22.08.2019 г.

ЕЗИКЪТ НА ПЕЛАСГИТЕ – НАЙ-СТАРИТЕ ЖИТЕЛИ НА ТРАКИЯ И ГЪРЦИЯ - I частВ началото на XIX  век едва ли някой сънародник е вярвал, че след време на жителите на България и Македония ще се гледа като на различни хора. Уви, с налагането на убийствения за Родината Берлински договор, се постави началото на разделението на нашия народ. Първо западните ни и южни съседи започнаха с обезбългаряването на Македония, а после и “учени” като Самуил Бернщайн, Дина Мухина, Рина Усикова и др. създадоха македонския език и го определиха като отделен от българския.

По същият начин – напълно необосновано и крайно безотговорно, някои хора говорят за езика на пеласгите като различен от този на траките. Различните имена на две групи хора не са доказателство, че те не са роднини носещи една и съща кръв. Нормално е да има регионални диалекти, нормално е да има определени отклонения, но като цяло, траки и пеласги говорят един и същ език.Запазени са значителен брой пеласгийски топоними и хидроними. Те не само притежават тракийски успоредици, но и постройката им е идентична. Също така, благодарение на проучванията на Алберт Йорис ван Виндекенс, Хялмар Фриск, Радослав Катичич, да не забравяме и Владимир Георгиев, днес са известни немалко пеласгийски думи. Те могат да бъдат разделени на няколко категории:

1. имена на растения;
2. имена на животни;
3. имена на оръжия;
4. термини от бита;
5. титли на благородници;

Нека започнем с титлите, те са една доста интересна тема, която може да изясни доста моменти от миналото ни. За титлата василевс/βασσιλεύς  знаят почти всички от нас, на само на малцина е известно, че думата няма смисъл на гръцки и, че повечето езиковеди я считат за заемка в речта на южните ни съседи. Кречмер, Фриск, Босхарт, Георгиев и др. виждат родство с така наречената либийска титла батос/βάττος-цар.*

Tя от своя страна бива сравнена от Георгиев с българските думи баща, бате, батко, батьо и руската батя-баща, идващи от и.е.*bhātja, *bhāten. За василевс/βασσιλεύς,   батос/βάττος, Георгиев дава следната схема на развитие: по-голям брат бащастарейшина на родацар. Тази схема е логична, а и обяснява елемента бат в имената на старобългарските владетели Бат Баян и Батоя.

Титлата анакс/ἄναξ-цар също е пеласгийска. Нейната най-ранна форма е ванакатело, а при фригите, през VIII в.пр. Христа тя е документирана под варианта ванакт  (надпис М-01). Най-рано – XIV в.пр. Христа, титлата ванакатело е използвана за човек с име Одрис, а това показва достатъчно красноречиво на чий език принадлежи тя.


Смятам, че ванакатело, ванакт са древните варианти на бан-областен управител при старите българи. Значението на бан, ванакт и т.н. е светъл, сияен, в смисъл на светлост, благородник. С подобна семантика е и лат. vir illustris, а друга сродна на ванакатело (и еволюиралата от нея бан) пеласгийска дума е βᾶυνος-пещ, огнище, която пък от своя страна съотвества на санскр. bhana-светлина, блясък.

Доста интересна е употребяваната от Омир титла коиран/κοίρανος, имаща вариант каран/κάρᾱνος. Хялмар Фриск я сравнява с епитета на бог Один herjan, а също и с гал., ирл. corii, cuire-група, чета, отряд. Добавени са също стперс. ra-хора, народ, лит. ras-война.

След като човекът носещ титла коиран/κοίρανος, каран/κάρᾱνος е военоначалник, то стблг. карати сѧ-воювам e прекрасен кандидат за обяснението. Не можем да пренебрегнем и факта, че един от най-войнствените и страшни за Рим (Византия) български владетели е княз Крум, който е известен и под прозвището Каран.

Не само коренът кар присъстващ в каран/κάρᾱνος, се среща в стблг. карати сѧ-воювам, типична за езика ни е също и наставката –ан, която срещаме в думи като велик-ан, грамад-ан, истук-ан.

Поредната пеласгийска титла, която старите гърци са приели е тиран/τύραννος-владетел. Днес тя има негативно значение, но нейния първоначален смисъл е силен,властващ, могъщ. Коренът тир, или по-точно тур е обясим със стблг. тоуръ-див бик, т.е. едър, силен, могъщ. Подобно на каран/κάρᾱνος тук също е използвана наставката –ан.

С абсолютно същата семантика са старобългарските титли могѫть-властелин, велможа, управник, могѫщь-владетел, велможа. Те идват от могѫ-имам власт, могъщ, силен съм. Така е образувана и лат. magister-господар, тя идва magnus-голям, едър.

В речника на южните ни съседи намираме и титлата бален/βαλ(λ)ήν-цар, тя няма обяснение на гръцки а според Хезихий е фригийска по произход. Цитирайки Золмсен, Фик и Хофман, Хямар Фриск посочва връзката с лат. de-bilis където bil означава сила, добавени са и тохар. wāl-цар, walo-цар, владетел.

Макар бален/βαλ(λ)ήν-цар да е обявена за фригийска титла, реално тя е и пеласгийска, както са пеласгийски и ползваните от фригите титли ванакт и лавагет, по простата причина, че пеласги и траки, в случая фриги са хора от един и същ произход. Титлата бален/βαλ(λ)ήν-цар е много интересна защото идва от βαλαιος-силен,голям. От своя страна, βαλαιος отговаря на стблг. болии-по-голям, т.е. силен, явяваща се основа за титлата боил.

Последната пеласгийска титла е най-интересна понеже е регистрирана още през Бронзовата епоха. Става дума за UNA KANASI / УНА КАНАСИ, срещаща се в минойски документ с регистрация KO za 1c. Пеласгите безспорно са едни от основателите на Минойската цивилизация, понеже локализирайки ги на остров Крит, Омир използва за тях епитета богоравни-διοι. Това показва, че те са били представителите на благородническата прослойка, която е боравила с писмеността.

Американският изследовател Дж. Янгър смята, че UNA KANASI / УНА КАНАСИ е някакъв термин от култа на определено божество, по-скоро обаче се касае за титла  на владетел. Частицата  UNА може да се изтълкува със стблг. прил. унии-по-добър, в смисъл благороден. В такъв случай UNAKANASI би получило превод – на благородния княз

В минойските документи срещаме също име, или титла КАНУТИ,  а във фригийските надписи се натъкваме на КАНУТИ-ЕВАИС, АКЕНАНОГАВОС, а и АКЕНАС, чийто корен *ken, *kan притежава значение първи, начало – ср. стблг. начѧти, зачѧти-започвам, зачевам, полагам начало.

Древната пеласгийска титла KANAS, срещаща се при фригите като АКЕНАС, по-късно ce появава в тракийските епиграфски паметници като KANAC, намираме я разбира се и встаробългарските надписи като KANAC, KANEC  т.е. княз, кнез.

В тази първа част от материала за езика на пеласгите, освен техните титли, ще представя и думите за растения. На първо място е σῖτος/ситос-жито. За нея проф. Мюлер смята освен, че е заемка и, че означава нещо ситно, смляно ситно. Тук мисля повече коментар не е нужен.

Балис/βαλίς e название за бяла, белезникава краставица, явно името на растението идва от неговия цвят.

С подобна постройка е и странната гръцка дума балаустион/βαλαουστιον-бели цветчета на растението нар. Бала се обяснява с бял, а устион с уста, в случая под уста, устни се имат предвид цветчетата на нара.

Брион/βρύον-вид мъх е идентифицирана като възможна пеласгийска дума в гръцкия от акад. Георгиев, който дава и българското съотвествие, а то е брей-растението развалниче. Думата брей е българска както отбелязва Ст.Младенов, който я свързва с брия-бръсна диал., понеже растението съдържа дразнещо вещество (което наранява кожата при допир бел.моя). Въпреки ясната етимология, в БЕР е изказано мнение, че брей може да е от тракийски произход (?).

Като съотвестваща на пеласгийската дума даухна, дафне/ δαυχνα, δάφνη -лаврово дърво, в работа на Радослав Катичич е предложена сърбохърватската duha-мирис, а тя е сродна на нашите дъх, дъхна-мириша. Действително, приятният мирис на дафиновия лист е едно от най-характерните качества на растението.

Керасос/κερᾰσος-череша е приета отдавна за заемка в гръцкия, като се знае и, че на български има добро обяснение за името на плода, то идва от неговия червено-черен цвят. Това е установено от акад. Владимир Георгиев, но той не смята езика ни за продъжение на трако-пеласгийския, а само гледа на българската дума като сродна на трако-пеласгийската.

Купарисос/κυπάρισσος е древното название на кипарисвото дърво. Неговата корона e голяма и прилича на купа, купчина копа и това разбира се дава и името му.

Кедрос/κέδρος е пеласгийското име на кедъра. Проф. Мюлер търси обяснение със стблг. кадити-кадя, а в това има логика понеже дървото има приятна миризма и се е ползвало за кадене.

Кастанон/κάστανον-кестен е поредната дума принадлежаща на трако-пеласгийската реч.  

Теревинт, тереминт/τερέβινθοςτερέμινθος ca две наименования на терпентиновото дърво. Опирайки се на проучванията на Георгиев, Катичич смята, че коренът е и.е. *derw-en-to, като дава пример със стангл. teoru-катран, смола, лит.derva-борово дърво и др., но по непонятни причини пропуска три важни неща:

1.Cтблг.дръво-дърво;
2.Cтблг. умал. наставка р.п. -енте (ѧте);
3.Tипичната за българските диалекти замяна на В с М както е в теревинт-тереминт: тъмно=тъвно, плевня = племня, стръмно=стръвно.

Точно за стблг. наставка -енте (ѧте), акад. Георгиев и акад. Дуриданов смятат, че отговаря на тракийската наставка-инт/ινθ, срещаща се в глосата волинт/βινθος-див бик.
По принцип Катичич познава работите на акад. Георгиев, чиито интерпретации цитира в своята творба за древнобалканските езици, но в случая талантивият хърватски учен е спестил ценна информация.

Уверяваме се, че макар да е говорен дълго преди Троянската Война, пеласгийският език не е непонятен за нас българите, а причината се крие в това, че се касае за речта на далечните ни предци. Да, има промени в думите, но реално погледнато, за период от над две хиляди години, тези промени са незначителни. Това е поредното свидетелство за силата на езика ни, а и за това, че той се е появил и развил тук на Балканите.

За жалост, изложените в настоящата работа сведения никога не са представяни на българския читател от защитниците на официалните теории. По-лошото е, че съзнанието на мнозина сънародници бе отровено с измислици за ханове, канове, идване от Памир, Сибир, Кавказ и тем подобни фантазии. Поради тази причина, за много от нас, представените тук данни изглеждат странни, дори неприемливи.

Нека не забравяме обаче, че свещения за дедите ни символ IYI се появава най-рано на Балканите – преди около 7000 години. Не можем да пренебрегнем факта, че родовите имена Дуло, Вокил, Ерми, подобно на пеласгийската титла KANAS, също са регистрирани по време на Бронзовата епоха. А най-важното е това, че повечето българи са носители на хаплогрупите E-V13, J2, I2, R *L23, G2, R1a, чиито особености показват, че са наследени от хора обитаващи Балканите преди 13 000-9000 години.**

Най-старото балканско население са трако-пеласгите. Археологът Петър Детев показа приемствеността от Неолита до времето на Античността. Антрополозите Славчо Чолаков и Петър Боев стигнаха до заключение, че корените на тракийското население трябва да се търсят в Каменната епоха на Балканите. 

Според лигвистът Владимир Георгиев, няма по-стар топонимичен слой от тракийския. Eтнологът Евгений Теодоров изказа твърдение, че въз основа на “недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.“

Как да пренебрегнем тези данни, които показват, че ние българите сме потомци на най-стария цивилизован народ на Европа? Защо да се примиряваме с неиздържаните теории на несериозни хорица, които се опитват да поставят корените на народа ни в Азия ? Та ние носим гените на най-старите цивилизовани балкаци, запазили сме техните обичаи и традиции, пазим свещените им символи в нашите шевици и обредни хлябове и това е така защото сме техни деца и пълноправни наследници.
Използвана литература и пояснения:

1.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
2.Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, 1960
3.Вл.Георгиев, Въпроси на Бългаската Етимология, БАН, 1958
4.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
5.Е.Теодоров, Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
6.A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;
7.F.Muller Jzn, Grieksch Woordenboek, Tweede Druk, B.Wolters’ U.M. Groningen, Den Haag, 1926;
8.P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Driter Internationaler Thrakologischer Kongress, 2-6 Juni, Wien, Bd.I, Swjat, Sofia, 1984, z. 313-316;
9.R.Katicic, Ancient Languages of the Balans, Part one, MOUTON, The Hague, Paris, 1976;
*Ако познаваме историята на Морските народи, можем лесно да разберем защо старите обитатели на Либия ползват титла бато-цар. В края на Бронзовата епоха Египет е заплашен от коалиция на няколко балкански народа, които търсят нови земи за заселване. На част от тези хора фараонът Меренпта дава земя в Либия при условие, че ще му служат. Въпросните балканци са наречени от египтяните мешуе, а в по-късни времена Херодот ги нарича максии. Това са реално клон на мизите, които по-късно са наречени българи. Ето защо един екзотичен народ в Либия ползва българска титла.

** В дисертацията на д-р Янкова-Карачанак намираме важни подробности за “източната” хаплогрупа R1a-M17: “Следователно древната възраст на Хг RM458 в Източна България (12.4 ± 5 kya) и Кавказ (10.1 ± 3 kya) трябва да се интерпретира внимателно, поради това, че оценката на възрастта се повишава вследствие редица демографски епизоди.”

По интересно е следното, при около половината от носителите на R-M17 се наблюдава европейският вариант : “Трета по честота е широко разпространената евразийска хаплогрупа R-M17, която е установена при 17.5% от българите, като 42.9% от тях принадлежат към типичната за Европа Хг R-M458.”

На с.31 от дисертацията на д-р Карачанак, в табл.10, възрастна на “източната” хаплогрупа Хг R-M458 у нас варира между 12 400 години и 4100 години. За другите 57, 1% представители на R-M17 не е казано, че са потомци на население дошло през късната Античност и ранното Средновековие от Афганистан, Иран, или Пакистан.

В заключението на дисертацията на д-р Карачанак няма и дума за родство на българите с паштуни, иранци, пакистанци или индийци. От друга страна са проведени достатъчно генетични изследвания на населението на Иран, Афганистан, Пакистан, но и там няма дори загатване за някакво родство с българите. Какъв е изводът тогава?

85 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Едно време имахме Калоян Ромеоубиец, сега имаме Спароток гъркоубиец 😃 Малякитв ще се побъркат ако разберат за този постинг 😄

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо гъркоубиец? Аз не мразя гърците, просто търся истината, това е.

   Изтриване
 3. Казвате: Според лигвистът Владимир Георгиев, няма по-стар топонимичен слой от тракийския. - и това за вас е доказателство, че траките населяват Балканите от появата на човека? Без коментар! Другото странно нещо е как тълкувате индо-европейски термини от времето на пеласги и траки през индоевропейски езици, като старобългарски и хинди/индийски, а твърдите, че траките са местно население, което не е дошло от никъде!?? Нещо съвсем сте се объркал! Освен това не давате никаква хронология за времето на ползване на посочените термини и тяхната възможна еволюция и предаване от едно общество на друго! Прави ми впечатление, че никъде не споменавате времето на управление на минойците и за възможното им културно влияние над всички останали на Балканите, все пак те и хетите са първите индо-европейци обединени в ясно общество с норми и писмен език познат ни, траките може и да са започнали да се обособяват като общество по това време, но този процес е завършил доста по-късно. С една дума не сте изяснил по никакъв начин движението на посочените от вас термини минойци-пеласги-траки ли е или друго! Също защо не може да се приеме, че на такъв ранен етап от индо-европейското разселение хората дошли на Балканите са говорили диалекти на един и същи език, който се е променил в резултат на различни пропорции асимилирано старо древно население от неиндо-европейски тип. Както е известно индо-европейсците по мъжка линия заменят почти напълно завареното мъжко население на Балканите, докато женската линия има ясно продължение. Не знам колко време ви отнема да напишете една такава статия, но е ясно, че не е обмислена нито научно аргументирана!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Четете по-внимателно следващия път :) Тук не се засяга появата на Homo Sapiens в Европа и по-специално Балканите, а факта, че по-стари от тракийските топоними няма. Надявам се да разбирате разликата :)

   На останалия ваш словесен водопад не съм в състояние да отговоря, не мисля, че на някого това ще се отдаде :)

   Изтриване
  2. Ако за теб г-н анонимен,написаното от академик Владимир Георгиев, не е важно или вярно, мисля че си изгубил собственото си време, като си прочел статията. Този невероятно талантлив наш езиковед, според мен е знаел истината за произхода ни, но е нямало как да се каже публично, от политически съображения!

   Поздрави,
   Христо

   Изтриване
 4. Аз нямам какво да добавя, господинът от 18;46 е казал всичко, но ще си позволя да потвърдя, че това тук не е научна работа, а зле скалъпен пасквил.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, жалко само, че сте си загубили времето, не го правете отново :)

   Изтриване
 5. Ще ти кажа това Павеле - Ако лошите те критикуват, значи вършиш нещо, което ги плаши, нещо в полза на България.
  Жив и здрав да си приятелю!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Критиката не ме притеснява, но това на анонимния г-н по-горе не е критика.

   Изтриване
 6. Арх.Георги Петров
  Към : Анонимен22 август 2019 г., 18:56 ч
  Пишете : "... те (минойците) и хетите са първите индо-европейци обединени в ясно общество с норми и писмен език познат ни,..." " ...!?
  ....
  Въпросът е,какво точно Вие знаете...! А и какво точно се знае ...!
  Някой казал нещо,или написал нещо -както му изнася,...и готово ..! Даже не се замисляте ...!?
  "Хети"... А не са ли те траки"гети" .. А писмеността им е или Линеар 1 ,или Линеар 2 ...
  А кое е истинското име на минойците !? Така са наименовани при откриването на двореца в Кносос ...!
  И тяхната писменост е същата ..
  Е и... !? Всичко е толкова ясно,... Всичко !?
  ... Тогава да не се мисли повече !
  Да се оставят написаните "научни"лъжи да се ширят в учебниците,в университетите,сред "докторантите" ... !

  Но сега му е времето!
  Интернет е пълен с неопровержими факти , картини,фотоси,с ясен произход ,доказателствата за истината са налице и лавинообразно нарастват !
  Всеки има правото да търси истината ...!
  И да я защитава !
  Важни са фактите и логическата им връзка !
  Това прави Sparotok !
  ... Та в този смисъл не той,а подписалият се без име "Анонимен" трябва да докаже,че Пеласги,Минойци,Хети,Траки и Българи не са една кръв ...!
  Докажете !

  За сведение,намерете имената на числата от 1 до 10 на санскритски (с транскрипцията им) и ги прочетете на глас !
  Да ви се струват познати ?

  Г-н Серафимов , Вие сполайте !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Арх.Георги Петров

   Анонимния г-н би трябвало да знае, че регистрираните минойски имена в документите с Линеар А са тракийски: Арес, Резос, Диза, Питак, Тетус.

   Според Вахан Куркиджиян хетите са смесен народ - местни хора, чиято аристокрация е от хора говорещи индоевропейски език от региона край Босфора. Това могат да са само траки и тракийския произход на хетската аристокрация би обяснил и хетските култове към тракийските божества Арес, Епта и Кибела-Кубаба.

   Изтриване
  2. Извинявайте, името ми не се е появило, Г. Славеев съм и горният анонимен постинг е мой.
   - Та, кое точно да прочета по-внимателно? Вие нали не смятате, че траките са били първите способни да наименоват?! И какво стана с по-старите от тракийските култури като Варна, Караново, Винча например?! Та нали Винча е една от първите използвала писнменост, а не са наименовали една река поне! Значи нещо ги е затрило съвсем! Сполайте г-н Серафимов, да докажете, че траките са преди минойците и че са ги научили на писменост, език, култура и имена са им дали! Сполайте да докажете и че хетите са отделили се траки! Моля ви, оставете нета, усамотете се за 1-2 години и напишете дисертация на тaзи тема! Това е революция в историята! Доказателства, разбира се, не са нужни, само въображение и "..логическа връзка.."!
   - Към г-н Петров, ще отправя същият въпрос, който той ми задава - Вие какво знаете за минойци и хети? Явно и вие сте прочел / чул нещо, от "някой, който е написал нещо, както му изнася и си пишете също, каквото ви изнася". Погледнете собствените си "научно обосновани" тълкувания за хети! Това може да ви допадне също - Японци = Я, Пеонци!
   Г. Славеев

   Изтриване
  3. До Славеев

   Културата Караново е обявена като принадлежаща на траките още през 70-те години на миналия век, не го ли знаехте :)

   За тракийски лични имена в минойските документи е писал Петер ван Сусберген също през 70-те години на миналия век, а Вие драги г-н Славев и това не знаете :)

   За да може някой да критикува, трябва и са знае какво говори. Само с пъчене и отричане на непознатата информация не става :)

   Изтриване
 7. "регистрираните минойски имена в документите с Линеар А са тракийски" - "тракийски лични имена в минойските документи"
  Караново = тракийска култура?! Без коментар!
  Пояснете, кое прави споменатите от вас имена тракийски преди появат на траките като общество?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен23 август 2019 г., 0:04 ч. (Славеев ?)
   Анонимни г-не, ако не знаете нещо, запознайте се с информацията : PETER G. SOESBERGEN, THRACIAN PERSONAL, ETHNIC AND TOPOGRAPHIC NAMES IN LINEAR A AND B

   https://www.degruyter.com/abstract/j/kadm.1979.18.issue-1/kadm.1979.18.1.26/kadm.1979.18.1.26.xml

   В книгата си “Траките и техния език” световно известния български езиковед В. Георгиев казва за най-древната писменост следното: “До скоро се смяташе, че най-старата писменост в Европа се е появила на о. Крит, дето най-старинните печати с т.нар. йероглифно писмо А датират от III то хил.пр.н.е. Обаче откритието на глинените печати от Караново, част от знаците на който са сходни с тия по печатите от Крит, и които съперничат с тях по древност, показа, че наченки на най-древна писменост е имало и на други места на Балканския полуостров....Писмеността на знаците от Градешница, Караново и Търтария има голямо значение за праисторията на населението живяло през IV-то- III-то хил.пр.н.е. на Балканския полуостров.Наличието на писменост показва, че в онези отдалечени епохи тук са живели племена с високо развита култура, която по началния стадий на развитие написмеността не отстъпва на цивилизациите от Мала Азия, Близкия Изток и Египет. Балканския полуостров следователно е бил едно от средищата на най-високо развитите древни цивилизации.” (В. Георгиев, “Траките и техния език”, София, БАН, 1977, с. 155-158).

   Проф. Георгиев определя писмеността от Караново като тракийска и в друга, по-стара работа твърдейки, че “...най-старата култура, която се открива в пределите на Тракия, като например Караново I, е принадлежала на същинските тракийци”. (В.Георгиев, “Въпроси на Българската Етимология”, БАН, София, 1958, с.113).

   Въпреки, че Георгиев е пределно ясен относно тракийската принадлежност на културата Караново I, за да не започнат някои да твърдят, че по-късната Балканска цивилизация от IV-то- III-то хил.пр. Христа не e на траките ще доуточня с друг цитат: “тракийския и пеласгийския език са се говорили в Юго-Източна Европа (Балканите) не само през Античността, но и по времето на Неолита - VII-мо хил.пр. Христа (К.Порожанов, цитиращ Георгиев в “Общество и държавност у траките “Studia Thracica 6, БАН, Институт по Тракология, София, 1998, с. 42-43).

   Изтриване
 8. Г-н Спароток,чудех се изобщо дали да публикувам каквато и да било реплика,защото епизодичното ми участие в коментарите под Вашите статии,за жалост,ми е носило почти винаги само огорчения.
  Реших все пак да Ви поясня,че "сито" означава не "ситно","удребнено",а буквално "жито".Понятието "ситно" и названието на пособието за пресяване-"сито" са негови производни.
  Разбира се,че тракийският и българският са наследници на езика,говорен от пеласгите.По причини,които ми омръзна да повтарям,тракийският и българският са най-чист вариант на санскрит.Но откъде се е появил санскрит - това е най-важният въпрос.Защото тракийската култура не се появила от нищото,а е имала велик предтеча.Осъзнаем ли това - значи сме близо до истината.Останалото са частични подсетки и прозрения - нещо като игра на думи - няма я базата,която обяснява всичко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-жо Върбанова, съвсем нормално е да има различия във вижданията, щеше да е странно, ако всички мислехме еднакво.

   Една дума може да се преосмисли след време и така сито-нещо, което се мели, да се преобразува в жито-нещо, с което се храним, нещо, което поддържа живота.

   Аз не бих казал, че тракийския език е вариант на санскрит, а по-скоро, че тракийския език се явава основа за санскрит.

   Изтриване
 9. Бал,Бален и пр. означава буквално "бял"- Бал,Бел - Бял Бог.От това понятие,чийто смисъл смятам за ненужно да пояснявам,произлизат понятията "голям","силен","могъщ","висок","висш -боил" и т.н.В келтския и френския имаме понятието "байло" - висш сановник,боил.Смисълът на келтското име Бойл е същият(а ние си имаме и министър Боил Банов - Боже,пази България!).Но,както казах и преди,можем да съберем камара примери,важен е първопроизходът на понятията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Келтите действително имат бог с име Белен-белият, светлият, но фригийскита титла е по-скоро свързана със санскр.balin-голям, силен, едър.

   Изтриване
 10. Извинявам се,задето изпращам коментарите си на парче,но тълкуването Ви на словото "василевс" отново ме провокира.Разпространеното обяснение,което аз смятам за вярно,на това понятие е "изписан,изрисуван".В древността ( Гърция,Рим) са съществували обществени сгради с покрит с рисунки интериор и екстериор - "базилики",откъдето идва и името на християнския храм(заимствал и архитектоничните решения на тези постройки).Общоприето е (и смятам резонно),че свързването на понятието "базилевс,василевс) с царската власт,идва от "багреница",яркоцветната и бродирана дреха на владетеля,богата на сакрални знаци.Това е смисълът на словото "багрянороден",царски наследник,роден по времето,когато баща
  му е носил вече багреница,т.е.бил е цар.Прадревното понятие "базилиск" потвърждава,че "василевс" е отделна дума,която не произхожда от баща,бата,батко,старши и пр.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Милена Върбанова 23 август 2019 г., 11:29 ч.

   Преди време смятах, че базилевс, василевс е сродно на Дионисовия епитет Басарей защото в микенските документи титлата е записана като касиреу, пасиреу. Басарей от своя страна свързвах със санскр. bhasa-сияние.

   След като се запознах с версията на Георгиев и неговите колеги, сметнах, че тяхото виждане е по-логично и близко до истината.

   Изтриване
  2. Арх.Георги Петров :
   Към г-н Славеев / 22 август 2019 г., 22:20 ч./

   Мои "научно обосновани факти" не съм представял ..!?
   Защитих исконното право на всеки да черпи информация,да я подрежда,класифицира и обобщава. ! Архитект съм и съм изучавал с години История на архитектурата, История на изкуството,
   История на градоустройството ...
   Всички те вкупом съставляват ядрото на историята въобще ..
   А древната история,за която тук иде реч , почти изцяло се крепи на останки от градежи,както и на елементи на културата и бита,които също са част от моята професия !
   От тази си позиция имам правото да защитя тези, основани на ясна мисъл спрямо очевадни факти и примери ,не плащат данък на "авторитети", страхуващи се да потвърдят,че 1+1=2 ...!?
   Надявам се ,че знаете че Холандия на руски език е Голандия ...?
   А руският език е черковно-български от 14 в ...?
   Значи една и съща дума на български е записана и изговорена по два начина ..!?
   А Хети и Гети ...?
   Аз защитавам такъв поглед към историята ...!

   На всичко отгоре,самата дума Траки е само информационно понятие ,което е изместило, неудобното за писачите на нашата история,явно говорещи гръцки, име ПЕЛГАРИ /Пеласги/ = БЪЛГАРИ ...!
   За което г-н Серафимов отдавна пледира !

   Колкото до Японци - Пеонци ,г-н Славеев,

   Подсещате ме ,че в писмото -поздрав на Японския император до Т.Живков по случай 1300 г.на България ,е отбелязано,че България има 5000 годишна история ..!?

   Японците няма как да грешат !
   Тази България !
   На това място ...!

   Защо някой не ги е оспорил досега ?

   Защо това писмо не е публикувано официално досега !?

   Къде са нашите
   "Научно обосноваващи авторитети !?

   Изтриване
  3. Арх.Георги Петров :
   Милена Върбанова
   23 август 2019 г., 11:29 ч.
   Здравейте,
   Пресилено е да се свързва понятието базилика с фрески ,рисунки, ... Римските сгради от такъв тип са наричани така,з по мое мнение ,заради функцията им .. място за християнски обреди !
   Василевс носи смисъл на базов ,основополагащ, свещен ...
   Самите сгради базилики
   са трикорабни (с два надлъжни реда колони) ,като вътрешния коридор "кораб"е по висок от страничните и с горни прозорци .
   Този тип осветление архитектите определят като
   "Базиликално" .
   Нашата Св.София е класически пример на базилика ...

   Изтриване
 11. Искам само да допълня нещо по темата.Според Йордан Вълчев прозвището-каран на княз Крум идва от възкачването му престола в годината на мишката по старобългарския календар...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли дали някакъв линк към публикацията на г-н Вълчев?

   Изтриване
 12. Г-н Серафимов,
  Надявам се,схващате,че поводът за моето огорчение не са различията в тезите - напротив,това ме импулсира - а желанието на някои ваши адепти (или може би "клакьори" е по- правилното определение), да догматизират възгледите Ви,осмивайки просташки моето мнение.Такова поведение аз наричам "плебейски смях" и то не е по-различно от поведението на научните схоластици,които пълнят университетските катедри.Но да оставим тая глупост,описала съм я в поста си "Гордиев възел" и тя не заслужава да я разчепкваме още и още.
  Колкото и да ни се иска тракийският език и тракийската култура да са по-древни от атлантската и нейния език,това не е вярно и доказателствата са милион.Това би означавало да слагаме каруцата пред коня.Стига ни и славата са бъдем най-преки наследници на атлантската цивилизация и преки потомци на пеласгите(атланти и техните синове,смесили се с ариите,новата човешка раса).Историк,който говори сериозно за атлантите, може би все още бива вземан за луд,но съвсем скоро това гледище ще се промени.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена Върбанова 23 август 2019 г., 13:28 ч.

   Г-жо Върбанова, на мен не са ми нужни милион доказателства, избройте аргументирано само няколко, от които можем да отсъдим, че преди траките, друг народ е населявал Балканите.

   По какво личи присъствието на друг народ на Балканите преди траките:

   1.Различни топоними и хидроними?
   2.Различна материална култура?
   3.Различен антропологичен тип на населението?

   Изтриване
  2. Серафимка, след 6в. топонимията и хидронимията се сменят, както и материалната култура и антропологически населението, но тези неща се учат в университет, където ти не си изучавал нищо, нЪл тЪй?

   Изтриване
  3. До Анонимен 23 август 2019 г., 21:32 ч.

   Няма промяна на топонимията и хидронимията, само нагъл и необразован човек би могъл да твърди това. Веселин Бешевлиев прави подробно проучване на ранносредновековната българска топонимия и се чуди защо не може да намери тюрски топоними... Бешевлиев пледира и за ирански етнически елементи сред старите българи, но и ирански топоними не е в състояние да намери и представи.

   Важният тракийски елемент в топонимите -пара, бара, се ползва дори в ново време: Суха Бара, Барата, Барето, Черна Бара и т.н.

   Виса е друг тракийски елемнт в топоними като Берзовис, Патовиса и др. Сам акад. Георгиев тълкува виса със стблг. вьсъ-селище.

   Берг, брег е поредният тракийски елемент в топонимите: Берге, Бергуле, Бор брега. Те също не изчезват, запазени се в Брегово, Брегалница и т.н.

   За Ди-балтум е казано, че е в блатисто място, а това показва, че балта е тракийската дума за блато, а тя се употребява и днес.

   Траколозите тълкуват елемента бурд, в Бурдапа, Бурдизо и т.н. с българската дума брод, която присъства и в сравнително новия топоним Костин-брод.

   За тракийската глоса врия-град, се предлага стблг. вереia.

   При тълкуването на дева-дава, лингвистите ни ползват блг.девам-дявам, т.е. поставям, полагам.

   В такъв случай - къде е новото и чуждото в нашата топонимия?

   Няма и промяна в материалната култура. Познатият още от времето на Херодот биритуализъм е жив у нас поне до 9-10 век. За старобългарската чернолъскава керамика Ст. Михайлов дава доказателства, че традицията на нейното развитие е тук на Балканите.

   След 6-ти век еляните продъжават да живеят в землянки и полуземлянки, продължават да съхраняват житото в ями, продължават да носят ямурлуци, продължават да ползват ралата на дедите си.

   Ако ти човече си учил в университет, или не си внимавал, или те е било страх да зададеш неудобен въпрос. С такова поведение може да се направи кариера в политиката, но не и в науката.

   Изтриване
  4. Анонимен23 август 2019 г., 21:32 ч.
   Направих си труда специално за вас да изброя няколко топонима и хидронима от нашето село,сега сме 2019г,нали? :
   Селска БАРА
   Долна БАРА
   ПЕЛЕШКА
   СТУБЛАТА
   Кралев БРОД
   Циков ВИР и т.н

   Изтриване
  5. Хайде сега да си направите и труд да се обосновете, защо река Истър се преименува на Дунав пред 6 в.? Що им е притрябвало на вашите траки да сменят името на реката а?

   Изтриване
  6. Някой Ви е заблудил, че името Дунав се появава през 6-ти век. Цели 600 години по-рано, Дунав е известен на Гай Юлий Цезар под името Danuvius, а през 1-ви век Корнелий Тацит изписва името на рекат като Danubis:

   Germania omnis a Gallis Rhaetisque et Pannoniis Rheno et Danubio
   Germany is separated from the Galli, the Rhæti, and Pannonii, by the rivers Rhine and Danube;

   http://www.sacred-texts.com/cla/tac/g01000.htm

   Названието Дунав се обяснява със стблг. доунѫти, като сродни са гр.θῡνω -стремя се, ствиснем. tunst -напор.

   Изтриване
 13. Глей ся как са прави ;) - http://andorey.blog.bg/history/2019/08/23/trako-hetskoto-vliianie-vyrhu-turskiia-ezik.1671520

  Поздрави Андрей К.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поздравления за възобновяването на дейността ти Андрей!!!

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов,ако настоявате,ще Ви дам такива примери,но ми се струва,че не сте прочели добре предишния ми коментар.Той прави излишен подобен спор.Не поставям под никакво съмнение,че никой народ,принадлежащ към съвременното човечество,не е обитавал земите на траките.Моля,прочетете добре репликата ми - тя съвършено ясна.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов,ако настоявате,ще Ви дам такива примери,но ми се струва,че не сте прочели добре предишния ми коментар.Той прави излишен подобен спор.Не поставям под никакво съмнение,че никой народ,принадлежащ към съвременното човечество,не е обитавал земите на траките.Моля,прочетете добре репликата ми - тя съвършено ясна.

   Изтриване
 14. Г-жо Върбанова, Вие казвате следното: " Колкото и да ни се иска тракийският език и тракийската култура да са по-древни от атлантската и нейния език,това не е вярно и доказателствата са милион."

  От това разбирам, че гледате на траките не като на най-стария цивилизован балкански народ.

  ОтговорИзтриване
 15. Определено смятам,че атлантската цивилизация предшества тракийската и всички останали култури на съвременното човечество.Има твърдения,че траките и българите са потомци на лемурийците.По този въпрос не мога да имам мнение,защото нямам никаква информация.Аз считам арийската раса и в частност траките за наследници на атлантите и пеласгите(които според мен са сплав между атлантите и ариите).Оттук логично следва,че атлантите са живели много хиляди години преди траките и само отчасти - техните оцелели общности - са съвременници и наставници на тракийския етнос.Най-общо казано.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена Върбанова 23 август 2019 г., 16:51 ч.

   Г-жо Върбанова, един път ми казвате, че имало милион доказателства, а друг път казвате, че предавате лично мнение.

   Атлас, Атлантида е тракийско име, значението е течение, вода. За атланти мога да приема населението край река Атлас, или още не локализиран град край Черноморското крайбрежие. Тези хора обаче спадат към тракийската общност, която дели едни корени и с пеласгите.

   Съдя за това по няколко факта - няма поява на нов доминантен антропологичен тип, няма изчезване на стария антропологичен тип. Няма поява на нова материална култура, няма и изчезване на старата материална култура. Сред най-ранно документираните тракийски топоними и хидроними, няма такива, за които може да се каже, че принадлежат на друг народ.

   Осъзнавам добре, че няма как да съм прав за всичко, но, за да приема чуждо виждане, трябва да бъда убеден с ясни факти. Уважавам мнението на другите хора, уважавам вижданията на всеки търсещ човек, но се искат и факти.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Ето малко интересна литература за развитието и разпространението на различните култури по нашите и околните ни земи в древността. Дано да отговори на някои въпроси или поне да обогати нечия обща култура за тракийска и предтракийска култура!

   https://books.google.co.uk/books?id=vXljf8JqmkoC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=Dude%C5%9Fti+culture&source=bl&ots=QypkfuAlQn&sig=ACfU3U2r1zoKJ9-pShsL4PCm97pu2C9L3g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi39YvHzZnkAhUTThUIHUOUAB8Q6AEwBnoECAkQAQ#v=onepage&q=Dude%C5%9Fti%20culture&f=false

   https://books.google.co.uk/books?id=jz9WBQAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=Dude%C5%9Fti+culture&source=bl&ots=rOWw0Jyp1o&sig=ACfU3U0qTya4GjPFwzOw-uMIwQN2OlHTOQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi39YvHzZnkAhUTThUIHUOUAB8Q6AEwB3oECAcQAQ#v=onepage&q=Dude%C5%9Fti%20culture&f=false

   Г. Славеев

   Изтриване
  3. Никой не е доказвал съществуването на предтракийска култура, фантазиите не са доказателство.

   Изтриване
  4. Явно не сте прочели книгите, просто си говорите по инерция. Дано друг ги е прочел и разбрал.
   Различните мнения по спорни въпроси без доказателства пораждат само СПЕКУЛАЦИИ, които в повечето случаи са чиста фантазия, като горното ви твърдение!
   В един постинг по-горе казахте да не говорим за появата на Хомо Сапиенс, тогава ви питам: Ако първите Хомо Сапиенс по нашите земи не са били тракийци, тогава откъде тракийците са се пръкнали, след като твърдите че няма по-стара култура от тяхната?
   Поне прочетете заглавията на книгите, които, благодаря, сте публикували та всеки малко или много да разбере как стоят нещата!
   Поздрави, Г.Славеев

   Изтриване
 16. Към арх.Георги Петров
  Базиликата като обществена сграда предшества с векове появата на християнството.Базилика и базилиск имат общ корен - многоцветен,изписан,изрисуван.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арх.Георги Петров
   Милена Върбанова
   23 август 2019 г., 16:54 ч.
   Твърдите :
   "Базилика и базилиск имат общ корен - многоцветен,изписан,изрисуван." ...!

   Но :
   базилиск (/ ˈbæsɪlɪsk / или / ˈbæzɪlɪsk /, от гръцки- βασιλίσκος basilískos, „малък цар“; латински regulus) е легендарно влечуго, което се смята за Цар - змия, който може да причини смърт само с един поглед. Според Naturalis Historia на Плиний Старши, базилискът на Sirena(Медуза) е малка змия, „която е с дължина не повече от дванадесет пръста“ , толкова отровна, че оставя широка следа от смъртоносна отрова след събуждането си, т.е. и погледът му също е смъртоносен. ...и т.н.

   Латинската дума
   базилика произлиза също от гръцки: (βασιλική στοά, Royal Stoa, трибунална зала на владетел) .
   Но ...
   Тази дума се е използва за обозначаване на древна римска обществена сграда, в която са се провеждали събрания, съдилища,както и за изпълнение на други официални и обществени функции.
   Обикновено еднокорабна, с входна врата в единия си край и с леко повдигната платформа в другия, където магистратът или други висши служители биха седнали.
   Базиликата е разполагана централно във всеки римски град, обикновено в съседство с основния форум.
   На места базиликата е строена не до форума, а в съседство с двореца , известна като "дворцова базилика".
   След като Римската империя приема християнството, основните църковни сгради обикновено се изграждат с подобен архитектурен план повсеместно.
   "Базилика" продължава да се използва в архитектурен смисъл за описание на църковни правоъгълни сгради с по-високо ,удължено, централно пространство (кораб) и странични пътеки .
   ....
   Проверете тезата си ...
   За първи път чета а едва ли съм сам в това твърдение ,че базилиск има нещо общо с рисунка,декорация,фреска ,стенопис ...т.е. с архитектура ,било то екстериор или интериор ..!?

   Изтриване
 17. Г-н Петров,
  Аз също съм прочела определението за базилиск в Уикипедия.Повярвайте,то не е съвсем вярно.Казах ,че коренът е общ и това е точно така,но не мога да вляза в повече подробности,защото работя по тази тема.Предхристиянската базилика носи това име тъкмо поради рисунките,които са я покривали.Оттам и връзката с понятието базилевс,василевс.

  ОтговорИзтриване
 18. Арх.Георги Петров
  До Милена Върбанова
  23 август 2019 г., 16:54 ч.
  Здравейте отново ,

  Вашите възгледи за ненаписаната история на човешката цивилизация съдържат твърдения,че траките и българите са потомци на лемурийската раса ...
  И че българите са преки родственици с атлантическата цивилизация ...!
  И че сме основоположници (реставратори)на цивилизацията след унищожилият я катаклизъм ...!
  Да ! Това е и моето верую !
  Да ! Ние ,Българите !
  Марк Зукърбърг, внукът на избягалият САЩ в 1944 г. българин Марко , го заяви категорично пред целия свят на пресконференцията си !
  И Sparotok практически доказва същото !
  И го прави неуморно !
  Това означава ли,че с Вас сме негови клакьори .. ,както го упрекнахте .
  Не !
  С него сме единомишленици!
  И не сме сами, сама го отчетохте !
  С пожелания за нови успехи на Sparotok и на Вас !

  ОтговорИзтриване
 19. Г-н Серафимов,в репликите си имам предвид атлантската раса,населявала земята преди съвременното човечество.Нейни общности след Потопа са обитавали и Понтийските земи,и архипелазите и бреговете на Средиземноморието,и Северна Африка,и Западноафриканското крайбрежие,и Палестина пр.и пр.За Америките и за други части на света да не говорим.Но общностите й,обособени в Причерноморието,Средиземноморския басейн и принадлежащия му хинтерланд и обкръжени от тракийския и родствените му етноси,все пак не са траки,а си остават атланти.Това е "племе свещено пеласги" - Омир използва този израз,за да ги отдели от другите траки,населяващи о.Крит ( в дадения случай).Пеласги според мен означава дошлите от Пела-гея,Бела-гея - Бялата отвъдморска земя.Мойсей ги нарича АМОРЕИ - дошли от "отвъд морето" и споменава техните самоназвания - " хореи и едреи" - удивително идентични със съответните български понятия.Ясно е,че те са предали своята култура и език на тракийските народи,които са ги заобикаляли.Пеласги са се наричали и техните наследници,в чиито жили вече е текла кръв,смесена с тази на новото човечество.В "Митологическа Библиотека" на Аполодор подробно е разказано кои са първите тракийски царе(атланти),кои са техните потомци и как се е развил процесът на смесването.Така че в този смисъл - да,преди траките на Балканите и на още толкова места на планетата,са живели нейните предишни господари - синовете на Атлантида.Топонимията,оставена от тях,е възприета от траките,които са възприели и езика им,защото са техни ученици и кръвни наследници.Както казах и по- горе - тракийската цивилизация не е дошла от нищото и не е цъфнала на "гола поляна".Дали физическият тип е променен? Безспорно.Атлантите и пеласгите са описани като исполини и "богове",а траките са имали ръста на съвременния българин и са изглеждали като него.Одрисите например са били "едреи",оттам идва тяхното име и името на Одрин - погледнете статията ми в блог.бг и във в.Нова Зора.Херодот описва намирането на скелета на Орест - това е бил колос с огромен ръст.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пеласги и амореи са различни хора, в Стария Завет даже няма намек, че са един народ. Амореи не може да означава дошли отвъд морето по простата причина, че море не е еврейска дума.

   Ще Ви помоля за точен цитат на Аполодор, където мога да намеря "кои са първите тракийски царе(атланти),кои са техните потомци и как се е развил процесът на смесването."

   Поне аз нямам сведения население с нормален ръст да е изместило по-старо и доста по-едро население на Балканите. Можете ли да посочите научна работа на тази тема?

   Изтриване
 20. Базилиск е от лидийски език - батос/βάττος-цар. Херодот простичко е обяснил кои са лидийците,бившите меони,а още по-преди наричани пеони на Балканите и преселили се в Мала Азия.Така са направили и съседите им бриги , нарекли се фриги на новото място(може те първи да са се преселили защото първите царе на лидийците са фриги/бриги).
  „Мизийците са потомци на лидийците ...."Херодот.Излиза , че мизийците(наречени после и българи) са говорили лидийски или фриго-лидийски или какъвто и да е диалект на тракийски/български. И понеже няма как тези бриги,пеони,мизи да не са наследници на по-стари племена пелазги от Балканите, то техните езици трябва да са били сродни,или лидийския да е близък до пелазгийския ,затова Базилиск е от лидийската дума - батос/цар.

  ОтговорИзтриване
 21. УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
  ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС И ПИША С ГЛАВНИ БУКВИ,ЗА ДА ГО ПРОЧЕТЕТЕ!!!!!!
  БАЗИЛИСК ИЗОБЩО НЕ ПРОИЗЛИЗА ОТ БАТОС,БАТКО,БАТА И ПР.АКО ИМА НЯКАКВА ВРЪЗКА,ТЯ Е ОБРАТНА.НЕ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НЕЩО В УИКИПЕДИЯ ИЛИ ПО ДИАГОНАЛ ОТ ХЕРОДОТ - И ДА БЪРЗАТЕ ДА ПОУЧАВАТЕ.
  БАЗИЛИСК ПРОИЗЛИЗА ОТ САНСКИТСКАТА ДУМА ВАСУ - БЛЯСЪК,СЪЦВЕТИЕ.ДА,ВАСУДЕВА Е БАЩА НА КРИШНА,НО ПЪРВИЧНИЯТ СМИСЪЛ Е ТОЗИ,КОЙТО ВИ КАЗВАМ.ПЪРВИЧНОТО ПРОИЗНОШЕНИЕ Е "ВАСИЛИСК".
  ДУМАТА ВАСИЛЕВС - С "В" - Е ПЪРВИЧНА,А СЛЕД ТОВА В Е ЗАМЕНЕНА С Б - И СТАВА БАЗИЛЕВС.

  ТОЛКОВА ПО ТОЗИ ВЪПРОС.

  ОтговорИзтриване
 22. УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
  ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС И ПИША С ГЛАВНИ БУКВИ,ЗА ДА ГО ПРОЧЕТЕТЕ!!!!!!
  БАЗИЛИСК ИЗОБЩО НЕ ПРОИЗЛИЗА ОТ БАТОС,БАТКО,БАТА И ПР.АКО ИМА НЯКАКВА ВРЪЗКА,ТЯ Е ОБРАТНА.НЕ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НЕЩО В УИКИПЕДИЯ ИЛИ ПО ДИАГОНАЛ ОТ ХЕРОДОТ - И ДА БЪРЗАТЕ ДА ПОУЧАВАТЕ.
  БАЗИЛИСК ПРОИЗЛИЗА ОТ САНСКИТСКАТА ДУМА ВАСУ - БЛЯСЪК,СЪЦВЕТИЕ.ДА,ВАСУДЕВА Е БАЩА НА КРИШНА,НО ПЪРВИЧНИЯТ СМИСЪЛ Е ТОЗИ,КОЙТО ВИ КАЗВАМ.ПЪРВИЧНОТО ПРОИЗНОШЕНИЕ Е "ВАСИЛИСК".
  ДУМАТА ВАСИЛЕВС - С "В" - Е ПЪРВИЧНА,А СЛЕД ТОВА В Е ЗАМЕНЕНА С Б - И СТАВА БАЗИЛЕВС.

  ТОЛКОВА ПО ТОЗИ ВЪПРОС.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Намирам за неприлично да се "крещи" в нет-а с главни букви,но все пак...Ако се търси връзка на базилиск/василиск с някакъв цвят(както трвърдите) вероятно това е синия цвят.Има едно популярно полско синьо цвете наречено синя метличина на български и васильки/васильок на руски или королевский василек.На латински е Centauréa.Има исторически сведения,че някои тракийски племена,напр.северните траки,гети и др. са си боядисвали косата в синьо - вождовете,не простолюдието.Самият бог Вишну се изобразява в син цвят,а за друго растение,казваме му босилек (Ocimum basilicum)в Индия твърдят, че е обречен на бога Вишну, защото "предпазва от ужасна митична змия, имаща способност да убива само с поглед".Сещам се и за синята кръв на царе,крале,аристократи и т.н.Щом ВАСУДЕВА е бащата на Кришна(а той е самия аватар на бог Вишну,който пък е изобразяван със син цвят) да не би Васудева да значи не блясък/съцветие ...а а и той да е "син" - тоест със "синя" кръв.Как все така синия цвят се свързва с богове,царе,батоси....и древни тракийски аристократи в това число.Нещо такива мисли ми се завъртяха, не мога да обясня точно,някаква връзка базилес/василес би могло да има със синия цвят.А може и да няма,не знам от кога е въведен терминът "синя"кръв

   Изтриване
 23. Допълвам:
  Това,че Владимир Георгиев,е казал нещо,изобщо не е важно.Днес,с повишаването на ерудицията на българските учени и знанието на езици,се вижда,че въпросният академик много често се е произнасял погрешно.Човешко е.

  ОтговорИзтриване
 24. Допълвам:
  Това,че Владимир Георгиев,е казал нещо,изобщо не е важно.Днес,с повишаването на ерудицията на българските учени и знанието на езици,се вижда,че въпросният академик много често се е произнасял погрешно.Човешко е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никой не е безгрешен, но тълкуването на василевс като основа на батос, не е виждане само на Георгиев, но и на други учени. Освен това, тракийският показва една интересна особеност - замяна на С с Т, както е при василевс-бато, но и при дентелети-денселети.

   Изтриване
 25. Не помня дали уточних - тъй като не виждам коментара си - че ВАСУ е санскритска дума.Едно от вторичните й значения е КОРОНА,АТРИБУТ,НАКИТ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре де, вместо разни безмислени дискусии кое е първичното, яйцето или кокошката или колко дявола се събират на върха на една игла, защо не се върнем в началото? Кои са траките и кой ги нарича така? Траки са ги наричали само гърци и римляни. Първо, за траките говорим като за един народ от много племена. Не са ни известни имената на повече от половината тракийски племена. На места ги пишат около 200. Със сигурност те самите са се наричали по съвсем различни начини. Защо да не е имало между тях и такива, които са се наричали атланти? За сега няма данни, че преди тях на Балканите са живели други предшественици. Значи ще можем да говорим за подобна версия едва когато за това има индикации. Всеки има право да си представя нещата по начин който му изглежда най вероятен, но за атланти, лемурийци, хипербореи и други можем да говорим едва когато има сведения за тях.

   Изтриване
  2. Правилно, аз лично не съм срещнал в никой исторически извор дори бегло споменаване на лемурийци. Поне за мен това е фантазия на някого от ново време.

   Единствените лемури, за които зная са приматите от Мадагаскар:

   Лемуроподобните (Lemuriformes) са примати от групата на полумаймуните, които се срещат само на о-в Мадагаскар и Коморските о-ви. Наименованието лемур идва от латинската дума lemures, за нощни духове или призраци.

   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8

   Изтриване
 26. "...ВАСУ е санскритска дума." Много са паралелите между санскрит и български. Можем ли обаче категорично да твърдим в коя посока е заемката? След като произхода ни се оказа от Балканския полуостров, и сме наследници на траките, кое е по логично заключение? Имаме безспорни доказателства за неколкократно придвижване на траки към Индия и обратно, а в такива случаи, част от хората се заселват по различни достигнати територии. На Балканите, ако изключим краткото персийско присъствие, нямаме сведения за други сериозни предвижвания на хора от Далечния изток. Установено е, че Дионис е заварил много по слабо цивилизовани народи в Индия и влиянието на тракийците е било особено сериозно. Не е ли по логично думата да е заемка от траките в санскрит, а не обратното? До скоро бяхме убеждавани, че сме били най големите диваци и всичко сме копирали от кого ли не. Мисля, че е време да сравним всички възможни източници в днешно време и сами да си изградим становище. Достатъчно ни будалкаха с половинчата и лъжлива информация, и чрез нея ни представяха готови, но фалшиви твърдения.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм с Вас напълно. Луций Ариан е пределно ясен за ролята на Дионис в Индия:

   "Indians also had no cities and built no temples; but were clothed with the skins of animals slain in the chase, and for food ate the bark of trees; these trees were called in the Indian tongue Tala, and there grew upon them, just as on the tops of palm trees, what look like clews of wool. They also used as food what game they had captured, eating it raw, before, at least, Dionysus came into India. But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed. It may be that Triptolemus, when he was sent out by Demeter to sow the entire earth, did not come this way; or perhaps before Triptolemus this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself, with clashings of cymbals and beating of drums and dancing in the Satyric fashion, the dance called among Greeks the 'cordax'; and taught them to wear long hair in honour of the god, and instructed them in the wearing of the conical cap and the anointings with perfumes; so that the Indians came out even against Alexander to battle with the sound of cymbals and drums."

   https://sourcebooks.fordham.edu/ancient/arrian-bookVIII-India.asp

   Изтриване
  2. Мислех,че е излишно оттук нататък да вземам участие,но мернах изказването за лемурийците.Моля,не го повтаряйте повече,това е меко казано очебийна липса на ерудиция.Нещо като изцепката на шопа:"Такова животно нема!"Същото е и мнението на уважаемата аудитория по отношение на ведическата култура и езика на нейните писмени паметници - санскрит.Всеки,който би си позволил да пише на историческа тема и да тълкува историческото развитие на народите,е обязан да знае,че това огромно познание не е завоевание на тъмнокожите народи,населяващи Индийския субконтинент,а на атлантите-и е доразвито от арийските представители на висшите касти в Индия.Разбира се,съществуват много основания да се смята,че в него има и значим дравидски внос ...от Вашите лемури,г-н Спароток - от цивилизацията,предхождаща атлантската.Вие сте на принципа "око да види,ръка да барне",съвсем като догматиците,които забатачиха българската историческа наука в течение на много десетилетия.Пазете се от техния манталитет - той не е присъщ на хората,занимаващи се с истински интелектуален труд.Извинете,че го споделям,но четейки,макар и епизодично работите Ви,улавям признаци на недостатъчна грамотност - уви, дори граматическа.Стар принцип е,че пишещият и ученият трябва да е няколко нива над най-ерудирания си читател,иначе,за Бога,какъв учен е?Човек не трябва да пише за неграмотните,а за най-напредналите в сектора,в който твори.Защото недостатъчната култура или направо малокултурието, са бич за България.Те раждат научната схоластика,а ми се струва,че Вие клоните тъкмо натам - огледален образ на училищния догматик,който по-рано може и да е бил революционер,но сега реже главите на "еретиците".Аз съм трето поколение хуманитарист и съм по-възрастна от Вас - затова си позволявам да бъда искрена.Дали ще публикувате това послание - решете сам.Аз повече няма да Ви притеснявам с коментари,защото - честно казано - изгубих интерес.

   Изтриване
  3. Да,напълно излишно е.Аз,както и доста други хора посещаваме този блог защото се интересуваме от тракийска и българската история. Темата за лемурите и имат ли почва у нас, лично мен не ме интересува, затова ви игнорирам.Направете блог за лемурите и споделяйте мисли - няма лошо. Незнам какъв уманист сте ,но тонът ви е неприятен,много реклама си правите използвайки точно този блог,оставете другите да ви оценяват ,а не самата вие.
   Л.Кирова

   Изтриване
  4. До Милена Върбанова 24 август 2019 г., 21:49 ч.

   Ако под ерудиция разбирате човек да не търси доказателства и да не изисква аргументи, то на мен наистина ми липсва ерудиция.

   Да, при мен е така - "око да види,ръка да барне", признавам го най-откровено. Смятам, четака трябва да се работи - да се пише за неща, които са реални, неща, които са добре засвидетелствани и проверени.

   Лемурйците за мен са точно толкова реални колкото Дядо Мраз. He e почтено да се внушават фантазии на българския читател, все едно останалите заблуди не са достатъчно.

   Може да сте по-възрастна от мен, може и да сте трето поколение хуманитарист - чест Ви прави, но не Ви дава право да лансирате заблуди. Както нямате аргументи и минавате на нападки от типа ad hominem. Не осъзнавате ли, че това говори зле за Вас?

   Да, допускам грешки и ще продължавам да допускам защото писането не ми е единственото занимание. Работният ми ден е дълъг и, за да пиша трябва да крада от почивката си.

   Нямам намерние да режа ничия глава, нямам намерение да нападам никого, но мисля, че е съвсем нормално да се поискат доказателства за нещо, за което друг твърди, че съществува, но реално сведения няма. Вярно е, че в определени случаи информацията е оскъдна, това го осъзнавам добре, няма как да зная всичко, но ето - нали за това искам информация.

   Вместо да представите някакви данни, Вие се спускате да ми казвате колко "неграмотен и малокултурен" съм.

   Изтриване
  5. Драги Павка,

   Още ли не си се убедил, че става въпрос за едно огорчено, болезнено амбициозно и безкрайно озлобено от незначимостта на личното си нищожество женище, което е възприело тактиката да бъде най-сетне „открито“ посредством блога на твоите собствени постижения. И виждайки провала на жалките си усилия тя те „сразява“ заради употребата на пълния член и липсата на тапия от лъжливото образование, което тя притежава.

   Знаеш много добре – декиш няма да жване!!!

   Изтриване
  6. Опитвам се да дам шанс на всеки желаещ да дискутира, но понякога общуването е трудно...

   Изтриване
 27. Съжалявам, че коментара ми е малко встрани от конкретната тема, но понеже се споменава за знака IYI, искам да споделя мнение за неговия произход. Попадайки на снимка на плочките от Гьобеклитепе, където е най ранното открито изображение на дървото на живота, на едната от плочките дървото е изобразено с две змии от двете му страни. Хрумна ми, че може да се направи аналогия със знака IYI, но като се поразтърсих малко, установих, че не съм нито първи, нито единствен. Дори и турците правят подобни сравнения. Известно е, че древното огузко тюркско племе Кайъ е ползвало знака като племенен символ и затова ме вълнуваше произхода му. Ако дървото на живота и символа са свързани и при полжение, че намираме изображения от преди 9-12000 години в райони обитавани от траки, няма как символа да е взаимстван от други племена с по късен произход.
  Снимки на плочките могат да се видят на различни места, а също и в книгата на Петър Георгиев „Траките, които създадоха християнството, българите“
  https://www.academia.edu/34534513/ТРАКИТЕ_КОИТО_СЪЗДАДОХА_ХРИСТИЯНСТВОТО_БЪЛГАРИТЕ.pdf
  http://www.otizvora.com/2017/09/9322

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знакът IYI се ползва от тюрките около 5500 години след появата му на Балканите. Най-интензивната употреба е на Балканите, а не в Средна Азия - родинана тюрките.

   Изтриване
 28. Г-н Спароток,
  1.Под недостатъчна "граматическа - писмена - правописна"грамотност имам предвид честото бъркане на употребата на пълна и непълна членна форма при подлог и допълнение.Не става дума за печатни грешки или за някоя пропусната запетая.
  2.Намирам за непочтено да ме обвинявате,че "сея заблуди с "лемурите" (лемурийците) сред българите,които вече страдат от толкова други заблуди",тъй като по-горе под същата статия съм Ви написала черно на бяло,че не зная нищо за лемурийците.Къде в публикациите си споменавам за лемурийци или за Вашите дружки,лемурите?Това е някаква щуротия,с която инфантилно целите да ме подиграете,но не върши работа - толкова е глупава.Ала щом хора много по-осведомени от мен и Вас,като Блаватска и Мулдашев,са писали за лемурийската цивилизация,значи все пак не става дума за дядо Мраз.
  3.Както и предполагах,обърнали сте в своя полза моето определение за вулгарен материализъм "око да види ..." и пр.Не,не сте ме разбрали,не става дума за строгост в научния подбор.Исках да напомня,че днес,когато толкова много артефакти изскачат ежедневно по цялата земя и преобръщат наопаки представите ни за миналото на човечеството,историкът е затруднен дори да поеме цялата информация,а да я осмисли и класифицира,е още по-мъчно."Ръка не може да пипне"всичко,освен ако имате неограничени финансови ресурси и летите
  всеки ден от Индия до Перу.А това не е нито моят,нито Вашият случай.Значи нужно е да се доверим на нови публикации,видеа и т.н.,в които тези пресни открития са отразени.Иначе ще си останем на равнището на 70- те и 80-те години на предишния век и на констатацията на шопа "От Искъро по-дълбоко нема".
  4.Смятам за ненаучен и схоластичен подход начина,по който се работеше по времето на соца и към който и Вие проявявате тенденция - "Всеки да си копае своята градинка,а пространството наоколо е пустиня".Това води до заблуди като тази на адептите на тюркската теория,само че с обратен знак.
  5.Що се отнася до доказателствата ,"които не съм Ви дала",извинете - посочила съм къде да ги търсите - на най- баналното място,у Аполодор.Прочетете и ако не ги съзрете,проблемът е Ваш.Не може да се обръщате към коментиращите от позицията на някакъв прокурор - дай ми три дозателства,посочи ми четири доказателства - не сме в съдилище.Авторът на основната статия- в случая Вие - е длъжен да провери дали опонентите му имат право.
  Имам остър език,това е мой недостатък.Не желая да обидя никого,но липсата на рицарство също е неприятна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Госпожо Върбанова, кои са шумерите и каква е връзката им с евреите? Тацид в студирането на биографията на Агрикола пише, че всред келтите има тъмнокожи хора с къдрави коси, които са жители на Британия. Не е нужно да циркулирате между Индия и Перу. Достатъчно е само да се продължи изучаването на феномена Царичина.

   Изтриване
  2. До Милена Върбанова

   Това са ваши думи - Милена Върбанова23 август 2019 г., 16:51 ч.
   "Определено смятам,че атлантската цивилизация предшества тракийската и всички останали култури на съвременното човечество.Има твърдения,че траките и българите са потомци на лемурийците."

   Не съм чел работите Ви, но ето - Вие започвате със споменаването на лемурийци.

   Все още чакам някакви доказателства, че някакви атланти са предшественици на траките, но май няма да дочакам. Когато някой иска от мен аргументи, аз давам точен цитат, понякога и с активен линк. Вие ме пращате да се ровя из обширните работи на Аполодор...и смятате това за научен подход?

   Вие искате да Ви се вярва на 100% без да представите каквито да било доказателства? Мненията на този и онзи не ме интересуват, интересува ме това, което е споменато ясно от стар автор, интересува ме това, което може да се провери.

   Колкото до рицарството, преди време една моя добра учителка каза: " Някои се оплакват, че няма рицари, но реално няма и дами..." Та така, каквото повикало-такова се обадило.

   Изтриване
  3. цитат: "Авторът на основната статия- в случая Вие - е длъжен да провери дали опонентите му имат право."
   Желязна логика, няма спор! Значи всеки може да клепа всевъзможни и необосновани измишльотини, а автора на основната статия е длъжен да търси доказателства или мотиви за да ги изобличава.

   Изтриване
  4. До Анонимен 28 август 2019 г., 15:23 ч.

   И за мен е трудно да намеря логиката в изискването аз да проверя дали опонентите ми имат право... Как да проверя нещо, което не ми е представено? Като автор, аз съм длъжен да дам доказателства за своите твърдения, нищо повече. Ако някой смята, че не съм прав, трябва да посочи конкретно къде греша, а и да даде своите доводи, които разбира се трябва за са ясни и подложими на проверка.

   Изтриване
 29. Благодаря,че публикувахте горния мой текст - това вече е рицарска постъпка.

  ОтговорИзтриване
 30. До Милена Върбанова 27 август 2019 г., 10:08 ч.
  " Имам остър език,това е мой недостатък.Не желая да обидя никого,но липсата на рицарство също е неприятна." ?!? Много странно! Отчитате си недостатъците, но другите трябва да се променят за да се изгладят нещата.
  От известно време тази тема ме вълнува, чета различни източници и посещавам този блог, а една от причините е, че са рядкост такива които се опитват да налагат назидателен тон и да заявяват, че тяхното мнение е единственото вярно. Другата и по важна е, че автора не само, че показва много добро ниво на подготовка, но умее да изразява мнението си по подходящ начин. Обикновено всеки си изтъква становището, аргументите, източниците и не го повтаря, нито потретва за да си наложи личното мнение. Всеки носи глава на раменете си и е свободен да си състави собствено. Никой не може да твърди, че единствено прав, без да е доказано по безспорен начин.
  Още след горните Ви коментари има изразени несъгласия, но ултимативния Ви тон продължава. Преди време посетих блога Ви, хвърлих му един поглед, но уверявам Ви, няма да повторя. Не, че липсват знания или няма полезни неща, но прекалената мешавица между история, мистика, религия, езотерика, лични фантази и извеждането на аргументи от тях като доказателства, прекалено натоварва. Далеч съм от мисълта, че не е възможно да се окаже, че някъде има връзка, но преди да е факт не могат да бъдат аргументи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мнозина досега опитваха да атакуват Г-н Серафимов, че не използвал „научни методи“, но той е точно такъв – твърди само неща, които може да докаже, свързани със здрава логика.
   Често сме дискутирали и световния потоп. Пише, че преди него също са живели хора по Земята, а и титаните, за които се говори в Библията, и в книгата на Енох. Но да локализираме точно техните обиталища, напр. на Балканите, е само едно предположение без доказателства. Пише, че следващото поколение човеци се е развило изключително само от семействата на Ной и неговите трима сина. Логично е и първото население на Балканите след потопа да произлиза от тях самите.

   Изтриване
 31. Драги г-н Спароток,
  Погледнах в блога ви,за да проверя дали сте ми отговорили ( макар че последната ми реплика не изискваше отговор) и бях отвратена от злобата на анонимничетата,която с удоволствие дирижирате.Едното от тях подскача особено настървено - сигурно се е разпознало в някой от персонажите в поста ми "Гордиев възел".Горкото,мъчи се да ми прави психологически портрет,а рисува само собствения си жалък образ.Завиждам ви за тайфата от гардове - анонимници,те сигурно подвиват опашка всеки път, щом се наложи да съобщят имената си.Ако бях се опитала да продавам домати и чушки от вашата сергия,това може би наистина щеше бъде "нелоялна конкуренция",но аз исках само да предложа понятия и имена с друго етимологично обяснение,различно от вашето,което често ми се струваше неубедително.Забележката за правописа също не би трябвало да отприщва чак такава омраза.Как да ви дам доказателства за каквото и да било,щом всички доводи отскачат от вас?Това е крайният етап на всяка западаща кариера.Запомнете добре:нямам никакви- абсолютно никакви! - причини да трупам популярност чрез вашата "популярност".Ако сте си въобразили подобно нещо нещо - жалко за вас.Малката начална буква в обръщението "вие" не е печатна грешка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако острия тон на определени коментиращи не Ви допада, не предизвиквайте сама негативни реакции. Все пак, Вие започнахте с обвинения, а и обидни епитети.

   За кариерата ми не се притеснявайте, аз изобно не търся такава. Споделям с със съмишленици това, която смятам за важно за историята на нашия народ. Явно с Вас не сме съмишленици, просто методите ни на работа са съвсем различни, а и начинът на общуване е твърде различен.

   Изтриване
  2. Драги Г-н Серафимов,

   Камъни се хвърлят от всякакви само по дърво, което дава добър плод. Докато това дърво запази своята идентичност чиста и плодовете, които дава – стимул за подражание и търсене на истината, то не е подвластно на претенциозното пророчество „всяка западаща кариера“! Може да сте сигурен в нашата признателност!

   Изтриване
  3. До Анонимен30 август 2019 г., 14:10 ч.

   Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Изтриване
 32. Респект,за труда на Гн.Серафимов,аз лично ,не за всичко което е писал съм съгласен,но това ни ми пречи,напротив,налага ми друга перспектива на логика,виждам неща ,които при други обстоятелства биха ми убегнали.Благодаря ви най сърдечно,за труда и дано времето ви,което инвестирате за този измъчен народ си заслужава.Пожелавам ви много здраве другото го имате и в повече.
  Георги

  ОтговорИзтриване
 33. Прави ми впечатление, че над 70%, от коментарите в която и да е статия от вас, не са по същество, а са насочени срещу вашата личност или са удобрителни! И аз да добавя един.
  Първото е грозно и неприемливо, Второто е учудващо и, според мен, принизяващо труда ви!
  Първото не се нуждае от коментар, банвайте всяко подобно изказване!
  Относно второто, според мен, не трябва да допускате също, ако не са обосновани с научни или лични разкрития по темата!
  Изглежда, че доста от онези които ви подкрепят не са професионалисти и вероятно не са прочели и една специализирана книга по темата, основната им информация е от вашия блог и приемат всяка ваша дума за "истина"! Такива коментари може да ви повдигат самочувствието, но не виждам престиж в това, да градите имидж с подкрепата на незнаещи!
  Нека всеки да попита баба си каква е - славянка или тракийка! Старите хора са запазили традициите, вероятно и някакъв спомен от старо време! Определението "Българин" е с по-висша степен от "тракиец и славянин" - Българин от Тракия, Българин от Македония, Българин от Добруджа, първо е Българин! Така е било и така ще бъде! Така че, спорът ми се вижда излишен!
  Също ми прави впечатление, че напълно игнорирате онези автори, които използват определението "скити" за българите, знаейки добре, че скити и траки са родствени по линия на индо-европейския си проиход, но нито Мизи, Серди, Беси, Одриси, Даки или други тракийски племена, са наричани скити, винаги е правена разлика!
  Дерзайте, но не игнорирайте информацията, която не пасва на идеите ви, това ще изкриви представите ви за действителността!

  ОтговорИзтриване
 34. До Анонимен 31 август 2019 г., 14:04 ч.

  Относно коментарите ще спомена следното: От няколко месеца не се занимавам с одобрение на коментари поради липса на време. Завършвам третата си книга и за поддръжката на блога ми съдействат приятели и съмишленици.

  Не всеки остър коментар е от зложелател. Някои хора са просто заблудени и нямат вина за позицията, която защитават. Допускайки коментарите на тези хора и обяснявайки спокойно как стоят нещата, дава възможност на въпросните индивиди да променят вижданията си. Това вече стана няколко пъти и хората от противници се превърнаха в мои добри приятели.

  Надявам се да ми позволите една забележка: Няма такова нещо като индоевропейски произход. Понятието индоевропейски засяга единствено и само езика, и макар той да е един от основните етнически белези, не може да се разчита само на него защото по принцип населението на Мозамбик говори индоевропейския португалски, но с тези хора нямаме нищо общо като произход.

  Колкото до това, че даките не са отъждествявани със скитите, препоръчвам свидителството на Дион Касий, който твърди, че даките са клон на скитите -Dio.51.22.

  Масагетите са наречени скити от Херодот, но Йордан ги определя като гети.

  Самите скити са наречени тракийски народ от Стефан Византийски.

  ОтговорИзтриване
 35. Г-н Анонимен от 31.август, 14:04 ч.

  Прощавайте, но не виждам особено чисти намерения във Вашия коментар.
  Г-н Серафимов и да иска не може да получи „подкрепа от професионалните историци“, които в болшинството си той демаскира като фалшификатори. Не вярвам също така да ползва познанията на „баба си“, ако ще и за това – кое народностно наименование „е с по-висша степен“ – просто всяко наименование има значение за времето, в което е съществувало.
  Не мисля освен това, че Г-н Серафимов ще се подскрежи особено, че получавал подкрепа предимно от незнаещи. Ние, българите, сме интелигентен народ и лесно можем да отсеем просото от плявата. Пример за това е Вашият коментар и съответният отговор от собственика на блога. Уважението към него не е изсмукано от пръстите!

  ОтговорИзтриване