15.08.2019 г.

БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА НА ТРАКИЙСКИТЕ ОРЪЖИЯ


Доста често мои приятели са ми споменавали, че мечовете, които са изобразени на златните съдове от Панагюрище приличат на ятагани. Чак след време чух мнението на специалиста Георги Михайлов, който също виждаше някаква връзка между оръжието на траките и ползвания от безброй наши хайдути ятаган. Наистина, формата, а и размера съвпадат, една и съща е и територията, на която този вид оръжие се използва – България.В миналото гърците наричат въпросния тип меч копис/κοπίς, а относно името, в речника на Лидъл и Скот се търси обяснение с гр. κόπτω-копая, удрям: κοπίς κόπτω a chopper, cleaver, a broad curved knife, somewhat like our bill, Eur., Xen. κοπίς, ἰδός, Liddell and Scott. An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford. Clarendon Press. 1889


По-ясно обяснение има на български. Aко разгърнем “Български Етимологически Речник” ще срещнем нашите думи кóпнувам-бодвам, копаило-изкривен нож за дълбаене на дървени лъжици (говор Веригово, Карловско), да не забравяме скопувам-отрязвам, а и стблг. скопити-скопявам, т.е. отрязвам. Разбира се най-важната дума е копаило-изкривен нож, точно тя е производната на копис.

Бивайки по-добри бойци, дедите ни наричани по време на Античността траки, не само са изпълнявали фунцията на полиция в гръцките градове, не само са били два пъти по-заплатени от гръцките наемници, но дори успяват да окажат и сериозно влияние над гръцкото военно дело. Южните ни съседи копират както тактиката на далечните ни предци, така и някои от оръжията им. Кописът е излючително ефективен за близък бой, а формата му позволява да се насесат дълбоки прободни и прорезни рани.

Сродна на копис е и нашата дума копие. Нейното древно значение е предмет, с който  се удря, боде, порязва. Всички изброени действия са възможни с този вид оръжие. Интересна подробност е това, че в румънския се е запазила една ценна, също сродна на копие българска дума, а именно copie-кама. Заедно с копаило-изкривен нож, тя ярко свидетелства, че названието копис принадлежи на предците ни.

Вярно е, че освен гърците, египтяните също имат подобно оръжие, а и названието му е почти идентично: кепеш, но за това как траките повлияват народа живеещ край река Нил, ще бъде обяснено по-късно, в друга отделна работа, която засяга и характера на египетската дума мет/меч-меч. Ceга ще продължим с други важни неща.Юрий Откупщиков съобщава за едно интересно име на тракийско оръжие, това е харпе: άρπη' μάχαιρα καμπύλη, Θρακών  (харпе-крив тракийски меч-Clem. Alex. Strom., I, 307). Тук всъщност се касае за сърповиден предмет, който е често срещан атрибут в ръцете на вахканките, а и на бойците на цар Декебал.


Не само формата на харпето прилича на сърп, езиковедите ни определят българската дума сърп като сродна на гр. άρπη. Смятам, че тук не се касае за родство, а по-скоро наша заемка в речта на старите гърци. Сам Откупщиков споменава в работата си за предгръцкия субстрат, че оръжията с криво острие като цяло са непознати на гърците, но за сметка на това са типични за траки и карийци (хора обитаващи Мала Азия, съседи на фригите и обявени от Херодот за роднини на мизите-Her.I.171).

Въз основа на тези, а и на други факти, руският учен смята, че гърците са заели определени видове оръжия както от карийците, така и от траките: “как и в случае с карийцами, греки заимствовали у фракийцев некоторые виды вооружения.” Не можем да пренебрегнем и факта, че използващите харпе вахканки на Дионис са от тракийски произход, култът към божеството на виното преминава при южните ни съседи благодарение на влиянитето на дедите ни.

Друго оръжие подобно на сърпа-харпе е сиката. Тя има същата форма, но е по-голяма по размер, а и е по-опасна поради своята масивност. Тя е употребявана както от даките, така и от тракийските гладиатори. Сика може да се обясни със стблг. сѣкѫ-сека, посичам. Дъговидното острие действително е годно да сечене, а не за мушкане.


Сика, най-горе, изобр. CristianChirita Cluj National History Museumhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Dacian_Weapons.jpg/800px-Dacian_Weapons.jpg
Цитирайки старият автор Хезихий, Юрий Откупщиков споменава за тракийския меч скалме: “σκάλμη ' μάχαιρα Θρακία”. И тук както по-горе трябва да потърсим помощ от “Български Етимологически Речник”. Там срещаме сколи се, сколил -прич.с вероятно значение прекършил, отрязал. Така разбираме, че името на тракийското оръжие скалме означава това, което реже. Сродна на скалме е и нашата дума, тя е сколка-речна мида, тя е свързана и с думата скала, а и с глаголите коля, заколвам, клане,

Интересна е връзката със старонорвежката дума skalm-къс меч. Едва ли обаче се касае за прасродни думи, по-скоро skalm е тракийска заемка в речта на северните германи. В староисл. срещаме skilja-разделям, но в германските езици няма съюз с, както е в нашата реч. При нас глаголите паря, бера, товаря, печеля, рязвам и т.н. могат да бъдат преобразувани със съюза с във формите спаря, сбера, стоваря, спечеля, срязвам. 

Коренът на скалме е *кал/кол, като първоначалното значение е остър предмет. По-късно се появават значения като коля, отрязвам, чупя, разделям, а в случая със скалме, това е направено с типичния за езика ни съюз с, който е напълно непознат на германските народи, т.е. skalm-къс меч е заемка.

Дойде ред на най-известната тракийска дума за оръжие и по-точно ромфея/ρομφαία. Хялмар Фриск обяснява, че се касае за голям, широк меч, като в гръцкия език думата е неясна и навярно е тракийска заемка. Ромфеята е голям меч, но не се отличава с широко острие. Сляпото копиране на думата от страна на дедите на южните ни съседи е довело до това, че названието ромфея/ρομφαία се ползва за всяко оръжие с впечатляваща дължина. В римските исторически извори, името е представено като румпия/rumpia.

Акад. Владимир Георгиев търси тълкуване на думата ромфея/румпия с лат. rumpo-чупя, троша, разчупвам, наранявам, като добавя, че тракийската дума е запазена днес в диалектните български думи рофéя, руфя, а и в алб. rufeje, rёfeje-копие, светкавица.

По необясними причини, нашият учен е пропуснал най-добрите български кандидати, които могат да помогнат да разберем смисъла на името на древното оръжие на предците ни. Въпросните думи са: рубя-режа, сека, *рѫбити-разсичам, орубвам се-отсичам, рубило-ножче,  ръбам-режа силно блг. диал., ръбушка-белег на нещо. 

Ромфея, румпия, рубило са варианти на една и съща дума притежаваща значение – нещо, с което се реже, нещо с което се ломи.За глосата колаврос/κολαβρος-песен, която съпровожда κολαβρισμος-танц с оръжие, дава ценни сведения акад. Владимир Георгиев.Toзи учен тълкува колаврос/ κολαβρος като копиевъртещ, като явно на елемента βρος, нашият учен нашият учен съпоставя въртещ, добавяйки стблг. врьтѣт, блг. въртя. Въз основа на приликата с думите κολέα > κολία-вид танц, за които се изказва предположение, че може и да са фригийски, първата част на глосата κολα-,  е сравнена със стблг. коло, (кол)есе-колело, кръг, ср., хр. коло-колело, кръг, хоро.

Смятам, че в този случай е подходяща друга старобългарска дума, а именно колъ-заострен дървен прът, вид примитивно копие. Така тълкуването на колаврос/ κολαβρος като копиевъртещ придобива доста по-ясен смисъл. А и колът е най-простият вид оръжие, което хората създават за лов и защита. Сродни са сpирл. cail-копие, стнорв. hali-връх, опашка, край.

Алонхон е тракийска дума за копие, тя е спомената от Юрий Откупщиков заедно с осталналите древни названия за оръжия: “άλογχον δόρυ, τό σιδηριον, Θρακικως”. Акад. Димитър Дечев и акад. Владимир Георгиев смятат, че особеният военен термин не е тракийски по произход. Всеки учен има право на свое виждане, но е удивително как точно изследователите с най-добри познания на езиците са пропуснали сведението на гръцките автори, че алонхона е тракийско копие, пропуснали са да видят и сродната старобългарската дума лѫща (лонща) - копие.

За жалост, с това пропуските не свършват. В “Български Етимологически Речник” се твърди, че лѫща е келтска дума (lancia), която с римско посредничество е проникнала в езика ни. Хубаво, но на старокелтски (галски) няма никакво обяснение на lancia-копие, от друга страна, старобългарския предлага логично тълкуване, но никой специалист не е забелязал това.

Лѫща-копие е свързана със стблг. лѫчити-деля, отделям, разлъчвам, а това показва, че първоначалното значение на лѫща е нещо, с което се дели, реже, наранява. Повече от ясно е, че нашите звуци ч, щ са трудни за гърците и поради тази причина, поставяйки и протетично а, са превърнали лѫща в алонхон.

Доста притеснително е, че специалистите дават нетракийски произход и на други имена на тракийски оръжия и атрибути, като например бойната брадва. Сами гърците твърдят, че оръжието е тракийско: πέλεκυς Θρᾁκιος. Проблемът тук е, че пелекус-брадва присъства не само в гръцкия език, но и в акадския под формата pilakku-бойна секира.

Гръцко влияние над акадците няма, но на територията на Акад са живели гутеите, които според мен са клон на живеещите край Дунава гети. Ако приемем, че гутеите са гети, а въпросните гети са наши предци, вече няма да е необяснима мистерия защо в речта на акадците се срещат думи смайващо близки до старобългарските. Като пример могат да бъдат посочени акадско-българските успоредици: балиу-былia-господар, боил, балу-болии-по-голям, битку-бити, бия, удрям, режа, курумату-кръмити-кърмя, храня, думу-дымъ-дим, тъмен, калу-цѣлъ-цял, русум-роусъ, рус, червеникав, сету-свѣтъ-светлина.

Пелекус-бойна брадва може лесно да се обясни със стблг. палица-тояга, нещо, с което се удря. Подобна връзка срещаме между стирл. tuagh-брадва и tuagach-бия, удрям. Тракийската, или както е правилно древнобългарската дума *palek-нещо, с което се удря, брадва, е прекроена от гърците на πέλεκυς, а от акадците е приета във формата pilakku.

Важно атрибут за всеки боец е шлемът. Официално нашата дума шлем е германска заемка, но едно, че няма как стгерм. *helmaz да даде шлем, а друго, че сам Тацит обяснява, че шлемовете са голяма рядкост у германските народи. На Балканите пък има огромно разнообразие от шлемове. Първоначално те са правени от кожа и точно оттам идва и името шлем – от шелмис, дума, която гърците записват като ζαλμός-кожа.


Тракийски шлем и щитове, изобр. Attributed to Apollodorus of Damascus - Conrad Cichorius: "Die Reliefs der Traianssäule", Erster Tafelband: "Die Reliefs des Ersten Dakischen Krieges", Tafeln 1-57, Verlag von Georg Reimer, Berlin 1896, Detail of plate LVII, scene LXXVIII: Victory and trophies


За пелтастите – леко въоръжените тракийски бойци и техния щит пелта знаят всички, които се интересуват от стара история. За жалост дори името пелта е обявено от специалистите за гръцка заемка въпреки изричното споменаване на авторите от времето на Античнотта, че се касае за тракийски атрибут:  πέλτη' Θρακιον ὄπλον”.Тракийски пелтаст, изобр. Skanderbeg~commonswiki assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). Object kept in Harvard University, Arthur M. Sackler Museum, Robinson Collection 1959.219[2]

В речника на Хялмар Фриск намираме следното описание: “пелта-малък лек щит без ръб, изработван най-вече от плетени клонки, с покритие от кожа.” - πέλτη, dor.-ᾱ f. kleiner leichter Schild ohne Rand, meist aus Flechtwerk mit einem Überzug von Leder”.

След като пелтата се плете от гъвкави клончета и се покрива с кожа, дали пък стблг. плетѫ-плета, оплитам няма да даде най-доброто обяснение? Фриск изразява виждане, че пелта е навярно тракийска заемка в гръцкия език, старите автори са пределно ясни, че пелтата е тракийски щит, но нашите специалисти пренебрегват фактите.

Голям пропуск е направен и по отношение на друго име на тракийски щит, а именно парма/ πάρμη. Toва название също е обявено за нетракийско, макар Хезихий да пише: “ πάρμη  Θρακιον ὄπλον”. B “Български Етимологически Речник” e  документиранa думaтa прáмен-късче, снопче вълна или памук, коноп, част от руно, отделен пласт на влачена вълна и др. като се смята, че древната форма е *parmy.

Пармата явно е била метална плоскост, която е облечена от вътрешната страна с овче руно, или пък вълнен, конопен плат, който да помогне за абсорбиране на удара. Обяснението на български е логично, но подобно на пелекус-брадва и тук има сериозен проблем. В работите си Тит Ливий обяснява, че велитите-леко въоръжените бойци, ползват щит наречен парма. Какво обаче прави тракийски щит в ръцете на римляните докато те са още на Апенините?

Алоиз Валде смята думата за келтска посочвайки паралели с галската (?) parma-щит, уелските parfa, parfaes-защитна плоскост, щит, но в келтските ирландски и шотландски гаелски, а също така в бретонски и коруелски присъствие на дума parma-щит, или нещо подобно няма.

Не разполагам и със сведения някой стар автор да е определят пармата като келтски щит. Уелските parfa, parfaes-защитна плоскост, щит, са заемки от латински, или от тракийски. Все пак голяма част от Британия е под римска власт няколко века, а тракийското присъствие там също е добре засвидетелствано, както от епиграфски паметници, така и благодарение на генетични проучвания.

Непонятно защо, редица факти биват напълно пренебрегвани от учените:

- на латински не съществува обяснение за парма;
- на келтски не съществува обяснение за парма;
- гръцките автори определят пармата като тракийски щит;
- пармата е и атрибут на тракийските гладиатори;
- пармата е дефинирана от Вергилий като щит на траките тевкри (трояни), които с Еней идват на Апенините;
- за идване на траки и пеласги на Апенините пишат освен Вергилий също Плиний Стари, Страбон, Ливий;

В такъв случай – какво неясно може да има относно произхода на думата парма? Римляните са заемали военни атрибути от келти, етруски, венети, като това се признава от археолозите и историците.

Защо обаче е проблем да се признае, че и ние сме дали нещо на потомците на Ромул? Та нали точно те гледат на дедите ни като на потомци на Арес!

В миналото, поради сянката на елиноцентризма, се обръщаше твърде малко влияние на ролята на траките в оформянето на културата и военното дело на гърците, римляните и келтите.

Добре известни бяха сведенията на Иполит за това, че галските друиди са попивали от мъдростта на Залмоксис, знаеше се и за тракийските имена на царете на властвалите в Лациум (Италия): Атис, Капус, Капетус, не бе тайна, че поради качествата си на върховни бойци дедите ни са считани за потомци на бога на войната Арес, но веднъж наложеното виждане, че римляни и гърци стоят в основата на европейската култура бе пазено ревниво.

От друга страна, макар още пред XIX век великият родолюбец Цани Гинчев да направи всичко възможно да покаже, че траките не са измирали, а ние българите сме техни наследници, този човек не получи подкрепа от други наши учени. Последвалите Гинчев прогресивни изследователи като Данаил Юруков, Ганчо Ценов, Архимандрит Кирил Рилски, Д.П.Даскалов, Георги Сотиров и др. също не бяха подкрепени от представителите на българската историческа школа.

Истината обаче стои, тя не е унищожена, не е погребана завинаги, това е и невъзможно, защото ние самите сме нейни носители. Докато певческата дарба на Орфей се проявава в магическия глас на българката, то силата и дързостта на Арес са манифестирани от българските войници, които са показали многократно, че бойното поле е действително тяхно родно място.Подвизите при Шипка, Одрин, Сливница, Дойран и т.н. са ярко доказателство за това. 

От нас не се иска да излизаме с голи гърди срещу щикове. За да почетем дедите си, просто трябва да покажем, че носим силата им с гордост и, че сме народ на делата, а не плахи, жалки индивиди чакащи някой да им помогне.  
Извори от интернет:

Rhomphaia


Trajan’s Column in Rome

Dacian Warfare

61 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Поздравления за добре представеният материал. При толкова много примери които постоянно показвате явно БАН трябва да проведе нужните реформи свързани с Траките наречени по късно Мизи а сега Българи! Иначе за какво да купя книга издадена и подписана с логото на БАН което би трябвало да гарантира че информацията в нея е научно доказана и логото БАН е гаранция за качество!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В БАН има много талантливи учени, има хора, от които се възхищавам, но има и други - такива, които ще бранят догмите до последно, като за жалост втората група разполага с власт и влияние. По-лошото е това, че поради тази власт и влияние втората група има възможност да подготви свои заместници, които постоянно да слагат прът в колелата...

   Изтриване
 3. Димитър Димитров15 август 2019 г., 19:30

  Кефиш ме приятел! Шапка ти свалям!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Темата е интересна, но има още по-интересни като например за нестинарите, за нефилимите от Стария Завет и др.

   Изтриване
 4. Има логика в това изложение, няма да си кривя душата, но не мога да си затворя очите пред факта, че Аспаруховите българи нямат ромфеи, нямат харпе, нямат сика. Ако дадете обяснение на това ще спечелите уважението ми завинаги.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Тодоров, съвсем нормално е един вид оръжие да изчезне от употреба. Днес ние не ползваме ятагани, не ползваме и пушки бойлийки каквито са ползвали дедите ни преди 200 години, но това не означава, че не сме българи.

   Нормално е един вид оръжие да се развие. Ромфеята е прав, едноостър меч, точно какъвто е и палаша на старите българи - прав едноостър меч, който обаче е пригоден за ползване от кавалеристи и поради това е по-къс.

   Харпето не е нищо друго освен малък сърп, а такива са ползвани до преди стотина години. Това е оръжие на селянина, не на кавалериста, то се вижда и от изображенията, че се ползва от пешаци.

   За сиката не зная дали е ползвана от редовната ни войска, но отново при селяните оръжието е познато.

   Важното в случая е друго - имената на тракийските оръжия са обясними на български език.

   Изтриване
 5. Това не е наука г-н Серафимов, наистина не е защото Вие пренебрегвате основни исторически извори, в които протобългарите са дефинирани като народ от хунската федерация. С думички могат са се правят каламбури, но с думите на хроникьорите не. Ако искате да бъдете взет насериозно Вие трябва да се придържате към определени правила а не да създавате своя методика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно с историческите извори се правят каламбури. Как може високо образовани хора да вярват, че на гърците може да се разчита да представят истината. Та тези хора са заинтересовани да очернят дедите ни, да завземат земята ни, а нас или да прогонят, или да изтребят.

   Хуните са старите скити, тези скити, които Стефан Византийски нарича тракийски народ. Вие не осъзнавате ли, че е пълен абсурд да се говори за изчезване на най-големите и най-войнствените народи на Европа - траки скито-сармати и илири.

   Не е ли абсурд и на тяхно място, от нищото да се появи многомилионен народ наричан славяни, като този народ побеждава както римляните (византийците), така и германите, а иначе е описан като слаб и неспособен на организация???

   Няма изчезване на старите народи, няма и поява на нови, източноевропейците са потомци на илирите, траките и скито-сарматите, но понеже когато в ново време е писана историята, голяма част от източноевропейците са под властта на германите, то историята е нагласена така, че да пасне на интересите на тези, които държат властта.

   Екатерина не тръгва да става покровителка на славянството от любов, а, за да наложи контрол - пълен и жесток, такъв, какъвто успява да наложи в Русия.

   Изтриване
  2. Защо германската принцеса София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, известна като императрица Екатерина Велика се захваща със „славяните”?
   -През 1760 г. Русия окупира Померания, а един корпус под командването на генерал Захар Чернишов ПРЕВЗЕМА БЕРЛИН. През 1761-1762 г. Прусия загубва Померания, Силезия и Саксония и е изправена пред катастрофа. Императрица Екатерина II /1729-1796/ се отказва от мирния договора като с действията си по същество спасява Прусия от пълно поражение. Ясно е, че немските княжества не могат да устоят пред руската военна експанзия. За да се намали натиска към германските територии, бившата немска принцеса, прокарва идеята за освобождението на поробените „братя славяни” и „православните народи”. Руско-турската война от 1768—1774 г. е една от ключовите по значение войни. На 21 юли 1774 г. Османската империя подписва с Русия Кючук-Кайнарджийски договор, в резултат на който Русия получава правото на закрилник на православните в Османската империя ...........

   Изтриване
 6. Интересна е връзката със старонорвежката дума skalm-къс меч. Едва ли обаче се касае за прасродни думи, по-скоро skalm е тракийска заемка в речта на северните германи. В староисл. срещаме skilja-разделям,

  *Не забравяй "скилида".. от чесън,българско е!. Германците са българи,имай го впредвид,ако и да не си приличаме! %Гдето и да копнеш по света,излиза българско"!Това не съм то писал аз. По-смело и събирай повече мнения! Никога не отхвърляй българи.... твой почитател..Ник.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стари приятелю, германците не са наши роднини, по-скоро са претърпели културно влияние от страна на предците ни. Вярно е, че ромфеи са намирани и в Германия, но това е в регион контролиран от Рим. В началото помощната тракийска кавалерия е носела свои оръжия, по-късно римляните въвеждат при конницата спатата.

   В езиково отношение ние сме твърде далеч от германите.Ние сме асимилирали германи (част от гепидите), те са асимилирали наши дени, но това не ни прави роднини автоматично.

   Изтриване
  2. г-н Серафимов, по-горе споменахте за Хуните.
   Знаем ,че по време на първата и донякъде втората световна война се говори че германците са Хуни. Вие казвате ,че хуните са всъщност скитите, смятан за тракийски народ от споменатия от вас древен автор. Но веднъж ви споменах за това ,че чух обяснение за произхода на названието германци,че римляните наричали някакво скитско племе в този регион с нещо от рода на germanus scythi(преведено "истинските скити") .
   Не твърдя че германците са българи...но е интересна връзка че вашите твърдения и твърдението за произхода на името германци до известна степен са в унисон с казаното от Анонимния. Не твърдя че подкрепям неговите виждания ,но коментара ми е един вид сръчкване да се поразровите в тази насока. Понеже не веднъж западняците твърдият за общ произход със скитите. Ето за германците. А за саксонците съм чувал че "саксонци" идва от думата "сакси" което било някаква интерпретация на "скити".

   Изтриване
 7. По разпространението на извитото надолу острие може да се съди за ареала на нашите предци. От Испания до Индия. Непалските гурки използват същия нож - кукри.
  Привет
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Бриг

   Непалското кукри несъмнено е вдъхновено от оръжията на дедите ни. Съмнявам се, че се касае за случайно съвпадение.

   Изтриване
  2. Кукрито си е 1:1 тракийски нож /гр. махейра/ като тези в ръцете на голите войни от панагюското съкровеще...

   Изтриване
 8. Оставете историята на историците Серафимов, те имат подготовката, която им позволява да преценят дали нещо е вярно или не. Вие имате популярност само защото представяте есетата си като теория на конспирациите, това се котира сред хората със среден интелект, по-образованите няма да се хванат. Не си хабете времето и не занимавайте българите със своите измислици, оставете ги да работят, така ще си оправим държавата - с работа, не с конспирации.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да си учат, кой им пречи. Да си изкарват оценки и заплати и да дерзаят. Спароток какво им пречи.

   Изтриване
  2. До Анонимен 16 август 13:32 ч.

   Тъкмо се зарадвах, че най после няма коментар от трол и се появи този!
   Хайде първо да напишеш някакво име за да знаем как да се обръщаме към теб и след това давай съвети! Колкото до конспирацията, трябва наистина да си "сред хората със среден интелект" за да не я виждаш, но и тези със средния интелект знаят по-добре от тебе, че срещу нас се води война и то не от сега а от хиляди години. Резултатът е дин куп изкуствени държавици създадени само и единствено да отнемат от нас територия и народ. Колкото до последното, че с работа ще си оправим държавата така е съгласен съм, но нали това прави и Спароток? Работи. Само че на него това му е работата. Да отваря очи.

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  3. До Христослав

   Благодаря за хубавия коментар!!!

   Изтриване
  4. До Анонимен 16 август 2019 г., 18:21 ч.

   И аз не виждам с какво мога да преча на учените. Нека си работят, нека си пускат теории, но и да приемат критика, все пак това е част от научната дейност.

   Изтриване
  5. Браво Христославе!!! На платените тролове точно такава литературна гьостерица се полага!

   Изтриване
  6. Арх.Георги Петров,София :

   Чудесна работа,г-н Серафимов !
   Продължавайте все така !
   Вашата неуморна работа заслужава цитат от Великия Иван Вазов :

   "... Цяла България сега Вази гледа ...!
   Този връх висок е, тя ще Ви съзре ...
   Ако би бегали , да мрем по-добре ...! "

   Върховете са брулени от жестоки ветрове и бури,удряни от мълнии ,но се виждат надалеч и насочват заблудилите се в правия път !
   Дерзайте !Не отстъпвайте !
   Истината(Сила) е с Вас !   Изтриване
  7. Благодаря Ви за подкрепата г-н Петров!!!

   Изтриване
 9. Към примерите поясняващи от къде идва "скалме" може да се добави и глаголът скълцам,склъцам(диал.) - нарязвам на дребно,раздробявам, Skliznem (хърватски),Склизнем(сръбски),Sklouznu(чешки) ?

  ОтговорИзтриване
 10. цитат: " ...оставете ги да работят, така ще си оправим държавата..." Добър шегаджия сте! Отначало не се усетих, но аз съм си бавно загряващ. Наистина не трябва да се оствя историята на "историците", защото виждаме до къде ни докараха. Ако правилно съм разбрал, по добре е да оставим всичко в ръцете на политиците. Аз не съм специалист, но според други това не е добра идея. "Политиката е нещо прекалено сериозно, за да бъде оставено на политиците." (Шарл дьо Гол) То не бяхме тюрки, та монголци, та памирци, иранци и всякави цигански наследници, само и само да не бъдем кокуренция на "Великите сили" от Европа, Азия и Америка. Иначе ще трябва да се съобразяват и с нас, а всеки ще трабва се стреми да ни привлече на своя страна. Най лесно е когато просто сме някакви неясно кога и неясно откъде появили се на световната сцена, само за да объркват сметките на "големите". Още по добре е ако напълно успеят да ни заличат, а жалкото е, че почти са успяли. Те и без нас ще се оправят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има една хубава поговорка: "Вързан поп -мирно село". Както един индивид може да обърка нечии планове, така и представителите на един народ могат да объркат планове на определени велики сили. Нека не забравяме, че специално за нас е организиран кръстоносен поход. Тези, които искат да поробят човечеството не искат бунтари като Спартак и будители като богомилите. Враговете на България още не могат да простят на княз Тервел, че спря арабите и така предотврати покоряването на Европа. Визиготите в Испания обаче платиха страшна цена - бяха заличени напълно. Явно на някой не се е харесало, че са забавили и почти спрели арабското нашествие.

   Изтриване
  2. Най много се успокоявам от това, че сме "жилав" народ. Откато сме създали държава, всеки се мъчи да ни унищожи, но никой не успява напълно. Дори и македонците с които споделяме една кръв, но не всички, а както се изрази случаен мой събеседник в Охрид: "Ние сме един народ, политиците ни делят!". Въпреки, че аз много внимавах да не споменавам нищо по въпроса българи-македонци, но това ме остави без думи. Не знам дали Тервел е "грешника", който е предотвратил арабското нашествие, защото мюсюлманското присъствие в Европа никога не е толерирано, а просто е "проспан" момента единствено при турското нашествие. Наистина това е било когато точно България е била най уязвима и въпреки всичко е забавила процеса повече от половин век, но ненамесата на Европа, най вече заради църковните различия, многократно е отчитано като недопустима грешка. Европейската намеса се усеща едва при Виена. Не случайно когато Русия решава да воюва с Турция търси съдействие от Европа, но никой не иска да участва, въпреки, че всички са съгласни и съпричастни с войната която ще изгони исляма от Европа. Стига някой да е готов да го направи. Май стана прекалено сложно, но пък според мен точно там е "ключа за бараката". В основата на цялата тази сложна картина стоим ние, а всичко е многопластово и накъдето и да се отправиш, минаваш през нас. Най лесното е сталинското решение: "Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы." Ей затова сме хем уважавани, хем най недолюбвани в Европа и в света. Защото всички трябва да признаят, че ние сме началото, а всеки иска той да е първичен. Особено когато вече претендира за лидерска позиция.

   Изтриване
  3. Така е, трудна е хем да се правиш на водач, хем да признаеш, че си вредил на тези, които са поставили основите на европейската цивилизация. А няма велика сила, която да не ни е ощетила с нещо.

   Изтриване
  4. Никой за нищо не ни е виновен. Виновни сме ние, като народ, че допускаме такива слаби предводители, които унищожават държавността. Може ли някой да посочи как да противостоим на "великите сили" и отново да станем "велики". За сега и в близко бъдеще няма такъв човек или такива хора.

   Изтриване
 11. А Махайра каква дума е? Нали махе означава бия се на гръцки?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Махайра може да се свърже с махе, но думите не са гръцки, а по-скоро пеласгийски. Аз лично бих свъзал махайра с българската дума макерда-дълъг железен лост...

   Изтриване
 12. Здравейте,
  Чета блога ви с интерес. Бих искал да вметна че и днес има дума "пармак", която дядо ми е употребявал като синоним на кожа, а днес може да се чуе като синоним на подпис - "Удари тука пармака..." За мене по-старото значение е буквално. По-новото е по-скоро преносно значение. Поздрави!
  Г. Тодоров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не знам какъв е произхода на думата "пармак". Много от думите които смятахме за турцизми, се оказаха заемки от траките. Думата все още се употребява у нас и макар да не е много популярна днес мисля, че не е съвсем непозната в съвременния език, макар и с няколко различни значения.
   https://rbe.chitanka.info/?q=ПАРМАК
   Много често се употребява като архаизъм, със значение на пръст (не земя, а човешки пръст) или пръстов отпечатък и това не е само в районите където преобладава население от турски етнос.

   Изтриване
  2. Господин Тодоров, "пармак" е тюркска заемка в българския език, получена, както и много други думи през 500 вековното османско робство. Означава пръст на ръка. Казахите употребяват сходнен израз за ястие "биш пармак", т.е., да си изядеш пръстите от вкуснота.

   Изтриване
  3. До Анонимен 18 август 2019 г., 22:25 ч.

   Турците заемат думи от други народи и то не само от перси и араби, но и от нас. В миналото думите тояга и борсук бяха считани за турски, но в ирландския срещаме tuagh, tuagach-тояга, бия, а и broch-борсук. Над ирландците никога не е имало турско влияние.

   Изтриване
 13. Стана ми интересно като прочетох за келтската дума туаг 'брадва', защото в БЕР, за тояга е казано, че е турцизъм. А пък един господин тук казва за пармак, че също е турцизъм и се чудя дали турците не са вземали от нас, нищо, че сме били победен народ. Какво мислите по въпроса?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дал съм интересуващият Ви отговор на анонимния господин по-горе. В турския има доста български думи, но не всички са ясно идетнифицирани и признати за български по произход.

   Изтриване
  2. Уважаеми господа, сторонници на трако-българската реч, мисля, че ясно написах за употребата на думата "пармак" в казахския език, който е тюркски език. Същата дума употребяват и узбеки, киргизи, тюркмени и азери. И те ли са във връзка с траките, че са въвели думата в битовия си език. Всички изброени по-горе народности са монголоидни тюрки. Названието за животно борсук се среща и в руския език. На български език е язовец. За тояга се ползва думата гранька или прут в западнобългарските говори. Да, над ирландците не е имало турско влияние, но е имало арабско влияние. Остава да кажете, че и думите юрган и чаршаф са тракийски. Веселине, в българския език, освен брадва, се употребява и секира, само че в Западна България. Секирата сече, руби. Без да желаете, ще докажете, че протобългарите са тюрки.

   Изтриване
  3. Анонимен господине тюркофил, кой говори за чаршаф и юрган, идеше реч за тояга и борсук, нали така? Не измествай темата и не пускай съчинения молим те! Каквото сме искали да кажем е казано, ти коментирай само нашите думи а не твоите фантазии. Какво като няколко тюркски народа имат една дума, не може ли да е заемка от много старо време?

   Изтриване
  4. Веселине, това, че си фантазираш е твой въпрос! Според теб всички българи са тюркофили, защото постоянно използват думите чаршаф и юрган! Коментирам само твоите думи Веселине. Едно е желанието, друго е действителността. За борсук и тояга чети това което съм написал. Инструмента за сечене на български, славянски език е секира.

   Изтриване
  5. Северозападните говори се използва и диал.думи МАНАРА,и умалително МАНАРЧЕ за секира/брадва/топор.

   Изтриване
  6. Да Анонимен 20 август 2019 г., 10;48

   Думата борсук е официално тюрска, има я в доста тюрски езици: барсу́к, борсу́к — животное «Meles vulgaris». Заимств. из тур., казах., балкар., карач. borsuk, тат. bursyk, barsyk, чагат. bursuk

   https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA

   Думата обаче в никакъв случай не е тюрска понеже се среща в няколко келтски езика, а и има други сродни думи в индоевропейските езици:

   broc
   a badger, so Irish, Early Irish brocc, Welsh, Cornish, broch, Breton broc'h, *brokko-s: *bork-ko-, "grey one"; root bherk, bhork, bright, Greek @Gforkós, grey, Lithuanian berszti, English bright? Thurneysen cfs. the Latin broccus, having projecting teeth, whence French broche (from Latin *brocca, a spike, etc.), a spit, English broach, brooch; he thinks the badger was named broccos from his snout, and he instances the French brochet, pike, as parallet by derivation and analogy. If Greek @Gbrúkw, bite, is allied to Latin broccus, the underlying idea of broc may rather be the "biter", "gripper". Bezzenberger suggests Russ. barsúku@u, Turk. porsuk, Magyar borz; or *brokko-s, from *bhrod-ko-s, Sanskrit bradhná, dun.

   http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/mb05.html

   Изтриване
  7. до Анонимен 20 август 2019 г., 16:38 ч.

   Манара е заемка в езика ни, идва от лат. manuaria-ръчна брадва.

   Изтриване
 14. Пак съ аз, Веселин се казвам :) Забравих да питам как мина разговоря с юриста, който искаше да Ви помага да се справите с онзи тип, който Ви клевети 8 години? Но не е само той, има едни пишман историци, те също Ви клепат из техните групи и някои даже обиждат грозно, но аз имам скрийншот на всичко. Дайте някакъв мейл да Ви пратя скрийншотовете, та да може адвоката да подбара и тези ваши врагове.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Юристът се свърза с мен във Фейсбук, поговорхиме си и мисля, че се заформя нещо интересно :)

   Адреса на мейла си мога да Ви дам на лични съобщения във Фейсбук. Ще съм благодарен на всяка информация, особено скрийншот, това е идеално свидетелство кой кога какво е казвал :)

   Изтриване
 15. https://www.forumnauka.bg/topic/21558-генетични-доказателства-за-връзката-между-съвременните-българи-и-сармато-аланските-племена-от-късната-античност-и-ранното-средновековие/page/4/?tab=comments#comment-440564

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много съм се смял на тези "изследвания" ...то бива търсене под вола теле, но това е направо уникално :)

   Изтриване
 16. Как няма да са български имената на тракийските оръжия щом самият Арес е от Тракия,нали?
  Много интересно по темата - тракийски воини и оръжията им, с много илюстрации и т.н на линка по-долу
  Направиха ми впечатление няколко любопитни неща: 1. Когато са обкръжени в техните крепости,най-храбри излизат пред стените,танцуват и пеят,както им е обичая и да предизвикват врага 2.По рисунките от наметалата(ямурлуците) и щитовете е установено,че войниците от определен район(тоест земляци) са с еднакви фигури,шарки.
  http://pirochem.net/books/voennaya-istoriya/kiselev-vi/200260/files/frakiyciprotivgrecii602002.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ямурлукът ни действително е част от тракийското наследство.

   Изтриване
 17. На мен пък друго ми прави впечатление, че на нито една рисунка на тракийските дрехи няма и една българска шевица - явно сме си ги измислили после или сме го наследили от гърците!
  А за "тракийско хоро" с моми на мегдана, нито един гръцки поет не е споменал. Явно защото ансамбъл Българе и Филип Кутев не са били създадени още!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фреските не са снимки, нито пък гръцките художници са били етнолози, че да се интересуват от подробности :)

   Шарките по керамика и идоли показват достатъчно расноречиво къде е корена на българските шевици, но за да се осъзнае това, се иска както определено ниво на интелигентност, а разбира се и непредубеденост.

   Изтриване
 18. Юлия Боева може да ти запълни някои празнини

  ОтговорИзтриване
 19. Вие, май, изобщо не сте отваряли нейна книга, само заглавията сте прочел! Защото щяхте да знаете, че там се говори за неолитни традиции, Богинята Майка и индоиранската общност!
  Опитайте с друг автор!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "...индоиранската общност" Такова понятие съществува ли в древните хроники? Аз не съм го срещал, но не твърдя, че притежавам енциклопедични познания. В крайна сметка влияния между различните народи са съществували и ще продължават да съществуват, но когато обстановката е нормална и не съществува насилствено налагане, по цивилизованите влияят на по слабо цивилизовани. Оказва се, че балканските народи са били с добре развита за времето си цивилизация, разселвали са се на три континента и е нормално други народи да са повлияни от тях. В това няма нищо странно, само дето до скоро ни втълпяваха, че сме били най изостаналите и за вичко сме длъжници на кой ли не.

   Изтриване
  2. До Анонимен 23 август 2019 г., 19:29 ч.

   Иронията е, че индийци и иранци не са роднини, санскрит и авестийски са близки, но това само показва, че старите индийци и старите иранци са повлияни от един и същ народ.

   Да се каже обаче, че това са нашите деди, явно е табу в българската наука. Чужденците така или иначе няма да го кажат.

   Изтриване
 20. шумерският-хоризонт-на-древните-българи

  https://trud.bg/%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3/

  ОтговорИзтриване
 21. В речника на Хялмар Фриск намираме следното описание: “пелта-малък лек щит без ръб, изработван най-вече от плетени клонки, с покритие от кожа.” - “πέλτη, dor.-ᾱ f. kleiner leichter Schild ohne Rand, meist aus Flechtwerk mit einem Überzug von Leder”.

  Браво! Чудесна и много убедителна находка! Поздравления за труда, Павка.

  ОтговорИзтриване
 22. В речника на Хялмар Фриск намираме следното описание: “пелта-малък лек щит без ръб, изработван най-вече от плетени клонки, с покритие от кожа.” - “πέλτη, dor.-ᾱ f. kleiner leichter Schild ohne Rand, meist aus Flechtwerk mit einem Überzug von Leder”.

  Браво! Чудесна и много убедителна находка! Поздравления за труда, Павка.

  ОтговорИзтриване