16.12.2018 г.

МАДАРА – ИМЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАД И ПЛАНИНА НА ОСТРОВ КРИТПреди около две хиляди години географът Страбон е впечатлен названията на места в Троада, имащи успоредици в земите на Тракия. Старият автор споделя, че съществуват траки скаи, река Скай, а Троя притежава Скайски порти. Известни са траки назовани ксанти, а в Троада тече река Ксант. Като общи за траки и трояни летописецът посочва също имената на река и град Арисба, цар Резос и течащата в Троада река Резос.

There are many names common to the Thracians and the Trojans; for example, there are Thracians called Scaeans, and a river Scaeus, and a Scaean Wall, and at Troy the Scaean Gates. And there are Thracian Xanthians, and in Troy-land a river Xanthus. And in Troy-land there is a river Arisbus which empties into the Hebrus, as also a city Arisbê. And there was a river Rhesus in Troy-land; and there was a Rhesus who was the king of the Thracians.” – Strab.XIII.1.21


Реално приликите са повече, могат да бъдат добавени виждащата се от Троя планина Ида и тракийския град Идака. Пергам е название на цитаделата на цар Приам, a град с името Пергам се среща и при бистоните. Илион е алтернативното название на Троя, но недалеч от Визия, Южна Тракия е локализирано друго селище Илион. Зелия е локализирана от Омир в лоното на планината Ида, oт друга страна Зеликинтос е тракийско лично име. Гаргарум е в Троада, а Гарескос принадлежи на пеоните.

Изброените успоредици не са никак случайни, те свидетелстват за факта, че още в дълбока древност Троада е била населена със стари балканци. Това разбира се важи и за други региони, като например обгърнатият в мистерии остров Крит, на чиято територия са Сетоя, Пергам, Ида, Даво, Kaпа, Гортиния. Тракийските им паралели са: Сетидава, Пергам, Идака, Дава, Капистурия, Гордион.


Останки от царския дворец в Кносос, Крит, изобр. Bernard Gagnon   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Knossos_-_North_Portico_02.jpg/800px-Knossos_-_North_Portico_02.jpg

Трябва да се добави и това, че най-ранно документираните  лични имена от остров Крит, принадлежат на траки. Става дума за присъстващите в минойските епиграфски паметници имена Арей, Диза, Питак, Тетюс, Резос. Те са гравирани върху златни предмети и глинени плочици преди около 3750 години.

Понеже както отбеляза Бедрих Хрозни, тракийската миграция на остров Крит може да се проследи и с разпространението на особен вид керамика, която в Кносос, Камария и др. места се доразвива и придобива изящни форми, то със сигурност може да се говори за участие, а дори основаване на Минойската Критска цивилизация от нашите деди.

Те не са изчезвали никога, дори след края на минойската цивилизация, старите балканци продължават да оставят следи. В по-късните микенски документи намираме едно много интересно име – Мадар(ос). Става дума за плочица с регистрация KN Db 1368  (по Дж.Чаудик). До името Мадар(ос) намираме топонима Даво, който отговаря на тракийския Дава (срещащ се в Даки-дава, Пиробори-дава, Сети-дава и др.).

Документът с регистрация KN Db 1368  (по Дж.Чаудик) е кратък и не позволява въз основа на споменаването на името Мадар(ос) да се правят крайни заключения. За наше щастие, дори в ново време на остров Крит и по-точно в областта Витинa има планина с название Мадара. Другото име на Мадара е Левка ОраБяла планина, Светла планина.


                     Мадара – Лефка ори, изобр. Jlundqvi - Own work

Тук вече става интересно за нас понеже получаваме важна информация за значението на критската Мадара, а то е бяла, светла. Названието на критската планина е не само идетнично на това на българското селище Мадара, но и се явява вариант на името на фригийския град Модра, чиято територия обаче първоначално е обитавана от траките витини: “…Modra in Phrygia on the Hellespont. This is the same country as Phrygia Epictetus, and it was formerly occupied by the Bithynians.”- Strab.XII.3.7


По думите на Страбон, най-рано град Модра е принадлежал на витините, а на остров Крит, точно в областта Витинa, срещаме планина с име Мадара. Какъв е шансът това да е случайност, като имаме предвид, че във въпросната критска област Витинa, срещаме топоними като Каменица и Магуляна (Могиляна)? Не можем да пренебрегнем и факта, че Витиня е име на проход в България.

Поне за мен няма никакво съмнение, че името на критската планина Мадара е оставено от хора говорещи български език. Какво е значението обаче? Георги Баласчев смята, че името на нашето село Мадара е тракийско, но прави опит за връзка и с гр. Мαδαρός гладък, плешив. Звуковата прилика не може да се оспори, но самата дума μαδαρός не притежава смисъл на гръцки. Същото може да се каже и за гр. μαδρυα-синя слива, за нея може да се даде обяснение със стблг. модръ-син, светъл.

За модър-син, светъл, ясен, ведър, а и за модрея се предлага древна форма *madrъ – БЕР, 202-203. Тази форма madrъ обяснява както името на критската Мадара, така и името на българското селище Мадара. По време на Античността, край нашата Мадара е имало голям и важен религиозен център, там е почитан Тракийския Конник, който е увековечен на скалите край селището, намерени са много оброчни плочки с негови изображения. В Мадара са почитани също богинята Бендида и нимфите.

Като имаме предвид тези факти, е напълно логично да се приеме, че значението на името на българското селище Мадара е светла, свещена, свещено място. За критското название Мадара знаем, че е носило название и Левка ориБяла планина, Светла планина, т.е. смисълът е същият. Няма и как да не е след като името е дадено от хора от един и същ произход.

Фригийското/витинското селище Модра притежава идентично значение-светла, свещена. Явно то е основано от хора, в чийто диалект, в някои случаи звукът А е представян като О. Като пример могат да се посочат вариациите на имената Скарис-Скорис, Залтас-Золтес, Сален-Солен и т.н.

Самата област край Модра е носила името Модрене, като начинът на образуване на това местно название е типично български. По същият начин са образувани Подуене, Дъбене, Белене, Поибрене.

Има още няколко интересни подробности, които трябва да бъдат споменати. Освен на остров Крит, планина с име Мадара/Мάδαρα ce cрещат в Аркадия, Кинурия и Мала Азия. За това, цитирайки Димитър Дечев  съобщава езиковедът Борис Симеонов, но не обръща внимание на факта, че се касае за традиционни стари земи на траките.

Страбон е пределно ясен изказвайки твърдението, че в древността цяла Гърция е обитавана от варвари, че Пелопонес е получил името си от фригиеца Пелопс, Атика е била тракийска, а в Давлида, Фокида е властвал цар Терей. За гърците/данайците се казва, че идват от Африка, Египет:

“…in the ancient  times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him; and Danaüs from Egypt; whereas the Dryopes, the Caucones, the Pelasgi, the Leleges, and other such peoples, apportioned among themselves the parts that are inside the isthmus — and also the parts outside, for Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus, Daulis in Phocis by Tereus.” – Strab.VII.7.1.


Мала Азия, там където също има планина Мадара/Мάδαρα, е дом на старобалканските народи дардани, фриги, витини, меони, мейони, мариандини, халиби, мосинойки, тевкри, а разбира се и мизите, които в по-късни времена са наречени българи от Димитри Хоматиан.

Тези данни показват красноречиво, че произходът на името Мадара трябва да се търси в древността на Балканите, а не в Средна Азия. Архитектурните паметници от Мадара могат да се свържат на балканската Античност, но не и с паметниците от Афганистан и Иран. Религиозните култове в Мадара също показват връзка с религията на траките, като в същото време там няма дори бегли следи от култ към иранско, или тюркско божество и въпреки всичко някои хорица полагат неистови усилия да създадат тюрска, или иранска следа.


Крепостта Мадара – изобр. Vislupus - Собствена творба


                                                                 Крепостта МадараКрепостта Дуросторум-Силистра, градена по време на Античността


Крепостта Дуросторум-Силистра, градена по време на Античността, изобр. SvikЯсно е, че доста от нашите учени са направили кариера защитавайки теорията за азиатския произход на старите българи. Разбирам, че е трудно радващ се на уважение и престиж човек да признае, че е грешил. В името на България и в името на истината обаче, признание трябва да дойде, и най-вече трябва да се сложи край войната с прогресивните изследователи на миналото ни.

Живеем във века на информацията, нито анонимност е възможна, нито е възможно да се укрие кой на какво е попречил и какво е предотвратил. Всичко излиза след време и всеки плаща за делата си, на никого нищо не се разминава.

Дали няма да са гневни хората когато разберат, че е извършена гавра с доверието им, че са заблуждавани за хановете и кановете, за иранските корени на езика на старите българи, за памирската прародина, родството с паштуни, талишци и ред други налудничави неща?

Дами и господа учени, историци, езиковеди, не жертвайте бъдещето на България заради кариерата си, това е безумие! Не загърбвайте истината, поради срам от признаване на грешка! Погребете егото си, за да възкръсне Родината! Повече от всякога на нас ни е нужен обединяващ идеал, ние го имаме, но трябва да му бъде позволено да се манифестира.

Нека всеки българин разбере, че корените му са в тази земя, която е населена от предците ни преди повече от 10 000 години. Нека всеки сънародник знае, че е потомък на създателите на цивилизацията, на хората разнесли искрата на познанието на много места по света. Нека младите българчета раснат като горди хора осъзнаващи, че в гените им са кодирани както силата на Арес, така и таланта на Залмоксис и Орфей!

Използвана литература:

1.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
2.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3.Г.Д.Баласчев, Старотракийски светилища и божества, Изд. П.Глушков, София, 19341 препис на съвременен български език Николай Колев, GUTA-N, София, 2018;
4.Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008 ;
5.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952; 
6.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY,
Harward University Press, London, 2000;
7.Strabo, Geography, Books 13-14, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY,
Harward University Press, London, 1929;
8.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
9.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
10.The Knossos Tablets, A transliteration by  J.Chadwick, J.T.Killen, J.P.Olivier, Cambridge University Press, 1971;


Извори от интернет:
The Geography of Strabo publ. in Vol.III of the Loeb Classical Library, 1924 (посл.вид 14-12-2018)

The Geography of Strabo publ. in Vol.V of the Loeb Classical Library, 1928 (посл.вид 14-12-2018)

Vytina District (посл.вид 14-12-2018)

Светилища в България (посл.вид 14-12-2018)
103 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Мадара има в Индия а ние идваме от индийския Хинокуш доказано перфектно от великият Михаил Сирийски. От там иде името на народа ни българи защото прочутата Балхара за, която се казва в Маха Бхарата е нашата прародина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква Индия , какви 5 лева . Ако се беше запознал малко с историята каквато е , а не каквато са ти я написали евреите и други чужденци в учебника щеше да знаеш , че Индия е била населявана от Българи в древни времена , като цялата ведическа култура дефакто е пренесена Българска култура . Затова има стотици прилики между Българските народни поверия,приказки и легенди и тези на Ведите , които не са нищо друго освен Българи . Това е описано от много летописци , които ясно заявяват че индийската цивилизация е създадена от Българина Дионис познат още и , като Бромий(Брамий-диалектно) , преди хиляди години . Той научава индийците да обработват земята , месото(сготвят на огън) и да строят градове . Дионис също им дава и религия , начело на която поставя себе си . Тук идва и интересният факт , че върховният Бог на Ведите е Брама (Бромий,Брамий-диал.) или иначе казано Българинът Дионис . Ако си мислиш , че това е нереално , то генетичните проучвания го доказаха . Според тях Брамите , които са най-висшата каста в Индия(те не се смесват с другите касти) носят същият коктейл хаплогрупи , който се среща в най-голям процент в цял свят при Българите(даже при другите народи са рядкост) . Описанията на външния вид за Брамите съответстват на описанията на Българите . Ако погледнеш древната азбука на Българите глаголицата ще видиш и отговорът на значението на думата ,,веди'' . Всчки азбуки , са представени от буква , която съответства на дадена дума , която има описателен характер на предмет от бита,културата или някакво прилагателно име . Та така глаголицата започва с А - азбуки(от там и ние казваме азбука) Б-Бог В-веди . Преведено Аз Бога зная или смислово Аз зная Боже и продължава . Тук ще си кажеш е какво ,като веди значи ,,зная'' . Еми на санксрит(ведически) , преводът на Ведите е ,,знаещи''. По твойта логика щом е имало Българи в Индия през определен период , то произлизаме от там ... То тогава англичаните са смесица от африканци,аборигени,индийци и индиянци , защото са колонизирали тези групи от хора , това ли да разбирам . Или може би , че прародината на Франция е Северна Африка . По добре си размърдай мозъка и започни да четеш истинските източници на информация а не евреизираните и други чуждестранни глупости. Нищо лично против острия ти език , но поне имай малко логика в изказването си ,а не просто детинска нападка от сорта на ,,Ааа ние сме от Индия щото сме били там по някое време '' . Аз тая година бях на почивка в Гърция . Дали моята древна родина не е в земите на Гърция ? Четенето е само част от целия процес . Буквално превода на Старобългарски на думата четене е : Разбиране чрез гледане . При тебе разбирането се губи а има само гледане . Мисля , че можеш да започнеш да използваш цялостното значение на думата ,,четене'' и след това евентуално да отправяш логически критики . Всичко най-хубаво и весели празници !

   Изтриване
  2. До Анонимен 16 декември 2018 г., 16:38 ч.

   Няколко подробности:

   1. Михаил Сирийски изобщо не е писал за идване на българи от Хиндокуш, а за изване на скити, чийто вожд носи името Болгар.

   2. По името на този скитски вожд Болгар, се нарекъл народът, на който византийският император позволил да се засели на Балканите.

   3. Сведението на Михаил Сирийски е пълна дивотия защото няма как през зимата да се стигне от Хиндокуш до Източна Европа за 60-65 дни. Такова нещо е напълно невъзможно.

   Изтриване
  3. Колегата добре ти е отговорил , но леко е променил цялостта на занчението за да го разбереш . Сигурно се е подвел от това , че само гледаш а не разбираш , което е по-важната част от значението на думата ,,четене'' затова ти го е сервирал така , за да го разбереш само с гледане . Аз ще ти дам реалния вид и ти ако вече мислиш да четеш в пълния смисъл на думата (гледане и разбиране ) би трябвало да стигнеш до коментара от колегата . Глаголицата започва с А-АЗ(лично местоимение) , Б-БУКИ(БУКИ е изменена форма на БИГИ,БОГИ,което означава БОГ) , В-ВЕДИ,ВЕДЕТИ(ЗНАЕЩ) Г-ГЛАГОЛЬ(Действие) Д-ДОБРО(няма да ти го превеждам да не помислиш ,че ти се подигравам), Е-ЕСТ(това е обръщение в мн число),Ж-ЖИВИТЕ,ДЗ-ДЗЕЛО(Ж,ДЗ и З имат общо значение: Живей ,като едно цяло със земята), З-ЗЕМЛЯ. Ако погледнем има някакво логическо начало за смислов текст на буквите но може би това е само съвпадение , защото след 10 буква се губи смисъла според мен . Иначе в началото текста звучи така : АЗ ,Боже знаещият правя добро на живеещите по земята .

   Изтриване
  4. По скоро е "Аз познавам (зная) Бога, правя добро на живеещите по земята... :)

   Изтриване
  5. Глаголати не означава ли 'говоря', 'думам'? Оттам и името на глаголицата.

   Изтриване
  6. Да, глаголати означава говоря, казвам, проповядвам.

   Изтриване
 3. Тракедонизмът е болест, която е причинена от билшевизма. Българите може да са с тракийска кръв, но се се оформили като народ не под Дунава а в Прародината Казказ и оттам са докарали държавната си институция.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човече, дай най-после ясна дефиниция на това - какво е тракедонизъм, за да не се мъчат хората да гадаят. На мен лично не ми е ясно какво общо имат болшевиките с траките? Както ленинистите, така и троцкистите са против национализма и народните традиции...та нещо ми се губи логиката.

   Изтриване
 4. Абе за критската Мадара има линк, но как да разберем, че не будалкаш за другите планини в Аркадия и Малайзия ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. He всяка научна работа е дигитализирана и достъпна в интернет. За няколкото планини с име Мадара може да се прочете в Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008, с.230.

   Изтриване
 5. Браво, много ме накефи! Гледам даже троловете ходят на пръсти и не смеят да джафнат, изключение прави само онзи, който коментира в милиционерски стил 😀

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да е жив и здрав! Да си носи фуражката поне още 100 години :)

   Изтриване
 6. Много хубааво, че давате линкове, за да проверяваме информацията. Аз преди малко говорих с един грък за тая планина Мадара, но според него името е тяхно и значи плешива. За Каменица казва, че било славянско и може даже да се е появило към 18-19 век когато от България са дошли ратаи на остров Крит. Вие какво мислите по тези въпроси?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се и съмниявам, че съседът ще изкара името гръцко :) Формата Каменица може да е нова, но тя притежава същата основа както и името на река Камандрос (Скамандър). Tя е спомената от Омир и няма как да се нарече нова.

   Изтриване
  2. За пръв път чувам как ратаи могат да променят нещо толкова устойчиво като хидроним 😀 Колегата показва добро чувство за хумор и неприкрито усещане за превъзходство, ре пусти, спрямо нашего брата, който за кво друго става освен за ратай на негово елинско превъзходителство. Ми кажи му да разгледа по-подробно стари карти на Крит и не само, може да остане много учуден от изобилната неелинска топонимия, разбираема за нас и не толкова за другите славеещи се обаче...

   Изтриване
  3. Искрени поздравления за чудесния материал отново, Павка!
   Поздрави
   Дес

   Изтриване
 7. На остров Крит има село с име Βουλγαροι(Българи), както и Τοπολια(Тополи), не мисля че е случайно, живял съм на острова 15 години, имат и доста сходни думи с нашите от тяхния критския диалект!

  ОтговорИзтриване
 8. На остров Крит има села с имена Βουλγαροι (Българи) и Τοπολια(Тополи) за които мисля, че не са случайни, предвид, че на входа на село Тополя има огромна топола, имат и доста сходни думи от тяхния диалект с нашия език

  ОтговорИзтриване
 9. Не е случайно разбира се, все пак с критяните имаме общи хаплогрупи - древният вариант на R1а и J2.

  ОтговорИзтриване
 10. Всъщност кога е построен Мадарския конник и от кого? Имаме надписи от няколко български владетеля на него, но е ясно,че не са те строителите. Как да коментираме името Мадара тогава? Аз мисля,че единственно римляни са могли да сътворят такова грандиозно нещо в ранното средновековие,а че е имало живот там и преди тях - 7000г е факт от археологията. Вие как смятате г-н Серфимов, кога е створен Мадарския конник и от кого?
  Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че Мадарският Конник е строен по време на римската окупация на земите ни, но майсторите може да са местни хора.

   Изтриване
  2. Но защо не е отбелязан факта за строителството на монумента в древоримските архиви,та това си е доста грандиозен проект,или пък не е било важно за римляните или неудобно ...? Е,архиви се губят разбира се ...за съжаление

   Изтриване
  3. Не само документи се губят, но и както споменах - монументът е направен по време на Римската окупация, но сътворителите са наши деди.

   По врем

   Изтриване
 11. Здравей, Павеле ! Възможно ли е да предположим по-стари датировки за възникването на монумента Мадарски конник - преди Христа ? Сакралното място е много древно. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според мен Мадарският конник е едно от свещените места за Българите , което те изграждат частица по частица в продължение на хилядолеия . Може голяма част от него да е завършена през римската окупация , но това не означава , че това е окончателната му датировка . След този период се срещат и Български елементи след освобождението от римско робство през 681г . Друго интересно нещо е ерозията , която в различни часто от монумента е повлияла в по-голям машаб , това означава , че част от паметника е доста по стара и после е продължен строежа му . Като цяло голяма част от сакралния Български паметник е заличена , както от времето така и от недобросъвестни чужденци и техни поклонници по времето на чуждото влияние по нашите земи .
   Ето на този клип на 1,43 можеш да видиш старият вид на паметника https://www.youtube.com/watch?v=3vAgkLn65-s&t=0s&index=3&list=LLXvAKNm9YNq6V9-ZspJi6fw . Според мен това е една от свещените точки , които означават произхода на Българите . Други такива са пещера Магурата и Родопа планина . Не случайно първите столици на освободена България са в близост до Мадарският конник . Също не е случайност и големият брой сакрални градежи в тази област на страната . Просто това е началото на света . Между тези три точки започва съществуването на цивилизования човек(Българинът) ,и затова са изключително пазени и винаги сакрализирани от Българите(първите разумни хора на планетата) , които трябва да разпространят знанието на останалите човекоподобни по света .

   Изтриване
  2. До ирена янчева16 декември 2018 г., 22:16 ч.

   Трудно е да се направи точна датировка, по-скоро може да се съди за възрастта по стила и особеностите на иконографията.

   Изтриване
 12. Привет, Павеле, отново интересна тема.

  Имам поне три коментара. Името Мадара е много разпространено в древността, мисля че имаше някаква статия в интернет където се изброяват топоними от цял свят. Все пак да се ограничим засега в Средиземноморието и Балканите. Мисля че модър, тази интересна дума, която може да значи едновременно и синкав и червеникъв има друг корен и е различна от Мадара. Мадара е по скоро със значение каменист, скалист, а оттам и гол и плешив. Мадара по скоро означава голяма скала. Затова и нейното съотвествие е по-скоро думата Каменница. Левка ори би било по-скоро Беласица, Бяла гора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей,а дали пък не можем да изведем името от Матер, Мадер - майка, още повече че на първите зарисовки на монумента фигурата на конникът прилича повече на жена,а сега е много изветряла скалата и не личи точно от какъв пол е фигурата? На мен лично ми прилича на жена на лов съпроводена от лъв и куче.Коя древна богиня е изобразявана по този начин?

   Изтриване
  2. Ти ли си, Петре? Може да извлечем името Мадара от майка, да. Маторние гори е наричана Стара планина в Средновековието, а възможно и преди това. Знаеш твърдото ми мнение, че жена на Мадарския конник няма. Тази илюзия се дължи на полуобърнатото положение на торса, на фигурата, но затова пък тя е мъжка.

   Изтриване
  3. Определението за цвят, модър и до днес се употребява в Западна България и е лилав цвят. Не зная доколко е коректно да се приемат за еднозначни неименованията Витина и Витиня. Имаме и планина Витоша, както и река Вит. Може би наименованията не са свързани с траките витини, а с формата имаща извивки. Няма как да не се види разликата в наименованията и на местности и на реки и на богове при траки и славяни. Траките най-вероятно са едни от участниците в ентогенезиса и някои от тяхните наименования са се запазили. Траки участват и в гръцкия етногенезис, затова съвременните гърци нямат ясно изразени негроидни черти. Траки участват и в турския етногенезис. Единствената тюркска наросност която не е монголоидна. Интересна е и легендата за медния великан Талос, охранител на Крит.
   Колкото и важна да е историята, тя винаги се е подчинявала на актуалната политическа конюнктура. Бъдещето на България се определя от политиците. За сега това са случайно попаднали хора в политиката, основно майкопродавци. Мястото на България не е в тези "съюзи" които се появиха след преврата през 1989 година с помоща на юдеомасонерията. За времето след преврата нищо не се подобри, напротив, влоши се. Налага се виждането, че преврата даде възможност на българите да напуснат страната си и да станат чужди граждани, работещи за икономиката на приемните страни. Това обезлюди страната. Е в природата няма празно място. Мястото им се зае от дошлите с османската войска индивиди от Раджастан, наричани днес роми, а иначе цигани.

   Изтриване
  4. Вие казвате - "Няма как да не се види разликата в наименованията и на местности и на реки и на богове при траки и славяни."

   Проблемът е в това, че реалността показва точно обратното - Не могат да се намерят разлики между дунавските славяни и северните траки:

   1. И при северните траки и при дунавските славяни, съпругата извършва ритуално самоубийство при смърт на съпруга.

   2. И при северните траки и при дунавските славяни е типично влизането в бой с тежък щит и две копия.

   3. И при северните траки и при дунавските славяни има особен вид бойци, които се сражават голи до кръста.

   4.И северните траки и дунавските славяни са описани като едри, силни хора със светлокестенява коса.

   5. Няма разлика между керамиката на северните траки и дунавските славяни, това кара някои хора да смятат, че няма славянска керамика, което е пълна глупост, реално няма нова керамика - доказателство за това, че Теофилакт Симоката е бил прав твърдейки, че старото име на дунавските славяни е било гети, т.е. северни траки.

   Северните траки са имали съседи и роднини, това са многобройните венети - дедите на поляци, руснаци, чехи и др. Това е причината българския да показва прилика с полски, руски и т.н.

   Никой народ в Източна Европа не е изчезвал, изгубили са се старите имена, забравена е историята с любезната намеса на чужденци.

   Изтриване
  5. Господин Серафимов,"любезната намеса на чужденци" изобщо в българската действителност е актуална и днес. Като пример спирането на изгодните за България енергийти проекти.
   Защо наблягате на така наречените от Вас "дунавски славяни"!В Динарските Алпи, много близо до днешната територия на България се се зародили хаплогрупите R1a и I2, откривани и в съседни славянски страни. Все пак тази голяма общност на венетите не създава държавност Венетия или Венеция, а само един град остава с тяхното име-Венеция. Но две държави от венетската общност днес се наричат Словения и Словакия! И двете са били в състава на Австро-Унгарската империя, не на Руската империя, каквито съмнения могат да имат някои пишещи в блога Ви.
   Жертването на съпругата след смъртта на съпруга е не само обичай на траките, има го и на север при викингите има го и в Азия. Кой от кого е повлиян или това е самостоятелно приемане, не зная.
   В статията си от 11.05.2013 г., "Неизвестните тракийски богове" привеждате списък в който фигурира Перкун. Защо веднага приемате, че това е Перун. Нима и цветето перуника има нещо общо с "удрянето, перкането". Все пак там ги няма славянските Лада, Велес, Сварог и Джерман.
   На скулптурите от тракийските могили виждаме хора облечени в туники и плащове, което предполага мек климат. Облеклото на славяните е различно, виждаме го в старите народни носии.
   Не смятам, че някой народ от Източна Европа е изчезнал. Мнението ми е, че траки и славяни образуват общност към която впоследствие се присъединяват и българите. Но нова не са родствени племенни групи. Това ни прави и по-различни от съседни и по-далечни славянски държави. Различни като генотип, различни като говор, различни и по манталитет.

   Изтриване
  6. Глупости на търкалета ! Доказателствата за повлияване на Траките(Българите) върху населението на останалия свят има достатъчно и са неуспорими .
   1.Винаги където и да се появят някакви вярвания в богове , това съвпада с хронологията на преселение на Българи към съответния регион . Викингите даже казват сами , че са получили знанието и боговете си от Залмоксис(Българинът).
   2.Нека оставим сведенията на летописците за тази хронология , защото тя може да се счита само за отправна точка . Именно в периодите , в които се говори за идване на ,,сияйните,,(Българите) винаги се намират Български инструменти на бита и културата същите каквито имат първообраз у нас , без никаква разлика .
   3.Винаги , където са пренасяли познание Българите са обоготворявани . В Шумер даже е записано , че извънземни или Богове са дощшли от север и са създали цивилизацията им . Случайност с посоката - не мисля .
   4.Винаги , където са пренасяли познание Българите са оставяли топоними и хидроними . И това съвпада с хронологията на миграция според науката .
   5.Не е случайност , че всички народи повлияни от Българите заемат основни думи от тях .
   6.Няма как Българи и Траки да са 2 различни народа . Просто няма 1 реална причина . Всичкият бит,вярвания,език,писменост,техника на труда,бойни уреди,гени и др. съществени елементи определящи народността са еднакви без да има и най-малък намек за нещо различно .Съвпадението е 100% , все едно да сипеш вода от един и същ извор в две различни чаши и да търсиш разлика между тях . Смешно е !
   7.Обобщение: Няма как за период в , който е ясно , че има миграция на хора в даден регион да има съвпадение на всичките неща , които ти изброих по-горе и да се твърди , че това не са Българи . Може по някаква случайност , да се пренесе нещо взаимствано от Българите от някой друг народ на трети такъв . Но тук става въпрос за всички елементи на даден народ , което е невъзможно . Шансът това да се случи е равен на този след 1 секунда астероид да унищожи Земята . Сега надявам да си разбрал , защо Българите са Тракийци и те са повлияли на всички останали народи във всяка една сфера от развитието им .

   Изтриване
  7. Винаги е радващо да срещнеш интелигентни коментари, като на анонимен от 19, 15.49 ч.
   Ето нещо по повод Пирин, Перун, перуника и Пириней - http://andorey.blog.bg/history/2012/06/14/ot-pirin-do-pirineite.967849

   А ето нещо по повод Хемус и Хималай - http://andorey.blog.bg/history/2012/07/10/i-ot-hemus-do-himalaite.977680

   Изтриване
  8. Хемус, Хималаите, Mons Imeus на територията на Италия, Емона на територията на Словения, а и Ематия - древното име на Македония, са от един и същ произод, като хората, които са дали имената със сигурност не са иранци.

   Изтриване
  9. г-н Анонимен19 декември 2018 г., 15:49 ч.

   Ако англичани живеят в родината си,облечени с якета и дълги панталони се преместят и основат колония в северна или южна африка и започнат да носят шорти и тениски,това означава ли ,че те вече не са англичани?Или пък обратното ако черната раса покори европа и поради климата им се налага да носят шуби и ушанки,това значи ли ,че те не са африканци?. Ако смятате земята като една статична климатична система,където не имало температурни промени или миграции на народи от един климат в друг, то човек би ви сметнал за малоумник.
   Само за пример бихме казали,че в средновековието е имало малко глобално затопляне.Следователно по онова време по-северните нам народи са се обличали по-леко.А след това температурите падат,като 16-ти век е един от най-студените от ледниковия период насам.Често гледайки наши носии съм оставял с впечатлението "не са ли малко дебелички тези дрехи за нашия климат".Но при условие ,че през 1700,1800 температурите са били по-ниски,това обяснява защо им са били нужни по-дебели дрехи.Според вашата теза...понеже днес ни се налага да носим през лятото ,а и вече зимата донякъде, по-леки дрехи,следователно ние не сме онези българи от 1800.

   Изтриване
  10. Господин Невенов, благодаря Ви, че Вие притежавайки енциклопедични знания ми показахте, че съм "малоумник". Все пак, англичаните в Зимбабве и Южна Африка не ги наричат банту-негри. Също така големият брой негри във Великобритания ги прави граждани на страната, то не са англичани, шотландци или уелсци. Вие смесвате две етнически групи, траки и славяни.
   Последният ледников период в Европа приключва преди около 14000 години.
   Да погледнем и етнографията. Многото златни тракийски съкровища открити по българските земи предполагат, че златни елементи биха украсявали тракийските дрехи. Това не виждаме от данните които са достъпни. Но славянската женска дреха от трънския край, наречена литак грее в злато.
   За Вас не зная какъв българин сте, но аз съм славянин. Нито тракиец, нито наследник на протобългарите на Исприх. Ето това Вие, както и някои пишещи в този блог, не можете да понесете, а иначе сте толерантен!

   Изтриване
  11. Не виждам от къде правите заключението че женската носия от Трънския край е непременно "славянска".
   Мотивите и характера на тази носия, съм виждал и в италянски,скандинавски и в някой германски носии.Това значи ли ,че и италянците,скандинавците и германците са славяни?Или по-скоро става дума за тракийско влияние поради документираните миграции на тракийски племена?
   Не бих се нарекъл толерантен. Определено отворен за различни мнения.Но що се отнася за "славянския" произход на българите, не съм много убеден в вярността на тази теза.Още повече,че знаем от къде се пръква идеята за "славянските народи".

   Изтриване
 13. На остров Крит е роден един от най-големите гръцки писатели - Никос Казандзакис. Ето едни мои разсъждения, по едни негови наблюдения, върху съдбата и историята на Крит и изобщо Гърция. - http://andorey.blog.bg/history/2012/08/01/proizhod-na-gyrcite-spored-slovata-na-pisatelia-nikos-kazand.984727

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-голямото постижение на южните ни съседи не е нито в областта на изкуството, нито на науката, а в това да умеят да асимилират други хора и да си припишат постиженията им.

   Изтриване
 14. Здравейте ф-н Серафимов! Като цяло много добра и ясна статия ,но искам да направя едни малки пояснение или забележки . Не си споменал важен факт , че Ида е най-старото име на Родопите . Също ми направи лошо впечатление една некоректност при изброяването на племената , а именно това ,че си ги нарекъл народи , а те дефакто са един и същ народ , който просто обитава различни региони(колонии). В днешно време у нас има Хасковлии , Добруджани , Пловдивчани и т.н. ,но те не са различни народи а всички са Българи . По този начин можеш да въвлечеш в заблуда някой не добре запознати читатели. Виждам , че отбягваш това да слагаш общ знаменател на племената и описваш в скобички че само Мизите в по-късно време са наречени Българи , което пак е заблуда . По времето , когато Мизите са наречени Българи има само няколко племена , които живеят на различни територии но всички те са комбинация от по старите науменования просто със времето племената се сливат и приемат нови названия . По тази причина срещаме Масагети(Мизогети) , името Гетомиз(това си е просто наименование на човек , който е от племето смесено от Гети и Мизи ). Причината да се получи това словосъчетание е фактът , че когато са се сливали Български племена под общо название обикновено тези , които са били или повече на брой, или по силни и храбри, или с по свещен характер обикновено са запазвали името си . Само ,че за Гетите знаем , че са най-смелият и храбър клон(племе) на Българите(Траките) а пък Мизите са най-многобройни , което се дължи на вливащите се в тях по-малки племена , които приемат името им(все пак Мизите са комбинация от племена южно от Дунав , а е повече от ясно че поне 60% от Българите(Тракийците) живеят на юг от Дунав.Това е причината повечето племена , които идват от областите Мизия,Тракия,Македони,Атика,Мала Азия и др. южно от Дунав територии да приемат името Мизи , които са им по-лесно достъпни,все пак река Дунав не е поточе и това води до многочислеността на Мизите. Поради причината , че тези 2 племена са с голямо влияние решават да направят компромис и да обединят името си . В по-късни времена все пак те приемат общото име Българи , защото времената са се променили и вече е налице нуждата от цялостно обединение на всички Български(Тракийски) племена .Та според горенаписаното може ясно да напишеш на читателите , че тези всички племена в по-късни времена се обединяват под името на няколко на брой Български племена ,част от които е Мизите ,които пък по-късно са наречени Българи заедно със взички останали племена. Затова се получава и парадоксът след освобождението през 681г. с границите на България. В една стара твоя тема ти си засегнал въпроса с това как е изглеждала реално България след освобождението и ясно се вижда , че картата отговаря на 100% на всички неразкъснати Български(Тракийски) племена . Да доста сънародници остават далеч от освободената си държава , но затова допринася и геополитическото положение по това време. Рим е в упадък прояден от размирици и нагли актове от различните народи в него, но е строго решен да върне загубените територии . Арабите увеличават влиянието си и започват да застрашават сериозно свободата на Европа . Хазарите притискат Българите от север . Всички тези обстоятелства допринасят за това княз Аспарух и последвалите го няколко владетеля да се стремят в организирането на стабилно ядро в земята , която е тяхна още откакто свят светува и знаят , че от нея по свята няма . Все пак на тази земя се появява знанието , което е отредено само на тях и те в по-късни времена ще са причината за неговото разпространение по света , за което също има ясни доказателства . Ако се погледнат обстойно фактите ще стане ясно , че всичко е тръгнало от Българите и тяхната свещена земя , която днес въпреки и доста урязана все пак е запазила част от най-сакралните си региони . Първите геометрия,астрономия,език,писменост,земеделие,скотовъдство,грънчарство,музика,металодобив и металообработка,колелото и редица други са от нашите земи и използвани от нашите деди . Благодаря за хубавата статия и весели празници !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 17 декември 2018 г., 19:19 ч.

   Да Ви кажа честно, за първи път чувам, че Ида е старо име на Родопите. Ако не се лъжа, Херодот е първият, който пише за Родопите -8.116, за Ида също има споменаване -7.42, но локацията е Мала Азия, не Балканите.

   Колкото до етническото име Гетомиз, за него съм споменавал преди една година - ЗАГАДКАТА С “ИЗЧЕЗНАЛИЯ” НАРОД МИЗИ – КЛЮЧ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

   http://sparotok.blogspot.com/2017/12/blog-post.html

   Весели празници!!!

   Изтриване
  2. Добре , а за сливането на Българските племена , какво ще кажете . Мисля , че това даже е заглавие за ваша нова тема . Защото е ясно , че Мизи , Беси , Гети и още няколко големи племена са състевени от много други , които са приели тяхното име . Ясно е ,че Мизите са първите , които са наречени Българи , но това е поради причината , че областта , която обитават е позната и като България поне 3,4 века преди освобождението . После названието Българи приемат всички , племена поради факта , че Мизите наричани още Българи са били най-многобройни . Това според мен е неуспоримо доказателство за произхода на името на държавата ни и защо дедите ни са я нарекли така .

   Изтриване
  3. И аз съм съгласен с това, но искам да забележа, че напразно се вторачваме толкова много в името българи, както и от кога е станало обединително за траките, нашите предци. Важно е като доказателство, но имената се менят. Не името е главното, а същността! Ето, аз съм капанец, както и моят прадядо, който преди повече от сто години се връща доброволно от САЩ и е убит от руски/сръбски или румънски/ куршум на Добружанския фронт. Това го прави българин! Няма нищо по-съществено от това, за какво си готов да умреш! Изборът за това е най-великият избор! Нека не се връзваме на противмниците на истината за техните приказките за второстепенните неща, а да отстояваме главното, че траките, това сме ние българите, както и сърбите, хърватите, румънците и част от други балкански днешни народи.

   Изтриване
  4. Нека, аз да Допълня! Пълни измислици, неподкрепени от никакви археологически и исторически източници!
   Обръщам внимание на коментара ви
   ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK16 декември 2018 г., 19:09 ч.
   До Анонимен 16 декември 2018 г., 16:38 ч. където казвате, Михаил Сирийски...пише...за идване на скити, чийто вожд носи името Болгар. По чието име се нарекъл народът, и на който византийският император позволил да се засели на Балканите.
   Вие и последователите ви, явно не можете да осмислите, какво сте написал, което показва колко 'добре' анализирате текстове и как просто си измисляте история!
   Тези, които се нарекли българи по името водача си, ще са останалу доста учудени да срещнат други 'българи' с патент върху името, на Балканите!
   Я обяснете сега, чие име сме наследили - едва ли е на 'местните фалшиви българи', за които няма никакви данни на са съществували преди идването на истинските - скитски българи, скити, заради мястото откъдето са дошли - Голяма Скития!
   Забавно ми е да ви чета измислиците, продъжавайте!
   Иванов

   Изтриване
  5. Г-н Иванов,не зная дали наистина Ви е забавно или скърцате със зъби от злоба, но каквото и да е, все пак, опитайте следващият път да се изразите по-ясно.

   Надявам се да не се опитвате да защитите верността на свидетелството на Михаил Сирийски, това е causa perduta :)

   Хайде, да приемем, че някакви скити са дошли в първата година на властване на император Маврикий,т.е. 582-ра година. Нека приемем, че тези скити мигновено са приели името на вожда си Болгар. Нека приемем и, че римляните веднага са разбрали това и без да се колебаят употрябяват за дошлите от Имеон скити името българи.

   Дори и тези чудеса да се случат, пак доста неща не се връзват. Причината е проста - за българи се говори доста по-рано от времето на властването на император Маврикий.

   1. Орбини предава сведения на Касиодор, според когото българите се сблъскват с армията на император Теодосий Велики през 390-та година.

   2. Лъв Дякон пише за конфикт между българи и лангобарди в Панония, някъде към 450-та година.

   3. По сведения на Касиодор, на Балканите има сблъсък между българи и готи, някъде към 480-та година.

   4. В хрониката на Теофан се споменава за акции на българи в Тракия, през 494-та година.

   5. Комес Марцелин описва битката между българи и римляни на река Цурта, Тракия, 499-та година.

   6. В Похвално слово за Теодорих, Енодий споменава българи през 507-ма година.

   7. През 513-514-та година тракиецът Виталиан предвожда българи в битките с легионите на император Анастасий.

   8.През 530-та година има сражение на българи и войска предвождана от гепида Мундо в Илирия.

   9. Комес Марцелин съобщава за битка между българи и римляни на река Янтра, през 535-та година.

   10. През 550-та година Йордан пише за нападения на българи, анти и славени, като тези нападения са започнали около 20 години по-рано.

   Пустите "фалшиви" българи се споменават твърде често не просто преди първата година на властване на император Маврикий, но дори преди този човек да се роди. Няма как, за да Ви угодим, да се престорим, че планини от информация не съществуват и да приемем смешната приказка на Михаил Сирийски.

   Изтриване
  6. Мисля, че трудно ще намерим по-коректен към историята ни коментар от този ви, г-н Серафимов, което е похвално и го приветствам с голяма радост. Но всичко излижено от вас показва че българите нв са тракийци! А част от хунския съюз скитско племе, защото идва от Скития! Съгласен съм с вас за наличната информация, но тя по никакъв начин не показва, камо ли доказва, че българите са преки наследници на която и да е тракийска общност - гети, одриси, мизи, даки..и не са живели от памтивека на Балканите. Идеята, че българите са скити, сармати или иранци, в общия смисъл, не в частния, който отхвърляте, и който изобщо не се има предвид, когато се говори а ирански народи, е базирана на информация от старите автоеи, които споменават българите като нещо различно от славяни, анти, хуни, а тъждеството с мизите е от късен период. Евнапий казва, че скити (готи) мразят хуните, както римляните, готите! Още споменава, че скитите (готи) се скарали дали да продължат с дадената клетва да вредят всячески на римляните или да са им благодарни за спасението от хуните! Преди него Дексип, казва, че когато карпите воювали с мизите, започнала скитската война! Къде са карпите, къде са мизите! Готите, казва, опустошили империята и избили много траки! Прокопий казва, че готите преминали Дунава и първо завзели Панония, а после били преселени в Тракия! Още, че готските племена са много и някои ги наричат гетски! Което според мен показва, че гетите не са били като траките на Балканите, а някаква смесица, като се има предвид, че много германски племена са преминали точно по тези земи. Относно Йоан Малала, разказите му са ни известен от късни преписи и преводи, когато българите са в апогея си, затова и твърдението мирмидонци-българи, е така дискусионно, като възможен архаизъм от преводача. За бунта на Виталиан, казва, че води хуни и българи, но по-нататък,... натоварил на кораби хуни и готи, но(!) бил победен и с потапянето на корабите му, умрели и хуни, готи и скити(!)! Откъде дойдоха скитите? Къде са българите, ако не са някой от тези три - хуни, скити, готи? Мундо е гепид и се заселва в Илирик и се бие срещу хунска войска от различни варварски народи! На Балканите не е имало българи от памтивека, те идват след 2-3 век от Скития, зад река Танаис, и като подчиняват местното население, наследяват и местни обичаи и практики прикрити чрез християнството, което става обща религия в България след 9 век.
   Иванов

   Изтриване
  7. Вие господин Иванов като искате дисксусия, защо не се регистрирате? Без грам доказателства, Вие се опитвате да пробутате мнения, които трябва да бъдат приети. Но наистина ли мислите, че всички сме дебили и не можем да схванем, че ни подвеждате? Мисля, че господин Серафимов е допуснал голяма грешка като Ви е позволил да коментирате в този блог, но това си е негова работа, дано само скоро да разбере, че вашата цел е да вредите.

   Изтриване
  8. Г-н Иванов, виждам, че отгово пренебрегвате важни сведения, за да изкарате скитите азиатски народ.

   Диодор Сицилийски разказва за похода на скитския цар Сипил и тракийския владетел Мопс. Действията са се състояли преди Троянската Война, т.е. около половин хилядолетие преди официалното “идване” на скитите от Азия.

   Разказвайки за Йо, дъщерята на цар Инах, Есхил също споменава скитите и мисля, че не е нужно да напомням за това, че Йо е героиня от времената преди Троянската война.

   В книга 7-ма Страбон обяснява, че описаните от Омир Троянски съюзници – ипемолги и галактофаги, са реално предците на скитите.

   Страбон гледа на саките като на източни скити, но в схолия към работа на Аристофан е казано – саките са траки.

   След Страбон, един друг автор – Касий Дион определя северните траки даките като клон на скитите, но споменава и за прародината им край Родопите.

   По-късно, без никакво колебание Стефан Византийски казва – Скитите са тракийски народ.

   Тези сведения показват, че просто няма как скитите да са дошли от Азия, а по-скоро принадлежат към палеобалканските народи, част от които мигрира в посока изток. За това също има сведения, става дума за описаният от над 10 стари автора поход на Дионис в Индия.

   Да се изкарат скитите азиатци е точно толкова логично, колкото да се лансира твърдението, че англо-саксите произлизат от Индия понеже има сведения за дълго английско присъствие в Индия.

   Прародината на един народ и преселенията на този народ, са две напълно различни неща.

   Изтриване
  9. Прабългарите, така наречени, идват от района на Боспор кимерийски, днешният Керченски пролив. Дали там са се наричали българи обаче е малко труден въпрос. Потомци на траките ли са те или на скити? Да не забравяме обаче, че това са близки народи - траки, даки, скити, кимерийци. Дори кимерийците са наречени от академик Державин - най-източният клон на траките... Защо? Защото на територията на Боспор кимерийски имаме заселване на тракийски племена от най-древно време. Главните такива по времето на Античността са синти и меоти.
   Откъде идват българите на Аспарух - http://andorey.blog.bg/history/2016/01/28/otkyde-idvat-bylgarite-na-asparuh.1425670
   http://andorey.blog.bg/history/2016/01/31/aspurgite-i-asparuh.1426488

   Изтриване
  10. Г-н Серафимов дали сте се питали, защо Прокопий и други автори около неговото време са първите, кото се опитват да обяснят с подробности кой откъде и защо идва на Балканите? Защо Страб8н или Плиний или някой друг не го е наоравил преди това? Обръщали ли сте внимание, че повечето автори просто твърдят че едни са еди какви си, деуги са други...Вие не вярвам да смятате скитите за един единствен народ, не, би било много жалко да се чуе подобно нещо от иначе начетен човек! На вашите читатели и поддръжниците ще напомня, че Агатий казва - народите отвъд Меотида и отсам планината Имай в Азия се наричат общо скити и хуни, но поотделно си имат свои имена, част от които дошли в Европа (това значи Балканите в древността)! Защо да разкават такива 'лъжливи' истории, това са уважаваи за времето си хора! Толкова ли е нямало един да каже, това е лъжа, истината е друга! Защо разясненията стават 100-200 г от първата им поява? Ами, заради достъпа до информация, предполагаме! Вие котригурите, утигурите, онугурите смятате ли ги за български племена или не? Нека да ви напомня, че българите, както и други общности по това време са раздробени на родове и племена със свои водачи! Теофан Византийски казва - на югоизток от Танаис обитават турките, накога наричани масагети! Менандър пък казва, че рурките се наричали саки! Не е важно в случая кой как ги е наричал, а къде ги разполага на историческата карта! Това прави и българите скитски, хунски и нетракийски народ, защото те идват на Балканите, а не са наследници на балканско население! Може и да са имали някаква част от древната тракийска кръв, която толкова настоявате, че се е разпроатранила, но тя не е останала чиста, а това означава, че за траки на изток от Танаис, е невъзможно да се говори! Прокопий казва, ме отвъд Меотида е страната Евлизия, обитавана от хуните утигури, а на север от тях са безбройните племена на антите! А антите са роднини на славяни и без страх се сношават, казва той! Е какви траки има отвъд Дунав, отвъд Карпатите, на север и изток от Танаис след 2 в?
   Истината се ражда в спора!
   Иванов

   Изтриване
  11. г-н Анонимен...до колкото съм наясно Прокопий е живял към 500г сл.Хр. Което ще рече много след Страбон.Следователно за да не правят описания кой какъв е и от къде идва има няколко вариянта:

   1.Това е плод на целенасочена пропаганда за разделение на народи които са във империята със техните роднини извън нея.До колкото съм наясно....Римската империя е имала подобна тактика за да създаде впечатлението във поданиците си,че онези народи извън империята са чужди спрямо тях,дори и да са от една кръв."Разделяй и владей е добре познат девиз"

   2.Това е в следствие на т.1.Тоест във пост-Римска Империя, свят.Където имената на народите и кой към кое племе и народ принадлежи, са така омесени ,че не се знае кой кой е.Може би е опит да се разнищят тези въпроси.А това никак не ни е чуждо,понеже не само ние,но почти всички държави на балканите,пък дори и някой в европа,до ден днешен се чудят кой от къде е дошъл.

   И двете точки за мен показват,че всяко проявление на империя е може би едно проявление на безкрайно зло.Понеже историята бъка от примери,където идентичности,езици,култури и цели народи биват затривани от лицето на земята,само и само една империя да продължи да функционира и да живее.

   Изтриване
  12. До Анонимен 21 декември 2018 г., 21:34 ч.

   Писалият някъде към 550-та година Прокопий не говори за българи изобщо. Означава ли това, че по негово време в Европа не е имало българи?

   Прокопий пише за славени, а Теофилакт Симоката обяснява, че древното име на славените е гети.

   Прокопий използва за българите името хуни, но има няколко важни подробности - Прокопий уточнява, че хуните са познати и като масагети -BG III.xi.9. Самите масагети Йордан причислява към семейството на гетите и твърди, че град Томи в Малка Скития (Добруджа) е основан от масагетската царица Томира. Това става през VI в.пр. Христа, след победата на масагетите над армията на Кир Велики.

   Масагетите са действително близки роднини на гетите по простата причина, че масагетите са смесица от мизи и гети, т.е. мизо-гети е правилното им име. Такива сливания на сродни народи се срещат при старите балканци. Като пример могат да бъдат споменати медо-витините, дио-бесите, мизо-македоните, сатро-кените.

   Прочее, истината не се ражда в спора. До истината се стига не със спор, а чрез непредубедено изследване и проверка на всички факти.

   Изтриване
  13. Павка, малка поправка по т.2 Историята е на Павел Дякон, не на Лъв, просто си се объркал, но по-важно, понеже виждам, че няколкократно споменаваш тази и според мен много съществена история, ако се опиташ да направиш свои изчисления, ще видиш, че просто няма как, невъзможно е случката с Агелмунд да е от 5в, а най-късно от края на 4в. дори по-вероятно втората половина на 4в. За жалост нямам достъп до профила си във ФБ, където бях опитала да разгледам този въпрос доста подробно, но даже и някои чужди уикистатии си позволяват да укажат такава датировка на събитията. Можеш да вземеш описаната от П. Дякон генеалогия, да видиш колко поколения са това и да ги засечеш с Одоакър, за когото знаем, кога е живял. Той е съвременник на 4тия по ред наследник на Агелмунд Годеок. Между Агелмунд и Годеок са Ламисио, Лету и Хилдехок и те са син на сина на сина, а знаем дори, че единият от тях Лету е бил на престола 40 години. На престола, не просто живял. Както и да го смятаме, все 4 в. излиза.
   Поздрави
   Дес
   и не спирай да громиш с разум неразумните 😉

   Изтриване
  14. За мен е удивително как човек може да приема безрезервно за истина пълните абсурди от разказа на няква безумна хроника от 12в. и в същото време да отрича сведения от съвременници на събитията от късната античност и да ги нарича късни анахронизми като тъждеството, поставено от тези автори между българи и мизи, както и други тракийски народи като пеони, панони и пр. Това следствие на някакво странно мозъчно увреждане ли е, що ли. Да не говорим за факта, че всички събития, отнасящи се до българи в онези първи векове, изобщо всички първи съвсем преки и ясни споменавания на българи се локализират всъщност твърде на Запад:все около Панония, Мизия или югозапад, но не и север-североизток.

   Изтриване
  15. До Анонимен12 януари 2019 г., 15:39 ч.

   Деси, благодаря за поправката! Действително се касае за Павел Дякон, а не за Лъв Дякон. Хубаво го е казал народа за бързите неща... :)

   Изтриване
 15. Едно мое предаване за Мадара, отпреди 4 години - https://www.youtube.com/watch?v=eUnmEMlisXo, с включен 15 мин. филм "Мадара - култов център през вековете".

  ОтговорИзтриване
 16. Много моля, уважаемият г-н Серафимов и аудиторията да се запознят подробно с последните научни (подчертавам научни) изследвания на великия тандем Танев-Манев. В тубата има техни лекции. Казвам това, защото оставам с впечатлението, че техният принос не се взима в предвид в публикациите и коментарите, а е съществен, неуборен досега! и неглижиран.
  Хора на точните науки, а се налага да вършат работата на "историците".

  Изнамират (с години търсене) и превеждат Археометъра на Д'алвейдър.
  Възстановяват истинската Глаголица (поредност и генериране).
  Възстановяват истинският български календар и зодиак (1 ден грешка на 132000 години и начална дата 5505г пр.н.е.!) и удрят в земята всички бг 'календаристи' тиражирани в последните деситилетия.
  Датират абсолютно прецизно целият именник на Българските Князе.
  Хващат Бешевлиев и други в лъжи и прикриване на истината (ГИБИ) и например доказват, че не Тервел е победил арабите, а племенникът му Кормесий и то в друга година от официалната.
  Извеждат истинските цветове на знамето ни (самарското е), честотите на нотите и т.н.

  Нямат нищо изсмукано от пръстите и всички изводи се базират на математически доказателства, извори и археометъра.

  Например: https://www.youtube.com/watch?v=Nwd-7AEQGqg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво е, че вземате страната на хора, които уважавате, но призивът си трява да отправите не към мен, а към учените от БАН. Аз се намирам в същата позиция, в която са господата Танев и Манев. Има и други - нашите методи на работа се различават много и в такъв случай не виждам как ще мога да ги подкрепя, след като не съм в състояние да проверя верността на доводите им.

   Четох тяхна работа (надявам се да не съм бил подведен и наистина да е тяхна), за азбуката Ватан, за това, че на санскрит 'шем-ан означава „Божественото небе на славата съм аз“,сиреч словото или принципът, а шеми-ах означава „Божественото небе на славата излъчва горещо слово“. Господарят на ШеМа е Меши-ах – принципното слово на всевишният Бог.'

   Намирам това за крайно несериозно, тези твърдения са напълно произволни и няма как да се дефинират като истина. В този случай се съмнявам, че господата притежават дори елементарни познания по санскрит. Господата Танев и Манев говорят за някаква азбука/език Ватан, а това е измислица на един френски окултист.

   Откога окултизмът стана наука?

   Прочее, знаете ли, че vatan е турската дума за Родина?

   Дано аз да съм този, който се бърка...

   Изтриване
  2. Намирате го за несериозно понеже не сте разбрали метода му на действие . Няма как всички свещени азбуки в свеа да отговярят на еднакъв числов принцип по между си . Този числов принцип пък отговаря точно на изискванията на една азбука да е свещена . Буквата ,,глагол'' пък точно отговаря на зависимостта , която определя името на азбуката . Просто има прекалено много точни пресмятания , които не могат да бъдат наречени ,,окултизъм'' или измислица . Трябва да разберете , че работата на Танев и Манев е базирана на математиката и астрономията , които са точни науки . Там няма : Ама може би така станало ; Възможно е : Предполагам че е така и т.н.
   Дори и да кажем , че така нареченият Ватан е исмислица пак се губи смисъла , защото другите азбуки , които ги знае цял свят отговярят на точно определените зависимости , което не може да е случайност . Да не казвам , че въпросният французин е бил привърженик на Богомилството , учението на Българите борещо се с фалшивата гръцка патриаршия и целящо да възстанови истинската Тракийска(Българска) апостолска църква от 4 век . Доказателствата за тази църква също са неуспоримо представени от господата Танев и Манев . Така , че може би този Ватан е запазено познание от Българите . Затова е малко неосновано отхвърлянето ви на нещо без да е изясненена неговата цялост . Почти съм сигурен , че франсето е получило познанието от последователи на Богомилите .

   Изтриване
  3. Какво да се разбира анонимни господине? Окултизмът не е наука, никога не е бил и никога няма да стане.

   Азбуката Ватан не е нищо друго освен измислица от ново време.

   Когато намерите стар документ на български език, който да е изписан с тази азбука, обадете се.

   Изтриване
  4. Уважеми г-н Серафимов, аз не съм горният Анонимен.

   "Азбуката Ватан не е нищо друго освен измислица от ново време." - орфеевите каменни надписи са на Ватан, сигурно това имате предвид под 'ново време'. Ватан е предпотопна азбука!

   "Когато намерите стар документ на български език, който да е изписан с тази азбука, обадете се."
   - разбира се, как го искате този документ? На кожа, пергамент или дървени таблети? Или искате да ви заведем в библиотеките на Ватикана?
   Вие по-добре от нас знаете, че всичко съществено е отдавна заличено.
   С последното си изречение Вие сте този които започва да звучи несериозно.
   Надявам се, това не е проява на някваква ревност или завист към учени които имат значими постижения както споменатите. Не заприличвайте на "критиците" си. Танев-Манев често чуват "абе не го знам как е ама не е тъй".

   Предполагам няма да публикувате коментара ми, след като не публикувахте и предния ми.

   Успех!

   Изтриване
  5. Добре тогава да ви питам един въпрос за ,,окултизма" . Защо всички свещени азбуки в света имат еднаква цифрова зависимост, която определя основните им букви и една от буквите дава името им (Г-глагол - Глаголица не прави изключение ) . И това ли е ,,окултизъм'' или просто ей така съвпадение на поредица от точни зависимости , като вероятността да съвпаднат е 1 към число наброяващо звездите в цялата вселена .

   Изтриване
  6. Бихте ли обяснил в какво точно се изразява числовата зависимост на буквите в глаголицата?

   Налага се да повторя и по-стар въпрос - ще дадете ли пример със стар документ изписан с азбуката ватан?

   Изтриване
  7. На вниманието на Анонимен28 декември 2018 г., 0:37 ч. и ПавелСерафимов

   Ватан е недоразумение бе хора, един окултист чул недочул и направил от мухата слон. После някакви, които може са за лечение в психодиспансер, взели та подхванали недоразумението и го превърнали в мистерия, че искат и вниманието на хората за налудничавите си "открития". Не ни стигат Тангри, мангри, Умай и балхаристанците, ами ни подхванаха и с болните фантазии на едно смахнато франсе.

   Сега, Анонимен28 декември 2018 г., 0:37 ч., ето ти цитат, чети, мисли ако можеш и се коригирай. St. Yves d’Alveidre was a psychic and a medium; and toward the end of his life, he fell under the sway of his astral instructors to such an extent that his books are perhaps even more erroneous than the books of some other authors of occult novels. Of course, his Agarta and the Supreme Pontiff are his peculiar refraction of the great Shambhala and its Lord. It is amusing to see how he mixed existing exoteric legends with the astral accumulations and instructions received by him from astral impersonators. He is a victim of irresponsible astral instructors. Thus, the name Vatan, given for a secret language sounds strange to an Orientalist. According to him, he got this word from some initiated Brahmin, but in Arabic, Urdu, and Persian, vatan means motherland. Apparently, St. Yves d’Alveidre misunderstand the man with whom he was talking, and who was simply trying to tell him about his mother tongue.
   http://agniyoga.org/ay_en/Letters-of-Helena-Roerich-II.php

   Павеле, ватан не е турска а персийска дума за родина, тук си в грешка, ами няма как да си прав за всичко мой човек :)

   Изтриване
  8. Г-н Колев, май никой от нас не е напълно прав :) Ватан присъства в турски и фарси (ирански), но там е проникнала, чрез арабско влияние, ватан - وطن e арабска дума за родина. Аз знаех само за присъствието на ватан в турския, после разбрах за истинския и произход.

   Изтриване
 17. Madras /məˈdrɑːs/ (About this soundlisten) or /-ˈdræs/[13]) is the capital of the Indian state of Tamil Nadu. Located on the Coromandel Coast off the Bay of Bengal, it is the biggest cultural, economic and educational centre of south India.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мадрас е град в Южна Индия, там живеят хора от дравидски произход, чийто език няма нищо общо с нашия. В този случай се касае за случайна прилика, кактосе касае за случайна прилика с нигерийската Мадара, а и река Мадара в Естония.

   Изтриване
  2. http://kreksofin.blogspot.com/2016/10/blog-post.html?view=sidebar

   Изтриване
  3. И шансът да съвпаднат съчетани шест звука в различни езици във времена без вестници,радио и телевизия от над двеста възможни е.... ?

   Изтриване
  4. Прилики на думи от речта на различни народи има много.

   Изтриване
 18. Господин Серафимов, от името на съвестните ваши читатели Ви моля да не отговаряте на тролове защото тяхната единствена задача е да разводнят темата и да насочат вниманието в друга посока. Този човек, който се подвизава под името Иванов е един от тях, но даже май е от платените, те са най-опасни защото ги подотвят в антибългарски организации.
  С уважение,
  Герган Любенов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гергане, да, има и тролове сред коментиращите, но има и заблудени хора. Заради тях, понякога биват допускани и заядливи въпроси. Когато един заблуден човек проумее заблудата си, той се превръща в един от най-ревностните поддръжници на истината понеже вече е друг човек.

   Изтриване
 19. Намирам линкът за интересен и си позволих да го дам тук.
  Как ще коментирате написаното от
  С.М. Крыкин ?
  Терракотовые «фракийские всадники» на Боспоре

  http://www.academia.edu/33027872/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%90

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Работата на Крикин е интересна, жалко само, че не са приложени изображения на Тракийския Конник. Дашевская от друга страна е публикувала няколко.

   Изтриване
  2. Забравих и този линк http://pifk.magtu.ru/doc/2017/4/all.pdf
   РИМСКАЯ ПОЛИТИКА В СЕВЕРНОМ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
   ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В СЕРЕДИНЕ I в. н.э.
   Н.И Винокуров*, С.М. Крыкин**
   Има много интересни неща, например текст от надгробна тракийска могила на баща с двама сина (на гръцки) с изследване на имената,описание на представените на релефа надгробни сцени(няма снимки обаче) изобщо за тракийското присъствие там и много други исторически данни за Боспора и Тракия в периода на падане под римска власт
   CΩCΤΙΒΙΔΙΩΝΥCΙΟΥ Σωσ{τ}ίβι(ος) Διωνυσίου
   ΚΑΙΥΟΙΔΙCΑΚΟC καὶ υ(ἱ)οὶ Δισακος
   ΚΑΙΠΑΔΑΦΟΥ καὶ Παδαφου
   ΧΑΙΡЄΤЄ χαίρετε

   Изтриване
  3. Имаше любопитна статия с видео в dnes.bg за кукери в Бавария! Та дали това не е останало от преминалите готи?
   Георги Славеев

   Изтриване
  4. Кукери има също в Австрия и Швейцария, предимно в южните части на тези страни, точно както е и в Бавария. Обичаят е непознат в регионите на северните германи, а това показва, че в земите на Германия, Австрия и Швейцария е въведен от други хора.

   Съмнявам се, че готите са го въвели, по-скоро става дума за заемане от една доста по-древна епоха.

   Изтриване
 20. Вие имате един много злостен враг, който от известно време пуска лъжи за Вас и така се опитва да Ви компрометира. Но аз гледам и сравнявам, така правят и други хора надявам се. Този човек се казва Кирил Милчев и има два профила във ФБ, но може да се изживява и с фалшиви акаунти, за да нанесе повече вреди. Аз си мисля, че неговото е ревност, понеже Вие имате 3215 последователи и 5000 приятели, а него го следват около 900 човека, за лайкове да не говорим, при него е като в гробище, тук-таме някой да хареса нещо, с други думи - пълна скръб. Прав ли съм за Кирил Милчев или може би има друга причина за неговата злоба?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че сте прав г-н Георгиев. Аз си нямам представа каква друга причина може да съществува. Кирил Милчев познава добре законите на България, но това не му пречи да ги гази брутално. Както клеветата, така също заплахите и психическия тормоз са наказуеми деяния. Странно как човек, който работи за омбудсмана на България, показва пълно пренебрежение към законите на страната ни.

   Изтриване
 21. Ай стига бе, милиционерът Кирил Милчев още ли се пробва да те унищожава както ги се беше заканил през 2011 година :) Ама май става обратното като гледам, той се смалява и хората го забравят, а ти ставаш все по-популярен сред българските читатели. Не я знам аз причината на Кирчовото поведение, но съм направо шашнат, че един човек може да беснее толкова време и то без да му е даван повод за това. Значи или има някаква поръчка ти да бъдеш оклепан и се дават грантове или работата намирисва на нещо друго :)
  Мишо

  ОтговорИзтриване
 22. Да, Кирил Милчев продължава да ме клевети и да разпространява лъжи. Едва ли има поръчка и даване на суми, за да бъда компроменитан. Смятам, че цялата тази лудост си е инициатива на Милчев. Той май наистина е ядосан, че аз имам повече последователи, а и блоговете ми са по-четени.

  Аз не преча на Милчев с нищо, той сам настройва хората срещу себе си със своето поведение. Ако губи читатели, губи ги заради методите си на водене на спор - с хвърляне на кал по противника.

  ОтговорИзтриване
 23. https://www.kaldata.com/forums/blogs/entry/14790-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8/?tab=comments#comment-30465

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази дама не я чета, отдавна съм се убедил, че 99% от писанията и са спекулации и заблуди.

   Изтриване
 24. https://www.youtube.com/watch?v=ymI5Uv5cGU4
  Видя ми се интересно - промяна на владеенето на териториите по години.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За другите периоди не знам но българската държава определено е била в пъти по-голяма от това което се вижда на това видео. Направо са смехотворни тия ивици дето са ги показали през средновековието. Интересно какво ли е било тогава на север че така се извива като змия тая тъничка но дъъълга държава.

   Изтриване
  2. Това също : https://www.youtube.com/watch?v=P8agot1wGwU

   Изтриване
  3. https://novavarna.net/2018/12/29/%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5/

   Изтриване
 25. Предлагам на гн Серафимов никога повече да не се занимава с лицето Кирил Милчев защото това е загуба на време и нерви. Милиционерът завижда, това е, факт, няма смисъл от дълги анализи и предположения. Милчев има 74 последователи в блога си а Спароток има 656 последователи, как няма да е завистлив онзи! Пълен игнор бе хора, изолация и ползване на времето само за готини хора. Светли и весели празници!

  ОтговорИзтриване
 26. https://www.youtube.com/watch?v=j5qBhVK7zDA

  След 1:00:00 за историците и историята .
  Приема се , предполага се, ...
  Това ни е историята написана от официалните ни историци . .
  Човекът казва от кога се споменават българите и кой е построил 4-те грдаПлиска , Преслав, Силистра , Констанца .

  ОтговорИзтриване
 27. Вие знаете ли че покрай празниците вашите последователи във ФБ и тук във блога са се увеличили? Аз не мога да видя какво е количеството коментари, но със сигурност е в пъти по-голямо отколкото при милиционера от гара Карлово ха-ха-ха.
  А бе Вие си карайте по вашия път а оня, на който няма да му споменавам името ще го забравят още докато е жив защото хем е некадърен, хем е злобар на квадрат, за външния му вид няма да отварям дума ха-ха-ха :)
  Иван

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Манов, коментарите втози блог са малко над 10 000, в стария ми блог са малко над 30 000, но това е само статистика. Тя показва, че има интерес към работите ми, а това, че доста са тези, които са изплашени от истината личи от броя на спам-коментарите, те са 6800. Голяма злоба, голямо нещо е това, но няма да помогне разбира се. Истината ще излезе въпреки пречките създавани от платени и неплатени врагове на България.

   Предлагам да послушаме съвета на г-н Драганов и да не обръщаме внимание на злословещия милиционер. Нека той сам се трови с лъжите и манипулациите си.

   Изтриване
 28. Вижте братския индийски народ как се вълнува и той и не е съгласен с историята си и са поели по вашия път г-н Серафимов, проверете в статистиката си колко читатели са от Индия, вероятно сте ги повлияли, 'както' Дионис в миналото :)
  https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-46616574

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е повърхността, няма точно упоменаване на факти, просто лансиране на вярвания, нищо повече.

   Изтриване
 29. Драги Павле,

  Нека Новата 2019 година бъде още по-благословена за тебе!
  Ти воюваш срещу укриването на истинската българска история. Но нима нашата действителност не е манипулирана във всяка област от една световна клика, като не е пощадена и религията, с цел налагане на световно господство?!
  Бих дал един пример. Предполагам, че си запознат с образа на „голямата блудница“, отъждествена с град „Вавилон, който властва над земните царе“ от Откровение на Йоан 17-та и 18-та глави. Досега не съм чувал някой духовен водач да е заявил решително какво стои зад този образ. А отговорът е математически доказан, като се сравни Откровение 18:24 с Лука 13:33. Но никой не смее публично да заяви това, защото такъв човек повече няма да намери място за себе си на тази Земя!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за пожеланията!

   Ясно е какво се има предвид под голямата блудница, тя е там където е и седалището на мамона, там където се коват веригите за цялото човечество. На тези, които знаят как стоят нещата, няма нужда да се обяснява, а на другите, дори години наред да се обяснява, пак няма да повярват.

   Изтриване
  2. Трябва да призная. че освен вечната канара, Божият Син, ти си, който дава смисъл на живота, който ми остава. Всичко това може да прозвучи твърде преувеличено, но за мен е истина! И името ти е едно такова, необикновено.
   Бъди жив, Павле!

   Изтриване
 30. Нещо интересно...докъде сме стигали в древността.
  ...На ИСЛАНДСКИ мъж е МАДЪУР, а пък жена е КОНА, много близко до КОКОНА...

  ОтговорИзтриване
 31. Таня Василева13 януари 2019 г., 22:34

  Благодарности за полезната информация и знания! Бог с всички вас, носители на светлина!

  ОтговорИзтриване