1.09.2019 г.

ИСТИНСКИЯТ ОБЛИК НА АТИЛА И НЕРАЗРЕШЕНИТЕ ЗАГАДКИ НА ИСТОРИЯТА


Поради многолюдието си, а и завидна военна мощ, хуните предизвикват страха на немалко народи. Успешната военна тактика на хората на Атила, способността им да нанасят мълниеносно бързи удари и да се отдръпват също така бързо, шокира не един пълководец. С такъв враг е трудно да се води война, като Рим разбира това най-добре.Силно впечатлени са и германите, които вплитат образа на Атила в своите саги и това не е случайно защото тюрингите, бургундите, скирите, част от франките и т.н. са били подвластни на хуните.

Съвсем естествено е, че народ, който се явава реална заплаха за всеки, би бил демонизиран. Това е причината хуните да бъдат изкарани по-черни и от дявола. А причината старите българи да бъдат определени като тюрки и пришълци на Балканите е това, че дедите ни многократко са отъждествявани с етноса, към който принадлежи Атила. Теофан Изповедник използва израза уногондурите-българи. Патриарх Никифор предпочита формулировката така наречените хуни и българи.

Хуните обаче не са тюрки и нямат роднинска връзка с тях. Нито един стар автор, който е виждал тези хора не ги е нарекъл тюрки, нито пък ги е описал като хора с неевропеидни черти. Най-важно е свидетелството на Приск Панийски поради това, че той лично се среща с хуните и прекарва известно време сред тях. Приск посещава резиденцията на Атила и дава описание на селище с къщи направени с греди, които са добре изгладени. Домът на хунския владетел се отличава с това, че има две кули. Не срещаме изобщо споменаване на юрти, шамани, кумис, няма споменаване и на тюрска реч:

“Having waited for some time until Attila advanced in front of us, we proceeded, and having crossed some rivers we arrived at a large village, where Attila's house was said to be more splendid than his residences in other places. It was made of polished boards, and surrounded with a wooden enclosure, designed, not for protection, but for appearance. The house of Onegesius was second to the king's in splendour, and was also encircled with a wooden enclosure, but it was not adorned with towers like that of the king.”


Приск (цит. от Г.Ценов) обяснява, че хуните употребяват питие, което е направено от мед и го наричат медос, преводът разбира се е излишен. А за питието направено от житно растение, летописецът споменава, че името е камос. Дали камос има връзка с тракийската глоса кемос-вид растение, или както казва Ценов, е ранен варинат на нашата дума комина е въпрос на друга тема.

В случая е важно това, че предадените от Приск глоси нямат нищо общо с речта на азиатските народи, нито пък с тази на иранци и кавказци. Третата хунска глоса е предадена от Йордан, който твърди, че хуните наричат помена страва. До ден днешен думата е употребявана от украинците за погребално угощение. Прогресивни изследователи като Ганчо Ценов и Александър Мошев свързват хунската глоса страва със стръв (старото значение на тази дума е храна бел.моя) а и със струвам-правя помен на близък човек.

Сведенията на Приск Панийски са ценни не само поради глосите. Благодарение на този автор разбираме, че хуните спадат към европеидната раса. Приск не е в състояние да направи разлика между поданик на Атила и бивш свой сънародник. А благодарение на Амиан Марцелин разбираме, че хуните не само са европеиди, но и са със светли коси.

Описвайки аланите Марцелин твърди, че почти всички от тях са едри хора със светли коси, като си приличат с хуните по всичко. Единствената разлика е в това, че аланите са по-цивилизовани: “Moreover, almost all the Halani are tall and handsome, their hair inclines to blond, by the ferocity of their glance they inspire dread, subdued though it is. They are light and active in the use of arms. In all respects they are somewhat like the Huns, but in their manner of life and their habits they are less savage.”-Am.Marc.XXXI.2.21


За етническата принадлежност на аланите получаваме сведения от познаващият ги от личен опит Прокопий Цезарийски. Той определя аланите като част от семейството на готите, като разбира се нееднократно е пояснил, че готи е алтернативно название на гетите -  Proc.V.1.3, Proc.V.24.30, Proc.III.3.1:


Alani and certain other Gothic nationshttps://en.wikisource.org/wiki/History_of_the_Wars/Book_V#I


Не само аланите са причислени към огромното семейство на северните траки гетите, същото важи и за хуните. Отново трябва да се върнем на сведенията на Прокопий защото той познава добре хората, за които пише и не разчита на сведения от втора и трета ръка. Този автор изказва твърдение, че в миналото хуните са били познати като масагети:  Massagetae whom they now call Huns; and the rest were almost all inhabitants of the land of Thrace.” – Proc.III.11.37


Макар да пише от гледна точна на римски гражданин, а и да е силно предубеден, Йордан дава ценни сведения за масагетите наричайки ги гети и обяснява, че населяват Малка Скития (Добруджа бел. моя) след смъртта на Кир Велики (през VI пр. Христа) и, че град Томи е основан от масагетската царица Томира: “After achieving this victory and winning so much booty from her enemies, Queen Tomyris crossed over into that part of Moesia which is now called Lesser Scythia--a name borrowed from great Scythia,--and built on the Moesian shore of Pontus the city of Tomi, named after herself. “ -Jord.(62)


Да се поставя родство между хуните на Атила и гетите със сигурност би удивило немалко хора, но фактите могат да се проверят. Нека видим какво сме разбрали до този момент:

1.Хуните живеят в къщи от масивни греди и не ползват юрти като постоянно жилище.  

2.Хунските глоси нямат нищо общо с речта на тюрко-алтайците, иранците, кавказците и т.н.

3.Хунските питиета са направени от мед и житни растения, това показва, че са уседнали хора, а не номади.

4.За идване на хуни в Добруджа едва през късната Античност не може да се говори, защото хуните обитават тази област около 1000 години преди времето на Атила.

5.Хуните са отъждествявани с аланите и масагетите (мизо-гетите бел.моя), а те от своя страна с гетите явяващи се доминантна група при северните траки.

Всъщност сведенията показващи, че народът на Атила обитава земите на север от Дунава от дълбока древност и спада към северните траки са повече. В далечното минало облеклото е било белег на етническа принадлежност. Гетите са известни със своите закривени напред шапки.

Този атрибут, известен повече като фригийска шапка е носен и от хуните, но преводачите от ново време са осакатили думите на Амиан Марцелин. Старият автор е ясен: “Galeris incurvis capita tegunt” –Amm.Marc. XXXI.2.6. - “Закривени шапки покриват главите им”, но преводачите решават да представят прилагателното incurves-закривен, като кръгъл и така бива скрита истинската форма на хунската шапка и нейния тракийски характер.Портрет на царя на северните траки Декебал, изобр. Ion Popescu-Băjenaru / Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1914 - Cartea omului matur (1919)

Поредната индикация, че хуните са роднини на гетите получаваме от Йордан, който твърди, че след намирането на меча на бога на войната Марс (Арес бел.моя), Атила бил уверен в своята роля на владетел. Същевременно, старият автор е уточнил, че Марс (Арес бел.моя) е тачен от гетите и дори се смята, че той произлиза от тях: “ Moreover so highly were the Getae praised that Mars, whom the fables of poets call the god of war, was reputed to have been born among them. Hence Virgil says:"Father Gradivus rules the Getic fields." – Jord. (40)
https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html
"When a certain shepherd beheld one heifer of his flock limping and could find no cause for this wound, he anxiously followed the trail of blood and at length came to a sword it had unwittingly trampled while nibbling the grass. He dug it up and took it straight to Attila. He rejoiced at this gift and, being ambitious, thought he had been appointed ruler of the whole world, and that through the sword of Mars supremacy in all wars was assured to him." – Jord.(183)

https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html


Ако хуните не са роднини на гетите, защо Атила ще отдава такова голямо значение на намирането на меча на гетския бог на войната? 

В работата си “Произходът на Българите“ д-р Ценов дава много интересна подробност засягаща бита на хуните. По време на описаното от Приск угощение на римляни и хуни, гостите пият от златни и сребърни чаши, храната им бива поднасяна на сребърни съдове, а самият Атила се храни от дървена чиния и пие от дървена чаша. Като сравнение, д-р Ценов цитира Диодор, който описва угощението на гетския цар Дромихет и македонския пълководец Лизимах. На македонците били поднесени ястия в сребърни съдове, а гетите се хранели на дървена трапеза. Самият Дромихет и хората му пиели от дървени чаши и рог, а за останалите хора питието било сервирано в сребърни и златни чаши.

Въз основа на тези сведения, Ценов пише: “Съпоставени тези два обичая, се вижда, че са едни и същи и, че хунските обичаи са и гетски обичаи, което за пореден път потвърждава мнението, че хуните са гетски народ.“

 Поредният аспект от хунската култуа показващ връзка с траките е погребалния обред, при който, в чест на починалия се организират игри, в случая конни надбягвания:

His body was placed in the midst of a plain and lay in state in a silken tent as a sight for men's admiration. The best horsemen of the entire tribe of the Huns rode around in circles, after the manner of circus games...” – Jord (256)  


Около хилядолетие по-рано Херодот пише, че траките излагат тялото на починания на показ, като в последствие биват организирани игри, съревнования и победителят получава голяма награда:

“The manner of burial for the rich among them is this:--for three days they expose the corpse to view, and they slay all kinds of victims and feast, having first made lamentation. Then they perform the burial rites, either consuming the body with fire or covering it up in the earth without burning; and afterwards when they have heaped up a mound they celebrate games with every kind of contest, in which reasonably the greatest prizes are assigned for single combat. This is the manner of burial among the Thracians.”-Her.V.8


Ксенофонт също дава ценни сведения описвайки обреда на одрисите. След като погребали мъртвите си, одрисите изпили много вино и организирали конни надбягвания в чест на починалите: “Odrysians returned, they first buried their dead, drank a great deal of wine in their honour, and held a horse-race.” – Xen. Hellen.III.2.5


Общите елементи на погребалните обреди на хуни и траки са следните:

1.Тялото на благородниците се излага на показ за преклонение.
2.Има погребално угощение.
3.Организират се игри в чест на починалия.

Тези данни са от огромно значение за определяне на етническата принадлежност на хуните, но са премълчани както от Васил Златарски, така и от всички други специалисти посветили се на изучаване на историята на народа на Атила.

Историците, а и лингвистите не са обърнали внимание на факта, че самото име хуни е обяснимо не на тюрски, а на тракийски език и означава благородни мъже. Хуни, или както е по-точно уно-гури може да се раздели на две части. Първата уни срещаме в името на гета Унила, а втората в тракийската глоса агурос-млад мъж.

Едно от най-ценните сведения за етническата принадлежност на хуните е техния антропологичен тип. Разполагаме със сведенията на Марцелин, който сравнява хората на Атила с едрите и светлокоси алани, но допълнителни данни получаваме и от скелетните останки. Ото Менхен-Хелфен пише открити от Минаева скелети на хунска жена мъж, като жената е c височина 1.76 м, а мъжа 1.85 м, но веднага възкликва, че това не може да са хуни!

За учен със завидна ерудиция, Менхен-Хелфен реагира наивно. Вместо да каже, че описанито на Марцелин се потвърждава от археологията, воден от предубеждения, живеещият в САЩ немски учен, решава, че необикновено високия ръст на намерените от Минаева скелети е “доказателство”, че те не са хунски, т.е. следват се не фактите, а предубежденията.

Колкото до монголоидните черти на хуните, Менхен-Хелфен дава интересни подробности като например това, че според едни учени (Heмескери и Вернер) определени хунски черепи намерени в Унгария имат монголоидни черти, а според друг учен (Липтак), въпросните хунски черепи нямат монголоидни черти: “Werner accepted his diagnoses and drew from them far-reaching conclusions.63But the diagnoses seem to be wrong. Liptak measured the skulls again, and his results were quite different from those of Nemeskeri. According to Liptak, none of the skulls shows any Mongoloid admixture.”

Излиза, че в определени случаи учените разчитат на не на точни измервания, а на лично виждане и за жалост следване на приетите стереотипи. Сам немският учен споменава, че поради изкуствената черепна деформация типична за хуните, костите на черепа са така променени, че често е невъзможно да се определят дори белезите на основните раси: The artificial, and in particular the circular, deformation affects nearly all cranial indices to such a degree that it is often impossible to determine even the major races.”

Да, намирани са черепи с ясни монголоидни черти, но за това си има обяснение. Както всяка велика сила, хуните са имали поданици и наемници от различен произход. В армията на Великобритания има както хора принадлежащи на европеидната, така и на негроидната и на монголоидната раса. Въз основа на расовата принадлежност на отделни индивиди от войската, не може да се направи извод за етническата принадлежност на благородническата прослойка на Великобритания. Уви, това важно правило е напълно игнорирано от хората проучили историята на хуните на Атила.

Игнорирани са още много други неща. Никой стар автор познаващ хуните не пише за тяхна прародина в Азия, или в Кавказ. През II век Клавдий Птолемей ги разполага в Черноморските степи: “…Carpiani, above whom are the Gevini, then the Bodini; between the Basternae and the Rhoxolani are the Chuni…“- Ptol.III.5


Птолемей е доста начетен а и подробен в своите описания, но при споменаването на хуните, той не ги нарича нито азиатци, нито кавказци, нито новодошъл народ, а това означава, че те са стари поселници на Черноморските степи.

Поне от пето хилядолетие преди Христа Черноморските степи са обитавани от балканци. До това заключение стигат генетици проучващи ДНК на създателите на Триполската култура в Украйна (4600-2600 г. пр. Христа) :

“ Трипольцы, так же, как и их балканские предки, несли в себе материнские генетические линии, характерные для всей земледельческой неолитической ойкумены, уходящие корнями на территорию Малой Азии, прародину европейского сельского хозяйства.


От времето на Неолита, Халколита, та чак до късната Античност, Балканите и Черноморските степи са обитавани от хора от един  и същ произход. Нашественици в тези региони са гърците, римляните, да не забравяме и келтите, но и трите групи не успяват да променят сериозно генетичния облик на местното население.

Разбира се, поради това, че имат различни съседи, при различните групи наши деди са се появили нови неща в езика, бита и културата, но като цяло старите традици, а и облик на населението са се запазили.

Въз основа на представената тук информация може да се каже, че хуните са потомци на старо балканско население, което още в незапомнени времена се заселва на север от Дунава и Черно Море. Поради климатичните промени настъпили през Бронзовата епоха, част от тези балкански преселници са принудени да акцентуват на скотовъдството, а друга част продължава да се занимава със земеделие. Въпреки различния поминък, двете групи остават част от един  и същ народ, който дели една кръв на хората живеещи на юг от река Дунав.

В работата си “Хунитѣ които основаха българската държава-тѣхниятъ произход и тѣхното християнство”, д-р Ценов стига до следния извод: “Хунитѣ, които основаха българската държава сѫ наричали в старо време скити, готи, масагети, пак скитски племена, които всички живѣеха край Дунава. Тъй че хунитѣ, които основаха българската държава сѫ скити или стари дакийци, а не късни пришълци.”

Във връзка със скитите, трябва да се посочат две много ценни и интересни сведения. Първото е на Херодот, който обяснява, че скитите не обичат чуждата религия и ритуали. Старият автор добавя, че от всички богове, които почитат, скитите правят олтари само на (тракийския бог бел.моя) Арес: “It is not their custom however to make images, altars or temples to any except Ares, but to him it is their custom to make them.” –Her.IV.59


Необикновената почит, която скитите оказват на тракийския бог Арес може да се обясни само с общия произход на траки и скити. Прочее, за това пише Стефан Византийски, който без увъртане заявава: “Скитите са тракийски народ.”Ето защо в тракийската ономастика срещаме личното име Скитоток, а и племенното название скитени. Един от първите, които обърнаха внимание на факта, че етнонима скити се обяснява със стблг. скытати сѧ бе д-р Ценов. На езиците на тюрки, иранци и кавказци, имената скити, хуни, масагети (мизо-гети бел.моя) и т.н. нямат смисъл. 

Тези подробности обясняват защо старите българи са наричани ту хуни, ту скити, ту мизи, ту траки. Реално всички тези определения са правилни. По същия начин един жител на Варна може да бъде наречен с няколко имена: варненец, добруджанин, северняк, българин. Всички те макар да са различни, са правилни

Хуните, наричани скити, мизо-гети, гети, делят един произход, език и култура със старите балканци назовавани от римляните траки, следователно няма как да внесат нещо ново в земите на юг от Дунава. Ако бесарабските българи преминат Дунава и се заселят у нас, няма да има сериозна промяна нито на генетичния облик на нашето население, нито на езика, нито на културата.

Както се уверяваме, нещата са от ясни по-ясни, но понастоящем се правят отчаяни опити да се даде всякакъв друг произход на хуните, само не и старобалкански. Всеки има право на лично мнение, но ако някой действа от позицията на учен, то той е длъжен да се съобразява с фактите и то всички факти, а не само тези, които му отърват.

Не може да се пребрегват планини от информация и вместо това с мъгляви дефиниции и без никакви доказателства да се полагат основите на поредната заблуда. Вярно е, че историята на хуните на Атила е сложна, но точно за това е неразумно да се прави още по-объркана като се лансират неиздържани теорийки за кавказките корени на хуните и за определяне на Кавказ като място, в което дедите ни са се оформили като народ. Това е пълно безумие.

Все пак, наши и чужди генетици стигнаха до извода, че ние българите сме твърде отдалечени от както от тюрки, индийци и араби, така също сме отдалечени и от народите на Кавказ: “Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.


Хуните принадлежат на историята на народа ни, но се само защото отнемат силата на Римската Империя, а най-вече за това, че носят същата кръв, каквато са носили Спартак, Ситалк, Залмоксис, същата кръв, която носим и ние – потомците на най-стария цивилизован народ на Европа.

Фактът, че част от дедите ни са напуснали Балканите и са успели да покорят народи в Кавказ и Азия, не правят Кавказ и Азия прародина на българите. По същия начин, колониите на англичаните в Индия, Китай и други места, не правят Индия и Китай прародина на англичаните.

Господа учени, следвайте фактите, не предубежденията! Народът ни е изстрадал достатъчно и не е морално издържано да бъде потапян в нови заблуди. Всяка манипулация излиза наяве, нека не забравяме народната мъдрост, че в крайна сметка всеки си плаща за дяволиите.
Използвана литература:

1.Г.Ценов, Хунитѣ които основаха българската държава – тѣхният произход и тѣхното християнство, Хелиопол, София, 2018;
2.Г.Ценов, Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква, Хелиопол, София, 2014;
3.А.Мошев, BOLGAR Тайните на нашия произход, Атеа, София, 2015;
4.O.J.Maenchen-Helfen, The World of Huns  Studies in their History and Culture, ed.M.Knight, University of California Press, Berkely, Los Angeles, London, 1973;133 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Бих искал да попитам, унгарския има ли общо с турския, също така унгарците не са ли наследници на хуните или уно-гурите и ако са защо техния език се различава от нашия и украинския, след като и ние се смятаме за наследници на траките,мизите и скитите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Унгарците не са наследници на хуните, само са завзели хунските земи в Панония. Унгарците са заели думи от панонските хуни, като пример могат да бъдат дадени следните:
   bab - боб
   borostyan -бръшлян
   gereblye - гребло
   gomba -гъба
   kasa – каша
   kasza – коса за косене
   kaszal – кося
   len- лен
   kapor-копър
   mez- мед
   mezsör- медовина
   bukk- бук
   rozsda-ръжда
   zab-зоб

   Унгарците са взели от нас също думите szoba–соба, стая, utca-улица, udvar-двор, kulcs-ключ, szomsed-съсед, Старите българи са научили унгарците и на занаяти. Това става ясно от kovacs–ковач, takacs-тъкач, pek-пекар, хлебар... csordas– пастир пък идва от нашата дума чарда-стадо.

   Колко дълбоко предците ни са повлияли унгарското общество става ясно от присъствието на основни думи като baty –бате, брат, basci –бачо, baba –баба, акушерка, dada –дада ( гледачка), dajka –дойка ( гледачка), szolga- слуга, rabszolga- роб, работник, слуга.

   Други интересни български думи в унгарския са bagoly -бухал, beszed – беседа, разговор, beszel –беседвам, bolha-бълха, csizma –чизма ( ботуш), csoda –чудо, csütörtök- четвъртък, draga-драг, ценен, glist –глист, görbe – гърбав, görbul – гърбя се, прегърбвам се, iga-иго, kerek –кръг,

   Трудно е да се определе кога точно са проникнали тези думи в унгарския език. Носовките в galamb-гълъб, gerenda – греда, szomsed-съсед, gomba –гъба показват, че това е станало преди доста векове. Днешните български думи път, пети, месо са звучали в далечното минало като понтъ, пентъ, менсо.

   Изтриване
  2. Арпад - създателят на маджарската държава е син на прясно детрониран кан във Волжска България. канартикин - престолонаследник е бил. Като такъв е бил заплашен с унищожениев династичната разпра. Намира спасение в бягство. Но не бяга сам или с придворни, а начело на подчинено на Българската империя племе - маджарите. Упътва се към достатъчно отдалечено, но и добре познато от предците място - пустата. А как маджарите да не подражават на владетелите си ?!

   Изтриване
  3. Различава се, защото във вашето уравнение липсват маджарите, които са носители както на друга култура, генетичен облик, така и на друг език. Те идват и доста по-късно.

   Изтриване
  4. Кан? Волжка България? Извинете, но от малкото, което притежаваме като сведения за онези хора и земи, които съвършено неправилно наричаме Волжка Бг, там единствената титла, с която реално разполагаме, е МАЛИК и то не на държава, а на град Булгар и неговите жители. Потърсете си по-точни преводи на Фадлан, не се осланяйте на руските такива, преписвани с такава охота у нас. Що се отнася до въоросния град Булгар, ми вижте кога изобщо е основан и после пак се върнете да разкажете нещо за волжките булгари... А, да, погледнете и генетичните резултати, които категорично отхвърлят каквато и да е връзка между нас и онези популации край Волга.

   Изтриване
 3. Господин Серафимов не пускайте горния ми коментар използвал съм на приятелката ми АБВ то, ще го напиша отново.

  ОтговорИзтриване
 4. Здравейте бих искал да попитам унгарския език има ли общо с турския, също така унгарците не са ли наследници на хуните, уно-гурите и ако са защо техния език няма общо с нашия, след като и ние сме наследници на траки, скити и мизи.
  Димитър Казаков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Казаков, вече не контролирам коментарите и ще се наложи да повторя.

   Унгарците не са наследници на хуните, само са завзели хунските земи в Панония. Унгарците са заели думи от панонските хуни, като пример могат да бъдат дадени следните:
   bab - боб
   borostyan -бръшлян
   gereblye - гребло
   gomba -гъба
   kasa – каша
   kasza – коса за косене
   kaszal – кося
   len- лен
   kapor-копър
   mez- мед
   mezsör- медовина
   bukk- бук
   rozsda-ръжда
   zab-зоб

   Унгарците са взели от нас също думите szoba–соба, стая, utca-улица, udvar-двор, kulcs-ключ, szomsed-съсед, Старите българи са научили унгарците и на занаяти. Това става ясно от kovacs–ковач, takacs-тъкач, pek-пекар, хлебар... csordas– пастир пък идва от нашата дума чарда-стадо.

   Колко дълбоко предците ни са повлияли унгарското общество става ясно от присъствието на основни думи като baty –бате, брат, basci –бачо, baba –баба, акушерка, dada –дада ( гледачка), dajka –дойка ( гледачка), szolga- слуга, rabszolga- роб, работник, слуга.

   Други интересни български думи в унгарския са bagoly -бухал, beszed – беседа, разговор, beszel –беседвам, bolha-бълха, csizma –чизма ( ботуш), csoda –чудо, csütörtök- четвъртък, draga-драг, ценен, glist –глист, görbe – гърбав, görbul – гърбя се, прегърбвам се, iga-иго, kerek –кръг,

   Трудно е да се определе кога точно са проникнали тези думи в унгарския език. Носовките в galamb-гълъб, gerenda – греда, szomsed-съсед, gomba –гъба показват, че това е станало преди доста векове. Днешните български думи път, пети, месо са звучали в далечното минало като понтъ, пентъ, менсо.

   Изтриване
  2. А каква е историята тогава на унгарците, и къде са отишли хуните или уно-гурите, защо генетично според изследването на проф.Нешева унгарците са по близо до траките от нас. Не ме разбирайте грешно, аз съм голям ваш фен, но това с унгарците за мен си остава голяма дилема. Обяснението което аз давам за себе си е, че те са наследници не просто на хуните, а на аварите, който са продължение или дошли от тюрския хаганат, тръгнали от Азия след построяването на китайската стена, или по точно върнали се обратно към Европа.
   Димитър казаков

   Изтриване
  3. Но пак не се вързват нещата с генетичните изследвания.

   Изтриване
  4. Димитър Стоилов. Браво Спароток, много убедително изложени факти и съответно изводи. Но за унгарците и на мен не ми е много ясно. Генетичните изследвания и антропологични такива твърдят че съвременните българи и унгарци са близки. Историята е пълна с факти за близост между двата народа. Дотук всичко е наред, обаче унгарският език бърка нещата. Твърди се че са угро-фини и са дошли от пред-уралието , съседи на волжските българи. Но аз мисля че нито унгарците, нито румънците, нито българите са дошли от някъде, а са си по днешните земи от хилядолетия. Единственото за мен обяснение е че езика и културата на унгарците са дошли от някъде, както езика на румънците. Както впрочем и старобългарският език ( наречен по-късно църковно-български, църковно славянски и сега славянски) е бил изпратен от нашите князе на север заедно с българската култура и посредством църквата и вярата и сега този български език е официален език за много народи с които ние нямаме генетична близост. Например московието е било двуезично столетия, но постепенно стария руски език е отпаднал. Както латинския е наложен на много народи, както гръцкия език е наложен постепенно в Атика, после в Тесалия, Епир, Македония, източна Тракия и т.н.

   Изтриване
  5. До Димитър Стоилов

   Когато унгарците, или както те наричат себе си -маджари идват в Панония, те не заварват земята пуста. Там живеят наши предци, които маджарите асимилират. Това е причината да показваме родство с унгарците - асимилацията на старото панонско население. То е от същия произход както и местното население на Балканите познато по време на Античността под името траки.

   Изтриване
  6. До Димитър Казаков

   Нормално е унгарците да са близо до траките, все пак, както споменах и на г-н Стоилов, унгарците асимилират старото панонско население, а то е дошло от Балканите. Керамиката, идолите, оръдията на труда на унгарските култури Тиша-Полгар, Ленгел и т.н. са трудно различими от тези от нашите земи. По време на Бронзовата и по време на Желязната епоха, Панония отново е заселена от балкански преселници.

   Римляните затриват част от установилите се в Панония балканци, но основната част на населението остава. Това население в по-късни времена е асимилирано от дошлите от изток унгарци, които в хрониките си споменават, че в завладяната от тях земя са живели славяни и българи (т.е. гети и мизи бел. моя).

   Изтриване
 5. Вълко Дерменджиев1 септември 2019 г., 15:47

  Впечатлен съм господин Серафимов! Не казвам, че сте прав за всичко защото първо искам да проверя линковете и другата информация, но по отношение на подредба и представяне на фактите, по отношение на логиката, есето е много добро.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дерменджиев как стигнахте до заключението, че има "представяне на факти" след като сам пишете, че още не сте проверил информацията от посочените извори? Ами, ако накрая след проверката се установи, че има манипулация ще пишете ли тук отзиви какво сте установил?

   Изтриване
  2. До Вълко Дерменджиев

   Радвам се много, че ще проверите всичко. Винаги правете това и когато сам се уверите в правотата на нещо, вече никой няма да е в състояние да Ви заблуди.

   Изтриване
  3. Цензурирали сте ми двата въпроса към г-н Дерменджиев.Защо? Ами ако след проверка се установи, че не представяте факти, а манипулирате изворите, тогава ще понесете ли отговорност Спароток?

   Изтриване
  4. Жорко, аз съм сигурен в твърденията си, но какво ли ще стане, ако твърденията на учените получаващи заплата от парите на българския данъкоплатец, са вредни за интересите на България манипулации :)

   Изтриване
  5. Много интересна статия, касаеща не само произхода на нашия народ, но и разбирането на историята на този регион като цяло. Докато професионалните историци не вземат под внимание голямото количество писаня от различни стари автори доказващи че хуните са европейци , не го сравнят с археологическия материал и внимателно ги проучат с непристрастни очи, няма да стигнат до истината за тази тема и разбирането им за миналото ще остане изкривена

   Изтриване
  6. До Unknown 1 септември 2019 г., 16:47 ч.

   Това няма да стане скоро защото историята на хуните е свързана не само с нас и другите източноевропейски народи, но и с германите, които са били слуги на хуните. От доста време германите са доминиращата група не само в Европа, а в света.

   Изтриване
  7. Вълко Дерменджиев1 септември 2019 г., 18:19

   На вниманието на трола-Анонимен1 септември 2019 г., 15:58 ч.

   Кой си ти и за какво се бориш троле? Грантче? Заплатка? Дипломка? А бе, като си решил да спориш, направи го като човек. От какво те е страх? От жена ти? От комшията? От колегите? Като си анонимка, ти не важиш, пет пари не струваш :)

   Изтриване
  8. Вълко, позна за едно - анонимката пет пари не струва. Аз го зная този шубелия от 4 години и мога да ти кажа, че е некъдърен, но умее да се мазни на началствата. Една презентация не може да направи като хората, зубри, повтаря, ама мислене - йок. С две леви ръце е, пъзльо е, но във Фейсбук групите се прави на велик, а мрази Спаро защото той изобличи едни шуменски величия, че са писали невярни неща за датировката на Плиска и за произхода на прабългарите.

   Изтриване
  9. Интересно! Станимир къде можем да прочетем доказателствата, с които Павел изобличава шуменски величия относно невярната датировка на Плиска и произхода на прабългарите? Благодаря предварително!

   Изтриване
  10. Сигурен съм, че знаеш за коя статия става дума, но малко уточнение няма да навреди.
   ПЛИСКА И ПРЕСЛАВ – ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДРЕВНИТЕ ИМ КОРЕНИ

   http://sparotok.blogspot.com/2016/06/blog-post_21.html

   Коментарите са над 260 а това показва колко силен е интересът към темата.

   Изтриване
  11. Освен в блога тук на конференция изнасян ли е този доклад и има ли рецензия към него? Не се заяждам!

   Изтриване
  12. С конференции не се решава нищо, данните остават за шепа хора и това е. Колкото до рецензия - няма как да има положителна рецензия по простата причина, че скъпите ни учени се изказват благосклонно само към материали, които са в унисон с техните виждания.

   Изтриване
 6. Това да не е отговор на спекулациите на тандема Чобанов-Стамов? Тях нито някой ги чете, нито някой ги разбира. Те си карат на принципа " Едно баба знае, едно си бае."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До glowclipze 1 септември 2019 г., 16:20 ч.

   Донякъде да, но не само тези господа правят нова димна завеса, има и други индивиди, които като по случайност са приятели на Чобанов и Стамов :)

   Изтриване
 7. Харесва ми как сте подредил чисто и надлежно информацията, опитвайки се да стигнете до някакво крайно заключение. Има доста неща, които сте изяснил и които са били пропуснати, да не кажа пренебрегнати от светила в историята и проспани от нашите учени!
  - Но..."защо Атила ще отдава такова голямо значение на намирането на меча на гетския бог на войната" - за да победи! Германците защо търсят Светия Граал и кръстоносците преди тях други хрисиянски светини, ако не са арамейци или евреи?!
  - Нека пак да поясним, че хора от Близкия Изток нахлуват на Балканите и се разселват из цяла Европа, изтребвайки старото/автохтонното мъжко население на 90% или повече, докато женската линия се запазва! Затова и няма как онези, които познаваме като траки да не са близки по генетичен и езиков характер с останалите европейци! Но да твърдите, че траките са възникнали като обособена и разграничима от съседите си общност, която в този си характер се е разселила и обогатила съседните култури, е СПЕКУЛА без ПОКРИТИЕ и доказателства! Траките говорят индо-европейски език, коет няма как да стане ако са автохтонно население!
  Според мен, по това вереме, когато българите идват на Балакните, е спорно докoлко траките са могли да се разбират без преводач с който и да е друг индо-европейски говорещ народ! Траките и Гърците никога не са се разбирали без преводач или греша, но и двата народа говорят индо-европейски, просто са се отделили по различно време, като предимство се дава на гръцкия!
  - Не ми е известно траките да са били светлокоси в смисъла на руси! Рижи и кестеняви - да, но руси като хуни, алани, славяни и гети!? Българите са споменавани наравно с хуните, понякога отъждествявани с тях, но никога причислявани към готи или гети! Те са били част от съюза несъмнено, но от изворите може да се направи заключение, че са нещо различно! Според мен ключът е да се разбере какво е имал предвид автора с термина "Така наречените Българи"!
  - Според мен античните автори са причислявали една или друга общност повече според обичаите им отколкото по външния им вид/антропологични белези!
  - В една статия обяснявате как pимляните са стари тракийци, а в тази, като нещо напълно различно! Защо не приемете, че римляните са дошли да търсят бащините си права над тази и друга исконна за тяx земя?!
  - Келтите автохтонно население ли са или са резултат от преселение на земеделци от Близкия Изток, същите, които заселват Балканите и Степите на север?!
  - "Въпреки различния поминък, двете групи остават част от един и същ народ..." - на този етап на развитие това важи за голяма част от Европа - Сърби, Хървати, Словенци, самите Германци...
  - В това изречение "Трипольцы, так же, как и их балканские предки, несли в себе материнские генетические линии..." сте подчертал БАЛКАНСКИ, но сте пропуснал също толкова важното МАТЕРИНСКИ (МАЙЧИНА)!!! Тези жени едва ли са се преселили в тяхното множество доброволно на хиляди километри на север!
  - В земите на Добруджа / Малка Скития / Гетите, на картата на Птолемей, известна ни от РЕПРОДУКЦИИ от 14в има название ХУНИ, които невежите латински специалисти предават като ЧУНИ!
  - Защо траките на юг от Дунав не практикуват масово черепна деформация?! Отговорът е ясен - нарича се влияие! Трябва да разберете, че историята на цяла Европа е резултат от размесване и смесване, в резултат на което възникват нови и падат стари култури, има развиие в миcленето, обичаите, от там и в езика. Българите не са неподвластни на тези влияния и смесвания от най-ранната си поява като общност! Но едно е сигурно, те не са пряко еволюирали и обособили се като общност стари траки, още по-малко на такива от Балаканите! Тракийскотo население, в неговите разновидности от двете страни на Дунав e станалo българскo с налагане на новата власт - Българската!
  Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Г. Славеев

   Г-н Славеев, мисля, че бяхме се разбрали с Вас за участието Ви в този блог :)

   Изтриване
  2. Един достоен атилански отговор на подобни размазвачи!!!

   Г-н Серафимов, винаги съм се чудел на отявлената неприязън, която много европейски държави проявяват към нас. Няма как, спомените от Атила не се забравят така лесно!
   Но има и противоположни реакции. Преди време бях поканен на честване на швейцарски кораб в едно от техните езера. Колко се учудих, като видях името на акостиран до него друг кораб – „АТИЛА“. Почувствах се особено поласкан от името на този швейцарски кораб – та нали и този народ дълго време е свързвал мечтаната независимост от световните монархии с герои като Вилхелм ТЕЛ?
   Много съм любопитен какво се е случило при срещата на четири очи на Атила с тогавашния папа. След нея вождът на хуните е изоставил намерението си да атакува Рим. Знаете ли нещо повече за това?

   Изтриване
  3. До Анонимен 1 септември 2019 г., 20:15 ч.

   Разговорът между Атила и папа Лъв I не е документиран. Има късни сведения на Павел Дякон, но те са толкова фантастични, че дори не е нужно да бъдат споменавани.

   Ако все пак това Ви интересува, опитайте се с Гугъл да си преведете следния текст:

   Nam per se uir sanctissimus Leo papa ad eum accessit. Qui cum ad regem barbarum introgressus esset, cuncta ut optauerat optinens non solum Romae sed et totius Italiae salutem reportauit; territus namque nutu Dei Attila fuerat nec aliud Christi sacerdoti loqui ualuit nisi quod ipse praeoptabat. Fertur itaque post discessum pontificis interrogatum esse Attilam a suis, cur ultra solitum morem tantam reuerentiam Romano papae exhibuerit, quandoquidem paene ad omnia, quae ille imperasset, obtemperarit; tum regem respondisse: non se eius, qui aduenerat, personam reueritum esse, sed alium se uirum iuxta eum in habitu sacerdotali adstantem uidisse forma augustiore, canitie uenerabilem illumque euaginato gladio sibi terribiliter mortem minitantem, nisi cuncta, quae ille expetebat, explesset.

   https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost08/PaulusDiaconus/pau_ro14.html

   Изтриване
  4. Г-н Славеев, аз лично вярвам в добрите ви намерения, но се притеснявам от кашата в главата ви, подреждането на която би отнела наистина много време. Ето н.пр кратък цитат от коментара ви: Нека пак да поясним, че хора от Близкия Изток нахлуват на Балканите и се разселват из цяла Европа, изтребвайки старото/автохтонното мъжко население на 90% или повече, докато женската линия се запазва! - ама от къде вадите подобни твърдения!!! Това е нелепо и несериозно. Вие представяте ли си размерите на този ГЕНОЦИД! Хайде като четем малко и да мислим. Но от това безумно твърдение следва логиката:
   "Затова и няма как онези, които познаваме като траки да не са близки по генетичен и езиков характер с останалите европейци!" - От кое следва, от това че близкоизточници са подложили на геноцид местното население??? Вие сериозно ли? Много са странни изводите ви, информацията ви, подхода ви, логиката ви, иначе и аз с добри намерения ви отговарям.

   И отново:
   " Но да твърдите, че траките са възникнали като обособена и разграничима от съседите си общност, която в този си характер се е разселила и обогатила съседните култури, е СПЕКУЛА без ПОКРИТИЕ и доказателства! Траките говорят индо-европейски език, коет няма как да стане ако са автохтонно население" тцтцтц, каша... Факт, траките говорят ИЕ език, само не разбрах къде тук е контрадикцията, що да не са автохтонно население. Къде според вас са корените на ИЕ езиците?
   Естествено, че са общност, която носи своите различия както битови, така и архитектурни, ритуални, религиозни, военно делови, естетически, езикови и пр да не изреждам. Та що да не са разграничима от съседите си общност?
   Спирам с цитатите.
   Мисля, че ще е по-честно, ако положите малко усилия и преди да ни затрупвате с коментари, да поразсъждавате малко повечко над онова, което искате да кажете.

   Изтриване
 8. Ако имате предвид, неучастието ми повече, така да бъде, извинете!
  Всичко най-добро! (Не е нужно да публикувате това съобщение.)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Славеев, аз от известно време не одобрявам коментари, но дори и да го правех, бих допуснал вашия коментар.

   Нямам нищо против да коментирате тук, но за Бога, нека да е с мярка :) Ако човек иска да Ви отговори обстойно, ще са му нужни дни...

   Изтриване
 9. Разбирам, и моля Ви, не отговаряйте пряко и само на мен.
  Това са въпроси, на които трябва да отговорите в новите Ви книги и статии.
  Това са въпроси, които по една или друга причина сте представили неубедително пред читателите, и въз основа на които са направени много крайни заключения, само за да обслужат теорията Ви!
  Далеч съм от мисълта да Ви провокирам и да ви пълня сайта с коментари просто на инат! Искам да Ви обърна внимание на въпроси, които не са изяснени и затова не е редно, ако имате сериозни намерения към българската история, да добавяте още спекулации с "логични заключения", които са доста субективни, не кореспондират с известната до момента информация като цяло, а се взимат само нужни фрагменти!
  Много работа е необходима, много! От ревизия и нов по-точен прочит на оригинални текстове, до повече и по-мащабни разкопки навсякъде из Европа, но не само когато се строи ново метро! Това обаче струва пари, а дотогава, всичко, което не може да се докаже по категоричен начин си остава НЕНУЖНА спекулация!
  Работа трябва, но не на килограм, а качествена! Излезте от нелегалност в нета и започнете да провокирате обществото и институциите да ревизират неправдите в нашата история по официален път! Тракийската следа в нашата история е незаслужено пренебрегната и трябва да се използва на 100% като чатс от нашата история, но не бива и да се фаворизира, само защото е престижно и да отричате всичко останало и да го представяте като другата страна на едно лице, не ми се струва правилно!
  Трябва да започнете да мислите за качествени изяви, не книжки, а участия на научни срещи с гилдията! Там се променят нещата, не в къщи и на маса с приятели!
  С най-добри намерения! Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато „рогатият“ няма вече други начини да навреди и му остава само да сее съмнения, също твърди, че върши това „с най-добри намерения“!!!

   Изтриване
 10. Здравейте. Говорих с Румънци в щатите,като се опитвах да им обясня,че Атила е бил Българин. За мое учудване те знаеха много добре за Българсия произход на Атила, но уточниха още,че той е бил изключително жесток човек. Мисля,че всеки завоевател до някаква степен е жесток човек, но въпросът ми е Румънците Българи ли са,ако и те са част от северните траки на Залмоксис или те са смесица и от други народи? Благодаря ви.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Кирил 2 септември 2019 г., 7:32 ч.

   Ако вяваме на генетичните проучвания проведени в Румъния, то ние сме един народ. При румънците се срещат същите хаплогрупи както и при нас. Понеже освобожденията на България от чужда власт винаги са идвали от север, враговете на народа ни са се постарали в продължение на няколко века да промият съзнанието на нашите роднини и дори в началото на ХХ век да ги превърнат в наши врагове.

   Изтриване
  2. Много добре казано.Така и предполагах. Ако се направи единен съюз между всички траки не знам ще има ли друга сила,която може да ни устои. Да не говорим,че от нас идват почти всички важни открития на този свят.Древния календар най-точния в света. Дори сега компютъра,ксерокса,електрония часовник,автоматичната скоростна кутия,дори новата CVT трансмисия пак е от нас.Самолета бонбандировач и много други изобретения във воената и медицинската свера.И се питам как така всичко идва все от нас,а пък сме най не признати от света? Отговора може би се крие ,че в съвременните ни изобретения и открития са правени все във чужди държави от Българи,но вече с друг паспорт. И тогава откритието вече се преписва на друга държава.В момента държавата ни не прави абсолютно нищо да задържа интелектоалната ни сила, а напротив гони я и на нейно място поставя неграмотни хора най вече от мутренските ни среди.Искам да съм оптимист но комунизма разроши и изсели народа от тази дъража така, както никоя сила преди това не е могла да го направи хилядолетия преди това! Знам винаги е имало емигранти по света,но никога от такъв мащаб...

   Изтриване
  3. Ако се направи съюз между всички потомци на траките, няма сила, която да може да устои и това не е поради големия брой хора, но най-вече поради техните дарби и способности.

   Точно за това повече от 2500 години се правят фанатизирани опити да се разединят потомците на старите балканци и не просто да се разединят, но дори и противопоставят едни на други, да се избиват за благото на шепа хитреци.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов,
   мое предположение е че "Румънците" или идеята ,че на север от Дунава хората са различни от тези на запад от него, идва след падането на първото българско царство. Не се ли появяваше тогава тази идея за власи?
   И аз съм на мнението че Румънците са си Българи, чисто генетично, ако погледне човек ще види че става дума за същите гени само че в леко различна пропорция. Само дето са им промили мозъците че са латинци и езика им също. Мисля вие бяхте казали че в началото на 20-ти век в Румъния, повечето думи са били български.А днес само една малка част.

   Изтриване
  5. Много си прав Павле! Винаги ще се намират мишоци искайки да те уборят,но това да не те притеснява.Чета статийте ти с интерес вече доста години и се радвам,че се намери някой,който да разбули постепенно истината за Българите.Че сме най надарения народ в света не се съмнявам.И това не е илюзия.Срещал съм десетки хора от други наций вече 15 години извън България, които ме накараха да стигна до този извод.Дойдох 5 години преди голямата криза в Америка. И в най голямата криза започнах да давам работа на Американци,които са тук от няколко поколения вече.Аз този, който дойде без нож,вилица или лъжица на този континент почти без пари.Не че се хваля много Българи тук идват без нищо и изпреварват тукашните народи за броени години.Мисля,че това е от борбения ни дух.Който каже ,че Българина е мързелив значи този мързеливец е всичко друго но не и Българин.Поговорката ,че Бог е дал от всичко на Българина на този свят, защото бил дошъл последен много телевизий изпускат факта,че той е дошъл последен,защото е работил и не е имал време! Иначе за напрежението между Балканските държави си абсолютно прав.Един месец споря с един македонец за народността му.След месец усиля от моя страна цитирайки също така някои твои открития и факти все пак заключи,че наистина имаме едни обичаи и традиций,но Българите били малко по тъмни все пак... Добре аз тогава какъв съм след като съм с бяла кожа и не съм дръпнат го попитах? Да каза той,но това е,защото ти също си Македонец и само си мислиш,че си Българин :) Българите са по тъмни с дръпнати очи.Аз му казах,че не познавам хора в България с неговото описание.Може да има някъде но те са много малък процент. И пак опираме до комунизма,който с лека ръка даде тази земя на бивша Югославя и сега си носим последствята.Но все пак Македонеца ми сподели,че България още не е узряла за едно убединение с Македоня.Щом се мисли за убединение от тяхна страна това вече е крачка напред за мен.Но Българите се разпознаваме в чужбина само като се видим измежду всички други наций.За мен това е ясен знак,че не сме миьирани с никоя друга нация дори през вековете.

   Изтриване
  6. до Никола 4 септември 2019 г., 1:51 ч.
   По голямата част от румънците са си българи отвсякъде. Колкото до власите, някъде съм срещал , че са романизирани траки, но явно, че българското у тях не е било изоставено. До създаването на държавата Румъния, във Влашко и Молдова официалния език е бил български, а писмеността кирилица.
   https://abritvs.com/влахия-молдова-създаването-на-румъни/
   https://bg.wikipedia.org/wiki/Румънски_език

   Изтриване
 11. Привет, Павеле, започвам направо с критиката, защото знаеш че по тази тема категорично не съм съгласен.
  Хуните за мен са монголоиди, дошли от Средна Азия в началото на новото хилядолетие, говорили са тюркски език. На брои са били няколко хиляди, не повече, но под властта си са държали славяни, германци, иранци, собствено българите и много други. Така че армията на Атила е била милионна в този смисъл.
  Даваш много интересни извори и данни, но прескачаш и други много важни, които не пасват на хуно-славянското родство да го наречем. Понеже то така и не е съществувало, де.
  Имената на хуните хич не са приятни за споменаване, особено от тези, които искат да ги славянизират и тракизират. бащата на Атила носи звучното алтайско име Мундзук. Атила е описван като Атила е описан като "нисък на ръст, с широки гърди и голяма глава; очите му бяха малки, брадата рядка и прошарена със сиво; имаше плосък нос и мургава кожа, показващи знаците на неговия произход."
  Амиан Марцелин (ІV в.) за хуните - "крайниците на телата им са мускулести и здрави, вратовете яки, те имат чудовищен и страшен вид, така че може да ги объркаш с двуноги зверове... При все такава дива грозота на човешкия вид, те са така закалени, че не се нуждаят ни от огън, ни от приготвено за човека ястие; те хранещи се с корените на дивите треви, и полусурово месо от всякакъв добитък, което държат на гърба на коня, под своите бедра, давайки му да отлежи известно време..." Тук мисля че няма нужда от коментар...
  Можем да добавим още, че хуните сами нарязвали лицата и бузите на младенците си, за да не им расте брада...
  Така че описанието на хуните съвпада до голяма степен с описанието на типичните монголци, които Азия и Европа познават от едни по късни времена - 13-16 век.
  Мисля че трябва да престанем да натикваме и хуните в трако-славянската матрица, че ставаме смешни...

  Поздрави - Андрей

  ОтговорИзтриване
 12. Андрей, критиката е винаги добре дошла, тя е нещо позитивно щом е поднесена културно.

  Аз лично не мога да намеря доказателства за принадлежността на хуните към монголоидната раса. Парадоксът е, че хуните в Азия са едри европеиди със светла коса, а в такъв случай защо хуните в Европа да са монголоиди.

  Що се касае до споменатото от теб описание на Атила, то е направено около 100 години след смъртта на хунския цар, направено е от човек, за когото няма сведения някога да е посещавал земите на север от Дунава, камо ли да е виждал хуни, за Атила пък да не говорим.

  Хунските имена нямат нищо общо с монголските, или с алтайските. Атила си е сродно на скитското Атий, Баламир е прекроено умишлено на Баламбер, за да му се предаде екзотичен вид, но истинската форма Баламир притежава елементи срещащи се в Балас и Барзимир. Колкото до Мудзук, то също е прекроено, правилната форма е Мунтук, то идва от мѫтити-мътя, разбунвам, разтърсвам. Хунското име Гордас не прилича случайно на тракийското Гордий, нито пък е случайно, че хунското име Бериг прилича на тракийското Бергай. Улдин е име на чичото на Атила, но има регистрирано тракийско име Улден.

  Относно белезите по лицата на хуните - просто прочети Херодот какво правят скитите при смърт на свой цар: "Then those who receive the corpse thus conveyed to them do the same as the Royal Scythians, that is they cut off a part of their ear and shave their hair round about and cut themselves all over the arms and tear their forehead and nose and pass arrows through their left hand." - Her.IV.71

  https://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4070.htm

  Какво излиза: при смърт на свой цар, скитите отрязват парче от ухото си, бръснат си косата, раздират си челото и носа и промушват лявата си ръка със стрела. Ето каква е причината лицата на хуните да са набраздени с белези.

  Прочее, мускулесто тяло, здрав врат и т.н. не са белези на монголоидната раса, всъщност на никоя раса не са, само става ясно, че хуните са тренирали телата си от ранна възраст.

  Ако хуните бяха тюркоезични, за период от 500 години те щяха да оставят стотици тюрски топоними и хидроними в Черноморските степи и Панония, но такива топоними няма. Йордан свидетелства, че хуните наричат Днепър с името Вар, а това в никакъв случай не е тюрско име: "river Danaper, which the Huns call in their own tongue the Var" - Jord.(268)

  https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html

  Река с подобно име е споменал Страбон в земите на лигурите: "Of the Ligures who live between the Varus River"- Strab.IV.6.4.

  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/4F*.html#6.3.4

  Макробий споменава тракийско племе лигури, а за тях Димитър Дечев пише, че името им напомня за лигурите от Северна Италия.

  Както виждаш, не става дума за натикване на хуните в групата на древнобалканските народи, а просто за следване на фактите:

  1.Хунските глоси не са тюрко-монголски.
  2.Хунските лични имена не са тюрко-монгоски.
  3.Хунските названия на реки не са тюрко-монголски.
  4.Хунските погребални обреди не са тюрко-монголски.
  5.Хунските жилища направени с огладени масивни дървени греди не са тюрко-монголски. Този тип жилище е най-ползвания в Украйна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Прочее, мускулесто тяло, здрав врат и т.н. не са белези на монголоидната раса, всъщност на никоя раса не са, само става ясно, че хуните са тренирали телата си от ранна възраст."

   Бих казал че азиатците/монголоидната раса, не се слави със сила и способност лесно да трупа мускулна маса. Не е ли интересно че те в топ 10 по медали, до сега ...има само 1 държава от Азия и това е Китай...и то на 8-мо място. Останалите 9 са все европейски държави.

   Изтриване
  2. До Никола 4 септември 2019 г., 1:43 ч.

   Бързото трупане на мускулна маса е характерно за българи, украинци, руснаци, черногорци, албанци, поляци, исландци, шведи. Повечето от тези хора спадат към балканските народи.

   Изтриване
 13. Спокойно може да бъде следван и още един факт: тюрките произлизат от източните хуни, а не обратното. Хем е просто за разбиране, хем е вярно.
  Ако искаш, публикувай или пък не. Андрей вече започна да разбира за какво става дума. Поздравих го съвсем заслужено между другото. Двата коментара, неодобрените, си ги чети така в свободното време.
  Прекрасно знаеш кой.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 2 септември 2019 г., 11:52 ч.

   Нямам изобщо представа кой си ти човече. А и как бих могъл да имам след като коментираш като анонимен? Въпрос на елементарно възпитание е да се представиш, въпрос на почтеност е да не лъжеш за неодобрени коментари. Аз разпитах админа, но маркирани като спам коментари от твоя IP адрес няма.

   Тюрките няма как да произлизат от източните хуни по простата причина, че влияние и произход са две напълно различни неща. Португалците са повлияли населението на Мозамбик до такава степен, че то е започнало да говори португалски, но да се каже, че африканците от Мозамбик произлизат от португалците е неправилно и невярно.

   Изтриване
 14. Добрев съм, като "обикновен българин" - макар и рядко - влизам тук.
  Не ми е статичен интернет протокол адреса, така че не става въпрос за спам от статично IP.
  Ами тогава да повторя коментарите, нали така?

  Във втория запитах в коя посока да проследим пътя на хунските котли: от Унгария към Китай или обратното, както и полското наименование на католическия свещеник - ксьондзя или ксендзя - от кой европейски език да го изведем?

  Ето го и първия:
  Кара - западен, тъмен; голям, велик.
  Кара - наказание.
  Бан - има и форма баняк, свързана с баня. Бан и Пан са формите за управленска длъжност.
  Пещ е пряка заемка от тюркски език.
  Глаголът мога и производните са с произход от името на духа Вълк - Магул, Могол, Маугли.
  Коренът бол-болии е наличен в тюркските езици със значение много, достатъчно.
  Частицата уна, ун, униат би могла да се изведе преспокойно от името на хуните или обратното. Древната титла канас съвсем случайно се появява като династия Хан в Китай и кан/хакан при тюркските племена.
  Странната гръцка дума балаустион има доста точна етимология. Бала - дете; уста - узда, юзда. От тюркските езици.
  Най-неприятната част: понятието ни за дух и душа са от думата туш - пека, задушавам. Весело, нали? Туша в руски език е мъртво тяло, труп на животно. Дали ше бъде подлагано на кулинарна обработка е открит въпрос. Духи - парфюм. Нещо осезаемо, но невидимо. Пълна заемка от тюркските езици.
  Керасос - череша. Кара - чер. Купа, купчина - от тюркския корен уп - много.
  Дервенто - добре. Как да обясним думата дербент? Паронимия?
  Особен е случаят с българските родове. Ерми - ермихиони - Ашина/Афшин. Откъдето са Асеневци/Азан. Разклонение на Дуло, но символ за тюрките.
  За символа IYI съм писал повече от достатъчно. Върху него разпнаха Иисуса чак. Да, появява се на Балканите, а после върху турските шлемове и знамето на Осман/Гусман.
  Така че леко с "фантазиите" за канове и ханове. Дори и думите цар и крал пак не са изцяло европейски и персийското шар не дава окончателен отговор за цар като дума. Ар, ер, ир - висок, едър, силен, господар, риж. Сър, хер, сир?
  Добре показвате причинно-следствените връзки в историята, но спирате до причината. Има си и следствия. Щем ли да сме живи да отроните дума-две за тях? :):):)

  В случая белите хуни следва да ги разграничим от източните. Ще съм радостен да науча какъв тогава следва да е произходът на тюрките в днешното разбиране за понятието, а именно мелези на бяла и жълта раса.
  Не коментирам старите народи, а, да кажем, тези, които през VI век заселват степите на днешен Казахстан и Крим, туркмени, киргизи и т. н.
  Турците са по-различен състав и не визирам тях.

  ОтговорИзтриване
 15. О, да, щях да забравя. Един линк, за достоверността на превода отговарям лично.

  http://dobrodan.blog.bg/history/2019/07/23/koi-sa-hunite-siunnu-lekciia-na-anna-dibo.1667133


  Унгарските думи горе са славянски, а не български в по-глобалното възприемане на смисъла на понятието българин; днес, тук и сега говорим славянски език, но не винаги е било така.
  Добрев, обикновен българин.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте г-н Добрев, но на тези крайно несериозни неща не виждам как мога да отговоря, мисля, че трябва някой психолог да си каже тежката дума.

   Никой не е доказвал, че старите българи са говорили език, който не спада към славянската езикова група. Правени са напъни, но те си остават напъни, нищо повече. Народ, който основава държава не губи езика и културата си.

   Изтриване
 16. Да не забравя ме легендата описана от Йордан за произхода на хуните от готите/гетите.

  ОтговорИзтриване
 17. Да не забравя ме легендата описана от Йордан за произхода на хуните от готите/гетите.

  ОтговорИзтриване
 18. Народът ни е изстрадал достатъчно и не е морално издържано да бъде потапян в нови заблуди.

  С уважение към автора, защото с интерес чета статиите и в много от тях има верни неща. Но има и прибързани необмислени заключения. Например следното, че Арес е тракийски бог, просто няма начин, няма да говоря с факти, а с нещо по силно от фактите. Защото така наречените факти/исторически писания на кой ли не, в повечето случаи целят изопачаването на истината. Мисля, че автора се бори срещу това и поради това има уважението ми. Дами и господа, просто няма анчин земеделски народ да има войнстващ бог, Или този занимаващ се със земя да ходи и на война да граби да убива да краде да зверства.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 2 септември 2019 г., 19:31 ч.

   Разбирам позицията Ви, разбирам и логиката Ви, но нека да помислим върху следното: бог Аполон е известен първоначално като лечител, а и покровител на музите, с други думи на музиката и поезията. Същият Аполон обаче е изобразяван също с лък и стрели, наричан е прочут с лъка си, винаги улучващ, Аполон е и богът, който праща чума в лагера на ахейците край Троя.

   Както виждаме, едно божество може да има напълно различни аспекти. Прочее, при римляните бог Марс (Арес) е освен бог на войната, също и бог на земеделието.

   Нека не забравяме и това - Херодот нарича гетите най-справедливите, но и най-войствените траки.

   Изтриване
  2. А защо трябва да смятаме,че един земеделски народ хилядолетия назад трябва обезателно да е бил кротък,мирен,да не краде и да не ходи на войни за грабежи? Че точно защото са му липсвали неземеделски продукти - точно затова са ходели да си ги доставят,разбирай грабят.Не само тракийците,всички останали народи в древността са го правели.Ако Арес е богът на аристокрацията им, а на земеделците на-вероятно любимецът да е бил Дионис ,доста по -късно Св.Георги не е ли патрон и на земеделци и на военни едновременно ?

   Изтриване
  3. До Анонимен 2 септември 2019 г., 20:40 ч.

   Много смислен коментар! Благодаря!!!

   Изтриване
  4. Реално погледнато едно уседнало земеделско население има много повече причини да се развива военно и да води военни битки отколкото номадско такова.Следователно да се клани на бог на войната.

   Нека не забравяме че историята на Римската империя почва като уседнало земеделско население на което му писва да го плячкосват.

   Изтриване
  5. Точно, много точно! Ако римляните не бяха подтискани от етруските и не бяха грабени от галите, едва ли щяха да развият значителна военна мощ. Принудени от обстоятелствата, те го правят и то доста успешно защото е било въпрос на оцеляване.

   Изтриване
 19. Какви ли не методи ще се приложат, за да бъде осквернен блогът на Павел Серафимов!!!
  Прощавайте, Г-н Серафимов, но отдавна си задавам въпроса за истинското лице на някои Ваши „приятели“. Трябва ли да упоменавам имена?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 2 септември 2019 г., 20:20 ч.

   Някои подлагат динена кора съзнателно, други несъзнателно. И в двата случая последствията са неприятни, но пък има една поговорка - Няма ли умисъл, няма и вина.

   Изтриване
 20. Тогава на територията на коя днешна държава живеят потомците на старите хуни и наследници на кой са днешните унгарци?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На територията на България са се заселили хуни, на територията на Румъния също, но мисля, че най-много остават на територията на Украйна.

   Унгарците са наследници на маджарите, народ живял в древността край планината Урал.

   Изтриване
  2. Вече няколко пъти пиша в коментарите си, че според последните изследвания в Унгария, управляващият елит при маджарите е бил с български произход. Богатите погребения са български, а бедните са маджарски. Унгарците трудно различават българските погребения от т.н."късно аварски" от 10-ти век. Маджарите са живяли под българска власт Арпадите са българска династия.Конфликтът между Арпад и Симеон има връзка с претенциите към българския престол, започнал от княз Борис, взел властта с военен предрат, без да е избран от съвета на боилите и разправил се болярите "опозиционери". През 970г. двама от правнуците на Арпад пристигат от Волжска България в Панония и въпреки, че вече са с мюсулманската вяра, са назначени за областни управители, като членове на управлямащата династия. Маджарите са цивилизовани от българите, за което има много следи. Българските думи в унгарския език са български,а не някакви "праславянски". Например думата зоб. В унгарския, както и в българския/зобя/ има и съответен глагол, "зобални", означаващ храня се, ям. Според казионната история думата зоб идва от т.н."староизточнославянски",говорен между 10-ти и 15-ти век, но маджарите са доведени в Средна Европа от българите в края на 9-ти век, а тяхното културно влияние върху маджарите е с много векове по-старо.Как тогава думата "зоб" основен термин в коневъдството, може да бъде някаква по-нова дума, а не стара българска дума, макар и разбираема и днес? Кой народ има по-стари традиции в коневъдството от траките-българи? Някой да е чувал за някаква "праславянска" конница или за "праславяни-колесничари"? Хайде стига с тази стъкмистика в историята ни. Стига с това "Чернобилско влияние" в историята ни, водещо до "генни мутации", убиващи българското, за да възтържествуват имперските амбиции на наследниците на Ордата, получили основите на цимилизацията си от българите. Унгарците са дотолкова "хуни" доколкото са били под властта на хуните българи. А хунският лък, наричан и унгарски лък е всъщност древният рефлексен лък, най-старите образци от който са намерени н тракийските земи, за което според спомените ми, преди години беше писал и Спароток.Да, днес името Атила е популярно в Унгария, среща се даже и в Турция, но в България са запазени няколко негови производни форми. Това, че името Атила е често срещано при днешните маджари не означава, че те са хуни, както и името на държавата им, което има български произход, не означава, че те са българи.

   Изтриване
 21. Г-н Серафимов,позволявам си да напиша няколко думи за Атила,така както е останало в легендите за него в Северозапада,по-точно Кулско,Видинско,Ломско.Не се знае рабира се как е звучал оригиналът,но може пък да има частици истина.Едната е сързва с римската крепост Кастра Мартис,която още преди Атила е била подложена на продължителна обсада 408г от хуните на Илдис, известен също така с името Улдис,който не я превзема(това се знае от съвременикът на събитията хронистът Созомен).Атила го прави успешно от към сегашния Белград в 441г.Легендата казва, че римляните и местните траки трибали и мизи(имало е селише извън крепостните стени,какво точно не се знае в административно отношение,град,село) са я защитавали до последно,останалите живи легионери са избити до крак ,а оживелите траки Атила продава за роби.Друга легенда за Хонория, сестра на Валентиан Втори император на Западната римска империя,не смо красива но и с добро сърце, милостива и състрадателна,която обичала да посещава Кастра Мартис и областта със свитата си и която се влюбва в Атила дори без да го е виждала и му предлага женитба. Преданието казва,че самият Атила е бил тогава млад мъж,красив,висок,снажен, което хич не пасва на описанието а Приск Тракийски. Легендата казва още,че когато Атила тръгнал за Рим най-после хората си отдъхнали от него и заживяли мирно,оставили мечовете много работели и забогатели :-).
  Друго предание е за синовете на Атила Пецо и Сибин,които си построяват кули,калета до римския път за Кастра Мартис (землишето а сегашно село Бойница)и когато минават мъже ги спират и отвеждат насилствено да ги обучават на военно дело и да им служат после увеличавайки дружините си. И все пак ако някой от тях успявал да избяга от плен и го запитвали: „ ...Къде се дена толкова дълго време? „ Отговаряли : Идваме от боището на Пецено и Сибински калето"...
  Последната легенда е ,че Атила е пренесен тайно от Панония до горното течение на река Лом и там е погребан в три ковчега и т.н от 5 от синовете му и жена му,защото от този район била майката на повечето от тях – царица Керка

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Легендите са интересни, но са легенди, индикация, нищо повече...

   В някои легенди има голяма доза истина, в други не. Без да бъдат потвърдени от други сведения, легендите си остават...легенди.

   Изтриване
  2. Аз намирам легендите за много любопитни. Може ли някакъв линк към тях? Ще ви бъда много благодарен.

   Андрей К.

   Изтриване
  3. http://barko4.com/bg/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%BE_%D0%9B%D0%BE%D0%BC.html

   http://www.vidin-online.com/legendi/videnieto-pri-rimskata-kula-ili-legendata-na-grozda

   Изтриване
 22. По всичко личи, че човек сам си измисля божествата и ги определя за какво са. Говорих за вярата на населението. Лично аз не съм чувал местното население да е ходило да е грабило. Имам следният въпрос, при положение, че и от север и от юг постоянно е имало нашествие, колонизатори, то колко от въпросните богове на траките са насилствено наслоени в населението, не е ли възможно това, както през турското робство е вървяло насилствено помохамеденчване.
  и за да не съм анонимен, казвам се Мирослав.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да се говори за насилствано налагане на определен култ от северни нашественици, то първо трябва да има свидетелства, че въпросния култ го има само при интересуващите ни северняци и, че хората на юг от Дунава не го познават.

   Да обаче, Арес е известен като тракийско божество още от времето на Троянската война. В микенските документи от Бронзовата епоха той е също споменат, името му под формата Арей се среща дори в по-ранните минойски документи, които са около 3800 години стари.

   Войната не е само организиране на походи с цел грабеж, войната е и отбрана, пазене на дом, семейство, племе.Този, който не се научи да се бие е обречен да изчезне, да стане плячка на други хора. Дали определени хора са земеделци или скотовъдци е без значение - придобитото трябва да се пази.

   Изтриване
 23. За хуните в Азия има филми книги и стари писмени източници на китайски уйгурски арменски персийски и т.н. Държава в степите на север от Китай.2 век пр. хр. до 4 век сл. хр. Китайците не могли да ги спрат с китайската стена та накрая събрали огромна армия и им унищожили държавата. Разцепили се на три .На изток татари по средата монголи и на запад тюрки.Татарите се намирали на север от Корея. Чингизхан ги избил до крак през 13 век, но името им останало. И досега има Татарстан в Русия а в Македония ни наричат татари...Тюрките поели на запад и опрели в Персия. Монголите ги подгонили и ги настигнали през 13 век създавайки Монголската империя.Защо някой е решил да възкреси хуните и да ги помести зап. Европа в 5 век .....бали мааму. Нека знаещите да кажат.

  ОтговорИзтриване
 24. Готският автор Йордан, 6 век ясно, различава българи от хуни, както и от готи, анти и т.н. различни народи. Ети и съответният цитат - „Над Понтийско море се простират местата обитавани от българите”, съобщава Йордан и продължава „ Оттук вече следват хуните, който като някакво буйно коренище от най-храбри племена са създали двойна напаст за народите: едни от тях са наречени алциагири, а другите – савири. Те обаче живеят отделно. Близо до Херсон (на Кримския полуостров) ... са алциагирите. Лете те бродят по полята и се пръскан нашироко, за да търсят паша за добитъка си, а зиме се завръщат при Понтийското море. Хуногурите пък са известни с това че търгуват с хермелинови кожи. От тях се изплашили тия толкова смели мъже (готите)... за което вече разказахме по горе."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ксенофонт различава ясно одриси от витини, халиби, мосинойки, но това не означава, че тези хора не са роднини. Българи и хуни са отделни групи, но както англосаксите в Британия са роднини на саксите в Германия, така също българите са роднини на хуните, които се явяват Херодотовите скити.

   Изтриване
  2. „… хуните, който(които) като някакво буйно коренище от най-храбри племена са създали ДВОЙНА НАПАСТ ЗА НАРОДИТЕ...“

   Типично тенденциозно описание не предубеден историограф. По същия начин са отразени по-късно и походите на българите в Беломорието. Ето кое трябва да ни води в нашите представи за това време!

   Изтриване
  3. Всъщност правилния превод е друг- От това място, хуните като плодороден корен на най-храбрите народи, се разделиха на две групи -"From this region the Huns, like a fruitful root of bravest races, sprouted into two hordes of people"- Jord.(37)

   https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html

   Eто и текстът на латински: "Hinc iam Hunni quasi fortissimorum gentium fecundissimus cespes bifariam populorum rabiem pullularunt."

   https://www.thelatinlibrary.com/iordanes1.html

   Няма израз "двойна напаст".


   Изтриване
  4. съгласен съм спревода на г-н Серафимов. Horde е по-скоро е нещо като народ. Дори Google-Translate дава дефиниция "a large group of people.". Тоест голяма група от хора.

   Изтриване
 25. Моята любителска представа, изградена на базата на информацията до която съм успял да достигна е, че наименованието "европейски Хуни" по скоро има характер на съпоставяне с манталитета на азиатските, отколкото реален трансфер на хора от монголоидната раса по европейските територии. Възможно е да е имало и такива, но едва ли количеството им е било внушаващо. Съществува вероятност представките на имената на български племена "уно, ути" и др. да са дали повод на гъци и римляни да ги нарекат Хуни, подобно на азиатските. А това би означавало, че българите са били сериозна част от племето. Андрей Киряков също говори за неповече от няколко хиляди, а уважавам неговото мнение като професионалист.
  Направи ми впечетление и едно твърдение на г-н. Добрев "Анонимен 2 септември 2019 г., 16:01 ч.", което не ми изглежда правдиво. Цитирам: "Унгарските думи горе са славянски, а не български в по-глобалното възприемане на смисъла на понятието българин; днес, тук и сега говорим славянски език, но не винаги е било така." Макар все още да се среща названието славяни, аз го намирам по скоро за политически проект отколкото за естествено възникнала нация, общност или нещо подобно. Понятието славяни се появява за пръв път в XVI век, в речта на хърватина Винко Прибоевич. Подозирам, че целта му е била да намери общото между балканските народи, да се обединят срещу Османската империя. Педи това се споменават словѣне, склавини, но не и славяни. Ако съм прав, целта не е била постигната, но за сметка на това славянската идея се харесва на Русия, която я доразвива до панславянска, поставя себе си в основата и до днес се счита за лидер на "морето от славяни" макар, че на територията ѝ славяните са малцинство. Според историци, славяните пристигат на Балканите през V-VI век. За сметка на това, за българи тук се говори още от IV век. Къде всъщност са пристигнали славяните? Ако някой се опитва да направи паралел между славяни и словени то, според Нестор, словените са религиозна общност: „..Тоу бо сеть Илюрикъ еiгоже доходил апостоль Псвлъ, тоу бо беше Словене первеiе..."/„Тук, в този същия Илирик някога е идвал Апостол Павел, тук бяха първите словени”. Не се казва обаче, че са "пристигнали", а се казва "бяха". Оказва се, че славяните са нещо като византийците. Името "Византия" се появява век след като ИРИ вече не съществува. Колкото до езика, аз нникъде не съм чувал или чел за славяно-руски, славяно-сръбски, славяно-полски, славяно-украински, но говорим за славяно-български. Не е ли доста странно? Атаките срещу българите са най масирани заради това, че ние сме в основата на всичко и нашата памет трябва да бъде най много заличена. За да бъдем винаги в подчинена позиция. Ако истината се знае, такава каквато е, всичко би изглеждало различно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще цитирам Ганчо Ценов: “Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни. Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан “.-с. 18.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Ценов пише това защото благодарение на книгите на Симоката е разбрал, че славени е новото име на гетите, а българите наследници на гетските съседи и роднини мизите.

   Проверил съм многократно аргументите на Ценов, нищо не съм приемал на юнашко доверие и с чиста съвест казвам, че той е прав. Действително славените обитават не просто земите на гетите, но практикуват погребалните обреди на гетите, имат бита на гетите, обичаите им, керамиката им.

   Вие казвате: "Педи това се споменават словѣне, склавини, но не и славяни". Какво е Sclaveni ако не славени?
   В старолатинския и старогръцкия няма думи започващи със СЛ, комбинацията СЛ е била трудна, странна и поради това се е вмъквало С или Т. Това е причината Преслав да е представено като Перестлава, а имена като Цеслав, славени и т.н. като Тзестлавос, стлавени, склавени.

   По времето на Прокопий руснаците, поляците, чехите и т.н. носят името венети. Понеже славените са най-известни на Римската Империя, а венетите говорят сроден език, то и те биват наречени славени, словени, славяни.

   Днес има хора, които страдат от посттоталитарен синдром и веднага свързват името на славените с това на руснаците, а реално тези хора са наречени така около 1000 години след споменаването на славените в земите на гетите.

   Изтриване
 26. И още пояснения от Ганчо Ценов в "Прокоповите хуни и теофановите българи":
  цитирам:
  12. Дунавските хуни и българи
  Новото, което още моята първа работа донесе за онези, които се занимават с българска история, беше, че аз посочих, че българите са хуни. Както сме изложили в нашата книга „Кроватова България и покръстването на българите“, Младенов и Златарски ме направиха на пух и прах, защото бях счел българите за хуни.
  В следващата, 1908 г. Аз написах друга работа, в която сравних разказите на Малала (VI в.) и Теофан (+ 817 г.) за делата на българите и хуните в Мизия и Тракия в 531 г., от което ясно се видя, че Теофан буквално е преписал Малала, с тази разлика само, че там, където Малала пише хуни, Теофан пише българи. Това се видя и когато се сравни Прокопий (VI в.) с Йордан (VI в.). Там, където Прокопий пишеше хуни, Йордан пише българи. А понеже Теофан е източникът, от който черпим сведения за основаването на българската държава, следва, че неговите българи не са нищо друго, освен хуните на Малала и Прокопий.
  Това обстоятелство накара Иречек да признае, че българите са хуни. Същото направиха и Нидерле, Златарски и Младенов. Понеже двата воюващи лагера признаха, че българите са хуни, не оставаше нищо друго, освен хунската история да се счита за българска история. Хуните се споменават още от Птоломей (II в.) в Дакия. Атиловата държава, която на запад опираше до германците, трябваше да се счита за българска държава, и то не само по логически, но и по фактически съображения, защото най-младият Атилов син Ирник се споменава в списъка на българските князе като български княз. Приск разказва, че когато бил на обяд при Атила, Ирник бил още дете. Атила много го обичал, той бил любимият му син, и затова го държал все около себе си. Гадатели били предсказали на Атила, че само Ирник ще продължи рода му. Понеже този продължител на Атиловия род е бил български княз, следва, че българската държава е основана от Атиловия род. Тъй като според списъка на българските князе Ирник произлизал от рода Дуло, от който произлиза и Есперих или Аспарик (Аспарух), както и други български князе, явно се вижда, че Атиловият род е основал българската държава. И тук ние нямаме работа само с логически извод, а с факти, защото Атиловите хуни след края на V в. започнаха да се наричат българи. Дотогава онези, които граничеха с Панония, се казваха хуни, след това започнаха да се казват българи. Когато през 488 г. Теодорих Теодомиров дойде в Панония, той удари тук върху българи, а трябваше да удари върху хуни, защото дотогава тези панонски жители се казваха хуни. Българите трябваше да се разбият в 504/505 г., за да завземе Теодорих Симриум, столицата на Долна Панония. Когато лангобардите по времето на император Юстиниан (около 560 г.) дойдоха в Панония, те удариха тук върху българи. Когато заминаха за Италия, те отведоха със себе си и българи. В 598 г. Византийците трябваше да разбият българите, за да завземат Белград. Във Фредегаровата хроника се казва, че през 631/632 г. (т.е. преди Аспарух) в държавата на абарите в Панония за престолонаследието се скарали един българин и един абарин; съседните с абарите в Горна Панония хуни са наречени сега българи. Крум разби абарите, тъй че границите на българската държава опряха до онези на франкската държава. Българите граничеха с франките и по времето на Омуртаг, Борис и пр. Атиловите хуни се нарекоха впрочем българи. Затова историята на тези хуни е българска история; тяхната държава трябва да се счита за българска държава. Каква е тази българска наука, която казва, че българската държава е основана от хуни, но не казва, че историята на хуните е българска история?
  Който е признал, че българите са хуни, той е признал, че и Долна Панония, Дакия и Горна Мизия, отечеството на хуните, са били български земи, което се доказва и от имената Пеща, Черна и др., които са български думи....

  ОтговорИзтриване
 27. продължение
  ....Това е следствието от признанието, че българите са хуни. Този преврат предизвика Ценов с доказателството си, че българите са хуни. Златарски призна, че българите са хуни, но несъзнателно, както всички правят, когато механично приемат чужди мисли. Когато той разбра, че от доказателството, че българите са хуни, следва, че българите са били голям народ, който от старо време е населявал Долна Панония, Дакия до Днепър и Горна Мизия, което опровергава неговата теза, че са били малка късно дошла ордица, завладяла само земята между Дунав и Балкана; тогава, за да защити тезата си, че българи са само жителите между Дунав и Балкана, той и неговите ученици го удариха на отричане. Те започнаха да отричат не само историята, но и себе си.
  Българската държава е основана от хуна Аспарух, казват те, но хуните до Аспарух били живели някъде в Азия и били доведени до Дунав едва от Аспарух! А доказателството за това?
  Не е имало значи хуни край Дунав преди Аспарух! Атиловата държава не се е намирала край Дунав! Кроват не е отраснал в Цариград; не е действал в Дакия, Тракия и Илирия! За хуни преди Аспарух в Дакия, Панония и Мизия говорили само шовинисти! Просто невероятно, че хора, които се числят към интелигентната класа, си позволяват да отричат исторически истини само от инат

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво пише за хазарите Ценов?

   Изтриване
  2. Ако не се лъжа Ценов нарича хазарите с правилното им име - козари и обяснява, че те са били подвластни на Атила и по това време са известни като акацири, а по времето на Херодот името им е агатирзи.

   Истинските хазари са местни хора, Херодот ги причислява към скитите, но обяснява и, че имат тракийски обичаи.

   Изтриване
 28. цитат: " Атиловите хуни се нарекоха впрочем българи. " Аз също съм на мнение, че има още твърде много неясноти по българския въпрос. Имаме много примери за сходни, близки и подобни древни названия, които могат да служат за някаква основа от която може да се изведе името българи, но официалната информация твърди, че реално то се появява за пръв път в преписите на анонимен римски хронограф от IV век. По същото време се появява и на карти на Балканите, откъдето става ясно, че произхода му е именно от тук. Все още не знаем достатъчно подробности около произхода на името, но определено то е послужило като символ на обединение. Древните хроники ни говорят за различни тракийски племена, които за сравнително кратко време са приели името българи. Явно, по някакъв начин, се е очертавало като престиж. Личното ми мнение е, че както и словените вероятно има някакава връзка с християнството, тъй като по това време то вече е доста разпространено по тези места. Много показателно и добър индикатор, според мен, е поведението на македонците. За родствени връзки няма да говорим, че те се виждат и от космоса. Името македонци съществува повече от половин хилядолетие преди Христа и те се гордеят с него, но в един момент приемат и името българи, без да изоставят старото. Вероятно е било възможно да се съвместяват и двете, без да се формира някакво противоречие. Показателно е, че видни македонски дейци възприемат двете като равностойни, че даже и с известен приоритет на българин.
  Цитат от Тодор Александров (1881-1924г.), един от основните дейци и член на ЦК на ВМРО: "Ако некой да ми каже, дека не съм македонец, ке му отрежем езикот! Ако некой да ми каже, дека не съм българин, ке му отрежем главата!"
  Това явно е предизвикало някакви опасения, че на Балканите се формира компактна общност, достатъчно голяма за да може да изразява собствени мнения и позиции, а това не е желателно. Тук всеки се е стремил, ако не може да завладее територията, то поне да може да упражнява възможно най голям контрол и влияние.

  ОтговорИзтриване
 29. Добре тогава от къде идват сегашните унгарци, и не ви ли се струва малко странно, че сегашния унгарски си прилича с тюрските езици, че на същата територия преди това е имало авари, които не е ясно какви са, че до колкото знам са били под властта на тюрките, на тюрския хаганат и на аварския, Ами според мен е много възможно Ирник просто да е продължил да бъде владетел на едно от племената предвождани от баща му, как и кога се отцепват унгарските българи да ги наречем от нас и защо, и кога биват до такава степен завладени само те на тази територия заобиколени от трако, славяно, както искате ги наречете, говорящи? По логично ми се струва, извинявам се.
  Димитър Казаков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В унгарския може да има турски заемки, но като цяло унгарският е доста по-различен от турския, а и по отношение на произхода унгарците нямат нищо общо турците. Не зная откъде черпите информация, че унгарския прилича на тюркските езици, приликата е по-скоро с финския и естонския.

   Изтриване
  2. Телефонът ми е превел грешно думата, имам предвид тюрските езици, наивно е да се смята, че унгарците идват чак от монголия, без да има категорични доказателства, най логично е да се предположи, че имат общо с най близките езиково на тях, финландци примерно. Но е факт, че имаме доста различен език с тях сега, както също, че българите са били част от аварския хаганат, ако не е лъжа, а какви са били аварите и кога са дошли сегашните унгарци нямам никаква представа, но на територията на аварите сега до голяма степен живеят унгарци. Питах за родство на унгарския с тюрските езици, защото от това което съм гледал или прочел някъде съм остана с впечатлението, че има такова и моето виждане и представа за хуните нападали Китай е, че водят своето начало и са роднини на урго фините.

   Изтриване
  3. Не успорваш Ганчо Ценов, всичко което прочетох ми се струва доста логично и вярно, единствено езикът на сегашните унгарци ми бърка представите и моята представа е, че българи и урго фини са се движили заедно или по точно взаимодействали са си и понякога са били в съюз или са работили заедно.

   Изтриване
  4. Другото което ме бърка е генетиката, която поставя траките по близо до унгарците, но пък виждам в Уикипедия речник на тракийски думи и виждам, че много от тях, основни думи, такива които последни от всички други биха се модернизирали, та те са си чисто български и тук също е голяма дилема.

   Изтриване
 30. В английския университет, където преподавам, има курс, посветен на Средновековието. И там, в раздела, озаглавен „Етничност, раса, нация“, се подчертава: „Ще се обърне специално внимание на културните маркери – като език, обичаи и закон – допринесли за разграничаването на етническите групи от техните съседи, и степента, в която можем да говорим за появата на чувство за „националност“ в онзи период.“ От самото начало на обучението всички студенти, независимо дали ще специализират средновековна или съвременна история, се запознават със съвременните теории за национализма, а „Въобразените общности“ на Бенедикт Андерсън е в списъка на задължителната литература по повечето предмети. Дори за средновековния период литературата е подбрана така, че да посочи на студентите сложността и многообразието на националните критерии в този период, хетерогенността на различните общности, населявали Великобритания, основополагащата роля на елитите и политическата власт, както и проблемните аспекти при превода на средновековните извори и понятия от латински като gens, gentes, natio, mores, където gens може да се преведе и като раса, нация, народ, племе, произход или семейство. Но наличието на „средновековен генеалогичен идиом“ не означава, че съществува логична и безпроблемна връзка между днешното разбиране за нацията и Средновековието, както изтъкват мнозина учени (например Робърт Бартлет, Сверир Якобсон). Средновековните текстове често представят само идеалите и манталитета на много малка част от населението, сиреч на управляващите елити. Дори в балкански контекст средновековните държави са династични, базиращи се върху авторитета на владетеля, но в никакъв случай не са национални държави. Американският професор Джон Ван Атверп Файн отива още по-далеч, като твърди, че Средновековието на Балканите е не само пред-национална (pre-national) историческа епоха, но и пред-етническа (pre-ethnic). Както посочва Пол Стивънсън в своето изследване „Byzantium’s Balkan Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, 900-1200“ („Балканската граница на Византия: Политическо изследване на Северните Балкани: 900-1200 г.“), въпреки че има разлика между реторика и реалност във византийските източници, няма индикации, че лоялността към местните владетели може да се тълкува като някакъв тип по-висша лоялност, а още по-малко като чувство за принадлежност към някакво абстрактно образувание като „нация“. СКАРАБЕЙ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин СКАРАБЕЙ,

   Понеже сте ми позната личност от блога, а още повече казвате, че преподавате в някакъв английски университет, никак не се учудвам на кашата, която за пореден път предлагате за консумация в блога. По заплетения начин, по който водите привидно някакво становище предполагам, че сте от тези, които поради вредно за съответната държава манипулиране съзнанието на младите хора бяха помолени да напуснат страната!

   Изтриване
 31. Традицията хуните да се считат за славяни, тръгва не от Ганчо Ценов, а още по рано, в началото на 19 век - от Юрий Венелин и Д. Иловайски. Г. Ценов е много прав като твърди че т.нар прабългари са славяни, но тотално греши когато се опитва да изкара и хуните славяни. Ако не беше направил това, можеше неговото виждане за българската история да стане официално. Моите приятели П. Серафимов и Ал. Мошев, с които имаме предостатъчно сходни възгледи по българската история, също смятат че хуните са славяни, европеиди, така да го кажем. Но тук аз специално няма как да се съглася...
  Тук накратко съм изложил защо българите не са хуни - http://andorey.blog.bg/history/2014/12/18/bylgarite-ne-sa-huni.1323649
  http://andorey.blog.bg/history/2014/12/20/zashto-bylgarite-ne-sa-utiguri-i-kutriguri.1324161
  А не е ли Ирник от Именника на българските князе не хунският владетел Ернах, а примерно Фарнак? - http://andorey.blog.bg/history/2015/01/23/vladeteliat-farnak-ot-imennika-na-bylgarskite-kniaze.1332463
  И т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Киряков, вече достатъчно ясно разбрахме, че вие „няма как да се съгласите“, но разберете, че и ние няма да се съгласим с вас, колкото и пъти да го повтаряте!
   Виждането ви, че ако Ганчо Ценов не бил твърдял, че хуните са славяни, неговото виждане за българската история можело да стане официално, звучи съвсем неубедително.

   Изтриване
  2. До Андрей Киряков4 септември 2019 г., 9:43 ч.

   Андрей, прочетох материала ти, но не мога да се съглася, че "Българите бях приравнени към хуните не от древните автори, а единствено от съвременните историци, които по собствено усмотрение въвеждат схемата - българите са утигури и кутригури, утигурите и кутригурите са хуни, следователно българите са хуни."

   Говорейки за едни и същи събития, Прокопий и Йордан говорят респ. за хуни, анти и славени / българи, анти и славени.

   Хуните са идентифицирани с българите защото говорят един език, а и самите хуни произизат от старобалканските народи.

   Иначе да - хуни и българи са две отделни групи, както са отделни групи мизите, гетите, бесите. Всички те имат своя територия и своя история, но делят едни корени.

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  4. До natsunoame 4 септември 2019 г., 16:57 ч.

   По-скоро обратното е вярно - хуните заселили се в земите ни са се нарекли българи. И е съвсем нормално един голям народ да е съставен от много групи. Германците са потомци както на алеманите, така също и на тюрингите, хавките, херуските, франките и т.н.

   Изтриване
 32. Unknown 4 септември 2019 г., 1:02 ч.
  "...как и кога се отцепват унгарските българи да ги наречем от нас и защо..."
  Българите не са били едно единствено компактно племе, обитаващо една територия. Показателно е и създаването на не една или две, а няколко на брой български държави. Дори има периоди през които паралелно са съществували повече от една, на различни територии.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Г-н Казаков,

   Намирам, че виждането Ви съвсем не е лишено от реалност. В подкрепа на това един хърватски академик, вече покойник, писа, че в аварската държава към 53О година след смъртта на владетеля се поражда спор кой да наследи престола. Тогава, след подкрепата на княз Кроват, на власт идва династия, малко по-различна от предишната. Това личало от разкрити погребения на знатни личности след тази година. Академикът стига още по-далеч като твърди, че Кроват изпраща отбрани войни за охрана на южната граница на аварската държава като допуска, че името на образувалата се в последствие държава се дължи на тези „кроватовци“.

   Изтриване
 33. Уважаеми преподавателю в английски университет, защо никъде в нагло-саксонските източници не се посочва истинската принадлежност на елитите им, която е семитска, по точно еврейска. Знае ли се, че членовете на кралската фамилия от мъжки пол са обрязани, както обрязват евреите и мюсюлманите? Това са лъжливи и подли същества с неясен произход. Всичките професори които цитирате служат на една кауза и тя е юдаизма, по точно ционизма. Как тези професори обясняват официалният език в Източната римска империя, който е гръцки, въпреки, че населението и е основно тракийско. Как и защо се променя езика на траките-даки от тракийски в лингва романика! Предполагам, че цензора на блога, който явно е евреин, щом прочете, че пиша за евреи и още повече не съм политкоректен към съвременността, няма да допусне моите въпроси към Вас. Но наглостта на евреите е безгранична, а особено арогантна е еврейската английска наглост. Ще припомня само, че в британски източници за България се пише само лошо или нищо.
  Многословните англо-еврейски професори не казват нищо по същество с понятията нация, ген, раса. Славянското, тракийско название е народ и винаги е било народ с ясна понятийност. И днес в България няма нация, има народ. Този народ прави ясно разделение между българи и малцинства от цигани, евреи, арменци и турци. Другите славяни като сърби и руснаци се приемат като част от българския народ и отношението към тях е различно от това към малцинствата. Но румънците, въпреки, че имат тракийски родствени връзки с даките, не са приемани като славяни от българския народ, а като нещо различно. В тази връзка, ще припомня думите на един тракийски ръководител " Не се е родил и не го греят лъчите на слънцето този, който би подчинил нашата сила на своята воля". Въпреки голямото желание за "нов световен ред" на известни нагло-саксонски среди.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние обичаме евреите, но написаното от Анонимен 4.септември 12:ОО макар и да звучи скандално си е самата истина!!!

   Изтриване
  2. До Анонимен 4 септември 2019 г., 12:00 ч.

   Цитатът Ви засягащ изказването на гета Добрита не е пълно, то гласи "Не се е родил и не го греят лъчите на слънцето този, който би подчинил нашата сила на своята воля...и така ще е докато има щитове и мечове."

   Изтриване
  3. Допълнението го разбирам така: да се въоръжаваме с щитове и мечове и да се стремим да надживеем третата световна. Но по-скоро бих казал: „Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез Духа Ми – казва Господ на силите“, а точно там ние, наречени „нацията на духа“, сме слаби, както и в следването на световната Сила, Която управлява вселената!

   Изтриване
  4. Благодаря за уточнението относно изказването на гета Добрита. Нямам претенции, че съм цитирал точно, но по спомени имаше и едно предисловие, а то е "Докато съществуват войната и меча, не се е родил и не го греят лъчите на слънцето този, който би подчинил нашата сила на своята воля". Приемам забележката и се извинявам за неточното цитиране.

   Изтриване
  5. Господин Анонимен 4 септември 2019 г., 14:05 ч. не обичам и не мразя евреите. Това са фактите, които показват вредното им въздействие, не само върху нашата държавност, но и върху други народи. Само статистика, без емоции.

   Изтриване
 34. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот е ясен, найстарата скития започва от делтата на Дунава. Хуни не е еднозначно на скити, хуни означава просто благородници, същото значение има и названието кимерии-благородници, господари.

   Изтриване
  2. Бихте ли ни насочили към изследване, в което е доказано къде географски Херодот локализира Скития, и че хуни означава просто благодордници като кимери?

   Изтриване
 35. Първо, хуните са събирателно за съюз от различни по съзнание или обичай групи от хора! И ще е така, докато не се докаже или приеме официално за доказано, че споменатите от Птолемей Chuni, до северо-запад нов бряг на Черно море, не са първите хуни, от които започва "скитската война" и разместването на народите.
  От първото следва и второто, в този съюз има и славяни, и келти, вероятно тюрки и угро-фини и какви ли още, които не знаем, щото никой не е оставил подробен списък на племената и техния произход! Но може да се обобщи, че хуните като цяло имат европейски характер и черти, с което мисля всички са съгласни!
  Ако посочените от Птолемей Chuni са истинските от които тръгва всичко, тогава те могат да имат гетски/тракийски произход, скитски като нещо отдавна разделено от траките или келтски, доколкото е прието, че настанените са келти. Ако пък не са същите като на Птолемей, може да са всякакви, и това, че някакви обичай около царската трапеза показват славянски и тракийски/скитски характеристики, не е основание за обобщаващи крайни заключения! Най-лошото на автора, е че прави точно такива крайни заключения! Сега и хуните са обявени за древно Балканско население! Те не останаха народи и общности, които д не са, май, само гърците и аварите, като за първите автора ще е категоричен,че не са чисти, а с древна тракийска основа под чуждо управление! Едва ли, може да се отиде по-далеч от това! Наистина стана твърде несериозно! Остава непонятно за мен, защо изведнъж, г-н Серафимов, започнахте да говорите за хуните и сега се опитвате да ги направите траки!
  Дайте да изясним за последен път, траките първите обитатели ли са на Балканите и пряко еволюирало от първите Хомо Сапиенс тук или са резултат от прииждането на различни вълни от хора в различно време? Траките като осъзната общност ли са се разселвали и запалвали искрата на познанието по далечни земи или не? Келти, Римляни, Германци, Иранци траки ли са, доколкото траките с се разселвали о света или траките са смесица от такива?
  Виждам,че все още смятате скитите за едно хомогенно цяло здраво и съзнателно свързано с "родоначалниците си", траките! Последното без коментар! Моля изяснете и ме поправете, ако съм сгрешил относно вашата гледна точка!
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
 36. И още, пак с многото въпроси, за размисъл!
  Минойците ли са се обособили като култура първо или траките, или по едно и също време? Кой кой е повлиял или са си разменяли култура и думички?
  Траките като"родители на индо-европейските езици" защо са изпратили само жените си на север? Каква е роднинската връзка между т.нар. славянска и германска групи с тракийската според генетиката? R групата с коя от Е, J, I, G е сродна и произлязла от?
  Крайните заключения, не са от полза никому!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За Минойска кутура можем да говорим едва през трето хилядолетие преди Христа, а тракийските култури Караново, Хаманджия, Виница, Кукутени и т.н. са оформени около две хиляди години по-рано.

   Никой не твърди, че траките са изпращали жените си на север, просто е споменато изследване засягащо митохондриалната ДНК. Понеже в Западна Украйна, там където е Триполие, се срещат носители на хаплогрупите J2 и E-V13, то излиза и, че тези жени, които са дошли от Балканите в Черноморските степи, не са били сами, а са тръгнали с мъжете си.

   Изтриване
 37. До Г. Славеев
  Опитвате се да се представяте като добре запознат с материята, а задавате въпроси от детската градина.
  "Траките като осъзната общност ли са се разселвали..."
  Траките не са се самонаричали "Траки". Така са ги наичали гърци и римляни. На всичко отгоре са общо название на над 200 племена, всяко със свое име, говорещи един език и имащи еднакви обичаи. Нормално е да има несъществени разлики помежду им. Известни са имената едва на около 80 племена, а останалите може да са се наричали всякак. Дори не е напълно изяснено до къде са успяли да достигнат в разселването си, но има твърдения, че малки групи са стигнали чак до Корея и Япония. Разбирам, че Ви се иска да получите еднозначен и конкретен отговор, но такъв не съществува. По простата причина, че няма достатъчно количество необорими факти и подробни сведения. Твърденията могат да бъдат най различни, до напълно противоположни, защото всеки си оформя свое собствено мнение, според данните до които е достигнал и изводите които си е направил. За да научим повече е необходимо да четем повече и да анализираме прочетеното много, много повече. Често може да се случи, попадайки на нови сведения, да си променим коренно мнението за дадено събитие, но само това е начина. Четене, мислене, пак мислене, пак четене и така... Не се надявайте да получите наготово точен и изчерпателен отговор на всичко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Г. Славеев

   Оставате верен на методите си:)

   Не казвам, че хуните са траки, а, че са близки роднини на траките понеже се явават потомци на Херодотовите скити. Американците не са англичани, но по-голямата част от англогооворящите американци имат предци в Англия. Разбирате ли връзката?

   Изтриване
  2. Все по-натрапливо ми се налага въпросът дали Г. Славеев не е новото „име“ на „проф. Д.И.“ ?

   Изтриване
 38. "...тракийските култури Караново, Хаманджия, Виница, Кукутени..." - това наистина ще се радвам да го видя официално прието някой ден, дано да е ваша заслугата!
  "Оставате верен на методите си:)" - просто като видя прибързано заключение и въпросите започват да идват един след друг, смятам, че е редно да се задават навреме.
  Хуните, мисля е ясно за всеки, че са съюз от разнородни по език, култура и дори генетика племена, както и скитите!
  Ако приемате, че различните генетични групи у съвременните българи са резултат от пряката еволюция на една от друга, споделете, в противен случай остава валидно твърдението, че българския народ днес е смесица от различни по произход гени, култура и език общности, дошли по различно време, от което следва, че връзката българи=тракийско племе (да не ме обвини някой пак в нещо, което никой никога, още по-малко аз съм твърдял, че траките се самонаричали траки) и траките=българи преди Първата Българска Империя на Балканите (защото Стара Велика България също е била империя по своята същност), е недоказуема без преки податки, а такива липсват - има само субективно и необосновано тълкуване на част от информацията от ваша страна!
  Вижте колко хубаво и ясно го е написал човека - Анонимен 5 септември 2019 г., 12:46 ч. - и какви изрази използва - "...има твърдения...", "...еднозначен и конкретен отговор, ... не съществува...", "...няма достатъчно количество необорими факти и подробни сведения...", "За да научим повече е необходимо да четем повече и да анализираме прочетеното много, много повече"....Четене, копаене, анализ - това е пътят!
  Аз не се дразня от факта, че българите ще бъдат приети за част от тракийската общност, а начина по-който вие го правите - безпочвено от научна гледна точка, което само предизвиква подигравателни усмивки! Затова и толкова много пъти ви призовававм да излезете от нелегалност и да започнете сериозна научна работа по доказване на възгледите си! Кажете сега, че не съм ви приятел! Имате ли други приятели като мен, които ви призовават към сериозни изяви! Ако имате, послушайте ги!
  Моля обърнете внимание, че тюркската теория не е на дневен ред повече, a иранската! Насочете услилията си не срещу "оборване" на учени от 20-50те години, a "изобличавайте" съвременните учени, които не са съгласни с Вас!
  Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
 39. На друго място бих си позволил доста подигравателен и ненцензурен коментар относно вашето съмнение, но тук, ще кажа просто - Уверявам Ви, не съм за който ме мислите! Моля, не ми вменявайте друга самоличност и не я́ използвайте за постигане на вашите конспиративни цели!
  Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Слушай бе, тарикат, ти на кого продаваш евтините си мурафети?!!!
   Може и да не си „проф.Д.И.“, но използваш отлично неговите прийоми. След съзнателно оплетени предпоставки последвани от произволни заключения и словосъчетания, които Г-н Серафимов никога не е изказвал, следват безпочвени обвинения с несъстоятелни доказателства. Този начин на говорене, който се изучава в „английските“ и други подобни на тях университети. стъписва опонента с хаотичния и нелогичен поток на своето безсмислие.
   Най-интересното е, че препоръчваш на Г-н Серафимов изследователски достойнства, които изобщо не се срещат у защитаваното от теб статукво.
   Предполагам, че като говориш за „подигравателни усмивки“, в същност се касае за изкривени от злоба физиономии.
   Твоето признание за „приятелство“ действително е трогателно, въпреки наглостта с която е изречено.
   Препоръката да се „атакува“ иранската теория считам за обида към участниците в блога, които отдавна знаят, че има смяна само на името, но не и на достоверността!

   Изтриване
  2. Ти слушай, бе, тарикат на тарикатите, щом така предпочиташ да комуникираш!
   Нито си най-умния, нито пък знаеш или си разбрал какво г-н Серафимов е казал изобщо! Или да предположа, по твоята логика, че този коментар е написан от него, т.е. ти си просто никой!
   Препоръчвам, на г-н Серафимов изследователска дейност на най-високо равнище, защото на война се ходи подготвен, а не гол и необразован като теб, а битката, която е започнал е на много високо ниво, и с такива прояви не може да постигне нищо!
   Под "подигравателни усмивки" съм имам предвид - прикрит смях и съжаление към такива като теб, които си нямат и най-малка представа от наука! Вие на село може да си вярвате и говорите каквото си искате, ама тока не идва от Зевс или Перун, а по научен начин е докаран до тракийската ти колиба!
   Както и по научен начин е доказано, че не всички българи днес имат за предци българи или траки!
   А относно теориите които са зачеркнати или са на дневен ред, трябва доста да четеш, ама не в блоговете, щото там пишат такива като теб, по-добре иди в библиотеката, колкото и да ти е скучно!

   Относно битката между хуни и римляни (условно) на Каталуснките полета, има сведения, че това място е не далеч от днешен Метц, но в Additamenta ad Chronicon Prosperi Hauniensis датирана от 451г. се казва "quinto milliario de Tecis" - 5 мили от днешна Троа, Франция. Аз лично приемам тази версия и смятам, че хуните са се насочили към Реймс, който вече е бил превзет, за да се укрият от идващите римляни.
   Ето едно интересно съвременно описание на битката https://weaponsandwarfare.com/2016/11/25/catalaunian-fields/
   И това - https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2017/01-02/roman-empire-decline-attila-the-hun/
   И това - https://www.wikizero.com/en/Battle_of_the_Catalaunian_Plains
   Г.Славеев

   Изтриване
  3. Господа, аз не одобрявам коментари, но мога да премахвам коментари. Моля Ви, придържайте се към културен тон!

   Изтриване
 40. Както винаги темата се измести. Аз се замислих за нещо много интересно свързано с хуните. През 451година сл.н.е. се е състояла битката при Каталаунските полета (Шалон сев.Галия) и както пишат всички стари автори това е последната голяма битка в античния свят. Армиите и на двете враждуващи сили са огромни, пише че са били около 200 000. Също толкова огромни са били и загубите. В уикипедия пише,че са паднали 165 000 души. Та въпросът ми е следния: При толкова много жертви и при най - известната битка в древността, правени ли са разкопки на мястото и ако ДА какво е намерено. Намерени ли са оръжия брони и най вече черепи на участниците в битката? И още един въпрос пряко свързан с хуните. Намерени ли са сред тези черепи на войни такива с монголоидни черти? Аз чета много, но такава изформация не съм срещала.
  Е. Стоянова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доколкото знам мястото на тази битка не е фиксирано,а според описанията на стари автори,май Приск - би трябвало да обхване цялата област Шампан във Франция.

   Изтриване
  2. До Е.Стоянова

   Аз бих очаквал да бъдат намерени известен брой черепи с монглоидни черти във Франция. Все пак, скитите-хуни са владели огромна територия и е съвсем нормално да са имали поданици, или поне наемници принадлежащи към монголоидната раса.

   По мои сведения такива черепи не са намерени, самите хунски находки от Франция нямат никаква връзка с подобни находки от Средна Азия. Възможно е в тази голяма битка, азиатските съюзници на Атила да не са участвали.

   Изтриване
 41. Добре, съгласна съм за Франция, но хуни са участвали и в много битки на Балканите. Приск Панийски пише, че когато пристигнали в Ниш градът бил обезлюден и напълно разрушен от неприятелите (441-443). "....Ние се разположихме малко по нагоре от реката (Нишава), на чисто, тъй като всичко по брега бе изпълнено с костите на избитите във войната." Та сред тези кости има ли монголоидни черепи? Хуни са участвали и в Битката при Адрианопол, обсаждали са и други крепости. Ами последната голяма битка при река Недао в която хуните губят и са избити доста от тях?
  Е. Стоянова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По мои сведения, не са намирани големи количества черепи с монголоидни белези нито край Адрианопол, нито в Панония, нито пък в Черноморските степи. Херман Шрайбер пише, че археолозите са удивени от високия ръст на хуните. А пък за монголоидните черти ще напомня за свидетелството на Менхен-Хелфен относно това, че поради изкуствената черепна деформация е изключително трудно да се определи расата на даден индивид, а пък и различни учени имат различни тълкувания за монголоидните белези.

   Изтриване
 42. Според мен ако осъзнаем, че в античността и ранното средновековие "българи" е имало различно значение от сегашното, ще ни бъде много по-лесно да възприемаме сведенията, че еди кои си са се нарекли българи, че има доста български държави на различни места по Европа и т.н.
  Значението не е било етническо, а по-скоро духовно.

  ОтговорИзтриване
 43. Ето описанието на хуните от Марцелин - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_158.html - диви, без религия и обичаи, мизерни, живеят на гърба на коня и колите си, нямат къщи, но не живеят и в юрти (!!!), много са темпераментни, живели "..отвъд блатата на Меотида, в съседство с Ледовития океан..".
  Созомен казва, че хуните, които нарича и варвари в противовес на скитите, вероятно готите, не са били познати на траките и готите и разказва историят за преминаване на Меотидското езеро, следвайки сърна/вол, която по-късно е преписана на българите!
  Тук Йорданес прави категорична разлика между хуни и българи! - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_337.html
  Хуните яздят малки коне в сравнение с тракийските красавци!
  "In all respects they are somewhat like the Huns" - с този превод, според мен, се има предвид маниери и начин на живот, а не външен вид, особено след като, имам дадено описание на хуните, което със своята си грубост е в противоречие с даденото от вас описание на аланите - "almost all the Halani are tall and handsome, their hair inclines to blond" - Йорданес пък описва аланите като пълна противоположност на хуните - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_346.html
  Tук е кои са аланите - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_160.html
  Аланите са приети за хуни по-късно, затова Приск нарича хуните - масагети, които според Марцелин са аланите, наречени така по планините, които са обитвали!
  На Каталунските поля българите не са споменати, защото, според мен, са били хуни, доколкото са били част от съюза, а не основното звено и са действали изцяло в пределите на Източна Европа! Аз дори се съмнявам, Атила да е бил осъзнат българин по това време, каквото и да е означавало българин по това време. Мнението изразено в Списъка на бьлгарските князе е полулегендарно до Кубрат и не може да се приема за категорично и истина!
  Тук - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_120.html - Марцелин говори за Зизаис и как свободните сарамти били победени и получили своя цар, който е споменат в Анонимния хронограф като родоначалник на българите, ако "Vulgares" - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_082.html - наистина означава Българи!
  Тогава, няма как хуните да са българите, защото автоматично щяха да се свържат с познатите им сармати в Панония! А тези сармати по начина си на живот са приравнени с квадите, като последните дори имат някаква власт над тази част от сарматите!

  A тук описание на Тракия - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_150.html

  Относно - “Galeris incurvis capita tegunt” - “Закривени шапки покриват главите им” - приведения от вас паралел с дакийския предводител на картинката, не е правилната интерпретация, според мен, защото - "incurvis" означава закривен навътре! - https://www.merriam-webster.com/dictionary/incurve
  Тук - http://macedonia.kroraina.com/libi/1/gal/1_290.html - Флавий Ренатус споменава навика да се носят "Панонски шапки" от войниците! Тези шапки много приличат на български и има логика, след като в Панония са обитавали сармати, наречени българи!

  Павел Орозий казва, че алани, хуни и готи са въоръжени с римски коне и оръжие!

  ОтговорИзтриване
 44. Академичните историци също твърдят , че хуните и българите са свързани и това прави пълен миш-маш в науката история.
  Да се твърди, че дивите и свирепи монголоиди са едно с древните тракийци и мизийци е необмислено, казано меко.
  Хуните са били наши жестоки поробители. Не трябва да споменавам битката за Ниш и белите кости на прадедите ни по нишките полета след това. Не трябва да споменавам и за географските карти от 5 век, в които изчезват имената на Мизия и Тракия а се вижда Хунското Ханство вместо тях.. Но какви са доводите на автора на блога:
  1.Хуните живеят в къщи от масивни греди и не ползват юрти като постоянно жилище.
  Това е така чак когато се засядат в Панония или днешна Унгария, където Атила си построява дървен дворец. Преди това и по време на бойни събития си запазват и юртите и каруците..

  2.Хунските глоси нямат нищо общо с речта на тюрко-алтайците, иранците, кавказците и т.н.
  Не знаем какви са. Кой се разбира днес с унгарците?

  3.Хунските питиета са направени от мед и житни растения, това показва, че са уседнали хора, а не номади.
  Ако са уседнали щяха да пият изтънчени вина както правят траките и до ден днешен, а вината за хуните са лукс.

  4.За идване на хуни в Добруджа едва през късната Античност не може да се говори, защото хуните обитават тази област около 1000 години преди времето на Атила.
  Хуните ако са били в Добруджа са дошли като окупатори, както и турците.

  5.Хуните са отъждествявани с аланите и масагетите (мизо-гетите бел.моя), а те от своя страна с гетите явяващи се доминантна група при северните траки.
  Хуните никога не са били отъждествявани с аланите, тъй като аланите са им били подчинени роби, които са ги следвали навсякъде. Дори съм чела, че хуните са влизали след всяка битка при жените и дъщерите на аланите за да си удоволетворяват половите нужди. В резултат е имало кръвосмешения сред аланите и подобни ужаси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен9 май 2020 г., 20:32

   Не съм историк, но с интерес следя споровете. Факт е че унгарският език няма нищо общо с българският(това че има 20 или 50 думи подобни е ясно че няма никаква тежест), но факт е че и езикът на Волжките българи също няма нищо общо с българският език(което е много озадачаващо). Също така в Турция, Атила е супер популярно име и на всичкото отгоре на османските щитове стои магическият символ IYI който ги пази в битка. Може би липсват достатъчно преводи от турски език и техни източници за да се направи пълната картина. Ясно е че техният прочит е доста субективен, но със сигурност са запазили повече информация.

   Изтриване
 45. Маринова,Здравейте,
  Относно рода Дуло попаднах на монета със знака на Дуло от Елинистичния период,когато Гърците са завладели части от бившата Персийска империя.http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol11/SilkRoad_11_2013_manassero.pdf от Niccolo Manassero
  Името на монетата е дадено грешно като b. Antigonos Monophthalmos;като ясно се чете АLEXANDROY В Анадола,Турция има много камъни със този знак.Също искам да спомена Персийския династичен клан Афригидос,като намек че доста Траки са се вляли в Прсийската империя.Т.Е.съвсем възможно е Дуло да са част от Афригидос.И понеже професията ми е свързана със проверка на символи и данни,озадачи ме като разчитах печата на ТЕРВЕЛ и авно г-н Льчезар Костов,историк имат и печата на Персиан.В печата на Тервел е вмъкната и титлата Котраг.А Пресиан е сложно да се разчете но ПЕРСУ и ПРЕСУ са възмажностите.От Хунската азбука на българите знам символа Ъ У и Н.У и Н се срещат и на стелата от Филипи на Персиан.В Украина е пърлно със старобългарски бронзови пръстени с кръстосан тип руни,които се продават на безценица.Последно-относно "черните""кара" Булгар и "турки".Говорих с Хърватин и те наричат тъмно червените ябълки-црни.Црното-т.червено е цвят на царете.Турки може да е ТРКИ,защото гласните преди са пропускани.

  ОтговорИзтриване
 46. Маринова-Здравейте,относно рода Дуло,случайно попаднах на сребърна манета от Елинистичния период ПР.Н.Е със знака на Дуло.Такива знаци има доста в Турция.IYI материала е на Niccolo Mnassuro и името на владетеля от Дуло е написано като b. Antigonos Monophthalmos;а ясно се чете ALEXANDROY http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol11/SilkRoad_11_2013_manassero.pdf
  В Персия рода Афригидос/*Фриги/ са били владетели на околия.По професия се занимавам със символи и знаци,като разчитах печата на Тервел,забелязах че е вмъкната и старата титла Котраг.А пръстена на Пресиян,който имат историците от групата на Лъчезар Костов,името може да се чете като ПЕРСУ или ПРЕСУ.Хунските символи Ъ,Н ги има на стелата на Персиан от Филипи.Племето е СНОЛЕАНОС.На пръстена на Кубрат пише ХУБРАТ.И относно "черните""кара" и "турки"...говорих с Хърватин и те наричат тъмно червените ябълки-црни.Т.е.тъмно червен а не черен,а тъмно червеното е царски цвят.ТРКИ може и да е Траки,защото преди са пропускали гласните.

  ОтговорИзтриване
 47. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Brogi%2C_Carlo_%281850-1925%29_-_n._8227_-_Certosa_di_Pavia_-_Medaglione_sullo_zoccolo_della_facciata.jpg
  Nikak ne miaza na aziatets

  ОтговорИзтриване