19.03.2015 г.

ЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗХОД НА ДУМАТА БАЛКАН

България е осеяна с невероятно красиви места. Стара Планина е едно от тях. Тя е по-различна от Родопите, Пирин и Рила, но и в нея е скрита древна магия. Не случайно от недрата и бликат извори, които биват считани за лечебни и са изградени параклиси край тях. Горите й все още помнят стъпките на Левски и Караджата, а и на още хиляди борци за свобода и справедливост. Почвата й е напоена с кръв още от времето когато траките койлалети са въстават с меч в ръка срещу римската власт. Ехото на битките от далечното минало е запечатано в гордите, извисяващи се към небето скали.

                 снимка на Павел Пронин http://blog.raskoll.com/wp-content/uploads/2012/06/img_2012_543.jpg

             http://blog.raskoll.com/tag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Първите споменавания за Стара Планина срещаме в работите на Херодот и Тукидид. Те я познават под различно име – Haimon, Haimos. Това название остава и до ново време.
Запазено е в българските говори като Им планина и Емине бурун –[1] c.36-37. В документи от  XVI век срещаме варианта Матори Гори – с-686. То е синоним на Стара Планина. Маторен, маторист е наша дума за стар, а гора означава и планина.


снимка на Евгени Динев http://stock.evgenidinev.com/photo/central-balkan-15947d2.jpg

http://stock.evgenidinev.com/15968d2/

Съществува и друго название на Стара Планина, а именно Балкан. Езиковедите ни го определят като турско по произход. Смята се, че то идва от турк. balkan-планинска верига, планинска област, планина. Поне това е виждането на съставителите на Български Етимологически Речник, Том I, София, АИ Проф. Марин Дринов, София, 2007, с.29.

Не може да се отрече, че за пет века турците са оставили на наша територия огромен брой топоними и хидроними. Не е обсъдена обаче възможността термина balkan-планинска верига да е заемка в езика на турците. В това няма нищо неестествено, всеки линвист знае, че турския език е пълен със заемки. Една от най-интересните е ата-баща, тя е от тракийски, пеласгийски произход и е основа на имена като Атис, Атес, Атюс, Атия. Ата е и коренът на стблт. отьцъ-баща, чиято древна форма е била ать-къ според Ст.Младенов. Щом дума от основния турски речников запас се оказва заемка, то защо и балкан да не е?

Трябва да проверим дали сродни названия на балкан са документирани в земи обитавани от траки по време на Античността. Все пак турците нахлуват в Мала Азия и Източна Европа доста по-късно. Разгледаме ли работите на определени стари автори ще забележим нещо интересно. Преди около 2000 години, в Тевтрания е локализиран топоним Балкеа, недалеч от Пропонтис (Мраморно Море) : “Teuthrania was a powerful nation in itself, even when the whole of Aeolis was held by the Mysians. In it are the Pioniæ, Andera, Cale, Stabulum, Conisium, Teium, Balcea. “ - Plin. V.33

Името Балкеа е несъмнено тракийско. Мизите от региона, в който е Балкеа са наречени още българи от Д. Хоматиан. Този автор локализира дедите ни край Олимп и обяснява, че в древността те са прогонени от Александър Велики на север. По-късно българите се завърнали и завзели голяма част от Балканите: "европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали   Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.” – Ал.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966.

Названието Тевтрания идва от името на мизийски цар Тевкър, баща на споменатия в Илиада мизийски благородник Телеф, чието име е почти идентично на старобългарския владетел Телец. Да не забравяме и това, че Тевтрания е известна и като Западна Мизия – W. Smith Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood.London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854.

През Античността, в Европа е локализиран и друг интересен топоним, а именно Балкия.За него знаем отново благодарение на Плиний Стари. Той предава свидетелството на живелия няколко века по-рано Ксенофон от Лампсак за огромен остров с име Балкия, който се намира на няколко дни плаване от Скития – Plin.IV.95. В същия регион Плиний разполага и Мори Маруса (Мъртво Море), чието име е тракийско. Мори (или морiе) е тракийската дума за море – Тя се среща се в етнонима морисени - Plin.IV.41.

Характеристиката, която Ксенофон дава за Балкия ще ни помогне да разберем значението на името. Старият автор е обяснил, че се касае за огромен остров, т.е. имаме индикации, че значението на Балкия е голям, масивен. Коренът бал намираме в тракийския топоним Балеос – название на върховния бог. Според Димитър Дечев значение може да се даде със санскр. bala-m – сила – с. 41.  Дечев е пропуснал да добави, че санскритската bala означава не само сила, но също и едър, голям, масивен.

Дума с подобно значение намираме и в галския език, който по никакъв начин не е сроден с турския, или пък е повлиян от него. Жорж Дотен прави доста подробно изследвания на галски епиграфски паметници, топоними, антропоними и успява да синтезира откритията си в своята работа “La Langue Galloise”.  На с. 230 той е споменал думата balco, чието значение е силен, здрав. Като сродни думи са представени ирл. balc -здрав, як, уелс. balch-голям, едър. Към тях могат да се добавят  стблг. болии-по-голям, *балии-по-голям, долнем. pall-здрав, силен, як, гр. βέλτερος-по-добър. слов. bolji-по-добър и т.н.

Коренът в balco е bal, а са, со са умалителни наставки, които се срещат в галски думи като abalinca-ябълка, carruca-каруца, iorco-яре, козле, dvorico-двор. Друга наставка -ан(о) срещаме в галските думи balano-боец, от bal-силен, brano-врана. Някои може да се запитат защо изобщо да се търси етимология на балкан с помоща на галския език? На пръв поглед няма никаква логика да се прави това. Подобен опит изглежда странен защото на широката публика не са известни важни данни. Археолози и келтолози  знаят, че галската халщатска култура е създадена от трако-кимерийци. 

Те въвеждат нова порода коне и нов тип юзди в Галия, въвеждат също и нови погребални ритуали, които са типични за Тракия, Черноморските степи и Фригия. Тракийското влияние върху галите обяснява присъствието в галския език на думи като sedlon-седло, colisatum-колесница. Те нямат етимолоигия нито в Р-келтски като галския, нито пък в Q-келтски.

Има също така и много паралели в топонимите. Тракийските Зуро Бара, Суа Бара отговарят на галските Тало Бара, Сакро Бара, а обяснение получаваме от блг. бара-река, рекичка. Тракийските Бурд-апа, Бурд-енис отговарят на галските Бурдуа, Бурдо, чиято етимология е скрита в стблг. бродъ-брод, мост. Тракийските Берзаме и Берзо-вис отговарят на галския Берзула, тълкуване получаваме с думата бреза.

Друга индикация, че галите са били повлияни от дедите ни са екзотичните лични имена. Те са споменати само в работата на А.Холдер Alt-Keltischer Sprachschatz, Academische Druck, Graz, 1962. Не сме ги чували във филми, нито пък сме чели за тях в книги защото са неудобни, прекалено български звучат. Ето част от тях:

Авор (Явор), Аспериус, Балан, Балио, Бато, Белена, Белено, Бодило, Бойо, Бойкус, Боисил, Борилус, Борисус, Венда, Весулус, Ветер, Гарус, Гетиус, Дейка, Дейко, Девана, Елениус, Каран, Кобер, Корсиус, Котус, Лад, Любена, Любия, Любиамус, Каменус, Медикус, Медула, Медуна, Место, Миро, Персинус, Рума, Румо, Тате, Тато, Татуло, Токетус, Траюс, Ярила, Яровидус.

Най-интересното е, че галските лични имена Аспериус, Борисус, Борилус, Токетус, Кобер, Корсиус, Курмисиус и Персинус отговарят на старобългарските Аспарух, Борис, Борил, Токту, Кубер, Корсис, Кормисош и Персиян. Тюрко-алтайци в Галия не е имало, но за сметка на това трако-кимерийците са били дълго време аристокрацията на много келтски племена.

Знаейки тези важни неща вече няма защо да се учудваме, че обяснение за името Балкан срещаме не само в тракийската, но и в галската ономастика. Балкан означава масив, голямо възвишение, точно това, което е и планината. По принцип названията Матори Гори, Стара Планина имат едно и също значение -голям, масивен. За Матори е дадено обяснение по-горе, остава да се кажат няколко думи и за стар, стара.

Значението на тази дума е голям, израснал. Стар съотвества на лит. storas- голям, обемист, слов. star-стар, стисл. storr-голям, мъжествен, нидер.stoer-силен, мъжествен, санскр. sthiras-силен, здрав, едър. Стар е този, който е голям, израснал, висок на ръст. Думата е засвидетелствана в тракийската ономастика – Σταρασκενος.

Ако един топоним има различни варианти това не означава непременно, че те са дадени от различни хора. Освен това едно название може да съществува дълъг период от време преди то да бъде документирано. От Амиан Марцелин знаем, че по-старото име на Филипополис (Пловдив) е било Евмолпия –Amm. XXVII.4.12. Евмолп е тракийски жрец, който е живял преди Троянската Война, а за това, че на него е кръстен най-големият град на Тракия научаваме едва през IV век, т.е. 1700-1750 години по-късно. Виждаме, че няма причина през Античността да е имало топоним Балкия, Балкан в сърцето на Тракия, но за него да се чуе доста по-късно.

Не е трудно да се обясни как тракийски думи са проникнали в езика на дедите на турците. Притежаваме свидетелства на много стари автори, които са писали за походът на тракийския бог Дионис в Индия. Луций Ариан дори приписва на Дионис създаването на индийската цивилизация. За да се стигне от Тракия до Индия, трябва да се мине през земите, които дедите на турците са обитавали. 

Преди да повлияят индийците, траките са оказали културно и езиково влияние върху тюрко-алтайците. Ето това е причината в турския език да има дума балкан-планина. Това е причината и в турски диалекти да се срещат думи като бара-рекичка, ведре-ведро. Те са от тракийски произход, бара се среща в Зуро Бара, Суа Бара, а ведро идва от трак.дума веду-вода.

Когато бъдат представени всички важни данни, тогава истината става ясна. Трудно ми е да си представя, че в миналото езиковедите ни не са чували за тракийските топоними Балкеа, Балкия. Би трябвало да се знае и това, че българите са отъждествявани с мизите в продължение на 1100 години. Във всеки случай е известен факта, че сред българите преобладава тракийския антропологичен тип. Споменаване на това важно свидетелство е направено от Д. Ангелов през 1971 година. Защо въпреки тези данни не е направено по-подробно проучване на произхода на името Балкан, за мен е загадка.

Загадка е и пренебрежителното отношение към качествата на народа ни. Никой не рипва, ако се каже, че Римската Империя се е простирала на територията на над тридесет днешни държави. Никой не тръгва да оспорва факта, че испански, португалски, френски, румънски и реторумънски са възникнали поради римската екпанзия и влияние. Щом нещо е възможно за римляните, защо да е не е било възможно и за дедите ни?

В нашите земи организираното земеделие и скотовъдство се появяват хилядолетия по-рано отколкото на Апенините. На наша територия хората започват да обработват злато и мед хилядолетия преди древното население на Апенините. В България са и най-старите европейски градове, постройките у нас предшестват тези на Апенините с хилядолетия. Същото важи и за писмеността, разслоението на обществото, проявата на царска власт и т.н.

През V век преди Христа Одриското Царство е най-могъщото и най-богатото в Европа. По това време римляните са само бедни селяни намиращи се под властта на етруските. Повече от 4500 години дедите ни превъзхождат предците на римляните по отношение на всичко, а за 4500 години могат да се извършат много велики дела. Редно е те да бъдат проучени, редно е на младите българчета да се обяснява в училище, че са потомци на велик народ, на създателите на първата писменост, на първите ковачи и земеделци, на тези, които извадиха останалите европейци от мрака на незнанието. Човек, който расте без гордост е осъден да слугува на други. Нека не обричаме децата си на такава участ.
82 коментара:

 1. Отговори
  1. Както обикновено - точно кратко и ясно ! Благодаря за трудът , който полагаш , Павка! И малко майтап - бе този Плиний Стари , като млад нищо ли не е писал ? :)

   Изтриване
  2. Писал е човекът, просто има и син носещ същото име-Gaius Plinius Caecilius Secundus (Младши), та за това и прякора Стари:)

   Изтриване
  3. Един емигрант, който се опита да работи в родината, но продажни политици му попречиха: Чакам народа да се осъзнае и да изръшка от парламента дупедавците на чуждестранни интереси! Тогава ще се възроди българският дух и мозъците на българските деца няма да се тровят с помиярски пропаганди за капитализъм и социализъм(разбирай спекулативно обирджийство).И историята ни ще се пренапише правилно!

   Изтриване
  4. Не произлиза от турски, думата е иранска, като пра-българите. Използва се в България много преди турските племена да са пристигнали по Балканите. А турския навлиза от иранския.

   Изтриване
 2. Хубава статия. Според мен „Балкан“ има етимологична връзка и с Балх/Балкх и Балхария/Балкхария.

  През 2009-2010 и американски историци започнаха да забелязват величието на траките, но по политически причини наричат цивилизацията им „цивилизация на Дунавската равнина“:
  http://press.princeton.edu/titles/9052.html
  http://www.nytimes.com/2009/12/01/science/01arch.html?pagewanted=all&_r=0

  Ето един интересен блог на теми, близки до тези на твоя блог:
  http://alexandradelova.blogspot.com/2015/02/blog-post_24.html
  http://alexandradelova.blogspot.com/2015/02/blog-post_90.html.
  Въпреки че е налице разминаване в някои от подробностите между твоите изследвания, Спаратоке, и тези в горепосочения блог, смятам, че сте далеч по-близо до истината от ортодоксалната версия за българската история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем нормално е да има разлика в определени виждания и изследвания. Ние правим заключенията си въз основа на информацията, която притежаваме, а различните хора боравят с различни данни.

   Запознат съм с блога на г-жа Делова, познаваме се и във Фейсбук.

   Това признаване от страна на американците ме радва, но и безпокои. Проблемът е, че има хора, които желаят да се изкарат по-старо население на територията ни от траките...дано американските учени да успеят да запазят своята обективност.

   Изтриване
  2. Здравей,

   От http://alexandradelova.blogspot.com/2015/02/blog-post_24.html силно впечатление ми направи снимката на фигура, в която дяволът бил изобразен като двуглав орел "Лъв и Бик, в Борба с дявола изобразен като Двуглав орел - култура на Прото-балхарците.", а такива орли много по подовете на църквите и не само...
   http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB
   Изненадах се, че го има и при Тертер.
   Значи хем и трите животни са ни символи, хем са били (или са) в битка, че и дяволска?

   ПОздрав!

   П.П.Извинявай, че не е по твоята тема, но много странно ми стана.

   Изтриване
  3. Кой се изкарва по стар от траките?

   Изтриване
 3. Браво г-н Серафимов, отново превъзходна публикация

  ОтговорИзтриване
 4. Благодаря ти Павка от все сърце!Личи си че пак си работил до късно,за нас и нашата гордост.Поклон и адмираций!!!

  ОтговорИзтриване
 5. Ето още една английска дума - bulk : 1 a : spatial dimension : magnitude/ b : material that forms a mass in the intestine; especially : fiber //2 a : body; especially : a large or corpulent human body/ b : an organized structure especially when viewed primarily as a mass of material/ c : a ponderous shapeless mass// 3: the main or greater part...
  А ето какво дава за произхода й Merriam-Webster - Middle English, heap, bulk, from Old Norse bulki cargo/ First Known Use: 15th century. Но връзка с древния български корен през скандинавия не е изобщо изключена. Какво мислиш?

  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че имаш право. Скандинавците са повлияни от дедите ни, а по-късно самите скандинавци повлияват англичаните. Във Великобритания са се запазили типични скандинавски топоними като Локърби, Хауби, Хаусби...

   Изтриване
  2. на английски BULGe значи нещо голямо; От индо евро b(h)elg - грамада. Громада на украински (до 17 век - русински) значи общество,народ, което на латински е с корен бълг/ вулг.

   Изтриване
 6. В днешния български език , за дете казваме малко и голямо дете.Това е определение за количество години предполагам,
  За порасналите хора казваме стар и млад.Това е определение за време, предполагам? Стар и голям, малко и млад. В Русе за жена не се казва стара , а голяма, по-голяма жена.Казваме -бол проблеми,т.е много проблеми. .
  Балкан-голяма планина,или много планини или върхове, а защо сме я нарекли Стара планина?
  . Какво е общото между Балкария,Балхария България, Балкия, ...Може би българската планина.
  Ей такива въпроси ми се въртят в главата

  Рорик ..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Един ден ще имаме отговор на всички въпроси :)

   Изтриване
  2. 100 години четем фалшивата Българска история , която ни я бутнаха от Московската мафия , чиято цел беше -- само да овладеят проливите.

   Изтриване
 7. Г-н Серафимов , с всяка ваша статия , доказателствата за прекия произход на българите от траките стават все повече и повече ,даже мисля достатъчно за да се засрамят и най-крайните противници на местния произход на нашия народ .Не е нужно човек да е специалист за да види и прецени това , предвид достъпния и разбираемият "език" на който пишете статиите си . Но странното е , че данните са лесни за проверка от българските учени - историци , а те се спотайват ,като деца направили някоя голяма беля .Срамно е това
  и аз искам да кажа , на тези млади български учени от които , зависи бъдещето не само на нашата историческа наука , но и самочувствието на нацията ни , най - после да да "седнат" и да започнат нов , безпристрастен прочит на изворите за историята България , за да се премахнат заблудите втълпени в главите на цели поколения българи.
  Не се страхувайте дами и господа , хиляди са с вас и ще Ви подкрепят - достатъчно ученици има които , търсят своите учители.
  Г-н Серафимов , иска ми се да мога да помогна за "разчистването на тинята" над българската идентичност , но за мое съжаление нямам необходимите знания , но чета и споделям с приятелите си написаното от Вас .
  Истината е на прага , благодарение на хора като Вас .
  Поздрави Стоян Шопов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Шопов, Вие помагате достатъчно изразявайки публично подкрепата си. Колкото повече хора направят това, толкова по-трудно ще е за враговете на истината да продължават да я укриват.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Интересна статия. Започнах да си мисля, че има много запазени тракийски думи в България под формата на имена на местности, но ние не ги свързваме с Траките. Поне на мен, заради странното си звучене, до скоро ги възприемах по-скоро като идващи от турски.
  След статията Ви "ТРАКИЙСКИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК..." си изтеглих речник на тракийските думи от protobulgarians.com и веднага ми се "набиха" в очите някои съвпадения. Например:
  calsus – сухо място; dry place Чал тепе- с. Сираково, община Хасково, Чала - местност между селата Голям Извор, Малък извор и Кралево, общ Стамболово, област Хасково / в нея има и много тракийски паметници - http://www.stambolovo.org/?cat=132 . Иронията е че там някои от ридовете са голи и сухи, а от другите извира водата захранваща околните села и тук правя аналогия с думата - chalas – кал; mud, dirt . кое от двете е вярно, не знам/. Чалия - растение известно и като драка. Расте по скалисти и сухи места.
  kurta – горичка, дъбрава; forest, wood - В Хасковска област едва ли има село в чието землище да няма местност с част от името Курия - гора. Примери мога да давам до утре ако някой се съмнява.
  ala – течение, поток; stream - Алана, с. Николово, общ. Хасково. През нея минава поток вливащ се в един големите ръкави на яз. Тракиец.
  И понеже по професия съм агроном, а не езиковед, следващите примери можете да ги наречете спекула, но имайки в предвид особеностите на местностите, аз ги свързвам по този начин:
  ang – крив, извиващ; meander, curved - Айкъна - с. Николово, общ. Хасково. На това му казвам "крива нива". А съм обиколил повече от 100 000 декара в областта.
  iuras - - вода, река; river, water - Юртя - с. Николово, общ. Хасково. Надолу, по течението на потока където е Алана, но между тях се влива друг поток / при местност Малката речка/
  ke(ll)a – извор; spring - Геран / преминаване к-г и л-р/ - извор, кладенец. Също както курия се използва във всички населени места.
  sula – горичка; forest, wood - Сюлюклю с. Николово, общ. Хасково. Сега е нива, но преди 50 години е било гориста местност. В съседство с нея е Ардалъка /Хардалъка - в документите е записано по двата начина/ - arta(s), arda(s) – река, течение; river, stream , която от своя страна граничи с устието на яз. Тракиец, т.е. основната река, захранваща язовира.
  Въпреки че Хасковска област е етнически смесен регион, всички села които съм посочил са етнически Български с изключение на с. Малък Извор, но местността Чала, която давам за пример е гранична между трите села, като с. Малък извор е било най- малкото от трите. Целта да посоча тях, беше да се намали вероятността за сравнение между Трако-Български наименования и тюркски.

  И накрая, г-н Серафимов, ако за Вас представлява интерес, мога да Ви изпратя наименованията на местностите в Хасковска област, но информацията е много обемиста.

  В. Янков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за предложението г-н Янков, но на момента ми е доста натоварено, просто няма да имам възможност да прегледам данните, а това е жалко. Поддържайте връзка, след време можем да обсъдим топонимите от Хасковско.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Здравеите,
   интересува ме исторята на село Николово.
   Къде мога да прочета за произхода на бежанците , заселили се там след Освобождението.
   Много благодаря!

   Slavova

   Изтриване
 9. Току що гледах един епизод от ,,Въпрос на гледна точка", от 21.01.2015, с гост ПРОФЕСОР ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА! Тая жена изрече толкова много лъжи за историята ни, че съвсем сериозно се притеснявам за нашето бъдеще. Как е възможно такова невежество, как си ляга да спи вечер за мен е дълбока загадка... И професор при това... Българите били дошли на Балканите 681 г., Името си славяните получили от гр ,,склави", защото ромеите ги продавали като роби на арабите, Борис-Михаил избил 52 болярски рода заедно с пеленачетата, и куп други лъжи, просто съм потресен. И друг път съм гледал наши ,,светила" да ръсят простотии ама тая женица много ме жегна. Може би начина по който ги каза, ли не знам. Бог да ни пази от такива професорки, а те за съжаление все още са твърде много.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, ако това действително са думи на г-жа Симеонова, тя трябва да си скъса дипломата. В старогръцкия няма дума склавос със значение роб. Склавени, стлавени, естлави, склави, стловени е етноним, на който изкуствено и умишлено се придава смисъл роб. Това става около 1000 години след първото споменаване на етнонима...

   Народът наречен от Прокопий склавени са старите гети. Това е обяснено от Симоката в няколко негови книги. Всъщност още Прокопий загатва за това споменавайки, че старото име на склавените е спори. Това е гръцкото предаване на сарматското племенно име споли, спали. Прокопий си казва без увъртане, че сарматите принадлежат на семейството на гетите - История на Войните, Готската Война, III, II, 3.

   Самите гети са от същия род както и мизите наречени още българи. Това обяснява защо още от времето на Юстиниан Велики-527 година, българите нападат винаги заедно със славяни.

   Поради това, че езикът на гетите-славяни е близък до този на венетите - деди на словени, словаци, поляци и др. то и тези хора биват наречени славяни след векове. Старите руси са наречени славяни около 1000 години след първото споменаване на етнонима славяни-склавени.

   Изтриване
  2. Памво Беринда, украинец (тогава русин) от 16 век, създал Лексіконъ славенорωсскїй (речник), в който руските слова са украински/ беларуски, а славенските - български (и от тук - великоруски, тоест - москелски/ московски).

   Изтриване
 10. Присъединявам се към положителните отзиви относно статията. Едно голямо благодаря и от мен!
  Но, както винаги, из мислите ми се промъкна някаква нова искра. Сега ми се струва, че самото название 'българи' би могло да има някаква по-широка връзка, освен с всичко друго, и с корена 'бал(к)'. Чел съм статията за произхода на това название, съгласен съм, че има много логика дедите ни да са наречени 'светли хора', но знаем също, че те са споменати и като голям и силен народ. А нали 'бал/балк' притежава именно такова значение - голям, силен?
  Трябва да уточня, че двете тълкувания - светъл и голям/силен - въобще не се изключват взаимно. Напротив, изглежда че се допълват. Дали ще ги наречем 'болги' - голям, многоброен народ, или блегури - светли хора, няма никакво значение, разбираме че става въпрос за един и същ народ. Според мен, времето е наложило някакво общо название, което да означава всичко това наведнъж. И това именно е етнонимът 'българи' - народ, който е едновременно и светъл, и многоброен, и силен. Потвърждават го както описанията и цифрите в историческите извори, така и самите вярвания, душевността, а защо не и съдбата му. И ако днес ние, потомците на тези хора, продължаваме да преминаваме изпитание след изпитание, в крайна сметка всички знаем кого Бог наказва най-много, нали?

  ОтговорИзтриване
 11. Бронзовата глава на Севт III отива на командировка в Лувъра. Само като погледнете уникалната изработка на главата веднага ви става ясно кой е създал античната „гръцка“ скулптура !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То си се знае отдавна: " Цяла Гърция бе населена с варвари...Пелопс докара своите хора от Фригия и полуострова получи името си от него (Пелосп) ... траките на Евмолп населяваха Атика, а в Давлида, Фокида царуваше Терей" - Страбон, География, 7.7.1

   Изтриване
 12. Благодарности Павка, за времето което отделяш да ни пълниш сърцата с чест и достойнство, нарочно не казвам гордост;)
  Имам и едно питане, лек спам щото не е по темата. Имаш ли виждане за етимологията на името/думата Шереметя-има такова селце до Търново, както и Шереметево в Русия? Говорил съм с турци, според които има стара турска дума шеремет-работя като луд. Само че старата турска дума не ми се връзва съвсем с централна Русия и България. Пак се извинявам, че не на място питам, пък може и нова тема да е шеметна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип името Шеремет е дефинирано като турско, дадено е значение - бърз, с бърза походка. Шеремет е използвано за лично име в Русия, но дали оттам е проникнало в България като топоним, или пък е заето директно от турците не мога да кажа. Трябва да се изследва историята на селището и да се види дали то е имало по-стари названия.

   Има и друга версия за произхода на името Шеремет, за нея споменава Макс Фасмер, но я счита за недостоверна. Става дума за това, че определени автори свързват името Шеремат със етнонима сармати. Без да съм направил собствени изследвания аз нито мога да потвърдя, нито да отреча това виждане.

   Изтриване
  2. сърма/ сирма (вкл. и в румънския) - позлатена нишка!!!

   Изтриване
 13. Пък у наше "село"един производител си е кръстил хляба "Балка" .Като го разнася ще попитам защо.
  Неведоми са пътищата ти Боже.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Търговците рядко се съобразяват със сведенията от историята, в търговията се търси благозвучие, не връзка с миналото и традициите.

   Изтриване
 14. От къде идва името Балкан?Това име не е турско а е простонародното название,с което българите са наричали най-важната си планина.Името според мен идва от БЕЛ КАН-бела канара,бяля планина.Защо бяла?Ами защото снега се задържа по нея до късна пролет и като застанете примерно на главния път Плевен-Русе,при ясен ден се вижда като една бяла ивица даже от 80км разстояние.Славянското название Маторие гори е потвърждение за тази теза.Думата матори трябва да идва от модър,т.е.светъл или синкав и наистина гледана от далеч планината се откроява на хоризонта в светла синева.Що се отнася до по-древното име Химеон или Хемос то също има отношение към думата сняг.Името на Хималаите произлиза от същият корен-хима-зима има значение на сняг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право за връзката между Хемус и Хималаи, трябва да се добави и Имеон. Значението настина е сняг, зима, явно нейния най-древен вариант е бил хима.

   Изтриване
 15. Дали един грешен препис на Σταρασκενος няма да даде следващите поколения да знаят за сТаракени - Тараки - Траци - Траки?

  и още

  Бал, Балк/Балх, Балки/ Балхи, Болки, Болги .....

  Поздрави Павел,
  Иво

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има достатъчно епиграфски паметници, на които е документирано името траки.

   Изтриване
 16. Здравей Павка,

  Виждам, че за произхода на „Балкан“ вече има голям напредък. Бихме ли могли да го свържем също с „Балатон“ („тонне“ на немски е съд с голяма вместимост – поне 200 литра), а също и братската държава, в която се намира, се нарича „Хун-гария“, подобно на „БАЛ-гария“ ?
  Какво може да каже ученият по всичко това ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Балатон идва от блато, това е така понеже езерото е плитко и през лятото части от него са се превръщали в блатиста земя. По-старото име е Pelso lacus, pelso може да се обясни с чешката и словашка дума pleso-езеро, яма в езеро.

   Унгарците наричат държавата си Маджар, не Унгария. Името Унгария идва от скитския етноним уно-гури - благородните, господарите. Уногурите са царските скити, които Херодот е споменал преди почти 2500 години.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, направените през 15-20 години многобройни разкопки в Унгария, показват, че в 10-ти век се наблюдават 2 вида гробове:богати погребения и бедни погребения, от два различни антропологични типа.Археологическият институт при УАН, публикува резултатите от изследването на тези погребения преди 5 години, в които дословно се твърди, че те не могат да кажат дали това са български погребения, но във всеки случай те принадлежат на племе много близко до българите! Това е още едно ново доказателство в подкрепа на тезата на много унгарски историци, че аристократичния слой (царското племе, династията на Арпадите и т.н.) са от българското племе уногури.Известен е факта, че когато през 970 год. двама от внуците на Арпад идват от Волжка България в Унгария, въпреки новата им мюсюлманска вяра, биват назначени за управители на две области, единият от които в Будапеща.Вече е ясно кой е цивилизовал унгарците и основал държавата им. Що се отнася до темата за името Балкан, си спомням, че баба и дядо ми от капанското село Дряновец, казваха на големите бели тикви балки.
   Димитър Димитров-Д3

   Изтриване
  3. Не зная дали благородниците на Арпад носят българска кръв. Със сигурност българи са останали в Панония и са асимилирали от унгарците, това се потвърждава от значителното количество български заемки в унгарския.

   Изтриване
 17. На същия този Балкан, в един от най-красивите му дялове, още стой на билото огромна метална халка за връзване на кораби от времето, когато наоколо всичко е било море, а само Балканът е бил остров. Това място се намира на 12 км от Вършец по пътя за Враца на най-високото било.

  ОтговорИзтриване
 18. Привет, Спаро,

  няколко коментара и от мен...
  Думата "маторние" мисля че е свързано със значение камък, скала... Оттам и Мадара - голяма скала... Старото име Хемус - хима - зима, сме го коментирали няколкократно, мисля че все повече хора го разбират и сами стигат до този извод... Море Маруса, което споменаваш или може би Море Мраз - замръзващо море, но връзката между замръзвам и мъртъв е всъщност пряка...
  Погледни и си руската дума "балка", макар че тя е с точно обратното значение - суходол, яр...
  Възхищавам ти се за това че продължаваш борбата и продължаваш да прибавяш нови и нови факти ... Бъди здрав!

  Андрей К.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, не бях се замислял за връзката между Мадара и маторие, а има логика, благодаря ти!

   За Мори Маруса също имаш право, Георги Сотиров прави превод Морие Мороза - Морето на мраза. Като потвърждение за това може да се посочи алтервативното име на морето - Амалхийско, значението е замръзнало.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. балка на великоруски е греда

   Изтриване
 19. Не съм сигурен дали не го публикувах вече, но ще питам пак: А ако Охридското езеро е Галилейското ... Къде е първата Палестина ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Македония никога не е наричана Галилея, нито пък Охридското езеро е наричано Галилейско. Името Палестина идва от етнонима пелесет-пеласги. Те са древни обитатели на Тракия, Гърция, значителни части на Мала Азия, а по-късно и Левант.

   Изтриване
 20. Матори Гори=МАТОРАI XWPAI

  Майчини области,т.е.Роден край(предвид етноса на автора...)

  Балеос =( О 8ЕО£ ) ПАЛАIO£
  Старият Бог

  ОтговорИзтриване
 21. В Туркменистан до Каспийско море има две планини - Малък и Голям Балкан. Имената на градовете около тях определено имат български произход.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. не се знае дали са от българи или други индо европейци, ползуващи пидобни думи

   Изтриване
 22. ирена янчева16 юни 2016 г., 1:20

  Здравей, Павел ! Статията много ми допадна ! Интересни и нови бяха за мен връзките с Галската култура, която е създадена от нашите деди траките - твърде общи неща, особено именната система. Как изчезват наименованията " Емине бурун " и " Матори гори ? Може би защото названието Балкан е по - кратко и функционално, удобно за употреба или традицията му е по - стара ? Поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
 23. Николай Гусев16 юни 2016 г., 10:58

  Г-н Серафимов,
  Впечатлен съм и се радвам на ентусиазма и познанията, които влагате в изследването на древната българска история. Преди 35 години написах кратко есе, в което твърдях, че българите сме автохтонно население на Балканския полуостров, част от което предприема продължило няколко хилядолетия пътуване на Изток, пътьом създава считаната дотогава за най-древна шумерска цивилизация и поредица от древни и антични държави, докато накрая се връща "на круги своя", т.е. в протородината.
  Съображенията ми бяха мотивирани от събирането на литература - основно археологическа - в течение на повече от две десетилетия. Имаше обаче и елемент на поетично вдъхновение, което е трудно за обясняване, тъй като обикновено е свързано с лични интимни преживявания, които не са за обществена консумация.
  Предложих текста на най-популярния навремето седмичник - в-к "Поглед", където вече имах няколко публикации, но по теми от международното право. Редакцията в лицето на др.Надежда Стефанова го прие с нескрит възторг. Който се оказа преждевременен: отдел "Наука и образование" при ЦК на БКП (впрочем, ръководен от съпруга на редакторката - др.Никола Стефанов) категорично забранил публикуването на "1300 години българска държава на Балканите". Мотиви? Недопустимо е България да е по-стара от Киев, 1400-годишнината на който се честваше. Есето недвусмислено настояваше за наличие на поредица от български държави много преди тази на Канас ювиги Аспарух от 680-681 г. Все пак успях, чрез ръководения от мен кръжок по Международно публично право в единствения навремето Юридически факултет в България да наложа темата, макар в маргинализирания периметър на Софийския университет.
  Днес, вече на преклонна възраст, бих искал да споделя виждане по повод топонима "БАЛКАН", каквото не открих във Вашата статия и коментарите към нея.
  Струва ми се, че е потребно да отправим поглед към най-древните езически времена, когато търсим истината за източника на названието. Отворете Библията, и ще срещнете многократни споменавания на "ВААЛ" - от Исус Навин 15:9 до Римляни 11:4. Знае се, че "Ваал" се произнася и като "Баал" - спомнете си топонима Баал-бек". Т.е. "Баал" е другото произнасяне на "Ваал". Оттук до "Бал-кан" е "рукой подать".
  В подобна взаимовръзка с дълбоката древност е и топонимът "ИСтър" - стародавното название на р.Дунав. "ИЩар", както е известно, е име на източна богиня - покровителка на водите. Блазня се от мисълта, че и р.ИСкър, в някога бистрите води на която се къпех като дете, може да има подобна конотация с древността (а не елементарното позоваване на шопското "из къра").
  Разбира се, моите лаически разсъждения са далеч от сериозните изследвания, които предприемате Вие и Ваши родолюбиви последователи. Написах горното просто воден от римската максима "scripta manent".
  Пожелавам успех на Вашето благородно начинание за разкриване и популяризиране истината за древния произход, история и достойнство на българите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Гусев! Името на Баал наистина е свързано с думата Балкан. Коренът БАЛ е със значение голям, масивен, силен, а за това, че дедите ни са повлияли до известна степен населението на Месопотамия, изобщо не се съмнявам. Все пак колелото е открито по нашите земи, същото май важи и за металургията, а уруду е шумерската дума за мед, медна руда. В българския език се още има диалектна дума уруда - руда, нещо червено.

   По отношение на Иштар и Искър положението е различно. Истър, а и илирийския, тракийския топоним Истрия може да са се обяснят с думата струя. Поради чуждото предаване, струящ може да е записано като и-строс.

   Старото име на Искъра е Искос, а древната форма навярно е Вискос, т.е. наблюдава се същия корен както и във Висла, обяснение можем да получим с арийската дума висана-изливане на течност, а също и със стблг. вести-водя, движа.

   Коренът -ър в Искър наярно е наставка за увеличително значение, както при рид-ридар, чука-чукар. Тази наставка я рядка, среща се и в балтийските езици.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Струя на македонски говори и струм на украински (стария русински) значи ток (по-ток) електрически, от тук и Струма.
   Вискозитет на кръвта значи течливост на кръвта на латински.

   Изтриване
 24. ирена янчева16 юни 2016 г., 15:07

  Спароток, сетих се нещо допълнително: названието " Емине бурун " ми напомня "Нос Емине " на брега на Черно море, което се използва и до днес - неговият превод не е уточнен; " Матори ( гори ) " провокира асоциации с думите " майка ", " майчин ", " матерен ". Какво мислиш по тези въпроси, имаме ли основание за това ? До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бурун е турска дума, но Емине си е ехо на Емон, Емус, Хемус.

   Матор бих го свързал по-скоро със зрял, голям, масивен.

   Изтриване
 25. Добри разсъждения!Ще направя малка забележка. Не само в турския език думата ата означава баща! А въобще в поч`ти всички тюрски езици, като киргизки, башкирски, татарски, даже и на карачаево-балкарски на узбекски е ota! Забележете на чувашки е тата!!! По-голямата част от тия народи нямат допирни точки с траките, та искам да кажа че логично и в турския език думата АТА (баща) си е от тюркски произход! Между другото и думата башта, която се счита за прабългарска дума в нашия език също е от тюркски произход! Баш (най), и ата (баща), известно е че прозвището на хан Кубрат е било Баща, Бащу! Тоест Бащицата!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата баща е считана за тюрска, но това е в миналото, по-късно учените осъзнават, че това е грешно виждане.

   Ата няма как да е тюрска дума, просто няма смисъл на никой от тюрските езици. Колкото до това дали старите балкански народи са имали контакт с тюрките, да имали са и от поне от трето хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
  2. Според мен не само думата "отец" води към тракийския корен "ата", а и другата, използвна и днес дума за баща, а именно: "татко"

   Изтриване
  3. Татко, тате е бълболна, гальовна дума, тя се среща в тракийските лични имена Татес, Татас.

   Изтриване
 26. Интересна публикация,
  но да си призная за мен е малко по-слаба,понеже няма много и убедителни доказателства(поне за мен),че думата си е тракийска.Но беше интересно за връзката с галия.Признавам ,че и в предишни ваши публикации съм чел тези имена.Но всеки път ме изумява колко български са всъщност.
  А иначе за "Стар" като "голям",тук в селото на жена ми, старите хора на нещо голямо обикновено казват "дърт". Голямата краставица и казват че е "дърта". Беше ми странно когато дойдох в началото,понеже за "дърт" си представях нещо сбръчкано и некачествено.Но уви те на най-големите неща казваха дърт."Дърта карпуза" ще рече много голяма диня.

  ОтговорИзтриване
 27. vav iujen pirin ima vrax MATOREK


  ОтговорИзтриване
 28. Славка флорова26 октомври 2016 г., 15:37

  Само да допълня . На руски думата балка означава греда . И още нещо изумително от моя гледна точка . Има една стара българска приказка ,, От вар момиче " . Винаги съм се чудила , как така от вар , защо точно от вар ? Нали варта гори ръцете ? Всички въпроси отпаднаха , когато видях една таблица с най употребявани думи от която сна ясно , че думата вар в няколко близкоизточни региона вкл. и на санскрит означава вода ! Водата е много по добър материал за създаване на ново същество от варта . Водата е символ на живота !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вар, или по-точни вари-вода е сродна на нашата вир, из-вор.

   Изтриване
 29. Мисля, че се допуска грешка, КОРЕНЪТ на думата не е БАЛ (или не е само БАЛ в различните езици). Балкан, както и думата БРЕГ (БРЕГ/БЕРГ) има двс паралелни форми – БАЛКАН и БЛАКАН (както и БЛЪГАРИ/БЪЛГАРИ). Балкан не е име на планина, а име ЗА планина. Нещо повече, балканското ПЛАНИНА произхожда от БЛАКАН: БЛАХАН – БЛАХАНА – ПЛАХАНА – ПЛАНИНА. КОРЕНЪТ за прпроизхода на думата е БЛАГ (или паралелното БАЛК): БЛАГАН, БЛАХАН, БЛАКАН. Дадените примери от Спараток за balc -здрав, як, уелс. balch-голям, едър са верни, но те също са паралелна форма на БЛАГ(К). БЛАГ е имало две значения: светъл и извисен, висок. За съжаление, само в руския език са останали следи и от двете – ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ в смисъл на ВАШЕ ВИСОЧЕСТВО, ВАША СВЕТЛОСТ. И двете думи характеризират представата за планина така – висока и светла, както и думите БЕЛО и БИЛО, или ОРБЕЛОС (ГОР-БЕЛОС - БЯЛА ПЛАНИНА). В тракийския Владимир Георгиев свързва тракийската дума блекур/блегур (по Спараток) с и.е. bhleguro и гръцката дума φλεγρός-горящ, пламтящ, аналогично латв. balgans-светъл, Латинското flegro първоначално е имало значение на светъл, лъчезарен, по-късно е придобило смисъла на добър, кротък, честит; BLEG - датски светъл, канададски – пламък, блясък. (Част от примерите дава и Спараток). БЛЕГ пък е производна също на БРЕГ/БЕРГ. Така че, вероятно коренът на БАЛКАН, БЛАКАН си е от индоевропейското b(h)erĝ(h) ‘височина, планина” в различните му модификации.

  ОтговорИзтриване
 30. Какво мислите за БалкХан или БалкКан?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дал към цяла статия за това, което мисля. Всеки друг има право да предложи нещо различно, но освен предложение се изискват и аргументи, сравнения.

   Направете собствено проучване относно предложението си, намерете факти, които да поддържат виждането Ви и когато систематизирате всичко, можете да го представите.

   Нямам претенции аз да съм на 100% прав, реално прав е този, който представи най-много и най-убедителни аргументи.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Аз както и най-първият ви опонент съм убеден, че Балкх, което означава БОГ, е в основата на името на балканите а гори (запазен в руския) е онова в което ви се иска да убедите себе си и всички останали.
   „Балкан“ има етимологична връзка и с Балх/Балкх и Балхария/Балкхария
   http://samoistina.com/balhara.htm

   Изтриване
  3. Балкан идва от Баал-Каин - Богът на Каин Ваал (ханаанско божество).

   Изтриване
 31. Здравейте, следя публикациите Ви, благодаря за споделеното познание!
  Бих искала да Ви питам какво мислите в контекста на статията си относно Балкан, Туркменистан?
  Преди време попаднах на Большой Балкан докато търсех по картата на Google Earth сходни на нашите топоними и много се изненадах. Планината доста подобно на нашият Балкан е ориентирана към морето - Каспийско море. Очевидно дава името си на целия вилает Балкан, както и на Балканабад.

  Не вярвам да сме "осиновили" турско понятие с такава любов, каквато всеки българин влага в името Балкан.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тюрските народи са заели много думи от други хора включително и от дедите ни. При анализа на думата Балкан учените не са взели предвид тракийските топоними Балкея и Балкия. Понеже се следваше заблудата, че старите българи са тюрки, то факта, че и тюрките ползват дума балкан стана причина тя да бъде определена за тюрска.

   По същата логика обаче думата телефон трябва да бъде обявена за тюрска понеже турците я ползват.

   Изтриване
 32. Учудва ме как доста хора напипват колко сакрални за българите са думите БАЛ и КАНА.
  Цитирам един от коментарите, а има и други подобни:
  „Какво е общото между Балкария,Балхария България, Балкия, ...Може би българската планина.”
  Общото е, че и двете думи са тракийски.
  БАЛ означава БИК (вол, bull на английски),
  КАНА означава величествен, всемогъщ, извисяващ се над всичко.

  Бал-ка̀на е тракийското име на Стара планина и буквално означава величествен бик, (полегнал огромен бик - вероятно така е изглеждала тази планина в очите на траките, сравнена с другите ниски планини и хълмове наоколо. Впоследствие думата Балка̀на освен название е придобила смисъл на планина, балкан, балкани.

  Защо смятам тези две думи за сакрални за българите?
  Имам своите изследвания за историята на българите и смятам, че българите са племе, отделило се в древността от траките и както преди това индийци, иранци и др. се отправят на изток в търсене на нови земи за препитание. След няколко по-краткотрайни заселвания през около 6 хилядолетие пр. Хр. вече трайно и окончателно се заселват в подножието на Памир, на територията на днешен Северен Афганистан. Първият владетел в тези земи е носел името БАЛ,… на когото е кръстено и селището, по-късно прераснало в град-столица – БАЛК. Себе си народът започнал да нарича БАЛКА̀РИ, а държавата си БАЛКА́РА. Градът съществува и до днес, непроменено е и името му, което и сега звучи по същия начин БАЛК(Х) – BALCH.
  По-късно друг балка̀рски (български) владетел - БАГ за първи път е прибавил към името си титлата КА̀НА, след което всички по-нататъшни български владетели са носели тази титла. Тук отново ще напомня значението на тази тракийска дума - КА̀НА означава величествен, всемогъщ, извисяващ се над всичко. Явно напусналите последни прародината си българи още дълго време са имали за основа на говора си стария тракийски език.
  Титлата КА̀НА си е чисто балка̀рско (българско) название, дошло от тракийския език, и ако има някаква близост с другата използвана от съседните ирански и тюркски народи титла – ХАН, това е титла, която не българите са взели от персийците, а обратно - персийците са заимствали българското КАНА и са го съкратили на CHAN - КАН или ХАН! Докато думата ХАН е в мъжки род, титлата КАНА според окончанията в българския език е в женски род, както думата БАЩА, затова е неправилно от гледна точка на днешната българска граматика да се членува КАНА като КАНЪТ (не казваме БАЩЪТ, а БАЩАТА), още повече че КАНЪТ винаги ще прилича на ХАНЪТ и още дълго ще ни причисляват към тюркските народи, каквито ние не сме. Правилното е КАНАТА, колкото и необичайно да ни звучи. Впоследствие титлата КАНА се обогатява на КАНА СЮ БИГИ (КАНА ОТ БОГА) – KANAΣYBIΓI или KANAΣYBHΓH, както е известно изписването на тази титла от гръцки. В българския език все още има следи от тракийската и българската дума КАНА и това е КАНСКИ: кански мъки, кански усилия, кански писък, кански рев и др. Смислово КАНСКИ означава неимоверно силно, мощно, нещо в най-висока възможна степен.
  ………………….

  Никой не може да отрече идването на Аспаруховите българи на Балканите.
  БАЛК в Северен Афганистан
  БУЛГАР БАЛК и БАЛК в Северен Кавказ
  БАЛКАРИЯ - все още съществуващата такава държава в Руската федерация.
  СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ в днешна Украйна.
  Това е пътят на балкарите/българите от Балк в Афганистан до България и той е „запечатан” в историята с тези имена.  ОтговорИзтриване
 33. Думата Балкан е съставена от две думи бал и кан бал е мед на турски и кан -кръв на турски.Вероятно има значение в съчетанието на двете думи нещо като /кръв като мед/,/медена кръв/ или може би при залез или изгрев има жълто червен оттенък и от там се оприличава на комбинация от мед и кръв.Турските имена на местности много често са конкретни и недвусмислени ,например -от нашия край -Таук лиман =кокоши залив,Гаргалък =Вранино име на село;Икантълък -месност =свлачище -отговаря на местността ,която пропада.Повечето наименования на населени места и местности у нас са буквален превод от турски.Така,че за Стара планина или Балкан не трябва да се търси произхода толкова назад.

  ОтговорИзтриване
 34. Западноевропейският келтски ген R1b (80% при баски и уелсци/ кимри, 60% при ирландци и скоти) е номер 1 или 2 при повечето тюрки. Напр. в Турция е номер 1 с 25%. Една азерка от Баку ми каа, че открила тюркски думи в баския и англ. Earth било тюркското ер-су (земя-вода)!!!

  ОтговорИзтриване
 35. Тази сутрин чух по Канал 1 в едно предаване, публична личност, родом от Карлово, да дава обяснение на думата Балкан - от турски bal - мед и kan - кръв. Мед, защото през есента цветът Балкан става меден и кръв, защото много хора са пролели кръвта си там.

  ОтговорИзтриване
 36. Павле има село Балкан махала-пумашко, а там ду ломан има бурун ! Та тярбва да разбереш какво е това ,,лом'' и ,,бурун'' и защо се използват от пумаците тези думи !

  ОтговорИзтриване
 37. Е па не може ли да е просто Балх+Кан, демек владетеля(владенията)господаря, господ на българите.

  ОтговорИзтриване