20.02.2014 г.

ЛЪЖАТА ЗА ИРАНСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ У БЪЛГАРИТЕ


Повечето хора свързват иранската теза с името на П.Добрев, но основавата за нея е положена доста по-рано. На тоталитарната цензура и е било ясно, че измислицата за тюрко-алтайския произход на старите българи няма да издържи проверката на времето.
За да се продължи лутането ни бе подготвена нова лъжа. През 1967 година излезе статия на В. Бешевлиев, в която той представи в Москва. С труда си нашия учен се опита да подчертае, че “всред първобългарите е имало ирански елементи, които са били носители и на иранско културно влияние. Този ирански елемент е бил, както изглежда, доста значителен и затова не бива да се пренебрегва при установяването на етногенеза на първобългарите”.

Ето кога са положени основите на иранската теза, която трябваше да замести тюрко-алтайската. Веселин Бешевлиев е безспорно даровит учен със солидни познания. Това в никакъв случай не може да се отрече. Периодът, в който е творил обаче е един от най- трагичните от историята ни. След 1944 година бе започната фанатична борба да се изкорени националната гордост и достойнство на българите. Учените, чиито работи показваха, че сме потомци на велик народ бяха наречени шовинисти, а работите им бяха забранени.

Нека обаче се запознаем с аргументите на Веселин Бешевлиев. Разглеждайки името на Аспарух нашият учен споменава мнението на П.Шафарик и др. за това, че Аспарух е персийски антропоним. Посочената е иранската дума аспа-кон, а също така и паралели със срещащото се в Армения име Аспурак, споменатото в наднис от Олбия Аспург и др.До тук добре, всичко звучи много убедително, представени са достатъчно сравнения.
Да обаче са пропуснати важни подробности. Без тях картината на реалността се изкривява.

Аспа не е само иранска, но и тракийска дума за кон. Тя не може да е заемка защото се среща във Вед-Аспиос-един от епитетите на върховното тракийско божество. Не е дадено и свидетелството на Йордан, че военоначалникът Аспар е от рода на гетите- De Origine Actibusque Getarum – 239, нито пък е казано, че Олбия е в земите на гетите.

Не само името Аспарух е определено за иранско, но и Борис. Дадени са сравнения с иранските Paris, Baris и др., но са пропуснати тракийските имена Paris, Boriscos, Bouris.

Относно името на княз Безмер е изказано мнението на И.Дуйчев, че Безмер напомня на иранското Bozmihr. Както може да се очаква пропуснати са тракийските Bessa, Bessos, Meritos, Pyrmeroulas.

За името на Гостун е предадено предположението на Згуста, че то се обяснява със  староперс. gasta-отвратителен, противен. Предложени са за сравнение и иранските имена Gasteis, Gastein, но е премълчано това, че Gasteis е тракийско име, което е сродно на споменатото през 8 век преди Хрита фригийско име Syrgastos.

Разглеждайки антропонима Кардам Бешевлиев смята, че името на този наш княз напомня много иранското име Kartham. Изобщо не е споменато тракийското Кардент.
Анализирайки името на Кормесий Бешевлиев предава мнението на Менгес, че то може да е тюркизиран вариант на иранското Hormuz или Hormizd. Кормесий обаче е споменато в Линеар Б документи от XIV-XIII век преди Христа като Кармесийо. В тези документи са споменати десетки тракийски имена като Гета, Ботис, Одрис...

Бешелиев предава различни мнения за името Кубрат. Фасмер предполага, че то е означавало пазач на добитък, Юсти обаче дава смисъл – имащ верни приятели...
Тук са направени два големи пропуска. Не е споменато, че името на Кубрат е документирано и като Кроват, не е посочена и връзката с тракийския етноним кровизи.

Името на Мостич бива сравненно с иранското Mostios, предлага се връзка с перс. mast-опиянен, но се премълчава тракийското царско име Mostis.

Старобългарското Корсис, Окорсис се сравнява с иран. Karsas, но не е отворена и дума за тракийските имена Karsi-maros, Karsi-azos, Ono-karsis, а и тракийския топоним Karsis.

За името на Омуртаг се предлага паралел с Mourdagos, документирано в Олбия. На читателя не е обяснено, че в Олбия са живели траки от самото основаване на града.
Омуртаг означава сияен, светъл, като паралел може да се посочи тракийското име Амарунта, което е споменато още през второ хилядолетие преди Христа.

Подвеждащо е представено и името Остро. Споменава се, че Остро е приближен на Аспар, но се пропуска сведението на Йордан, че Аспар е гет. Не е споменат и намиращият се в земите на траките витини Астрикос.

Охсун е особено име, то бива съпоставено с перс. axšaina-тъмен, но са пропуснати тракийските Axios, Axieros, Axiokersos, Axiokersa, Axiopa…все едно изобщо не са документирани никъде.

За името Расате се допуска, че е иранско, сравнява се с това на персийския предводител Razates, но нито дума не е казана за тракийските Rascos, Rascuporis, Rascuporeos, Raizdos

Старобългарското име Tzoukos е съпоcтавено с иранското Zix, но не е нищо друго освен Чук, което пък е изведено от стблг. тъкати-блъскам, чукам, сродна е и пеласгийската дума τουκος-чук, камък.

Бешевлиев представя предположението на Дуйчев, че името на Персиян е свързано с народностното име на персите. Не се споменават три важни неща – Персиян има вариант Прусиян, съществува тракийско царско име Прусий, на него е кръстен град Пруса (Бруса), край който според Д.Хоматиан са живели мизите наречени българи.


Ето какво излезе – доказателствата за иранските елементи у старите българи се оказаха евтини манипулации. Укриването на данни не е научен метод, нито пък е почтено деяние. Не зная какво е подтикнало Бешевлиев да служи на цензурата на Държавна Сигурност. Дали е било страх от репресии, или нещо друго...това едва ли ще разберем някога. Важното е да знаем, че иранската теза е замислена и лансирана от агенти на тоталитарната Държавна Сигурност.
Те са подготвили заместник на тюрко-алтайската теория още през 60-те години на ХХ век. С фанатизъм безсъвестни личности са унищожавали и укривали доказателствата за местните корени на българския народ. Двете мащабни антропологически изследвания доказващи, че сме европейци бяха осъдени на забвение, работите на проф. Ганчо Ценов бяха забранени, забранено бе и цитирането на този велик родолюбец.

На широката публика не бе известно, че в продължение на 1000 години българите са отъждествявани с траките. Това правят Св.Йероним, Л.Дякон, Д.Хоматиан, Фулко, Й. Зонара, Й.Цеца, Л.Халкондил, М.Гавала, Й.Кантакузин, Й.Геометър, Н.Хониат, М. Аталиат и др. Свидетелствата на тези автори обаче бяха обявени за ...грешка. Без обаче да има поне едно твърдение на стар автор, че българите са перси, дедите ни бяха обявени за иранци.

Хората, които твърдят, че старите българи са ирански народ премълчават важния факт, че в старобългарския език няма дори 0,1% ирански субстрат. Как е възможно такова чудо? Някои автори обявиха гръцките думи като мандра и геран за произлизащи от езика на старите българи, които били иранци...Всеки уважаващ себе си езиковед би се смял с глас на тези жалки спекулации.

Подръжниците на иранската теза си затварят очите за това, че краниметричните и серологични изследвания на 10 000-11 000 българи показват, че ние нямаме нищо общо с народите на Азия. За сметка на това П. Добрев пусна смешните твърдения, че някакви антропологични изследвания от последните години показвали, че в антроп. отношение старите българи се деляли на три основни разновидности, между които на първо място стои памиро-ферганския тип (Кои сме ние българите, Галик, София, 2000, с. 31).

В тази си работа обаче Добрев не благоволява да цитира нито автора на това изследване, нито колко българи са изследвани и по какъв критерии. Прочее термина памиро-фергански антропологичен тип бе измислен и въведен от съветски учени.
“С тех пор, как в начале 30-х годов Л.В. Ошанин (1931) и А.Ю. Ярхо (1933, 1936) выделили в составе современного населения Средней Азии расовую общность, которую первый исследователь назвал расой Среднеазиатского междуречья, а второй - памиро-ферганской”.


Съветските учени дават и следната характеристика - Памиро-Ферганская раса, раса среднеазиатского Междуречья, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную расу. Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. К П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки.Виждаме, че това, което някои автори се опитват да ни пробутат като нова теза е измислица съчинена по време на тоталитаризма, но представена в нова опаковка.
Пропагандистите от времето на комунизма целяха да объркат съзнанието на хората, да унищожат тяхната самоличност защото само така можеше да се достигне целта на Ленин, а именно – заличаването на индивида и създаването на тълпа, която не познава гордост, традици и народна памет.


Всеки има право на лично мнение и вярвания, но решиш ли да налагаш своето виждане е недопустимо и непочтено да се премълчават важни неща и да се лансират измислици.
Поддръжниците на иранската теза трябва да осъзнаят, че играта им не е забавна, а опасна. На тях може да им се струва добре корените на българите да бъдат поставени край Памир и Тибет, но така се прави услуга на тези, които ламтят за българска земя и тракийско наследство.

Геноцидът върху българите от Беломорска и Одринска Тракия стана възможен поради лъжите за произхода на дедите ни. Не получихме подкрепа от Западна Европа защото западноевропейците не знаеха, че ние българите сме потомци на хората създали най-ранната европейска цивилизация, не знаеха, че ние сме потомци на Орфей...Смятаха ни за азиатци дошли едва ли не само да тормозят и грабят Византийската Империя. Ето как лъжите се плащат с реки от българска кръв.

Поддръжниците на иранската теза би трябвало да знаят източната поговорка – Всеки може да сгреши, но само глупакът упорства в грешките си. Не е късно за разкаяние, няма нищо лошо в това човек да признае, че е сбъркал, напротив, това е признак за силен характер. Не можем да си позволим да се делим точно сега, в момента, в който се решава съдбата ни като народ.  Не можем да си позволим да запращаме корените си в Азия когато чужденци са готови на всичко само и само да изкупят земята ни на безценица. Повярвайте ми, поколенията няма да забравят деянията на никого!Използвана литература:

1.В. БЕШЕВЛИЕВ,  ИРАНСКИ ЕЛЕМЕНТИ У ПЪРВОБЪЛГАРИТЕ (Античное Общество, Труды Конференции по изучению проблем античности, стр. 237-247, Издательство "Наука", Москва 1967, АН СССР, Отделение Истории)
2.Дубова Н.А. К проблеме формирования памиро-ферганской расы. // Сов.этнография. 19786, №4.
3D.Detchev, Die Thrakischen Schprachreste, Ӧstenreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1957;
4.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
5.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;
6.Вл. Георгиев, Траките и техният език, Българска Академия на Науките, Институт за Български Език, София, 1977;
7. W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
8. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;


ИРАНСКИ ЕЛЕМЕНТИ У ПЪРВОБЪЛГАРИТЕ


63 коментара:

 1. Павле знаели са историците на запад но са развивали Гръцката лъжа за да се впишат и те в древноста ! Херодот е преведен от трима англиско говорящи ! Дариос е живял в днешна София сред Сердите като у дома си ! не се споменава за кланетеа и насилия ! и се описва доста ясно как Медите заминават с него в Азия ! Смятам че ако съществуват общи дими идват от Медите който създават Медия в Азия ! Не ми се вярва серьозен Историк да пропусне тези факти ??? За наще е яана работата…….30 лева и парче пица….

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Владо, медите, или мидийците са народ, който е по-стар от персите и ги е повлиял езиково и културно. Мидийците наистина са тръгнали от Балканите за Азия, те са част от арийците, които покоряват Индия...

   Изтриване
 2. Уважаеми г-н Серафимов,
  Предлагам на Вашето внимание някои свои съображения: при обсъждане на „иранската” версия за произхода на българите, би следвало да се отчита и връзката на българите с Персия. Предлагам следния материал:
  3.5.34. Ахемениди - http://www.za-balgarite.com/3.5.34.%20Ahemenidi.html
  От Ахемен тръгва династията на Ахеменидите - владетелска династия, управлявала древната персийска държава от 558 до 330 г. пр.н.е..
  Използваният владетелски знак върху монети поне от Артаксеркс II (404-358 г. пр.н.e.) до Дарий III (335-330 г. пр.н.e.) е знакът на рода Дуло, което означава, че тези владетели са били от рода Дуло; от тук следва, че Ахемен вероятно е принадлежал към рода Дуло.
  Александър ІІІ Македонски е принадлежал към друг български род, т. е. войната между Персия и Македония е била война между два български рода – виж: 3.5.2.Македония-3.7 - Анализ и изводи - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.7.html
  С уважение,
  Васил Томов,
  е-страница: www.za-balgarite.com, адрес на е-поща: vasiltomov@abv.bg

  ОтговорИзтриване
 3. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 4. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 5. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н Томов!

   На мен не ми се отдава да видя знака на Дуло върху ахаменидските монети.

   Освен това няма нито един исторически извор, който да подчертава някаква роднинска връзка между българи и перси.

   За персите Херодот казва, че няма друг народ, който да взаимства така охотно всякави неща от други хора...Правете си изводите.

   Изтриване
 6. Иво Иванов. Павка, може би ти коства голямо усилие да се сдържаш, сблъсквайки се ежедневно с хора поддържащи една глупава и напълно чужда нам хипотеза, относно нашия произход. Мисля така, съдейки по себе си, когата трябва да гледам почти от всеки канал някакво предаване за древните българи с кадри от някакви голи, брулени от ветрове, сухи баири, някакви полупустинни равнини, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО малки стада коне, тук-таме някоя юрта, хора, които не мога да определя като какъв расов тип са, и задължителния коментар на човек зад кадър, който се мъчи да ни втълпи колко велики са нашите предци произлезли от ония краища на света. Пародията се допълва от някой кадър на някоя полуразрушена ,,крепост", като изрично се подчертава, каква важна роля е играела тая крепост в региона и се правят аналогии с крепостите в сегашна България. На някои може и да им е смешно, но аз лично ставам раздразнителен и почвам да налитам на бой, въпреки, че съм готин пич и не ми е в природата. Не за друго, ами ей тъй, що да лъжат и да ни правят на малоумни. Оная вечер гледах по ,,Хоби ТВ" точно такъв филм с гръмкото заглавие - ,,Експедиция Мадара - търсене на прародината", спонсорирано от голям брой фирми и сдружения, и водени от твърде противоречивите за мен ,,Тангра Тан-Нак_Ра. Сюжета на филма описах по-горе, но най-ме вбеси това, че на три места във тая ,,творба" се отричаше връзката на старите българи с хората живеещи и живяли в степите на Азербайджан, Туркменистан, Афганистан и не знам къде още. Отричащите тая теория хора, бяха извън екипа създал филма. Първо, една жена директор на музей не зная в кой град беше, заяви, че няма движение на хора по махалото изток - запад, а обратно - запад - изток във времето. Втория път беше когато наш учен, професор в БАН потвърди, че в днешното ДНК на българите няма ДНК срещащо се в средна Азия. Третия път се оказа, когато дадоха няколко групи хора и деца и направиха аналогия с български деца и възрастни, опитвайки се да ни внушат, колко много си приличаме. Не искам да звуча грозно, не съм расист, съдя за хората според делата им, но не мисля, че сме от едно и също потекло, да ме прощава Бог. Та, мисълта ми е - огромна експедиция, учени, биолози, етнографи, лингвисти и всичко това за какво? За да докажем какво и на кого? Енергията на народа ни изтича в грешна посока, изцежда ни силите. Продукции от рода на ,,Българите кои сме ние", ,,Експедиция Мадара - търсене на прародината", ,,БТВ документите - Пътя на българите" и върха на сладоледа - ,,Пътя на меча", с техния Тангра, само доказват това. Може да съм допуснал грешка с имената на филмите, цитирам по памет. За да се сблъскваш с тия глупости, Павка, ежедневно, и да се държиш нормално, явно не е за всеки, ама го правиш доста добре.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, имаш право, наистина не е лесно, но хубавите неща не се постигат лесно. Човек трябва да се учи на търпение...

   Забавно ми е това, че тези, които се опитват да ни свържат с Хиндокуш не осъзнават какъв автогол си вкарват. Пробелмът на тези хора се състои в това, че индийците, които говорят арийски езици като хинди, урду, гуджарати..са носители на гена Р1а1, а неговият най-стар вариант е от Балканите - на около 13500 години...

   След като излезе това изследване доста влиятелни хора се разсърдиха и генетикът направил проучването изведнъж стигна до заключението, че Р1а1 е най-стар в Южна Азия - 22 000 години :)

   Нека предположим за момент, че това е вярно и, че част от дедите ни са дошли от Индия на Балканите преди около 13 500 години. Родстевната връзка би обяснила силните паралели на санскрит с български...но точно тук е проблема. Преди 13 500 години в Индия няма коне, няма коне и следващите 10 000 години, а в санскрит има думи за кон, които са сродни с тези на траки, ликийци, хети, лувийци.

   Другият проблем е в това, че в санскрит има думи за метали, които са близки до думи от български, латински, чешки...да обаче, преди 22 000 години, а и преди 13 500 години хората не са познавали металите изобщо...

   Истината, неудобната истина е това, че стари балканци, или прототраки, ако искаш са станали основата на много други народи...поради това само ние българите имаме сметка истината да излезе на бял свят.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Благодарим ви за интересната информация!
   Достатъчно е българите да осъзнаят своя духовен и културен потенциал, да се вгледат в славното си минало и да започнат от настоящето да градят достойното си бъдеще - когато това стане ръководно начало, не ни е дори необходимо ничие чуждо признаване - то ще дойде от само себе си. А вие допринасяте много за това - продължавайте смело, но и внимателно да предоставяте фактите, за да не се настройват опонентите ви срещу вас, а да ги обезоръжавате както досега - фактите говорят сами по себе си! От всички исторически факти и от настоящите събития изглежда, че България и българите са били голяма "опасност" за мнозина, не само поради земите, които са владеели, но и във всяко друго отношение. В миналото са били силни, защото са се задоволявали с необходимото и винаги са живеели скромно, не са били алчни, били са боголюбиви, справедливи, не са посягали на чуждото, смело са бранели своето, били са свободолюбиви, държали са на честната си дума, защитавали са честта и достойнството си, били са високодуховни, обичали са просветата, имали са силни родолюбиви владетели, считащи за въпрос на дълг и чест да бранят интересите на народа си, за който са знаели, че им е поверен от Бога - този дълг и вяра са ги окрилявали и оттам са черпили силите си и вдъхновението си в борбата. В такива периоди са били непобедими и враговете са им завиждали, като са правели всичко възможно да стъпчат техния морал и дух, да заличат техния исторически спомен и знание за великите им предци, като са горели, унищожавали, крали книжнината ни, и фалшифицирали и преиначавали много от историческите (и не само) факти в техните писания. А духовните и културните плодове на знанието на предците ни са си го присвоявали, за да създадат за себе си минало, каквото не са имали - за да могат да оцелеят. А при нас се наблюдава точно обратното - но всичко е до време и процесите са обратими. Стига да пожелае човек да си отвори очите и да потърси истината. Едва ли е случайно, че българите по принцип обичат да тръсят истината и се стремят към справедливост - може би защото истината е на тяхна страна. И явно има много неща все още за изясняване, не само по отношение на държавната история.

   Изтриване
  3. Мъдрият философ Платон, живял през 5 век пр. н. е. е писал в своя труд "Полития" следното: животът в този свят може да се оприличи с тъмна пещера, в която хората още от рождение биват връзвани за един стол с лице към стените на пещерата, а зад тях стоят тези, които ги връзват, и чиито лица те не могат да видят; зад гърбовете им те са запалили огън и вързаните виждат единственото, което могат да видят - сенките на тези, които са ги вързали. За вързаните тези сенки и движението им е целият свят и освен него друго не съществува. Представете си, казва Платон, че някой успее да се отвърже и да стигне до изхода на пещерата. Първото, което ще усети, е болка в очите от светлината и инстинктивно ще затвори очи, за да не ослепее. Когато се съвземе от първия шок и отново отвори очите си, ще установи, че освен пещерата съществува и друг свят. Ако е смел, ще се върне в пещерата да уведоми и останалите. Най-вероятно е да не му повярват и да го сметнат за луд. А някои дори извънредно много ще се ядосат, че им разваля "удобството", в което са живяли досега. Каквото и да е имал предвид Платон като е писал това - казаното би могло да се приложи към много сфери от живота - политика, вяра, наука, култура, образование, здравеопазване, история,... явно и по негово време е било същото както сега.

   Изтриване
  4. Толкова хубаво се го казал, че просто няма какво да добавя нищо друго освен - Благодаря!

   Изтриване
  5. Ние ви благодарим за пожертваното време, полаганите усилия и търпението и смелостта да устоявате на нападките! Успех в търсенето на истината и нейното представяне!

   Изтриване
 7. „На мен не ми се отдава да видя знака на Дуло върху ахаменидските монети.”
  Най-характерните атрибути за древните владетели са корона, меч, скиптър. Вижте скиптъра на владетеля върху монетите – той завършва горе със знака на рода Дуло, което категорично потвърждава принадлежността на този владетел към рода Дуло.
  За това няма да намерите исторически извори, защото писаната история многократно е фалшифицирана, а знакът като обективен критерий за истинност се пренася през хилядолетията без изменения така, както е създаден на времето.
  Вижте и други теми - Корея, Япония, Франция и др. За тях също няма да намерите исторически извори, защото знаците говорят много повече от всякакви извори.
  Тук не подлагам на съмнение произхода на българите, а показвам/онагледявам как древните българи са създавали и управлявали държави и империи по цяла Евразия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Taka po-biva Vasile, ami da beshe kazal oshte v nachaloto, che bulgarite ne sa iranci a samo sa dali darzhava na irancite i sa gi upravlyavali.

   Изтриване
  2. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
 8. Привет, Павеле!

  Е, все пак да не бъдем крайни. Сигурно има някое име сред т.нар. "прабългари", което да е иранско. Имената сред народите се сливат и приливат, трудно е понякога да се каже кое име откъде е тръгнало.
  Проблемът е че ние винаги гледам на Изток и пак на Изток. Така бяхме учени в училище, а пък и наистина на изток от България се простира огромна Азия, през планини, степи, равнини, реки, тайги, джунгли чак до Тихия океан...
  При мен лично голямото осъзнаване настъпи когато обърнах погледът си на Запад. Понеже изведнъж виждаме и там "прабългарски" следи, а всъщност тракийски. Виждаме балкански племена заселвали се в различно време в Италия, Испания, Португалия, Англия, Швеция и т.н.
  Сравняваш българския език с останалите европейски и индоевропейски езици и разбираш, че той заема едно уникално и универсално място, точно в центъра на всички тях!!!
  И тогава разбираш, че наистина центъра на цивилизацията от преди 8-10 хиляди години е тръгнал оттук, от Балканите. И първоначалното (индо)европейско огнище все още тлее... : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, не отричам, че сред старите българи е имало иранци, даже и тюрки е имало, но техния брой е бил незначителен и не е играл роля в оформянето на българския етнос. Докато Бешевлиев смята, че иранският елемент е бил значителен...

   Българският език наистина заема уникално място! Лошото е, че нашите езиковеди не правят нищо, за да популуризират това важно нещо.

   Изтриване
 9. А бе спаро ти защо се правиш, че не знаеш как българите са именувани скити от бая хронисти, скитското безуме на цар Симеон да ти казва нешо, или не?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, но скитите са наречени и тракийски народ от Стефан Визанийски...

   Изтриване
 10. Скитите са древен ирански народ, които е обитавал Азия и Европа по време на Античноста и макар да не е оставил писмени памтници се знае добре, че скитския език е от Иранската група.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наложено е вярването, че скитския език е от иранската група, но подробностите показват нещо различно.

   Скитски - Староперсийски - Български
   МЕС - МАХА -МЕСЕЦ
   ТЕМ - АКШАЕНА -ТЪМА
   БИТИ -ДЖАН .БИЯ
   ОЙОР -ВИРА ФРЬТЪ-мъж

   Скитското ойор-мъж прилича повече на галското уйро, отколкото на стперс. вира-мъж, което от своя страна е по-близо до латинското вир-мъж.

   Изтриване
 11. TRAKEDONIZMA E NEIZLECHIMA BOLEST NALI BE SPARO, VIE NE VIZDATE PO-DALECH OT NOSA SI ZASHTOTO MAKETATA VI PLASHTAT DA NI PARVITE NA ANTICHKI.

  ОтговорИзтриване
 12. SAMO KIRIL MILCHEV KAZVA ISTINATA, CHE NASHATA RODINA E V KAVKAZ, NE ANTICHKA MAKEDONIJA!

  ОтговорИзтриване
 13. Поне по някои въпроси като кирилицата, православието, произхода на българите, където имаме неопровержими доказателства да се чувсваме повече от равни, а не вечно малкия брат на Русия трябва да НЕ търпим снизходително и пренебрежително отношение и унизителни разглаголствания на ИМПЕРСКИТЕ философчета, че сме носители на еврАЗИАТСКИ импулси.
  Константин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напразно се притеснявате – в древността българите са били големия брат, а руснаците – малкия. Киевска Русия е създадена от български владетели от рода Дуло. Погледнете:
   3.2. Произход на Рюрик и на Рюриковичи - http://www.za-balgarite.com/3.2.%20Rurik.html
   А „Имперското” самочувствие е наследство от българските владетели.

   Изтриване
 14. А бе аз се чудех защо западните учени не пишат нищо за памиро-ферганската раса а то каква била работата, другарите от СССР го били измислили това нещо. Тои Петър Добрев не завърши ли Икономика в Москва?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Петър Добрев е завършил икономика, но дали е било в Москва, или София не мога да кажа. Всъщност това няма значение, не вярвам Добрев да е вербуван от КГБ, просто е усетил една тенденция и се е възползвал от нея.

   Изтриване
 15. Здравей, Спароток!
  Ще те цитирам, това са части от твой отговори на коментари от последните три статии тук в твоя блог:

  17 февруари 2014 г., 3:30
  "...Ако приемем, че старите българи са иранци, т.е. арийци и идват от района на Хиндокуш, то те също трябва да са носители на гена Р1а1. Той обаче е типичен за украйнци, поляци и сорби, при тези хора около половината от населението е носител на Р1а1..."

  21 февруари 2014 г., 15:55
  "...Забавно ми е това, че тези, които се опитват да ни свържат с Хиндокуш не осъзнават какъв автогол си вкарват. Пробелмът на тези хора се състои в това, че индийците, които говорят арийски езици като хинди, урду, гуджарати..са носители на гена Р1а1, а неговият най-стар вариант е от Балканите - на около 13500 години..."

  21 февруари 2014 г., 16:24
  "...Аз също смятам, че украинците са потомци на част от скитите, които са били огромен народ. Друга част от скитите става важен елемент от нашия етнос. Това обяснява сходните обичаи на българи и украинци, а и близостта на езиците ни..."

  Молбата ми е да обобщиш мнението си за гена P1a1 като разясниш твърденията си!
  Пиша това , защото , когато на 17 февруари 2014 г., 3:30 под статията "В КОИ ДЪРЖАВИ СЕ СРЕЩА БЪЛГАРСКОТО ИМЕ ДУЛО?" аз за първи път разбрах от теб, за въпросния ген останах с впечатление , че той в много малка, пренебрежима степен присъства в българите и това съответно ,поне за мен,означава , че не сме "арийци" !
  Тук под тази статия обаче виждам , че казваш за въпросния ген P1a1, че има най-стара разновидност на Балканите! Първо-сигнално от това твърдение моят извод е, че "арийците" са носители на "най-стария вариант" на P1a1, който е от Балканите, но не е характерен за нас Българите!?

  Според теб украинците като носители на P1a1, какви са- "арийци" или не?

  Мисълта ми е, че даваш в един момент за пример гена P1a1,като фактор да не сме с "арийски" корен , а в следващия момент се оказва и твърдиш , че P1a1 има най-стар вариант на Балканите!? Освен това разграничаваш Украинци и Поляци от Българи именно по този ген , а после казваш , че Украинците са произлезли и са наследници на скитите, които пък са стари траки, които пък са стари българи и т.н....?!

  от Константин.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Константине, ето как виждам аз нещата - В края на Палеолита на Балканите се смесват 5 различни групи хора и от тази амалгама се ражда народът на траките. Едната от групите е носител на гена Р1а1 и би трябвало да очакваме, че, ако процесът на консолидация е протекъл по мирен път, то Р1а1 ще се запази само в около 20% от тракийското население. Останалите 80% приннадлежат на носители на други гени.

   Смятам, че носителите на Р1а1 са живели по долното течение на Дунава и са били първите, които са опитомили коня, а благодарение на южните си роднини са раполагали също и с оръжия от бронз. Това им е дало огромно предимство над чуждите народи.

   Част от тракийските носители на Р1а1 мигрира както на север, така и на изток и покорява местните племена в Средна Европа и Средна Азия. Тази група траки са имали общество управлявано от военна аристокрация - имали са възможност да се наложат на всеки по пътя си.

   Търсейки нови земи и заселвайки се там - Полша, Украйна, Индия, тези траки се превръщат в господари, вземат си и жени от местното население. Това е причината в Полша, Украйна и Индия да има процентно повече хора носители на Р1а1, отколкото в Тракия, където освен Р1а1 се смесват още четири пълноправни групи. В Тракия процесът на консолидация е хармоничен, а в другите ареали Р1а 1 се налага поради доминантната позиция на носителите.

   Не искам да звуча шовинистично, но без тракийските носители на Р1а1 нямаше да същестуват поляците, украинците, а и индийците говорещи арийски езици.

   Как разбираме, че Р1а1 е тракийски ген...това става ясно от разпространението му. Няма данни украинци, индийци, или поляци да са колонизирали Британските острови и Крит. На тези места обаче се среща генът Р1а1 в скромни количества -8-16%. Това присъствие на Р1а1 може да се свърже с присътвието на траките на Крит и по Британските острови.

   Благодарение на значителен брой археологически находки знаем, че траки са колонизирали също Северна Полша - корените на Лужишката кулутра са в Тракия. Тракия също е и коренът на значителен брой находки от Дания, в която Р1а1 също се среща.

   Всичко си идва на мястото, нормално е при нас Р1а1 да се среща при само 20% от населението. Нормално е и в други региони той да се среща по-често.

   Изтриване
  2. Според Вас, тези 5 различни групи хора 5 различни етноса ли символизират ?

   Изтриване
  3. По стенописисите от тракийските гробници, а и по изображения върху съдове се виждат траки с руса, рижа, кестенява и черна коса, някои са с права, други са с къдрава коса.

   Колко близки, или колко далечни са тези групи една от друга не мога да кажа, но едно е ясно - генетичното богатство е спомогнало траките да станат силен и здрав народ.

   Изтриване
  4. Кои са другите 4 групи/етноса?

   Изтриване
  5. Тези четири етноса са се смесили още в Каменната ера с носителите на Р1а1. Когато бъде направена генетична карта на българския народ ще разберем кои са другите етноси, които заедно с Р1а1 са оформили траките. Не виждам обаче това да стане скоро, на този момент се хвърлят пари само и само прародината ни да бъде поставена в Средна Азия...а, който плаща поръчва понягога и резултата.

   Изтриване
  6. Генетична карта вече съществува: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056779

   E1b1b1a1 (E-V13 - 18%) и I2a1b (I-M423 - 20%) са имали голям принос според мен.

   http://cache.eupedia.com/images/content/Haplogroup-E-V13.gif
   http://cache.eupedia.com/images/content/Haplogroup_I2a.gif

   Би било добре да се направят и по подробни изследвания на съвременния български генофонд, но според мен е още по важно да се започне мащабно палео-генетично изследване върху хилядите костни останки намерени по българските земи, като се започне със скелетите от варненския некропол, а след това тракийски, български, и т.н. При положение че вече сме разкрили целите геноми на няколко неандерталци и денисовци живели преди десетки хиляди години, не виждам защо това не може да се случи. Явно няма воля.

   Всичко най добро!

   Изтриване
  7. За да имаме достоверна генетична карта трябва да се изследват десетки хиляди българи. Това до този момент не е направено...но съм сигурен, че вече са правени изследвания на костни останки от времето на Античността.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Анастаси Библиотекар пише, че българите са дошли от Гoляма Скития, а опитай се да обориш това!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бъркате се, това е сведение на Равенския космограф - Inter vero Traciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant,
   qui ex supra scripta maiore Scythia egressi sunt.

   Какво правят българите на север от днешните си владения обяснява много добре Д. Хоматиан - Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.

   http://www.promacedonia.org/bugarash/ko/kratkozhitie.html

   Изтриване
 17. Вие афтохтонците сте предатели и родоотстъпници, нашата родина е Каказ бе тъпанари, четете Кирил Милчев тракедонисти сдухани и скапани!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няколко пъти съм се опитвал да чета Кирил Милчев, но освен лъжи и измислици не мога да намеря...

   Изтриване
 18. Я кажи колко ти платиха македонските мекерета да лъжеш българите, че са от рода на пияниците траки, дето даже до 4 не могли да броят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Македонците са наши братя, единствените мекерета там са чуждопоклонниците...

   Изтриване
  2. Ние Гордите Македонци сме ви братя на вас Българите, но много предатели имате или да кажа имаме, че сме едни и същи, родата в стара Румъния иска и тя да се обади," че сме едни и същи ама политика, всички Бият България и я газят и делят, та поне като сме различни по политически причини нас не ни бутат много." Гръцките левици, десници и централисти на сапун, нали и те на цигани мязат, ако не сме ние българите там да им даваме европейски вид, няма от къде другаде.

   Изтриване
 19. ОСТЕ МАЛКО НИ СТЕ ВИ ИЗБИЕМ ВСИЦХКИТЕ СМАХНАТИ ТРАКЕДОНИСТИ, МАМИЦАТА ВИ СТЕ РАЗКАТАЕМЕ!

  ОтговорИзтриване
 20. Кажете в кой цирк работите да дойда да погледам. Много сте забавен :)

  ОтговорИзтриване
 21. Кириле, излагаш се,депутатче на голия "цар". Херодот ясно е написал че Стара Скития е НА ЮГ ОТ ДУНАВ. Търси си интимен приятел при афганистанците, ние българите сме европейци

  ОтговорИзтриване
 22. Българите нямат ирански ген. Това решава нещата. Жадните за внимания "анонимни" к.в. да търсят квалиф.помощ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прав сте, българите не делят общи гени с иранци и пащуни...но има хорица, които още упорито търсят...

   Изтриване
 23. На всички които имат проблем с факта, че част от българите в дълбоката древност е възможно да са имали скитски корени, бих искала да дам следната информация: "Скитите са били забележителни не само със бойните си умения, впечатлявали целия околен свят, но със цивилизацията която са оставили... почитта към занаятите, и елитарното мислене на скитите ги извело на височини, в териториите на днешна Южна Русия, Крим и Украйна. В Ермитажа в Санкт-Петербург, се съхраняват стотици изключително ценни предмети, и няколко скитски съкровища... ". Има хора, които се гордеят със своя Василий Българоубиеца, който имал големи заслуги към държавата си (не поради причината, довела до този негов прякор, разбира се; не вярвам, че хората днес биха одобрили тази негова постъпка), и на чието име са кръстени улици във всеки квартал на Атина примерно; Други показват с гордост като голяма забележителност в градовете си арените, на които първите християни са били хвърляни, за да бъдат разкъсвани от зверовете; или говорят за кладите, на които са били горени еретиците. И всички жители на тези държави днес са многоуважавани европейци, гордеещи се с приноса на предците си в Европейската и световната цивилизация. Така че не разбирам някои хора защо не търсят доброто и хубавото в миналото си, което би могло да им помогне и в настоящето, и да им изгради едно по-добро бъдеще. И бих помолила да се държат по-прилично, за да не развалят добрия тон - на никого не му е приятно да чете забележки с този тон. Ако имат да съобщят някаква информация, нека го направят по подходящ начин и да помогнат в намирането на истината. Аз пък се гордея и с това, че сме имали нашия Симеон Велики - "мизиец, обладан от скитско безумие" според враговете си. България е била в разцвета си по негово време.

  ОтговорИзтриване
 24. Освен това искам да добавя следното - много често се прави промяна на наименованията. Например, голяма част от жителите на Северна Гърция са от български произход - това се разбира дори от произношението им. Но техните предци са считани и са писани за гърци още от миналия век, когато след войните са определили границите. Да не говорим, че половината гърци носят фамилното име Вулгарис или Вулгаракис. Така че с тези наименования на части от народи, не се знае как точно са стояли нещата, но има факти, които могат да хвърлят по-голяма яснота - генетика, култура, писмени паметници (ако са оцелели), лингвистика, имена и др. И мисля, че към хора, които жертват от свободното си време да споделят огромните си познания в много области, би трябвало да се държим по-почтително и да сме им благодарни за информацията, дори и да не сме съгласни с тезата им - има подходящ начин всеки да изложи мнението си и да сподели известните му факти.

  ОтговорИзтриване
 25. Така е, Македонците са наши братя и трябва да ги подържаме но не виждам как ще се оправят с гърците а и албанското малцинство е 30%, според мене бъдещето на Македония е застрашено за съжаление както от вътрешни така и от много външни фактори и обстоятелства а и македонските лидери носят огромна отговорност за сегашното безизходно положение на страната................

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Без помоща на братята си от България македонците не са в състояние да се справят със заплахите. Това е причината от доста време група българомразци да хвъря омного усилия за влошаването на отношенията между българи и македонци.

   Няма нищо случайно на този свят, никоя клеветническа кампания не възниква случайно и спонтанно. Обединени България и Македония са сила, с която чужди правителства трябва да се съобразяват...а те не обичат да правят това. Друго си е като заповядват и ние покорно следваме, нали...

   Изтриване
 26. Не знам кой къде е прочел че скитите да иранци, т.е. вероятно сармати, алани и т.н. Не, скитите са предците на днешните украйнци и руснаци, така като траките са предците на днешните българи и македонци (а и на голяма част от северните гърци, както бе споменато). Вижте скитското изкуство, изображенията на скити, които досущ приличат на руските мужици от преди век и половина... Вижте описанието на скитите - живи славяни... Ахил е бил скит по произход, роден край Азовско море и по-късно изгонен оттам поради буйния си нрав... Вижте описанието на Ахил, как е изглеждал и т.н.
  Това е по въпроса за скитите...

  ОтговорИзтриване
 27. "Опаренсток", чудя се наистина ли си толкова прост или просто манипулираш лековерните си читатели. Аспарух казваш тракиец бил и не идва от Хипийските планини, а примерно от някое тракийско село в Родопите. Смешен, смешен, та чак трагичен...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траки в Азия колкото искаш...

   - сарапарите са локализирани като съседи на бактрийците

   - в близост до Индия са локализилани туни и кикони

   - за тракийското влияние в Индия пишат Луций Ариан, Плиний Стари, Страбон, Нон...

   Смешно и трагично е да не се знаят тези неща...

   Изтриване
 28. Какво става бе, Павле, криеш коментарите, които не са ти удобни. Хитро копеле си ти, манипулативно. Подбираш си само удобните коментари, а аз се чудех защо под статиите ти само одобрителни мнения. Жалък си. Повече няма смисъл да ти чета глупостите, предозирах се от глупости само от една твоя статия. Опитай нещо друго, за историк не ставаш.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има една латинска поговорка - Юпитер, ти се сърдиш, значи не си прав...

   Коментарът ти е лишен от приличие, настроен си враждебно към мен, но въпреки това за публикувам казаното от теб.

   Не мога да ти дам нужният отговор понеже ти не питаш, а от безсилие само ругаеш...

   Изтриване
 29. Samo ludite se smeqt postoqnno sparotok4o! Ti opredeleno si ludi4uk.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямаш аргументи и го избиваш на обиди.
   Истерик, на историк си ти вече :)
   Това остана на чуждите мекерета- продажници.
   Иде края на лъжите и вие ще станете ненужни и съответно - гладни
   Не сме иранци, не сме тюрки
   Ние сме си българи- наследници на дедите си - местното население на Балканите

   Изтриване
 30. Ееей и псевдоисторика Милчев цъфна тука.Ама като анонимен.Няма аргументи и факти и бълва само жлъч и злоба.Милчев,една дума само да кажеш и цъфваш,че си ти.Просто думите ти миришат на прокиснато кобилешко мляко.

  ОтговорИзтриване
 31. Иранския елемент в българите го има, но той всъщност е Българския елемент в Иранците, българите създават Иран/Персия,Парсия,Барсия, носят Арийския елемент и в Индия, Ведите и Ариите... и преди това го носят в други народи и държави, който създават, като Кушан, Балхара и тн. Това, което Александър Македонски прави с една Армада ТРАКИ от балканите през Египет и от там до Индия, го правят и етноса Българи да речем няколко хиляди години преди това. Не случайно Траките са Арий, Ариани и не случайно такива са и Иранците. Ако Траките са Скити, Скитите са също и Ирани, а Българите са Ирани и Скити, то те са и Траки... ДНК Анализите показват, че Българите имат Български и Тракийски ген, и двата гена водят началото си от Балканите... В науките има мостове, който обясняват определени връзки без тези мостове има хаос и скачане от теория в теория и недоказване реално на нищо.

  Ето тук има доста обяснени неща:

  https://www.academia.edu/1224635/Bulgarian_State_Tradition_and_its_Delivery_to_Europe._The_Deluge_Oldest_Written_Evidences_and_Migrations_of_Bulgarians._Yavor_Y._Shopov_Petko_Dimitrov_Dimitar_Dimitrov_and_Bono_Shkodrov-Avant-garde_Research_of_Ancient_Bulgarians_v.1_pp._3-23_2007_PART_1

  както и тук:
  https://www.academia.edu/1262542/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC_%D1%81_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8._%D0%AF._%D0%99._%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%82.1_2_%D1%81%D1%82%D1%80.3-47_2007_

  а това е видео от лекция/семинар :

  https://www.youtube.com/watch?v=6sYDmK8LW0U  ОтговорИзтриване