нас,
  нека да възродим Стара Велика България ,стига сме се снишавали!
  Нека бъдем като рицарите от игрите ,които си играем !http://bestgamer.org/odin-quest/

  ОтговорИзтриване
 5. Интереса ми беше привлечен от думата "пася". Думата "паса" се използва и днес, когато някой "пасе" животните се има в предвид, че ги пази, докато те се хранят на открито и неоградено място (кози, овце, крави, биволици), а не че им дава храна или че им слага храна в ясла (оградено място, пригодено за спане и хранене на овце и кози). Това според мен доказва верността за произхода на самата дума и началното и значение, запазено и до днес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, ние сме позабравили най-старото значение, но като започне човек да прави сравнения и всичко си идва на мястото.

   Изтриване
 6. Относно името на древната ни столица „Фанагория”, а в същност ПАНАГЮРИЩЕ. Пана/г/ир , Пана/г/ирИЩЕ / Панагюрище - място където се правят пана/г/ири. Старата българска дума «панагюрище», означава територия на която се правят панагири , т.е. място за търговия.
  ПАНАГИРИЩе/Фанагурис, е голямо търговско средище до 10 в. от Р. Хр., а според редица учени, най-голямото открито до сега в причерноморския регион. Имаме пълно покритие между името и социалната функция на селището. Това име не е променяно векове, нещо доста необичайно в древността, още повече, ако градът е бил кръстен на неизвестния до 12 в. сл. Р. Хр. грък “Фанагор”.
  Именно „Фанагурис”, а не Фанагория, Фанагура и т.н., тъй като
  достоверния източник е Прокопий Кесарийски , който пише:
  „Два други неголеми града, наричани Кепа и Фанагурис от древността са подчинени на римляните и такива бяха и в мое време.“
  Останалите източници:
  1. През 1896 г. Сред руините на този древен град е намерен камък с надпис : Аполодор, син на Фанагор, посвети на Афродита .... и т.н. Интересен надпис. Намерих негови описания, но не и негова снимка. Още по-интересна е историята на намирането му. Открит е под водата, близо до крайбрежието на древния град. Това е надпис който се е запазил векове в бурните води на черноморското крайбрежие. Сега става ясно защо няма негова снимка.

  2. Най-древния.
  Скилака Кариандского -VІ в. пр. Р. Хр., который пишет о регионе нынешней Анапы:
  «Синды. После же меотов живут синды; но достигают они и областей во вне залива; и у них существуют такие греческие полисы: полис Фанагор, Кепы, Синдская Гавань, Патунт».
  Какви гърци в VІ в пр. Р. Хр.??? - явно това е редактиран препис

  3. Гръцкия писател - Ариана от ІІІ в. сл. Р. Хр. описващ легендата за основаването на града от бежанци от Теос в 546 г.пр. Р. Хр. начело с Фанагор. Само че за него научаваме от Византийския църковен писател, оратор, архиепископ Евстафий Солунский 1115-1193 г.

  4. Наши съвременници-

  4.1. А. Трепетов. Фанагория. История Фанагории
  Руководителем последней группы переселенцев был некто Фанагор, по имени которого и был назван новый город - Фанагория. Это был полис, т.е. независимый ...

  4.2. „Мирфатых Закиев-Почетный член Турецкого лингвистического общества
  В регионе Северного Причерноморья болгары фиксированы под названием своих предков — оногур/hуногур в VII в. до н.э. Построенный ими населенный пункт назывался hоногур/фанагор, в VII в. до н.э. колонизаторы-греки превратили его в большой город, через 1000 лет он под названием Фанагория стал столицей Великой Болгарии — государства Кубрата.” Интересна и неочаквана подкрепа, макар че греши в интерпретацията.
  4.3. Интересен цитат от Е.А. Гладилин: «В советское время главным специалистом по греческим полисам на берегах Черного моря стал академик Сергей Александрович Жебелев (1867-1941). Именно с его подачи в первые годы советской власти был узаконен «греческий след» в отечественной истории и полисы-склады оказались на территории античных городов. Он был одним из организаторов Академии истории материальной культуры и неизменным заместителем председателя этой Академии, заведующим сектором античного Причерноморья, издал свыше 300 научных работ. Незадолго до смерти, решив снять грех с души, академик написал посмертное письмо, в котором признался в фальсификации истории…»
  Не забравяйте, че гръцкото Φαναγθρισ идва през латинския Phanaguris, а как отпадат суфиксите в думите няма нужда да Ви обяснявам.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Твърдението Ви не е верно. Първи за Фанагория пишат Страбон и Скилакс като предават името под следния вид - Φαναγορία, Φαναγόρεια.

   Панагюрище идва от παναγυρος и няма никаква връзка с Фанагория.

   Изтриване
 7. Цялата легенда за бежанеца от персийските орди, гръка Фанагор, живял в VІ в. пр. Р. Хр. ,e написана от византийския църковен писател, оратор и архиепископ, Евстафий Солунский 1115-1193г., позоваващ се на живял 15 века преди него гръцкия писател - Ариана от ІІІ в. пр. Р. Хр; По тази логика, източник за историята може да бъде и летописеца Велизарий, или поп Алигорко, за които пък научаваме от писателя Антон Дончев. Не по-малко интересна и екзотична е местната руска легенда „О черном лекаре”. Гърците са „облагородили” името на града, а и руско-съветските историци не са се въздържали от предаването на „славянско” звучение. На руснаците думата „панагюрище” нищо не им говори. Татарстанските учени, пък навсякъде пишат и „Фанагурис” редом с „Фанагория”.
  Името „Панагюрище” повдига завесата на много тайни от Българската история. Да не забравяме, че е бил столица на БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. От този град именно тръгва Юстиниан ІІ , за да се възкачи с помощта на Българите на имперския престол в 705 г от Р. Хр. Гърците имат не малка роля в унищожаването на всякакъв спомен за БЪЛГАРИТЕ. Показателен е случаят със заличените от гърците, български стенописи в църквата на Роженския манастир край Мелник и то,- в първата половина на ХХ век. Напоследък, ползвайки се от значително по-високата си международна известност, си позволяват да „елинизират” и траките, народните ни хора, носии и т.н.;
  Проверете как звучи на гръцки ПАНАГЮРИЩЕ. Според мухльовците, български думи почти няма в езика ни. Те са или гръцки, или «славянски», или турски, има малко и от "траките" ,но какво да Ви обяснявам, ние българите сме полиглоти. Нека да напомня за едно изказване, ... "Историята вече е написана, тя не се пренаписва”, заяви гръцкият външен министър Дора Бакояни .....
  За жителите на сегашното Панагюрище,Каравелов веднъж се е изказал, че имали татарски физиономии. Да, “клинки”. На един копривщенец му показвали етнографски атлас и той като видял волжски татарин и възкликнал "Клинка", демек панагюрец. За основателите на сегашния Български град Панагюрище не се знае почти нищо, освен че са пришълци. Името му, също няма смислено обяснение. Там, може би се бил провеждал събор или малък панаир, който впоследствие, може би се бил преместил в Пазарджик.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Панагюрище е заемка в българския език, на български името не притежава смисъл и не повдига никакви завеси.

   Изтриване
  2. На така наречения "империалист" ще отговоря като жител на Панагюрище: На 48 години съм и до този момент никога и никъде в града не съм срещнал и видял "клинки" и други простотии на генетичните дегенерати и изроди от Копривщица. По-скоро всички те ако ги посетите сега ще видите следната картинка: ниски, черни, грозни и вопиющо зли и тъпи! Що се отнася до името на града ни има и друга по-малко известна теория за града на св. Богородица от гръцкото име Панагия, но не мога да твърдя че е вярно.

   Изтриване
 8. Няма абсолютно никакви доказателства Фанагория да е била столица на България. В най-добрия случай е имало военен гарнизон и може би малък български квартал. Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, аз също нямам данни Фанагория да е била столица на дедите ни. Ако не се лъжа Теофан казва - на източните брегове на Меотидското езеро, отвъд Фанагория освен евреи живеят и много други народи. Отвъд това езеро, над река Куфис, в която се лови българската риба ксистон е Стара България...

   Фанагория не е споменавана нито като столица, нито като български град.

   Изтриване
  2. 1. В народните ни песни е запазена думата ПАНАГИРА "...аз ще да ида на панагира, във Цариграда на панагира. Ще ида да ти купя златно детенце, златно детенце, сребърна люлка, сребърна люлка,..." ; "...на сбора, на панагира. Че са станали, тръгнали, накрай село са събрали. Най-подир дойде Марийка, най-бяла и най-цървена, най-убаво пременена, ..."
   2. Какво и как е писъл Скилакс Кариадски не може да знаем, все пак това е през 6 век преди Р. Хр., но в преписа се споменава нещо за Гърци, а етнонимът грък е късен и римски. Това показва, че преписът който цитирате е една третокачествена калка.
   3. Според някои няма доказателства, че Фанагурис/Панагюрище е била столица на Стара Велика България. Коя е била тогава столицата? Може би е най-добре да няма и Стара Велика България, каквато теза се прокарва и от някои чужди „доброжелатели”. Няма доказателства, защото всичко писано за нас се побира в десетина книги, визирам ЛИБИ и ГИБИ, а нашата история е хилядолетна. Та какво са десетина книги, като само речниците в моята скромна библиотека са повече.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. В народинте песни има стотици заемки, това си е в реда на нещата. Панагир, панагюр, панаир не е българска, а гръцка дума.

   След като не знаем коя е била столицата на Стара Велика България, трябва ли да обявяваме Фанагория за столица след като няма абсолютно никакви данни за това? Теофан поставя българите отвъд Фанагория, не в нея. Разбирате ли разликата между отвъд и във?

   Препис не може да бъде калка, калка е превод на чужда дума. Панаир, панагюр е калка на събор, сборище, тържище - те са български думи.

   Изтриване
  4. Понеже сте пропуснал да прочетете ".............Според мухльовците, български думи почти няма в езика ни. Те са или гръцки, или «славянски», или турски, има малко и от "траките" ,но какво да Ви обяснявам, ние българите сме полиглоти...."

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Придържайте се към културен тон, ако искате да продължавате да коментирате.

   Изтриване
 9. Павка, до колкото си спомням преди години бях гледал някакъв филм за Фанагория. Мисля, че беше онзи филм, който аз класифицирам като научна фантастика - ,,Пътя на българите", или нещо подобно, излъчен по БТВ, преди 5-6 години, в няколко серии. Огромен, според моето скромно мнение, бюджет, хвърлен напразно и целенасочено в грешна посока. Та, спомням си, че някакви украински археолози разказваха за намерените следи от българи в самата Фанагория. Знаци, дълбани по крепостната стена и други такива, до колкото си спомням. Но са намирали следи от българско присъствие. И друг път съм те питал, но за мен голямата загадка си остава Волжска България. Беше ми отговорил, че според теб, само управляващата върхушка е била българи. Все още, ли си на същото мнение или си ,,изровил" нещо ново? Прекалено много са въпросителните, поне за мен, относно всичко за Волжска България и до сега не успявам да срещна задоволителни отговори от никъде. Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, Русия колкото и голяма да е била до превземането на Волжка от Иван Грозни си е княжество(князът не е самостоен владетел, подчинен е на цар или император) Към титулатурата си Иван Грозни добавя и цар на България(Волжка) и едва тогава Русия става империя. При руснаците има 60% монголоидност(вж. Елцин, Брежнев и т.н.) докато при волжките българи наречени татари за да бъдат обезличени таквоз нещо няма, запазили са се чисти. Точно като нас, както ние нямаме тюркси гени, така и татарите нямат монголски.
   Павел е много скромен в писанията си хе-хе. Черно море си е било наше вътрешно море.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  2. Иво, скоро ще пусна нова статия за Волжка България. Дано тя да ти даде отговори.

   Изтриване
  3. по EUPEDIA YDNA съупадение между БЪЛгари/ БУрГАРИ и казански татари (волжски булгари/ пълхари?) е 31%, (великие) русские (москали) -30%, украинци (русини) - 60%, гагаузи/ молдовани - 78%, албанци - 85%, сърби - 87%, черногорци - 89%, босненски сърби - 90%, румънци - 93%, гърци 77-96%, "македонци" - 97%. Излиза траки = слАевяни = пра-БЪЛгари и няма как прекалено голяма маса БЪЛгари да са се изнесли прекалено на изток. Освен едното име Булгар и може би Биляр (бiле на украински е БЯЛо/ БЕЛo) няма други трако=слАвянски следи там. Иван Грозният е психопат насилник, пра внук на татаромонголския бейлербей Мамай по майка, но и наследник на последния ромейски басарей (василевс, предгтъцка титла със санскритско БЪЛг значение от бас - реч величие светлост) по линия на баба си Зоя/ Софья Палеолог погърчена полуБЪЛгарка от куманововелбъждския род Драгаш от Морея (Пелопонес), племенница на последния василевс. От тук иде и самотитулуването ц(ез)ар и то Всея Руси(я) неоснователно - москалите нямат доказателства, че някога преди това са се наричали руски (русские), нито за масови славянски преселения в земите на днешна Россия - староукраинското Рус на ГРЪЦКИ. От Софья Палеолог Иван Грозни Петю Велики (татарин) и Кстя Велика (немкиня) великите "руски" москали следват ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ МОСКВА ТРЕТИ РИМ заради което помитат по пътя си Украйна (Старата Рус/ия/), Кримското КАНство и БЪЛгария.

   Изтриване
  4. а някои от казанските татари имат "БЪЛгарски" вид, макар и по тъмни, не русоляви, не са с монголоидни черти, защото основна хаплогрупа при тюрките (не монголите с които се смесват в различни степени) е "келтската" r1b обособила се около КАСПИЙСКО МОРЕ и дошла на БАЛканите с "арийската" r1a от северното Черноморие/ Украйна преди около 6000г. Тоя тюркски ген, наричан на Запад келтски стига 80% при баските и кимрите (уелсците). Всред БЪЛгарите и БАЛканците е около 10-15% на 4то място.

   Изтриване
 10. Бриг, не успяваш да ме убедиш. Езикът на съвременен Татарстан е тюркски. Големият въпрос е: Как волжските българи са приели тюркския език, след като дунавските българи ДОКАЗАНО не са тюрки. Не съм специалист, но не намирам и общи черти в носии, архитектура и бит. Колкото и трудове да съм изчел относно горепосочените сходства, въпросите остават. Т. Чобанов, беше издал книга, във връзка със сходствата в архитектурата и бита между двете Българии, но това може да се посочи между почти всички тогавашни държави. Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То целия регион там говори тюркски езици е и?
   "Татарите" в Украйна са досущ нашенски селяни. Поне това дето съм гледал от информационните агенции в началото на конфликта.
   http://www.euratlas.net/history/europe/1600/index.html
   Виж картата по векове. Там където е Стара Велика България доста години е бяло поле на картата хе-хе. Трудно им е било на руснаците с усвояването на бившите ни територии. И в Крим едва ли ще им е лесно.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
 11. Много бих искала да натрия носовете на мои приятели гърци, и да им покажа че, и ние сме древна държава като тях но, наистина се обърках на кого да вярвам вече.Едни твърдят че сме Кимерийци. Други твърдят че сме Траки.Някъде четох че,Александър велики се оженил за българката Роксана,и държавата ни по онова време била в азия,и се е наричала Богар.в крайна сметка какви сме и от къде сме се заселили в дунавската равнина? И как Орфей е българин като гърците твърдят че е от гръцки произход името Орфеос и е древногръцко име което го има и в техния именник?Много ще се радвам ако някой предложи по достоверна информация където да прочета повече за България и българския ни народ.Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще отговорям наред.

   1. Кимерийците са тракийски народ, да се отделят от траките е лудост и само заблуден, или заблуждаващ умишлено човек може да направи това.

   2. Роксана не е българска, това е пълна глупост.

   3. Колкото до името Орфей, това, че се ползва от гърци не го прави гръцко. Американци от африкански произход носят имена като Алфред, Харолд, но това не означава, че старите англо-сакси, на които тези имена принадлежат са живели в Африка.

   По отношение на информацията, за която питате, препоръчвам Ви следните статии


   ОТ КЪДЕ ДОЙДОХА ГЪРЦИТЕ ? http://sparotok.blogspot.nl/2013/04/blog-post_24.html

   КОЙ СЪЧИНИ МИТА ЗА ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ТРАКИТЕ? http://sparotok.blogspot.nl/2013/01/blog-post_24.html

   Изтриване
 12. А кое е първо, кокошката или яйцето? От толко много статии за произхода на българите(нема никакви прабългари, все едно за някой си Гошо,дядо му да е праГошо) всеки пише, че българите произхождат от еди къде си, а не че еди какво си произхожда от българите. Това некакъв комплекс ли е или какво? Ако приемем, че сме траки, защо да не сме българи щом произхождаме от траките? Щом пеласги(траки), кимери,българи, сармати и скити са едно(или от едно коляно) значи ли, че не сме българи? Защо Роксана да не е българка и защо трябва прародината ни да е Памир и Хиндукуш, след като български топоними, хидроними и какво ли не има по цяла Евразия? Значи ли, че българите в Балхара и българите в Тракия не са едни и същи така както аз и дядо ми не сме едни и същи? Това пак ме връща за въпроса за кокошката и яйцето, идва така, че ако сега българите в Испания си направят държава тя няма да има нищо общо с българите тука...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не смесвайте различни теми! Това къде е имало българи и къде е прародината на българите са две напълно различни неща. Англичани колонизират Америка, Австралия, Нова Зеландия, Южна Африка, да не забравяме и Индия. Безспорно колонистите от тези места са роднини на останалите в Британия англичани, но дойде ли реч за произхода на старите англи можем да говорим само за областта Ангелн в Северна Европа.

   Разбирате ли разликата?

   Що се касае до Роксана, няма нито един стар исторически извор, който да я определя като българка, или пък като жителка на държава с име Балхара.

   Реалност е едно, фантазия е друго.

   Изтриване
  2. In the Avesta Bactria is mentioned only in the list of countries in the first chapter of the Vendīdād (Vd. 1.6 and 7). It appears as Bāx’iš (from which Humbach [1966, p. 52] reconstitutes an original form *Bāxδriš in order to explain the western, probably Median, form Bāxtriš).

   http://www.iranicaonline.org/articles/bactria

   Изтриване
  3. Е хубаво де, айде произхождаме от траките? Невероятно ли е траките да са били в Кавказ,Памир и Хиндукуш например. Примери много- келти от Британия на Балканите, викинги от Скандинавите къде ли не и то как ли не са наричани. Ако приемем, че времето променя дори името на народа пак примери много, това за траки та чак до българи минали през какво ли не си е напълно възможно. Мен лично ме съмнява да идваме от Памир и Хиндукуш ама това не значи, че не сме били там, или?! Смесването на един народ с друг води до промени. Пък и траките е общо име дадено от гърците или бъркам.

   Разликата добре я правя, може и да не я изразявам хубаво все пак съм любител не специалист. Но според мен темата е обща и нема как да се намери истината като всеки чопли по отделно. Такова ми е общото впечатление.

   Изтриване
  4. Съгласен съм с това, че да се намери истината не е по силите на един човек. Никой не е в състояние да провери всички извори, всички археологически, антропологически и т.н. проучвания.

   Изтриване
 13. Някой изследвал ли е какви хранителни култури българите са носели със себе си? Ами траките? Например оризът идва от Азия към Европа или обратното? Ето един интересен документ, който доказва, че оризът е донесен в Италия от българите (може да се свали от интернет).
  VINCENZO D'AMICO "I BULGARI STANZIATI NELLE TERRE D'ITALIA NELL'ALTO MEDIO EVO" - R O M A,
  Associazione Italo-Bulgara 1942-XX
  ....
  "Merito dei Bulgari fu poi la grande diffusione della cultura del riso, corrispondendo essa proprio alle terre da loro colonizzate."

  "Освен това заслуга на българите е широкото разпространение на оризовата култура, която много добре вирее в колонизираните от тях земи."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За оризът се знае, че първо е култивиран в Европа и то от траките. Западните учени посочват тракийската дума briza-житно растение като основа на думата ориз.

   У нас обаче учените твърдят, че българската диалектна дума брица не е новия вариант на тракийската бриза, а е от друг произход. Да се чуди човек - да се смее ли, да плаче ли?

   Изтриване
 14. Значи е ясно, че българите са траки щом са знаели как се отглежда ориз. Това е много специална култура, която изисква специални условия а и терени, които да се наводняват. Или когато са препускали ИЗ степите хей така между другото 'прабългарите' са се научили да правят канали и т.н. Колко абсурдно!

  ОтговорИзтриване
 15. Привет,

  и още нещо по въпроса за езика на аспаруховите българи -

  https://www.youtube.com/watch?v=uPDB4jaIv-Q

  Поздрави -

  Андрей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!

   Предаването е интересно, както винаги. Аз имах друго виждане за Онгъла, но трябва да призная, че твоите аргументи са повече и по-добри.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Здравейте г-н Серафимов! Относно столицата на Велика България какъв е коментара ви на сведенията от"Джагфар тарихи" ,че това е град Бащу по-късно наречен Кийв (днешената украинска столица)? Почитания Павел!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми се иска да Ви огорчавам, но аз лично не смятам "Джагфар тарихи" за достоверно писание. В тази работа се твърди, че владетел на българите е някой си Шамбат, но никой гръцки автор от 7 век, или по-късно не споменава Шамбат, чието име прочее не е българско, а еврейско.

   За Шамбат можете да прочетете в работата на Израел Бартал, История Еврейского Народа в России, Т 1.

   Ето вижте и тук: From among the captives he selected the distinguished Jewish chief Shambat or Smbat (Sabbat) and brought him with his family to Armenia. From this Shambat the Bagratuni claim descent; and "Smbat" often occurs as a prænomen in the family. Vaharsaces I. (2d century B.C.) granted Shamba Bagarat, his counselor, "the mighty and wise man from among the Jews," the hereditary office of placing the crown on the king's head at the coronation. It is said that Bagarat with his regiments took part in the campaign of Vaharsaces against the Macedonians. When Vaharsaces built a temple in Armavira, he in vain requested the Jew Shamba Bagarat to renounce the Jewish faith and to worship the idols.

   http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2355-bagratuni

   Изтриване
  2. Константин Багренородни не споменава ли , че главната цитадела на Кийв се нарича Самбатос, .А и централно европейския владетел Само и неговата държава Дулоба няма ли връзка с дулебите основен факторв Киевска Русь и владетелския род Дуло? Почитания : Павел

   Изтриване
  3. Нямам сведения държавата на Само да е носила името Дулоба. Във Фредегаровата Хроника Само е наречен владетел на вендите. Вижте тази карта, дулебите са доста далеч от държавата на Само.

   http://www.fofweb.com/Electronic_Images/Maps/EEPm30.pdf

   Що се касае до Самбатас, версиите за името са много. Едни хора смятат, че името е скандинавско - Sand bakki - пясъчен бряг. Други вярват, че идва от името на балтийското племе самби. Трети смятат, че Шамбат е унгарската дума шомбат-крепост, четвърти вярват, че се касае за объркване в превода...

   Изтриване
 17. Интересно ми е да чета написаното на подобно теми. Причината-да си обясня донякъде кое как е било. Но колкото повече чета толкова по объркано и странно ми става. Какви академични разсъждения само. Чак ставаш разноглед. Уж за сериозна и велика държава говорим а не знаем даже какви са били българите и на какъв език са говорили.Не сме имали достатъчни исторически извори Е, не знаейки такива елемантарни неща не е ли редно да се усъмним и в изворите за величавостта на онзи период,който ни кара да се чувстваме толкова горди. Няма смисъл да се съмняваме. Но все пак малко логични разсъждения не са излишни. Без да са академични. Математик съм и разсъждавам в следната последователност:1.България се казва България, защото е на българите. Примерно няма защо да е Словения. Славяните са присъстващо местно малцинство. Едва ли българите наричайки държавата си така, да не са знаели за какво иде реч. 2.Не сме имали извори за езика:Е като нямаш , откъде пък си измисляш за Ирански произход.Имал си някоя друга дума в езика. Иранците са древен народ и техни думи има в доста езици. В турския са били до 30 %. Но те не са Иранци. Не ли редно някоя друга дума да са привнесли и в българския. Без българите да станат с Ирански произход. 3.За траките пък се знае толкова малко , че да си измисляш такъв произход е несериозно. Те са били тука,претопили се и няма как да няма нещо тракийско в жилите на българина. 4.Знае са за Велика България и че те част от онова, от което са се отделили Аспаруховите Българи. А те говорят на Тюркски . Не Турски . Те са част от това семейство. Какви основания имаш да се съмняваш , че Аспарух е говорил на този език. На доста места пише , че те се тюркизирали по късно. Аде, бе. Уж нямаме извори а пък да знаем и това. Уж нямаме данни за 600 та година а разсъждаваме за сътворението. 5. Очевиден е произхода. Ако това не се приема, какви са основанията да си приписваме историята на този велик народ. 6. Ако това се отрече, Великата ни история става по кратка- примерно от 1000 та година насам. Т.е ,историята на славянизираната държава с помощта на византийците и християнската религия. 7.Хановете,конската опашка, кумиса, коня , военните тактики, киселото мляко- това са неща познати на тюркските народи. Ако не искаш да си роднина с тях, откажи се славната история. Приеми някаква по- кратка. Българите не са лунатици. Те имат роднини в цяла Азия и в това няма нищо лошо. Ако не искаме да ги приемем - нищо трагично няма. Ама да се отричаме и да се правим на велики , няма как.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине, подобно на България, Англия е създадена от две близко родствени племена - англите и саксите. Саксите са били мнозинство и по-старото население на Британия ги е запомнило добре. Уелсците наричат английския език съснек, т.е. саксонски.

   Англия е получила името си поради това, че англите са били политически по-силни.

   Славяни днес е умишлено объркано понятие. В древността това име е важало само за тракийското племе гети. Дедите на словени, словаци, чехи, поляци и др. са били наричани венети, венди, виниди. Ще минат векове след първите обединени действия на българи и гети-славяни, преди и венените да получат името славяни поради това, че езикът им е близък до този на гетите -славяни...както е и днес :)

   Изтриване
 18. Племето Синти е локализирано край днешният град Петрич! Античният град в местността Рупите се е казвал Хераклея Синтика - това се доказа преди няколко години, когато беше намерена каменна плоча от иманяри. Тя е писмо на римския император Галерий, датирано от края на 307 и началото на 308 г., до магистратите и членовете на съвета на град Хераклея. В него се казва, че градът на хераклейците е съществувал отдавна, но сега получава статута на град. Тъй като Хераклея се намира в областта, обитавана от синтите, той би трябвало да се идентифицира с известния от античните автори град Хераклея Синтика, чието по-старо тракийско име е Синтия, като главен град на траките синти. Плочата се намира в музея на град Петрич.

  ОтговорИзтриване
 19. Iskam da spodelya, che prochitam, vsichko napisano ot vas s golyam interes, zashtoto v profesionalno otnoshenienie mojem da se narechem kolegi. Iskreno spodelyam vasheto stanovishte v naukata. Pozdravleniya za statiyata. Kakto i predishnite, i tazi e na visota. Pravi mi vpechatlenie, che vie se spravyate mnogo uspesho s lingvistikata, koeto e tvarde neobichaino sa edin istorik; nyakolko spetsialnosti li imate ili prosto tova e vapros na lichna darba i afinitet kam tazi slojna materiya ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за добрите думи! Всеки човек има някаква дарба, а аз съм благословен и с приятели. Някои от тях са историци, други са езиковеди, трети археолози. Те ми помагат когато стане нужда.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Приветствам написаното от вас, но ако сте българка пишете на български език с букви от българската азбука, а не с букви от латинската. Ако нямате инсталирана кирилица ползвайте сайта www.2cyr.com с негова помощ ще може да замените написаното на латиница с букви на кирилица. В 21 век има предостатъчно възможности, програми и операционни системи (голям брой са напълно безплатни), които позволяват работа на кирилица без абсолютно никакви проблеми и с много лесна настройка. Проявете уважение към себе си и уважение към събеседниците си и положете усилия, за да пишете на кирилица за в бъдеще.

   Изтриване
 20. Аспарух не е име. Това е по-скоро титла показваща степента на достъп до познанието. Аспарух всъщност е манипулирана степен - звание превърнато в име. Истинското звание е Аспарих, както и Кубер не е Кубер, а е Кубарих. Името на Аспарих най-вероятно е било Испор. Някога предците ни са давали имената на децата в зависимост от това по кое време на денонощието са се раждали. Испор е име, което се дава на дете родено точно по пладне. Моето име е Ацеи и означава спри недей. Дадено ми е поради факта, че съм се родил в ранните часове точно преди да започне да се съмва (защото точно това се дава - защото предците ни са уважавали тъмната част на денонощието и се ценели тези часове, като важни за духовното съществуване на отделната душа и давайки такова име са проявявали висша форма на уважение към това време). Та така, ако някога достигна до нивото на познанието, до което е достигнал славният ни владетел то името ми ще се преобразува в Ацарих. Така, че ако има паралели в погребенията то е само защото по-рано преселили се наши предци са живяли там в междуречието.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде са засвидетелствани Аспарих и Кубарих, да не е просто само в нечия фантазия ?

   Изтриване
 21. Павле, благодаря още един път за добре аргументраната статия - препрочтам я пак и винаги има какво да науча и да преосмисля отново !!! Успяваш да изтегляш доказателствата далеч назад във времето и намираш безпогрешно връзки между език, материална култура и етническа принадлежност ( преди повече от 6 000 години, 5 век пр. Хр. л или 1000 години преди Аспарух ). Подкрепям тезата, че българте - древните траки са исконното население ма Приазовието и Тракия ! Езикът на Стара Велика Българя е древен вариант на съвременният българск език ! Благодаря за приложените точни карти, за сведенията от Плиний Стари и Херодот ! Поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 22. "Славяни днес е УМИШЛЕНО объркано понятие" само във Вашата глава, господине. А измисленият от Вас термин гети-славяни е комичен. Вие сте прилично осведомен лаик и УМИШЛЕНО използвате това си качество да пълните с наукообразни залкючения главите на своите възторжени почитатели, които от своя страна, подражавайки на Вашите методи, публикуват словени бисери, от които човек може да се спука от смях. А после се чудите, защо историците-академици не спорят с Вас -- ами защото не искат да падат на тъй ниско равнище. Но поне на такива, какъвто е искреният Анонимен математик по-горе, би трябвало коректно и малко по-подробно да отговаряте, въпреки че е анонимен като мене. Вие прекалено негативно се отнасяте към анонимните, също сте до известна степен анонимен -- държите да поддържате връзка само чрез тази Ваша страница.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това не бях го чувал - прилично осведомен лаик, оригинално е, приемете поздравленията ми!

   Аз не претендирам да съм на нивото на определени академици, не претендирам дори да съм близо до нивото им. Едно е ясно обаче на всеки прогресивен човек - всички академици поддържали тюрския произход на старите българи са сгрешили здраво.

   Никой сериозен лингвист днес няма да определи един език като тюркски въз основа на десетина думи, това е смешно и ненаучно. Та латинските и гръцките заемки в старобългарския са много повече. Езкотичните титли също не са повод да се определят старите българи за тюрки. Фактът, че произходът на титлата адмирал е арабски - амир ал бахр, не е основание народите ползващи тази титла да бъдат дефинирани като араби.

   Ако искате контакт с мен, посетете страницата ми във Фейсбук и чрез лични съобщения ще си уредим среща, а защо не и дискусия.

   Изтриване
  2. гети / готи/ готуни/ днес в Украйна гуцули прилича на санскритското тоест старо индоевропейско gayate - хваля, СЛАВЯ. От де ли казваме гот, готин, готино, а. Мислете с тия глави!!!

   Изтриване
 23. ирена янчева27 март 2016 г., 4:52

  Бих ли могла да попитам г - н Анонимен от 26 март, 2016 г., Кое ви дава право да ръсите подобни безпочвени обвинения: " Възторжени почитатели, които от своя страна, подражавайки на вашите методи, публикуват словесни бисери, от които човек може да се спука от смях. "

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, каквото и да напиша, недоволни винаги ще има. Китайците са казали отдавна - Съществуват само двама добри човека на този свят, единият е починал отдавна, а другия още не се е родил.

   Изтриване
  2. ирена янчева27 март 2016 г., 16:49

   Здравей, Павле ! Благодаря за отзива ! Бих добавила и хората надарени с проникновен ум, добро сърце и чувствителна душа, преминали през катарзис, които са в състояние да намерят, оценят и разберат истински човека и човешкото. Приятелски поздрави !

   Изтриване
 24. бити (изговаря се бъитъи) на украински (русински, старият руски, не великоруският москалски) значи бия.

  ОтговорИзтриване
 25. Здрвейте бих искал да попитам,някой от думите тракийски малко ми се струват като гръцки макар че корена не ми се струва никак груцке просто някои завършват със ,с, края ми се струва грцки, имали вероятност источниците които са исползвани да са гръцки или да има просто тово да са български думи говорени от гърци.

  ОтговорИзтриване
 26. Относно руските источници мисля че има вероятност да не са много обективни някои от тях,понеже чувал съм 4е повреме на револиуцията е имало борба със Казанските Българи във властта, защото са имали и те силни позиции във Руския елит и мисля че трябва да се има предвид.

  ОтговорИзтриване
 27. Относно за битките между Византииците и Българите ,Византийците ги водят не като битка с нашественици,а като битка с местни, разбонтували се,един вид гражданска воина на неина територия.А това ако не греша може да се обясни също и ако Българите са били тук преди Княз Аспарух.

  ОтговорИзтриване
 28. А за Иранският произход подръжниците искам да попитам имали някаде по света хора наричащисе Българи да говорят някакав вид Ирански език.Може и да има незнам питам.Доколкото знам има Българи които говорят тюрски,но за това има обяснение Тюрското владичество,но също говорят и на Руски който е близък на Българския, а едните мисля че знаят и малко Български.

  ОтговорИзтриване