24.06.2018 г.

УНИКАЛНИ, НО УКРИТИ ОСОБЕНОСТИ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИККакто наши, така и чужди лингвисти признават важността на древната ни реч. Кирил Мирчев споделя следното: “Кирило-Методиевият старобългарски език е най-старият славянски литературен език, засвидетелстван документално. Като славянски език от една толкова древна епоха той се отличава с голяма архаичност на своя граматичен строеж.“

Макар да живее и работи в СССР, световноизвестният учен Макс Фасмер не се колебае да каже, че старобългарският става основа на руския черковен и литературен език. Фасмер добавя и това, че силното българско влияние над руси и сърби продължава до XVIII век, като започва да отслабва едва през XIX век.

Виктор Стивънсън също е удивен: “Влиянието на българския е огромно, много по-голямо от това на който е да е било друг език от същата група...Този език е изиграл водеща роля в оформянето на старославянския, от там и на руския и дори е допринесъл много за развитието на други езици от различен произход – румънския и унгарския...От Средновековието насам българите щедро са дарявали съседите си със свои думи..”

В своята работа История на Старобългарския Език Стефан Младенов представя интересна информация, а именно това, че типичните за речта ни звукосъчетания шт < праслав. *tḭ, kt, жд < праслав. dḭ, не се срещат никъде другъде в славянския свят.

Уникалните белези на старобългарския, а и забележителната му архаичност са неоспорими. Чест прави на хората споменали това, но реално погледнато, те са се изразили твърде скромно, пропуснати са още ред важни неща. Причината за това е, че навремето се е знаело твърде малко за речта на Орфей, не е имало възможност да се направят нужните сравнения. 

Едва през втората половина на ХХ век излезе достатъчно литература засягаща “тракийското” словесно богатство, а и някои лингвисти не само забелязаха общи неща между старобългарския и Орфеевата реч, но и публикуваха намерената информация. За жалост, значението ѝ не бе обяснено, нито пък някой се зае да събере всички важни данни (представени от различни автори) и да ги систематизира.

Нека обърнем внимание на фактите, което показват, че историята на езика ни трябва да се пренапише, като началото бъде върнато доста назад във времето. В старобългарския са налице варианти на думи, при които се наблюдава замяна на О с А.

Като примери могат да бъдат посочени рабъ-робъ-роб, хаждати-ходити-ходя, напаiати-напоити-напоявам. B “тракийския” намираме същото явление, там срещаме вариантите Залтас-Золтес, Скарис-Скорис, Саленос-Соленос. На пръв поглед това е интересна, но недоказваща нищо подробност, но пък има и други неща, което позволяват началото на историята на езика ни да бъде върнато епохата, в когато Рим е бил селище с колиби.

Благодарение на древните посветителски надписи разполагаме с доста от имената на божествата почитани на наша територия по време на Античността. На един паметник срещаме теонима Светулен, а на друг паметник е документиран варианта Свитулен. Вариацията свет-свит е доста интересна защото присъства и в старобългарския. Там намираме свитати-светя, но също и свѣтъ-светлина.

Самият теоним Светул(ен) е образуван по същия начин както стблг. прилагателно свѣтълъ-светъл, това е отбелязано от нашия лингвист Владимир Георгиев. Други старобългарски прилагателни като бѣлъ, быстръ, скоръ, добръ и т.н. се срещат в тракийската ономастика под формите бал, бистур, скор, добер.По време на Средновековието, а и по-рано, езикът ни е бил падежен, както впрочем абсолютно всички индоевропейски езици. В някои случаи, окончанието за звателен падеж е било Е, като например в отьче-отче! Същото окончание е типично и за тракийския звателен падеж, срещаме го в името Ролистене присъстващо на надписа от Езерово. Тази особеност е отчетена от специалистите, но не е обърнато внимание на важността ѝ.

В старобългарския, в определени случаи окончанието за дателен падеж е У, като например в рабоу-на роба. В надписа от Браничево срещаме израза Терес Аматоку падруи- Терес подари на Аматок.

В средновековната ни реч, окончанието за дателен падеж множествено число, в определени случаи е било -ьмъ, както е в каменьмъ-на камъните, пѫтьмъ-на пътищата, костьмъ- на костите. Същото склонение намираме в тракийските селищни имена Селим-брия-град на племето сели, Полтим-брия-град на Полтис (или град на многото стени).

Местния падеж също е имал свои особени окончания – црькъве-в църквата, небесе-в небесата. Ситовския надпис, който е дефиниран като фригийски от Лидия Баюн и Владимир Орел съдържа интересни думи и изрази като у зимле - в земята, т.е. съществителното земя (стблг. землiа) се склонява по същия начин в старобългарския, както в езика на Орфей (1)*.

Имайки предвид представената по-горе информация, можем да кажем, че някои от окончанията за звателен, дателен и местен падеж в старобългарски и тракийски са идентични. Това просто няма как да е случайност.

Има и други неща, които трябва да бъдат споменати. В старобългарския присъстват носовки, които днес са изчезнали. Понастоящем казваме пет, път, приятен, но преди едно хилядолетие дедите ни са казвали пѧтъ, пѫтъ, приѩтьнъ.

При анализа на самотракийските надписи, Вл. Георгиев успява да възстанови една глоса - *παντακις (пантак) като добавя, че тя е много близка до старобългарската дума пѧтъкъ-п(ен)тък. Същият учен подлага на анализ името на божеството Мyndri(to) и прави сравнение със стблг. мѫдръ-мъдър.

Носовка намираме и в името Сaнтовитюс, частицата сaнто отговаря точно на стблг. свѧтъ-светъл, свят. Разглеждайки името на траките Priantae, Леонид Гиндин тълкува етнонима като приятните, добрите. В такъв случай, стблг. съотвествие е приѩтьнъ. Това са все изключително интересни особености, но уви, някои от тя са само бегло споменати от специалистите, които не са си направили труда да систематизират информацията и да пояснят важността ѝ.

В старобългарския някои прилагателни се образуват с наставка-искъ, -ьскъ, като пример могат да бъдат посочени:  бытиискъ- свойствен на рода, родов, женьскъ-женски, ратьничьскъ-вражески, неприятелски. Същата особеност намираме в топонимите Γαρησκός/Гарескос/Гарискос, Δραββησκός/Дравескос/Дравискос.

Определени старобългарски съществителни имат окончание -та, такива са доброта, лѣпота-красота и т.н. Прочее, те биват използвани и като лични имена – Доброта, Лѣпота,  Тихота и др. Те явно са със същата конструкция както тракийските  лични имена Могита, Булбита.

Правейки опит за тълкуване на надписа от Езерово, Вл. Георгиев изолира две интересни думи. Касае се за аз и до, те биват сравнени от нашия учен със стблг. лично местоимение азъ-аз, а и с предлога до.

Друг старобългарски предлог е по-покрай, около, откриваме го в древните тракийски названия Помодиана, Паспирос, Патисия. Надписът от Ситово предлага “тракийски” предлози като у-в, във, чиа-тук (комбинация от чь и йa), те отговарят на съвсем точно на старобългарските оу-в, във, чьто, чьсо, ia.


Надпис от Ситово (по Орел и Баюн)

В Ситовския надпис намираме въпросителното местоимение куис-кой (ку според четеното на Лидия Баюн и Владимир Орел), което явно е по-древен вариант на стблг. *куи, кый-кой. Надписа от Езерово пък ни дава притежателно местоимение мий-мой, въпр. местоимение коа-коя, отговарящи на стблг. коѭ, мой.

За замяната на О с И в “тракийското” притежателно местоимение мий-мой, трябва да се спомене това, че подобно явление се среща в родопските говори. Там глагола бозая е представен като бизая, но има и по-стария изяви на тази особеност.  Такава намираме в старобългарските писмени паметници и по точно в думата БИГИ (в КАНАС У БИГИ-княз в бога, княз от бога). БИГИ е склонен вариант на БОГЫ.

В определени случаи, множествено число в старобългарския се образува с Е – бльгаре-българи, болiиаре-боляри. Същата форма се наблюдава в тракийския, по-точно в топонимите Терне-тръни, Дебре-дебри, Листе-листи.

Друга форма на множествено число се образува  с -ве, както е в сынове-синове. Тя е употребявана и в дълбока древност както става ясно от споменатия от Плиний топоним Rhokobae (Рогове?) - Plin.IV.45.

Числителното четири има две форми в старобългарския език, те са четворъ и четыреПодобно нещо намираме в “тракийския”: кетро, кетре, се срещат в личните имена Кетрепорис, Кетропорис.

Доста значимо е откритието на Вл. Георгиев, който стига до извода, че типичната за старобългарския език умалителна наставка -ѧте отговаря точно на типичната за тракийския умалителна наставка -инт/ινθ. Тя се среща в спомената от Аристотел глоса волинт/βόλινθος.

Друга тракийска умалителна наставка е -ка, тя се среща в споменатите преди около 2000 години Donuca, Sardica. Тази наставка съотвества на старобългарската –ца, която се среща в думи като срачица-долна дреха, риза, грълица-гургулица.

Съвсем различна е функцията на присъстващия в старобългарския  наставка -ище, тя има аугментативен, увеличителен характер. Като пример могат да бъдат посочени нырище-голяма дупка в скала, обитѣлище-жилище, обиталище, тръжище-тържище.

В множествено число наставката придобива форма -ища, като в обитѣлища и т.н. От работата на писалия през 540-550 година Прокопий, научаваме за тракийския топоним Вράτζιστα/Вратища –Proc.Aed.IV.iv.

Коментирайки определени балто-славянски формации, като например жителските имена на основа -ēn, Иван Дуриданов отбелязва идентичния начин на постройка на Критѣне и др. с Βεσσοπαρηνοι- жители на Bessapara.

He caмо жителските имена в старобългарския и тракийския се образуват по идентичен начин, но същото важи и за етническите имена. В доста случаи се употребява наставка --инъ, като например в роуминъ-римлянин, бльгаринъ-българин, срьбинь-сърбин и т.н. Същата наставка срещаме в тракийския топоним Iλλυριν-илирин (илирите са съседи и роднини на траките). Въпросното древно селище е споменато от Прокопий Цезарийски в Aedificus, IV.iv.3.

Трябва да се спомене още нещо, което е от голяма важност. През 1975 година Кирил Влахов публикува една доста интересна работа – “Тракийски фонетични явления в българските говори”. Авторът разглежда смятаните за запазили архаични белези родопски говори и стига до извода, че определени думи би трябвало да бъдат причислени към тракийския субстрат поради това, че при тях се наблюдава явлението Lautverschiebung, т.е. изместване на съгласната. Най-просто казано – преминаване на Д в Т, преминаване на Б в П и т.н.

Някои от примерите дадени от Влахов са трънкалка-дрънкалка, търм-дръм (горичка), братва-брадва, пегат-бегат (бягат, тичат), пили-бели (от бял). Всички тези думи обаче принадлежат на българския език и това не е учудващо защото абсолютно същото явление – Lautverschiebung, за което се казва, че е типично за тракийския, не е чуждо и на старобългарския. Друг е въпроса, че специалистите бягат от тази тема като дявол от тамян.

За да не съм голословен ще представя следните примери на типичното за речта на Орфей Lautverschiebung в старобългарски думи, а те са: бъчела-пъчела (пчела), потьпѣга-потьбѣга-подьбѣга (разведена жена, побегнала от съпруга), бридь-притъкъ (остър), годовабль-годовапль (коприна).

Как тези изключително важни неща са останали незабелязани от специалистите, за мен е пълна загадка. Докато в диалектите може да се говори за евентуален субстрат, то в официалния език на дедите ни през Средновековието такова нещо е немислимо. 

Има обяснение, съвсем простичко  – на старобългарския език трябва да се гледа като на развита форма на северните тракийски наречия. Логично е, нали, но дали е пасвало на мирогледа на тези, които обявиха народа на Орфей за изчезнал?

Накрая ще спомена нещо, което е известно на малцина. Когато биват разглеждани тракийските глоси, топоними и т.н. често са правени сравнения със старобългарски думи. Жалко е само, че определени автори дават едни думи, други автори предлат различни, но никой не си е направил труда да събере на ядно място и а систематизира всички старобългарски думи, които колегите му езиковеди са предложили при тълкуванията си на глоси и т.н.

Списъкът не е никак малък: азъ, болии, братръ, бридъ, брити, бритва, бродъ, бръзъ, брѣгъ, брѣгѫ, брѣза, брѧцало, брѧцаниѥ, бъзъ, бѣлъ, влага (вългъкъ?), вьрѣти, вьсъ, говеѭ, големъ, гора, горити, градъ, давити, даръ, двьрь, до, дръзъ, дьбръ, дѣдъ, дьнь, дѣва, -дѣинъ, жеравъ, жила, завьрѭ, зачѧнѫ, звѣръ, зелиѥ, землiа, злато, змии, знати, илъ, лѫгъ, калъ, камы, кобъ, коза, коло, любити, место, могѫ, -мѣръ, мѫтънъ, орьлъ, остръ, пиво, пити, плотъ, прасѧ, простьрѣти, пыро (стчсл.), пѧтъкъ, самъ, свободь, свѣтълъ, свѧтъ, семоу, скоръ, старъ, страна, стѣна, скръгатати, строуia, соухъ, сынъ, cь, тлъкъ, трапъ, тръстъ, тьма, оустиѥ, четыре, чистъ, чрьнъ, чѧдо, ѫгълъ.

Държа още веднъж да отбележа, че представените по-горе старобългарски думи са предложени от професионалисти, от езиковеди като Иван Дуриданов, Владимир Георгиев, Димитър Дечев, Ото Хаас. Те не дефинират определени тракийски думи като български, но при сравненията посочват старобългарските съотвествия. Тези съотвествия показват  ясно колко силна е връзката между речта на Орфей и старобългарския език от 1500-1000 години по-късно...никой професионалист обаче не отваря дума по този въпрос.

Реално списъкът е много по-голям, но регистрираните през 540-550 година  тракийски думи закодирани в названия на селища, реки, лични имена, бяха елиминирани защото са неразличими от старобългарските.

Кой би имал нужда от превод за думи като баба, бог, бара, вода, вир, габър, река, сено? Кой би повярвал, че речта на Орфей се е загубила и е съвсем различна от нашата, ако специалистите бяха признали, че българските думи баба, бог, вода и т.н. са използвани по времето на Юстиниан Велики?


Монета на Юстиниан Велики Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Half_follis-Justinian_I-sb0165.jpg

За да разрешат проблема си, учените прибягват до хитрост и не включват тракийските думи от късната Античност в своите проучвания. Oправданието e, че въпросните думи не са тракийски (???), макар точно периода 518- 610-та година, да cе явява апогей на тракийската мощ на Балканите. Тогава, над Римската Империя властват траките Юстин I, Юстиниан, Юстин II, Тиберий II, Фока.


Монета на Юстин I  - English Wikipedia, original upload 14 June 2005 by   Panairjdde  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Tremissis-Justin_I-sb0058.jpg

Тези важни данни обаче не достигат до широката публика. На ученици, студенти, а и на останалата част от народа се внушаваше, че речта, която говорим е сравнително нова, че се разпространила по Балканите едва през VI-VII век. 

Премълчано бе това, че в продължение на 1100 години старите българи са отъждествявани с мизите, от чиито воински качества Омир се възхищава. Премълчана бе и важната подробност, че славените, с чиято помощ Аспарух побеждава армията на Константин Погонат, са реално гетите – съседи на мизите и говорещи същия език както и мизите.

Вместо да се каже истината, в миналото с фанатизъм се налагаха абсурдни твърдения, които за жалост се загнездиха в съзнанието на много сънародници и ще мине време преди отровата поробила съзнанието ни бъде неутрализирана. Колкото по-интензивно разпространяваме  алтернативната информация, толкова по-скоро ще дойде денят, в който истината ще възтържествува.

След време, когато всички лъжи се срутят, всеки сънародник ще знае, че нашата реч е древна и е звучала на Балканите хилядолетия преди на мястото на Рим да се появат овчарски колиби. Ще се знае, че ние сме потомци на местен народ, който първи в историята на човечеството успява да се разпространи на три континента и да повлияе други народи. Ще се знае колко много Европа дължи на предците ни – не само своята култура, но и своята свобода, а дори и съществуване.
Използвана литература:

1.К.Мирчев, Старобългарски Език, Кратък граматичен очерк на класическия старобългарски език от 9 до 11 век, Изд.Фабер, 2000;
2.Ст.Младенов, История на Старобългарския Език, БАН, София, 1989;
3.Вл.Георгиев, Тракийският Език, БАН, София, 1957;
4.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
5.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
6.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
7.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
8.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938 - M.Vasmer, Die Bulgarische Literatur im Zeitalter des Zaren Simeon und ihre Bedeutung für die Orthodoxe Slawenwelt, Berlin, 1929;
8.O.Haas, Die Рhrygischen Sprachdenkmäler, Académie bulgare des sciences, Sofia, 1966;
10.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
11.V.Stevenson, Woorden, Atrium/Elmar, 2007;
13.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
13.Procopius, Buildings, transl..H.B.Dewing, The Loeb Classical Library, Harvard University Press, London, 2002;
14.Ив.Дуриданов, Към стратиграфията на именните типове в славянските и балтийските езици, Славянска Филология, Доклади и статии за VII Международен Конгрес на Славистите, Том XII, Езикознание, БАН, София, 1973; 


(1)*Баюн и Орел не изказват твърдение, че в надписа има български думи, разчитането на зимле-в земята е мое тълкуване.181 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, Споменаваше се,че в Япония има източници за Българска държава съществувала преди 7000 години.Вероятно в императорските архиви ще се излезе някаква достоверна информация.Но кой ли ще допуснат там?

   Изтриване
  2. Няма такова нещо. Можете да се свържете с японския културен аташе и да направите запитване. Често някой пуска слухове и от постоянното повтаряне тези слухове биват приети като нещо реално.

   Иначе да - за държава, или протодържава както се изрази преди време един наш археолог, наистина може да се говори и то за времето отпреди 7000 години. Свидетелствата обаче са само от областта на археологията - постройките, керамиката, буквите, царските символи от преди 7000 години свидетелстват за това. Исторически извори обаче няма, просто няма как защото историческите събития започват да бъдат записвани едва в средата на трето хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
 2. Но гн Серафимов, нима не знаете, че българският език е от славянската езикова група? Вие сам пишете, че славяните идват на Балканите през 5-6 век, а това е в противоречие с всичко останало което теърдите. Ж.Н.Георгиев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напълно съм съгласен с думите на Ж.Н.Георгиев защото той не е клакьор, а казва истината в очите, направо е чудо, че коментарът му е допуснат в този блог на безпрецедентна и безпардонна цензура. Ще допълня доводите на Ж.Н. Геогиев с факта, че името българи не е познато на Омир, то се споменава чак през 4 век, не може да има българи по-рано от това време.

   Изтриване
  2. Г-н Георгиев, никъде не съм твърдял, че славяните са дошли на Балканите през V-VI век. Това, което твърдя е, че славените, които се свързват с Аспарух, са реално гетите - съседи и роднини на мизите.

   До VI-VII век името славени се използва само за част от свободните от долнодунавския регион. Чак през VIII-XII век, името славени започва да се употребява и за венетите - дедите на поляци, руснаци, чехи и т.н.

   Венетите са съседи и роднини на траките и в далечното минало речта им е била много близка до нашата, това е основната причина венетите да бъдат наречени славени.

   Изтриване
  3. До Анонимен24 юни 2018 г., 19:05 ч.

   Старите имена се променят, днешното Deutsch минава през фазите: thiutisk -diutisch- diutsch- tiutsch, tiusch, като древната основа е theuto.

   Така е и с името българи, то има средновековни варианти блъгари, бльгари, по-късно идват вариантите болгари, бѫлгари. Смятам, че най-древната форма на народностното ни име е била бльгари, бльгии, като тази форма е предадена от гърците по различен начин - Φλεγύες-*Φλεγουρος-*Вλεγουρος.

   И още нещо -името Φλεγύες е споменато от Омир.

   Изтриване
  4. Здравейте,

   Не знам защо г-н Ж.Н.Георгиев и вие г-н Анонимен от 19:05 ч. (или сте едно и също лице) противопоставяте най-старите намерени откъси от публикувани произведения на Омир (IV в. сл.Хр.) на някакви по-стари записи на неговите произведения. От други автори е известно, че най-старата редакция и канонизиране на събраните откъси от устно предавани омирови текстове е извършено около не по-малко от 100 години след Омир от атинският тиран Хипарх. Едва през елнистичния период от други сведения е известно, че е направена поредната редакция и превод на тогавашния съременен елински език. Предполага се, че от тогава съществуват записи, които по-късно са използвани за преписи (често редактирани и превеждани). Но все пак, по-стар запис от IV в. сл.Хр. няма. Но това, което г-н Серафимов цитира, не е съвременно наименование, включено в поемата към IV в. Ето защо приемам написаното от него. Предполагам, че така постъпват и повечето от четящите блога. Когато "плюете" като се опитвате да го представяте за критика, е хубаво да съобразявате, че четящите тук не са "еднокнижци", както се изразяваше акад. А. Балевски за най-опасните учени. Повечето четем и други източници и най-вече МИСЛИМ.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  5. Действително, названието българи, булгарой, вулгарес, се появява след новата ера. То е свързано с римското владичество на Балканите и разпространението на латинския език.
   Започвам да си мисля че наш кръстник, така да се каже, е Св. Йероним. Хърватин по произход, пламенен и и образован, живял през 4 век. Той е същият, който съставя картата на която пише Мизия, тук и България, същият който прави превод на Библията известен като Вулгата и същият който систематизира древните балкански писмени знаци, които стават известни по късно като буквица или глаголица... Появата на названието българи датира от същото това време 4-5 век от новата ера.

   Изтриване
  6. Андрей, тук не мога да се съглася с теб. Защо само населението на Мизия да бъде свързано с думата vulgus? С какво се различава то от населението на областите Дардания, Дакия, Тракия, Македония? По времето на Св.Йероним, жителите на всички тези области са били граждани на Римската Империя, имали са еднакви задължения към Рим, просто не виждам причина само Мизия да бъде свързана с vulgus.

   Има и друго, малко по-ранния от Йероним анонимен римски космограф говори за Vulgares като за специфичен народ, който е сроден на лидийци и др.

   Изтриване
  7. Всичко вероятно е започнало в Мизия и Скития през в края на III и началото на IV век.
   Готи или гети , хуни и мизийци са ненавиждали римските обществени и народни обичаи и порядки и бидейки със сродни език и култура заедно са се стремели към независимост и самоуправление. Някой имащ влияние над големи маси от хора ,някъде е възкликнал : Стига вече римската власт ,искаме собствена държава , ние сме народа / vulgus/ и ние сме хората /vulgarеs/ и искаме сами да се управляваме ! След управлението на Константин Велики когато тракийските народи в Скития и Мизия получават своята независимост ,постепенно името vulgares е възприето и от останалите траки от Дардания, Тракия, Македония , присъединили се към каузата на сънародниците си от севера.
   Малко се поувлякох но нещо такова ще да се е случило.
   Поздрави Шопов

   Изтриване
  8. За ваше съжаление г-н Шопов няма източник, който да показва, че някои провинции при Константин Велики получават независимост? Императорът и синът му участват активно в отблъскването на варварите, като Константин е гледал и организирал отбраната от крепостните стени на Марцианопол.

   Изтриване
  9. До Анонимен28 юни 2018 г., 18:25 ч.

   Мизия и Скития по време на Константин Велики получават свобода ,защото съществуват индикации , че императорът е бил в невъзможност да наложи своята фактическа власт над тези области.
   Шопов

   Изтриване
  10. Йоан Лидийски съобщава, че Константин Велики лишил империята от данъците на Скития и Мизия, а войските охраняващи северната граница отпратил в Азия (J.Lyd.De Magistratibus, 13, GIBI II, c.102.

   А защо Константин Велики е оставил провинциите Мизия и Скития в ръцете на "варварите", знаем от Йордан. Гетите са съюзници на този император, помагат му да победи съперника си Лициний, дават му и 40 000 бойци, като сключват и мирен договор. Явно им е позволено да живеят като федерати в Скития и Мизия, като са им дадени и особени права: "Thus they were summoned by Constantine to bear arms against his kinsman Licinius. Later, when he was vanquished and shut up in Thessalonica and deprived of his power, they slew him with the sword of Constantine the victor. (112) In like manner it was the aid of the Goths that enabled him to build the famous city that is named after him, the rival of Rome, inasmuch as they entered into a truce with the Emperor and furnished him forty thousand men to aid him against various peoples. This body of men, namely, the Allies, and the service they rendered in war are still spoken of in the land to this day." - Jord.111.

   Изтриване
  11. Факт е че именно римската провинция Мизия запазва чак до 19 век названието България, където то се появява и най-рано. Така нашите възрожденци и революционери чак през 18-19 век говорят за България, Тракия и Македония, или казано по друг начин за Мизия, Тракия и Македония.
   Каква може да е причината, поради които именно тази земя е наречена България. Едната е тази която посочвате по горе - частичната автономия по времето на Константин Велики. В началото на 7 век отново се случва нещо подобно, т.е. през 602 г Долноунавския лимес е изоставен и на практика цяла Мизия (Северна България) остава извън управлението на империята. Така тази провинция има по различна съдба от вътрешните за империята провинции, та може би там някъде е причината.

   Изтриване
  12. Андрей, ако приемем, че през 602 година Мизия е изоставена от римляните, то как да си обясним, че през 680 самият император предвожда легионите, които трябва да изтласкат българите от Мизия?

   Според мен статутът на Мизия се е променял. По времето на Константин Велики и синовете му, тази провинция е имала известна автономия. С идването на власт на императори от нетракийски произход положението се е променяло.

   Изтриване
  13. То според вас г-н Серафимов може много варианти да има, но нямат тежест понеже сте само любител. Нали затова цензурирахте коментара ми от вчера, защото обори вашето предположение? Никъде не съм срещал да коментирате, че през 447/8 г. императора е принуден от Атила по договор да опразни цялата територия на север от Хемус и да плати трикратно контрибуцията, защото е стигнал с армията в подстъпите на Константинопол. Тези ваши внушения са на база посредствени исторически прищевки, надявам се да няма и други причини, за които се намеква, че са от политически поръчки. Само да вметна, че вашата тракийска династия има император със сирийски гени и собствено има Терасикодиса, който приема името Зенон и при него за пръв път има сведения за наемане на българи като съюзници. Трябва да четете повече.

   Изтриване
  14. Анонимни господине, истината си е истина, няма значение кой я казва - професионалист, или любител. Важно е този, който има претенции да казва истината, да не следва покорно догмите, а да има смелост да изнесе и неудобната информация.

   Осносно опразването на земите на север от Хемус - може ли точния цитат? Няма да е лошо и да бъдат представени доказателства за това, че Мизия наистина е опразнена защото се чудя откъде живеещият в Мизия Виталиан ще събере толкова много войска, че да победи римските легиони, които император Анастасий изпраща против него.

   Прочее, аз никога не съм включвал исавриецът Тарасис Кодиса към рода на Константин Велики, бъркате ме с някой друг. Сбъркал сте и името на императора, то не е Терасикодиса, а Тарасис Кодиса. Тарасис е име ползвано от исаврийците, които са обитавали регион от Анатолия - територията на Турция, не на Сирия.

   Излиза, че Вие сте този, който трябва да чете повече, а и по-внимателно.

   Изтриване
  15. Flavius Zeno Augustus; Greek: Ζήνων; c. 425 – 9 April 491), originally named Tarasis Kodisa Rousombladadiotes[1] /ˈtærəsɪs/, was Eastern Roman Emperor from 474 to 475 and again from 476 to 491. Domestic revolts and religious dissension plagued his reign, which nevertheless succeeded to some extent in foreign issues. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zeno_(emperor)

   Даже в Уикито го има, че Зенон е исавриец, да не говорим за спец литературата, но някои опонират по принцип, ей тъй, да си начешат крастата.

   Изтриване
  16. Мда, старите тролове са се домъкнали, някой се е разтреперал здраво, че да наема професионална плювачка да черни Павката и да му губи времето. Дано да си е взел поука защото ако се бориш със свиня и двамата ще се окаляте, но на нея това ще се хареса, на теб не.

   Изтриване
  17. Взел съм си урок - троловете в трета глуха! :)

   Изтриване
 3. ирена янчева24 юни 2018 г., 15:55

  Благодаря много, Павел, за изчерпателната информация и споделените изследователски гледни точки (множество паметници, както и диалектен материал) ! Старобългарският език и писменост, огледало на нашата идентичност, притежава хилядолетна история и много древни корени - тук на Балканитеот времената преди Христа, надграждани и обогатявани през вековете.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз се чудя как толкова важни неща не са забелязани и отбелязани от специалистите...Те имат времето, средствата и подготовката, но са направили огромни пропуски...защо?

   Изтриване
 4. Много добра статия,отново използвате малко примери,но реално това не е научен труд а цели да предостави едно бързо обобщение на многогодишните ви изследвания.Браво.
  Всеки път когато човек чете тези тракийски думи,и има техните съответствия на старобългарски и български, понякога сякаш тези думи не са се променили никак,а просто са един вид диалект.
  Тракийския предлог "у" дори се ползва тук доста често.Като бабите тук редовно казват нещо като "отивам на гости у брата".
  Накрая споменавате странното,в предвид доказателствата, твърдение ,че речта ни е сравнително нова.Още по странното е ,че проповядваното в учебниците твърдение за произхода на нашия език е ,че той е просто модифициран гръцки.Или поне неговите символи.А реално малко по-малко ,сякаш ще излезе така ,че не гърците са дали на траките и българите език и писменост,а точно обратното.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всичко може да се преиначи, стига да има достатъчно голям мотив, а в случая мотивът е огромен. Истнинската българска история е пречка не само за гърците, но и за всички останали, които са създали доктрини "даващи им право" да властват над източноевропейците.

   Изтриване
 5. Езикът на старите българи е източноирански, това е доказано от истински учени, а не от блогъри, които се правят на велики, но даже нямат една диполома за више образование.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като гледам използваната литература, хич не са укрити тия неща, просто Спароток си ги е приписал и сътворил гръмко провокативно заглавие като посредствен хейтърски блог, какъвто всъщност си е.

   Изтриване
  2. така ли било, кога го доказаха, щото до скоро пък беше тюрски, и езикът на който говорим какъв е, славянски. Каде е отишъл езикът на старите Българи, няма го никаде по земите наричани България, земи си дипломата и си я навре отзад, Българите създателите на държавата за колко века губят езикът си, за 2, 3, как става това, не размивай Българския принос, който иска да се сърди, омръдна ми от Български предатели и нагаждачи вече, първо Българския бил тюрски- наши историзи, доказано, сега Българския-ирански, пак същите историци, всякъкъв друг но не и Български, още много парадокси има за които ме мързи да пиша, само този факт е достатъчен.

   Изтриване
  3. Аз останах с впечълението че, така наречените славяни са всъщност тракийски племена, славяните хем били руси и синеоки, демек скандинавци или урго фини, но пък езикът им нямащ нищо общо със този на скандинавци и ургофини, е какви са тези славяни тогава, тук на България виждате ли море от руси и синеоки, на които говорим езика.

   Изтриване
  4. Дунавските славени са гетите, а техни съседи са огромния народ на венетите - деди на руснаци, поляци, чехи, словени, словаци и др. Поради близостта в езиците на северните траки и венетите, с течение на времето и венетите биват наречени славени, славяни.

   Прочее, никой не е описвал дунавските славени като русокоси. В древността и на кестенявата коса се е гледало като на светла, понеже дошлите от Африка гърци са били с гарваново черна коса. За цвета на косата на дунавските славени е употребено определението ξανθοί-кафяви, кестеняви. Гр. глагол ξανθίζω-означава препичам, правя кафяв, сродна е и думата ξανθοδερκής-тъмноок, с кафяви очи.

   Нека не забравяме, че болшинството от българите са с кестенява коса, тези с доста черна са около 10-11%.

   Изтриване
  5. До Анонимен24 юни 2018 г., 17:26 ч.

   Ако езикът на старите българи бе ирански, то Плиска и Преслав щяха да са с ирански имена, а те не са. На територията на ранносредновековна България не са открити названия на селища имащи ирански произход. Това са фактите...

   Изтриване
  6. Идеята ,че трябва да имаш някаква историческа диплома,за да анализираш и правиш заключения върху исторически извори и исторически събития,е равностойно на малоумие,ако не и безумие.Странно е как някой хора гледат на дипломата като един вид религиозна иницияция. Сякаш изведнъж са станали свръх човеци и могат да правят нещо повече от другите.А реално те правят същото което прави и един прост работник в цех, дава им се информация,те я обработват и стигат до някакво заключение.Точка ...няма никакъв мистицизъм в това.Следователно ако един човек без такава диплома му се даде същата информация то би трябвало и той да я обработи и да стигне до същия извод,ако не може то тази информация или е не пълна или е грешна.
   Следователно ако един професионален историк който оборва тезата на един любител историк с аргумента "ама вие нямате издадено разрешително да мислите",то е редно този историк да напусне професията си и да се занимава с професии и отрасли които по-му се отдават.

   Изтриване
  7. Един цитат от работа на Ганчо Ценов:
   "Как се избира в България професорския персонал? В България не става избор, или подбор, защото няма подготвени кандидати за тоа. В другите страни Министерството на науката се грижи за прираста на университетския преподавателски персонал. Подготвят се доценти и извънредни професори и то в голямо количество, та като се освободи някоя катедра, да може да се направи избор между мнозина, често между стотина кандидати, от които се избира най-достойният. В България тази класа не съществува, Министерството не я е създало, защото него, както казахме, науката не го интересува...Защо няма кандидати? Защото никой не ги е създал. ЗАЩОТО НИКОЙ МЛАД БЪЛГАРИН, КОЙТО НЕ СЕ ПОЛЗВА С ЛИЧНИТЕ СИМПАТИИ НА ПРОФЕСОРА, С ЧИЯТО СПЕЦИАЛНОСТ ИСКА ДА СЕ ЗАНИМАВА, НЕ СЕ ОСМЕЛЯВА ДА СЕ ПОСВЕТИ НА АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА, ПОНЕЖЕ ТОЙ НЕ САМО НЯМА ДА БЪДЕ ДОПУСНАТ ДО УНИВЕРСИТЕТА, НО ЩЕ БЪДЕ ПРЕСЛЕДВАН И ИЗВЪН УНИВЕРСИТЕНА..." - Кроватова България и Покръстването на Българите, Изд. Златен Лъв, Пловдив, 1998, с.221.

   Изтриване
  8. Малеее, преди сто години Ценов е описал реалността в българските университети от вчера и днес! Значи заформил се е някакъв порочен кръг, а как ще се измъкнем от него, един Господ знае. Благодаря Ви че се опитвате да генерирате промяна!
   Владислав Вълков

   Изтриване
  9. Г-н Серафимов, къде и защо, според Вас, хората с титлите мълчат?

   Изтриване
  10. Едни от срам, други от страх, трети просто си гледат интереса...

   Изтриване
 6. Ставам банален с това вече но ще кажа, прочетох някаде че преди освобождението Българите изобщо не били отбелязвани като народ, едва ли не ние сме един измислен народ в Османската империя, и аз дори се бях замислил като се има предвид сегашното дереже дори бях склонен да повярвам, но малко по късно се сетих за балканската война, няма смисъл да ви обяснявам какво се случва, как така хем няма Българи хем побеждават гърци, сърци и ромънци,като преди това побеждават заедно турците, предполагам тази част от историята ще бъде заличена ако не бъде заличена България, по отношение на мъкедония най вече, че искам да кажа същата работа със историята правите, очевадни работи ги преобръщате всякък сасмо и само да размиете Българсия и тракийския принос в целия регион на планетата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпреки, че в периода XIV -XIX век ние се намираме под страшно подтисничество, за нас продължават да пишат и то немалко хора. Става дума за споменатите от Орбини Сабелик и Биондо, Лаоник Халконкондил, О.Г. Де Бусбек, Пиер Югюстен Ги, Партений монах, Юрий Венелин и още много други хора.

   Не само сме споменавани като народ, но и като народът, който е в състояние да победи турците и да ги изгони от Европа. Партений монах се възхищава от българския дух, а Юрий Венелин ни нарича учители и наставници на русите.

   Изтриване
 7. Комплимент!

  За онези, които смятат, че дипломата по История им позволява да игнорират достиженията на нашата историческа мисъл, виж езиковия анализ на Йонков-Владикин и на Баласчев в допълнение към разсъжденията на Г. С. Раковски:

  Х. Йонков-Владикин, Зачатките на българската история. Отпечатани за първи път в Т-Пазарджик, Печатница „24 април“ на Цветан Радулов, 1901, препис на съвременен български език: Николай Иванов Колев, Издателство ГУТА-Н, София, 2018, ISBN 978-619-7444-00-1, 136 стр.
  https://www.book.store.bg/p219959/zachatkite-na-bylgarskata-istoria-h-jonkov-vladikin.html

  Г. Д. Баласчев, Старо-тракийски светилища и божества в Мезек, Глава Панега, Мадара, Царичина и другаде и тяхното значение със 79 снимки в текста, Издадена за първи път в печатница П. Глушков, София, 1934. Препис на съвременен български език Николай Иванов Колев, Издателство GUTA-N, София, 2018, ISBN 978-619-7444-06-3, стр. 130.
  http://bgkniga.bg/articul/18491/Staro-trakijski_svetilishta_i_bojestva_.html

  Тези книги, разбира се, са интересни за всеки мислещ и образован българин. Приятен ден!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези книги вече си ги купих и ги препоръчвам горещо:

   Х. Йонков-Владикин, Зачатките на българската история. Отпечатани за първи път в Т-Пазарджик, Печатница „24 април“ на Цветан Радулов, 1901, препис на съвременен български език: Николай Иванов Колев, Издателство ГУТА-Н, София, 2018, Г. Д. Баласчев, Старо-тракийски светилища и божества в Мезек, Глава Панега, Мадара, Царичина и другаде и тяхното значение със 79 снимки в текста, Издадена за първи път в печатница П. Глушков, София, 1934. Препис на съвременен български език Николай Иванов Колев, Издателство GUTA-N, София, 2018;

   Благодаря!!!

   Изтриване
 8. При старите автори няма съмнение, че тракийците са писали столетия преди гърците. Ето един пример, който е бил известен и на Черноризец Храбър:

  „...Но ето ви и съобщението на Дионис: Измежду гърците Лин беше първият, който откри различни ритми и песни и когато Кадъм донесе от Финикия буквите, така както те се и наричат (финикийски), Лин беше отново първият, който ги преведе на гръцки език, който даде име на всяка буква и им установи формата. Сега, буквите образуват група (азбука) и се наричат финикийски, защото те са донесени на гърците от Финикия, но като единични букви пеласгите бяха първите които използваха донесените букви и така те бяха наречени пеласгийски. Лин, на когото се възхищаваха заради неговата поезия и пеене имаше много ученици, но трима от тях бяха много известни: Херакъл, Тамира и Орфей.

  ...Сега Лин, както казват, създаде съчинение с пеласгийски букви за делата на първият Дионис, за другите митични легенди и ги постави сред своите спомени. По същият начин използваха пелазгийски букви Орфей и Пронапид, който беше учител на Омир и талантлив писател на песни; също и Тимоет, син на Тимоет, син на Лаомедон, който живя по същото време на Орфей, пропътува много страни на населения свят, навлезе в западната част на Либия (Африка) чак до океана. Той посети също и Ниса, където древните местни жители на града разказват, че Дионис е израсъл там, и, след като научил от Нисанците делата на този бог веднъж за винаги, композирал „Фригийската поема“, както я наричат, като използва по стар начин и говора и буквите. “, Diodorus of Sicily (публикувана около 49 пХ) кн. 6 §67.

  Виж. стр. 508 в:

  Българска история до XII век през погледа на старите автори, 2015, Николай Иванов Колев, ISBN 978-3-00-048101-7, Издателство ГУТА-Н, София, 860 стр. от които 101 цветни, Цена 100 лв.

  https://www.book.store.bg/p160783/bylgarska-istoria-do-xii-vek-prez-pogleda-na-starite-avtori-nikolaj-ivanov-kolev.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много са сведенията, че дедите ни наричани от гърците с името траки, са имали писменост най-рано от всички европейски народи. Над десет стари автори свидетелстват за това, но модерните учени не се интересуват от истината, а от тенденциите в световната политика.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Колев, простете невежеството ми, но за кои букви донесени от Кадм става въпрос? За глаголическите букви ли или за буквите от гръцката азбука, на които отговарят буквите от кирилицата? Кадм е финикиец, сиреч семит, евреин. Гърците са етиопски семити, т.е., евреи.Доколкото ми е известно, на Кадм се приписва и саздаването на град Лихнида, Охрид. Да не излезе, че така наречените "плави" на славянски, а на новобългарски кестеняви траки са чисти евреи. Такава мимикрия е свойствена за евреите, още повече, че апостол Павел посещава тези земи с цел разпространение на политическата доктрина християнство. Въпросният Лин братът на Орфей ли е или друга личност. Пише, че Лин ги е "превел" на гръцки език, не на "тракийски" и след това от някъде се появява твърдението, че буквите са пеласгийски. Пишете, Черноризец Храбър! Кой е той и тази личност не преписва ли от Храбън Мавър. Това са неизвестните за мен, лаика, а какво остава за тези, които са професионалисти. Смятам, че липсват определени данни, показващи принадлежността на букви или общности от хора. От тук и въпроса, кой създаде българският проект? Не е ли същия, който създаде ционисткия англосаксонски проект. Още повече, че в българския проект има "Онгъл", в англосаксонския "Ангъл". Аз не смятам, че дедите ми са семити. За българи споменава професор Георги Сотиров в студията му за император Юстиниан, че в юношеството си убива своя братовчед Речирад, който сътрудничи с българите! Кои са тези българи и защо са врагове на илириеца Управда-Юстиниан.Откъслечни сведевия от които не може да се възстанови действителността.

   Изтриване
  3. След такъв коментар става ясно че платени писачи наистина съществуват...
   Първо "плави" значи сини, небесносини, а не кестеняви. Тази дума се използва в славянските езици, схожда по близост с англо-саксонското blue - син и т.н.
   Кадъм основа Тива, а не Лихнида. Лин създава съчинения написани с пеласгийски букви. За Черноризец Храбър и Храбън Мавър четете по-внимателно за какво става въпрос.За българите, Юстиниан и Речирад също.

   Изтриване
  4. До Анонимен25 юни 2018 г., 14:50 ч.

   Кадъм може да е бил финикийски принц, но това не го прави автоматично семит. Семитските народи са повлияни от стари балканци, като това влияние започва още през Бронзовата епоха, ако не и по-рано. Както асирийците, така също ханаанците и евреите са повлияни от митаните през второ хилядолетие пр. Христа.

   Да се нарекат траките чисти евреи е доста несериозно, освен ако разбира се не целите да провокирате някаква негативна реакция.

   Да се твърди, че Черноризец Храбър е преписвал от Храбан Мавър е също несериозно. Съгласен съм, че Чернорицец Храбър не е име на автора на съчинението За Буквите, но този автор не само не преписва от Мавър, но дори взема съвсем различна позиция.

   Ако търсите конфронтация драги ми анонимни господине, моля Ви да правите това на друго място!

   Изтриване
  5. Уважаеми господин Серафимов, не търся конфронтация, а истината. И конкретно на темата, кои букви донася Кадм? Че финикийците са семити, не е моя приумица.

   Изтриване
  6. Към Андрей Киряков 26 юни 2018 г., 9:23 ч. Уважаеми господин Киряков,хубаво е, че влагате пристрастност в изявленияна си, но както в примера за София, тук отново грешите или може би не сте прочели "по-вниметелно" някои източници, както ми препоръчвате да направя. Синът на финикийският цар Агенор и Телефаса, Кадм как и защо попада в Тракия и как в Беотия създава град Тива няма да коментирам. Но Вие не сте се запознали с това, че Кадм и съпругата му Хармония напускат Тива и отиват в Илирия. Там Кадм създава град Лихнида (Λύχνιδος), и става цар на енхилеите (Ἐγχελεῖς)населяващи южна Илирия, встъпвайки на тяхна страна против илирийците, съгласно Аполодор. Лихнида е древното име на Охрид. Не познавате наречията и сте повлиян от футбола, защото националният отбор по футбол на бивша Югославия беше наричан "плави", заради екипа им. Но ако сте слушали песента на народната певица Гюрга Пинджурова, "Омиле ми Ягодо", там се пее за едно девойче "плаво беше Ягодо, плаво беше Ягодице, плаво беше мене мило беше". Предполагам, не считате, че момичено е било синьо. За другите Ваши възражения по това което съм написал, няма нужда да продължавам.В крайна сметка искаме истината за нас като народ.

   Изтриване
  7. Винаги когато чуя за еврейски заговор или нещо подобно ставам раздразнителен, това е причината... Плави значи сини или русокоси, в някои случаи, но не и кестеняви. Това за ционистките проекти изобщо няма смисъл да се коментира. За Храбан Мавър и неговото съчинение, четете д-р Божидар Пейчев. Финикийският цар Агенор е брат на египетския цар Бел, а кои са фараоните от първите династии на Египет и откъде идват те, също може да прочетете различните сведения. Апостол Павел обикаля различните колонии по крайбрежието, където има силно еврейско присъствие, това е вярно. Но това важи предимно за търговските колонии по Егейското крайбрежие. Ето и откъс от съчиненията на Г. Раковски, за разпространението на християнството сред гърците - http://andorey.blog.bg/history/2018/02/18/g-s-rakovski-za-razprostranenie-hristiianstvoto-sred-gyrcite.1594531
   За Юстиниан - https://www.otizvora.com/files2015/tschilingirov//gsotiroff-pokushenieto-nad-justinian.pdf
   Ако ви е интересно намерете цели текст.

   Изтриване
  8. Анонимен27 юни 2018 г., 15:37 ч.

   Като цяло финикийците са семити, но в речта им има несемитски думи като карт-град, барка-светкавица, които са сродни на санскр. grha, bharga...а и на наши думи.

   Според Г.Херн, финикийците са амалгама от ханаанци и представители на Морските народи, а те пък са стари балканци.

   Изтриване
  9. На същото мнение е и италианският историк Сабатино Москати. Той смята, че в етногенезиса на финикийците са взели участие и Морските народи, обучили местното население на мореплаване.

   Изтриване
  10. Към Андрей Киряков28 юни 2018 г., 9:52 ч. Господин Киряков, сдържайте гнева си! Лично аз не виждам причина за гняв, освен ако няма по-особен повод за това. По отношение на "плави", повтарям, в сръбския език на синия цвят му се казва плав, както и на русата коса и се казва плава коса, т.е. при тях няма отделно название за син цвят и за рус цвят. Дайте доказателства за твърдението си. Аз Ви дадох пример с една българска народна песен от трънския край. Тя визира именно Белград и любовта на Гавраил Радомир към една девойка от този град, който по това време е български. Принуждавам се, да напиша градацията на цвета на косата, употребяван в Знеполье, трънския край, на местно наречие: църномърльест, плав, рус и блещав. Блещава е бяла коса, притежателите на която обикновено са с воднисто сини очи и прозрачна бяла кожа. Плаво е кестеняво или тъмнорусо, но не и русо или синьо. Не разбирам защо сте написали за част от родословието на митологични личности? Ще си позволя, да Ви препоръчам това което Вие ми препоръчвате, четете изчерпателно. И съгласно митологията синът на финикиеца Агенор е Кадм. Европа е сестра на Кадм, поради случилото се с нея той попада в Тракия. Земела или Семела е дъщеря на Кадм. Земела е майка на Дионис. Е, какъв е Дионис, след като майка му е финикийката Земела. Баща му е Зевс. Прочетете и за финикийските колонии в Гърция, Европа и Африка и заселване на финикийци в Гърция. Крит, Родос, Кифера, Сиракуза, Тива, Спарта, Абдера, Фера, Фасос, Мелос, които са в Гърция, Картаген е в Африка. След като евреина Кадм създава колонията Лихнида-Охрид, за какво еврейско присъствие предимно по крайбрежието говорите. Тук могат да се включат и дорийците, народ управляващ в Спарта, за който се предполага, че идва от Дора, Финикия, днешен Израел. Могат да се включат и данайците, едно от еврейските колена, това на Дан. Има няколко теории за произхода на финикийската писменост, където един знак съответства на един звук, наричана още алфавитна писменост. Една от тези теории е критската теория. Според Артър Евънс писмеността е взаимствана от филистимците, които са занесли писмеността в Ханаан от остров Крит. Това обече е навъзможно, защото завоюването на Ханаан от филистимците е било около 1220 година преди новата ера, докато финикийската писменост е съществувала вече от няколко века. Въпреки външната прилика на критската и северносемитската писмености, връзка между Линеар А, Линеар Б и финикийската писменост не е потвърдена. От друга страна, съществува вероятност, че изобретателят на финикийската писменост е бил запознат с критската писменост, но той не се е съобразявал с фонетическото значение на знаците от критската писменост.

   Изтриване
  11. Да не занимаваме повече хората с тези теми. Ако ви интересува наистина българската история пишете ми на andikiriakov@hotmail.com

   Изтриване
 9. Вие се опитвате да промените историята, но осъзнавате ли, че това е също борба против системата, която унищожава обществото ни, ще ви бъде ли простено това, осъзнавате ли своят тъжен край, ще плаче ли някой за вас, или ще ви забравят както стана с Ценов?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ясно ми е, че всичко си има последствия. Ясно ми е, че борбата, която водя е и война против системата, но човек не може да стои и гледа безучастно. Всички сме смъртни, това не можем да повлияем, но само от нас зависи като какви хора ще изживеем живота си - като такива опитващи се да коват сами съдбата си, или като слаби индивиди оставящи се на течението.

   Изтриване
  2. а ти не осъзнаваш ли че размиваш и унищожаваш Българското национално самочуствие и то незяслужено.

   Изтриване
  3. Тебе това ли те плаши, че никой няма да те помни и може да пострадаш, но остави това за теб, обясни как точно унищожава обществото тази промяна на историята, да оставим настрана унищожаването на обществото което става в момента, дабре ли е внушението което се прави в училище, по отношение на историята, размиването на националното самочуствие, няма да обяснявам подробно, не се опитвай да заплашваш щото незнам гжсподин Серафимов дали се плаши ама аз нямам какво да губя, не живота си, а народа си изгубих и такива като теб само ме провокират допълнително.

   Изтриване
 10. Човешкият живот е прекалено кратък за да се съгласява с лъжата. Истината е всичко което имаме.

  ОтговорИзтриване
 11. Анонимен25 юни 2018 г., 1:48

  Павка продължавай! Борбата ще е безмилостно жестока! Имаш подкрепа от много съмишленици!

  ОтговорИзтриване
 12. Анонимен25 юни 2018 г., 3:01

  Мисля че господин Серафимов вече има достатъчно последователи за да не бъде забравен, а колкото повече се опитват да го нападът без сериозни аргументи, недай си боже нещо да се случи и публикациите му да спрът, ще се засили това движение 100 пъти, Димитър Казаков се казвам.

  ОтговорИзтриване
 13. Анонимен25 юни 2018 г., 5:24

  Какво значение има дали някой ще бъде забравен? Има ли нещо вечно на този свят? Важното е делото, за което човек се е борил, да е било свято и да
  пребъдне, другото е суета.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Те Раковски, Ботев, Левски и Стамболов само за това са мислили! Как да не ги забравят. И като гледам ... забравили сме ги!
   Абе сред тия тролове няма ли някой по-интелигентен та да напише нещо смислено. Едни и същи тъпни. Не им отговаряйте изобщо.

   Христослав
   Българин по род
   и Тракиец поп произход!

   Изтриване
  2. Евтините хора наемат евтини тролове - If you pay peanuts, you will get monkeys :)

   Изтриване
 14. Буквално преди минути се опитах в кратък разговор да отворя очите на балкански роднина за истинската балканска история. Но явно не само ние сме манипулирани! Той знаел, че старите илири били дошли някога от Израел на Балканите???! Виждате ли с какви фокуси водят народите за носа?! Но въпреки нашите казионни боклуци, ние българите май се оказваме най-будни от всички останали!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. B Словения пък се опитват да ги накарат да повярват, че са...финландци :)

   От една страна е смешно, от друга е страшно - с какъв див ориенталски фанатизъм се лансират абсурди, че народа да им повярва...

   Изтриване
 15. Здравей
  имам една идея - четейки некои от старите ти постове се оказа че нито картинките нито текстове от други сайтова са останали и реално поста/статията е доста трудна за разбиране.
  Аз си напраив малко разучаване и ти предлагам една идея виж следните страници на гугъл:
  https://books.google.bg/books?id=NVSdqjLO5mMC&pg=PA345&dq=%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7++%CE%91%CF%81%CE%AF%CE%B1&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwjUr8uo3ubbAhUMkSwKHfUqBxoQ6AEIOTAB#v=onepage&q=%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%20%20%CE%91%CF%81%CE%AF%CE%B1&f=false

  и превода който ме измъчи много зашото незнам гръцки:
  https://translate.google.com/#el/bg/%CE%95%CF%83%CF%84%CE%B9%20%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%20%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B1%2C%20%CE%B7%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B7%20%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%20%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B1

  Идеята е : или да сложиш в статията/поста титакива линкове които са на Гугъл и са неоспоримо доказателство достъпно о нецензурирано и няма да изчезне след време - или да ги направиш като скейншоти/картинки и да са част от твоя сайт/блог - так няма да се изгубят - предполагам и треви вариянт е и линкове и картинка за тез които невярват и са доста мързеливи да ги направят сами.
  Предполагам има доста книги кито ти ги знаеш и знаеш на коя страника какво пище дадени език там гръцки или какъвто е и най вероятно в Гугъл я има книгата може да използваш това на Гугъл.
  Надявам се това да ти помогне.
  В случая аз споменавам онзи текст на Стефан Византийски в който казва че старото име на Тракия е Ария и още Перкон/Перка... (това име не го разбрах точно но е подобно на Персия)
  Реално малко по преди тоз текст има и друг подобен но с друг превод.
  Интересуват ме книги които изглезда им няма превода и на тез езици като гръцкия на нас Българите ни е много трудно да ги намерим и разберем.
  Тази идея мисля че ще ти помогне за статиите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за предложението! Възнамерявам за създам нова страница, тази е хаквана няколко пъти, просто не е добре защитена. Какво да се прави - на харизан кон зъбите не се гледат. Трябва да се направя блог в платена и по-солидна платформа.

   Изтриване
 16. по отношение на славянското асимилиране и говорене на славянски, ще ви дам такъв пример, според нашите историци пра Българите за около 2 века биват асимилирани и сменят езика, ако съотношението беше такова нямаше да се говори за Българи, а за атака на славяни подкрепяни от Българи, и второ, да вземем пример османското присъствие, там не се говори за съюз на Българи и османци, а за робство в буквалния смисъл, или за владичество, кой както иска да го разбира, османците са били управляваща класа, но езикът не за два или три века а за пет не се е променил, няма място за сравнение между двата езика, защо при единия съюз където Българите са били управляваща класа пак този славянски асимилира Българския, а в другия случай нито един от двата езика не бива асимилиран, това говори че народ и език трудно се асимилира, дори при робство, да не говорим при съюз, че даже главните организатори на съюза, или управляващата прослойка да бъде асимилирана, така че дипломите си ги ползвайте в къщи за пред децата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старите българи и старите славени са говорили един и същ език защото са били роднини. Старите българи са мизите, а старите славени -гетите, според Страбон мизи и гети говорят същият език, който се говори и от останалите траки (на юг от Дунава).

   Изтриване
  2. Е в такъв случай, защо не разчетохте епиграфските паметници и розетата като сте такъв ерудит, разчел Лениарите???

   Изтриване
  3. Линеар Б и Линеар са разчетени още преди да се родя. Това, че съм способен да чета документи, чийто текст е с Линеар А и Линар Б, не означава, че аз съм разчел тези писмености, а само, че мога да боравя с тях :)

   Колкото до розетата от Плиска, значението на руните по нея наистина може да се разтълкува с Линеар А и Линеар Б.

   ТАЙНАТА НА РОЗЕТКАТА ОТ ПЛИСКА http://sparotok.blog.bg/politika/2011/06/21/tainata-na-rozetkata-ot-pliska.769478

   Изтриване
  4. Анонимен29 юни 2018 г., 9:34

   По вероятно е г-н Серафимов да ви се иска да можете да боравите и тълкувате древни документи. Някак си е странно човек като вас, без академична подготовка да има познания за целта. Моженето и желанията са различни неща все пак нали?

   Изтриване
  5. Аз бих предложил друга формулировка - Моженето и академичната подготовка са различни неща.

   За да не съм голословен, ще се обоснова:

   1.Академици изкараха старите българи тюрки, без да има поне един исторически извор, в който това да е казано. Т.е. фантазии и желания бяха представени като реалност.

   2.Хора с академична подготовка повтаряха с фанатизъм за монголоидните белези на старите българи, а както анропологичните изследвания, така и генетичните доказаха, че нямаме сериозни монголоидни етнически примеси. Парадоксалното е, че при гърците такива се срещат в по-голяма честота отколкото у нас.

   3.Хора с академична подготовка заблуждаваха народа, че старите българи са забравили езика си, а това е една от най-големите глупости. Няма нито тюрски, нито ирански субстрат в старобългарския, също така няма тюрски, или ирански топоними в ранносредновековна България. Даже Бешевлиев бе принуден да признае това.

   4.Хора с академична подготовка знаеха поне от 1959 година, че доминантният антропологичен тип при българите е същият, какъвто е бил и при траките, знаеха, че в продължение на 1100 години старите българи са отъждествявани с мизите, но игнорираха оборващите теориите им данни и продължиха да заблуждават народа.

   5.Хора с академична подготовка създадоха заблудата, че строежите на Плиска и Преслав са започнали през 8-9 век, макар да се знае, че по това време дори Римската Империя не може да си позволи такива строежи. От друга страна, има исторически извори, че строежите на Плиска и Преслав са започнати през 4 век, строителните техники използвани при издигането на Плиска и Преслав са типични за късната Античност, а и което е по-важно - по време на късната Античност има достатъчно средства за издигане на такива величествени градове, знаем, че Константин Велики отпуска 600 златни кентинария...но за някои от хората от академичните среди истината не е важна, важно е това, което посредствените им знания са им позволили да кажат.

   Изтриване
  6. Ето, казах ви, че нямате академична подготовка и веднага ви пролича. Дори не знаете какво от изброените от вас неща е отхвърлено и кое потвърдено. Въртите едни и същи ваши си истини, известни само на вас. Къде са ви доказателствата за твърденията ви? Да не вземете да се оповавате само на академичните домоментни резултати, че ще се изложите тотално?

   Изтриване
  7. Защо мислите, че ме интересува какво приемат и какво отхвърлят шепа посредствени хорица следващи само интереса на кариерата си?

   Истината се определя от фактите, а не от мненията на посредствени индивиди, които са направили кариера повтаряйки заблудите изречени от учителите им.

   Изтриване
  8. Павеле, анонимния -29 юни, 15.20 е тролицата от blog.bg, да знаеш.

   Изтриване
 17. Господин Серафимов, пишете "Макар да живее и работи в СССР, световноизвестният учен Макс Фасмер не се колебае да каже, че старобългарският става основа на руския черковен и литературен език. Фасмер добавя и това, че силното българско влияние над руси и сърби продължава до XVIII век, като започва да отслабва едва през XIX век." Въпроса ми е следният, какъв е този "старобългарски език", литературен и черковен също, така ли да разбираме? Въпроса ми е предизвикан от следното, онзи старобългарски език би следвало да е исторически образувала се езикова общност обединяваща съвкупността от езикови средства на всички тракийски общности, също тракийски говори и наречия. По-висока степен на езика е литературният език, който има много показатели отличаващи го от другите форми на съществуване на езика, като обработеност, нормираност, голямата област на обществено функциониране, задължителност за всички членове на колектива, разнообразие на стила на речта, използване в различни сфери на общуване. Излиза, че това е "номенклатурен" език, но не и език говорен от всички траки. Кой създава номенклетурата. Учудва ме, защо за основа на съвременния литературен български език е избрано търновското наречие! За каква автентичност може да става дума, като второто българско царство се възстановява след два века липса на държавност. Какви данни има, че поданиците на Иван Шишман и Иван Страцимир са говорели едно и също наречие. Няма такива. Така, че явно става въпрос за "старобългарски литературен език", който е номенклатурен и е създаден с цел сфери на влияние. От кого и защо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но не мога да Ви разбера. Ще Ви помоля да внесете повече яснота.

   Изтриване
  2. Интелигентен въпрос, на който ще се опитам да отговоря. Кой и кога е създал старобългарския език има много литература по въпроса. Там са изяснени много неща. Може да се допълни че т.нар. старобългарски език отразява по скоро севернотракийските говори и наречия по това време 8-9 век. Дори тези отвъд Дунав, най-общо казано. На първо място тези говори не са засегнати така силно от латинското влияние, простряло се върху Балканите още от 1 век от новата ера и оказали силно влияние върху езика (лексикално най-вече) чак до 7 век от новата ера. Същевременно имаме и нахлуване на т.нар славянски племена на територията на западните и южните балкани от това време 6-7- век, говорът на които е бил подобен на тази общност живяла на североизток от делтата на Дунав. Оттам и търсенето на паралели между старобългарския език и някой македонски говори и т.н.

   Изтриване
  3. Ще се опитам да конкретизирам. Старолбългарският език, литературен език ли е? Може да се предположи, че са съществували тракийски говори и наречия. Или старобългарският език е така нареченият черковно-славянски език който е на специализирана институця, черквата и е създаден специално за нея. Това не е езика на тракийските общности в който има различни наречия, значи не е общонароден език. И ако е имал влияние в други държави, то той е обслужвал религиозната общност в лицето на черквите в тези държави. Няма как този език да унищожи местните наречия, на които обикновения народ е говорел. А и той навлиза след "мисията" на Кирил и Методи, които не са нищо друго, освен агенти на влияние на Византия. Глаголицата не е съчинена от Кирил и Методи.

   Изтриване
  4. Г-н Анонимен,
   нека не забравяме ,че термина "черковно-славянски" или "стар църковен славянски", е въведен от Русия, навярно с цел отричането на старобългарския,като основа на руския.По-лесно е да сменят названието на езика от колкото да карат църквата да започне да проповядва на руски.Още повече ,че старобългарския е признат от католическата църква за език на който може да се проповядва,което го нарежда редом до другите 3. Аз лично не знам дали друг език освен старобългарския има одобрение от католическата църква, особено във времето когато тя е била далеч по-консервативна от днешната марксистко либерална излагация ,в каквото се е превърнала.
   В предвид това мисля,че заключенията които вадите от термина "черковно славянски",че това е било език разработен за църквата,и че това не е език на тракийците не е особено сериозно. Понеже из всички страни днес където можем да говорим за тракийски племена,се говори на език,който е много близък,или показва за някакъв общ произход както е при полския.Изключение може би правят румънците,но тази идентичност и този език е модерно творение.Знаем в миналото той е бил поне 80% идентичен с българския.

   А ако правите заключения,че всички тези държави и народи говорят този език,поради православието,нека не отричаме че църковния език почти никога не оказва силно влияние над местното население.Ето споменахме Полша, можем още да споменем и западните държави,Германия,Франция,Англия,Испания.Има някакво влияние от латинския,несъмнено ,но далеч не можем да говорим че латинския е основата на езиците в тези страни.

   Така ,че идеята ви ,че старобългарския е тайна военна разработка на "ИРИ" за обезличаване на българите някак си не ми се струва логично.При условие ,че точно тази "разработка" е пълна с тракийски думи и езикови правила(както показва г-н Серафимов).И че, точно тази "разработка" до известна степен откъсва българите от силното културно влияние на империята.

   Та това е моето мнение,според мен правите грешка като свързвате модерния термин "църковно славянски" с идеята че християнството и старобългарския,понеже официално идват от ИРИ,то това е някакъв трик който цели да ни съсипе,и едва ли не трябва да се отречем от тях.

   Изтриване
  5. Уважаеми господин Невенов, не смятате ли, че политизирате нещата и то в съвременен вариант?България е била и е православна страна. За какво и е одобрението на католиците? Една силна страна, имаща влияние върху други държави и с езика си, не ще чака одобрение от нямащи нищо общо с държавата религиозни институции. Или Вие смятате католицизма за нещо повече от православието? Не съм теолог, изобщо не съм религиозен, но доколкото зная, разликата е в приемането на същността на "светата троица". Има някакво противоречие във Вашето изказване: "Понеже из всички страни днес където можем да говорим за тракийски племена,се говори на език,който е много близък,или показва за някакъв общ произход както е при полския."! В такъв случай, Вашето заключение важи ли и за руския и сръбския език. Какви са доказателствата, че мизи, дардани и гети са говорели на едно и също наречие, което е "старобългарски език"? По вероятно е те да са говорили на различни наречия, които не съвпадат с днешните политически граници. Мисля, че не се различаваме в мненията си относно езика на славяните, защото Вие пишете :"А ако правите заключения,че всички тези държави и народи говорят този език,поради православието,нека не отричаме че църковния език почти никога не оказва силно влияние над местното население", нещо което съм написал и аз. И тук вече идва в повече това което ми вменявате, че съм казал: "Така ,че идеята ви ,че старобългарския е тайна военна разработка на "ИРИ" за обезличаване на българите някак си не ми се струва логично.". Мисля, че никъде не съм споменал за тайна, а още повече за военна разработка,но видимо съвременната сбъркана политическа действителност в България е оказала влиянието си. Не искам да коментирам Вашето определение за православната ни черква, но явно се вижда Вашата пристрастност към католицизма и нищо не значещото определение Запад. Под Запад, аз разбирам ционисткия англо-саксонски проект, който не е от вчера. Каква е Византия по вероизповедание, православна! Нали именно за това и братята Кирил и Методи са изпратени в Моравия, за да премахнат агресивното настъпление на католицизма. Проповедите да не са на латински, а на разбираем, както и Вие казвате, за местните славяни език. Няма данни, че в Моравия е използван "старобългарски език". Явно са съществували наречия. Но за да станат наречията "език", то той трябва да обслужва някаква доктрина, целяща влияние върху дадена общност. В крайна сметка Кирил и Методи не са проповядвали в България и не са съставили глаголицата за България, а за Великоморавия. Те са били поданици на Византия и са изпълнявали държавна поръчка на Императора на Византия. Никъде не съм написал, че "християнството и старобългарския,понеже официално идват от ИРИ,то това е някакъв трик който цели да ни съсипе,и едва ли не трябва да се отречем от тях." Но в случая, мога да подозирам, че Вие сте под влияние на някаква "неправителствена" организация, каквито нашите "католически благопожелатели" финансово нароиха в България. Политическото пристрастие няма да Ви доведе до истината. И до днес в рамките на политическите граници на България се говорят много наречия. Въпреки не голямата територия, източните и западните наречия се различават и има неразбираеми думи и изрази за представителите на тези наречия при общуване. Обединява ги литературният български език, който се преподава в държавните институции. Нима това не е било и в древността? Ако това е така, то тогава какъв е този "старобългарски език"? Това ли е езикът говорен от Карпатите до Средиземно море и от Елба до Урал, или поне между Дунав и Средиземно море и между Черно и Адриатическо море, на който е говорело населението на тези земи? Посочете данни.

   Изтриване
  6. Г-н Анонимен,
   първо съветвам ви да си разделяте малко текста ,понеже е труден за четене в този си вид.

   Второ нещата в които ви обвинявам,са си мои заключения понеже това лъха от казаното от вас.Ако беше друго,то нямаше да ви слагам думи в устата.

   За Русия,е ясно че техния език е близък с нашия поради това ,че те приемат така наречения "старобългарски език".За Сръбския,то те са били под българско влияние прекалено дълго време,според мен.Но далеч не съм запознат с темата освен от общи наблюдения.

   Трето, от къде решихте ,че се изказвам негативно за православието,като единствения ми негативен коментар,що се отнася до църква и църковна организация, беше към католицизма.Хъм,странно нали? Но ще ви кажа,че за мен нито православието нито католицизма в днешно време са християнски.Католицизма заради замърсяването му с идеи които са в пълно противоречие с древните християнски доктрини.А православието ,поради пълненото му със хора които далеч нямат призвание за свещеници,а търсят само материални облаги.Има да, има и стойностни свещеници но много по-често виждаме как дебели(съответно греха за червоугодничество) свещеници ни говорят колко сме грешни,докато броят парите и се карат за този или онзи имот.Ако вие виждате в това нещо нормално и свято,е аз не.А да не забравяме ,че атеистичния комунизъм се е погрижил православната църква да е много далеч от това което е била преди идването му.Както в Русия така и в България.Това не можете да го оспорете.

   Четвърто,казвате," За какво и е одобрението на католиците?"(знам ,че го казвате за България), но сам споменавате "Проповедите да не са на латински, а на разбираем, както и Вие казвате, за местните славяни език". ако целта е била да се откъсне Великоморавия от културното влияние на римската църква то не е ли важно, Рим и католиците да признаят езика за равен с латинския,гръцкия и хибру като първа стъпка. Но вижте,цялата тази работа за мен нещо не си пасва.С извинение, какво я е*е ИРИ какво се проповядва в Великоморавия, която е горе долу в централна Европа между тях стои цяла една държава ако не и две.Даже по-изгодно и е ако Великоморавя е католическа,така може да я амбицира да предприема военни действия срещу православна държава(България).Още повече защо ако целта на този език е да бъде разпространено православието,се прескача България като първоцел на това начинание?А трябва в последствие,като резервен план.Не е ли България православна държава тогава?Още повече ,че както казахме това не приближава България до ИРИ а именно обратното,отдалечава я от нея.За мен цялата работа с това е каша.Досега от никъде и никои(дори от вас) не съм получил задоволителен отговор какво,къде,как,защо и за кого.

   Пето, прав сте,аз съм силно под влиянието на две "неправителствени" ораганизаций и те се наричат "любов към собствения ми народ" и "в търсене на истината".За съжаление тези две организации никак не ме финансират и се налага да си губя личното време да коментирам казаното от хора като вас.Надявам се го оценявате.

   Изтриване
  7. Анонимен2 юли 2018 г., 17:16

   Към господин Nikola Nevenov2 юли 2018 г., 11:34 ч. Уважаеми господин Невенов, съжалявам, че аналфабет какъвто съм аз е изгубил ценното Ви време. Но го отдавам на това, че търсите "истината" от "любовта към собствения си народ", част от която съм и аз. Благодаря за отделеното ценно време. Така, че простете на невежия за изказаната позиция. Защото: Поради назряващия конфликт между Константинополския патриарх и Римския папа, великоморавският княз Ростислав през 862 година се обръща към императора на Византия, Михаил III с молба да му изпрати учители, свещеници или епископи, които да поставят основите на собствено черковно управление във Великоморавия. Именно тогава става разделянето на православие и католицизъм. По това време цар на България е Борис-Михаил, който реформира съществуващата арианска черква на Урфил, в черква от византийски тип. Забележете, обръща се към ИРИ, а не към сродната му България! Защото са оформени двата водещи политически центъра, Константипопол и Рим. Нещо да Ви напомня за съвремеността? Е, сега центровете са 3. Вашингтон, Москва и Пекин. Исторически интерес представляват съществуващите теории за наречието, на основата на което е била съставена исканата от Великоморавия писменост. А те са българска, изказана от П. Шафарик и по късно разработена от А. Лескин, поддържана от голяма част от българските лингвисти; македонска или българо-македонска на Игнатий Ягич и Ватрослав Облак; панонска, според която езика на славяните в Панония е езика на предците на словенците, на Ерней Копитар и Франц Миклошич. Явно, всеки се стреми да покаже колко е значим народа му. Но поради историческото стечение на обстоятелствата тези народи са малки и страните им нямат никакъв глас в съвремените международни отношения. Те са средство за политически манипулации на водещите държави.

   Изтриване
  8. Г-н Анонимен,
   мисля че, сега разбирам малко или много тезата ви.Но не разбирам много смисълът от нея.Какво значение има защо и какво е било началното намерение за езика.Факта е ,че г-н Серафимов показва ясно,че старобългарския е бил продължение на тракийския.Дали като модернизация,систематизация или просто като реставрация.Факта е ,че само българите го приемат за официален и го правят не само църковен но и светски.Развиват го и го разпространяват,което пък го прави основата от която почти всички ,така наречени "славянски" народи създават техните версии. Следователно,в предвид фактите можем да кажем ,че няма "старославянски",или "старо-черковно-славянски",има само "старобългарски". Така,че не виждам смисълът да се правим на супер толерантни и да пренебрегваме делото на нашите деди,само и само да не обидим тази или онази "славянска" нация. Сам споменавате,че всяка държава гледа да се изкара по-велика от другите.Е в това отношение,за първия народ който превръща "славянския" във систематизиран и модернизиран (за онова време) вариант сме ние.Без значение какъв е бил първоначалния вариант.Тоест ние сме първенците в това отношение,защо да се срамуваме?Само защото всички искат с лъжи и увъртания да си препишат неща които не им принадлежат?И ние,за да не ни вкарат в тая група сами си създаваме лъжи ,че да не си припишем това което по-право ни принадлежи.

   Това е малко като злобни и завистливи коментари към човек,който е купил и поел дадена фирма при нейния фалит,и я е превърнал в преуспял бизнес.При което тези от които я е купил настояват ,сега когато вече е преуспял бизнес, че тази фирма не е негова защото не той е бил първо създателя.

   Надявам се това е била вашата позиция,че езикът не е създаден да бъде светски.А като инструмент за православната църква.

   Изтриване
 18. Сега видях коментари че през Социализъма имало било историци които неможело да се пренебрегнат (не че няма а повечето са за пренебрегване) -не искам да се заяждам но през Соца през който и за съм за нещастие живял - Нямаше престъпност нямаше богати (но комунистите и онез дето са човек на еди кой си бяха по-равни от нас равните), нямаше никой избягал зад граница!!! Айде да не се лъжем Историята на България и въопще както се учеше по история беше нищо повече от комунистка пропаганда и глупости като :
  Турско робство - Турция е създадена след 1900 а освобождението е преди таз година - как са минали 500 години турско робство. По същото време крепостните селяни в Русия не са имали почти никакви права на същия цар Освободител (чиито наследници са избити от Червената армия и комунистите 1917та).
  Така че игнориране на комунистки пропаганди е повече от задължение на всеки Българин - освен ако искаш да си наследник на роби и т.н.
  Това е само разсъждение и никой не е длъжен да го репликира или нещо такова.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да Ви кажа честно - изобщо не мога да разбера какво искате да кажете. Може причината да е в мен...

   Изтриване
 19. Първата теория която трябва да се разглежда за езика поне, трябва да бъде че езикът си е Български, не за друго, а защото е най простата и най логична, и след това да започне да се атакува и защитава, като предполагам и атаките и защитите ще бъдат по скоро вероятности, а не да се измислят и търсят всякъкви други теории, аз до сега несъм видял нито един аргумент защо нашият език да си е чисто Български, господа историци дайте ми един аргумент сериозен, достоверно доказателство, да започнем дискусия, опитайте се да си запазите имиджа и достойнството на историци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не търсете достойно поведение от хора, които вместо да търсят истината, преследват кариера.

   Изтриване
 20. Привет Павеле,
  имам няколко коментара, тъй като темите по езикознанието са ми любими.
  Първо ще ти дам пример и за родителен падеж, в езика на траките. А той е името на град Августа Траяна, който е записан именно по този начин - Augusta Traiana. Тоест както казват руснаците и до днес Город имени Аугуста Траяна, въпрос кого? - родителен падеж. Или друг пример от съвременността - завод имени Ленина... ;)
  Този пример с името на Август Траян, което в случая очевидно е склонено, не съм го давал досега, защото просто търся още един подобен пример, за да е сигурно обяснението. Сигурен съм че ще се намери.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, това е интересно, подобно нещо се наблюдава в името на родното селище на Урфил-Вулфила. Става дума за Сада Голтина (градината на Голтин ?).

   Изтриване
  2. Юстиниана Прима в Сърбия, 6 век. Юстиниан I ? Юстиана Секунда - по-късно епископски център на Охридската архиепископия? Ме е ли като при Аугуста Траяна? ЛК

   Изтриване
  3. Анонимен26 юни 2018 г., 0:44

   Мадара - мъдър(модр) склонено: на мъдреца/жреца/мага върховния ... :-)

   Изтриване
  4. Маг едва ли е наша дума, не е и персийска разбира се, там тя е мидийска заемка. Дали мидийците са я имали докато са били още на Балканите, или думата се е появила благодарение на общуването на мидийците с други народи, не мога да кажа.

   Изтриване
  5. Благодаря много, мисля че примерите са сполучливи. Архиепископията на Юстиниан - Архиепископия Юстиниана! Това използване на родителен падеж впрочем се е запазило и до ден днешен, в много народни говори, а дори и в литературната реч.

   Изтриване
 21. ирена янчева25 юни 2018 г., 16:05

  Здравех, Павел ! По отношение на въпроса защо специалистите не са отбелязали подобаващо устойчовостта във времето и развитието на редица важни езиковедски норми, мисля, че те просто не искат да достигнат до първоосновата на определени факти, до истинските корени на явленията. Сякаш е налице една боязан, нежелание или съпротива. А верния произход и същността на явленията са взаимно обвързани, те представляват двете страни на една и съща монета.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Предполагам, че в различните случаи, при различните хора е различно. Все пак, май основната причина е автоцензурата?

   Изтриване
 22. Казваш че думата Бог в средновековната титла Княз в Бога (Биги) е в склонение и това е точно така. А склонението е в местен падеж, за което пример даваш по горе в текста! Този местен падеж, който в старобългарски е окончавал на -е, – црькъве-в църквата, небесе-в небесата, в украински окончава на -и. Тоест изразът канасубиги означава именно Княз в Бога, склонено в местен падеж...!
  Те нещата си излизат, и то много бързо, но ако търсиш в правилната посока. И сто и двеста години да се опитваш да натъпчеш "прабългарите" в тюркстата матрица, не се получава и не се получава...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, не се получава, но това не пречи на кариеристите да опитват. Направо ми става смешно като видя опитите на новите играчи, правещи всичко възможно да изкарат старите българи иранци, като същевременно, в илюстрации представят старите българи като мургави хора с черна коса :)

   Тези господа не знаят ли, че скитите, сарматите, аланите, са описани като руси и рижи хора? Вярно е, че в древността, светлокестенявата коса също е считана за...руса, но светлокестенява е едно, а гарвановочерна друго :)

   Изтриване
  2. Канасубиги означава точно "княз в Бога", това е 100% вярно. Но в кой бог, г-н Серафимов?

   Изтриване
  3. За княз Кроват (Кубрат) знаем, че е бил християнин. Княз Тервел е обявен за светец, а никой езичник не може да стане християнски светец. Ако обърнете внимание на надписите на княз Омуртаг, ще забележите Хризмата - монограмът на Христос, монограм, който е познат и като лабарум.

   Изтриване
 23. Отбелязваш и старото име на София, още от тракийско време - Сердика. Дали е по правилно да се чете Сердика или Сердица? Да, но ако се приеме второто, дори и най-неразбиращите ще видят, че името идва от среда, средище - Сердица. Впрочем как е по правилно да се каже - Прокопий Кесарийски или Прокопий Цезарийски? Така или иначе дали ще приемем четенето Сердика или Сердица и в двата случая това тракийско име звучи доста ... славянско, особено във втория случай.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей! Дълго време съм се чудил дали по време на Античността звукът Ц е съществувал. Съдейки по предаването на Кабецос-Кαβετσος с τσ, мисля, че по времето на Юстиниан Велики, звукът Ц вече е присъствал в речта на дедите ни. Дали това е началото, или Ц се е произнасяло още по-рано, не смея да кажа.

   Изтриване
  2. Господин Киряков, аплодисменти за Вашите усилия, но мисля, че в случая с името на София грешите. Името си звучи тракийско, славянско и без Вашите обяснения. Сердика идва от названието на живеещите тук траки серди. А серди идва от сердце, т.е., сърдечни. Или ако държите би следвало да е Сърдечната. Да, тя не само е в средата на Балканския полуостров но е и сърцето на полуострова. Не случайно е била столица на римската провинция Дакия, а император Константин е имал намерение да я направи и столица на ИРИ.

   Изтриване
 24. Страхотна статия!
  Относно я-товата граница в българския език. Имаме ли доказателства, че тя е съществувала и в тракийския и то на същото място?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, още в началото на ХХ век, Данаил Юруков пише по този въпрос, споделя вижданията си с тогавашните учени, но те безкомпромисно поддържат тезата за тюрския произход на старите българи и изчезването на траките.

   Юруков набляга на това, че е невъзможно териториалното разпределение на диалектите през ХХ век да е същото както е било по време на Античността, и същевременно да се говори за идване на ново население. Това е абсурд, но какво да се прави, казионните учени защитават с фанатизъм и други абсурди.

   Изтриване
  2. Вижте книгата на проф. Владимир Георгиев "Траките и техният език" 1977 г. Стр. 256 глава "Предславянският произход на ятовата граница?" Владимир Георгиев е поставил въпросителна, но дава достатъчно доказателства за наличието на такава граница, още по тракийско време.

   Изтриване
  3. С благодарност към г-н Иво Георгиев, ето работата на Данаил Юруков "Размишления върху произхода на българите" - http://iv0georgiev.blogspot.com/2016/04/blog-post.html

   Изтриване
  4. Благодаря, много интересна книжка! Обясненията на автора ме накараха да се замисля за някои неща. Като например произхода на народностното си име. Авторът също смята, че "българи" произлиза от латинското "bulgaris" (vulgaris). Само че ние имаме всички тези звуци в нашия език и няма нужда да променяме думата, ако сме я взели от латинския. Но римляните имат такава нужда, защото нямат "ъ". Т.е. името ни си е с местен, български произход.
   Правилно ли съм разбрал тезата на автора, че географските понятия Тракия и Македония всъщност се определят на вече от диалектните особености на езика, който се говори в тях?

   Изтриване
 25. Здравейте, ако искате мога да ви дам имената и адресите на няколко учени, кандидат учени и пишман учени, които злословят против вас и пускат спам в блога ви. Да добавя - има и учители, които я вършат тая работа, и студенти натегачи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, благодаря за предложението, но няма нужда :) Повечето от тях, най-активните ги зная как се какзват, как изглеждат и къде живеят. Да са живи и здрави, дано имат очи да гледат сънародниците си след време като се разбере как активно са подтискали излизането на истината.

   Изтриване
  2. Това са гьон-сурати бе, Павле и такива ще си останат! За какви очи говориш? Все по-малко са идеалистите като тебе!

   Изтриване
  3. Някои наистина са гьон-сурати, но има и такива, на които съвестта се обажда...

   Изтриване
 26. ирена янчева25 юни 2018 г., 21:13

  Здравейте! Мисля, че консонантата "ц" е съществувала и преди Христа, защото тя е съществен белег в нашите говори и е част от една група заедно с други консонанти като "ч", "дж", "ж", "ш", "щ", както и двете носовки (голяма и малка), които носят отчетливи отлики на езика ни, спрямо този на чужденците.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е, ето, по времето на Прокопий срещаме Кαβετσος, но около 1300 години по-рано, Омир споменава тракийското селище Кαβεσσος, което реално е същото име както Кαβετσος. Явно, в древността за гърците, звукът Ц е бил странен и труден за произношение.

   Изтриване
 27. Има едни шебеци, които са на мнение, че не допускате критични коментари, но аз установявавам обратното - прекалено много сте толерантен към хейтърите, незаслужено им давате

  ОтговорИзтриване
 28. Аз съм горният коментатор, не можах да довърша изказването си понеже нещо стана. Мисълта ми е, че не бива да пускате мръсни хора тук, свинете да си стоят в кочините и да си се въргалят в собствените си лай*а, това им приляга най-добре. Дано не съм прекалил с характеристиката на хейтърите, но някой от тях не само се държат грозно, те са грозни и като лице. Има един активен с колхозна физиономия, сигурно го знаете, той ви знае и не пропуска да грухти по ваш адрес. Може да се натяга на някой от БАН, я за титла, я за работа някъде на издръжката на народа. Камен Дончев се казвам

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разсмяхте ме, за което благодаря! За човечето с колхозна физиономия се сещам кой е, то просто няма как да се объркам. Не са много тези, които плюят по мен докато им се изприщят устните :)

   Да е живо и здраво момчето! Надявам се за него обаче скоро да се вземе в ръце и вместо да си губи времето да клевети и обижда, да си намери мъжка работа и да се погрижи както трябва за семейството си.

   Изтриване
 29. Поздрави!
  Като стара блогаджийка, ще направя коментар и аз. Тракийският език е жив и той е български!
  Могат да доказват връзката му с готски, литавски, латвийски , датски и други, но ние сме племената останали около свещенния Хемус - прародината на всички траки. Разбира се,че има архаизми, които ние не познаваме, но къде са имената на селищата, ако не в България? Къде са гробниците и съкровищата на траките ако не в България? Къде са песните на Орфей, с които омайва и камъните дори, ако не в България? Къде са танците и обичаите, ако не в България? Къде е благият гостоприемен дух на траките, ако не в България? Къде е храбрият войн, ако не в България? Дерзайте млади поколения! Това е правият път на истината!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно - певческата традиция, непокорният дух, любовта към земята и Родината, и други типични за траките неща, намират продължение при нас българите. А и как иначе - ние сме потомци на Залмоксис и Орфей.

   Изтриване
  2. Как сме потомци на Залмоксис и Орфей, нали бяхме роднини на Буда?

   Изтриване
  3. Буда е от саките, а според Страбон, техните стари земи са били край Меотида. От друга страна, векове преди Страбон, негови съотечественици пишат - саките са траки.

   Изтриване
 30. Анонимен27 юни 2018 г., 3:39

  Господин Серафимов искам да ви задам един въпрос не да ви нападам а защото наистина ме интерсува, прочетох в една ваша статия че смятате хуните за роднини на Българите, а наследници на хуните са днешните Унгарци, но нашите два езика изобщо не си приличат, знам че има връзка между нашите народи, едно то което знам е че Крум е дошъл от Унгария и е бил от управляващата династия в Унгария, а тя е била от стария род Дуло, макар че съм чел също че това може и да не е истина, но знам също че и много наши хора от знатни родове са бягали в Унгария, значи е имало при кой да идат, въпросът ми е имате ли обяснение на това, другият въпрос ми е свързан със тюрския език на волжките Българи, и на кабардино балкарците езика, ако ги смятате и тях за Българи де, но знам че те се смятът за Българи, с уважение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне по мои сведения, няма никакви доказателства за това, че маджарите са наследници на хуните. Нито една от хунските глоси няма еквивалент в унгарския: медос-медовина, камон-комина, страва-стръв, угощение...

   Маджарите са претърпели силно хунско влияние, и то във всяко отношение, но това не ги прави хуни, скити. Маджарите завладяват Панония по време на Средновековието, а тази земя е била гъсто населена с наши предци, които биват асимилирани, но не и без да оставят следи в езика на победителите.

   Кабардино-балкарците нямат нищо общо с нас, нито по отношение на езика, нито по отношение на гените. Самото име балкарци няма нищо общо с името българи, приликата е случайна, както е случайна и приликата с ирландската дума балгаир-лисица.

   Тук можете да намерите данни за генетичните изследвания в Кабардино-Балкария - Balkarian Genetics: Abstracts and Summaries http://www.khazaria.com/genetics/balkars.html

   Изтриване
  2. Пог погребенията в днешната унгарска територия от края на 9-ти и 10 -ти век са основно 2 вида. Богатите гробове на управляващата българска върхушка и бедни погребения на основното население с различни антропологични характеристики от тези на българите. Това обяснява и различните езици, въпреки огромното влияние на българска лексика в днешния унгарски език. Повечето основни думи от земеделието и животновъдството са български. Крум е дошъл от Панония,където са наследствените му земи по времето на аварския хаганат, близо век преди маджарите, водени от издънката на рода Дуло, Арпад да се заселят в Панония. Бабата на Крум е аварска принцеса. Маджарите през 9-ти век са били на по-ниска степен на развитие в сравнение с българите, което обяснява и българската доминация над тях. Това особено важи и за времето през 5-ти век. Свързването на унгарците с хуните всъщност се дължи на българите. Маджарите са подчинени на българите или хуните. Унгарците са дотолкова хуни, доколкото са управлявани от хуни/българи/. До 11-ти век владетелите в панонските и трансилвански земи са от рода Дуло. След като българите губят независимостта си в началото на 11-ти век, Панония и Трансилвания се обединяват и започва възхода на Унгария, чийто път на развитие я отдалечава от българите, като приемането на католицизма завършва този процес. Особена "заслуга" за отделянето на българите от Панония и Трансилвания, както и от останалите земи на север от Дунава има княз Борис, седнал на българския престол чрез военен преврат, без съгласието на съвета на боилите и последвалите репресии над българските боляри за укрепване на властта му. Това е един етап от разпада на българската империя/българска доминация в Източна Европа/. Относно вожките "българи", мисля, че и там положението е същото, както при маджарите, които българите довеждат именно от Поволжието в Панония. Българска е само аристокрацията, а населението е доста смесено и в последствие се тюркизира. Загубилите властващата си позиция, част от българите се завръщат в Дунавска България и Унгария/до края на 10-ти век/, за което има много доказателства. Можем само да се гордеем, че и днес там има хора, които е чест да се наричат българи, въпреки очевидната разлика е прозхода ни. Но от българите е останало това културно влияние и спомен за минало величие.

   Изтриване
  3. Богомиле, мисля че си доста точен. Един хърватски академик вече писа за тези различни погребения. Той изказа и хипотезата, че нашият Кубрат е дал името на днешните хървати, но те не искат и да чуят за това. Лъжат ги, че били дошли от Иран. Самите унгарци знаят добре ролята на Арпад за създаването на държавата им.

   Изтриване
 31. Благодаря за отговора,може те ли да ми дадете информация за доказателства че има върна ли се Българи от Волжска България и Унгария, и другият ми въпрос е няма ли вероятност и при нас да е било същата работа, а именно управляващата върхушка да е била друг етнос и култура за разлика от местното население.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За съжаление в момента нямам достъп до библиотеката си и не мога да ви дам по-точна информация. Спомням си, че между 7-ми и 14-ти век е имало около 14 обратни преселения на българи в Дунавска България. Има и унгарски извор, според който през 970г, 75 години след маджарското преселение, двама от правнуците на Арпад пристигат от Волжка България в Унгария и единият получава поста на управител на Буда, а вторият на областта Бакш. Друг е въпросът, че все още доста унгарски историци наричат Поволжието "Велика Унгария", въпреки факта, че са били под българска власт. Всеки търси величие в предците си. Само ние, които наистина го имаме практически се отказваме историята си. Затова дейността на г-н Серафимов заслужава дълбоко уважение и подкрепа. Фактът, че ние сме траките премахва всички противоречия и безкрайно глупави манипулации в историята ни и всичко се подрежда в логична последователност.

   Изтриване
  2. За въпроса имали вероятност управляващата върхушка на траките да е била от друг етнос и с различна от тях култура мисля, че тази вероятност клони към нула. Относно различната култура анализите и обобщенията на г-н Серафимов дават отрицателен отговор. Няма следи за това. Фактът, че по нашите земи възниква първата цивилизация означава, че в дълбоката древност нашите предци траките са имали технологично предимство пред съвременниците си, а от друга страна наличието на гени от 5 етноса, както и отличните условия за живот са осигурявали многобройността на тракийската популация, обогатена и устойчива благодарение на генофонда си. За да има друга етническа общност технологично и популационно превъзходство над тракийската, тя по онова време е трябвало да има по добри условия за това. Ще посоча един пример. Спомнете си, че наличието на сладка вода е едно от най-важните условия. Днес за езерото Байкал се твърди, че събира в себе си 25% от сладката вода на света. Но преди потопа в Черно море, то е било с 20 пъти по-голям обем от Байкал и в него са се вливали най големите европейски реки, носещи плодородни наноси утаяващи се по полегатите му западни брегове/ през милионите години нивото на езерото алтернативно се е променяло/. Не ми е известно преди 7500 години да е имало друго толкова голямо сладководно езеро.Басейнът на р.Амазонка е възможно място, но там има нездравословен климат и даже и днес е слабонаселен. След последната ледникова епоха по нашите земи и климатът е станал благоприятен и закономерно тук е възникнало земеделието, което стои в основата за възникването на високоразвита цивилизация, което е невъзможно без достигането на една минимална плътност на населението, осигуряваща необходимата скорост на натрупване и осмисляне на човешкия опит в борбата за оцеляване на живеещите в голяма общност хора. Високата плътност на популацията обуславя и високата скорост на смесване на гените и образуването на нов етнос с общ език. Ако се обработят статистически археологическите находки от преди 8-13 хиляди години, ще стане ясно има ли вероятност люлката на цивилизацията да е била на друго място. Моите ограничени познания, разширени неимоверно с информацията от този блог, ми доказват, че вероятността за това също клони към нула. Когато се анализират сложни многофакторни процеси е много важно първо да се определят главните фактори и движещи сили и после да се отчитат и по-маловажните фактори. Естествените/прави/ процеси са много по вероятни от от неестесвените/обратни/процеси/. Както пророчески казва и олимпийският ни шампион по борба Лютви Ахмедов,"ранътъ праи борбътъ". В кръга на шегата, Лютфи Ахмедов е първият български клиодинамик. Полуграмотният тухларски работник е проумял това, което много титуловани наши историци не искат да признаят. А не са ли те насядали около чужда софра, не са ли чужди храненици? А, че са храненици доста от тях е ясно, стига да се провери какви съчинения и днес се публикуват спонсорирани чрез чуждоземски грантове. Поклон пред родолюбци като Спароток!

   Изтриване
 32. Бих искал да добавя също, като прочетох статията и останах с вхечатлението, че старобългарския или може би още по стария тракийски език доста си приличат със родопския диялект, а по точно познавам хора от неделино и като съм ги слушал как си говорят ми свучът по подобен начин на някой от думите в статията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Родопските диалекти са запазили архаични елементи, а това означава, че са най-близо до речта на Орфей.

   Изтриване
  2. Анонимен29 юни 2018 г., 9:30

   А къде има открити остатъци от речта на Орфей за да се сравняват?

   Изтриване
  3. Запазени са достатъчно глоси, топоними, антропоними, теоними, иска се само желание, но най-вече непредубеденост, за да бъдат намерени ценни неща.

   Изтриване
  4. Това добре, но как разбирате, че са точно от траки, а не от миграциите на предходното неолитно население?

   Изтриване
  5. Предходното неолитно население са дедите на траките.

   Изтриване
  6. Съвсем точно! Дедите ни траките обитават Балканите още от времето на Неолита.

   “ Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “ –


   “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 316.

   Изтриване
  7. Трудно за доказване, тъй като неолитното население изоставя мегалитната култура, а при траките няма приемственост за нея. Въвеждат съвсем нов елемент, след прекъсване на живота за около 2000 г.

   Изтриване
  8. А бе човекът ти е дал доказателства, даже си е направил труда да преведе от немски, а ти пак не вдяваш. Или може би не искаш да вденеш :)

   Изтриване
 33. Така е, дори комунистическата империя СССР няма особено желанието да признае, че древните корени на Волгоуралието идват от Дунавска и Волжка България, включително държавност, архитектура, военно дело (богатирите), религията, писмеността и най-вече, че руският език не произлиза от някакъв “черковно славянски”, а е форма именно на старобългарския. Добре е, че там има някои, който да го признае. Русия чувствайки заплаха за авторитета и самочувствието си започва изопачаване и заличаване на българския принос и заслуги. Нещо повече, започва политика на заличаване българите като етнос там.
  Също руско-съветска приумица е и твърдението, че траките са изчезнали, за да се отдалечи българщината от нашите древни корени. За Съветската власт е немислимо било да се приеме че някой от васалите й ще бъде с по-древна и славна история. Милиони траки са живеели в пределите на Източната римска империя и генетични проучвания показаха, че и днес те имат съществен принос във формирането на българите като етнос.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Georgi Nikolov, не зная, дали сте посещавали земите между Волга и Кама, където е днешен Татарстан и които претендират, че са "булгари", не без участието на турските тайни служби, под чието влияние бе издадена и "Джагфар Тарихи". Ако сте били там, значи нищо не сте видели, а ако не сте идете и вижте. Удивително, пишете "започва политика на заличаване българите като етнос там"! Значи според Вас монголоидните татари са етнически българи!!!!! Европеиди със светли коси има и в Монголия и Китай, доказателство са мумиите от пустинята Такла Макан, но българи ли са? А така наречената Волжка България е била унищожена от монголите на Темуджин-Чингиз Хан. И като шега, може би за това днес в Монголия пишат на кирилица. Вие също така забравяте и за Хазария, която е била на тези земи, наричани още Стара Велика България. Относно "генетичните проучвания", те не доказват нищо. Ако се приеме, че хаплогрупата I2a, която е сравнително млада, е тракийски маркер, то той у нас е около 12%, докато в Харватско и Словения е 50%, има го и в Дания и в Швеция, както и в Русия също в проценти съизмерими с тези в България. Но с такива изказвания показваме, че ние и македонците сме родни братя, най-великите и от нас започва човечеството.

   Изтриване
  2. Позволявам си да отговоря преди г-н Николов. Не зная откъде черпите информацията си, но хаплогрупата I2 не е никак млада, все пак е от времето на Мезолита. Генетичните проучвания у нас показват, че около 20-22% от българите са носители на I2. Фактът, че при други народи I2 се среща в по-голяма честота, е просто подробност, нищо повече. При хърватите се срещат също R1a, EV-13, J2, които ги има и при нас, но разбира се в друго съотношение.

   Изтриване
  3. Уважаеми господин Серафимов, мисля, че нама преки доказанелства за родство между съвременните жители на земите между реките Волга и Кама и днешните българи живеещи на юг от река Дунав. Не споря за това кога е възникнала хаплогрупа I2. Ползвал съм сайта http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/5_11_2012.pdf, "Proceedings of the Academy of DNA Genealogy,Boston-Moscow-Tsukuba,Volume 5, No. 11,November 2012". Академията е водена от професор Анатолий Клесов, който се явява противоречива личност, има както привърженици така и опоненти в научните среди. В момента работи и живее в САЩ, предградието на Бостън, Масачузетс, има двойно гражданство на Русия и САЩ. Известен е като автор на "ДНК - генеалогията", наричана от него нова наука, изучаваща миграциите на популациите и генетичната история на човечеството. Някои специалисти смятат неговата концепция за ненаучна поради некоректност на теоретичната основа на "ДНК - генеалогията", нейнете методи и изводи. По-точно против "ДНК - генеалогията" са историци, антрополози, етнолози, лингвисти и специалисти в областа на "популационната генетика". Предполагам, не подкрепяте твърденията на татарите описани в "Джагфар Тарихи" и лансирани усилено в съвременното татарско общество.

   Изтриване
  4. На Клесов много не вярвам, той наистина е противоречива личност, а иначе не смятам днешните жители на Татарстан за наши роднини. Хазарите и монголците са се погрижили отдавна благородническата прослойка съставена от българи да бъде елиминирана.

   Джафгар Тарихи считам за нагла фалшификация на историята, нищо повече.

   Изтриване
  5. Имам познат, който преди години посети въпросните области. От личен опит се убедил, че няма прилики между днешната популация и българите.

   Изтриване
 34. влага (вългъкъ?) Равно ли е на лъка , лъкъта това е място до реката , влажно с високи нежни треви , не е блато , а влажен нанос ??

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че лъка означава кривина, падина и няма връзка с думата влага.

   Изтриване
  2. На старобългарски Вльга е името на р.Волга

   Изтриване
 35. лъкатуши - извива,криви се,хем е кривина,но valga на санскрит е дъжд,което е влага а valgana е лъкатуши,очертава,граничи и др ,а valgaka е който скача,подскача ,така че "вългъкъ" става и за всичко това ..реката лъкатуши подскачайки и очертава границата на коритото

  ОтговорИзтриване
 36. Гледах по бнт, даваха за прабългарски погребения, имате ли информация какво представляват, какъв инвентар имат, по какво се различават от тракийските.

  ОтговорИзтриване
 37. ==Мисля, че лъка означава кривина, падина и няма връзка с думата влага.==

  Възможно е ,защото точно там реката прави завой и имаше и нанос от пясък и беше точно като кривина, лък.


  ==Значи според Вас монголоидните татари са етнически българи!!!!!==

  Ами, аз бях там в Казан 3 месеца на една специализация някъде към 72-ра година на миналия век .
  Не са и монголци по скоро са южняци , тюрки.Но тези бяха по малко , повечето бяха европеиди. Носовете им малко гърбави. Бяхме група от словаци , чехи , българи. Словаците, най вече чехите се отнасяха с такова пренебрежение и подигравки към тях . Да,по кръв не са българи , но искат да са българи.Обожават характера на българите.Българите се отнасяха с тях с уважение.
  Там българите са били управляваща класа. Сега може още повече от южните републики да са отишли там.
  Гледам Казан какъв хубав град е , няма нищо общо с оня Казан , стария град де , щото още тогава имаше нов град на 1 час път от стария с електричката , който беше соц изглед.
  То и в Италия има градче Булгари с 12 000 жители , дето в него няма българи днес ама си помнят кой им е основал града. Така че не наричайте татари тези хора. Това че някой ги е излъгал че са татари , не значи че са татари.

  Значи от прочетеното тук някой беше казал Мизия - т.е България. Ама Мизия е Горна на Север от Дунав и Долна на Юг от Дунав. Така че от тогава е Българския език и България. Езикът е тракийски и от тогава се преименувал български, щото не може да възникне от нищото , а е имало народ който го е говорил. За да има държава България , трябва да има единен език , определена територия с граници. Аспарух къде е убит.Поне до там е била България. Ако не се лъжа съм виждала карти на които пише Горна и Долна Тартария .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Рорик, не разбирам поради какво пишете, че сте специализирали в Казан. Много добре, повишили сти квалификацията си, поздравления.Струва ми се, че има някакво несъответствие в географските Ви понятия. Но това, че сте виждал карти на Горна и Долна Тартария е загадъчно! Тартария е географски термин използван в западноевропейската литература и картография за областите от Каспийско море до Тихия океан и до границите на Китай и Индия. Термина се използва от 13 до 19 векове. Възникването на термина "тартари" е свързано с формирането на империята на Чингиз Хан в началото на 13 век. Названията "Тартария" и "тартари" произлизат от етонима "татари", под който тогава са разбирали всички тюркски и монголски народи защото не ги различават по език и народност. При западноевропейците термина "татари" се превръща в "тартари" поради сравнението с "Тартар", означаващ както дълбоките области на ада, така и далечни, неизвестни области от Земята, откъдето както се струвало на европейците са дошли дивите конни орди, т.е., народ носещ ужас и край на света. Аз съм бил повече време по тези земи и мисля, че има генетична промяна на населението, смесване с европеиди. Преобладават синеоките хора. Същото се забелязва и в Якутия и при евенките, изобщо при малките северни народи. Виждаме монголоидна външност с руси коси и сини очи. Явно, това е хибридна фертилна форма. А доколкото зная, "булга" на местното тюркско наречие означава "смес".

   Изтриване
 38. Как да си обясним фактът,че най-много топоними/хидроними и т.н с националното ни име (под форма на булгар/булгара и подобни)се срешат най-много в Тесалия -родината на Ахил и Язон?Да не се окаже,че сме тиреици :-)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма народ тирейци. Йосиф Флавий изкарва траките потомци на Тирас, но това си е фантазия - Thiras also called those whom he ruled over Thirasians: but the Greeks changed the name into Thracians.

   Изтриване
 39. ===Нали именно за това и братята Кирил и Методи са изпратени в Моравия, за да премахнат агресивното настъпление на католицизма.==

  И аз така мислех . Да ама не .Киевските листове са написани на глаголица и са превод от гръцки за начина на богослужене при католиците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. 863 – 867 г. – Мисия на Кирил и Методий във Великоморавия при княз Ростислав. Моравската мисия била предизвикана от моравския княз Ростислав, който решил да освободи земята си от чуждата немско-латинска църковна и просветна пропаганда, проправяща път към владичество на германските феодали. Ростислав искал да славянизира църквата, като съдаде славянско духовенство и славянско богослужение върху основата на една славянска писменост. Византийските управници удовлетворяват молбата на Ростислав, изпращат в Моравия изтъкнатите вече, като мисионери и като работили сред славянството Кирил и Методий. Във Великоморавия Кирил и Методий създават писменост и богослужение на славянски език. Разколът между Рим и Константинопол бележи началото си от 1054.

   Изтриване
  2. Ако не бяха заговорите и интригите на франки, баварци и папата, то Великоморавия щеше да стане част от Българското Царство. Борбата срещу една обединена България се води от доста време.

   Изтриване
 40. Господин Рорик, не Ви разбирам! Какво искате да кажете? Освен цитираното от Вас съм написал и "В крайна сметка Кирил и Методи не са проповядвали в България и не са съставили глаголицата за България, а за Великоморавия". Какви са данните, че те са водили службите по католически обред? Няма такива. Какво ни казва Уикипедия: Киевските листове (10 век) са 7 пергаментови листа малък формат (14,5 на 10,5 см), писани на глаголица. Датират се от първата половина на 10 век. Намерени са в Йерусалим от руския архимандрит Антонин Капустин, но по-късно са пренесени в Киев, откъдето е и името им. Днес Киевските листове се пазят в библиотеката на Украинската академия на науките в Киев. Първото им научно издание е от 1868 г. (И. Срезневски - „О древней глаголической рукописи“. Съдържат част от служебник по католически обред заедно с указания за водене на службата. Текстът на службите е написан с черно мастило, а указанията – с червено. Киевските листове са писани от двама души, както личи от почерка и правописа, като първата страница се отличава рязко от останалите и е вероятно писана по-късно. Същинските Киевски листове включват останалите 13 страници, отразяващи западнославянски (чехо-моравски изговор) както и Пражките глаголически листове, за разлика от останалите старобългарски глаголически паметници. Това показва, че Киевските листове са в пряка връзка с моравската мисия на Кирил и Методий и доказват, че книгите, занесени от в Моравия, са писани на глаголица, а не на кирилица. Какво показва това, че католицизма е взел връх и е премахнал православието от тези славянски земи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се опитвайте да разберете г-н Рорик. В Библията ясно е казано: „Стар човек не изобличавай“!

   Изтриване
 41. Друга гореща следа за бългаското наследие на тракийския бит е българският лев- отбележете тракийски монети от 380 година пр.н.е.

  https://images.vcoins.com/product_image/172/Q/6/qr5K8wPKTsm3aB2nz7kSNo6i9y9HWL.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата лев наистина е свързана с изображението на лъв, но не от наши, а от холандски монети - Leeuwendaalder - XVII-XVIII век. Те са били популярни в цяла Европа, включително в Османската Империя, така и нашите деди се запознават с тях.

   Нашите сребърни монети от времето на Античността са наричани скарке, буквално - скърцащи, звънливи.

   Изтриване
  2. Лъвът на Балканите - http://andorey.blog.bg/history/2015/02/10/lyvyt-na-balkanite.1337109

   https://www.youtube.com/watch?v=wdMpHNpDEUM

   Изтриване
 42. Здравейте,

  Г-н Серафимов, честит Имен ден! Желая Ви здраве и името Ви да става все по-известно! Успех!

  Поздрави,
  АКК

  ОтговорИзтриване
 43. Анонимен2 юли 2018 г., 0:32

  Умрял Божидар Димитров. Ще „почине“ ли и канцлерът на Германия Меркел?

  ОтговорИзтриване
 44. Анонимен2 юли 2018 г., 19:43

  Вие сте благороден човек и вярвам, че ще кажете същото, когато и другите подобни на него разчистят пътя за възтържествуване на истината. Повечето българи сме си такива. Затова не трябва да се оплакваме, когато страдаме понеже радетелите за истината винаги търпят страдания, както е казал Исус за обърналия се към истината Савел (Павел): „...защото Аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за Името Ми.“ Деяния 9:16

  ОтговорИзтриване
 45. Анонимен6 юли 2018 г., 2:02

  Павел, благодаря ви за интересната статия!

  Във връзка с ролята на българите в създаването на унгарската история, за което стана дума по-рано...Едва ли нашият принос и известен на болшинството унгарци. В момента се намирам на екскурзия в Будапеща, която унгарците наричат "Будапещ". Екскурзоводът, който ни показваше града твърди, че унгарците са фински народ, който идва някъде от района на Урал. Той признава, че като номадски племена, те са благодарни на славяните, които вече се били настанили в района на Дунав и ги научили как да обработват земята. Не спомена обаче и дума за някакъв български принос. Вероятно това се дължи на "узаконено" незнание, или на грешката българският народ да се третира, като славянски, или на фактът, че отново някой друг си приписва наши заслуги (а може би е на комбинация от трите). Същевременно обаче екскурзоводът признава, че "Будапещ" не може да се обясни чрез унгарския език, но за сметка на това има обяснение в "славянската" лексика. "Буда" всъщност идва от "вода". Обяснението, което даде за "Пещ" е точно това, което означава на български - "пещ". На унгарски еквивалентът на тази дума се произнася приблизително, като "шуто". За разлика от Буда, който бил основан в близост до водата, от което получава и името си, Пещ бил по-далеч от нея и за да построят домовете си, хората трябвало да разчитат на слънчевите лъчи и на "пещите" за да си изпекат тухли. До колко може да се разчита на това обяснение не е ясно, но реших да проверя произношението на думата "пещ" във всички славянски езици и се оказа, че единствено на български се произнася така. За разлика от българското "щ" в края на думата, при славянските езици преобладава звука "ч". И докато всичко това може да се приеме в сферата на анекдота, съществуват достатъчно исторически източници, които недвусмислено заявяват българския принос в развитието на унгарската култура в частност и на Европа въобще. За това би било добре по-често да се изтъква този принос и то не само в пределите на България, за да се подреди най-сетне историческия пъзел и на европейската сцена, така както чудесно напасват парчетата от пъзела за траки и българи. Добре би било също така на средно статистическия европеец да стане ясно, че Мизия не е само територия обхващаща област от западна Турция - както четем и в Уики-то, но че се свързва и с нас - благодаря на този блог за популяризирането на тази истина.

  Що се отнася до едно от запитванията, на което не видях предложено обяснение, аз също бих искала, ако е възможно някой да разясни: какви са приликите и разликите между тракийските и българските погребални практики и до колко тези прилики или разлики са съществени.

  Благодаря!  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен6 юли 2018 г., 10:39

   Къде ли я няма тая „ВОДА“, която в никакъв случай не трябва да бъде българска!
   В Южна Италия към края на „ботуша“ откъм Йонийско море на високо е разположено живописното градче „БАДОлато“ (БУДА?). В подножието му на самия бряг е селището „ВОДА“.
   На брега на Женевскто езеро в Швейцария е кантонът „ВАД“ - на немски. На френски се пише „ВОД“, като „Д“-то не се произнася. Главен град е „Лозана“, което няма никаква връзка с „лозе“, понеже наоколо е тъпкано с лозя, а в близост е градчето „Сен Трифон“, но е изключено това име да има нещо общо с Трифон Зарезан!

   Изтриване
  2. До Анонимен6 юли 2018 г., 2:02 ч.

   Смятам, че Пещта е споменатият по време на Античността град Пессион, а това е едно от доказателствата за присъствие на хора говорещи древен вариант на българския език в Панония.

   Буда по-скоро може да се обясни с будувам, т.е. пазя. Същият топоним Буда е регистриран и в Дакия, като разбира се значението е същото - място, на което се будува, място, което се пази.

   Един път да се изясни това - кои са истинските славяни и нещата ще си дойдат на мястото. Най-рано, името славяни, или по-точно славени е употребено за гетите, а и самото име славени притежава същото значение както и гети -прославени, прочути.

   Относно погребалните практики на траки и българи ще спомена това, че изкуствено са представени различия. До неотдавна археолозите не искаха да повярват, че старите българи също са издигали могила над гроба на благородник, но благодарение на разкопките извършени от Рашо Рашев, стана ясно, че дори по време на Средновековието, старите българи са издигали могили.

   По принцип ранносредновековните погребения с трупоизгаряне бяха класифицирани като славянски и различни от старобългарските, но какво да кажем за старобългарските погребения от Малая Перешчепина и Вознесенска? И при двете е приложено трупоизгарянето.

   Реално, в нашите земи има дълга традиция на биритуализъм - трупоизгаряне и трупополагане. Самият Херодот съобщава за това.

   Жертването на хора (военопленници) и животни при погребение на благородник е древна традиция на изконните балкански народи, но такъв ритуал се наблюдава и при старите българи. След битката при Верзиникия, княз Крум жертва хора (военопленници) и животни...навярно в чест на паднали свои роднини, благородници - точно така както постъпва Ахил Пелеев при погребението на своя роднина Патрокъл.

   Разделянето на късноантичните и ранносредновековите погребения на тракийски, славянски и прабългарски е изкуствено, неправилно и подвеждащо. Често изследователите пропускат важни подробности и така читателите биват заблудени.

   Изтриване
  3. Следвал съм в Унгария, чета в оригинал унгарските историци. Мнението на института по история към УАН е,че през периода на заселването на маджарите по днешните им земи в края на 9-ти и през 10-ти век управляващата върхушка е българска. А бъркането на българското и "славянското" влияние в различни области на културата и историята се дължи на братското "съветско-руско" влияние/натиск/ върху историците от всички бивши държави сателити на СССР. Нещо, до болка познато на нас българите. Аман от "братушки"! След гърците, най много са крали българска история руснаците, основно по направлението панславизъм.

   Изтриване
 46. В древността има три Мизии. Едната е нашата между Балкана и река Дунав, втората е око днешния град Бурса в Турция, т.е това е малоазийската Мизия и една трета Мизия в Египет. Днешното арабско название на Египет Масър идва точно от древното област Мизия, намираща се по тези земи.
  Приликата между тракийските и прабългарските погребения е доста голяма. И при едните и при другите имаме трупополагане. Имаме поставяне на погребален инвентар - кани, купи, съдове от метал, оръжие и други. При знатните траки имаме издигане на големи надгробни могили, в които има гробна камера. Разкопките от последните десетилетия показаха че и при т.нар прабългари имаме издигане на надгробни могили при по знатните представители, като разликата е основно в отсъствието на гробна камера.
  Също така при прабългарите имаме жертвани при погребението коне и кучета, като в гробовете намираме някаква част от тях, докато при траките намираме жертвани цели двойки коне, заедно с колесницата, по няколко кучета и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Eгиптяните наричат страната си Кемет, а Маср, Мицраим са названия ползвани от семитските народи. Има заселване на мизи в Северна Африка, но първоначално това е в Либия, не Египет. Там живеят хората, които Херодот нарича максии, а египтяните употребяват името мешуе-мизи.

   Дали най-ранните балкански заселници в Египет са били от групата на мизите, за не се наемам да кажа. Все пак, става дума за края на четвърто хилядолетие преди Христа. Съмнявам се, че в това време името мизи е съществувало.

   Изтриване
 47. Анонимен7 юли 2018 г., 0:28

  До "блогът на д-р Иванов",
  Благодаря за вашето разяснение на въпроса ми. Отдавна ме вълнуваше.
  Деси

  ОтговорИзтриване
 48. Анонимен29 юни 2018 г., 12:16 ч.

  Ако си мислите че нещо ви критикувам ни най малко.
  Ами аз просто виждам някакво противоречие. . Във Великоморавия говорят български език. Кирил и Методий отиват да спрат католицизма. От там ги гонят , значи си искат католицизма. Папата освещава глаголицата признава българския език за равен с другите . Приема ги в Рим и ги обявява за светци.Защо листовете отиват в Киев . Значи има нещо свързано , нали???
  Ние приемаме учениците на Кирил и Методи , значи ние не искаме католицизма.
  Ама учениците им ни правят "кирилицата" нали??
  Защо тогава не съм чула да посрещат с такива почести Великоморавци и Киевчани , а ни канят нас с почести??Глаголицата си остава в Хърватия. Това са въпросите които просто си задавам , За това казвам , да ама не.В крайна сметка спират ли Кирил и Методий католицизма във Великоморажия??

  ОтговорИзтриване
 49. ===Нашите сребърни монети от времето на Античността са наричани скарке, буквално - скърцащи, звънливи==

  Нямаше ли нещо да се етите като се хапят със зъби.
  Мисля че беше за златото??

  ОтговорИзтриване
 50. Анонимен10 юли 2018 г., 2:40

  Павел,
  Чак сега имах възможност да прочета разясненията ви от 7 юли 2018, 15:52 във връзка с моя коментар - Анонимен 6 юли 2018, 2:02. Благодаря ви за полезната и ясно изложена информация! Благодаря и на онези участници в блога, които изразиха мнение относно запитването ми.

  С пожелание за успешни и ползотворни открития,
  Деси

  ОтговорИзтриване
 51. Привет, не мога да се начерта на блоговете и коментарите.
  Има ли повече сведения за плочите, написани на кирилица, виж линка: http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=33805
  Като на лаик ми изглеждат достоверни артифакти, но с каква ли датировка? И какво ли ни казват?

  ОтговорИзтриване
 52. Привет! Винаги с голямо удоволствие и интерес чета публикациите ви. Нещо ми хрумна когато изчетох статията и коментарите под нея . Може ли да разглеждаме "vulg"ares в смисъла на немското "folk" - т.е. народ ?Обеззвучаване на звучните съгласни е явлението , наречено с немският термин в коментарите и даващо смисъл на идеята ми. А това още веднъж би утвърдило тезата Ви за връзката гети-готи (-мизи-скити и т.н.) и това че са били местното население и са се наричали и са били наричани просто "народа" или "хората" по подразбиране. Защото не са били новодошли , на които да се търсят отличаващи названия.
  Евгени Захариев

  ОтговорИзтриване