4.01.2015 г.

ПРАВ ЛИ Е ПРОФ. ГАНЧО ЦЕНОВ?


За да разберем историческите събития ние трябва да разполагаме с доста информация.Колкото повече данни има човек, толкова по-лесно ще му е да се добере до истината.Това е причината постоянно да търся работи на стари автори, а и на учени от ново време. Много важни неща са казани от определени специалисти, но са останали невидими за широката публика по редица причини. Успее ли човек да събере и систематизира ценните сведения се получава нещо интересно. Появава се една съвсем различна картина на реалността. В това съм се уверявал многократно.

От доста време се опитвах да си набавя томовете на Български Етимологически Речник. Трябва да призная, че нашите езиковеди са свършили прекрасна работа. Нито в Русия, нито в Западна Европа учените са успели да създадат толкова подробни и богати на информация работи. Поради това, че етимологическите ни речници са съставяни във времето на тоталитаризма, някои неща са премълчани, други са споменати плахо, но са споменати. Това дава възможност на изследователите от ново време да подкрепят своите тези.

Неотдавна се сдобих с Български Етимологически Речник, том VI. На с. 751-752 се натъкнах на сведение от особена важност за историята ни. Разгледан бе глаголът скитам и бе споменато, че той идва от и.е. корен *sku(t). Казано бе също, че според Ст. Младенов към този корен спада и етнонимът скит.

Макар да не е казано в пряк текст, излиза, че българския език предлага логична етимология за народностното название скити. В далечното минало тези хора се подиграват на военната мощ на персите, покоряват Мала Азия през VIII век преди Христа, участват в краха на Асирия, а за малко да прегазят и Египет. Благодарение на молбите и подаръците на фараона Псамитех, скитите се смиляват над страната на пирамидите.

Тукидид говори със страхопочитание за скитската войска и смята, че в случай, че ако скитите се обединят, то нито в Европа, нито в Азия ще се намери някой, който да съумее да им се противопостави: “For there is no nation, not to say of Europe but neither of Asia, that are comparable to this, or that as long as they agree, are able, one nation to one, to stand against the Scythians.” – Thuc. II.97.


Тези велики хора са оставили находки на огромна територия- от Фетерсфелде, Германия до Китай и Индия. Мощта и способностите на скитите са несъмнени, но учените обявават войнственият народ обитавал земите на Добруджа от незапомнени времена за изчезнал в небитието.

На това безумно твърдение се противопостави проф. Ганчо Ценов, който обясни, че кимерии, скити и траки са хора от един и същ произход, а и наши деди. За разлика от Ст. Младенов, проф. Ценов не прояви плахост, не каза може би, а смело заяви, че името скити се обяснява със стблг. скытати сѧ – скитам се. Ценов се обоснова не само на звуковата прилика, но и на сведението на Страбон, че скити означава номади, т.е. скитащи - Strab. I.II.27.                                                                                      http://web.hit.bg/bgsviat/Cenov.jpg


Страбон е предал и друго важно сведение, а именно това, че в дълбока древност дори и траките са наричани с името скити: “the opinion of the ancient Greeks — just as they embraced the inhabitants of the known countries of the north under the single designation "Scythians" ("or "Nomads," to use Homer's term) – Strab. I.II.27.


Не случайно Стефан Византийски пише, че скитите са тракийски народΣκύθαι ἔθνος Θρᾀκιον – St.Byz. Ethn. 578. Доста по рано Дион Касий също съобщава за родството на траки и скити твърдейки, че тракийското племе даки е клон на скитите: “Dacians and Suebi fought in crowds with one another. The latter are Germans, the former Scythians of a sort – Dio, 51.22-4.


                                     скитски благороднички
                                             http://ukrmap.su/program2009/uh7/7_03/151.jpg

                             
                                                        скити

                                  http://www.iranchamber.com/history/articles/images/scythians1.jpg 

Твърденията на Страбон, Дион и Стефан Византийски се подкрепят и от други данни.Херодот казва за скитите, че те правят ритуални чаши от черепите на враговете си. Обикновените скити увивали черепа на поваления противник с кожа, докато богатите дори използвали позлата -Her.4.99. За същата практика при траките говори Луций Аний Флор в работата си Тракийските Войни – . “Thracians, former tributaries of the Macedonians, rebelled ... ... they vented their fury on their prisoners; they sacrificed to the gods with human blood; they drank out of human skulls;” Fl. III-4.


Отражение на суровия древен обичай намираме в историята за сблъсъка между княз Крум и император Никифор. В началото на IX век римският (византийският) владетел напада държавата ни, опожарява Плиска и разграбва хазната. Макар княз Крум да предлага примирие, император Никифор замаян от първоначалния успех отказва. Дедите ни се мобилизират, обграждат чуждата армия във Върбишкия проход и я унищожават. Никифор е обезглавен, а от черепа му княз Крум прави ритуална чаша, с която черпи своите придворни.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Krum1.jpg/800px-Krum1.jpg

За този особен ритуал пишат някои наши изследователи, свързват го с народите на Азия, но не обелват и дума, че траките също правят чаши от черепите на враговете си. Флор не е непознат автор, но явно представените от него данни са били неудобни и поради тази причина са премълчани, а това в никакъв случай не е научен метод.

Твърдейки, че скитите никога не са изчезали, а просто в по-късни времена са познати под друго име, проф. Ценов представя сведенията и на други автори. Ползвайки сведенията на Приск Панийски, Ценов обяснява на своите читатели, че срещналият се с Атила Приск нарича хуните (от V век) с името скити

Действително описвайки бита на хуните старият автор пише за царски скити, скитски ботуши, скитски песни, скитско везмо и т.н. : “Scythians of the village”, “Scythian compliment”, “Scythian songs”, “Scythian dress”, “Scythian fashion”, “ king of the Scythians”, “Scythian training”, “noble among the Scythians”, “Scythian shoes”, “songs a Scythian”...


Проф. Ценов е един от първите, които обърнаха внимание на характера на хунските глоси и тяхната българска етимология. Приск свидетелства, че скитите (хуните) казват на медовината медос. Името на скитското (хунското) питие камон Ценов свързва с българската дума комина, а за глосата страва споменава връзката й със стръв, храна.

Понеже траки и скити делят общ произход, то е съвсем естествено, че хунските думи ще имат паралели и в тракийската ономастика. Медос съдържа корен мед, който се среща в тракийските лични имена Меда, Медиста и др. Камон отговаря на тракийската глоса кемос – вид растение (Приск съобщава, че камона се прави от някакво житно растение ). Страва отговаря на тракийското речно име Травос. Връзка показва и гръцката дума τροφή-храна.

Паралели намираме и между тракийските и хунските (скитските) имена. Хунското Атила отговаря на тракийското Атий, хунското Балас е идентично на тракийското Балас, хунското Стуракс отговаря на тракийското Зуракс, хунското Адамис отговаря на тракийското Адамас, хунското име Улдин отговаря на тракийското Олдин, хунското име Горда отговаря на тракийското Гордий, хунското Одолган отговаря на тракийсното Одолеон, като етимология за последното намираме в стблг. одолевати-побеждавам, надделявам.

Най-интересното е това, че самото название хуни има паралел в тракийската ономастика. Хуни, или по-точно уни – Ουνοι показва връзка с тракийското лично име Ουνιλας-Унила. Обяснение получаваме с помоща на стблг. унии-по-добър, т.е. благородник. Хуни (уни) означава благородници, господари. Не случайно Приск Панийски нарича хуните царски скити. Около девет века по-рано Херодот споменава за царски скити в Черноморските степи. Те били господари на всички останали скити.

Тези важни подробности не само не са представяни на широката публика, но и се пося заблудата, че хуните нямат нищо общо със скитите, а са народ от монголоиден произход. Някои изследователи споменаваха за огромното значение, което хунът Атила отдава на меча на Арес, но не отвориха и дума за това, че според Херодот скитите правят олтари само на Арес, а богът е олицетворен с меч.

Когато не се спомене най-важното, вече става лесно да се правят спекулации и да се изгражда невярна картина на реалността. Виждаме, че великият Българин – проф. Ганчо Ценов е имал пълното право да нарече траки и скити (хуни) наши предци. Не Ценов е фантазьорът, а тези, които хвърлиха безброй усилия да изкарат дедите ни монголоиди говорещи тюрко-алтайски език.

Всеки сериозен учен е знае, че хуните почитат тракийския бог Арес, но на нас ни бе втълпявано, че хуно-българите се кланяли на Тангра. Знае се също, че типичната за хуните изкуствена черепна деформация се среща в Тракия още през Каменната епоха, но нищо не попречи на някои изследователи да твърдят, че обичаят е внесен на Балканите едва през Ранното Средновековие. Какво са за определени хора някакви си 5000 години...

Слава Богу времето на лъжите отмина. Днес дори обикновените хора имат достъп до исторически извори, а и до работи на археолози, антрополози, лингвисти. Сравнително лесно е да се направи проверка и да се установи кой е казал истината и кой не. Вече е трудно да се поддържат старите догми, тези, които все още правят отчаяни опити,  правят себе си смешни.

Понастоящем до голяма степен проф. Ценов е реабилитиран. Това не са го направили специалистите, а българският народ, който е намерил истинския си облик благодарение на работите на великия родолюбец. Да не забравяме, че народът е този, който определя дали нечие име ще бъде произнасяно с възхищение, или с презрение. Проф. Ганчо Ценов заслужава поклон и признание. Четете книгите му внимателно, внимавайте в подробностите защото  враговете на истината не спят и нямат намерение да се предават, макар да се намират на потъващ кораб.

Да уважаваш Ценов означава да познаваш работите му добре и да останеш верен на идеите на този забележителен българин. Той посвети живота си на Майка България, нека му отдаден заслуженото!

74 коментара:

 1. Ганчо Ценов е доказал повечето си тези приживе.
  Имам предвид основните и най-важните му тези - че българите са местен народ, че са скити и хуни. Че готите са гети и също са част от скитите. Че живеещите в Мизия, Тракия и Македония скити и хуни се нарекоха българи, създавайки България.
  Още от безусловните му тези са че Източната Римска Империя е създадена от тракийските народи и е управлявана дълго време от тях. Че голяма част от населението и, в това число военния и благородническия елит са тракийски..
  Че България е обхващала винаги Македония или Илирия и Тесалия. Също и Панония
  Че българските владетели са князе, а не азиатски ханове.
  Че българите са християни поне от 4-ти век и че Михаил не е покръстил българите, а само приел канона на официалната църква на Империята.
  Че т.нар славяни са всъщност старите гети, местното население. Че илирийските българи се самоопределят като такива още в 4-5 век. Че дунавска България е федеративна провинция още в 4-ти век. Че Аспарух не идва от азиатските диви планини, а минава Дунав в помощ на българите от южната страна по време на най-значимия религиозен конфликт на времето
  Има и няколко тези, които той изказва, но поради липса на достатъчно информация, ги изказва като предположения.
  За мен най-съществената е че Михаил е цар на Илирийска България и че всъщност българите в Западна България имат отделно управление от дунавските българи. Че българския цар Михаил е истинския поръчител на мисията на св. св. Кирил и Методий.
  Втората недоказана, но логично предложена теза е че Стара Велика България се е намирала южно от Дунав. Имайки само обърканите сведения на Теофан и Никифор (с общ източник, явно незапознат с географията и историята),които противоречат на десетките други източници,а и на самите себе си, Ценов логично предполага че СВБ е посочена според античните понятия Кавказ и Боспор.
  И за двете му предположения днес се намериха потвърждения.
  Въпреки че според мен Ценов греши за произхода на кирилицата и глаголицата ( все пак точно това е далеч и от основните му тези и от темите на книгите му) гениалната му способност да прозира истината и логично да се обосновава, 100 г по-рано и въпреки всички спекуланти чужди и "български" няма как да не го считам за един от великите българи.
  Сигурен съм че един ден ще заеме мястото си сред народните будители .
  Да му отдадем цялото заслужено уважение!
  Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ценов вече е заел място в сърцата на българите, това е важното!

   Изтриване
 2. В тази връзка ме интересува един въпрос от няколко години. Какви грешки е допуснал проф. Ганчо Ценов, за да не се популяризира неговата визия за историята на Българите? НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ГРЕШКИ ОТ НАУЧНО ЕСТЕСТВО. Имам предвид, че обстановката у нас, в началото на 20век, е била много по-благоприятна от сегашната за ИСТИНАТА. Доколкото знам, не е страдал и от липса на средства. ПРИТЕЖАВАЛ Е НЕОБХОДИМАТА ВИСОКА НАУЧНА СИСТЕМНА ПОДГОТОВКА. Има много свидетелства на негови съвременници, че е бил умен, енергичен и работлив. Въпреки всичко, не е успял да се наложи, дори и само като алтернатива. Връх взима версията за тюркския ни преселнически произход и така до ден днешен.
  Без да си отговорим на този въпрос, нещата с Българската история трудно ще претърпят развитие. Показателен е примерът с това продължило десетилетия преминаване от "ХАН" до "КАН".

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. аз съм се питал същото.
   Според мен Ценов е праволинеен и казва всичко и до край.
   Все пак тезите му засягат не само българската история. Той показва несъстоятелността на световната историчиеска наука относно произхода на хуните, скитите, аварите, хазарите и най-вече готите.
   Тогава това са били категорични постулати, макар че и до днес са недоказани и постепенно се подменят. Но дори и след 100 г все още хуните, скитите се считат за азиатци ( макар че подобно на българите вече не са монголци или тюрки, а ... весдесъщите и никъде не документирани иранци)
   Ако Ценов беше подавал идеите си на порции, само за българите, по малко и тихичко, можеше и да го приемат.
   Но характерът му е такъв- праволиниеен. И това е достойно качество. Срамът остава за тези които подкрепяха лъжите и котио продължават да ги подкрепят, независимо към коя част на Аизя те се присламчват

   Митко Димитров

   Изтриване
  2. Верно е, че Ценов е дал доста информация наведнъж. Имайки предвид фанатичната съпротива и подлото поведение на някои учени, разбирам защо Ценов е избрал такъв подход. Той самият е осъзнавал, че ще направи грешки, но е разбирал е и, че трябва да се изнесе колкото се може повече информация, за да могат и други хора да продължат делото му.

   Изтриване
  3. По това време в самостоятелния български университет е властвал монопола на агента на Русия Васил Златарски, който, заедно със своето обкръжение, с всякакви средства блокира достъпа на Ганчо Ценов до българската академична среда. Трудовете на Ценов, макар и неудобни, са будели възхищение сред специалисти от Германия и други Европейски страни, но впоследствие са забранени и укрити в България. Просто цензурата на българоотстъпническата прослойка в Родината ни го е заглушила с течение на времето до наши дни.

   Изтриване
  4. Златарски не е агент на Русия, а агент на жидо-болшевишката хунта на българомразци и човекомразци. ;)

   Изтриване
  5. Не е ли малко рано за болшевики по времето на проучванията на Златарски :)

   Изтриване
  6. Г-н Златев, наистина с укриването на работите на Ценов истината се забавя дълго време. Днес дори и да пречат мошениците, не са толкова ефективни както в миналото.

   Изтриване
  7. Подкрепям г-н Златев , че Васил Златарски и други от обкръжението му са били агенти на чужда велика сила .Сам Ганчо Ценов е подозирал и знаел това , това личи от възмущението му в своите трудове , че Златарски и компания не само ,че игнорират сведения за местния произход нашия народ от ключови източници , но и са се стараели да преиначават и манипулират българската общественост за тези факти .Дори и всеки непредубеден човек без висше историческо образование ,прочел книгите на проф.Ценов ,може да установи това.Дори може да се каже ,че за днешната "окълцана" територия на България са виновни именно хора като проф.Васил Златарски.
   По отношение на това дали Златарски е бил агент на Русия - логично да е така , защото целия му живот е свързан с тази страна и със структури ръководени от нея.

   Изтриване
  8. Отговорът на Вашия въпрос е дал още приживе самия Ганчо Ценов в труда си "Кроватова България и покръстването на българите"1937 г.
   МIЛIOC

   Изтриване
 3. В съвременния Украински език думата "страва" е все още в употреба в смисъл на храна, ястие. "Першi страви" - първи ястия (в менюто). На територията населявана от древните траки и скити са останали много думи от езика им в употреба и до днес. Пример за това е и Румънския език. Едно интерсно четиво на тази тема може да се намери на следния линк: http://www.pelasgians.org/contents.htm Румънският историк Nicolae Densusianu е живял по времето на Ганчо Ценов. За съжаление изследванията му са слабо познати в България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Украинците са едни от най-близките ни роднини, напълно естествено е техния език да е съхранил древни думи.

   Изтриване
 4. Един народ е велик тогава, когато се намират личности, които с дейността си показват и отстояват труда на други личности преди тях, които по научен път са доказали приносът на дедите на този народ към човешката цивилизация в исторически план. Евгений Тенев

  ОтговорИзтриване
 5. Ако скитските благороднички и останалите скитски жени наистина са изглеждали по такъв начин, не вярвам скитите да са изиграли голяма роля в съставянето на съвременният български народ. Днешните българки с подобен външен вид са едвали повече от 5%. Като показвате картинки на хора които уш са ни предци, пък не приличат на нас, си противоречите на тезата. Макар и да имаме голямо разнообразие, като по-южен народ ние сме с по тъмни кожи, очи и коси. Ето малко реални снимки, да не губим връзка със истината:

  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-XTGCPBEZZVW-1419868305.jpg
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-ALZPIRDUOVG-1419868369.jpg
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-ZCYIHICOEOS-1419868215.JPG
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-CGKWAIWMFLY-1419868374.jpg
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-RSEDQDRBJLH-1419868309.jpg
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-YOSVCOQGWMP-1419868303.jpg
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-DZDKOESXJMM-1419868373.jpg
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-ZRGVPNSCRBO-1419868411.jpg
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-BQURLXYLQBA-1419868410.JPG
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-EJZEGSCQVSK-1419868302.jpg
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-VUNQTVCDQXG-1419868308.jpg
  http://www.kazanlak.com/common/images/20141230-WLGYFKYMKCW-1419937120.JPG

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Извинявай но да те попитам ти в района на златоград ходил ли си? Ако не отиди и ще видиш невероятно красиви, руси и със светла кожа млади момичета и момчета. :) Все пак критикуваната картинка е просто според както е видял нещата художника ....
   Отдруга страна в северна България живеят българи с доста тъмна /да не кажа много тъмна даже/ кожа, които обаче имат същите гени, антропологични особенности, скули - черепна форма и прочее като всички останали.
   Аз лично мисля, че светлите са типичните Беси/Веси, а тъмните са типични Мизи и колко странно е, че тъмните живеят на север а светлите на юг. Предполагам това го дължим на Александър Македонски, който изселва голяма част от Мизите далеч на север отвъд Дунав.
   В тая връзка незнам кой е кръстил град РусЕ с Е накрая, като той си е РусИ ... :)
   Митака

   Изтриване
  2. Бил съм в Златоград, но отдавна, познавам и други светли хора от юга на България. Дали русите са потомци на бесите, а тъмните не мизите не мога да кажа.

   Бисалтите са наречени ксантиси, т.е. с кестенява коса, за гетите е употребен израза флави-руси, но отново може да се има предвид светло кестенява, или рижо кестенява коса. Нека не забравяме, че определенията са давани ог гърци и римляни, които са били мургави хора с черна коса. Дори и кестенявата коса за тях е била светла.

   Изтриване
  3. Г-н Анонимен,

   ако разгледате по-внимателно рисунката,която не ви допада. Ако разгледате и това, как са се променяли дрехите на Българските благородници през средновековието,ще разберете колко много голяма е приликата между рисунката и снимките, които показвате. В същото време, за да не губим връзка с истината, относно външните белези да питам: http://www.kazanlak.com/common/images/20141229-YOSVCOQGWMP-1419868303.jpg - Това момиче, което е на заден план и не е на фокус, не е ли Българче?

   Изтриване
  4. Г-н Трифонов и Г-н Димитров,

   Не ме разбирайте грешно. Знам че в БГ има руси и синеоки хора.

   Като коментирах рисунката, имах предвид розово-бялата кожа и типът на лицата на дамите. Такива българки не съм виждал през живота си.

   Изтриване
  5. Стори ми се интересна дискусията и относно написаното бих искал да кажа ,че това което господин Серафимов казва ,относно вурзприятията на гръцките автори е абсолютно резонно и логично и е доказано в различни контексти по целия свят. Фак е ,че дори днес има племена в африка чиито езици са толкова различни от нашите широко разпространени съвременни езици ,че тези хора виждат света съвсем различно украсен от нас ,просто защото опеделени цветове се определят и възприемат по съвсем различен начин (т.е. това екото е зелено за нас за тях мозе да е оранжево ) просто защото в езика им няма понятие за зелено а то се възприема като оранжево . ( може да проверите всичко, което казвам не си измислям това са си факти до ,които е достигнато след нужните проучвания и способи.В този ред на мисли в коментара на господин Серафимов ми направи впечатление това което казва относно (Бисалтите наречени ксантиси, т.е. с кестенява коса) .По-повод на това ,от позицията на човек ,който говори съвременен гръцки език на отлично ниво бих искал да кажа ,че определено казаното от господин Серафимов ,че ( Дори и кестенявата коса за тях е била светла) ми звучи напълно вероятно и правдоподобно ,тъй като в съвременния гръцки думата която използват в смисала на РУС е КСАНТОС.Освен това също вярно е ,че РУС или КСАНТОС както казахме се употребява за всички които са с по светла коса. Тук също искам да изкажа и едно собсвено виждане ,за което в никакъв случай не твърдя ,че трябва да се приема за правилно или достоверно,но на база знанията ми по гръцки език гръцка култура,национален характер на гърците и т.н. смея да кажа ,че причината за това ,че дори хора с леко светла коса са изобразявани като руси се дължи на това ,че самият гръцки език не разполага с думи конкретизиращи детайли ,когато се описва дадена картина или иначе казано гръцкия език колкото и да е възхваляван в основата си е съвсем първичен и определено не разполага с изразни средства с ,който можеш да представиш това,което искаш с необходимата конкретика,точност и яснота. Това обаче не е нещо което трябва да ни изнанадва ,тъй като подобно нещо се наблюдава в много да не кажа почти всички съвременни езици . Изразната сила конкретика и съответно чувствата и пейзажите , който могат да бъдат описани с помоща на българската реч трудно могат да бъдат достигнати с помоща на друг език. Уверен съм ,че това е било валидно и в античността относено към тракийския език (който на 100% е добре прикрита от лъжи форма на съвременния български) .Е това е което исках да кажа благодаря за вниманието :)

   Изтриване
  6. моля!Аз просто следя този блог от доста време ,по-принцип не пиша коментари,но истината е ,че всичките ви статии са много добри и силно интригуващи ! Този въпрос за произхода на гръцкия език винаги силно ме е вълнувал както съответно и фактологията около твърдението ,че Траките са народ без писменост. Съвсем не професионално наблюдавам различните сведения и лично за себе си имах едно силно убеждение ,че се е случило точно това за което вие говорите в статията си. Един вид тракииския е бил отчасти откраднат ,видоизменен или въобще манипулиран по начин по който да предостави възможност на гърците да заличат съществуването му с цел създаване ситуация не позволяваща доказване съществуването на други по-древни, силни ,цивилизовани ,знаещи общества преди самопровъзгласяването на гърция за всемогъща,даваща начало на всичко .Истината е ,че тази измама личи силно дори и само в яростния фанатизъм на гърците относно историята. Те са така научени,че винаги на висок глас биха ти обяснили как гърците дават просветление знания и култура на всички народи до които са достигнали ,преписвайки си тракиййски заслуги,един вид казват ,че разпространяват знание , което те самите са учили и навярно недоучили от тракииците . Така от завист с помоща на каквито средства са били нужни без никаква чест ,без достоинство са направили така ,че всичко що е отличителен белег за голяма цивилизация (език,знания,искуство и др. ) да бъде задраскано от сметката тракииска и представено като плод на тази божествена Елинска раса за каквито те се мислят :) така поразписах се нещо хаха стига толкова мисля:) та идеята ми беше че отдавна вярвам в това и статията ви ме окрили защото ме накара да повярвам в предположенията си и за това се вдъхнових да се включа и в коментарите :) всичко добро и ви благодаря най-сърдечно за невероятно интересното четиво представено във вашия блог :)

   Изтриване
  7. Благодаря за подробния коментар и за подкрепата!

   Изтриване
  8. В класа ми от 29 деца 1/3 са руси - бие си на очи веднага... За различни нюанси светлооки да не говоря...

   Изтриване
  9. Още една подкрепа против тезата на г-н анонимен,който твърди че няма толкова светли като кожа българи.Бих казал ,че почти всеки ден като се разхождам срещам няколко.Аз самият съм с бяло розова кожа.
   А що се отнася до снимките,то на някои от снимките на младите жени си личи че са със доста светла кожа.Може би не чак толкова че да е розова но определено е далеч от всякакви критерии за мургави.Също и някои снимки ясно си показват хора със смесен произход.На снимката която беше дадена по-горе за пример,си личи повече от ясно че това момиченце е имало или родител или баба или дядо от цигански произход.А на някои от другите си личи леко семитски примеси.Това не значи че не са българи,но мисля че малко се пропагандира тезата че българите сме чернокоси и чернооки.Аз самият съм такъв но на където се обърна из градовете е пълно и с хора с светла коса и светли очи.А за светла кожа да не говорим.Далеч не сме като скандинавците,ама и тезата че българите са само леко мургави с тъма коса и очи не е вярна.

   Изтриване
 6. Поздравления за Павел Серафимов и поклон пред паметта на нашия български учен Ганчо Ценов, благодарение на които до нас достига такава ценна информация за произхода ни!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ценов ще остане завинаги в сърцата на всички родолюбиви българи!!!

   Изтриване
 7. В "Getica" Йордан изброява осем племена в Скития: гепиди, венети, склавини, анти, видивари, ести, акацири и българи! Господин Серафимов, грешите, няма етнос украинци, както и етнос турци или румънци. Това са изкуствени етноси. Тези за които говорите са в Галиция и са хазари. Йордан пише също така за Скития и нейните граници. Нещо да Ви напомня за 7 славянски племена и образуването на България? От сходството на една дума Вие правите най-близките ни роднини. Изучете повечето наречия в България. Запознайте се с наречието в Знеполе, това не са торлаци, както някои се опитват да ги направят. В думите които употребяват и до днес има много думи от руския език. Ако аз напиша, че руснаците са най-близките ни роднини, Вие ще възроптаете. Това е Ваше мнение. Но такива оценки като най-близки и по близки са неоснователни, визирайки една голяма територия от Лаба до Индия и Китай, на нашите предци. Във вашия ред на мисли, бих казал, че най-близки роднини или идентични са румънците, живеещи на територията на Дакия, но има едно но! В 129 година при император Адриан, Дакия се дели на горна-Трансилвания и долна-Мала Влахия. Император Аурелиан -270-275 образува провинцията Дакия Аурелиана на южната страна на река Дунав. Дакия Аурелиана се разделя по-късно на Dacia Ripensis със столица Ratiaria днешен Арчар и Dacia Mediterranea със столица Sardica днешна София, която впоследствие се разделя на Dardania и Dacia Mediterranea. Това, което се е разбирало под Дакия с течение на времето е претърпяло значителни изменения в територията, а същото важи и за населението свързано с понятието Дакия. И понеже е засегнат въпроса за Украйна, никъде няма държавно образование Украйна, но има Рус Киевска. Или и Вие ще твърдите за скандинавското потекло на Русия или за тюркския геном на областта Суоми, наречена сега Финландия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правилното име на украинците е малоруси, те са старите руси от летописите на Багренородни и арабските пътешественици.

   За останалото не Ви разбирам какво искате да кажете.

   Изтриване

  2. Г-н Серафимов , не е ли възможно "украинци" и "Украйна" да са били названията на населението и територията в
   североизточната периферия на една друга голяма славянска държава , предхождаща появата на държавата Русия. Я вижте тук:

   http://www.ukrpressbg.com/his-ukr-Ukraina.html
   МIЛIOC

   Изтриване
  3. Украйна е ново име, правилното е Рус, Русия. Староруският език е де факто староукраински.

   Изтриване
 8. До Анонимен4 януари 2015 г., 22:255 януари 2015 г., 1:03

  Сайтът от който са свалени рисунките на скитските благороднички е рускоезичен украински сайт. Тези носии не са характерни за днешните български земи, особено женските украси за глава. Да нарисуваните жени са красиви, истински нимфи и такива почти няма в България, женската красота на съвременната българка е друга. Но има едно понятие "телегония" макар и непризнато от медиците, то съществува. Видно не приличаме на нашите предци, нито по външен вид, нито по дух, нито по родолюбие. Телегонията го обяснява добре.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Рисунките може да са плод на фантазията на художника, затова не ги считам за представителни, а рисунки на 2 жени пък - още по-малко. Колкото до телегонията, за мен това е голяма тъпотия и няма нито едно доказателство в нейна подкрепа (особено в България, както се твърди). Има хора, които притежават ДНК на 2-ма души в телата си и това е факт. Но зачеване на дете няма нищо общо с аурата на предишни сексуални партньори, а по-скоро с наличие на 2-ма :))) едновременно:)). Аз не съм наблюдавала телегония в днешна България, а съм майка все пак:)), но изневери има колкото искаш! Който е учил генетика знае, че няма как да се роди дете с кафяви очи на родители със сини очи и е по-добре да се огледаме кой комшия с какви очички е и накъде шарят преди да четем тъпотии, че и да им вярваме. Всички деца на мои познати са почти пълни копия на бащите или на майките си, така че "тъпогонията" е факт, но телегонията едва ли! И още нещо - в България е пълно с родолюбци, пълно е и с хора, които са достойни БЪЛГАРИ, но трябва да си отваряме очите, за да ги видим и трябва да ги даваме за пример на децата си!

   Изтриване
  2. Може Жужанке, може. Тъй като 4 гена (а не два!) са отговорни за очите взимаме по 2 от родител. При 4 сини имаме много сини очи, които са рядко срещани у нас, но ги има. При 3 сини гена имаме сиви, синьо-виолетови очи или синьо зелени - такива са повечето "синеоки" българи. При 2 сини гена имаме зелени очи или по-рядко светлокафяви. И ако двамата синеоки родители имат по 3 сини гени с вероятност 1/4 детето може да има зелени очи. Но понеже браковете между синеоки са рядкост ( аз все пак се сещам лично да съм видял около десетина такива български двойки) още по рядко е да се видят зелените/кафяви очи на децата им. Но лично знам едно такова семейство, пък и щерката бая си прилича на таткото.

   Изтриване
 9. Привет, Павеле,

  и за много години!

  Отново поставяш интересни въпроси...
  Първо да започна с етимологичния речник на Стефан Младенов от 1941 година. Това ми е една от най-ценните лични книги... Намерих я случайно в библиотеката на дядо ми, които беше агроном по образование... Желанието ми е един ден на базата на този речник да бъдат направени и съответните точни допълнения и някои малки корекции... Тогава ще се получи нещо наистина голямо...!
  Скитите някой все още ги пишат за иранци... Тази тъпотия може да се сравни само с подобни - прабългари - тюрко-алтайци и неща от този род...
  Скитите са предците на днешните руснаци и украинци, без да правим строго разграничение между тях... Може би действително украинците са смес между старите славяни и венети, в смисъла, в който ти ги разглеждаш...
  Думата страва се среща и в родопския говор - щарвалок - нещо вкусно, нещо сладко...
  Малко критика ... Ценов никога няма да измести Златарски... Те ще си останат вплетени в една хватка от началото на 20 век. И единият е допускал грешки и другия. И единият е голям учен и другия... Даже не мисля че става въпрос за някакво национално предателство, просто прекален педантизъм и буквоядство от страна на Васил Златарски... Съчетани с липсата на мащабен поглед върху събитията и липсата на елементарна логика в други случаи...
  За хуните - не смея да ги прегърна и припозная като скити, т.е. славяни... Мисля че просто славянското присъствие в хунския двор е било много силно... Доста силно, но все пак собствено хунска орда от няколко хиляди човека е съществувала...
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За много години Андрей!

   Знаеш, че аз съм по точните дефиниции :) За славян считам само гетите. Поляци, чехи, словени, словаци са определени като венети, венди. Русия до днес е наричана Веная от финландците.

   Ако приемем, че хуните не са балкански народ, а сред тях е имало славяно езични (гето-дакийски субстрат), то ние щяхме да имаме извори за това, но такива няма. Освен това Йордан е категоричен, че точно хуните употребяват думата страва. Приск Панийски също би бил в състояние да различи хуни от други народи по време на посещението си в двора на Атила.

   Не се и съмнявам, че сред хуните е имало и монголоиди. Всяка голяма държава привлича наемници и васали от далечни земи. Археологията обаче показва, че хуните нито са били с нисък ръст, нито са монголоиди. Това прочее се тълкува от някои учени доста забавно. Те казват - скелетните останки не принадлежат на хуни, а на славяни приели хунския начин на живот.

   Другият проблем е в това, че хунската материална култура не е чужда за Балканите. Свещените котли, върхове на стрели, ризници и т.н. се срещат в Добруджа още в Желязната епоха.

   Е, аз няма как да съм прав за всичко, все някъде залитам, все някъде се бъркам. Времето ще покаже до каква степен :)

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Съмнявам се, че се касае само за педантизъм при Златарски. Много добре е знаел докъде са се простирали владенията на България, когато е разпространявал в Европа компроментиращи карти и е твърдял, че българите никога не са притежавали земи на юг от Стара планина и то в момент, когато българските войски са отстоявали своите територии на фронта. За мен той е пропагандирал чужди интереси.

   Изтриване
  3. http://bulgaria-dnes.hit.bg/baltadjiev.htm

   Изтриване
  4. стръв,стръвен,стръвница

   Изтриване
 10. Отново напомням на историците във форума - моля ви хайде най-после оправете това.
  Енциклопедията (английския вариант) все още не е коригирана, време е това да се промени.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgars - вижте още първото изречение. Според енциклопедията сме тюрки.
  Мисля си не е толкова трудно това да бъде коригирано. Изисква се регистрация, даване на доказателства и корекция. Сърбят ме ръцете да го направя, но е редно да го направи някой историк професионалист (той ще се обоснове по-добре), аз съм в съвсем друга област.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Редно е да се обърнете към историците, чиито заплати идват от парите на българския данъкоплатец.

   Изтриване
 11. Покрай манията за величие и евтина грандомания изтъквана чрез "тракииските" съкровища, изразяващи се в златни посуди и изкуствени фалоси използвани при "Дионисиеви Оргий", се изтъкват на ново четене теориите на Ценов. Парадоксално е че повечето от Ценовите творби ВЪОБЩЕ не са били издавани на български език, а са били предназначени за германска публика, пред която Ганчо обяснявал че Българите са Готи, сиреч Старо-германци. След 1990, покрай истерията за реабилитиране на старите норми и автентичният национализъм, успяха да преиздадат и преведат на нова сметка, книги на невероятният фантазьор, наричан с какви ли не епитети още приживе, предизвикващ едновременно Смях, Недоумение, и възмущение от глупостите, с който Ценов успя да се отрече от Българските си корени. В Рецензията на Е.Минс, се казва: "Целта на автора е да докаже че българите са наследници на траките, и са били в страната си преди навлизането на славяните.... След прочитането на около 50 страници от книгата, с нетърпимо възмущение стигнах до абзаца в който се твърди че областта Скити включвала Тракия и стигала до Егейско море, Че Кимерииският боспор, бил тракииски, че КАВКАЗ БИЛ В ИЛИРИЯ... Считам за мой дълг да не чета по-нататък!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много приказки г-н Анонимен, но НИТО ЕДИН довод, нито от Вас, нито от г-н Минс!
   Успешна Нова година.
   Станимир.

   Изтриване
  2. Нищо не си прочел. Ако не четеш проф. Ганчо Ценов, чети съвременния професор Асен Чилингиров, живеещ и работещ в Берлин, Дойчланд. Може и нещо да ти секне възмущението. А не е лошо да прегледаш и публикациите на българо-канадския професор Георги Сотиров, за да разбереш че Линеарните азбуки от Крит, създадени в дълбините на историята преди новата ера са глаголица, като написаното се разбира дори и на съвременен български език. А като вземем и феномена, че на всяка буква от глаголицата отговаря число и с нея може да се смята, нещата взимат сериозен характер. Никъде професор Ценов не пише, че готите са дойч, немци сиреч германци. Готите са траките гети и той много добре го показва с писмените източници по въпроса. Оказва се, че не само гърците си присвояват нашата история но и немците! Но обикновения немец е скромен, отдаден на труда си човек. Тези претенции се формулират от еврейския немски елит, както това е навсякъде по света. След като и големият "немски" поет Йохан Волфганг Гьоте е евреин, а големият "руски" поет Александър Сергеевич Пушкин е семит, арабин!

   Изтриване
  3. Препоръчвам Ви...
   ( щом не зачитате труда на професор Ганчо Ценов - не забравявайте все пак , че той е професор все пак , за разлика от Вас , при това защитил званието си в самата Германия и е признат учен ) ...та препоръчвам Ви да прочетете "Готи и Гети" от професор Асен Чилингиров - по някаква ирония също работещ в Германия български учен-историк и все още действащ - Бог да го поживи, човека , защото е направил , толкова много за България! Всъщност ако прочетете и други негови трудове ще е още по-добре!
   Там пак ли ще откриете фантазии ...!?!

   Цитирам Ви : "... пред която Ганчо обяснявал че Българите са Готи, сиреч Старо-германци."

   Вие не сте чели добре господине, но все пак щом не харесвате професор Ганчо Ценов ...прочетете книгата на професор Асен Чилингиров - "Готи и Гети" .

   Само ще Ви цитирам и още едно нещо, но слава Богу не от Вас:
   "...българите по това време именували готи и конен народ и досега пребивават край Дунав в Тракия, а по онова време именуват ги готи..."
   Паисий Хилендарски, Славянобългарска история.

   Изтриване
  4. Е.Минс щом не може да прочете повече от петдесет страници, изобщо не би следвало да се опитва да прави рецензия. Ето и едни положителни реценции относно трудовете на Д-р Ганчо Ценов: http://www.bgpatriot.com/web/bg/topics/bulgaria/history/cenov/cenov_about.php

   Изтриване
  5. За улеснение, ето публикации на проф. Георги Сотиров и проф. Асен Чилингиров, свободни достъпни в Интернет:

   http://www.ivanstamenov.com/files/gs-elementanova.pdf

   http://www.otizvora.com/author/assen/

   Поздрави.
   Станимир.

   Изтриване
  6. potrawa - потрава на полски - ястие

   Изтриване
 12. книги на невероятният фантазьор,....Абсолютно вярно! Считам за мой дълг да не чета по-нататък..................

  ОтговорИзтриване
 13. Как ще чете по-нататък г-н Минс като е изтръпнал от прочитането на истината и не му оттърва тя да се популяризира :)

  Глупости и дивотии са писали тези, които внушаваха, че дедите ни са тюрки, че са почитали Тангра и, че владетелите са носили титлата хан.

  Генетичните проучвания от последните години показаха, че Ценов е бил прав :)

  Vae victis :)

  ОтговорИзтриване
 14. Точно това имах предвид, че е може да разглеждаме украинците като смесица от гети и венети... Макар че има един друг виц по въпроса... ха-ха...
  Доколкото Г. Ценов доказва че българите са наследници на траките - браво за това прозрение... С пренасянето на Кавказ и Кимерийски боспор и т.н. на Балканите обаче наистина прави голяма грешка... Тази грешка се повтаря днес и от бесарабския българин патриот Н. Тодоров, които поради тази причина обаче рискува да бъде също оплют и осмиван...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, грешката на Ценов е разбираема. Ти сам знаеш, че доста от старите извори са неверни, или неточни. Мисля, че Ценов се е подвел поради това, че на Балканите са засвидетелствани планини Кавказ и Кавкаланда, а не далеч от Тракийския Босфор има кимерийски гробища. Освен това морето тече като река при Тракийския Босфор, докато при Керч растоянието между двата бряга е доста по-голямо и човек няма усещането, че там морето тече като река.

   В такъв случай грешката наистина е разбираема. Ценов просто не е имал време за допълнителни проверки. Днес разполагаме с интернет и дигитални карти, но в миналото се е изисквало доста време за проверки.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. А не е ли странно, че двата протока имат едни и същи имена? Дали пък Боспора при Керч не е репродукция на Босфора при миграция на тракийски народи насевер?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Земите край Керч са населявани с древни балканци поне от пето хилядолетие преди Христа. Търговията на балканците с роднините им от Черноморските степи продължава през всички останали епохи.

   Изтриване
 16. Честито Богоявление,Серафимов!

  За мен е чест,че не допускаш коментарите ми!Христос казва:Щом Мене гониха и вас ще гонят.Всеки път,когато ме триеш знам,че съм на прав път,заради тези думи на Христос .......

  Много ми е интересно да наблюдавам,как се изпълняват библейските пророчества,дори забавно......

  ОтговорИзтриване
 17. Откровено казано, не се интересувам от народи дето до 10-ти след Христа са били варвари, без писменост и азбука!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С Линеар А, преди около 3750 години е документирано името Арей, то е древен вариант на българското Арей, а това показва, че българските лични имена са първите документирани имена на европейци :)

   Изтриване
  2. Линеар А и Линеар Б имат 22 успоредици във форма и звукова стойност с глаголическите букви.

   Изтриване
 18. Историята на България и българите е достатъчно древна и велика, за да се „подгрява“ и „обогатява“ с измислици и митове.

  ОтговорИзтриване
 19. Честито Богоявление на Павел Серафимов и на всички православни християни търсещи и обичащи истината и справедливостта!
  За съжаление Анонимният от 6 януари 2015 г., 11:51 съвсем се е объркал. За негово сведение - лекът срещу невежеството и незнанието е противоположното им. Но са нужни усилия. А фактът, че чете статиите на Павел Серафимов и дори участва в коментарите показва, че живо се интересува от българската история. Все пак искрицата жив интерес за истината е запалена дори във "враговете" на народа ни! Слагам "врагове" в кавички, защото по същност те са просто противници на истината и просветата. Никой друг народ освен българският няма национален празник, посветен на просветата! Поздравления, г-н Серафимов!

  ОтговорИзтриване
 20. Здравей, Павле!
  Виждам, че си много уморен и зает, затова няма да пиша повече в твоя блог освен да отговарям на някой враг, много са. Не искам да 'крада' от времето ти, по-важна според мен е Българската История! Успех!
  Напред за България

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как да се даде отговор навреме, нито пък е възможно да се даде отговор на всеки въпрос.

   Поздрави!

   Изтриване
 21. скити доаѓа од скитка то ест џитка, а не од скитање. на асирски се викаат ашкуза и значи стрелци. стрелци на коњи поточно. едни од скитите се сака парадраја то ест скити од преку морето како е пишано на гробот на дариј. нивната семја се викала скудра (македонија и тракија) а титулата врховен водач е сканда то ест александар.

  ОтговорИзтриване
 22. Според думите и ще дойдат и добри дни за нашата страна и за народите, които и помагат. България ще бъде тачена и уважавана от велики сили, ще изправи своята снага и самочувствието на хората ще се повдигне.
  Земята ще се отвори и ще се открие кои всъщност са българите. Българите не са чергари, а откъдето са минали са оставили държава и град. Българското писмо е едно от най-старите на планетата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. България ще бъде тачена, ако българите се пробудят, разберат каква сила имат и отново изградят Родината. Друг начин няма.

   Изтриване
 23. БЪЛГАРИЯ Павле на българите, не Одриското царство на траките.

  ОтговорИзтриване