18.11.2018 г.

КОГА И КЪДЕ СЕ ПОЯВЯВА НАЙ-РАНО ИМЕТО БЪЛГАРИ?Според повечето учени, името на народа ни е споменато за първи път през IV век, по-точно в 354-та година. Тогава, анонимен римски хронограф пише за народ Vulgares, а като за праотец на тези хора е споменат Ziezi. За жалост сведенията са объркани защото въпросните Vulgares са посочени като потомци на Ноевия син Сим. От друга страна, хронографът е определил за роднини на Vulgares арменците и лидийците.

Интересното в случая е това, че и двете групи са свързани с тракийските народи. Според Херодот арменците произлизат от фригите, а за за мизите (които Хоматиан нарича българи), Страбон твърди, че езика им е смесица от фригийски и лидийски. Самото име лидийци –Λυδοί, Вл. Георигев тълкува с помощта на стблг. людииѥ-хора, народ.

Поради роднинството си с арменци и лидийци, споменатите от анонимния хронограф Vulgares, няма как да са семити. Това прочее проличава и от името на техния праотец Зиези/Ziezi. To показва голяма близост с тракийското Ziais, принадлежащо на благородник от средите на костобоките. Друго подобно е Ziesi(s),за него пише проф. М.Славова добавяйки и други близки като Zipyros, Zimarcos, Ziper и др.

Колкото и интересни да са тези неща, информацията от хрониката от 354-та година е твърде оскъдна, а както видяхме и объркана. Само на това писание не може да се разчита, трябва да се търсят по-сигурни данни. За наше щастие има и други документи, които са особено ценни за историята ни. Става дума за картата на Св.Йероним, която е създадена през IV век, някъде към 390-та година, малко след работата на Анонимния хронограф. На тази карта, областта Мизия – земите между Дунава и Стара Планина, са обозначени с името Vulgaria (Mesia hec & Vulgaria).


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Map_of_Saint_Jerome_-_Mesia_hec_%26_Vulgaria.jpg/800px-Map_of_Saint_Jerome_-_Mesia_hec_%26_Vulgaria.jpg

Понеже като цяло учените ни отричат местните корени на българския народ, важната за историята ни карта бива отречена, макар тя да е подкрепяна и от други исторически извори, като например писанието на Scriptor Anonymus. Toзи автор твърди, че (живелия през IV век) император Константин Велики, издига в земите на скитите (Малка Скития, т.е. Добруджа) градовете Плиска, Преслав, Дистър (Силистра) и Констанция. 

Сведенията достоверни защото са забележително прецизни - не само е посочената точната сума отпусната на строежите, но са дадени и имената на имперските служители от това време – Урбикий и Салустий. Те са реални личности и са били подчинени на Константин Велики.

Този документ също показва, че страната ни е обитавана от българи още по време на Античността, но това е в противоречие с общоприетите теории и поради тази причина автентичността му се оспорва от повечето наши историци. Тях обаче ги посрещна една неприятна изненада. Още през 80-те години на ХХ век, във Виница, Македония бяха намерени керамични икони. Те са проучвани от различни специалисти, като една икона е от голямо значение за нас. На нейната повърхност има изобразен конник, а над него надпис с латински букви – BOLGAR (БОЛГАР)


Откритите парчета от теракотената плочка с надпис „Bolgar“ - изобр.Filipov Ivo
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Bolgari_sclavi_teracota_Vinitza_FYROM.jpg

За този интересен артефакт е писал г-н Ал. Мошев, който цитиращ Хр. Меловски упоменава, че на керамичните икони от Виница е давана датировка III-IV век. Г-н Мошев добавя, че въз основа на стиловите и композиционни особености, както и палеографските характеристики на надписите, говорят за една приблизителна датировка между края на IV и края на V век.

Излиза, че иконата с надпис BOLGAR е потвърждение на картата на Св.Йероним, на която Мизия е обозначена и като България, а и на сведенията на Анонимния автор, според когото строежите на (носещите български имена) Плиска и Преслав са започнати през IV век. Потвърждение за присъствие на българи на юг от Дунава още през Античността, получаваме и от едно сведение на Йоан Никийску. Той описва събития от 514-та година, по-точно конфликта между легионите на император Анастасий и тракиеца Виталиан, като споменава, че след битката с военоначалника Кирил, Виталиан се оттеглил в Провинция България.

За жалост, това сведение от хрониката на Йоан Никиуски също е отречена от повечето наши учени. Те не желаят да допуснат, че е възможно съществуването на държава, или повластна на Рим провинция България на юг от Дунава преди прословутата 681-ва година.

Сведенията за ранно присъствие на хора носещи името българи на Балканите се отричат не защото са недостоверни, а защото не се вписват в общоприетите виждания и показват, че са направени груби грешки от хората, които са отговорни за историята на България изучавана в училища и университети.

Посочените по-горе доказателства за приъствие на българи на Балканите по време на Античността не са единствените, има и други документи показващи, че официалното виждане за произхода на народа ни трябва да се преразгледа.

В записани по време на Средновековието ирландски предания, се говори за народ болги. Като техни представители са посочени хора с имена като Умор и Гостен. Тези имена отговарят точно на старобългарските Умор и Гостун, като това не е единственото сведение в полза на древните корени на етнонима българи. В “Ирландската Книга на Нашествията”, се твърди, че болгите са дошли от Тракия по времето на Кир Велики – VI век пр. Христа.

Част от тази информация може да се намери в старите издания на Енциклопедия Британика: “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” - (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).

Сега обаче възниква един въпрос – ако е имало болги в Тракия през VI пр. Христа, защо нито Херодот, нито Тукидид, нито по-късните Страбон и Плиний ги споменават?

За да се обясни феномена трябва да се даде пример с друго народностно име. Знаем, че още през Бронзовата епоха хора наречени елини са се сражавали край Троя, но нито хети, нито асирийци, нито вавилонци, евреи, или път египтяни не споменават дори веднъж на народ елини.

Всъщност мистерия няма, хора наричащи се елини (ели, сели) са обитавали Балканите дълго преди Троянската война, но са били сравнително малка група. Поради тази причина са останали неизвестни на египтяни, асирийци, евреи, хети и др. Понеже името елини е престижно, то техните съседи го приемат, а в последствие това народностно название бива прието от всички обитатели на Южните Балкани. Докато това стане обаче минават дълги векове.

Точно така стои проблема и с болгите от Тракия. Те са обитавали земите на юг от Дунава от незапомнени времена, но първоначално са били сравнително малка група.
Смятам, че те са били част от огромния народ на мизите и точно това е причината, от IV до XV век, различни автори да правят отъждествяване на мизи с българи.

Подобно на случая с елините, с течение на времето, названието болги, българи става все по-престижно и популярно и бива прието от всички хора, говорещи близки наречия и имащи близка, или дори идентична култура.

Има още една причина за неспоменаването на болгите. Съседите ни гърците са имали език, който е твърде различен от нашия и докато по време на Средновековието вече имат стандартно название за дедите ни, в дълбока древност е било по-различно. По време на Бронзовата епоха, дедите на гърците не са били в състояние да чуят, а и да произнесат звука Б, който е бил свойствен за речта на дедите ни. Поради тази причина името на дедите ни е представяно твърде различно от понастоящем.

Колкото и странно да изглежда, леснопроизносимото за ирландците болги, или бльгии, бива предадено от старите гърци като флегии-Φλεγύες. Тези хора са описани като страховити бойци, потомци на Арес, а Робърт Дж. Бък смята флегиите за принадлежащи на тракийската общност. Според мен флегиите, чието правилно име е било бльгии, са били от групата на мизите.

Като пример за трансформацията на нашето Б (от древното bh) във Ф при гърците могат да бъдат посочени паралелите:

бивам-φύω,
билка-φυτόν,
бликам-φλύω,
бърна-φάρυγξ,
бял-φαλός,
бук-φαγός,
брат-φράτηρ,
брана-φαρόω,
бяг-φέυγω,
бера-φερω,
боя се-φόβος,
бразда-φάρος,
бреме-φέρμα,
брод-φόρος

Сега идва ред на нещо, което е много интересно. Името на споменатите от ирланците болги съоствества на сткелт. bolgscio-сияние, блясък, а името на флегиите/Φλεγύες съотвества на  стгр.φλέγω-горя, φλεγῠρος-горящ, пламтящ, към тях може да се добави и нашата дума благ, чийто най-древен корен е *bolgь, а смисъла е светъл, лъчезарен – БЕР, Т.1, с.52-53.

Като обобщение може да се каже, че най-древният вариант на народностното ни име е бил бльгии, болги. Това име е принадлежало на група от огромния народ на мизите. Понеже по време на късната Античност, мизите са силни и името им престижно, то названието бльгии, бльгари започва да се налага над всички хора говорещи сродни наречия.

Както вече споменах – този начин на налагане на етноним се среща при елините, които по начало са малка група хора обитаващи Епир и Централните Балкани, но с течение на времето се налага като колективно име за дедите на южните ни съседи. По същия начин се налага и етнонима германи. Най-рано, това название е важало само за тунгрите, но в последствие е ползвано за всички техни роднини, а днес дори е име на огромна езикова общност – германската.

Виждаме, че има обяснение както за “липсата на присъствие” на името българи в Тракия по време на Античността. Уверяваме се, че значението на името на познатите на ирландците болги е идентично на името на познатите на гърците флегии/Φλεγύες, като обяснение идва от древнобългарското *bolgь, чийто смисъл е светъл, лъчезарен.

Не само, че името на народа ни не ново за земите на юг от Дунава, от времето на Късната Античност, но то се явава най-ранно документираното название на европейски народ. Все пак почитаните като синове на Арес бльгии, са живели на Балканите преди Троянската война.

Репутацията на синове на бога на войната, никога не е напускала българите. Дълго след Троянската Война, Енодий пише – страшните за целия свят българи! Йоан Геометър предпочита да използва другото ни древно име – мизи и споменава с тъга, че мизийските стрели се оказали по-силни от авзонските (гръцките) копия. Облечените в желязо бойци на княз Крум са карали не само земята да трепери, но и враговете. Малко е оставало и цар Симеон Велики е щял да превземе Константинопол. След съкрушителната битка край Ахелой, той е реално най-силният владетел в Източна Европа. Спряла го е отровата на враговете...

Cъдбата невинаги е била благосклонна към нас, но даже жестокото чуждо господство не е било в състояние да укроти духо на народа ни. Недълго след отхвърлянето на римското (византийското) господство, цар Иван-Асен II нанася страшно поражение на враговете ни край Клокотница. Цар Калоян громи не само римляни (византийци), но и облечените в желязо кръстоносци. Иван Шишман се опълчва 

По-късно пак идва мрак – петвековния мрак създаден от османлиите. Да обаче огънят не се бои от мрака, само тридесетина години след Освобождението, българите превземат непревзимаемата Одринска крепост и печелят не само битката, но също и възхищението на военни от цял свят. Малко по-късно, по време на битката при Дойран, генерал Вазов показва, че българите са в състоние за прекършат дори армията на най-силната държава по това време – тази на Британската Империя.

Дълго може да се разказва за подвизите на предците ни, техните подвизи никога не бива да бъдат забравяни. От друга страна, ние не бива да ползваме старата слава като медал, с който да се кичим. По-достойно, по-българско е да направим така, че идните поколения да говорят с възхищение за нас, както ние днес говорим за героите от миналото.

Не всяка битка е с нож и огнестрелно оръжие в ръка. Не при всяка битка се пролива кръв. Има и битки на духа, а те са най-важните защото запазиш ли духа си – имаш бъдеще. Ние имаме примера на предците си, знаем какви са били те и какво са постигнали поддържайки се един друг и заедно поемайки трудностите на плещите си, са съумявали да създадат чудеса.105 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия да се регистрират и коментарат с истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мерси много! Дано хората четат, но и да разпространяват та повече българи да разберат истината! Виждам че много те плюят разни индивиди с недобра морална хигиена, това трябва да те радва защото щом посредствените човечета са се обединили срещу теб значи струваш много. От Иван Станев

   Изтриване
  2. Нормално е да има съпротива. Ако истината излезе, доста хора ще загубят престижа си, а и доходите си от писане на книги.

   Изтриване
 2. bolgь - светъл, лъчезарен – народ болгаре, българи
  bolgscio-сияние, блясък – народ болги
  φλέγω-горя, φλεγῠρος-горящ, пламтящ – народ флегий-бльгий

  Как аджеба това ще е случайно, как не е забелязано от лингвистиката, как може да се мълчи по този въпрос, как и защо за бога?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е случайно разбира се! А защо не е забелязано от лингвистите, не мога да отговоря. По принцип, за да се анализира определено народностно име, то трябва да е познато. За болгите се знае отдавна, за флегиите също, но дали от всеки наш лингвист изучаващ тракийската ономастика - това не смея да твърдя.

   Изтриване
 3. Вие защо не преработите това есе в научен стил и го предложите на някой наш учен? Какво могат да ви противопоставят? Тук всичко е много ясно, добре аргументирано, именно това е главното изискване за научни работи. Може да има дрязги между вас и старото поколение историци, но все трябва да има някой младок, който да намери смелост за пробив в науката.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Днес няколко човека ми задават този въпрос. На всеки представям думите на Ъптън Синклер, за които научих от един мой читател : "Не можеш да убедиш някого да разбере нещо, ако заплатата му зависи от това да не го осъзнава"

   Изтриване
  2. Не може да го представи пред научната общност, защото е плюл толкова, че няма очи да се появи. Дали няма да го замерват с яйца? Доскоро пишеше, че В. Златарски е фалшификатор и предател, но напоследък го представя като уважаван учен. Диаметралните му различни гледни точки не съответстват на истината. Веднъж или два пъти и да е излъгал можеше и да му повярват, но в цялостното творчество не може да се лъже другарю Спараток, нали така?

   Изтриване
  3. Кириле, прозрачен си :) Помоли някой друг да ти пише коментарите :)

   Изтриване
 4. Нещо в езика има ли което да ни свързва с ирландците? Ако тамка е имало наши хора все някаква следа ще са оставили.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, има, ирл. bran,*branâ -врана е заемка от речта на дедите ни. На български врана се обяснява с вранъ-черен, т.е. цвета на птицата, докато на ирландски няма смисъл.

   Изтриване
  2. Нашата дума тежък е troma па ирландски. ..Тромав? :)

   Изтриване
  3. Има думи в езиците от келтската група, които приличат на българските, но дали това е част от общото индоевропейско наследство или нещо повече е трудно да се каже. Впечатляваща е думата grian - слънце (от глагола "грея"). думата rug - раждам; dealbh - дялам и т.н.
   Историята с фирболг е интересна, но доколко е вярна и кога точно се е случила е трудно да се каже. Със сигурност има историческа истина в нея, но значението "болг" в случая се извежда от кожените торби, които носил този народ на кръста си и с тях пренасял пръст. От друга страна се споменава натрупване на могили, с тази пръст, което е нещо характерно за траките. Да, ама се споменава че народът фирболг бил подчинен на гърците... Изобщо такива ми ти работи.

   Изтриване
  4. Малко ономастика,по ирландски: http://nestinar.blog.bg/history/2011/06/15/fir-bolg-naroda-bolg-v-irlandiia.765526

   Още една справка:
   Ранната миграция на поселници от Тракия и Скития към Западна Европа е засвидетелствана също от паралели в имена на тракийски, скитски и келтски племена:   1.В Тракия има племе АЕДИ, а при келтите АЕДУИ.

   2.В Тракия има племе МОРИСЕНИ, а при келтите МОРИНИ.

   3.В Тракия има племе БРИГИ, а по британските острови живеят БРИГАНТИТЕ.

   4.Името на тракийските БЕБРИКИ е сродно на келтските БИБРОКИ.

   5.Името на тракийските ТРЕРИ е сродно на келтските ТРЕВЕРИ.

   6. Херодот свидетелства за НЕВРИ в Скития, а Цезар пише за НЕРВИИ в Галия.

   7. Мела споменава БЕЛГИ в Скития, Цезар разказва за БЕЛГИ в Галия.   Белгите ( Болгите) са били най-храбрите от всички келти, а и най-способните. Те изобретяват жътварски машини, нови типове рала и др. инструменти. Царете им са били богати и са секли свои монети. На някои от тях има много интересни знаци, Някои са подобни на свещеният старобългарски знак IYI, който е изсичан върху стените на Плиска, религиозни обекти, керамика и т.н.

   В земите на галите пък се употребяват имена като Авор ( Явор), Аспериус, Балан, Балио, Бато, Белена, Белено, Бодило, Бойо, Бойкус, Боисил, Борилус, Борисус, Венда, Весулус, Ветер, Гарус, Гетиус, Дейка, Дейко, Девана, Елениус, Каран, Кобер, Корсиус, Котус, Лад, Любена, Любия, Любиамус, Каменус, Медикус, Медула, Медуна, Место, Миро, Персинус, Рума, Румо, Тате, Тато, Татуло, Токетус, Траюс, Ярила, Яровидус...   Най-интересното е, че галските лични имена Аспериус, Борисус, Борилус, Токетус, Кобер, Корсиус, Курмисиус и Персинус отговарят прекрасно на старобългарските Аспарух, Борис, Борил, Токту, Кубер, Корсис, Кормисош и Персиян...Толкова много примери не могат в никакъв случай да се класифицират като случайност, просто няма как!

   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8#/media/File:Flag_of_Ireland.svg

   Всяка прилика не е случайна.За Шотландия и защо и как са ги нарекли хайлендъри друг път-лека подсказка е името на Паисий Хилендарски.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  5. До Андрей Киряков19 ноември 2018 г., 9:27 ч.

   Андрей, вярно е, че в ирландските предания се твърди, че болгите са били поробени от гърците и са принудени да носят торби с пръст, за да облагородят земята на един хълм. Тази история поразително прилича на разказа на Херодот за пеласгите, които построили стената на Акропола и край нея облагородили земята така, че тя станала много плодородна. Гърците завидели, измислили някакъв предлог и изгонили пеласгите.

   Най-вероятно става дума за контаминация на няколко разказа, като хронологията е объркана.

   Колкото то това, че болг бива тълкувано като торба, има и други тълкувания, а именно това, че болг е всъщност колчан за стрели, понеже болгите били опитни стрелци с лък.

   Аз лично смятам, че връзката на bolgscio- светъл, сияен - болги е най-правдивата.

   Изтриване
  6. Здравейте! С ветърпение очаквам всяка Ваша работа! Поздравления за поредното бисерче от огърлицата на нашата история!
   Искам да споделя, че уелсците откриват общи думи и изрази между българския ез. и уелския. Бях толкова слисана, че запомних само "А ти?". Звучи и на двата езика по един и същ начин и означава едно и също!
   Имам и известен поглед върху ирландците-доста общи неща намирам между нас и тях, като светоусещане и любопитство към света.

   Изтриване
 5. Г-н Серафимов, имате ли защитен научен исторчисторически труд, с който да докажете, че сте сериозен изследовател, а не поредния драскач в нета?

  2. Моля също така да споделите на кои разкопки сте участвали или ръководили?

  3. Моля да споделите какви чужди и антични езици валдеете?

  4. Моля да ми кажете колко от документите, които цитирате сте виждали в оригинал?

  Оставам в очакване на Вашите отговори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Вецов, ако Вие бяхте човек на науката, щяхте да коментирате по същество. Щяхте да посочите какво не е вярно и защо, като при това щяхте да посочите и своята гледна точка - ясно и аргументирано.

   Вместо това Вие започвате с ad hominem ... вече сме минали оттам :)

   Докажете, че сте заслужил дипломата си с труд, опитайте!

   Изтриване
  2. Хм. Един от най-добрите италиански треньори по футбол - Ариго Саки, е бил критикуван, че никога не е играл професионален футбол, преди да стане треньор. Той отговаря "Никога не съм знаел, че за да станеш жокей, първо трябва да си бил кон". :)

   Изтриване
  3. Умело се опитахте да избегнете конкретните въпроси г-н Серафимов, но не ви се получи. Не всички са зомбирани като последователите ви. Нима не знаете, че манипулации не се коментират дори по същество? Жалко, ако наистина сте толкова посредствен любител, колкото самото ви творение. Ще ви посоча жокер от добронамереност. При липса на използвани извори всичко се обезмисля и автоматично минава в графата лична авторова фантазия. Вие иначе си вярвайте и цензурирайте, но скоро ще бъдете забравен като Г. Ценов.

   Изтриване
  4. Анонимния, я не се притеснявай за Павел, че скоро ще бъде забравен като Ценов, популярноста на човека расте на този момент. Пък не мисля и, че Павел търси слава и внимание, за него е по-важно да се разпространи истината, а точно това се случва, иначе нямаше да има толкова много напъни на платени тролове :)

   Изтриване
  5. Господин Вецов,има нещо,за което завиждам от сърце и душа на г-н Серафимов и това е търпението.
   Какво наблюдавам постоянно:вместо така наречените ни историци да седнат и да консумират наготово поднесения им материал,се започват едни разследвания,едни обвинения в присвояване на прерогативи,атаки тип DDOS т.н.
   Що за хора са тия наши днешни и вчерашни учени,та блогъри да им вършат работата! Или оспорвате с две приказки тезата,или си мълчете и си взимайте заплатите без излишен шум.Много е прав Серафимов-ако ви тръснат отпред цялата истина за българите и планетата-да,Планетата Земя,ще скачате от прозорците ли,що ли?
   Чия златна ръчица да целувам,че изтри корекцията в Уикипедия за надписа върху съда от Наги Сент Миклош?
   Трима души успяха да направят нещо,което си беше предизвикателство от десетилетия...и го няма?
   А ние чакаме учебници,с цялото ни нахалство,нали...Блазе нам,да...
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 6. На вниманието на Тодор Ветсов
  От Данаил Йорданов
  Ами вие Ветсов какви таланти имате, някакви научни публикации, някакво признание от чужбина може би? Да наречеш драскач най-популярният блогър на България е симтом, няма да уточнявам на какво, то си личи веднага.

  ОтговорИзтриване
 7. ирена янчева18 ноември 2018 г., 19:43

  Здравей, Павеле ! Благодаря за важната проблематика, която си анализирал и приложените към нея доказателства ! Надписът "Болгар" върху керамичната икона от Виница, Македонския регион, се допълва хармонично от изображения свързани с древните почитания към Тракийския конник. Подкрепям направените от теб заключения !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Култът към Хероса проличава дори от името на княз Аспарух, то е теофорно, частицата -аспа се среща в епитет на Хероса, по-точно Ут Аспиос.

   Забавното в случая е това, че името българи е възникнало на територията на древна Македония, чудя се как ще реагират нашите братя като осъзнаят това :)

   Изтриване
  2. Една малка част от братята ни там ще си посипят главата с пепел, че не са постъпили по примера на другите ни „братя“ на юг от тях, които щяха да стрият иконата на прах и да я залеят с киселина.

   Изтриване
  3. Достатъчно неща са унищожени в Македония, но извършителите са само граждани на Македония, а не наши братя.

   Изтриване
  4. Днешният водач на България провежда единствено възможната в момента политика за сближаване с братята ни, но е смъртно ненавиждан от определени български граждани. И те ли не са наши братя?!

   Изтриване
 8. Esperih pishe v Imennika na Kanovete na Bulgaria, ne Asparuh, tova e garcizaciya, koyato e nepravilna, no vie ne znaete tova.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В именника на Българските владетели се споменават князе, които князуват оттатък Дунав и никъде няма и помен от титла кан. За какви канове говорите?

   Изтриване
  2. Пробват се хората и се надяват номера да мине. Някои даже внушават, че имело и титла кхан :)

   Изтриване
 9. В "Именника" се среща действително Есперих, този вариант отговаря на друг епитет на Хероса - Вед Еспис.

  ОтговорИзтриване
 10. Спомням си, далече назад, че като дете се дразнех, когато стари хора в Средногорието казваха блъгари, вместо "правилното" българи ! : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В някои наши диалекти са запазени доста архаични думи, или поне думи запазени в древния си вид.

   Изтриване
  2. Подкрепям 100Yana за "блъгари". Аз същото съм чувал в Северозападна България от старите хора. Но това го отдавах на специфичното за района разместване на "Ъ-то". Казват "сръби", "бръз влак", "врътоглаво шиле" и т.н.

   Изтриване
 11. дол - dol
  рало - palo
  бара- barra
  бил - bhí
  бил съм -Bhí mé
  аз съм - Tá mé
  дракон,змей- dragan
  BG - Irish

  ОтговорИзтриване
 12. Bolgios (Greek Βόλγιος, also Bolgius, Belgius) was a Gaulish leader during the Gallic invasion of the Balkans who led an invasion of Macedon and Illyria in 279 BC, killing the Macedonian king Ptolemy Keraunos.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Болгий е етническо име, подобно на Витин, Пеон, Дардан, Гета. Галия не е хомогенна държава, сам Цезар споменава това, там има три основни етнически групи, като тази на белгите е с балкански корени.

   Изтриване
 13. За плочката с надпис BOLGAR - https://dariknews.bg/novini/bylgariia/nadpis-bolgar-na-plochka-ot-makedonskiq-grad-vinica-otvarq-tema-bylgarin-li-e-ahil-1211252

  http://andorey.blog.bg/history/2014/01/30/plochkata-ot-vinica-s-nadpis-bolgar.1233400http://andorey.blog.bg/history/2014/01/30/plochkata-ot-vinica-s-nadpis-bolgar.1233400

  Кратко интервю с Александър Мошев - https://www.youtube.com/watch?v=S2Whsd2WD8Q

  ОтговорИзтриване
 14. Здравейте,
  Отне ми 4 месеца и ровене в стотици страници на английски, китайски, руски, турски, унгарски, и др. езици, за да си изясня историята на Балканите и европейската и азиатска степ през античността и ранното средновековие. Докато ровех стигнах до извода, че българското самосъзнание се ражда през 631 г., заедно със създаването на Кубратова Велика България. Интересното в случея е колко силно е народната самоедентичност създадена то кхан Кубрат, че да съществуват и до ден днешен хора, които да се самоопределят като българи в Украйна и Русия. При създаването на този народ, Кубрат е използвал както най- добрите постижения на римската демокрация, така и постиженията на тюркската култура (а тя от своя страна е наследник на уйгурската култура и е пряко обвързана с тангаизма, което не е точно религия, а философия за обществените взаимоотношения). Реализацията на тази идея е толкова революционно за VII век, че може да се сравни само със създаването на САЩ и американскията народ през XIX век.
  За думата българи, самостоятелно стигнах до изводи, с които не искам да ангажирам никого, защото не съм специялист. Имайки в предвид, че в името на нацията ни е вплетена думата Oguri (на тюркски, племена (стрели)) и през VI –VIII век е била много модерна добавка към името на степните племена. От тука изглежда българи, произлиза от Bol (на тюрски, много) и Guri (на тюркски, племена). Звучи ми логично, защото по това време в земите на Велика България са живели скити, сърмати, траки, хунну, сибири и може би и други племена. Дори и да съществували хора, определящи се като българи преди 631 г. (аз лично такива не открих), те нямат нищо общо с българската нация.
  И пак повтарям: НЕ АНГАЖИРАМ НИКОГО С МОЕТО МНЕНИЕ ЗА ДУМАТА „БЪЛГАРИ”, ЗАЩОТО ТОВА СИ Е ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ И НЕ СЪМ СПЕЦИАЛИСТ ПО СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ. На читателите бих препоръчал книгата на проф. Георги Атанасов -„ПЪРВОСТРОИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ (619–721)”. А автора на статията, бих посъветвал да не пише статии за историята на България, ако не е специалист, защото такива книги и статии предизвикват объркване у читателите. На кого е нужна „фалшива” история на България? Нима историята на този народ не е достатъчно богата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Направих си труда да вляза в профила Ви г-н Стоянов и да проверя кой точно ме съветва кого да чета и кого не и ми направи впечатление как се радвате на трети март! Това ми беше достатъчно. Наистина не
   сте специалист по СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ! Нещо повече пристрастията Ви издават, че не сте специалист по никаква история иначе нямаше да се радвате толкова на датата трети март. И след като не сте специалист как така разбрахте, че точно това е „фалшива” история на България? Моля Ви не четете този блог и не ни давайте съвети, освен ако не ви плащат за това!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  2. Г-н Стоянов, като отваряте дума за „фалшива” история, нека да обърнем внимание на фактите:

   1.Вие пишете за кхан Кубрат, но титла кхан, хан, или кан, никога не е регистрирана в българските летописи. Това означава, че Вие предавате невярна, фалшифа информация.

   2.Вие твърдите, че в името на нацията ни е вплетена думата Oguri (на тюркски, племена (стрели). Тук срещам две недостоверни неща - явно бъркате етнонима хуногури с етнонима българи. Наставката -гур няма нищо общо с езика на тюрките, а по-скоро отговаря на тракийската дума (α)γυρος-мъж, младеж. Има три хунски глоси - медос, камон, страва, като нито една от тях не е тюркска.

   3.Вие твърдите, че българското самосъзнание се ражда през 631 г., заедно със създаването на Кубратова Велика България. Реално това е фантазия защото за българи се говори много по-рано. Нека да отхвърлим картата на Св. Йероним, не можем обаче да пренебрегнем, че Теофан споменава българи на юг от Дунава и ги свързва със събития от 494-та година. Не можем да си затворим очите и за сведението на Комес Марцелин разказващ за битка между българи и римляни край река Цурта, 499-та година. Още по-рано Йоан Антиохийски разказва за българи съюзени с имератор Зенон и противпоставени на готите - 479-та година.

   Прав сте иначе, не е нужна фалшива история, за това - мислете и проверявайте преди да направите някакво изказване...

   Изтриване
 15. Г-н Серафимов, писал съм срещу вашата гледна точка, и сме спорели за интерпретацията на документи и информация, понякога задочно, заради цензурата която упражнявате, разбирам ви и мисля, че е нормално за всеки автор да не вижда недостатъците на творбите си, затова има и рецензенти и ментори. Както беше казано, има учени по образование и по призвание, но щом сте 'открил' нещо, което смятате за правилно и че трябва да замени досега съществуваща информация, не може да продължавате да стоите на най-ниското стъпало - 'блогър', освен, ако не ви плащат, да правите точно това! Трябва, длъжен сте да подходите сериозно към проблемите на историята ни и да дадете принос чрез 'битка', на полето на науката. Науката е за всички! Затова се правят изследвания и проверки, публикуват се, дискутират се, и се налагат по силата на доказателствата! Сигурен съм, че ще намерите помощ да напишете научно предположение за нашия произход и ви препоръчвам да го публикувате първо в някоя либерална и отворена за иновации страна като Холандия или Германия, или направо адресирана към световната наука публикация, academia.edu, мисля е добро начало. Надявам се да ме разберете правилно, имате противници, защото имате недостатъци в темите си и начина на писане, не защото всичките ви твърдения, са неверни. Все пак се позовавате и на световни учени, чийто твърдения никой не оспорва, оспорват се връзките които вие правите между отделните твърдения. Ценов е направил същото в миналото, публикяции в чужбина, които обаче и на международно ниво не са приети, дано вие имате успех. Но не виждам, как ще популяризирате нещо с посвещения до 'народа', след като народа не чете или неразбира какво чете! Трябва да му се внуши 'официално', чрез учебниците и с директиви отвън, каквито ние приемаме с охота, нали сме вечния васал! Най-важното е обаче, не да имате последователи, които ще ви с забравят, щом спрете да пишете, а да се учи от целия свят! С най-добри намерения!
  Поздравления за статията, но, ако позволите ще ви изпратя и моята гледна точка по нея!

  ОтговорИзтриване
 16. Привет отново, Павеле,
  знаеш във връзка с произхода на названието българи имаме различни мнения, за което и в този блог неведнъж със споменавал. Ката цяло смятам че това название започва да се налага именно към 4-5 век и идва от латински. Е разбира се, коренът на думата блг или влг е доста по-стар и може да се свърже с различни производни.
  Моето мнение накратко тук и аз без да го налагам на никой - http://andorey.blog.bg/history/2016/01/26/znachenie-na-imeto-quot-bylgari-quot.1425331
  Във видеоформат тук - https://www.youtube.com/watch?v=rXUDPbXzsV8&t=277s

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, хубаво е, че имаме и различия във вижданията, иначе щеше да е подозрително :)

   Латинската дума vulgus-простолюдие, тълпа отговаря на санскр. varga-група, семейство, тълпа, но на латински vulgus няма смисъл, а и там сa налице други изконно латински думи за тълпа, простолюдие, народ.

   Изтриване
  2. На мен и на български не ми е известно Булг да има някакъв смисъл! Виж стбъл. Влъкъ, Вълк, Волк са много близки с Бълг, Болг, като се има предвид, че е преминало през гърциизация, то такова предположение е напълно приемливо. Този, който е предал името ни с В, а не с Б вероятно е правил разлика, и първоизточника е възможно да е бил гръцки. Интересното е, как някои букви са сменили звуковия си еквивалент и ако се констатира времето на тази промяна, ще се разбере и първоизточникът! Може и да греша, но ми се струва че промяната на звука за буква С в латински от К на Ц става около 1 век, за гръцкия не знам, кога е настъпила промяната от Б във В. Старите автори би трябвало да са имали и друга информация при съставянето на карти и пътеводители, иначе с пряк превод от стари гръцки източници само, всички племена и места, започващи с В на гръцки, щяха да са предадени на латински с една и съща буква! Освен, ако няма правило за четенето на гръцкото В преди или след съгласни и гласни, както е за С в латинския и съвременния английски. Интересен е и фактът, че в средновековните ни летописи българин се пише БЛЪГАРОМЪ, БЛЪГАРЪ, което показва, че Ъ по правило, е индикатор за твърдост на предходната съгласна, примери - ГРЪКОМЪ, ВЪСЕМЪ, САМОДРЪЖИЦА, РЪВЯТЪ, ВЪЗЯТИ, ВЕТЪХЪ, ВЪСТАВЪШЕ (ставам, а не въставам) Сьвѣдѣтеле, Оставлѣатъ овъцѧ и бѣгаатъ, Мъноꙁн влъцн обьходѧтъ въ одеждахъ овьчахъ! Думата ВЕСЕЛЬIE (с меко Л, ВЕСЕЛЙЕ)! На гръцки е ВОУЛГАР, на латински ВУЛГАРЕС, т.е. между Б и Л има гласен звук Ъ, който е предаван неправилно на чужди езици, чрез гласните У и О. В руски (старобългарски) вълк е ВОЛК, както и българин БОЛГАРИН. На латински Вулгар, Вулгарен е обикновен, общонароден, прост, без вкус, неприемлив за ‘обществото’. Славяните са описвани като такива, мисля и германците, прости, диви, мръсни, нечистоплътни, само ядене и пиене им дай, почти без лично имущество и суета, та не би било чудно такова тълкуване, още повече, че има споменавания за нас като за нечестив и мръсен народ, едва ли е било само от неприязън. От днешна гледна точка това ни изглежда обидно, но за тези времена е било в реда на нещата. Да не би сарматите и другите ‘живеещи във вагони’ да са живели в лукс? Едните просто са имали ‘кочина на колела’ :). Съмнявам се траките да са били много по-чисти преди гръцката цивилизация да ги застигне. Не би трябвало да се отрича славянското начало (за мен е различно и нямащо нищо общо с траките), само защото на някой не му харесва, че дедите му са били мизерни. Германците не са били по-различни, нито саксите, нито който и да е народ, който не е живял в цивилизованата среда на града, а те и градовете не са били за пример, всеки е пикаел където му падне! Изобщо в Европата, вонята и мизерията са част от ежедневието ни и традициите ни, нищо от което да се срамуваме! Войната за вонята продължава и в днешно време между селото и града, това е вечна война! На село всеки си мете в дома, ама на улицата гази в лай** и не му пука, не съм чул някой да се е отрекъл от дядо си и баба си за това! Това е моята теория славяни (не траки) + сармати + подчинени от тях траки = българи!
   Иванов

   Изтриване
  3. На мен и на български не ми е известно Булг да има някакъв смисъл! Виж стбъл. Влъкъ, Вълк, Волк са много близки с Бълг, Болг, като се има предвид, че е преминало през гърциизация, то такова предположение е напълно приемливо. Този, който е предал името ни с В, а не с Б вероятно е правил разлика, и първоизточника е възможно да е бил гръцки. Интересното е, как някои букви са сменили звуковия си еквивалент и ако се констатира времето на тази промяна, ще се разбере и първоизточникът! Може и да греша, но ми се струва че промяната на звука за буква С в латински от К на Ц става около 1 век, за гръцкия не знам, кога е настъпила промяната от Б във В. Старите автори би трябвало да са имали и друга информация при съставянето на карти и пътеводители, иначе с пряк превод от стари гръцки източници само, всички племена и места, започващи с В на гръцки, щяха да са предадени на латински с една и съща буква! Освен, ако няма правило за четенето на гръцкото В преди или след съгласни и гласни, както е за С в латинския и съвременния английски. Интересен е и фактът, че в средновековните ни летописи българин се пише БЛЪГАРОМЪ, БЛЪГАРЪ, което показва, че Ъ по правило, е индикатор за твърдост на предходната съгласна, примери - ГРЪКОМЪ, ВЪСЕМЪ, САМОДРЪЖИЦА, РЪВЯТЪ, ВЪЗЯТИ, ВЕТЪХЪ, ВЪСТАВЪШЕ (ставам, а не въставам) Сьвѣдѣтеле, Оставлѣатъ овъцѧ и бѣгаатъ, Мъноꙁн влъцн обьходѧтъ въ одеждахъ овьчахъ! Думата ВЕСЕЛЬIE (с меко Л, ВЕСЕЛЙЕ)! На гръцки е ВОУЛГАР, на латински ВУЛГАРЕС, т.е. между Б и Л има гласен звук Ъ, който е предаван неправилно на чужди езици, чрез гласните У и О. В руски (старобългарски) вълк е ВОЛК, както и българин БОЛГАРИН. На латински Вулгар, Вулгарен е обикновен, общонароден, прост, без вкус, неприемлив за ‘обществото’. Славяните са описвани като такива, мисля и германците, прости, диви, мръсни, нечистоплътни, само ядене и пиене им дай, почти без лично имущество и суета, та не би било чудно такова тълкуване, още повече, че има споменавания за нас като за нечестив и мръсен народ, едва ли е било само от неприязън. От днешна гледна точка това ни изглежда обидно, но за тези времена е било в реда на нещата. Да не би сарматите и другите ‘живеещи във вагони’ да са живели в лукс? Едните просто са имали ‘кочина на колела’ :). Съмнявам се траките да са били много по-чисти преди гръцката цивилизация да ги застигне. Не би трябвало да се отрича славянското начало (за мен е различно и нямащо нищо общо с траките), само защото на някой не му харесва, че дедите му са били мизерни. Германците не са били по-различни, нито саксите, нито който и да е народ, който не е живял в цивилизованата среда на града, а те и градовете не са били за пример, всеки е пикаел където му падне! Изобщо в Европата, вонята и мизерията са част от ежедневието ни и традициите ни, нищо от което да се срамуваме! Войната за вонята продължава и в днешно време между селото и града, това е вечна война! На село всеки си мете в дома, ама на улицата гази в лай** и не му пука, не съм чул някой да се е отрекъл от дядо си и баба си за това! Това е моята теория славяни (не траки) + сармати + подчинени от тях траки = българи!
   Иванов

   Изтриване
  4. Г-н Иванов,когато българските предци са се назовали българи,Гърция и Рим просто ги е нямало дори и като географски понятия.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  5. Има няколко неясни неща.
   1.Кои според вас са славяните?
   2.Ако не са местен народ, как се заселват по нашите земи? Пуснал ли ги е някой, насила ли, как?
   3.Къде пише за заселване на големи групи от славяни на юг от Дунав?
   4.Как точно славяните и сарматите са подчинили траките и то за нула време? А на римляните им трябват векове. Дали става въпрос за подчинение или за обединение?

   Изтриване
  6. Знаем, че катрата на Св. Йероним не вярна и е късен вариант, но ето за любознателните една връзка към нея с високо качество http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/zoom/2549724?zoom=5&lat=901.46553&lon=1398.74094&layers=B
   Според мен славиинизацията не е обяснена задоволително от науката все още и дали корените на българите са славянски или сарматски е трудно да се каже поради липса на достатъчно преки доказателства. Например българите са споменати заедно със славяните и аварите в нападенията си срещу ИРИ. Българите със сигурност са участвали във формирането на Аварския Каганат, като няма извори да са имали отделна всеобщобългарска държава до 5-6 в. Споменаването им на много места доста отдалечени едно от друго според мен не може да се обясни с многобройност и хомогеност и здрава политическа власт само, но по-вероятно с това, че малки родови групи са издигали своий владетел и са се разселвали от Кавказ до Панония, като всички са били част от Хунския съюз. Базиран на изворите, част от българите стъпват на Балканите първо като федерати на ИРИ, ако се приеме, че Зиези е бил сарматски владетел в Панония 2 и е станал федерат на Констанций 2, а с образуването на Хунския съюз и пристигането на Аварите, и като завоеватели. Оттеглят се от Панония с Ирник и започват консолидацията си в Черноморските степи, откъдето идват на Балканите. Българите мисля са имали близка със славянската култура, а художествените елементи в изкуството им са определено на по-ниско ниво от това на ИРИ, което пък е индикация за нееднородност с тракийскат култура, която може да се каже, че има традиционни черти. Българите от рано започват да копират ИРИ, което за мен показва техния стремеж като начин на живот и това, че са били доста бедно откъм материална култура общество , преди да открият пътя към славата и богатството - обединение и политика.
   Георги Славеев

   Изтриване
  7. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  8. Г-н Иванов,
   От днешна гледна точка мога да Ви кажа от първа ръка, че като лична хигиена, чистота на дома и подреденост, българите сме на светлинни години пред "цивилизованата" Европа. Имам подобни наблюдения и за руснаци и украинци спрямо европейците, но тези впечатления са още са малко, за да мога да ги обобщя.
   Да се върна на въпроса за личната хигиена - "френски душ" (парфюмиране без къпане) се ползва масово в Европа в наши дни!!! Европеецът инвестира сериозни суми в парфюми, дезодоранти, ароматизатори за дома и дрехите. Просто в Централна и Западна Европа е по-хладно, отколкото по нашите ширини и те не се потят толкова, колкото ние. Но това не означава, че са чисти.
   И за домовете им мога да разказвам, надълго и нашироко. Но по-важното е, че тези хигиенни навици се предават от поколение на поколение и не са от вчера. Именно заради тези навици и чумата е взела поголовни жертви в Европа. Поинтересувайте се също и с какво са специфични понастоящем тоалетните чинии в Германия и най-вече защо, и дали германците пърдят на обществени места?
   За англичаните даже няма да отварям темата, защото и там е безкрайно.
   Така че, "мръсни и нечистоплътни" е по-скоро обида от безсилие спрямо нас.
   В стил - "гроздето е кисело".

   Иначе, много ми допада Вашето разсъждение и тълкувание на връзката Болг - Волк, което не е лишено от логика.   Поздрави,
   Кристиян

   Изтриване
  9. Иванов, понеже Павел не толерира обидните коментари , засега ще ти кажа само че си един боклук, ако ми разреши ще ти кажа и цялото ми мнение за теб...

   Изтриване
  10. Андрей, просто няма смисъл човек да се занимава с провокатори, било то платени, или такива, които предизвикват негативни реакции, за да нахранят бедната си душица...

   Изтриване
 17. Много хубава статия,Г-н Серафимов!Както знаем самите траки не са се самонаричали така,както и келти и сармати и др.народи,значи този многоброен народ си е имал някакво сборно собствено име,а подигравателното му дадено от "древните"гърци е траки,а и до днес ни наричат вулгари.Аз си мисля че и двете имена значат вълк/вълци или куче/та или старото ни родово име идва от вълк,вук,влк,вълк и т.п.наи-близко до блъг-ари .Писали сте за голямата роля на вълка в нашата народопсихология,имената производни от него,топоними и др.А нали и наи-мразените ни от гърци царе са наричани: Крум кучето,Калоян кучето...В скандинавските легенди за Один се казва,че на рамото му са стояли два гарвана, а до него два вълка - Гере и Фреке.А Фреке ми напомня за Траке/Треке,а Фракийцы както и днес наричат траките руснаците?Боян Мага защт точно на вълк се преобразява? Дали под траки гърците не са имали предвид "обидното" вълци/кучета/вулгари/българи - много вероятно ми се струва... Сдве думи като че ли има някаква "вълча" следа в името Траки/Фраки и просто траки=българи означава едно и също ?

  *** Изследователят Майкъл Шпигел свързва Гери и Фреки с древните германци, сред които често се използват имената на "вълци"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името траки няма как да е подигравателно, защото присъства и в официални надписи. В такива срещаме βασιλεύς Θρακών Κοτυς, Ρηβούλαν αδελφόν Κότυος βασιλέως των Θρακών, Θράκων δυνάστης.

   Името траки просто е гръцкото предаване на дерзики, дерзеи - древнобалкански народ обитаващ Беломорието.

   Не виждам как корена бьлг, бълг може да бъде свързан с вълк. Друго е положението с ликийците, тяхното име идва от ликос-вълк.

   Ликантропията не е нещо уникално само за нас, среща се и при други народи.

   Изтриване
 18. ...На запад отишли онези, които наричали изваянията с думата “тарвил”. Те били
  наричани още аси или армани...
  Аз само давам джокер на кого е кръстен княз Тервел...За по-нататък си мълча, за още по-стари времена...пак ще си мълча:):)
  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми гн Добрев, сигурно намеквате за сведения от фалшификата Джафгар Тарихи. Ами приемете, че ония хора не са ни роднини, това е факт. Едно време разни учени са ходили в Казан да видят как стоят нещата и какво се оказало - само циганчетата се наричали българи и просели копейки.
   Антон Антонов, българин

   Изтриване
  2. Г-н Антонов,поне веднъж нещичко седнахте ли да прочетете от този така наречен фалшификат или така сте чували
   и си казвате-щом еди-кой си твърди,че е фалшива,значи е така? Ако случайно сте погледнал поне оттук-оттам тая книга,в което ми позволете силно да се усъмня,колко съвпадения от нея откривате дублирани у заслужаващите явно най-високо ниво на доверие за българина гръцки и римски автори? Как да кажа...някои народи биха отворили война само за да докопат един такъв фалшификат-личното ми мнение е ,че днес тукашните българи по-скоро не заслужаваме тридесет и трите хиляди години история,поднесена от записите на Бахши Иман.Защо трябва в състава на една държава да влизат само роднински народи? Не виждам и някой насила да кара някого да става роднина с циганите,то не се и налага даже.Моля да дадете мнение отново,ако си направите труда поне от преведената част извадките да минат пред очите Ви,после ще съм прелюбопитен да наблюдавам душевната борба,която Ви предстои.Тая книга не хапе,не се зъби и не проповядва исляма,не е напоена с отрова и съвсем не отрича балканско-черноморския ни произход,даже го подчертава не на едно място.Ако само можете да предположите що народи са се наричали българи и то с гордост!Да Ви очертая един ареал набързо-от Иберийски полуостров до Чукотка,цяла Северна Африка,Азия без южната й част до Индия,всичко що е Сибир,Балканите,Италийски полуостров...Има и още такива фалшификати-Нариман тарих,където името на Аспарух се появява тъкмо преди 5000 г.,а безумния спор Троя или Атряч лесно се решава с царското име Атреиди,че да Ви е съвсем лесно.Колко македонски или румънски роднини имате,г-н Антонов? Тях не ги ли броим за българи?
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  3. Джафгар Тарихи може и да не е фалшификат, но е написана на език, който е много различен от нашия. Съответно имената на хора, топоними не могат да бъдат предадени точно. Освен това никой не е казал, че не може хора със съвсем различна култура и език от нашите да са се нарекли по някое време българи. Говори се накрая обаче за книги, написани на някаква стара азбука, които ги изгаряли тук.

   Изтриване
  4. Напълно сте прав г-н Doychev,аз сте си позволя да напиша нещо,което може да не се хареса на много,но така го чувствам лично.От дете в часовете по история думи като:шегор,вечем,дохс,твирем,багатур,ичиргу и подбни са ми като нещо ама толкова чуждо,че чак страшо.Да не говорим за портретите с дръпнати очи на ханове чужди имена Кормисош Ирник,Оксун,Сундика и др.Да,знаем какво са направили Аспарух и след него другите,знаем за качествата им на воини и законодатели и строители,завзели са си с меч земя, направили държава,дали са и името си ...прекрасно,всички тука общо,повместно станали българи ,естествено със сила,но станало-прогрес за времето си .Но тези славни хора са си едни узурпатори от друг свят,с друг език и нрави.Как така не са ни оставили наи-важните думи за род,земя,брат,сестра,ден,слънце,огън,вода....? Не може да си търсим корените от тях,да се търсят прилики на тези пра-българи с траки,скити и т.н.Къде по Балканите има Тангра,шегор,вечем,дохс,твирем,багатур,ичиргу ...преди да се появят те?Какъв кумис когато има лозя и вино - това е свещенната напитка.А защо никои не помни за егор,вечем,дохс..а се е запазил споменът за Сура бога,Сурва,сурва на нова година,и толкова много индоевропейски думи(които звучат родно и не дразнят тъпанчетата ) и в съвременната ни реч? Там са ни корените някъде ,а на тези говорили за вечем,дохс,твирем,ичиргу и т.н все пак сме благодарни за държавата България и всичко останало допринесло за възходите и упадъците и .
   Ние сме българи и можем да се гордеем като жители на стара държава,но корените ни - не,не са.За ме е така, колкото и да не ви се харесва.Джафгар Тарихи не е родовата ми книга - няма как.

   Изтриване
  5. И да,генетични роднини са ни тези ,на които разбираме ако не доста, то поне частично езика и това определено не са хората от Джафгар Тарихи,гърци,чукчи и др

   Изтриване
  6. Не съм и очаквал друго:):) Удавник и за сламка се хваща:) Не,няма да пропагандирам тия книги,който иска-ще ги прочете,който не иска,добре.Маалко успокоение да внеса,нали:) Езикът бил непознат-няколко лесни неща:скъпа кожа от самур-кеш!,Локир-мамут,мастодонт-летище Локърби!-не,не е шега някаква,тинтяу у един от сибирските народи е учител-на японски е сенсей!,Зияджи-Зиези-отец на всички българи,да,обаче е син на Локир,Дуло в един и същи документ се среща като Руа!я да видим на френски-льо Роа,на английски-роял<Royal)-Рой...Ибер в Грузия,Ибер в Испания,ибер-ебрю-евреи-все български крайни граници са били,ако си мислите,че англи и саксини не са пак български племена....Пише и за траките,драги съотечественици,като невероятно изкусни майстори,от уважение измежду тях са избирали колобри-сравнете тракийския колаброс-жрец,камбани бият и днес в половината свят-кам-бояни са били главните жреци у българите....Лингвист от 12-ти век ме застреля с име-Сулейман ибн Дауд ал Булгари ас Саксини-ти да видиш!? Нека всеки се чувства отвътре какъвто му харесва да бъде,това на променя нищо:):):)

   Изтриване
  7. Ох,стар съм и забравям.Симпатягата Дионис и празникът Джиен у българите пак са едно и също лице:)

   И двата отговора да се броят от Добрев,малко уморен днес,българин

   Изтриване
  8. Идеята ми беше, че дори народът, който е написал тези летописи да е с дръпнати очи и да говори на неразбираем на нас език, това не е гаранция, че Кубрат, Бат Баян, Аспарух и т.н. са били от същия този народ. Те просто може да са завладяли тяхната земя и да са ги управлявали.

   Изтриване
  9. Да ви успокоя че тези странни и страшни названия от Именника на българските князе, всъщност са названия от древномакедонския календар. Дион - месец октомври, записан в Именника като дилом; горпиеос - месец август, записан в Именника като шегор; артемисос - месец април, записан в Именника като сомор; веретеос - месец септември, записан в Именника като верен и т.н. Всичко ще излезе помалко, помалко и ще си дойде на мястото.

   Изтриване
  10. Дион да не е Дионис,защото през октомври се бере гроздето :-)

   Изтриване
 19. Чета в блога и си мисля...Траките са ни оставили големи богатства не само в материален но и духовен аспект,с което можем само да се гордеем,вупреки че сме проучили малка част от 60-те хиляди могили по земите ни .А какво да кажем за още по-старте ни енеолитните съкровища -не само Варненското а и по-старите от него открити напоследък? Ако имах власт щях да дам не милиони а милиарди за проучвания,ще свикам експерти от цял свят,сте сека ръце и глави на иманяри и контрабандисти изнасящи хилядолетни безценни богатства на народа на България..И накрая ще застана на трибуна и с цял глас сте извикам:" Ето това в най-старото злато в свет, а това е най старото еди какво си ... и така нататък и така нататък...какъв Шумер какъв Египет? " докато цял свят не разбере за какво става въпрос! А не да свивам раменца срамежливо и да чакам срамежливо чужд "експерт" да каже пръв,тогава да кимам с главица "Да,да...има такова нещо като че ли сте прав,ама ние такова онакова ке смеем ..да не сбъркаме нещо,ами ако .. дрън дрън ..."
  Археологията и свързаните с нея наъки трябва да стане водеща,там ни е силата, дадена от горе !А ние трябва да опазим земята си и тези богатства ..ако сме нормални хора и нормална държава ..а не сме :-(

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да сме нормални хора трябва да се образоваме и да не се "хващаме" на подобни манипулации звучащи като приказките на Шехерезада. Това за 60 000 могили по земите ни от къде го прочете? Няколко пъти трябва да намалиш бройката.

   Изтриване
  2. благодаря,печатна грешка, за 6000 четох някъде ,но има и други цифри
   ..."Броят им също няма да може да бъде установен. Приема се , че е някъде между 10 000 и 15 000 . Може ли да се допусне , че общият брой на могилите е 50 000. Изчисления показват , че по време на обичая да се трупат могили в продължение на 3500 год. , тук са се родили , живели и починали около 35 000 000 млн. траки ..."
   http://www.referati.org/drevni-obshtestva-i-kulturi-vyvedenie-v-trakiiskata-arheologiq/48140/ref/p21

   Изтриване
  3. г-н Анонимен 20 ноември 2018 г., 14:38 ч.
   За мен най-голямото богатство което нашите деди са ни оставили,не са могилите,или златните съкровища(минали,бъдещи,изнесени от иманяри) или пък някакви духовни там....със техните подвизи.Най-голямото богатство е тяхната кръв която тече и в нас.
   За съжеление днес са ни направили на едно жалко подобие на това което можем да бъдем.Но уви това е съдбата на почти всички европейски народи,независимо колко велики и могъщи са били едно време.

   Изтриване
  4. Г-н Невенов, вярно е, че днес сме само сянка на това, което са били дедите ни, но за кръвта, гените имате право. Това ни е богатството и макар да е зарито понастоящем с кал, то не е загубено, просто чака необходимите условия, за да се манифестира.

   Всеки народ боледува, това е неизбежно. Някои дори са заличени от болестите, други пък стават по-силни. Мисля, че сега ние имаме възможността не само да се възстановим, но дори да получим имунитет за дълго време.

   Изтриване
  5. До Анонимен 20 ноември 2018 г., 19:51 ч.

   Изобщо не се бъркате, официалното становище е за 60 000 тракийски могили.

   Ето и източника:
   D. Evstatiev, D.Gergova, V.Rizzo, Geoarchaeological Characteristic of the Thracian Tumili in Bulgaria, ХЕЛИС IV, АИ Марин Дринов, София, 2005, c.178

   Изтриване
  6. ПуФий що лъжеш? Толкова могили има на Балканите, но не всички са тракийски. Къде ще скрием праисторическите а?

   Изтриване
  7. "The Thracian tumuli are wide spread through the teritory of Bulgaria. Their total number has never been specified exactly, but according to some estimates it is about 60 000." D. Evstatiev, D.Gergova, V.Rizzo, Geoarchaeological Characteristic of the Thracian Tumili in Bulgaria, ХЕЛИС IV, АИ Марин Дринов, София, 2005, правилната страница е 158.

   Колкото до могилите от праисторията, траките обитават земите на юг от Дунава от времето на Неолита. Ето още един цитат:

   “ Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “ – “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 316.

   Изтриване
 20. Знаете ли как е на келтски куче?

  ОтговорИзтриване
 21. Ρηβούλαν αδελφόν Κότυος βασιλέως των Θρακών, Θράκων δυνάστης.......Tova trakiiski ezik li e?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, това е езика на данайците, които дедите ни докарват от Африка, за да им слугуват...и данайците са правили това дълго време :)

   Изтриване
  2. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  3. Ама вие добре ли сте? Като сте такъв ербап историк, хайде моля да цитирате барем един античен автор който да нарича гърците роби!

   Изтриване
  4. Ето, има - "Syrians and Asiatic Greeks, the meanest of mankind, and born only for slavery." - Livy 36.17

   http://mcadams.posc.mu.edu/txt/ah/Livy/Livy36.html

   Изтриване
  5. Здравейте. Преди доста време в една от публикациите ви бях попаднал на един цитат от някакъв римски (мисля) автор, която ме впечатли много, но за съжаление не си направих труда да запазя линка. Смисълът беше, че европейските гърци все още пазели старите си добродетели, докато азиатските били напълно развалени нравствено. Бихте ли пуснали пак цитата с линк.
   Благодаря.

   Изтриване
 22. г-н Серафимов,
  преди пишехте ,че гърците узурпират названието Елени.Понеже то е престижно а и понеже асимилиарт тази група.Още ли смятате така?
  Ако да,тогава защо пропускате да споменете за това.Надявам се че не пропускате информация за да направите излаганата от вас такава,по убедителна.В крайна сметка истинната е крайната цел,или се лъжа?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Невенов, невъзможно е в една работа да бъдат обяснени всички проблеми. Да, аз все още смятам, че името елини, идващо от ели, сели, принадлежи на пеласгите, но произхода на етнонима сели-елини и налагането на колективно име са две отделни и доста различни теми.

   Не съм дал допълнителни разяснения защото от една страна хората, които тепърва се запознават с работите ми ще се объркат, от друга страна, тези, които са добре запознати с вижданията ми, нямат нужда от пояснения.

   За всяко нещо си има време и място.

   Изтриване
 23. Данайци!!!! Евреите, дошли в Аркадия наричате данайци!!! Защо и как евреите попадат в Аркадия, земята на Пелопс!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Стария Завет действително има сведения за общия произход на евреи и гърци, но това може да е политическа игра, която цели създаване на важни съюзи.

   Изтриване
  2. Да, религиите са политически доктрини. Явно този политически съюз е винаги насочен срещу България.

   Изтриване
  3. Възможно е, но за това трябва за има някаква много сериозна причина.

   Изтриване
  4. Да, има такава причина и тя се нарича НЕНАВИСТ. А защо ни ненавиждат, Вие сам пишете в Вашите публикации, като Истинска българска история. Или не трябва да ни има или трябва да сме послушни и да правим каквото ни кажат. Но целта е унищожение. Унищожение не само на държавата но и на народността, под каквито и благовидни предлози да ни го препоръчват.

   Изтриване
 24. Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“ със съдействието на Община Варна организира 23-та национална конференция „България в световната история и цивилизации“, която ще се проведе на 24 и 25 ноември 2018 г. в Пленарна зала на общината:
  http://www.istor-konf-varna.com/

  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много способни хора дават ценен принос на тази конференция! Жалко е само, че не мога да присъствам лично.

   Изтриване
 25. Поредна силна статия.Благодарности за трудът ви!Дерзайте!

  ОтговорИзтриване
 26. Критиците по-горе казват "но скоро ще бъдете забравен като Г. Ценов."
  Което е повече от смешно, защото е очевидно колко е "забравен" :)

  Тия които искат дипломи пък, ще им дам един много прост пример.
  Ние не вярваме във вашата религия, не се кланяме във вашите храмове, затова вместо да се оповавате на разни "авторитетни" институции - опитайте се да кажете нещо логично и смислено, като изложената информация от нашия сънародник. Или май не можете и затова прибягвате само до нападки?

  ОтговорИзтриване
 27. Какво учат нашите деца в ІV клас? Траките нямали своя писменост, а използвали тази на елините.

  Гръцки учители им преподавали модерна военна стратегия и тактика, дипломация и ораторско изкуство. Момчетата специално изучавали пеене и музика. Освен като музиканти, траките се славели и като добри лечители.

  Момичетата не учели. Траките се придържали към приетата и от много други народи практика да използват жените да слугуват всякак – да обработват земите, да пазят и отглеждат добитъка и т.н., сякаш са робини.
  Да запомним!

  В древността на българските земи се развили три цивилизации: тракийска, елинска и римска.

  Траките нямали своя писменост, а използвали тази на елините.

  Елините били смели мореплаватели и предприемчиви търговци. Вярвали в много богове, на които издигали храмове. Наследство от влиянието на тяхната култура в България са прекрасни храмове, открити театри и стадиони.

  Римляните създали благоустроени градове с красиви храмове, театри, стадиони, обществени сгради. Отлично поддържани пътища, по които се движели войски и кервани.

  От древните гърци Европа наследила театъра, науките, олимпийските игри.

  От римляните в наследство остава изграждането на пътища и планирани градове с водопровод, канализация и обществени сгради.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като чета горното за учениците от 4 клас, а и някои от коменарите, няма как да не си спомня думите на Грирор Пърличев, отпреди 150 години. Той казва така "Дотолкова ние, българе[те], сме били ругани и презрени от всите народности, чтото време е вече да се опомним. Като чете човек народните ни песни, дето всека хубавица се нарича гъркиня, неволно ще заключим, че клетото самопрезрение е знак на българщината..."
   Наистина дали клетото самопрезрение не е знак на българщината?
   Все пак далеч съм от мисълта за другата крайност, наричана днес македонщина, или македонизъм, според която в учебниците би трябвало да пише, че ние сме центъра на света, че ние сме най-великите, че оттук започва всичко. Но все пак трябва да се намери баланс. А такъв аз в този цитат от учебника не виждам...

   Изтриване
 28. На умряло куче нож лесно се вади...особено като е умряло,докато ти е спасявало задника...веднъж от араби,преди това от монголи два пъти,и от турци неведнъж...и ти е дало място под слънцето,и държава ти е направило,и още много работи...Няма го вече Улуг Болгар,няма го вече Атила ,последният император от Дуло...Останаха българи,дето не вярват,че са българи...каква ирония...Г-н Киряков,това за Дуло и римляните май ще вземе да излезе вярно,има нещо около Аеций:) Търсенето продължава!

  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 29. Ето я статията на Мошев
  http://www.academia.edu/9738108/КЕРАМИЧНА_ПЛОЧКА_ИКОНА_С_НАДПИС_BOLGAR_ОТ_КРЕПОСТТА_КРАЙ_ГРАД_ВИНИЦА_МАКЕДОНИЯ
  Иванов

  ОтговорИзтриване
 30. Влахи и Благи е едно и също понятие. От двете страни на Дунава живея едни и същи хора.

  ОтговорИзтриване
 31. Как така решавате да делите фирболги и да махате "фир" като после сравнявате болги с българи.

  ОтговорИзтриване