6.03.2015 г.

ТРАКИЙСКИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ДОКАЗАТЕЛСТВА


Нищо не може да устои влиянието на времето. Величествени сгради рухват, стоманата ръждясва, реки и езера пресъхват. Сериозни промени протичат и по отношение на речта. Дори и най-консервативния език еволюира и по този начин се отдалечава от древния си вид. Без солидна подготовка днес италианците не могат да се справят с латинския на своите прадеди, нито пък англичаните биха били в състояние да прочетат староанглийски текст от преди хиляда години. 

Колкото по-назад се връщаме във времето, толкова по-странни ще ни се струват думите на предците ни. И не е само това, за период от няколко века могат да изчезнат от употреба дори и важни думи. Днес повечето от нас не биха разбрали смисъла на съложъ, потьпега, къмотра, ланита, лалока, лендвия, а те са български. Тяхното значение е съпруга, разведена жена, кума, буза, меко небце, бъбреци.

Понастоящем се смята, че носителите на езика, който говорим са се заселили на Балканите едва през Ранното Средновековие. На студентите ни се преподава, че в този период траките са само незначително малцинство, което е говорило латински и гръцки. За това твърдениe няма абсолютно никакви доказателства

Не отричам, че част от траките решили да служат на Рим са научили латински и гръцки. Селското население обаче е пазело ревниво своя език и древни традиции. Това се признава от учени като В.Бешевлиев и др. Признава се и, че в българската именна система се срещат над 700 различни тракийски имена. Това е официалното виждане, реалната цифра е доста по-висока. Различни етнолози намериха смелостта да определят тракийското наследство в българския фолклор като значително. Отвори се дума и за тракийския произход на голяма част от традиционните български земеделски сечива и пастирски атрибути. Просто няма логика траките да бъдат обявени за изчезнали, а езика им мъртъв.

От житието на проповядвалия през VI век Свети Теодосий Кенобиарх знаем, че бесите ползват своя език в богослужението. С други думи, от I до VI век,  въпреки римската окупация траките са успели да запазят своята стара реч. И това не е всичко, според Петър Каранис, през IХ век по-голямата част от фригите не са говорили гръцки, а са пазили езика на дедите си, въпреки, че са били под властта на Византия.

Тези важни сведения не са представени на българския читател от хората, според които тракийския език е мъртъв. Поради това, че ценна и съществена информация бива премълчана, стана възможно да се наложи догмата за изчезналия тракийски език, а и за изчезването на траките като народ. В миналото изследователите, които смееха да кажат, че ние българите сме потомци на Залмоксис и Орфей, бяха или отричани, или осмивани, а работите им забранявани. Тоталитарната цензура бе стиснала учените ни в желязна хватка.

Въпреки това, въпреки страхът от репресии, някои езиковеди успяха да оставят кратки указания, от които да се разбере кой език е най-близък до тракийския. За това обаче е нужно внимателно четене на цялото произведение, а не само на изводите, които са в духа на наложените в миналото директиви. Най-голям тракийски речник успява да създаде проф. Владимир Георгиев. Принуден от тоталитарната цензура, този учен оповести, че като наследник на тракийския език трябва да се разгледа албанския.

Нека обаче да разгледаме подробностите. Действително в тракийския речник на проф. Георгиев срещаме доста тракийски думи, които имат албански успоредици. Това са me-ме, мен, mezi-жребец, dhe-земя, dardё-круша, bessё-вяра, bri-рог, büre-мъж, dhate-място, dre-елен, gjush-старец, ty-ти, vetё-сам . Трако-албанските паралели не са никак малко. Касае се за дванадесет общи думи.

Какво ли ще да е положението с българските успоредици? Ако трябва да вярваме на изводите, които Георгиев е бил принуден да представи, би трябвало българските думи, които показват прилика с тракийските да са по-малко. Все пак, официално не българския е обявен за наследник на тракийския, а албанския. Хубаво, но преброим ли всички тракийски думи имащи български успоредици, установяваме, че те не са по-малко, или еднакви на брой с албанските, а са почти пет пъти повече.

Ето ги и тях: ак-око, азду-яздя, бара-бара, рекичка, братера-братръ, бреда-брод, бебру-бобър, бела-бел, бял, берг-брегъ, берза-бреза, бистрас-быстръ, брилон-бритва, бруз-бръзъ, бурдо-брод, виса-вьсъ, село, дева-дѣва, деин-дѣинъ, дер-двьръ, дерз-дързък, дин-дьнъ, до-до, друме-дръма, гила-жила, гуламена-галя, залта-златъ, зайка-заек, земеле-землiа, кабу-жаба, кара-гора, кенто-чендо, чедо, керс-чер, керсула-черничък, кетри-четири, кист-чист, коза-коза, купсел-куп, купче, лази-лош, лупт-любити, любя, мер-меръ, мори-море, олган-влага, орол-орьлъ, осту-устие, полтъ-плотъ, сабади-свободъ, сама-самъ, саусу-соухъ, ме-ме, мен, спинта-свентъ, стайна-стѣна, стара-старъ, суетул-светъл, талка-тласкам, тарпа-трап, ти-ти, тима-тьма, ут-от, из, з-из, зер-звѣръ, зуми-змия.

Както и да го погледнем, българския, а не албанския трябва да се обяви като наследник на тракийския. Обърнете внимание и на това, че представените успоредици не са мое тълкуване, а на проф. Владимир Георгиев. Аз лично смятам, че той е направил немалко пропуски. Свързал е тракийската дама със санскр. даман, но не и с българските дам, дом, свързал е тракийската волинт с немската Bulle, но не и със стблг. воленте-вол, свързал е турда с немската stürzen, но е пропуснал българската търтя-удрям.

Доста тракийски думи изведени от топоними не са споменати изобщо, или пък са определени за нетракийски. Като пример могат да бъдат посочени балта-блато, багайос-бог, видето-видътъ, видя, вода-вода, вир-вир, габрайон-габър, горд, корт-град, дабан-дъбен, дъбов, дебре-дебри, друвета-дървета, езар-езеро, зелеа-зелѥ, зеленина, зелкия-зелка,  кабец-кобец, калис-кал, кос-кой, листе-листи, ма-ма, майка, матеран-матерьнъ, майчин, са-съ, тази, сева-цев, стене-стена, струа-струя, та-тъ,та, това. Топонимите, в които са запазени тези думи са от V век, т.е. около 150 години преди прословутата 681 година.

Въпреки пропуските и определянето на дадени думи като нетракийски, проф. Георгиев е изолирал достатъчно тракийско-български успоредици. Те са напълно достатъчни за всеки прогресивно мислещ човек, за да определи кой език е най-близък до тракийския. Проф. Георгиев е дал и други указания на хората идващи след него.

Пишейки за характера на тракийския език, нашия учен споменава, че в тракийския се среща якането и екането, което де факто е най-характерната особеност на българския език. Георгиев е споменал и това, че в тракийския неудареното е се редуцира в и, както е и в българските говори. Като пример могат да се посочат вариациите зелен-зилен, петел-пител и др.

Друга особеност на тракийския език е синкопът (изпадане на звук), проф. Георгиев е уточнил, че това явление е типично и за много източнобългарски диалекти. Като пример нашият учен е дал изразите Дъ͜   н͜  панида не падне, Шъ ͜  г земъ- ще го взема

Интересен особеност от тракийската граматика е суфикса –инт. Според проф. Георгиев този суфикс е идентичен на старобългарския – енте, който се среща във воленте, теленте, жребенте. Това, което проф. Георгиев е пропуснал да уточни е важната подробност, че през  Късната Античност тракийския суфикс – инт вече се е развил във – енте, както става ясно от антропонима Кард-ентес. Виждаме, че тракийският език е най-близък до българския не само по отношение на лексиката, но и по отношение на граматическите особености.

Освен доказателствата на лингвистиката ние разполагаме и с доказателства от историческите извори. От IV до XIV век, т.е. в продължение на 1100 години българите са отъждествявани многократно с мизите – най-големия тракийски народ. Това важно свидетелство за произхода на народа ни бива яростно отричано, или се маргинализира от изследователите, които правят опити да поставят корените на народа ни в Азия и Припятските блата.  Било грешка, било архаизиране това, че старите българи са наричани мизи. Грешка, която трае 1100 години? Някои автори май си мислят, че българския народ е сбирщина от наивници.

Ако бе грешка отъждествяването на мизи с българи, то българите нямаше да бръснат косата си и да оставят кика както и мизите. В случай, че поставянето на равенство между българи и мизи бе архаизиране, то сред българите нямаше да срещнем мизийския обичай на практикуване на изкуствената черепна деформация. Как да си обясним, че след 681 година старите българи продължават традицията на мизите да жертват коне в гроба на благородник? Как да си обясним мистерията, че след 681 година българите строят с квадри както е правело населението на Мизия 1000 години по-рано? Как да обявим старите българи за късни азиатски нашественици в земите на юг от Дунава след като три старобългарски родови имена са документирани в микенски документи от преди 3400 години?

Става дума за родовете Дуло, Вокил, Ерми. На документи от същия период са записани и имената Винайо, Бати, Крумен, Исевер, Кубир. Поне за мен това са древните варианти на имената на старобългарските владетели Винех, Батбаян, Крум, Севар, Кубер. Като за капак, в региона, в който са намерени тези документи е засвидетелстван и знака IYI. Този знак го има по-рано и по керамиката от Винча – 4500 преди Христа, точно в територията, която по-късно е наречена Мизия.

И това не е всичко, мащабни анропологически изследвания са показали, че сред българите е доминантен тракийския антропологичен тип. Неотдавна проучванията на генетиците потвърдиха резултатите от иследванията на антрополозите. За ужас на тези, които желаеха да определят траките за изчезнал народ се оказа, че значителна част от нас българите носи гените на население обитавало Балканите още през Каменната ера.

Няма област, която да не показва, че ние българите сме потомци на най-древния цивилизован народ. Носим гените на хората, които създадоха първата писменост, първото колело. Във вените ни тече кръвта на тези, които сътвориха най-древните градове на Европа, на тези, които станаха първите ковачи и златари, на тези, които първи издигнаха царе.

Тъжно е, че чужди учени като акад. Дмитрий Лихачов трябваше да определят нас българите като eдна от най-древните културни нации и България като държава на духа. Ето думите на смелия учен:

"Скъпи български приятели, не забравяйте – вие сте една от най-древните сред съществуващите днес културни нации в Европа и в света. Много неща са отминали, древният Рим и древна Гърция, Византия, но България е тук – късче от най-древната култура между всички европейски страни. Затова – пазете я! За да бъде българската култура не само късче от старината, но и първата частица на бъдещето. Духовното богатство на България, създавано с векове, трябва да пребъде. Такова е историческото предназначение на България и аз вярвам в него.“


Уважаеми български учени, сега е ваш ред да обявите пред българския народ и пред света каква е истината за произхода ни.


Използвана литература:

1.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
2.Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
3.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;
4.Вл.Георгиев, Тракийският Език, БАН, София, 1957;

Академик Дмитрий Лихачов и Държавата на духа


70 коментара:

 1. ДА ПРЕБЬДЕ ИМЕТО И ДУХА БЬЛГАРСКИ

  ОтговорИзтриване
 2. Драги Павле !

  Така както академик Дмитрий Лихачов е казал, че България е късче от най–древната култура между всички европейски страни, така и аз се одързостявам да заявя, че в наше време не съществува по–достоен наследник на големия руски учен от Павел Серафимов !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за комплимента, но не мисля, че го заслужавам. Проф. Чилингиров, проф. Ценов, а и други родолюбци имат доста по-голям принос от моя.

   Изтриване
 3. Великолепен анализ , уважаеми г-н Серафимов .
  Аз и от името на мои приятели Ви поздравяваме , подкрепяме и се радваме , че има българи като Вас
  Поздрави Стоян Шопов

  ОтговорИзтриване
 4. Г-н Серафимов, благодаря Ви за прекрасната статия, но бих ви помолил да разясните някои от тракийските думи, които сте дал за пример.
  Друме - дръма. В Хасковският регион друм е диалектна дума за път, друме е пътища. Имат ли същото значение и дръма в кой край на България се използва?
  Мер-меръ - Мера/пасище/парче земя/. И има ли връзка с меря/измервам
  Извън контекста - има ли примери за преминаване на звуците в Трако-Българският език от Т към Б или Б къмТ.
  В. Янков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Янков, не ми е известно в древната форма на езика ни да е имало замяна на Б и Т. Има замяна на на Б, В с М, богинята Вендис, Бендида е известна още и като Мендис.

   Изтриване
 5. Глупости на търкалета!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Освен,че изпитвам неописуемо омерзение от мошеничествата на теб и Милчев и мръсната ви игра на "крадеца вика дръжте крадеца",друго не питая.От истината не ме "боли",защото истината се пише на друго място и е въпрос на време за стане популярна и в България,колкото и да се противите.:)

   Изтриване
  2. Хубаво, обясни с културен тон в какво се изразява моето мошеничество, можеш ли? Аз не съм безгрешен, не е изключено да съм се заблудил по отношение на нещо. Представи своите аргументи кратко, ясно и точно, ако аз не мога да ги оборя, ще си призная и ще поднеса извинения.

   Изтриване
  3. Културният тон го използвам,когато разговарям с честни и културни хора и те за жалост не са българи.Сега ще пиша с гневен тон,защото презирам мошениците.Преди няколко години,когато ти имаше блог,се появи един коментар на руски евреин,в който той изразяваше подкрепа за теб,но ругаеше българите - индиректно.Аз реагирах,но ти не пусна моя коментар.Този случай ми "светна"червения светофар и си дадох сметка за деянията ти.И още няколка случки.....С няколко приятели те четем.Гордей се!

   Изтриване
  4. И още нещо - личи ,че си добре обучен манипулатор,понякога ми е смешно,когато използваш ....повърхностни хватки.Защото и аз съм обучен,но не от същите,които си ти.Знам,че знаеш кой съм.Не знаеш обаче, С КОГО СЪМ.Любопитен си,какво знаят другите,но няма да го разбереш,какъвто и мазен тон да използваш.Обучен съм да го разпознавам :)Дерзай,поне се забавляваме с теб!

   Изтриване
  5. Анонимни сънароднико, това, че криеш името си от читателите показва ясно, че си гузен и нямаш смелост да изразиш позицията си. Не зная кой си, не желая и да зная. Не се интересувам от хора, които вместо да преставят аргументи пускат обиди и евтини лъжи.

   Дано ти и няколкото ти приятели един ден да намерите мъжество и смелост и да излезете от сянката. Дано се научите на културно общуване и най-вече на почтено държание. Страхливостта, подлостта и съчиняването на лъжи не са качества на истинския българин. Ако искате да се наречете българи, дръжте се като такива.

   Изтриване
  6. Вижте как в две изречения е описана историята на България, "Знам, че знаеш кой съм. Не знаеш обаче, С КОГО СЪМ."!!!! Тоя е с тия, оня с ония, а паницата ни празна. Ако Левски възкръсне САМИ ще го обесим или заради ТИЯ или заради ОНИЯ! Щото ТОЙ не ИМ трябва. ЩОТО ТОЙ ЗАРАД народа(демек зарад нас) ГО ПРАВЕШЕ! А може и да не го обесим, може вече да сме го обесили. Казах!

   Изтриване
  7. Деленето никога не е довело до нещо хубаво. Точно Левски го е казал съвсем точно - За отечеството работим, байо, кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все едно да вървим, ако ще бъдем хора.

   Изтриване
 6. Човека те попита, в кой край на България се използва "дръма"! Не се прави на луд, а отговори на въпроса. И престани с тези черепни деформации, щото се излагаш като кифладжия. По цял свят съществуват черепни деформации, не само при българите. Твоята работа е едно си баба знае, едно си баба бае. Академик! А за истината... защо да боли, ако е истина? Боли те тебе, щото пишеш глупости и искаш на всяка цена да се приемат от хората. Твоята история е истинска, колкото и това, че разбираш от история. Но ти си пиши. И без това нямаме писатели фантасти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дръма като друм, т.е. път е съвсем различна от друме, дръм имаща значение гора. Дръма, дръм се среща даже в българския топоним Вълчедръм.

   Изкуствена черепна деформация не се среща в цял свят, а в определени региони, в определени периоди. По мои сведения най-дълга е традицията на Балканите, около 7000 години. Ако знаеш друго място на света, в което да има по-дълга практика спомени го.

   От озлоблението ти разбирам, че ти се опитваш да поддържаш друга теза, различна от моята. Защо не я представиш, не можеш да събереш доказателства ли, или се ядосваш, че не можеш да обориш казаното от мен ?

   Всеки има право на свое виждане, но това виждане може да се наложи не с желания, а с факти. Злобата не помага, тя само те трови и принизява.

   Изтриване
  2. В югозападна България ДРЪМИ казват на дребни и гъсти храсти храсти.
   мапи

   Изтриване
 7. Едно пожелание на неспециалист. Траки (на старогръцки: Θρᾷκες, на латински: Thraci), е може би приет научен термин за означаване на общността или народа на една голяма област от Ирландия до Сахалин. Но самият народ не се е наричал така. Има ли някаква възможност де се даде друго определение, което ще е близко до душевността на тези хора. Кое е това което определя общата характеристика на този народ, защото лично аз считам, че е изкуствено разделян от враговете си. Може би има данни, в които де е написано как се е наричала общността от жителите и.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По времето когато е употребен термина траки - VIII пр. Христа, за Ирландия и Сахалин не е знаел никой в Гърция. Първоначално с името Тракия е обозначена областта между Стара Планина, Бяло Море, река Места и Черно Море. В тази област са живели дерзеите, дерзиките, чието име дава и името траки, Тракия.

   Изтриване
 8. Obiknovenno se izlaga, tozi koito obijda - kifladjii

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това могат момчетата, това правят. Готов съм да разгледам тезата на всеки, който я представи по ясен и културен начин. Няма как да угодя на всеки, които си мисли, че само неговото виждане е вярно, но раздразнен от неспособността си да представи доказателства започва да измисля лъжи и да отправя обиди.

   Изтриване
  2. Ама Павка, ответа на тъпака е: Ами така е, щото така пишеше в учебника и точка! И както след една случка се пееше: "Я това го знам беее!! СкакаУец!" Ходи му обяснявай че не го знае. Помня го като вчера, четвърти клас, първи час по история: "...славяните подтиснати от византийците се бунтували, но те били фермери и миролюбиви люде, затова като дошли прабългарите - конен и войнствен народ, те се разбрали прабългарите да шокат византийците щот били лоши и им зимали житцето и като прабългарите ги нашокали, славяните от благодарност кръстили общата вече държава на освободителите си Българи. И така била образувана България от славяни, траки и прабългари"
   "А траките конен народ, силни войни, обработвали злато и оставили несметни съкровища и култура" А другарю, а траките шокали ли са византийците?! "Ми не те изчезнали" Ама как така?!? "Еми така и аз незнам, айде стига сте ме питали, че имам урок да преподавам"
   Така че Павле изчезнали са и тва е братко, ти за изпарение не си ли учил! Ами ти кат си толкоз учен я ми кажи сега как да не е възможно траките да изчезнат, като те и прабългарите са изчезнали? Е да верно сега се връщат през Илиенци и отварят китайски ресторанти, но навремето след шока над византийците остават само българи, прабългарите изчезват.....като тракитееее!
   Хубав и спорен ден на мислещите! На тъпаците нищо не пожелавам щото те винаги са си добре, просто не могат да си дадат сметка за ситуацията. Горните редове също ще са им непонятни, за което просто ще намразят автора.

   Изтриване
  3. "Изчезванията" на народите не са нищо друго освен жонглиране с имена и злоупотреба с историческите сведения. Точно най-големите и най-мъжествени народи на Античността - траките и скитите ще изчезнат?

   Изтриване
  4. Ама такава е политиката, като не ти е угодно нещо, сменяш му името! И то вече не "съществува", проблема е решен! Въвеждат се нови понятия като "незрящ", питам се кое ще помогне повече на слепия човек, да го наричаш незрящ или да му помогнеш да пресече улицата или да изграждаме улиците удобни за всеки спокойно да се движи по тях?! Но това е по други теми.
   И Павка сега ставаме свидетели, че все пак е възможно един народ да изчезне, макар и не толкова многоброен като скитите и траките. Свидетели сме как циганите в България изчезват, ТОЧНО както си пише в книгите. Скоро няма да има жив циганин по нашите земи, само роми! Желая ви всичко най-добро! Успехи!

   Изтриване
  5. Не бих се учудил, ако даже ромите бъдат наречени местно население, а българите нашественици в изконната ромска земя :)

   Изтриване
  6. Така де, щом са роми и са недалеч от Рим и Румъния, значи тази земя им принадлежи по право, все пак е била част от Римската Империя. А пък българите, те нали дошли от Азия, значи са завзели неправомерно земята на горките роми...
   Но пък, ако тук е имало цигани, значи те са изчезнали и на тяхно място от някъде са дошли ромите. Предлагам експедиции до Апенинския полуостров в търсене на прародината на ромите. Трябва да се има предвид обаче, че следи от подобна на тяхната култура има още на територията на Париж (http://www.extremecentrepoint.com/archives/6913) и в други области на Европа.
   ...
   И теорията е готова. Може да не е подкрепена с много факти, но звучи добре. Дори, в определени моменти ми се струва по-издържана от нашите тюркско-алтайски фантасмагории. Най-малкото, цветът на кожата и формата на очите съвпадат с (да я наречем) "парижо-ганешката" култура. При нас - нито кожата, нито очите, да не говорим за липсата на юрти и олтари на Тангра на територията на страната ни, поне аз нямам сведения за наличието на такива.

   Но статията е за българския език, така че се извинявам за спама. Ще опитам да компенсирам с едно разсъждение, надявам се не твърде неуместно.
   Направи ми впечатление близкото звучене между дръма, друм (път) и друме, дръм (гора). В същото време знаем, че е много стара думата друвета. В отговор на въпрос, на 7 март 2015 г. (11:08 ч.) споменаваш, че се случва буквите Б и В да бъдат заменяни с М ("Вендис, Бендида е известна още и като Мендис"). Ако това правило не е ограничено само за началото и края на думата, ми се струва, че дръм, т.е. друме(та) идва пряко от друвета.
   По интересното обаче за мен е евентуална връзка между думите за гора и път. Някъде бях чел, че ниските земи на Тракия допреди 1000 години (а може и след това) са били опасани от огромна гора (част от която бил Старият бряст в родния ми Сливен). Днес пък, все още се използват изразите "да хванеш гората" и "да си хванеш пътя" и за мен те имат синонимно значение, разбират се като "да излезеш, да се махнеш, да отидеш другаде". Струва ми се, че за древните, гора и път са имали сходно значение, не като думи, а като необходимост за бита. Да минеш по пътя, означавало да минеш през гората, самият път е минавал през гората. Така би било напълно логично думата за път да има общ произход с думата за гора.

   Изтриване
  7. Увлякох се и забравих да ти благодаря за статията, както и за всички преди нея. Доста често ми се случват подобни размисли (като горните за гората и пътя), след като ги чета и именно затова ги ценя. Дано не залитам в твърде грешни посоки ;)
   И се извинявам, че без причина пиша на "ти", надявам се не е проблем.

   Изтриване
  8. Щях да вметна по темата за роми, ромеи и римляни, но Георги Загоров е вметнал по добре от мен.
   Но ми стана интересно за знака за равенство между път и гора. Само да добавя от малък ми прави впечатление, че като се заскитам из природата някакси интуитивно търся гората. В гората се върви по-лесно, особено ако е по стара с големи дървета. Първо летем ходиш на сянка, а зиме снега се трупа по обилно по короните на дърветата, отколкото по земята. Второ по високата растителност не позволява развитието на по ниска, сиреч храсти трънки и копривоподобни липсват или са ограничени, което разбира се улеснява броденето. В заключение в гора се върви по лесно, от колкото в поле, особено като не пренебрегваме факта че тогава не е имало и ТКЗС, следователно обработваемите площи (демек прочистените от нежелана растителност) са били значително по-малки. В равнината всеки може да те види отдалече и да ти навреди. В гората може също да има разбойници, но там както те могат да се крият, така и ти можеш да им се криеш и да се промъкнеш. Тоест горската пътека е била древната магистрала, древния метро тунел, а как са я наричали, това оставям на по начетените от мене.

   Изтриване
  9. Не се сдържам за ромите. Част от циганите, твърдят че са чисти българи потомци директно на Аспаруховите българи. Сиреч не са цигани, българи са! Другите викат не сме цигани роми сме! След Освобождението България е разделена на Княжество България и Източна Румелия, демек държава има и за едните и за другите. Ние обаче не се вписваме в целата схема, забелязахте ли!?!
   Нас все едно ни няма, все едно сме на избори! Турците гласували, циганите....екскюзе моа - ромите и "аспаруховите" гласували, ние ходим за риба. Е как човек дето не съществува лови риба да му се не знае!
   Не знам дали ни е имало, ама сега ни няма. Предмет История има, ученици по история имаме, учители, професори, академици и дори катедри със студенти вътре имаме, и по талавизора исторически предавания дават, а история йок НЕМАМЕ! И верваме на всеки, само не на тоя дето ни казва истината. Щото истината е, че не трябва да верваме, а да знаеме, да учиме, да питаме и проверяваме. Щото аз на Павел не му вервам на историите, ама искам да ги знам, щото те не са за верване, а за мислене! Чакай че се отплеснах! А защо верваме? Ми щото е по лесно от питаме, учим, мислим и знаем. Просто верваш, не мислиш, не питаш, кютиш, работиш и си траеш. Така казаха по талавизора, значи е така! "Мълчи да не стане проблем", "много сме малки", "не ни ДАВАТ" - са ми "любими" фрази. А човек, който не мисли, не гради, не общува, не се труди(ама труд имам предвид не да ходиш на работа), от него нищо и никой не зависи то той не съществува, няма го! От него няма смисъл - ей това искат да ни втълпят, че от нас няма смисъл и не мога да си обясня защо му вЕрваме, стига избирахме лесното! Вервам на глупака и мразим умния що ме кара да мислим- е мотото на много хора днес! Не чакайте да ви дадат вземете си го. Не се гордейте, че сте българи, заради Историята дето ви я предлага Павел Серафимов, БЪДЕТЕ ГОРДИ БЪЛГАРИ! Да учим история за да правим история. Да се СЪБУДИМ!... НАРОДЕ!!!!- Подканя ни още Апостола(и не не са въпросителни, удивителни са и за това е лъгано, ама е и вервано, щото лъженето става само, ако има верване) Казах.

   Изтриване
  10. Георги, няма проблем. Аз съм най-обикновен човек, спокойно можеш да се обръщаш към мен на ти.

   Поздрави!

   Изтриване
  11. Георги, по отношение на друм и път ще спомена това, че според мен думата има българска етимология. Официално друм-път идва от гръцката дромос-път, основата е и.е. корен дровос-движение. Той се среща в речните имена Дравос-Драва и Камандър-Камандровос.

   Дрово, драво съотвества на блг. древен, т.е. изтекъл, изминал. Със значение движение, течение е и блг. дремя. Дремя означава отнесен съм.

   Друм-горичка е просто вариант на друв, дърво, като значението е нещо твърдо, здраво.

   Друм-път има значение движение.

   Думите са омоними, това е.

   Изтриване
  12. Радвам се, че съм уцелил случаи на замяната на В с М.
   Връзката между двата смисъла - дърво и път, обаче ми се струва твърде голяма, за да бъдат просто омоними. Ако няма историческа връзка то значи се касае за сериозно съвпадение.
   Наистина има логика думата дрово или може би по-скоро дровен да означава древен, т.е. който е свидетел на изтеклото, изминалото време, т.е на древното. Това пък е връзката между думите древност и движение - времето тече, т.е. движи се. Но освен, че са древни, т.е. "гледат" как времето се движи, дърветата "виждат" и движението на хората, защото пътищата на хората минават през тях. В по-широк смисъл, дърветата са свидетели не просто на движението на хората, а на тяхното развитие - възходи и падения - тоест, на пътя на хората, не само като утъпкана кал, а също и като еволюция на мисленето и идеите, а еволюцията също е вид промяна и движение.
   Може да се напише и това че в най-стари времена, преди хората да слязат от дърветата, движенията между две точки са се случвали измежду клоните и тогава наистина дърво и път са означавали едно и също нещо. Но това вече е твърде пресилена спекула и го споменавам най-вече за разведряване на обстановката, като виц :)
   Не знам, дали обясних съжденията си достатъчно разбираемо, нито дали съм на правилния път ;), но съм почти сигурен, че някаква връзка съществува.
   Иначе, гърците може да имат дума дровос, но е интересно дали могат да обяснят произхода и по-някакъв начин, да я обяснят на гръцки. Движението на лексиката (най-вече) е многопосочно, въпреки че някои политически доктрини се опитват да ни убедят как всичко българско е или руско, или гръцко, или турско, или сръбско или румънско, или... не знам какво. Чувства се, обаче, че далеч не за всичко, радетелите на тези идеологии са прави.
   Поздрави!

   Изтриване
  13. Много гръцки думи нямат гръцка етимология, ето например тюкос-чук се обяснява със стблг. тъкати-блъскам, чукам :)

   Изтриване
 9. И друг път съм ти писал, че не съм твой противник, напротив. Но и друг път съм протестирал защо не пускаш коментарите ми. Още повече, че тези коментари не съм си ги изсмукал от пръстите, а са на базата на текстове от Библията.
  Какъв проблем имаш ? Ненавиждаш Библията ли ? Или се боиш от публикуването на нейното повествувание. Ако си страхливец, признай си, не е грях човек да страда от прекомерна предпазливост. А ако си контра, поне кажи в какво вярваш. Нали веднаж вече каза:„Аз съм вярващ човек!“
  Надявам се, че с нищо не съм те обидил.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ти не си ми противник, ти само ме изкарваш поклонник на сатаната...Какво ли щеше да е, ако ми беше противник...направо настръхвам от ужас.

   Изтриване
 10. Хубавото на критиците е, че все пак четат твоите писания. Даже в групички -->После сигурно обсъждат, пушат пури, пият уиски и слагат дръвца в камината.Може и да са масони или академици, а най добре главни редактори на нациоонални телевизии...т.е. да очакваме някаква публична реакция все пак.
  Павеле пожелавам ти сам или с няколко съмишленици да сглобите един алтернативен учебник по новата Българска история.. ама по-дебеличка (да е по-дълго удоволствието).
  В момента подготвяме една статия за нелолитна/халколитна балканска цивилизация за английско четящата общност, в коята ще се твърди че са удомашнявали животни. И покрай това трябва да опишем постиженията на тази цивилизация...(писменост, металургия, колело вкл. гънчарски, и т.н.). Познайте колко научна информация има по-въпроса на английски в публикации различни от уикипедия, разни блогове и други нецитируеми източници.
  Николко от български научни и държавни институции и тук таме от някой западняк межу другото. Който не вярва да преброи линковете в "гоогле" за първото злато от варненския некропол. То всъщност е второто по древност, но и първото намерено е от съременна Българска територия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Световит. Господине, доколкото разбирам ти твърдиш, че ако някакво откритие или истина, не е публикувана на еврейски, английски език, то тя не е истина. Да, еврейски английски, както е идиш на основата на дойче шпрахе. Доколкото знам публикациите на професор Георги Сотиров са само на английски език и нито един от "ерудираните" западни учени, не е взел отношение. Няма и да вземат, защото това убива мита за първенството на "западната" цивилизация каквато не съществува. Европа още в началото на новата ера е еврейски протекторат. За това е изопачавана историята ни, за това са унищожавани книгите ни, строежите ни и това е ставало по много начини, включително и с вътрешни предателства. Тази битка на душевността продължава и сега. За това, аз заявявам, не съм евреин, не изповядвам никой дял от свързаните с еврейството религии и не зачитам гръцката, римската и "западноевропейската" култура, не за друго, а защото са основани на лъжи. Защото това е кражба на идентичност. А отгоре на всичко имат наглостта да ни поучават и да ни наричат нецивилизовани.

   Изтриване
  2. В съвременният научен свят се пише на английски език и в списания където да те видят. Естествено, за бъгарската общност тава трябва да излезе и разбираемо на нашия си език. Друг е въпросът, че интересни информации се преиначават в средствата за масова информация.
   За пример давам генетичните изследвания на българите от последните години. Нарицателна стана лъжата, че българите приличали на северните италианци и "северните гърци" и тем подобни. И само шепа "блогери", като Павел си позволяват да коментират правилно фактите. Всеки може да намери в интернет тези статии, на английски са, но дори и с гоогле преводача са разбираеми, за интересуващите се. Тези статии и книги не могат да се загубят така лесно във времето, така че който търси ше ги намери.
   С поздрав
   ГР

   Изтриване
  3. Важното е да разберем, че този който притежава медии и пуска информацията, не винаги пуска истината. Всичко трябва да се провери, дори и това, което допада на вижданията ни.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. на предния коментар забравих да си кажа името// Г. Радославов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Радославов, аз се радвам на критици, но за жалост най-често тук налитат плювачи.

   Нашата истинска история ще бъде написана независимо дали някои хора искат това, или не. Някои неща са неизбежни.

   Поздрави!

   Изтриване
 12. ====Изкуствена черепна деформация не се среща в цял свят, а в определени региони, в определени периоди. По мои сведения най-дълга е традицията на Балканите, около 7000 години. Ако знаеш друго място на света, в което да има по-дълга практика спомени го.===

  Тия дни около честването обесването на Левски,се появи информация че скелета на "тракийската принцеса " наречена така още с откриването на гроба , е изчезнал от музея във Враца.Много неща от разкопките през соца се предполага че са в Русия.
  Чилингиров вярва на Д.Бучински,че е работил акуратно. . Изказва и предположение че костите на Левски са може би пак там.
  Тъй като ние не сме имали необходимата апаратура за изследване , много наши археологически находки са в Москва.Попаднах и на съобщение в руската преса , за скелет с черепна деформация ,досущ като на "тракийската принцеса" само че с присвити очни отвори че бил на извънземни.
  Няма ,бре ,няма тракийци , били извънземни.Ето тук изказване на Чилингиров.
  http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=479&sid=3ab7994e24731138dc7513b460024cd1&start=20
  От предната тема "тамгата" на пикиращия орел от герба на Украйна.Сигурно няма и орела от съкровищата на Аспарух по онези земи, дето е предаден в Москва. Няма такъв народ , няма такава държава ,бре няма.Има извънземни с извънземен език.Сигурно такава е и идеята на анонимния, който се гневи на темата.Не се гневете. .Серафимов е отворен за дискусии.
  Та така .
  ===Нищо не може да устои влиянието на времето. Величествени сгради рухват, стоманата ръждясва, реки и езера пресъхват.===

  Кожите дето е писано по тях изгниват,книги се горят ,църкви се горят, археологически находки изчезват и се появяват извънземните .Езици се налагат принудително, архиви се крият, историята се изкривява.А пък уж Човекът е бисера на Земята, надарен с разум.
  Съжалявам ,излезе политиканстване , ама не съвсем.Направо си е престъпление скриването на истината. Престъпление към човечеството.

  Рорик


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине Анонимен7 март 2015 г., 23:39, тук Вие изразявате политическа пристрастност, а не посочвате археологически данни или експонати от музеи. Много е интересно това за орела от съкровищницата на Аспарух. Но от цялата тази словестна каша не се разбира мнението което изразявате.

   Изтриване
  2. Тракия, значение на думата (траки - Θρᾷκες, Thraci). Гръцката Θ (θήτα), всъщност е буква от глаголицата. Θ в глаголицата е "земля". Няма ТРАКИЯ а ЗРАКИЯ, т.е. ЗЛАКИЯ (="Тревниста земя"). Това е пространството от Черно и Бяло море, на юг, до Балтика - на север.

   Изтриване
  3. Не виждам каква е връзката между подредбата на буквите в глаголицата и названието траки. Неговата правилна форма е дерзики-дръзки, смели.

   Изтриване
 13. инфо:
  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1404410

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези неща му ги говоря отдавна,но той твърди,че се правя на жертва.Не е истина,че хората го плюят безпричинно.Истина е обаче,че той дори не допуска ,че е възможно да го четат доста подготвени хора,който не намират за нужно да спорят и да дават обяснения на хора като Спароток и милчев! Или той бързо им затваря устите,когато разбере,че насреща си има по - напреднали с материала.Ама,карай,нека се прави на интересен на сектантите си.
   Спароток,дължиш ми ИЗВИНЕНИЕ!

   Изтриване
  2. Кой си, как съм те обидил, обясни като нормален човек, аз не мога да гадая, каква е самоличността на анонимните коментатори-

   Може наистина да си по-напреднал от мен. Ако е така, покажи го давайки своя разработка. Така не само аз, но и другите читатели на блога ми ще могат да отсъдят на какво ниво си.

   Изтриване
 14. http://www.grreporter.info/vv-vergina-otkrikha-drevnoto-ogledalo-na-eros/16960

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едно чудешно доказателство....дори думата "ерос" е българска старо тракийска дума!

   Изтриване
 15. Господа, като расъждавате не е зле да не забравате за кантара /и капон да имате и точно да тегли/.От едната страна гърците не са израелтяни, а от другата нашите като са обрезани да не би да са араби.

  ОтговорИзтриване
 16. Цитат - Анонимен8 март 2015 г., 17:50 - Друг е въпросът, че интересни информации се преиначават в средствата за масова информация.
  За пример давам генетичните изследвания на българите от последните години. Нарицателна стана лъжата, че българите приличали на северните италианци и "северните гърци" и тем подобни.
  Не мога да се съглася с твърдението, че генетичната ни прилика с населението на северна Италия и северна Гърция е лъжа.
  Дори да пренебрегнем проблема с гети-готи и да приемем че готите са германски племена, а не тракийски, както е в действителност, пак остават Алцековите Българи. В продължение на близо 700 години в северна Италия е имало област Бургария. Да не говорим за близо 2000 топонима свързани с България на територията на Италия.
  http://it.wikipedia.org/wiki/Burgaria
  http://www.scacchidairago.it/burgaria.htm
  Това са само два примера. Можете да намерите много повече и по- достоверна информация по въпроса в интернет.
  Колкото до северна Гърция, тя е населена предимно от етнически Българи. В гугъл има предостатъчно карти на етническите граници на България и сравняването им със Санстефанска България.
  https://www.google.bg/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=72j_VLaoDoT9ygP3v4GYCA&ved=0CB8QsAQ&biw=1280&bih=864#imgdii=_&imgrc=C2aShoJQ8BXqpM%253A%3BRpxWIkNgDzVd6M%3Bhttp%253A%252F%252Fbtourism.com%252Fpix%252F224.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbtourism.com%252Fread.php%253Fid%253D224%3B500%3B320
  И накрая във връзка с гореизложеното, аз лично смятам че едва ли 7000 Българи, начело с Алцек са оставили толкова дълготрайни следи в северна Италия. По-скоро това е косвено доказателство за влиянието на гети-готите в западната римска империя и че ние Българите сме преки наследници на този народ. По друг начин не бих могъл да си обясня защо Българите, които не са Траки, Траките които не са Гети, Гетите които не са Готи, оставят толкова многобройни Български следи в Италия. Който не е съгласен с мен да пита чичко Гугъл. Там има предостатъчно информация по въпроса.
  В. Янков
  П.С. Г-н Серафимов, надявам се в скоро време да да прочета Ваша статия относно Етикус Истрос.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. GR Брато, това което цитираш го обсъждам като мръсна дезинформация на данни от средтствата за информация и няколко български учени които не се изсмяха на това до като ги питат.
   От гледна точка на разбирането ти на тези факти "алцекови българи , готи/гети" и неща които са ставали максимум последните 2000 години нещата изглеждат смешни на фона на философията на този форум.
   1. Идеята е, че местното население е местно на тази територия от повече от 8000 години (ранен неолит, Каранова култура и производни наименования)
   2. Местното население на Централна и Източна Европа (вкл. Югоизточна), както и това в Анатолия е местно от това време. Споделят един език, една култура, и съответно източно европейски тип гено- и морфо тип.
   3. Гърците, римляните, а на по-късен етап и турците просто асимилират езиково и културно местното населени.

   Изтриване
  2. По принцип съм съгласен с тезата ви за огромното влияние на българите в северна Италия, но грешите като слагате българите на Алцек в северна Италия. Българите на Алцек пристигат около сто години по-късно, някъде около 671 година, и им е било отредено да се заселят в днешните области Молизе, Кампания, Абруцо и Лацио или в старото графство Беневенто. Там Алцек става нещо, като министър на финансиите, с титлата Гасталдо, или той е събирал данъците. Предполагам че длъжниците, като са виждали българите да идват да събират данъците са плащали веднага.
   Съвсем друга е историята на Българската държава основана около 568 година в Сев. Италия. Първо, защото какво правят тези българи там по това време, когато трябва да са си пасели конете някъде из Азия? Второ, защото те са били заедно с готи, гети и т.н., ама тогава защо тяхната държава не се е нарекла Готия или Гетия да речем, а България. Тази България съвсем не е била малка и има много благороднически фамилии, които още си живеят на същите места и си имат гербовете, и си помнят историята, само няма Българска държава да иде да ги потърси! Къде е била територията на тази държава? B общи линии в равнините около Милано, на запад от река Тичино и на изток вероятно до река Минчо(странно име за една италианска река)? Всъщност където са оризищата в Италия, доказано е че ориза е донесен в Италия от българите.
   Трето и не на последно място имало e заселвания и в древността на траките или техни роднини пак в северна Италия. Гледах наскоро една препечатка на стара английска карта на заселванията на библейски народи и точно в северна Италия те бяха сложили племето мешмеш, което май беше това на мизите ако не се лъжа?

   Изтриване
 17. Господин Анонимен от 00:43,

  Напълно Ви подкрепям във Вашето несъгласие. Действително хората на Алцек не се задържат дълго в Северна Италия и се заселват източно от Неапол в областта Молизе, като столица на Алцек става градчето Канталупо ди Бояно.
  Но вече установихме, че и в по-стари времена е имало преселвания на траки в упоменатия Север. По-късно, след падането на Рим, готският крал (цар) Теодорих се вдига с целия си народ от Дунава (при дн. Свищов) и стига до Равена, където образува държава, просъществувала десетки години. Мисля, че само наивници в наше време вярват още, че готите не са „предишните“ гети, т.е. ТРАКИ!
  А за приликата в генетичния анализ между траки и българи отговорност носят специалистите...

  ОтговорИзтриване
 18. Привет и искрени благодарности за разкриването на дълго премълчаваната истина за това какъв велик народ сме!
  Прилагам и два линка към нещо на което попаднах току що и бих желал да разбера вашето мнение.Благодаря предварително!
  https://www.youtube.com/watch?v=j-nur7-4gCo
  https://www.youtube.com/watch?v=SHw18UUwoVM

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично намирам представянето за хаотично и не добре обосовано. Дедите ни са властвали на територията на Киевска Рус повече от 1000 години, но да се представят староруски, т.е. украински владетели като български ми се вижда доста пресилено.

   Изтриване
 19. Както и Георги Заговор спомена " В отговор на въпрос, на 7 март 2015 г. (11:08 ч.) споменаваш, че се случва буквите Б и В да бъдат заменяни с М ("Вендис, Бендида е известна още и като Мендис"). Ако това правило не е ограничено само за началото и края на думата, ми се струва, че дръм, т.е. друме(та) идва пряко от друвета. "

  Много, често има смени на В-Б с М , че и с Б на Ф, тези скрити правила дават начало цялата световна история да се изкривява и да лъже... от Тук Византия БУЗАнтия БУжанТия, Миза-нтия-Мизия.. Бриги-Фриги-Вриги-Вяраги, МИЗИ-МЕЗИ, МЕДИ, ГЕТИ, КЕТИ, КУТИ.. Нека не забравяме, че много народи страдат от липси на българските букви и звуци, и масовите изследвания, през годините, са правени от хора, който си нямат и понятие, от български. Сложноста и Богатсвото на хората, това е тяхното мислене, изобразено с писменост. Част от българската култура е стигнала чак до Япония. през Корея и тн. Където също има и латинизиране на изговор и писменост и днес.

  Ясен пример са дори корейските държави, Гогюрю, Когюрю, Гути-кути-Гимери-Кимери , Balhae, Baekje, Sila.... Baekje-ПЕКЧЕ т.е Пекарите
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chiljido.jpg - Пекарски меч във форма на Жито!
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Korea-Gyeongju.National.Museum-14.jpg - Тигър-Дракон в начална форма от Пекче. 2 от свещенните животни на българите.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Goguryeo_moon.jpg - така наречената луна на Когюрю - ясно се вижда Българския знак У както и нашето руническо А.

  НЕ случайно Корейците идват чак до България, през Византийско време и си правят меч.

  Тази диадема с форма на У също не е случайна. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gold_Diadem_Ornament_from_Geumgwanchong.jpg

  Не е случайно и името на друга корейска държава Sila, Sara (СИЛА, Сара) - на корейски произнясаноо ШИЛА, Шара и дори САРО-ШАРО.

  Дори изначалния корейския език, бил идвал от монголски който се казвал СОЛОНГОС ...

  "In the modern Mongolian language, Korea and Koreans are still known as Солонгос Solongos, which seems to be an alteration of Silla influenced by the Mongolian word for "rainbow" (солонго solongo)." Sol Solon Лoго, лонгос логос...

  следва...

  ОтговорИзтриване
 20. продължение...

  Да не говорим пък за друга корейска Държава, създадена по време , когато Когюрю, Сила и Пекче, са под Китайски контрол, точно както е било и по нашите земи , а и името на държава говори само БАЛХае !

  Интерестни са и корейските корони. И да добавим, никой не ви праща, че вие/ние българите сме дошли от там, но ръцете са ни били големи, не случайно, италианския октопод, всъщност е български. Българите образоват всички народи от сътворението на света, така е било и така е и сега. Но това ще означава Тотален контрол от НАС към всички като Слънцето и неговите лъчи... Не е и случайно, че средните векове са наречени Тъмни, българите не са могли да си пуснат светлите лъчи, по него време, Ватиканския контрол е трябвало да спре всичко българско и са започнали гоненията, кладите и унищоването на българската история, изпърво църквата използва и българите във "Вретония" чрез кръстоносните походи, да унижощат част от връзките ни с историята в Мала Азия... и тн...

  История се тегли не от 1 кладенец, защото той ще пресъхне, а може и да е отровен, а от най малко 10, и то по редове, но и те след време ще пресъхнат, та се правят 100тици такива, че и запаси се намират за в бъдещето, така трябва да се гледа и на историята драги ми историци и лаици.

  И не забравяйте, че един от българските царе на Кутийте е бил ЦАР на 4те крайща на Света. Също така може да се осведомите за Шаманизма в Китай и Корея, Шенизъм-Вуизъм -WU и обърното в Корея МУ -и шаманите им се казват Гут-и и Кут-и. Много знания ви липсват деца, дано се Просвелите някой ден в повечко.. какво имам в предвид под това е, не ден за ден, не само прес деня , когато е светло, а да намерите безсмъртието/истината, във времето. А правилата за смяна на буквите са много, като КРОНОС и ВРЕМЕ, БРЕМЕ и тн.. Г-К ГХ КХ БХ ФХ ВХ и Ми всякакви такива заемки в правила и на други букви.. много истини ще намерите. Някой от правила се променят просто други сложно, 3ти не се променят... Когато мислите използвайте не 1 страна на мислене, най млако 10, понякога и 10 не е достатъчно скокнете на 100 и намере и други помощни средства за в бъдещето... Ето ви още една връзка с кладенците и ваденето на вода.

  ОтговорИзтриване
 21. ирена янчева7 ноември 2015 г., 16:40

  Павле, благодаря за добрата статия - сведенията от лингвистиката и историческите извори подкрепят напълно твоята научна теза. Не мога да се съглася с твърдението на проф. Вл. Георгиев, че наследник на тракийския език е албанския - зависи в коя точно среда се употребява тази съхранена лексика, за щото на територията на съвременна Албания живеят немалко етнически българи ( нейните източни региони ). Мисля, че старобългарският език е отглас от древния тракийски. Примерите от диалектологията - редукция, ятова граница,съхранена лексика, и именната система, които си дал са много точни доказателства. Много ми допадат тезите на проф. Лихачов. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българският език не само е продължение на езика на Орфей, но аз лично смятам, че дедите ни са и основоположниците на така наречената славянска езикова група. Тъй както с походите си римляните създадоха романската езикова група, така и дедите ни, но по-рано повлияват доста народи езиково и културно...или както го каза Михайловски - Безвестен беше ти, безславен! О, влез в Историята веч, духовно покори страните, които завладя със меч.

   Поздрави!

   Изтриване
 22. "къмотра" е в молдованската КУМАТРИЯ

  ОтговорИзтриване
 23. ирена янчева8 ноември 2015 г., 15:41

  Благодаря Павле !!! Да, наистина е така, както ти мислиш - нашият старобългарски език, а по - късно и литература и изкуство, е в основата на т. нар. славянско езикво семейство и културите на т. нар. славянски държави. Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чудя се само дали Михайловски е осъзнавал колко е прав определяйки дедите ни като духовни водачи на цялата ни езикова група.

   Изтриване
 24. Павел Серафимов: вашите писанија се со национално-пропагаторски карактер и цел, што е прилично плитка димензија. Имено,не ве интересира јазикот или културата сама по себе, ниту било што друго од тие реални елементи, туку нивната номинација,т.е. бугарското име врз нив. Можете што сакате од техничка природа да обзнаните, но вашата димензија и цел се плитки бидејќи вие сте зараобеник на национализмот и националните потреби.

  На пример, ништо не ве интересира ако е под номинацијата "словенско", значи општо и заедничко. Вие генерално не чувстувате своина ако нештото е заедничко и поделено со другите. Кај вас има само екслузивирање и како таков сте лоша бугарска копија на српските иследувачи како Јован Деретиќ, кои многу порано ги имаат правено вакви манипулации. На пример,за вас, збровите “бело,“ “дете,“ “вода“ итн. се бугарски, а кај вашите српски колеги тие зборови се српски, а не словенски. А зошто не се руски на пример, или полски или хрватски?? Затоа,постои име, термин кој е заеднички за сите народи кој спаѓаат на таа етно-јазична фамилија, и тој збор денес си е - Словени/словенски. Преку таква номеклатура, иследувањето се држи во исправна форма, но тоа не е случај кај националн-пропагандистите од типот на Павле Серафимов.

  Само полуписмени луѓе,кои не ја познаваат ниту пак ја дожувуваат вистинската димензија на материјата, можат да говорат за пра-народ или прото-народ. Такво нешто нема, бидејќи категоријата народ е real time категорија. Мината категорија може да биде само род. Така на пример, никој во писмениот свет не познава прото-германци, прото-французи, прото-италијанци, а познаваат само прото-гермаНи, прото-келти, прото-словени итн., т.е. познваат само етно-лингвистички категории, или родови поинаку кажано. Друга исправна катеоризација НЕ ПОСТОИ, и се' друго е манипулација со плиток националистички карактер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ориенталецът може да научи някой български диалект, но характера му, а и начина му на общуване си остава ориенталски.

   Изтриване