25.04.2015 г.

МЪРТЪВ ЛИ Е ТРАКИЙСКИЯ ЕЗИК?


Понастоящем на нашите ученици и студенти се преподава, че езикът на траките е мъртъв. Аз намирам това твърдение за странно и лишено от логика. От 44 г. до 680 г. страната ни се намира под римска власт. В началото на окупацията доста траки са продадени в робство, но по-късно статуквото се променя. Удивени от качествата на предците ни, римляните приемат много от тях на служба в преторианската гвардия, а и в легионите. 

Благодарение на силата и смелостта си, доста траки стават генерали, а дори и императори. Като пример могат да бъдат посочени Максимин Тракиец, Максимин Дакиец, роденият в София Галерий, Ветран, Маркиан, Констанций Хлор, Константин Велики, Констанс, Констанций, Константин II, Лъв Бесът, Юстин I, Юстиниан, Юстин II, Клавдий Готски, Йовиан, Тиберий II, Фока. Последният е властвал до 610 година!

По времето на Константин Велики, губернатор на Либия и Киренайка е тракиец с име Реметалк. Най-известните пълководци на Рим са също траки – Аеций, Велизарий, Виталиан.  

Колкото повече време минава, толкова по-силна става тракийската позиция в Римската Империя. До VI век (a и по-късно) траките говорят езика си, дори за богослужението те си служат със своята реч. Знаем за това благодарение на житието на Св. Теодосий Кенобиарх и други извори:

“Непрекъсната употреба на мизийския език също е установена. Имаме данни за Св. Авксентий, който е живял през първата половина на V век, но чиято биография е писана през VI век, и в която се разказва, че той е говорил варварски език (т.е. мизийски).”  – “The continuous use of Mysian is also attested. We are told about St. Auxentius, who lived during the first half of the fifth century, but whose biography was written at the beginning of the sixth century, that, as he had come from Mysia, he was barbarian in language.”  

Фригите например не са били напълно елинизирани в началото на IX век както знаем от житието на Михаил II, който е описан като груб, слабо образован и презиращ елинската култура. 

Той несъмнено е типичен представител на коренното население на Фригия, голяма част, от което не е знаело изобщо гръцки -The Phrygians, for instance, as we may infer from what we know of the back- ground of Michael II, seem to have been only semi-Hellenized as late as the beginning of the ninth century. Michael, who is described as coarse, ill-educated, and contemptuous of Hellenic culture, was no doubt typical of the natives of Phrygia, many of whom may not have known any Greek at all“. - P.Charanis, Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 13, (1959), p.26.

Трябва да се спомене, че Каранис не дава конкретни примери с тракийски думи. Този учен дори смята българите за новодошъл народ, но поне има почтеността да представи данни от стари документи, от които проличава, че дори по време на Средновековието тракийският език не е мъртъв.

Сега възниква въпроса – Ако тракийският eзик оцелява след дълги векове римска окупация, какво може да е причинило изчезването му? 

Да приемем за момент, че старите българи са азиатци и нашественици в Тракия. Няма сведения те да са рязали езиците на населението на юг от Дунава. Също така няма сведения старите българи да са налагали строга забрана да се говори който и да е било език различен от техния. В Мала Азия властта на Римската Империя не е сломена, но и там мизите и фригите продължават да употребяват родната си реч. Това са фактите, редно е някой да обясни мистерията, но обяснение не идва изобщо.

То няма как да дойде защото тракийският език не е умирал. Внушенията на определени учени звучаха солидно в миналото защото ние нямахме достъп до значително количество ценни сведения. Не знаехме, че в продължение на 1100 години българите са наричани мизи. Не знаехме, че учени като Методи Попов и Арис Полянос определят българите като европейци и принадлежащи на тракийския антропологичен тип. 

Не знаехме, че старобългарски имена като Дуло, Вокил, Ерми, Винех, Кубер, Севар ги има записани на микенски документи от Бронзовата епоха. Не знаехме, че старите българи издигат могили над гробовете на благородниците си. Не знаехме, че в гробовете на падналите бойци старите българи жертват кон и куче както правят траките. 

Не знаехме, че свещения за старите българи знак IYI се е появил първо на Балканите, преди около 7000 години. Не знаехме, че руните изрязани по стените на Плиска и Преслав имат успоредици в употребяваните преди повече от три хиляди и петстотин години Линеар А и Линеар Б. 

Тези данни променят коренно представата за старите българи, но уви, широката публика не е запозната с ценните сведения. Игнорирането на голямо количество ценни данни не е научен метод, не е и почтено деяние.

Неотдавна за ужас на поддръжниците на старите догми, дойде доказателство за местните ни корени от областта на генетиката. Стана ясно, че ние не сме потомци на тюрки, а във вените на повечето от нас тече кръвта на население, което е обитавало земята ни още от Каменната епоха. В такъв случай не може да се твърди, че траките са изчезнали, няма основание и да се каже, че техния език е мъртъв.


http://www.hermeticfellowship.org/Graphics/Images/Orpheus.jpg

Тракиийският език не е мъртъв, но бяха правени опити той да бъде умъртвен

Ето и няколко примера. Βριζα - бриза е тракийска глоса, чието значение е пшеница. Днес в българския език има дума брица, нейното значение е  бяла пшеница. На всеки разумен човек е повече от ясно, че бриза и брица са една и съща дума, но документирана от различни хора, в различни периоди от време.

Не само думите са идентични, но дори значението им е едно и също. Въпреки това учените казват – бриза няма нищо общо с брица, те са от различен произход. След като никой друг езиковед не посмява да се противопостави, то твърдението бива прието, нищо, че е абсурдно и налудничаво.

Друга умъртвена тракийска глоса е волинт. Според Аристотел това е название за див бик – едро рогато говедо. Учените признават, че наставката – инт във волинт отговаря на старобългарската -енте, но отказват да видят, че волинт отговаря перфектно на стблг. воленте - вол – едро рогато говедо. 

Още повече, учените отказват да споменат, че в късния тракийски, наставката – инт вече е енте както проличава от антропонимите Βουρκεντης, Кαρδεντης. Т.е. в по-късни времена волинт еволюира във воленте – напълно идентична на старобългарската форма. Да е споменал обаче някой това?

При тълкуването на тракийските глоси скарке, бринкос, колаброс, ктисти, полтус, брия са предложени старобългарските думи скръгатати-скърцам, брѧцало-музикален иструмент, колесе-колело, чистъ-чист, плотъ-ограда. за-врьти-затварям, ограждам. 

Въпреки ясните успоредици на глосите с наши думи, на никого не идва на ум да каже, че тракийския трябва да е бил много близък до старобългарския.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Phrygians.jpg

Голямо количество тракийски думи могат да бъдат извлечени от топонимите. За тълкуването на Илион, Зеринт, Дин Друме учените сами предлагат стблг. илъ-кал,   звьръ-звяр, дьнъ-ден и т.н. но защо тези иначе интелигентн хора не си задават въпроса- Как така названията на древните тракийски населени места могат да се тълкуват с помощта на български думи?

Има и други тракийски топоними, чийто български характер е още по-ясен понеже са споменати по време на Късната Античност, т.е. по-близо до нашето време. Става дума за крепостите и селищата Баба, Бела, Базина, Вир, Вода, Бога, Дабане, Среден, Листе, Дебре, Струа,  Стена и още много други. Имената са толкова ясни, че всеки от нас може да разбере смисъла им макар да са древни.

Проблемът за някои хора е, че тези названия са регистрирани някъде към 530-540 година от Прокопий Цезарийски. Проблемът става още по-голям когато Вл. Георгиев признава, че за да се наложат тези топоними е нужен период от около век. Това означава, че хора говорещи древен вариант на българския са обитавали Тракия още през 430-440 година. Обяснението на този парадокс става сложно, но учените намират разрешение.

Те казват – топонимите Вода, Бела, Листе и др. са славянски, те са наложени от нашественици. Хубаво, но защо никой летописец не ги е споменал тези славянски нашественици през 430-440 година? Топонимите са разпространени от делтата на Дунава до Южна Албания, от Северна Сърбия до Тесалия в Гърция и Родопите в България. Казано накратко – по целите Балкани. 

Как така някой нашественик ще премине границата на Римската Империя, ще създаде близо двеста селища и никой няма да забележи и спомене това?

Не може да се оспори, че Рим приема различни народи за съюзници, но те биват поставени на границата, за да служат за буфер, а така наречените топоними наложени от нашественици не са само по границата, а по целите Балкани.

Използвайки термина славянски, учените позволяват една манипулация. Днес съществува славянска езикова група, тя се състои от около триста милиона души. От доста време се внушава, че славените, които заедно със старите българи се борят с век и половина с Рим, са деди на всички славяно езични народи. 

Това не отговаря на истината. По времето на Юстиниан Велики с името славени са назовавани само гетите – най-храбрия тракийски народ. В същия период дедите на словени, словаци, поляци и др. носят името венети.

Венети и траки говорят близки езици, но обитават различни територии, имат различна история. Немци и датчани също говорят близки езици, които са дефинирани като германски. Това, че датчаните говорят германски език не ни дава право да кажем, че старите германи, с които воюва Гай Юлий Цезар са преци на датчаните. Това би било безумие. По времето на Цезар предците на датчаните са в Скандинавия, а по времето на Юстиниан Велики дедите на словени, словаци, поляци са били не на Балканите, а в днешните си земи и са носили името венети. 

Поради това, че гетите-славени са най-известни на Рим, то с течение на времето тяхното име се използва за всички хора говорещи сродни езици. Така е и при германите, първоначално това е име на едно единствено племе, но после то се налага на цяла общност.

Знаейки подробностите ние няма защо да се притесняваме, че определена тракийска дума има успоредица не само в български, но да речем и в словенски. Това е нещо нормално, то показва само, че още в древността траки и венети са говорили близки езици, нищо повече

По същия начин немски топоним може да се обясни с датска дума, но от това не излиза, че Германия е била заселена с датчани, а само, че двата народа говорят сродни езици.

Нашите деди траките са били съседи, роднини, а и съюзници на венетите поне от Бронзовата епоха. Венетите, наречени от Омир енети се бият рамо до рамо с траките при битката за Троя. След смърта на венетския цар Пилемен, венетите придружени с траки се отправят на запад. Явно траките са били по-малко защото новообразуваната държава бива назована Венетия. 

В по-късни времена, през IV век император Юлиан Отстъпник споменава, че в Аквилеия, Венетия има пазар на венети и мизи. През VII век българинът Алцек търси подслон при баварците, но е предаден жестоко от тях. Те подлагат дедите ни на страшно клане, измъкват се само 800 българи, които с Алцек намират приют при владетелят на венетите Валук. Тези венети са предци на днешните словени. Ето, простичко е, но някой трябва да го обясни.

Всъщност проф. Ценов го е обяснил отдавна, но са малко тези, които са прочели обстойно работите на великия родолюбец. Той бе един от първите, които обявиха, че старите българи са местен народ, че славените са гети и тяхното алтернативно име е използвано и за други хора след време.

Славените-гети, които се свързват с мизите-българи са стар балкански народ. Като различни племена от групата на славените се споменават берзиите, езеритите, друговитите, сагудатите, стрюмоните и тимочаните. Това са си имена на стари тракийски племенаhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Sveshtari_Thracian_tomb_Bulgaria_IFB.JPG

Стрюмоните и друговитите са споменатите от Херодот стрюмони и другери. Берзитите, езеритите, сагудатите и тимочаните са споменатите от Плиний Стари берзеи, азериати, сгаугди и тимаки

За какви нови народи и за какви нашественици да говорим тогава? Някои от тези племена са споменати хиляда години по-рано преди така нареченото славено-българско нападение над Солун. Явно обаче за определена група учени хиляда години са нищожен период от време.


На север от Дунава са живели доста тракийски племена - беси, костобоки, гети, мизи и др. Опитите на тези хора да освободят братята си от римско господство, биват представени като нашествие и опит за етническо прочистване на Тракия. 

Истината е, че са били прогонвани само римските колонисти, но това е премълчано от старите летописци. В ново време пък е премълчано това, че тракийския език е близък до този на венетите и, че самите венети са деди на словени, словаци, чехи, поляци и др.

Днес безсъвестни индивиди казват ехидно – българският език е сроден на словенски, сръбски, хърватски, спада към славянската езикова група, следователно няма как да е наследник на тракийския

Все едно тракийския е на хора от Африка, или Австралия и все едно е невъзможно да е бил сроден на други съседни езици. Каруцата бива впрягана пред коня, но наивниците намаляха.

Тракийският език е бил близък не само до езика на венетите – дедите на словени, словаци и др. но и до балтийските езици. Те от своя страна показват смайващи прилики със българския, а и как иначе. Ето няколко примера на литовско-български паралели: босус-бос, барсукас-борсук, бединас-бедняк, ежерас-езеро, дварас-двор, ледас-лед, марас-мор, мигла-мъгла, паршас-прасе.

Когато разберем механизма на манипулациите става ясно, че езика на Залмоксис, Спартак и Орфей не е умирал. Ние българите го говорим днес, но в развита форма

По времето когато тракийските глоси са документирани не е съществувал стандартизиран език за всички траки. Във всяка област са се говорили отделни наречия, които обаче са били сродни, хората са били в състояние да се разберат. Различия в говорите има и днес, при нас съществува завидно богатство на диалекти, което от своя страна е доказателство, че сме потомци на някога огромен народ.

Този народ бе възпят в Илиада, негови представители цивилизоваха Индия, Галия и Ирландия. С помоща на този народ хетите победиха армията на Рамзес Велики, този народ изпревари всички европейци по отношението на развитие на земеделие, металургия, архитектура, а и държавност. Този народ не можа да бъде сломен нито от римляни, нито от гърци, нито от страшния петвековен геноцид, който бе организиран от азиатски нашественици.

Ако някой има право да се гордее с предците си, това сме ние българите. Силата на предците ни е кодирана в нашите гени. В нашите гени са скрити също смелостта и благородството на хората, които смаяха дори римляните. Тези качества обаче не могат да се прояват без ние да създадем условия за това. Ето за това трябва да вярваме в себе си, да каляваме непрекъснато волята си, да показваме поведение на достойни и добри хора. С други думи – да бъдем себе си, да бъдем българи!
Използвана литература:


1.P.Charanis, Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 13, (1959);
2.В.Бешевлиев, Участието на траките в обществения живот на провинция Тракия, Известия на Института за българска история, 1-2, БАН, София, с. 217-234;
3.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;
4.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
5.Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
6.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;


62 коментара:

 1. Има открити надписи на езика говорен от прабългарите. Надписите с гръцки букви от Силистра и Преслав показват недвусмислено, че прабългарите са говорели език от който произлиза съвременния осетински. Прабългарските руни са идентични не с Линеар А и Б, а с донско - кубанската група руни оставане от сармати и алани.

  Характерна черта от българските езически некрополи са бедния инвенртар,погребения без оръжие,наличие на поминателна месна храна като дар, поставяне на керамичен съд близо до главата. Погребенията с кон са изключително редки, единици, пренебрежително малък процент, ориентацията варира най - често северна. Всички тези черти са късносарматски, като ясни паралели се откриват в азиатското междуречие Амударя - Сърдаря. Погребения с кучета са характерни и за древен Хорезм.

  Разбира се че тракийския е близък до балтските езици, това ясно личи от трудовете на Дуриданов и Георгиев. Аз лично не разбирам литовски и латвийски и не се чувствам наследник на античните траки. Да не говорим, че определени тракийски глоси показват връзка с old norse и англо - саксонски. Дуриданов дава приме с тракийската глоса britos, която е близка до англо - саксонското brod, старовисоконемски prod - чорба. Тракийското skalme - меч, нож е сродно със староисландското skolm - къс меч, което няма съответствия дори в славянските езици, да не говорим за езика на прабългарите при които много по - плодотворно би било да се обърне внимание към хотаносакски и тохарски А и тохарски Б.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но просто не знаете какво говорите. Хайде, бъдете конкретен, посочете които думи от надписите от Преслав имат ясна аналогия с осетински думи.

   За български езически некропол може да се говори със сигурност само за некрополите от България, тези от Приазовите могат да бъдат набедени за български, но няма как да се докаже, че са.

   Прочее, глосата врютос се обяснява с врети-вря, варя, а скалме се обясянва със скала, предмет с остър връх.

   Като отваряте дума за тохарите, не знаете ли, че тяхната прародина се намира в Добруджа :)

   Изтриване
  2. Да доуточня - става въпрос за надпис от Плиска с гръцки букви разчетен успешно от Петър Добрев и Живко Войников.

   http://www.promacedonia.org/vb/vb_sn39.jpg

   В този надпис твърде отчетливо се виждат думите йевок, еалх, осоа. Йевок е в несъмнена връзка с осетинското уæйуг - великан, богатир (прабълг) еалх / (осет.) у́лæфын - почивам, (прабълг) осоа / (осет.) ус - жена / санскрит योषा yōṣā - woman. Надписът си има прекрасен и най - важното напълно издържан логически превод.

   Точно за български некрополи от България говоря - беден инвентар, проста правоъгална яма, поминателна храна, предимно северна ориентация, това е добре описано от Елена Ангелова ''Сарматски елементи в езическите некрополи от Североизточна България и Северна Добруджа'' Елена Ангелова (сп. Археология, 1995, 2, 5-17, София)

   Изтриване
  3. Това ли са ти доказателствата - напъните на Петър Добрев? Съжалявам, но нито Добрев, нито Войников могат да ме убедят.

   Що се касае до сарматите, прочети Прокопий Цезарийски, той, а и други автори ги причисляват към семейството на гетите, не към това на персите - История на войните, III.ii.3.

   Изтриване
 2. Предпочитам да вярвам на археологията, а тя недвусмислено говори, че българи като носители на късносарматска култура не са идентични с траките. Петър Добрев греши като смята прабългарите за представители на уседнала иранска цивилизация, истината е друга, те са част от степния индоевропейски свят който е амалгама от ирано - тохарски елементи. Не случайно прабългарите наричат на своя език населените от тях места кисинии, дума която е идентична с тохарската kuṣaiñ, kuṣaiṃne - cities, villages, and houses.

  Как да ви убеди някой, след като защитавате препоставената теза за автохтонен тракийски произод на българите, след като дори е свръхпроблематично от археолическа гледна точка да се дискутира, че траките са местен автохтонен балкански народ.

  Но темата е за българите, не, те не са траки. Разберете, няма как от сериозен човек да се приемат за чиста монета късните византийски извори напоени обилно с анахронизъм. Но защо не вземате предвид арменските извори ? Нима твърдите че арменците поставят българите не в Кавказ като техни съседи, а на Балканите. Та цялата археологическа култура на българите се проследява от Кавказ и Приазовието до Северна България и Македония - погребални практики, специфичните кончета амулети, донско - кубанските руни, лични владетелски имена.

  Между другото мимоходом споменавате Максимин Трак, но не знам защо пропускате да споменете, че негова майка Абаба е от алански произход.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арменнците не поставят българите като съседи. Никой арменски източник не прави това.
   Такава манипулация може да се прочете само в едно от късните издания на „Ашхарацуиц” - арменска география, съставена през VІІ в. В първите издания от 19-ти век няма и дума за българи
   Така че за българи северно от Кавказ пише само в печатното издание от 20-ти век.
   Ако греша, то моля анонимния лъжец да посочи къде е оригинала на аременски документ, пишещ за българи около Кавказ
   Който иска да вярва на съвременни интерпретации
   Срещу това стоят десетки оригинали, които сочат българите като мизи,траки, гети, готи
   Митко Димитров

   Изтриване
  2. Лични владетески имена,
   амулети
   погребения
   А приемри, Маке да дадеш?

   Изтриване
  3. Тракийски:

   Ак [ak] - око (І. - с. 98)

   Анг [ang] - крив, извит (ъгъл) (ІІ. - с. 73)

   Ан [αν] - на, върху (ІІ.- с. 64)

   Асдуле [asdule] - ездач, яздя (І. - с. 99)

   Ас [ας] - аз (І. - с. 108)

   Бела [bela] - бял (І. - с. 99)

   Берса [bers(a)] - бреза (1. - с. 99)

   Бистра [bistra-s] - старобълг. быстра - бърз, бърза (І. - с. 99)

   Брате(р) [brate(r)] - брат(І. - с. 201)

   Бреда [breda-s] - пасище, старобълг. - бред, диалектно - бръд (І. - с. 99)

   Бръза [bruza] - бърза (І. - с. 99)

   Бърд [burd] - брод (ІІ. - с. 74)

   Ведъ [βεδυ] - вода (І. - с. 20)

   Вер [ver] - извирам (ІІ. - с. 84)

   Гин [gin] - чезне, разваля се, съхне (гине) (ІІ. - с. 76)

   Дама [dama] - дом (І. - с. 100)

   Деин [dein(a)] - деен (І. - с. 100)

   Дерз, дърз [derz, durz] - смел, дързък (І. - с. 100)

   Ден [δεν] - ден (І. - с. 143, 146)

   Дръвета [druveta] - дърво, дървета (1. - с. 197)

   Дръме [drume, dryme] - бълг. дръма - шубрак, храсталак (І. - с. 100)

   Дун [dun(a)] - височина, (дюна) (І. - с. 100)

   Жил(а) [geil(a)] - жила (І. - с. 100)

   Зама [zama] - старобълг. самъ - същи, еднакъв (І. - с. 102)

   Зер [zer] - звер, звяр (І. - с. 103)

   Зет [zeta] - сят, засят (І. - с. 103)

   Золта [zolt(a)] - злато, жълт (І. - с. 103)

   Зъмъ [zymy] - змей, змия (І. - с. 103)

   Кал [chalas] - кал (ІІ. - с. 74)

   Катер [kater] - катерица (І. - с. 254)

   Кер [kers(a)] - чер, черен (І. - с. 101)

   Кетри [ketri] - четири (І. - с. 101)

   Ктист [ktist(ai)] - чист (І. - с. 101)

   Колобър [κολαβρος] - първобълг. колобър (І.-с. 103)

   Купсел [kupsel(a)] - купче (І. - с. 103)

   Лаз [lazi] - лош (І. - с. 101)

   Ма [ma, me] - мама, майка (І. - с. 101)

   Мъс [musas] - мъх (ІІ. - с. 78)

   Остас [ostas] - устие на река (ІІ. - с. 78)

   Пи [pi] - при (І. - с. 101)

   Прас [pras] - пръскам (ІІ. - стр. 80)

   Раск [rask] - рязък, пъргав, бърз (І. с. 101)

   Сабади [sabadi] - свободен (І. - с. 101)

   Светъл [suetul] - светъл (І. - с. 102)

   Семеле [semele] - земя, старобълг. - землiа (І. с. 101)

   Стар [stara] - стар (І. - с. 102)

   Стър [stur] - страна, местност (ІІ. - с. 82)

   Сунка [sunka] - сок (слюнка) (ІІ. - с. 83)

   Тарп [tarp(a)] - трап (І. - с. 102)

   Траус [traus] - троша (ІІ. - с. 83)

   Уту, ътъ [utu] - вода ( І. - с. 102)

   Изтриване
  4. Има и още - виса-вьсъ-селище, гордо-градъ-град, ила-илъ-глина, кал, азно-азъно-козя кожа....

   Изтриване
 3. От т.нар. "прабългарски език" няма нищо записано, нито на каъмък нито на хартия
  Петър Добрев не може да е разчел нищо, защото не е езиковед, нито историк
  Петър Добрев е икономист.
  А напъните му да се запише като откривател на "прабългарите" отдавна предизвикват смях и съжаление
  Още по-вече, когато се опитва да"превежда" от тохарски, осетински и т.н. езици, от които няма понятие
  Поздрави от Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Петър Добрев е икономист, който специализира в СССР. Той лансира тезата, че сред българите преобладава памиро-ферганския антропологичен тип, а самата дефиниция памиро-ферганска раса е въведена от съветски учени.

   Изтриване
 4. Драги Павле,

  Най-сетне ми доставя удоволствие, че като че ли се завързва спор на по-високо ниво, но трябва да внимаваме да не би да се цели изкуствено разводняване и размиване на темата!
  След като един академик вече ни е охарактеризирал като най-старата цивилизация, която се е запазила до днешно време; след като е доказано, че народи от Балканите стигат чак до Индия; в по-късно време се оттеглят до Балтика и след престой там отново се връщат „със страшна сила“; според Дуклянската хроника са стигнали и до Волга и когато се завръщат намират на Балканите „сродно население, което говори същия език“ – какъв е проблемът да наречем този народ не непременно славяно-българи, а още по- точно ТРАКО-БЪЛГАРИ ? Още повече, че и генетичният анализ дава основание за това !
  И ако всичко това е ясно за какво може да се спори изобщо ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То не е до спор, а до страх от признание за извършени манипулации. Всеки може да се заблуди, но в нашия случай едва ли можем да говорим за заблуди, прекалено методично са пропускани важни сведения и същевременно са внушавани неща, които не почиват на реалност.

   Изтриване
 5. До Анонимен25 април 2015 г., 23:52

  Анонимни, аланите са определени като принадлежащ на гетите народ. Провери в работата на Прокопий "История на Войните", III.iii.1.

  Колкото до българите в Кавказ, защо премълчаваш тракийското присъствие в Кавказ и по-специално Армения? Според Киркор Джаукян тракийското влияние в Армения започва още през 15 век преди Христа. За справка - Г.Б.Джаукян, Фракийцы в Армений, Античная Балканистика, Карпато-балканский регион в диахроний, Наука, Москва, 1984

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аланите безспорно са тракийски народ.
   Само "неудобния факт" че Аспар (Флавий Ардабур Аспар (Flavius Ardabur(ius) Aspar; 400 - 471)) е алан, а внукът му Виталиан пък е наричан гет, скит, а армията му е от хуни и българи е достатъчен всякакви спекулации да бъдат забравени

   Двамата живеят около 200 г преди 681-а г и то не в Кавказ , а в Мизия, провинция България
   А анонимния хич не е анонимен. Тези глупости на Добрев ги повтаря само един форумен герой :)

   М. Димитров

   Изтриване
  2. Самото име аспас -кон е тракийско. Срещаме го в епитета на Тракийския Конник - Ут Аспиос.

   През 3 век преди Христа в Добруджа са властвали царе с имена Хар-аспос и Адр-аспос. Едното име означава светъл кон, имащ светли коне, а другото бърз кон, имащ бързи коне.

   Кой е форумния герой не зная, но от факта, че му липсва смелост да се регистрира проличава, че има гузна съвест.

   Изтриване
  3. Самото име аспос е иранско آسپا aspa - a horse. Името Асапарух (под формата Аспорик) го има в надписа на санидския шах Шапур от Накш - е Рустам, там фигурира и името Заберган, което пък няма нищо общо с тракийския език и е чисто иранско ! Между другото при бесите се среща едно интересно партско име Вологез, това име изобщо не може да бъде обяснено на базата на оскъдно познатия тракийски език.

   ''Аланите безспорно били тракиийски, демек балкански народ'' - тогава защо арменски и арабски хронисти многократно споменават аланите в Кавказ при това в самия Кавказ се е намирала прочутата Аланска врата ? Защо траките нямат катакомбни некрополи като аланските ?

   Изтриване
  4. Ако Аспарух бе иранец, то в земите на ранносердновековна България щяха да се появат стотици ирански топоними и хидроними. Около 1000 години преди Аспарух в Добружда са властвали царете Адр-аспос и Хар-аспос. При условие, че тези хора са от ирански произход, то в Добруджа трябваше да има хиляди ирански топоними още преди Аспарух да се появи.

   Въпросът ми е - къде са тези ирански топоними и хидроними?

   Следващия въпрос е - след като Добружда е била населена с иранци, защо това не проличава нито от ангропологическите, нито от генетичните проучвания? По отношение на разпределението на хаплогрупите България е хомогенна.

   Последният въпрос засяга иранския субстрат в старобългарския език. Бих желал да узная за поне 100 безспорно ирански думи в старобългарския език, можеш ли да ги представиш?

   За траки в Кавказ вече споменах, а катакомбни погребения има и на Апенините, и Корсика още през Желязната епоха, векове преди някой да чуе за алани. Провери в Ridway&Ridgway, Italy before Romans, Acadeic Press, London, 1979, c. 323-333.

   В Кампания, на Апенините, по различни съдове са изобразени конници стрелящи назад, така наречената партска стрелба, но няколко века преди някой да чуе за партите :)

   http://www.gordons-corner.com/ARTICLE070507files/amazon02.jpg

   Някои от партите пък са с тракийски шапки :)


   http://history-world.org/parthian_coin.jpg

   Изтриване
  5. "Между другото при бесите се среща едно интересно партско име Вологез, това име изобщо не може да бъде обяснено на базата на оскъдно познатия тракийски език."
   Между другото тракийският жрец предхожда времево който и да е от партските Вологези, а и не бива да се подминава факта, че майката на първия от тях е от нашите земи (твърдят безотговорно, че, видите ли, била гръцка конкубина, колко да е гръцка!) Признавам си обаче, че от всичко мен лично най-силно ме вълнува особената близост между името на жреца и нашето етническо име, близост, която не е съвсем очевидна, ако се вземе транскрибирания вариант, ако обаче загледаме записа на гръцки и на двете, можем доста да се почешем зад ушите. Мда, Вологез реално е записан така Βουλογαίσης, кой и защо го е преправил на ВОЛОГЕЗ, аз не знам. И от там са се пръкнали едни безумни етимологии... цар, водач на биволи, бизони и прочие стока.. Вижте си сами как се изписва българи на грекица.
   Ако някой има някаква идея по този въпрос, ще се радвам да чуя неговото мнение.
   Поздрав Дес

   Изтриване
  6. Някои партски владетели са изобразявани с тракийска шапка, а това не е дреболия. В миналото дрехата е била паспорт, идентичност и чужди атрибути рядко са се ползвали.

   Виж тези монети на партски царе https://www.coinshome.net/en/coin_definition-1_Drachm-Silver-Parthian_Empire_(247_BC_%E2%80%93_224_AD)-QWIKbzbiJ.0AAAFNruJmYFgh.htm

   Изтриване
 6. Анонимни, тук можеш да прочетеш не само за траките в Армения, но и за балкано-картвелийските паралели

  http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1984_Antichnaja_balkanistika_Karpato-balkanskij_region_v_diaxronii_Materialy_k_simpoziumu.pdf

  ОтговорИзтриване
 7. Прочети и това за траките в Армения

  К ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМА АБАНД А.А.КАРАГЕЗЯН

  В аспекте сказанного интересно следующее сведение Страбона: "По рассказам, какие-то фракийцы, так называемые сарапары, "отрубающие головы", поселились над Армении по соседству с гураниями и мидянами: это звероподобное, неукротимое племя горцев, сдирающих кожу с черепов и отрубающих головы, так как это значит сарапары"33 . Показательно, что гуранийцы могут быть только жителями страны клинописных надписей, урарт. ^"Guria , акхад. KURGuriania (долина реки Горис)34 . Это означает, что общая территория двух Абандов и есть то место, где осели названные "сарапарами" фракийцы35 . В этом случае они отождествляются с теми фракийцами и эвбейцами (абанты), которые по Страбону, перекочевали вслед за гаргарейцами и амазонками. Исходя из того факта, что на территории Кавказской Албании и Великой Армении по соседству находились места проживания гаргарейцев и абантов-эвбейцев, можно прийти к выводу, что их переселение происходило в одно и то же время. Причем они как отдельная этническая группа не сохранили свою самобытность, оставив в память о себе племенные названия в армянских топонимах

  http://lraber.asj-oa.am/1824/1/2000-1%28160%29.pdf

  ОтговорИзтриване
 8. Първо да почнем от аланите, не, те не са гети. Аланите са много добре проучени археологически и те са оставили като маркер катакомбни погребения, които не се срещат при гетите. Не може да се предоверяваме на изворите без да са подкрепени от археология.

  За тракийско присъствие в Кавказ, не знам точно какво значение има този фактор, след като там доминират сармати и алани. Още по интересното в случая е, че пре 1 век пр. Хр. сарматите вече са се настанили трайно по двата бряга на Дунав и Малка Скития. След като давате такава тежест на изворите бих цитирал Плиний : aversa eius [sc. Haemi] et in Histrum devexa
  Moesi, Getae, Aedi, Scaugdae, Clariaeque et sub us Arraei Sarmatae, quosAreatas vocant, Scythaeque ... optinent”. (Nat. hist. IV 41) - “…на гърба на Хемус (зад Хемус) в склоновете му обитават мизи, гети, еди, скаугди, клариеки, и т.нар. сармати, които се наричат още ареати, скити…” (Естествена ист. IV, 41). Studies in the History and Language of the Sarmatians, The Sarmatians on the Lower Danube
  J. Harmatta

  Между другото има и сведения в изворите за масово скитско заселване в Добруджа, която неслучайно е наричана Малка Скития. Тези скити са водени от своя цар Атей и мигрират вследствие на сарматския натиск от изток. Вижте Studies in the History and Language of the Sarmatians, Late Scythians and Sarmatians. The Amage Story
  J. Harmatta

  Та в този ред на мисли излиза, че в началото на новата ера траките нямат силите да спрат нашествията на скити и сармати.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А така, непоследственият свидетел Прокопий Цезарийски казва, че аланите са от групата на гетите, но някакъв анонимен казва -не, аз пък трябва да му вярвам :)

   Хайде малко по-сериозно, за археология пък да не говорим, имаш ли изобщо представа докъде са се простирали земите на гетите?

   Сарматите, както и аланите са дефинирани като принадлежащи на гетското семейство - Прокопий Цезарийски, История на Войните, III.ii.3.

   Не само Плиний пише за сармати в Малка Скития. Амиан Марцелин споменава за заселване на около 200 000 сармати на Балканите. Ако тези хора бяха иранци, а не балканско население, то това щеше да проличи от анропологическите и генетическите проучвания. Щеше да има рязка граница между населението на Добруджа и Родопите, но това не се вижда от проучванията.

   Това са фактите, друго е мечти и желания :)

   Изтриване
  2. имаш ли изобщо представа докъде са се простирали земите на гетите?

   Ами не са се простирали до Кавказ.


   Сарматите, както и аланите са дефинирани като принадлежащи на гетското семейство - Прокопий Цезарийски,

   Те и готите са ''дефинирана'' като гети но не са ! Изобщо изворите не са вся и всьо и данните от тях трябва да се разглеждат критично. Изобщо лесно проследима е тенденцията някои хронисти да обвързват историята на своя народ с тази на друг.

   Ако тези хора бяха иранци, а не балканско население ....

   Да се нарекат сарматите балканско население е меко казано абсурдно ! Пределно ясно е че сарматите притискат скитите от изток.

   Но да се върнем пак на българите, ето какво пишат за тях византийците, защото вече бяха изказани съмнения относно осведомеността на арменците за географското разположение на българите.

   От същото езеро (Азовско море) до реката, наречена Куфис (Кубан), гдето се лови българската риба ксистон, се намира Старата Велика България и т.нар. котраги, които са също техни едноплеменници“ Теофан Изповедник

   „Около Меотидското езеро (Азовско море), по река Куфис (Кубан) се намира Старата така наречена Велика България и така наречените котраги, които са също техни еднопленници.“ патриарх Никифор

   Обитанието на българите по течението на Кубан и около Азовско море се потвърждава и от археологията - наличието на ямни погребения проследими и по долен Дунав, специфични кончета амулети идентични с аланските, керамика.

   Изтриване
  3. Подлец си ти г-н Анонимний/25 април 2015 г., 23:52/
   ,негодяй и мерзавец!!! Нарочно го казвам на матерният ти руски-та да ме разбереш! Мога и на чист български да ти го кажа:Направо си мръзък-да знаеш!! Как не те е срам!?!?

   Изтриване
  4. Анонимни, ти наистина го подкара нагло. Обясних ти, че ако сарматите не бяха балкански народ, то щеше да има рязка разлика в антропологичния тип на населението в Северна и Южна България. Щеше да има и разлики в хаплогрупите, но това не се наблюдава, в България има хомогенност.

   Нищо не пречи българи да са живели край Кубан, аз щях да се учудя, ако не бе така. Поне от 6-5 хилядолетие преди Христа материалната култура на Тракия и Черноморските степи е почти идентична. Това знаеш ли го?

   Изтриване
  5. Браво, тигри ,добре го наредихте тоя Анонимен Азовско-Кавказки "българин"!!! Питам се,това подлост ли е или просто снобизъм?Такива са готови и в Патагония да ни пратят,но не и да погледнат навътре в себе си! Да приемеш очевидното някак си не е оригинално,скучно е.Къде-къде по-интересно е да си търсиш корените по далечни и екзотични краища на планетата-Урал,Сибир,Чукотка,Памир,Кавказ,ТиянШан,някак си е по-изискано,има тръпка.Освен това публиката си развива фантазията,мечтае си как дедите и са се въздигнали от някой далечен,никому неизвестен край и долитайки на кончетата си с огън и меч са и завоювали Отечество,а пък ти се оказваш безспорен научен"капацитет".И така всички са доволни,на всички им е хубаво,всички се забавляват! А тука-какво:някакви скучни автохтонни траки! Киснат на Балканите от 10хил.години!Ужас!Вие Спаротоци нищо не разбирате от изкуство и импровизация!Само ни обременявате с някаква си Истина/поне да беше някак си гола или поне разголена/.Слушайте,на Истината не и трябва да бъде чак толкова истинна,но задължително трябва да е весела,забавна и развлекателна!Защото животът,все пак е кратък-нали!!??

   Изтриване
 9. Уважаеми господин Серафимов, статията Ви е хубава. Но ми се струва, че стеснявате ареала на българите. Първо, народите населявали земите, определяни от Вас, а предполагам и от "западните учени" като Тракия, не са се наричали тракийци нито са наричали териториите си Тракия. Възниква и следния въпрос, ако вендите, венетите, както ги наричате, не са "тракийци", то гетите-словени българи ли са? Въпреки спорното произведение на Омир, Илиада и описаната там Троянска война, в нея мизите са определени като българи. Значи сродни, близки но не идентични с гетите. И до днес източните и западните наречия в България не могат да се разберат помежду си без ролята на образованието с преподаването на литературен български език. Ако венетите, да кажем източните славяни не са тракийци, то как траки са отивали на североизток след римското нашествие? Защо можем да обединим мизи и гети, но траки и венети не? Те завоеватели ли са били? И още нещо, не всички траки, римски императори са гети и мизи. Считате ги за траки! Явно това е стара диагноза при траките, защитават чужди интереси, т.е., не на собствения си народ а на Рим. Това го виждаме в България и до днес. Освен положителните качества, би следвало да посочим и отрицателните. Те да служат като пример на който не трябва да се подражава. Никога "тракийски" народи не са създавали голяма и силна държава, освен един и това е руският народ, на който следва да се отдаде дължимото и да се поучим. Твърдите, че Източната Римска Империя е управлявана основно от траки. Както и да се тълкува твърдението на Русия, че е Третата Римска Империя, не случайно герба на Русия е двуглавият орел, герба на Източната Римска Империя. Българите сме с особен характер, изпадаме в дребнотемие и считаме себе си за особено важни и се обиждаме, че не ни обръщат внимание! Но ако имаме някакви въпроси в държавата си, чакаме друг да ни ги реши, но ние сами никога. Значи генетиката не е толкова добра. Разбирам, че блога Ви е исторически, не политически и е некоректно да се коментират политически аспекти. Но историята е политика. А историята я пишат силните. И мотото написано на сградата на нашето Народно Събрание, да е водещо за нас, "Съединението прави силата". Това да не е само по повод съединението на Княжество България с Източна Ромелия. Ние българите, обичаме да питаме "кой да води бащина дружина", но нямаме все още представители с качества за това. Свита като територия страна, с озлобени хора, това е днешна България. Изхвърляния в която и да е посока не са резултатни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вие наистина ли сте българин? Eдин българин не би плюл народа си и не би злословил.

   Ние сме ограбени, великите сили орязаха територията на България. Загубихме земя не защото не сме мъжествени и не пазим своето, а защото както в миналото, така и днес богатите държави не искат конкуренция, а българите имат потенциал да станат отново влиятелен народ.

   За едно съм съгласен с Вас - изхвълрянията не са резултатни, особено, ако са срещу българщината.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, без конкретно да изкажете позиция, Вие провокативно заявявате, "Вие наистина ли сте българин? Един българин не би плюл народа си и не би злословил." Кое от написаното от мен е злословене и кое е неистина? Не само, че нищо не е в розови цветове, но са дори много тъмни. Ако не виждаме реалността, а се опитваме да си създадем илюзорен свят, където да споменаваме предците си избирателно, само с похвални слова, статуквото няма да се промени. А то не е в наша полза. Демографски срив, семитско-негърското нашествие което ще продължава да набира скорост, липса на селско стопанство и промишленост и най-важното липса на армия и държавници от български произход. Всичко това говори за отсъствие на държавата. Това ли наричате плюене и злословене. Или Вие обслужвате мутренско-"демократичната" каста която за по-малко от 25 години под чужд диктат разруши държавата. Народа спи и слуша мелодии за минали дни, които са написани отново от чужди композитори. За това, ако имате желание кажете Вашата позиция по отношение на това, може ли гети и мизи да се смятат за един народ или са близки роднини с близки езици но не и идентични. По какви показатели се определя това и те еднакви ли са за всички народи със сходни езици. Предпоставката за хаплогрупите е несериозна и няма изследване за населението на България в размерите на доверителен интервал. Разглеждайки и митохондриите нещата стават още по-заплетени. Претекста за черепната деформация също е несериозен, защото такава деформация се практикува от народите по целия свят, наскоро излезе един филм на САЩ за черепната деформация по света в рубриката "Древни извънземни". До сега е неясно защо е извършвано това действие. Така че, гети и мизи различни или еднакви народи са и кое определя родството. Или това се определя от интуицията на автора на статията. Изпитвам към Вас уважение, не бих искал да се промени впечатлението ми, поради провокативни въпроси, като защитна реакция.

   Изтриване
  3. Анонимни, 26-94/23:28, Вашият коментар е голяма боза с кафяв цвят - "генетиката не е добра". Разпокъсани, несвързани помежду си "исторически" твърдения. .Вие казвате, че българската " генетика не е добра" и в същото време се възхищавате на "руския пример" за строителство на държава. Излиза, че създаването на Русия не може да има връзка с България? Нима вярвате още в "норманската теория" за възникването на Русия? Егати и Скандинавията! Даже и днес тя е рядко населена! Но това не пречи от там да се пръкнат и готи(германи) и гърци и даже руските предци, дошли от студения, гладен и ограничен откъм човешки и цивилизационен потенциал север и да завладеят всички живеещи на юг, богати на храна, с най-развитото земеделие, по-гъсто населени и разполагащи с по-високи технологии народи. Това казват гърци, германци и руснаци.Съгласен ли сте с това? Това е все едно реките да потекат от морето към върха на планината. Невоятно! Но Вие явно вярвате в това, защото не вярвате в българското начало на Русия, т.е. на Киевска Русия. На чия територия се намира Киев е от кого е била доминирана тя в предходните векове? Къде са гробовете на нашите князе Кубрат и Аспарух? Не са в Скандинавия! Да видим и факта, че християнството, като основа на църквата и държавата по това време, е получено от България! Руският език , обединил всички народи в империята, е възникнал на основата на българския(М.Фасмер). Ами "българската енциклопедия" от 10-ти век, състояща се от около 800 произведения на български език и преписвани в Русия до 19-ти век, съставляващи 98%. от "руската литература" до Пушкин, чиито гени не са чисто"руски, т.е. добри". И престанете да четете Л.Гумильов безкритично! И накрая, но не по значение факт, какво знаете за българския царски произход на първите киевски князе? Та вижте само прическата на Светослав! Защо мислите е изчакал смъртта на майка си Олга( и на кого тя е сестра?), за да тръгне към България да заяви своите оправдани претенции към царския престол и както обичайно се правело по това време, ескортиран от своята армия? Същото прави малко по-рано и Арпад, водейки със себе си и подчинените седем маджарски племена и в крайна сметка основал в Панония(дали е била чужда за него земя?) друга държава-Унгария. Доказано и археологически! Как ще обясните факта, че първите руски светци носят имена на български царе, Борис-Роман и Глеб-Давид? И защо са били убити по заповед от Константинопол? Не е ли заради опасността България да си върне, под техния скиптър, политическата независимост, след договора с Василий ІІ, и даже да се разшири към Киев?И какво остана от основите на руската държавност господине и от "руските добри гени". ? Нищо! Всичко е с български произход! Влиянието ни по-късно също не е тайна. Ама той Иван ІІІ-ти се оженил за племенницата на Константин, София Палеологина. Но тя драги е праправнучка и по бащина и по майчина линия на Асен ІІІ. Накъдето и да се обърнеш в Русия все българското виждаш(тук малко се разпалих). Кой построи първите църкви в Киев и Новгород и ги изографиса? Кой научи руснаците на земеделие и занаяти? Българите! От Дунав до Волга и Кама и зад тях. , А за по-късните москали, продали бащи, братя и родина на ордата, като тово мерзко князче, Ал.Невски трябва да се води друг разговор.
   Гербовете били еднакви. И какво следва от това? Нищо. То е факт, говорещ за грабежа и мародерството на Русия, по отношение на неможещата да се защити ИРИ! Защото е труп. Накрая," озлобени" хора станахме при болшевизма, който беше само покривало на имперските амбиции на москалите, наречено СССР, стремящ се към световно господство. И причинил смъртта на деветцифрено число човеци. За днешните им български слуги, отрекли се от народа и историята му, хвърлили го в днешната духовна криза, презрение е твърде слаба дума! Но те трябва да се покаят пред олтара на отечеството. За да може да им простим, както подобава на българи! Силни и благородни!
   Димитров-ДЗ

   Изтриване
  4. Ако някой се изказва провокативно, това сте Вие анонимни господине. Нима не е провокативно това да наречеш народът си злобен знаейки през какви унижения и страдания е минал. В най-богатите общества има по-злобни хора, какво е тяхното оправдание?

   Защо отказвате да видите позитивното и благородното у българите, то също съществува, манифестира се всеки ден въпреки ужасното състояние, в което се намираме. Ако сте българин защо заемате такава антибългарска позиция?

   Казвате, че изпитвате уважение към мен. В случай, че е наистина така ще съм Ви благодарен, ако покажете уважение към народа ни. Той в никакъв случай не е злобен, дори напротив, съхранил е повече добро, отколкото много други.

   Изтриване
  5. Господин Серафимов, убеждавам се, че избягвате неудобни за Вас въпроси и провокативно, още един път пиша, провокативно атакувате с неща които нямат общо с конкретния въпрос. Вместо действително да открием истината, Вие налагате Ваша гледна точка и дори се обиждате ако не е споделена. Никъде не съм написал, че българите, към които и аз принадлежа, са злобни хора. Написал съм "Свита като територия страна, с озлобени хора, това е днешна България". Това са хора с грижа за свързване на двата края, с грижа за работното си място и несигурността, дали ще си получат заплатата. Хора, поставени в безизходица, за които вероятното спасение, ако са по-млади е емиграцията. А защо народът ни е минал през унижения и страдания, аз бих казал, че и в момента изживява унижения и страдания, Вие не казвате. Защо като е унижен не излезе на улиците и помете угнетителите? Защо не се бори за правата си. Има разлика между злобен и озлобен. Но Вие отново отклонявате въпроса ми, а той е мизите и гетите идентични ли са или са близки роднини но не и еднакви. В подобно изложение са Вашите сравнения за неизвестно защо "траки", което не е народностно название и да кажем венети. От два народа ли е съставена българската държава и ако е така то тя би трябвало да е федерация. Това което пиша е по повод Вашите не почиващи на нищо сравнения и виртуални народностни образувания. Та Вие разделяте, не обединявате, колкото и да се представяте за такъв. Може би е финансирана поръчка. Превръщате се в лидер на сравнително казано "футболна" агитка. Нашия отбор са "траките"-българи, съставени от мизи и гети. Другите са друг отбор, към който трябва да имаме особено отношение. Но доколко единен е мизийско-гетският отбор. Не мисля, че ще отговорите конкретно, дори е без значение.

   Изтриване
  6. Анонимни господине, аз не налагам, а представям гледната си точка. Аз не притежавам нито възможностите, нито желанието да налагам каквото и да е било.

   Въпросът Ви относно мизите и гетите е несериозен. Дори при хора от една и съща племенна група, но обитаващи различни региони могат да се срещнат разлики. Вие явно желаете да намерите разликите и да предизикате делене. На всичко отгоре имате наглостта да обвините мен в делене, а и в следване на чужди интереси срещу заплащате.

   Времето, което похабих да Ви отговоря считам за загубено. Не би трябвало да се общува с такива, които плюят по народа си, а и отправят неверни обвинения срещу хора, които изобщо не познават.

   Изтриване
  7. Господин Серафимов, извинявайте за похабеното от Вас ценно време, за да ми отговорите! Повече няма да посещавам Вашия блог. И все пак ето Ваши думи "Смятам, че венетите са сроден на траките народ, но отделил се от тях в дълбока древност. В Тракия има племе наречено вени, но дали това са остатъци от венетите, или пък приликата с името е случайна не зная.
   По принцип материалната култура от Желязната Епоха на Стара Венетия е идентична на тракийската. Венетските топоними показват прилики с тракийските, но все пак смятам, че венетите са си отделен народ." Не давате показатели, но все пак ги смятате за отделен народ. Кой Ваш показател или показатели определят "Въпроса относно мизите и гетите за несериозен"?
   Значи нямате общовалидни показатели, а аз съм наглецът който Ви обвинява! Вие плюете по народа си, като пробутвате "определен сценарий" изграден на чувства, но не и на доказателства.

   Изтриване
  8. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  9. Анонимни, англичаните и американците от английски произход са хора делящи една кръв, но живеещи в различни държави и притежаващи различна история.

   Какво пречи родствени народи да имат различни държави и различна история?

   Холандците и бурите от Южна Африка също делят една кръв. Макар бурите да са се отделили преди векове, техния език е разбираем за холандците. Въпреки общия произход и приликите в езика, бурите и холандците трябва да се разгледат като два народа с различна история.

   Точно така стои въпроса с траки и венети. Дори и днес българите-потомци на траките и словените -потомци на венетите говорят сродни езици. Има доста неща в културата и фолклора ни, но словени и българи днес са отделни народи, всеки имащ своя история. Още в Ранната Желязна Епоха траки и венети са си били отделни народи, въпреки родствената си връзка.

   Непочтено е да бъда обвиняван, че пробутвам неща без доказателства. Генетичните проучвания, а и езиците на българи и словени, също така и древните топоними и исторически извори показват, че съм прав.

   Изтриване
  10. Интересно!

   След като траки е събирателно име за местното балканско население от външна общност,
   паралела ми е падането на Българската империя под османска власт.

   Тогава, в продължение на около 5 века, според тогавашната писана история тук е имало гяури, а не българи.
   Това е също чуждо наименование на местното население.

   Предполагам вие ще твърдите , че сте българин - а какъв според вас е вашия произход тогава - български, гяурски, турски, или старо-балкански ...

   Въпроса е риторичен, за да не започнете да се сърдите и обвинявате.

   Опитвам се да ви подскажа историческата логика, която вие всячески се опитвате да избегнете.

   Лек и успешен ден

   Ж.С.

   Изтриване
 10. Привет на всички :) има основания все по-често да се дискутира около аланите и Кавказката земя ...във предни публикации бях писал , че във Амстердамския национален музей има специална зала със карти и глобуси ...та на най-старият глобус от 16в. със големи букви ясно и разбрано върху Кавказките земи е изписано със големи букви BVLGARIQ ( глобуса мисля бе изработен във Италия ) стана ми интересно и взех да се интересувам и мисля там все още може да се крият тайни за траките ,тъй като там е нямало римско и турско робство и културата е запазена във по автентичен вид ! Имат и език който се смята за много стар " осетиниски"и Абаев казва ,че има ирански корен ...но все си мисля ,че това становище е политически изгодно ! Бих се радвал много ако някой намери сходни думи със осетински и тракийски ...мисля ,че има такива ! Чух и за река Терек която минава през Владикавказ ...звучи като тракийско име но не знам ,не съм историк но съм любопитен за истината ! Поздрави и успех !
  Стойко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стойко, за тракийски топоними в Армения и земите край нея са писали А. Каргезян и К. Джаукян. Тези учени споменават топонимикет Абанд, Триалети, Ипсилибрия и др.

   Тракийски племена обитавали Кавказ са абантите, скаите, трерите, халибите и сарапарите.

   Изтриване
 11. Истината за историческите събития е скрита зад дебел пласт полуистини и лъжи. З да се добере човек до нея наистина трябва да се рови много дълго и много на дълбоко, както парвите вие г-н Серафимов. Тогава, ако се мери написаното с помоща на логиката може да се прозрат много неща. Нашата история е един огромен пъзел, който много пъти е бил разбъркван. Сегашната ни официална история е един франкещайн, който трябва да бъде унищожен колкото се може по-скоро. Няма логика всички други народи да им се признава правото на писменост, а на траките - не. Това, че никой до сега не се е заел сериозно да я издири, не означава че я няма. Наше право и призвание е да научим колкото се може повече за нашата древност. Няма логика да се съдаде такава богата тракийска култура без писменост. Тя наистина е в нашите гени. Спомнете си защо всеки преди да го научат на правилен павопис е писал "К" и "Е" огледално? Защото така се е писало преди хилядолетия и това родовата ни памет ни го подсказва. Четете, мислете и отсявайте зърното от плявата българи за да ни има и след хиляда години!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Призивът Ви е хубав, трябва да се чете и най-вече да се мисли, иначе бездушни индивиди ще ни разделят, объркват, а дори и надяват хомот.

   Поздрави!

   Изтриване
 12. Хубави и мъдри думи г-жо" bo ra "! В тази връзка,пък и по темата много ми се ще да Ви пратя един линк/просто за да не се ровите/ и който бих озаглавил така: Как Готската теория на д-р Ганчо Ценов от преди 100години разчете Иберийските рунически надписи в Испания,който факт аз лично считам за изключително важен и интересен.Това за пореден път доказва,че нашия пра-пра дядо Орфей Родопееца е бил велик КНИЖОВНИК,обяснява защо Средиземно море преди да се назове така се е наричало Тракийско море,показва кои са хората на Благия Бог-БЪЛГАРИТЕ!!! http://liternet.bg/publish20/b_borisov/2000_g.htm Поздрави

  ОтговорИзтриване
 13. Господин Димитров-ДЗ, пише Ви Анонимен26 април 2015 г., 23:28. Не сте разбрали или не иската да разберете това което казвам. А то е, че българи и руснаци са един народ. Не чета евреина Лев Гумильов. Но Вие прочетете нещо от Сергей Яковлевич Парамонов, познат с псевдонима Сергей Лесной. Дори само статията "Пересмотр основ истории славян", Мелбурн 1956. Тази студия, както и всичките му изследвания показват, че още преди повече от половин век е имало изследователи, които са мислели трезво и разумно, без да се влияят от създадени в историографията предразсъдъци, преминаващи от поколение на поколение, без никой да се замисли сериозно доколко те отговарят на истината.
  Не познавате историческите факти и имате семитско-политически пристрастия. Какво имам предвид. Вие пишете "Гербовете били еднакви. И какво следва от това? Нищо. То е факт, говорещ за грабежа и мародерството на Русия, по отношение на неможещата да се защити ИРИ! Защото е труп. Накрая," озлобени" хора станахме при болшевизма, който беше само покривало на имперските амбиции на москалите, наречено СССР, стремящ се към световно господство. И причинил смъртта на деветцифрено число човеци. За днешните им български слуги, отрекли се от народа и историята му, хвърлили го в днешната духовна криза, презрение е твърде слаба дума! Но те трябва да се покаят пред олтара на отечеството. За да може да им простим, както подобава на българи! Силни и благородни! " Обяснете как Русия е грабела и мародерствала Византия!!!!???? А герба е следствие на династически брак на византийска принцеса и руски княз. Явно приемате Латинската империя за Руска империя и руския патриарх за Римския папа, благословил кръстоносните походи. С болшевизма и СССР отново грешите, това е еврейско творение с идеолог внука на равин, Мордехай Леви-Карл Маркс. Не ми е ясно от какво сте бил озлобен в периода на социализма в България и как той е свързан с някакви имперски амбиции. Сравнете нещата с днешната действителност. Годините на социализма са най-добрите години за България от съществуването и. Това, че Вие сте озлобен на други фактори, а не на актуалните тегоби на народа, показва колко сте далеч от него. И очевадното, сравнете България и Русия, несравними. Не можеш да сравняваш врабчето с орела. Но да не отиваме толкова далеч, сравнете България и Сърбия. Отново сравнението е в полза на Сърбия. А как са нашите братя даките, и те са по-добре. И това трябва да бъде повод за преразглеждане на ценностите, системата и душевността на населението на България, което не е само от българи. Но за интелектуалци като Вас, това не е нужно. Как тогава да направим България едно привлекателно място за живеене.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен,26.0,23:284, Господин Анонимен, там където има анонимност, не може да има морал! Вие твърдите , че българските гени не са твърде добри и ни давате пример с "успешната "Русия , където явно гените са по-добри. Според Вас. Аз Ви отговорих, че сте сътворили една боза с кафяв цвят. Разбирате ли, акцента е върху кафявия цвят?! Защото "разговорът" за различие в гените си чист фашизъм! Между другото, много светли умове с руски гени говорят за склонността на руснаците към фашизъм, близнак на болшевизма. Виждам, че моят коментар за българското цивилизационно начало на руската държавност и култура е възприет от Вас. Даже казвате, че "българи и руснаци са един народ". Отново продължавате да грешите. Не сме и няма бъдем един народ. Най-малкото заради това, че сме по-древни и имаме различна история. Различни са даже украинците от руснаците. Въпреки многовековната русификация. Вижте документалния филм на Андрей Кончаловски за Украйна за разликата между украинци и руснаци.. Кончаловски даже си смени фамилията от срам заради баща си и брат си, единият болшевик, а другият шовинист-путинист. От срам! Постъпка на свободен и честен човек. Грабежът на беззащитен е мародерство. Русия си присвоява, т.е. заграбва чужда история. Не само от ИРИ. Русия си присвоява и много българска история. С тази заграбена история, тя обосновава и претенциите си за заграбването на материалното наследство на ИРИ -"гръцки" проект. А мита за Матушка Русь, за панславянството, също грабеж на история от нас, е оправдание на имперските мераци към земите на всички "славяни".Какво е една принцеса, и то с доста българска кръв, пред правото например на Армения, която тогава е била още свободна страна, имащи толкова императори на ИРИ. Та Не една племенница на император, много император. Чие право е по-голямо? Всъщност, в исторически аспект, ограбването на България е грабеж над ИРИ. Гербът на Москва е Св.Георги. Означава ли това, че тракийския конник е бил московец? Не нали!

   И накрая, Анонимни, нима казвате, че болшевизма и социализЪма са били добри за България. Навсякъде от Куба до Северна Корея , тази противоестествена и забавяща човешкото развитие система доведе до разрушаване на духовните и материални устои на обществото и невероятен терор, а само в България има добри резултати. Ми то това направо разстрелва Вашите твърдения! Излиза , че българските гени са толкова добри, че побеждават даже "обективните условия".Между другото как ще коментирате факта, че при социализма, предимство при кандидатстване за жилище имаха българите женени за рускини? Или какво трябваше да отговоря на съпругата си, която е чужденка, но не рускиня, когато търсейки си работа с престижна диплома и превъзходен български, танцуваше даже народни танци с един състав, се върна в къщи плачейки неудържимо?! Бяха я върнали за пореден път, с отговора, че работа има само за българки и рускини! Та каква е разликата между фашизма и социализЪма? Да убиеш елита на една нация е национален геноцид, но да зачекнеш историята на един народ и да разрушиш морала на този народ е равностойно на неговото убийство. Нима твърдите, че трирския бохем Маркс е виновен за това? Той ли взриви Св. Неделя или гладомора в Украйна?

   Освен дълбоката духовна криза, причинена от нарушените при социализЪма общочовешки норми на съжителство между човеците, че най.големият ни проблем днес са циганите! Решението е да ги "направим" българи! По образование, по морал и любов към родината да ги изравним с нас, независимо как ще се нарекат, роми или цигани. Доколкото ми е известно, това стара българска традиция. Никога не сме били "фашисти".
   Димитров- Д3
   ПП .Величието на един народ не се измерва с големината на завладяната от него слабонаселена територия, а с цивилизационния принос към развитието на човечеството.Кой тогава е "орел" и кой"врабче"? Между другото обичам рошавите, непретендиращи за величие веселяци, врабците!

   Изтриване
  2. Последно от Димитров-Д3 до Анонимен. Господине, Не сте оригинален в твърдението си, че българи и руси са един народ. Та това е основната теза на известния Юрий Венелин(О, неразумний юроде, поради что се срамиш от украинското си име?). Отдавна съм го чел и мога да бъда неточен, но помня главното. В началото Венелин говори с възхита за делата на българите и тяхното величие, но после става ясно, че според него българите са славяни, южни славяни, южни руснаци и накрая изплюва камъчето, че сме един народ и всичко българско е малка част от Русия(колкото врабчето е по-малко от двуглавия орел, според Вас) с други думи цялото българско величие е всъщност руско величие. И това ако не е грабеж, здраве му кажи! И Вие се считате за българин?

   ПП. Сергей Леснов заслужава уважение като автор, въпреки "неисторическото" си образование и неруския си произход.
   Но г-н Анонимен, кажете ми, защо този явно мислещ и честен човек избяга толкова далеч, чак в Австралия, от възхвалявания от Вас социализъм и болшевизъм? Кой бяга от хубавото господине? Е, за някои е било хубаво, явно сте от тях.Престъпници и родоостъпници!

   Изтриване
 14. От "тракийската агитка"до другаря Анонимен!Явно не ти стига,че 50години България беше Съветска република-ами искаш и още!?Като че ли и днес не продължаваме да дишаме вонята на "вмирисания казашки ботуш"-както мъдро ни предупреждаваше Левски,заедно с всички останали български Възрожденци! Точно Русия,СССР и съветизма ни превърнаха в сегашните "врабчета",за да не пречим.За неизяснените си "братски чувства"обаче ние сами сме си виновни-безродници като теб го доказват.И Тито,и Чаушеску,пък и Мао/за разлика от твоя кумир-Тато/се опънаха на Сталин и съветския модел-именно затова днес Китай,Сърбия и Румъния изглеждат по-добре.Защо,вместо към САЩ-люлката на омразния ви Империализъм,не вземете да се изнесете вкупом към Братските Руски степи - Ето тогава България ще стане едно истински привлекателно място за живеене!!!

  ОтговорИзтриване
 15. ......И като пристигнете в мечтаната Веная/Венелайнен/предайте на Братския Сибирски Народ,че "врабчето"може да се окаже ЛЪВ !!!

  ОтговорИзтриване
 16. Другарю,Анонимен28 април 2015 г., 22:26
  От самото си създаване и до днес Руската империя се е държала винаги встрани от пътя,следван от цивилизованите народи.И днес тя доказа,че не е готова да скъса с РОБСТВОТО и АГРЕСИЯТА,анексирайки Крим-една изконна българска светиня!Тя винаги е била и си остава"Империя на ЗЛОТО"-както остроумно забеляза преди време един Холивудски актьор.Докато България следва руския коловоз у нас ще има страдания,недоимък и манипулирана българска история.За какъв Пан-славянски балон мечтаеш?Той се е спукал мн.отдавна.С какви венети и венди ще ни сродяваш?Поляци,чехи,словаци,даже литовците ненавиждат Руската Феодална агресия!Поне моите приятели от тези държави никак не умират от желание да се "сватосват" с нас българите,именно защото ни подозират във "братство" с руснаците!?Как не те е срам да твърдиш че сме идентични с тази монголо/татарска,викингско/финска сган!!??Не знеш ли,че езика им е близък до нашия,защото им го подариха "врабчетата" българи! А Вярата!?И още много др.неща,например тоновете злато,което им изплати Б-я,задето я "освободиха"??Това,че Русия загуби 10 предишни войни с Турция,а спечели само тази от 1878г нищо ли не ти говори???За ролята на Русия в братоубийствените балкански войни,както и за Съветската окупация,просто нямам думи!След Съединението,извършено от българите,против валята на Императора,Русия явно или тайно е враг №1 на възстановената бълг.държава!Към днешна дата няма никакви индикации за положителни промени на отношението и политиката на Русия спрямо България.Така че,товарищч,Анонимен щом толкова ти е домъчняло,бързо хващай влака за Владивосток,а нас българите остави на произвола на съдбата,без "братска"помощ,да се оправяме сами със собствената си История!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Атанас Емилов Лазаров, аз нямам намерение да се изнасям никъде. Моята родина обхваща земите от Ирландия до Сахалин. Никой не Ви спира да заминете в еврейската цитадела САЩ. И Русия е била нарочена за еврейска окупация, създадения от Евреонала (Еврейския интернационал) СССР. И за още по голяма нагледност, цитираните от Вас поляци, чехи, словаци, добавям литовци и латвийци са евреи. Естонците са тюрки. Пределно ясно е, че еврейската гмеж ненавижда всички. И папата Йоан Павел II е полски евреин и Ангела Меркел е полска еврейка. Някакви неточности, плод на психоза има в изложението Ви. Пишете "И Тито,и Чаушеску,пък и Мао/за разлика от твоя кумир-Тато/се опънаха на Сталин и съветския модел-именно затова днес Китай,Сърбия и Румъния изглеждат по-добре" Посочете ми, къде съм писал нещо за Тодор Живков, брата на Симеон Фердинандов Кохари. Йосип Броз Тито е хърватски евреин, не е сърбин. Защо говорите за Сърбия, та нали Вашите кумири САЩ я бомбардираха с бомби с обеднен уран. И още от интелектуалните Ви бисери "И днес тя доказа,че не е готова да скъса с РОБСТВОТО и АГРЕСИЯТА,анексирайки Крим-една изконна българска светиня". Щеше да е смешно, ако не е жалко. Кога полуостров Крим е влизал в състава на Българската държава? Принадлежал е на Османската империя и на Русия. Дори и средновековната държава обединяваща Киевското и Новгородското княжества се нарича Рус, не България. Покойният Николай Хайтов казваше, "едно е да знаеш, друго да можеш, трето е да го направиш". Сигурно си благодарен на еврейските Англия, Австрия и Германия за орязването на българските територии затвърдено с Берлинския конгрес. За това като подарък Англия получава от Османската империя остров Кипър. И още един път ти повтарям, заминавай при твоите еврейски кумири в Исраел, САЩ или където си избереш. Моята родина се простира от Ирландия до Сахалин. За съжаление западната и част сега е завладяна от евреи, наричащи се Еврейски съюз. А Вие като шабес гой, оказвате пълно съдействие. Такива лъже родолюбци и лъже интелектуалци като Вас са една от причините за несполуките ни. Лошото е, че Ви търпим, да ни давате не искани от нас съвети, а в годините след освобождението от турско робство да окупирате властта, не без действената помощ на братята си от лелеяният от Вас запад.

   Изтриване
 17. Защо се дращите бе хора. Понастоящем България за да се оправи е нужно само едно. Да се гледат какво правят евреите, защото това са най-практичните хора на света, и да процедират като тях. И всичко ще се оправи, поне на този свят.

  ОтговорИзтриване
 18. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 19. До Анонимен30 април 2015 г., 2:00
  Родолюбецо,преди да плещи,човек трябва и да назнайва поне туй-онуй!Профанизма,съчетан с някаква истерична антисемитка параноя/характерна за националсоциализма/,нескритата носталгия по безвъзвратно загубеното "светло" социалистическо минало,упоритата анонимност и най-лошото-откритата антибългарска пропаганда,завършват образа на дълбоко разстроен,нещастен и объркан човечец,озлобен с/у собствения си народ и при това с нисък морал!!!...."Щеше да е смешно, ако не е жалко. Кога полуостров Крим е влизал в състава на Българската държава? Принадлежал е на Османската империя и на Русия. Дори и средновековната държава обединяваща Киевското и Новгородското княжества се нарича Рус, не България. Покойният Николай Хайтов казваше, "едно е да знаеш, друго да можеш, трето е да го направиш". Какво да ти кажа "приятелю",за първи път срещам коментатор в този блог/дори и сред най-злобните/който обаче да не е чувал за великият български владетел Кубрат и за Стара Велика България!Да не говорим,че и руските и украинските археолози винаги са признавали сериозно трако/българско присъствие в Крим от дълбока древност чак до идването на Съветската власт,когато Сталин и Берия подложиха Кримските българи на жестоко гонение!Не е смешно и жалко човек да не знае,жалко и комично е когато такъв се опитва да обвинява другите в това!!!Апропо,явно и това не ти е известно,че дори казионните историци,като проф.Пантев признаха миналата седмица по Итория.бг,че най-голяма заслуга за разгласата из цяла Европа и света на ужасите от Априлското възстание и нечовешкият геноцид над възстаналите българи имат не други,а американските мисионери-евангелисти-след клането в Батак отиват един французин и делегация от 4-ма американски мисионери.А какво ще кажеш за Ньойският договор,когато България беше спасена от делегацията на САЩ и лично от президента Удроу Уилсън??Спасена не просто от окастряне,спасено е самото и съществуване като нация и държава!!!Но за теб това са сигурно някакви еврейски манипулации?Аз лично смятам,че българите трябва да следваме неотклонно пътят начертан от Възрожденците,т.е.да се оправяме сами,без помощта нито на САЩ,нито на Англия,особенно-пък на Русия,ЗАЩОТО ИМАМЕ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ТОВА,СТИГА ДА ПОВЯРВАМЕ ВЪВ САМИТЕ СЕБЕ СИ!!! И ако наричаш това псевдо-родолюбие и думите ми-снобизъм и псевдоинтелектуани брътвежи,то за теб нистина няма спасение-ще трябва или да продължиш да се гърчиш сред "озлобени"псевдо-българи като нас или....???Май спомена о-в Сахалин?Признавам,че това е една просто чудесна дестинация!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абе Лазаров, какви глупости говориш за ньойския договор! Как е спасена България, като са взети Западните покрайнини. Ти другите за идиоти ли ги мислиш, надъхан реституте. И до ден днешен не е спазено условието на ньойския договор, в което се казва, че Гърция трябва да предостави пристанищен терминал на България в солунското пристанище. Хайде историко, кажи къде пише нещо за това, че княз Кубрат и хипотетичната държава Стара Велика България, както я пишеш е владяла полуостров Крим и къде е бил хазарският каганат. Да кажеш нещо за половците, наричани още кумани? Вместо да пишеш имената на Хайтов и професор Пантев, прочети двутомника на професор Чилингиров "Готи и Гети", защото претенции към Крим има не друг, а Германия. И понеже имаш потенциал и си повярвал в себе си, следваш пътя на възрожденците, които не са имали път, а са се лутали из чужбина, по кръчмите, проявявайки героизъм и мисъл под влияние на виното. Справка Вазов, Немили, недраги. А когато отидеш в Сахалин и чуеш думата кошара, мисли си за "дестинация", каквото и да означава това, а не за родствени връзки. Он д тейбъл на масата. Бай, бай брайно.

   Изтриване
  2. ДОБРИ ХОРА, НЕКА ЗАПАЗИМ УВАЖЕНИЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ!

   Във виртуалното пространство често се стига до недоразумения, които могат да доведат до разгорещяване на страстите. Нека държим сметка с това.

   Изтриване
 20. При положение, че в центъра на столицата на България има голям паметник на съветската армия, братството с Русия би било истинско, само ако в центъра на руската столица има голям паметник на българските книжовници, да речем. Останалото е лицемерие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, смятам, че е съвсем справедливо в центъра на Москва, а и на всеки руски град да има паметник на българските книжовници, а защо не и плоча с думите на руския лингвист Макс Фасмер, който заключава, че руския език се е развил на основата на старобългарския.

   Изтриване
 21. Здравей Павле, благодаря за добрата статия и вложения от теб безценен труд !!! Искам да искажа благодарности и за новите факти , които научавам: как тракийският език навлиза в богослужебните практики; житието на Свети Теодосий Кенобиарх - данните за Св. Авксентий; житието на Михаил II - данните за Фригите; сведенията от Прокопий Цезарийски; тракийските глоси и топоними - пазтълкуването им в старобългарски и съвремеен български език ! Напълно подкрепям,че тракийскиат език е близък до езика на венетите и до балтийските езици. Мисля, че тракийскят език никога не е преставал да съществува,никога не е умира, защото той оцелява и се трансформира в старобългарски и съвременен български. Тракийскиятезик е жив и до днес - ние българите сме неговите истински живи носители ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, нещата са простички, но лошото е, че истината не отърва на никоя от великите сили. За жалост повечето наши учени прекланят главица пред волята на великите сили и пренебрегват инересите на собствения си народ.

   Изтриване
 22. Аз не разбирам защо всички спорите и обяснявате на един анонимен глупак защо така е написана тази статия!!! Вие Павел Серафимов така мислите, такива факти сте намерили и така сте я написали. Точка! Това е вашето виждане и всеки интелигентен човек трябва да го приеме без да е задължен да се съгласява дословно с него!
  Сега аз ще кажа моето мнение: Ходила съм в Полша и СССР още по времето на Т. Живков. Била съм във Варна студентка и тогава там на море идваха много чужденци: чехи, поляци, немци, руснаци, унгарци и пр. С изключение на унгарците, другите народи се познават още от пръв поглед. Чехите, поляците и руснаците от московието са много по-различни от нас. Те са с много по-бяла кожа от нас, много по-светла коса и повечето от тях са със сини очи. Германците също се отличават от нас. Украинците, унгарците и сърбите от бивша Югославия не можех да ги позная, че са чужденци, докато не започнеха да говорят. Бях много удоволетворена от някои генетични изследвания, които доказаха, че ние не сме славяни! НИЕ НЕ СМЕ СЛАВЯНИ! Освен псевдонаука и фалшифицирани изследвания има и външни белези, които определят човека. При отхвърлянето на бащинство, ако изследването не може със сигурност да отхвърли или докаже бащинство, чака се детето да порасне и да се види на кого прилича! Това е официално приет метод в съдебната медицина. Ако детето прилича на бащата, никакви подкупи и фалшификации не могат да го спасят от отговорност! Защо този метод никой не го използва в историята - не знам! Путин е типичен славянин, а Б. Борисов - типичен българин. Сравнете им снимките на двамата. Така наречените от проф. Фол (евреин) тракийци, са били кестеняви и с чупливи коси. Обърнете внимание на скулптурите. Всички "гръцки" богове са с чупливи коси и леко къдрави! Гърците като нация са с черни прави коси и малко по-мургави от българите. В тази статия се говори за славянски език. Ще пропусна думите за неразумните юроди, но ще цитирам друго от Паисий: "И ний сме дали нещо на света и на вси словене книги да четат!" Велика Волжска България е воювала с всичките си съседи и е достигнала до Холандия. В нашата история нищо не пише за "Златната орда" и войните на волжските българи. Те не се наричат траки, а българи! Украинците много приличат по външен вид на нас, говорят същия език като нас, въпреки че през последните 600 години не сме били никога в една обща държава. Има летописи, в които е написано, че в древността българското племе било най-многобройно след индийското. Защо китайците не са споменати или като индийци трябва да разбираме цялата жълта раса - не мога да гадая. Българите са дали култура и писменост на славяните, а после и те като гърците си я присвояват и наричат славянска! Това е моето мнение!!! И защото живея в демократична държава - имам право да го кажа и настявам разни анонимни провокатори да го уважават!

  ОтговорИзтриване
 23. Пишете нонстоп са траките, къде са живели, какъв език са имяли, с какво са се занимавали. А ми кажете нещо за Алексяндър Фор, който беше виден траколог-светило. Или не се понасяте знаещите. И информирайте, сама в интернет ли са ви публикациите...

  ОтговорИзтриване