24.05.2018 г.

ДРЕВНАТА ТРАДИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНОСТ


За начало на българската книжовност, повечето учени приемат IX век. Това е времето, в което живеят княз Борис I, солунските братя Кирил и Методий, a и творилите в Охрид и Плиска техни ученици Климент, Наум и Ангеларий. Други изследователи на нашето минало смятат, че за писмена традиция може да се говори много по-рано и за това свидетелстват руните на старите българи.

Веселин Бешевлиев определя особените знаци използвани от дедите ни, като възникнали извън Европа и свързани със старотюрското руническо писмо. Петър Добрев и др. се дистанцират от господстващото дълго време в историографията виждане за тюрския произход на старите българи и смятат, че създаването на руните ни трябва да се свърже с историята на иранските народи. Аз лично поддържам виждането, че произхода на старобългарските руни е на Балканите.


Cравнение на руните от розетата от Плиска със знаци от Орфеевата писменост от Бронзовата епоха
Пл.= Плиска
Л.А= Линеар А
Л.Б= Линеар Б

За това, че дедите ни са ползвали особени знаци преди епохата на Кирил и Методий знаем от най-рано от създадената през ранното Средновековие работа О ПисмьньхъТам намираме следния пасаж: “Прѣжде оубо словѣне не имѣхѫ книгъ, нѫ чрьтами и рѣзами чьтѣхѫ гатаахѫ погани сѫщи. 

Подчертано е съшо, че по-древните от кирилицата и глаголицата знаци, са ползвани не за документиране на исторически събития, а за извършване на гадания. Имайки предвид факта, че все още не са намерени документи с дълъг рунически текст, можем да приемем, че чертите и резките действително са използвани предимно за езически обреди, а и за кратки послания, посвещения.

По отношение на руните трябва да се спомене нещо от изключително голяма важност. Предмети, по които се срещат особени знаци, у нас има не едва след прословутата 681-ва година, а повече от половин хилядолетие по-рано

Става дума за руните по златната ножница на меч намерен в надгробната могила Рошавата Драгана, недалеч от Стара Загора. Знаците се отличават доста ясно, те са девет на брой и са разположени рамномерно в кръг, в периферията на предпазителя на меча.


Руните от могилата Рошава Драгана (по Боюклиев, Танев, Минкова)
http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Glagolitsa%20i%20sarmatski%20znatsi/Glagol10.gif

Артефактът е датиран I век и се съхранява в Регионалния Исторически Музей на Стара Загора. През 2006 г. Иван Танев Иванов и Мариана Минкова представиха научна работа, в която подлагат на анализ въпросните руни и излгат своето виждане за връзка между глаголицата и руните на скито-сарматите стигнаха до интересен извод: “...cъздателите на глаголицата са познавали скито-сарматската система от рунни знаци и са ползвали отделни eлементи (кръгове, триъгълници), цели композиции от знаци, а така също и самия ортографски принцип на свързване на тези елементи чрез съединителни отсечки.”

Друга, не по-малко важна подробност, на която за жалост Танев и Минкова не са обърнали достатъчно внимание, е това, че самите сармати са причислени от Прокопий Цезарийски към семейството на гетите. Става дума за тези гети, които по-рано Херодот нарича най-праведния, но и най-храбрия тракийски народ. Писалият след Прокопий Стефан Византийски дефинира в работата си “Етника” сарматските роднини скитите като тракийски народ. Ценно е също и сведението на Овидий – “Зная сарматския език, мога да говоря със гетите”.  Не можем да пропуснем и виждането на нашия учен Георги Баласчев, според когото сарматите и сродните им племена “трябва да се отнесат към многолюдния тракийски народ.”

Уповавайки се на тези данни, можем да кажем, че скито-сарматските руни ca са изобретени от местно население, което е било разделено на няколко отделни групи, като групата обитаваща долнодунавския регион, старите автори са назовавали траки. 

Тези хора се явават наши предци и това е причината да има силни прилики между старобългарските руни, скито-сарматските тамги и средновековната глаголица. След малко ще разберем, че корените на тези писмености са смайващо древни и трябва да се търсят в далечното минало на Балканите.

Добре известно е, че освен руните, след покръстването си, дедите ни са ползвали римски и гръцки букви за своите дела. За това разказва отново авторът на За буквите, като употребява един много интересен израз: “И тако бѣшѫ многа лѣта”- и така беше много години

Тук срещаме един парадокс – официално, покръстването на България е по времето на княз Борис I, а точно тогава в Плиска действат учениците на Кирил и Методий, създавайки книги за дедите ни.

Няма логика да се използва израза многа лѣтамного години, за един сравнително кратък период, освен ако създателят на съчинението За буквите не говори за някакво по-ранно покръстване – още по времето на Античността. 

В този перод ползването на римски, т.е. латински букви би било логично. В първите векове на римското господство по-популярна е латинската азбука, макар посвещения да се извършват и с гръцката.

Ha това, най-рано обръща внимание Ганчо Ценов, според когото ние българите сме потомци на местен народ, яваващ се и първият приел християнството в Европа. Виждането за ранното християнство на българите е защитено блестящо и от проф. Асен Чилингиров в няколко негови работи. Макар дедите ни, познати по време на Античността под името траки, да са първите християни, след IV век, те биват наклеветени и обявени за еретици.

Реално, приемането на веруюто на Източната Римска Империя  (Византия), през IX век е само политически ход на княз Борис I. Безспорно образован човек като създателят на О Писмьньхъ е знаел за ранното християнство на народа ни, и без да се увлича в излишна полемика, прави кратко споменаване за времето на Античността, когато предците ни са християни, но бивайки под римска власт са ползвали латинската и гръцката азбука. Дали с тези азбуки са написани книги на български език, на религиозна и светска тематика няма как да се каже, но дори и да са оцелели някакви ръкописи до времето на Борис I, те са унищожени по настояване на чуждото духовенство.

Благодарение на отговорите на Папа Николай I на допитванията на българите, разполагаме със сведения, че дедите ни са притежавали литература от религиозно естество още преди времето на солунските братя. В глава 103 се натъкваме на следното свидетелство: “Вие питате какво трябва да се направи с нечистивите книги, които както заявавате, сте получили от сарацините, се намират у вас. Те разбира се не трябва да се пазят защото както е писано лошите беседи развалят добрите нрави, но именно като вредни и богохулни да се предадат на огън.”  

По време на Средновековието, с името сарацини са наричани арабите, които по това време притежават както своя писменост, така и добре изградена религиозна доктрина. За да бъдат дадени книги с религиозен характер на българите от времето предхождащо това на княз Борис I, то на наша територия трябва да е имало както доста емисари от арабският свят. Също така трябва да е имало и поне няколко религиозни училища, в които да се изучава исляма, арабският език и арабската писменост, иначе кой би разбрал написаното в така наречените сарацински книги?

Сведения за тaкива неща липсват напълно, няма намерени графити, нито посвещения с арабски букви от този период. Не разполагаме и със свидетелства на арабски автори за основаване на  мюсюлмански религиозни центрове в Дунавска България. 

В такъв случай би трябвало да се доверим на Ганчо Ценов, който смята, че въпросните сарацински книги са всъщност богомилска литература, която е считана за опасна ерес и е преследвана жестоко от византийската църква. Определението “вредни и богохулни книги” пасва най-добре на литературата, която е определена като еретическа. Тъй като по всяка вероятност нашите предци са последвали съвета на папата, най-вероятно, неудобните книги са изгорени още през IX век.

Същата съдба навярно постига и работите на творилия през IV век в земите край делтата на Дунава Етикус Истер. Божидар Пейчев счита роденият в Добруджа философ, за славянин, т.е. принадлежащ на българската народност (според Ганчо Ценов, уповаващ се на сведенията на Теофилакт Симоката, хората наречени най-рано славяни са гетите).


                                         Азбуката на Етикус Истер (по Wutke)

От книгите на Етикус Истер не е оцеляла нито една до ново време, но за създадената, или поне преработена от него азбука, се предполага, че е оцеляла в развит вид. Според Божидар Пейчев: “Йероним е популяризаторът, разпространителят, „проширителят" на изобретената от Етикус праглаголица, или още по-точно — запазената във и чрез трудовете на Йероним азбука на Истер като славянска по произход и характер е била естествено възприета като културно оръдие от славянското балканско население, особено от западната му част, откъдето е бил родом и Йероним.”

Благодарение на aтикванрни книги, ние разполагаме с примери на това как е изглеждала азбуката ползвана от Етикус  Истер. Тя се отличава доста от буквите разпространени от Св.Йероним (ако разбира се изображението е достоверно). Чак когато намерим запазен ръкопис на живелия по време на Античността мислител, ще знаем истината със сигурност.


                  Зографско Чертвероевангелие с глаголически букви  http://proel.org/img/alfabetos/zographensis.jpg

С времето на Античността са свързани и други исторически извори засягащи употребата на особен вид писменост по нашите земи. Йордан разказва за това как Вулфила (Урфил) - владиката на готите живеещи край Хемус им създал букви: “Имаше прочее и други готи наречени малки, те са огромен народ, а за техният владика се казва, че им изобретил писмена ...“ -“Erant si quidem et alii Gothi, qui dicuntur minores, populus inmensus, cum suo pontifice ipsoque primate Vulfila, qui eis dicitur et litteras instituisse.” [ Jord.267.  IV].Глаголически букви сравнени с гетски руни, намерени от Грубишич във френска книга

Въз основа на това, че Прокопий Цезарийски, Орозий Павел, Изидор Севилски и много други автори считат балканските готи за същия народ като тракийските гети, Ганчо Ценов, Асен Чилингиров, Георги Сотиров, Юлия Хаджи Димитрова, Петър Георгиев и др. смятат както Вулфила(Урфил), така и локализираните от Йордан край Хемус готи за местен народ – потомци на Херодотовите гети.

В това има логика защото само няколко години след смърта на Вулфила (Урфил) – 383 г., Йоан Златоуст изказва твърдението, че траките са превели свещените писания на свой език. Йоан Златоуст е бил добре запознат с религиозните дела в Римската Империя и в частност Балканите. Ако Вулфила (Урфил) и хората му бяха германи, то Йоан Златоуст би споменал това, но този духовник говори за тракийски превод на библията по време на своята проповед от 388, или 389 година – cъвсем скоро след кончината на Вулфила (Урфил).

Проповедта е държана в Константинопол не пред кой да е, а пред готи, както уместно съобщава проф. Светлана Янакиева. Със сигурност Йоан Златоуст е знаел добре етническата принадлежност на поданиците на Римската Империя, на които той проповядва, но за германи, германска писменост, или за германски превод на библията не отваря и дума.

Тъй като по време на късната Античност като колективно название на местното балканско население се ползва името беси, а в житието на родения в началото на V век Теодосий Кенобиарх се твърди, че бесите си служат с рунически, славонски език (Теофилакт Симоката обяснява, че гети и славени са едни и същи хора), то имаме пълното право да гледаме на евангелието на Вулфила като на тракийската библия.

Дали преводите на Вулфила (Урфил) имат някаква връзка със споменатите от Папа Николай I сарацински книги е трудно да се каже, но знаейки, че Вулфила (Урфил) и сънародниците му са обявени за еретици, не би трябвало да храним силни надежди за намиране на тракийския превод на библията от владиката на гетите познати още като готи, гети и славени.

Съществува още един интересен извор засягащ корените на писмеността на дедите ни. Става дума за споменатото в “Панонскa легенда” изказване на император Михаил III: „Богъ, който иска всѣки да постигне истинско познание и да придобие по-голѣма степень (на съвършенство), като видѣ твоята вѣра и подвигъ, извърши (чудо) и сега, въ наши години, като откри букви за вашия езикъ,  нѣщо, което по-рано не е било, но само въ най-първи (древни) времена, та и вие да се причислите къмъ великитѣ народи, които славятъ Бога на свой езикъ.” 

Откритите и преработени от Кирил и Методий букви за езика ни принадлежат най-вероятно на глаголицата. Тя предхожда кирилицата, а и показва връзка с други, доста по-стари писмености, като Линеар А и Линеар Б. По този въпрос са писали различни автори в края на ХХ и началото на ХХI век. Открити са над двадесет съотвествия между форма и звукова стойност на глаголическите букви и знаците принадлежащи на Линеар А и Линеар Б. Такова голямо количество изключва напълно възможността за случайни съвпадения.Сравнения на древната критската писменост (1) с букви от глаголицата (2)

По-интересно е това, че според Джейн Елън Харисън, писмеността, за която в старите извори се казва, че е ползвана от Орфей и Лин е вероятно мистериозното критско писмо (Линеар А и Линеар Б). Ако приемем, че ние българите сме потомци на хората, от които произлизат Орфей и Лин, мистериите изчезват и веднага ще получим добро обяснение защо глаголицата има толкова много успоредици с древните знаци от остров Крит.


Сравнения на древна критска писменост с глаголица (по Сотиров)

Официално за край на Линеар А и Линеар Б може да се говори през ХII век пр. Христа, неотдавна обаче, една талантлива изследователна - Иванка Пенева-Русева доказа, че тези писмености продължават да бъдат употребявани у нас и в доста по-късни времена. 

Г-жа Пенева-Русева изолира значителен брой знаци от керамиката от културата Цепино и показва връзката им с крито-микенските писмени знаци, като още в началото на работата си представя едно доста смело твърдение, а именно това, че “кръстчета, меандри, триъгълници, клонки, розети и др. запазени в народните шевици и писаните яйца, произхождат от балканската сричкова писменост линейно писмо с два последователни варианта л. А и л.Б от второ хилядолетие пр.н.е.“

Културата Цепино XII-VI в.пр. Хр., чиято керамика е украсена със забележително древни знаци принадлежи на бесите. Част от тях е принудена да напусне родните си места поради римското подтисничество, като някои преселници отиват чак до Северните Карпати – във владенията на гетите. Там бесите са локализирани през II век от Клавдий Птолемей. Далеч от римляните, древната писмена традиция е би могла да се запази, а и да се върне на юг от Дунава по времето на Вулфила (Урфил), като за по-сигурно завръщане може да се говори след 681-ва година.

Ето как “хиатусът” може да се обясни и вече не е мистерия защо ползваните от Орфей и Лин букви са ползвани за религиозната литература на старите българи. Не е мистерия и това защо руните ни имат такава силна прилика с Линеар А и Линеар Б. Не е мистерия защо Ценов смята азбуката на Вулфила (Урфил) за протоглаголица.

Не на последно място трябва да се спомене и това, че орфеевата писменост, за която Джейн Елън Харисън изказва мнение, че е възможно да е от същия вид както критската, е всъщност с много по-стари корени. Голям брой знаци явяващи се прототип на критските Линеар А и Линеар Б, са били ползвани от траките във времето на Неолита и Халколита.1.Древна балканска писменост 5000-4500 г.пр. Христа
2.Знаци от Линеар А и Линеар Б
3.Букви от глаголицата

Това не е предположение, а факт който е засвидителстван от учени като Харалд Хаарман, Марко Мерлини, Ричард Ръгли и др. По-интересно за нас е това, че свещения за дедите ни знак IYI, присъства на няколко места на Балканите още преди около 7000-6500 години (по сведения на Михайлов, Тодорович, Церманович, Чохаджиев и др.).

Когато разгледаме всички факти, пред нас се открива смайваща картина – набедените за войнствени варвари наши деди се оказват не само страховити бойци, но и народ, който е носител на знанието, народ, който е успял да запази древните си традиции въпреки сатанинската жестокост, с която враговете му са го преследвали. Този, който е докоснат от светлината и е станал неин носител, никога няма да загине!Използвана литература:

1.B.Бешевлиев, Първобългарите, История Бит и Култура, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
2.В.Бешевлиев, Прабългарски епиграфски паметници, Издателство на Отечествения фронт, София 1981;
3.Г.Ценов, Кроватова България и покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
4.Г.Ценов, Праотечеството и Праезикът на Българите, историко-филологически издирвания, Фототип. Изд. Хелиопол, София, 2007;
5.П.Добрев, Да изтръгнеш слово от камъка, За какво разказват свещените надписи на езика на Аспарух, Галик, София, 2002;
6.И.Т.Иванов, М.Минкова. Ортографична аналогия между глаголическите букви и сарматските руни по материали от могилата Рошава Драгана, местността Чаталка, Старозагорско, Известия на музеите от Югоизточна България", Бургас, (гл. ред. проф. дин Иван Карайотов), 2006 год. с. 48 -59;
7.H.Haarman, Das Rätsel der Donauzivilization, Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas, Verlag C.H.Beck, München, 2011;
8.J.E.Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Princeton University Press, Princeton, 1991;
9.ЛАТИНСКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, FONTES LATINI HISTORIAE BULGARICAE, том II, cъставили и редактирали Иван Дуйчев, Михаил Войнов, Страшимир Лишев, Борислав Примов, BAH, София, 1960;
10.Ричард Ръгли, “Изгубените Цивилизации на Каменната Ера”, Бард, София, 1999
11.G. Sotiroff, Glagolitic Script and Linear B, CANADIAN SLAVONIC PAPERS, Vol. XII,  No. 3, Fall 1970, 303-331;
12. Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
13.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
14.A.Buthler, The Life of the Fathers, Martyrs and other principal Saints, Compiled from Original Monuments and Authentic Records by the Rev. Alban Butler, in Twelve Volumes. Vol.1, Dublin: James Duffy, 1866.
15.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
16. Ж.Войников, Сравнителен анализ на прабългарските руни и произхода на глалоголицата. Някои алано-прабългарски рунически надписи. IYI– “Ипсилонът с свете хасти.”
17.M.Merlini, Introdution to the Danube script from the book Neo-Eneolothic Literacy in Southeatern Europe http://www.academia.edu/3035626/Introduction_to_the_Danube_script_from_the_book_Neo-Eneolithic_Literacy_in_Southeastern_Europe
18. П.Серафимов, Произход на глаголицата - най-древната азбука (вид. 24-05-2018)     http://sparotok.blogspot.nl/2014/05/blog-post_19.html
19.П.Серафимов, Сармати, Амазонки, Българи http://sparotok.blogspot.nl/2018/02/blog-post.html (вид. 24-05-2018)     


141 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо се страхувате от анонимните бе Серафимов? Гузна съвест ли ви мъчи или не сте сигурен в правотата си? Ние ви знаем мутренските приятели и ония от службите, които откриват адресите на опонентите, дано да ви останат чисти ръцете, за намеренията вече е късно. ВХ.П.

   Изтриване
  2. Като нямат аргументи, някои хора опитаха с очерняне на личността, след като не им се получи започват да се представят като жертви.
   Поздравления за господарите им, добре са ги инструктирали, надявам се, че и добре им плащат.
   Нищо лично, да се надяваме, че си харчат парите предимно в България.

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  3. Рафинирани са напоследът методите на провокаторите, но не рафинирани достатъчно. Прочее, аз също се надявам изкараните с клеветене прави да бъдат похарчени в България, все някаква утеха е :)

   Поздрави!

   Изтриване
 2. ирена янчева24 май 2018 г. в 13:06

  Великолепна статия, Павел ! Благодаря много за положения изследователски труд ! Подкрепям напълно хилядолетната история на нашата българска писменост, която е била създадена с Божията благословия ! Същевременно това познане е обогатило и други народи по един мирен и съзидателен път !

  ОтговорИзтриване
 3. Точно преди малко фамилията Войникови коментираха твоите писания Спаро като "тракофантазии на килограм", а ти тук внушаваш с техни имена и източници, твоите съчинения.Голяма веселба си. Вятъра спира, твоята конспиративна мисъл, не.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем нормално е да се цитира нечие мнение независимо дали авторът е споделя вижданията на човека когото цитира, или не.

   Какво е мнението на господата Войникови за работата ми не ме интересува изобщо. Те имат право на лично виждане, аз също. Всеки от нас следва пътя си, а времето ще покаже кой е прав.

   Изтриване
  2. Всъщност не си цитирал никого, а само си придал тежест на литературата, която едва ли си чел. Войникови са поддръжници на тюркската теза и е някак несъстоятелно ти да ги използваш за тежест на тракийската теория. Това показва, че не си запознат с творчеството на редица автори като Д. Ангелов, Боев и Чолаков, Й. Йорданов, П. Георгиев, Ст. Витлянов, Ат. Милчев и др.

   Изтриване
  3. Трябва ли да се притеснявам какво си мисли един анонимен, който не представя никакви факти, а само свои желания :)

   Изтриване
  4. Ха, ама Павел се е застраховал много субтилно защото пише, че Войников и Добрев свързват старобългарските руни с историята на иранските народи, а това може да се интерпретира по всякакъв начин 😜

   Изтриване
  5. Здравейте, г-н Серафимов.

   Благодаря, Ви за усилията, които полагате, събирайки информация от много източници, до които не всеки от нас има време и възможности да се допре, за да ни представите факти в подкрепа на автохтонния произход на българите! Харесва ми, че представяте критично данните. От няколко години следя блога Ви, защото още от начало получих подкрепа на моята хипотеза, изказвана пред приятели, за нашия автохтонен произход. Това, че навсякъде говорите за траки, дразни много враговете Ви и най-често Ви обвиняват в тракедонизъм (по подобие на македонизма). Мисля, че това са хора немислещи или "еднокнижци", както казваше академик Ангел Балевски за "учените" от БАН, прочели една книга и я превърнали в своя библия. Не трябва да се забравя, че днес "траки" е само исторически термин в по-широк или по-тесен смисъл, който е на база един обобщаващ екзоним, даден от древните елини и приет по-късно от римляните, за народите на Балканите и в близките на тях земи, имаащи един общ произход. Подобен термин е "Византия" - за Източната Римска империя (ИРИ) или по-точно за наричащата себе си "Римска империя" или "Ромейска империя" в късната античност и средновековието.

   А сега се обръщам към горните анонимни. Не мисля, че Sparotok го е страх от вас. Просто анонимността дава кураж на всеки да плюе и хвърля кал по когото му падне, надявайки се собствената му личност му да не бъде разкрита. Ето защо подкрепям предложението просташките и не по темата на публикацията коментари да бъдат изтривани. Оставяйки такива коментари, се намалява стойността на блога. Защото, ако нов читател влезне и прочете такива коментари и не е убеден автохтонист, ще реши, че блогът е на ниско ниво и повече няма да го посети.

   Подкрепям г-н Серафимов в това да цитира в подкрепа на своето съждение и публикации на автори, които защитават други хипотези за нашия произход, защото той цитира най-вече изложените в тях факти, което потвърждава тяхната автентичност. Но фактите сами за себе си не принадлежат на нито една хипотеза, а те само могат да бъдат тълкувани по един или друг начин - в подкрепа или отхвърляне на някоя хипотеза, което прави Sparotok.

   Поздрави и благодарности,
   АКК

   Изтриване
  6. Ах да, спароток се застрахова с мътни изрази, но ние го хващаме в крачка защото той счита аланите за гетски народ, не за ирански.

   Изтриване
  7. Трябва да се помисли и за допускане на критичните коментари по темите в блога, които разобличават, и опровергават вижданията от собствения прочит на г-н Серафимов, тъй като той сам признава, че не е историк, и не винаги е убеден в правотата на интерпретирането си. Трябва също да се цитира коректно за да могат читателите да сравняват и проверяват информацията поради горните съображения. Няма страшно ако идеята е само и единствено стремеж към ИСТИНАТА. Дори заради нея само е необходимо в даден момент да се преглътне егото и да се премине към публичен диспут с опоненти.

   Изтриване
  8. До Andon Karavelov25 май 2018 г., 14:42 ч.

   След като е въведен термин траки, то аз няма как да го избегна. По правилно било да се използва друг термин, а именно древни българи, но на този момент е още рано. Много са лъжите затъмнили съзнанието на нашите сънародници, иска се време да се осъзнае и приеме новото.

   Поздрави!

   Изтриване
  9. До Анонимен25 май 2018 г., 15:43 ч.

   Ако не съм убеден в нещо не го и представям, а който желае дискусия, нека да се регистрира :)

   Изтриване
  10. Вече става тенденция да те засичат в представянето на непроверени обстоятелства и факти Спароток. Рейтинга ти го показва, колкото и да ти е неприятно. А за дискусията се има предвид публичен дебат по ТВ, не в блога ти, над който си запазил хитро цензурирането като коз срещу разобличаващите те коментари и факти.

   Изтриване
  11. Човече, твърде често си гледал Властелинът на Пръстените, а и май си въобразяваш, че ти самия имаш магически пръстен, който да направи от думите ти реалност :)

   Изтриване
 4. Г-н Серафимов, добра статия и навреме.Понеже в предната ви публикация,някой беше намекнал ,че днес било празника на "славянската" писменост а не на "тракийската" или пък "българската". Надявам се,че пред тези очевидни доказателства,тези хора поне малко ще по-замлъкнат.

  Иначе съм съгласен с анализа ви на папското писмо.Според мен той говори за еретична литература и еретични книги.А не точно за арабски такива.Мисля че,той е страдал от едно заболяване което западняците явно често ги хваща.А то е да преписват неща от миналото,на народите които днес или по тяхното време обитават тези земи.Понеже знаем,че християнството се заражда в мала азия,и се развива близо 200години преди да бъде официално прието от империята. Знаем че,до тогава е имало много различни секти на християнството,които след официалното приемане на християнството,са обявени за ерес,и то не по силата на това дали техните учения са верни или грешни,а по сила на политическите нужди на империята.Така навярно всички учения различни от ортодоксалното и православното,са останали извън империята в "арабския" свят.Следователно нормално е названието на този тип литература да е бил свързан със земите от където идват.
  А за заключенията ви относно делото на Кирил и Методий.Още в предишни ваши публикации ви споменах,че от доказателствата които представяте, наистина излиза така ,че не става дума за създаване на "нова" азбука ,използвайки "гръцката" като база.А по-скоро като възобновяване на една стара такава, която пък може би е основата на гръцката.От статията ви стана ясно защо това е така.Но е редно и да се подчертае отново,че навярно силното културно,политическо и военно влияние на римската империя,навярно заличават тази писменост от живота на хората и тя остава само като обредна писменост.За да бъде възобновена отново от Кирил и Методии.А и по-ранно от Вулфила,понеже той е властвал над тракийски народ отвъд империята.

  И накрая да вметна,че според мен, макар и навярно езика да е бил един и същ на всички тракийски народи,следователно дали ще кажем че е бил тракийски или славянски не е от значение.Но е от значение ,тези народи които днес го използват да им се повтаря и потретва ,че те говорят Български и ползват българската азбука,а не някаква си славянска.И то защото тази азбука,и този език биват превърнати в наука първо в България. В предния пост,коментиращия дори спомнена Полша че били славяно говорящи.Е Полша има ли ден на Славянската писменност?Едва ли,те дори не ползват кирилицата.Ако не беше България и българските владетели,елит и народ,които мъдро да изоставят латинския или гръцкия,днес много от нашите братя траки или славяни или както искате ги наричайте,щяха да пишат с чужди букви и навярно щяха да говорят друг език.
  А що се отнася до братята руснаци и тяхното дело за славянския език?Е...за 500г империя, те набъкаха езика със английски,немски и френски чуждици.А ние за 500 години робство го запазихме почти непокътнат.Ако имаше начин Руския елит щеше да смени езикът на народа със френски или немски много отдавна.Но уви тази истинна не пречи днес те да се кичат с това как го "запазват".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип само ние имаме правото на името славяни, или както е правилно славени, понеже славени е новото име на гетите - северните траки. Колкото до поляците и руснаците, те са венети, Клавдий Пторемей локализира Венетския Залив там, където днес е залива на Гданск, а финландците все още наричат руснаците с най-древното им име венелайнен-венетски народ.

   Поради приликата между езиците на гетите-славени и този на венетите, то и венетите са наречени славени, но това е много дълъг процес, траял е около 1000 години.

   Колкото до руският елит, той май винаги е бил от различен произход в сравнение с народа. Поне от времето на Иван Грозни е така, а днес пък съвсем....

   Изтриване
  2. И какво общо имат пловдивчани с въпросните гети, че не се сещам?

   Изтриване
  3. Прочети книга 7 на Страбон и ще разбереш.

   Изтриване
  4. Уважаеми господин Невенов, винаги във всеки народ има и "прекалени светци". Нашият народ също има такива, което важи и за съвременната действителност. От ефира ни заливат с англоезични думи и изрази а латинската азбука се използва преимуществено. Например, защо на екипите на нашите спортисти надписите не са на кирилица. Така, че не е правилно да обвиняваме братята си. Но братята! Кои трако-илирийски народи пишат на кирилица. Българи, руснаци и сърби. Не включвам белоруси и украинци защото те са били винаги част от Русия. Не включвам и "македонци" защото те са българи. Казвате Полша! Да, тя е славяноговоряща, но преобладаващ е хазарският произход на населението, както и в Западна Украйна. Други славяноговорящи държави са Хърватско, Словения, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Словакия, Чехия и Моравия, наричана от чехите Ческа Морава със столица Бърно. Чехите и словаците са също хазари , останалинте страни са били окупирани от Автрийската империя, където и до днес преобладава семитския фактор, поради което те пишат на латиница. Твърдението Ви, че за 500 години робство българският език е "почти непокътнат", за мен, въпреки, че не съм лингвист е пресилено. Българският език е пълен с турцизми в думите от битов характер и с чужда терминология в другите сфери. Турцизмите са особено осезаеми в източната част на страната. Освен това, в България има много наречия, които като "македонския" език при политическа подкрепа, могат да станат отделни езици. Да, руският управленски семитски елит е говорил френски, но не и обикновения народ и това никак не е променило езика. Смятате ли, че Борис-Михаил е българин? В България и до днес управляват небългари, а Георги Тертер е бил печенег. Мисля, че в случая политизирате нещата. Защо след 1 век от новат ера царските надписи са били с гръцка азбука и това не Ви ли напомня за днешните дни. Мощтната Византия е оказвала влияние върху България и надписите са правени с "по-прогресивните" гръцки букви поради факта, че официалният език в империята е гръцкият. Такова нещо виждаме и днес в България. Певците ни пеят на английски език, документите се изготвят на английски език, при постъпване на работа ви искат някакъв "западен" език. Масово българите напускат страната, а наследниците им вече не се смятат за българи и нямат българска душевност. Нищо не се е променило. Само начина на асимилиране е по-префинен.

   Изтриване
  5. Имах намерение да напиша подобно опровержение на г-н Невенов. Мисля, че коментарът му има политическа русофобска мотивация.

   Изтриване
  6. г-н Анонимен25 май 2018 г., 14:11 ч. , прав сте за критиката ви и изказването за това че и при нас има голямо наличие на чуждици.Но ако бяхте внимавали в това което е написано,щяхте да забележете че споменах ,"почти непокътнат".Тоест имаме несъмнено примеси но като цяло езикът ни е бил много по-близко до онзи "стар църковен славянски" както го наричат вечно признателните ни "братя". Разбира се знаем ,че езикът който днес използваме е бил ревизиран и променени то не веднъж.Г-н Серафимов би казал,че това е била нужна модернизация на езикът.Аз лично смятам ,че е нещо наложено,за да може Руският,да е по-близко до онзи стар бългаски,от колкото българския.Така може спокойно да се твърди ,че езикът е славянски а ние българите ползваме просто една негова версия.Това е моя си спекулация,но за мен фактите сочат това.

   Иначе надявам се правите разлика между ситуацията,когато един народ доброволно се отказва от езика си под културно влияние,и тази в която народът го прави от нужда под нечие робство.Като при втората е по-вероятно и пълната замяна на езика.Както е било в 1век от новата ера,както вие споменавате.Както и аз споменах впрочем.
   Така,че кой е бил по-верен страж на езикът през онзи период?Онзи които доброволно го е оставил да гние и да го заменя с чужд,или онзи които въпреки репресията го е запазил. И да, нормален процес е когато има културно влияние,чуждици да се наместят в езикът на народа.Но нормално е и при дълго робство този език или да изчезне или да се превърне в нещо както г-н Серафимов спомена "обредна" писменост.Не нормално е при дълго робство езикът да се запази.Това е постижение на духът на един народ което е достойно за уважение и многократно превъзхожда по сила това на Руснаците,поради факта ,че те далеч не са били под 500г робство.Вие с твърдението си ,че това са естествени процеси,омаловажавате постижението на народа който не се е отказал от езика си въпреки че е имал всички възможности за това(а и някой са го правели,знаем),и го приравнявате като постижение с това на руснаци и други които доброволно се отказват то чисто "славянски" думи в името на модата.За ситуацията днес аз не говоря,понеже днес ,благодарение на технологиите и на интернет, културното влияние на едни страни спрямо други е в стотици пъти по силно от колкото когато и да е било преди.Общо взето темата е дълга и с много разклонения.Но фактите са ясни:кой е бил по-лоялен към запазването на езикът,онзи който в разцвета си внася чуждици в него,или онзи които в репресия и робство успява да го запази въпреки наложената му ситуация да приема чуждици.Да смятаме ,че това е естествен процес и затова да не показваме нещо за което трябва да сме горди,според мен е глупаво.Стига сме си свеждали главите,за да запазим достойнството на "братята" Руснаци,които далеч не ни отговарят със същото отношение.Ако беше така ,критиката ви ,че това са "дребнави закачки" щеше да е на място.А за този и онзи народ ,че бил хазарски,нямам коментар.Стува ми се пресилено да казвате ,че почти цяла источна Европа е "предимно Хазарска" но това може да е от моето невежество по етническия и генетическия състав на тези държави.Нещо с което навярно вие сте добре запознат.

   Анонимен25 май 2018 г., 18:03 ч. Хайде стига вече с тоя русофилизъм и русофобизъм.Когато защитавам правотата на Русия и руснаците съм русофил.Когато ги критикувам съм русофоб.Ама че малоумие.Тези думи се ползват само от хора русофили и русофоби,на които безумната любов или омраза към този народ ги заслепява.Едните не дават гък да се каже за руснаците,другите пък не спират да прехвалват.Ама че тъотия.Моите коментари и критика са на базата на истината такава каквато я виждам,според моите знания.Мисля ,че не трябва да слугуваме на русофилство или фобство а на истината.А истината настоява,нередностите и несправедливостите да се кажат,а постиженията да не се премълчават.Следователно един ден истината настоява да сме русофили а друг русофоби.Замислете се над това.

   Изтриване
  7. Уважаеми господин Невенов, мисля, че страдате от синдрома на слабия, желаещ да изглежда значим. Оставям настрана русофилия и русофобия, към което явно имате афинитет,но нито по територия, нито по население, нито по достижения можем да сравняваме двете сегащни държави. Но по-същественото е, че Вие опонирате на това, че "славянски" страни от Източна Европа са хазарски! Смятате ли, че след като Светослав Киевски е унищожил хазарската държавност е унищожил и населрението и? Аз не мисля така и това население е преминало и в съседни територии. Погледнете знамето на Полско-Литовското княжество от онези времена. Нарича се "лелива" и е изпълнено с шестолъчни звезди на Давид и полумесеци! Защо ли? Може би не знаете, че Западна Европа е наречена "Еврейсия Съюз" много преди създаването на Европейския съюз. И защо звездите в знамето на Европейския съюз са петолъчни звезди на Соломон, а броят им е 12, което не е броя на съучредителките на съюза нито сегашния брой страни членки. Но и годината има 12 месеца, както и циферблата на "швейцарските" часовници има ход от 2х12 часа! И "нефилимите" от Шумер са управлявани от 12 мъже и 12 жени. А праотеца на семитите Авраам е роден в шумерския град Ур. И винаги, включително и сега, когато тече 3 хибридна световна война, противостоянето е между траки (наричани още пеласги, илирийци, скити, сармати, хуни)и семити (евреи и араби). Дали мислите така или не е без значение, но нещата в света ясна сочат това положение. Статукво няма, то постоянно се мени.

   Изтриване
  8. Прието е, че Теофилакт Симоката, пише: "Sclavos sive getas hoc enim nomine antiquatis apelati sunt” – „СКЛАВОС бивши Гети както им е древното име” .
   Прави впечатление че:
   1. Цитатът е на латински, докато произведението Historien е писано на старогръцки език - началото на 7 век. По всяка вероятност популярният цитат е от изданието Theophylacti Simocattae historiae , гр. Лайпциг, 1885.

   2. СКЛАВОС......, НЕ Е СЛАВЯНИ – въпреки, че дори в интернет го превеждат като славяни.
   3. Огледалния прочит на склавос e СОВАЛКс , ако се прочете така, то цитата на Симоката добива смисъл на "местещите се (мигриращи ежегодно) бивши Гети........" и много добре се свързва както с останалата част от текста на историческото произведение Historien, така и със сведенията за Гетите през 6 век от Р. Хр.
   4. СОВАЛК - ст.-бълг. СОВАТИ.
   5. Совна се , со̀ввам се - Разг. Преминавам бързо, леко някакво разстояние; мярвам се; показвам се и се скривам бързо.
   6. За дума „Славяни” чак до Венко Прибоевич – близо 10 века по късно, няма запазени сведения. Срещат се всякакви други фонетично по-близки или не толкова.

   Изтриване
 5. Знака IYI от т. нар. розета от Плиска е силно изопачен! Ето как изглежда същия знак от чертежа на Бешевлиев: http://promacedonia.org/vb/vb_sn07.jpg
  И ето я самата розета, вече обърната в желаната посока: http://www.palitrabg.net/55zv_files/image002.jpg
  Знака от опаковата страна се различава доста от желания т. нар. "прабългарски" знак IYI, средната черта е доста по дълга, и ъгъла между двете разклонения на Y-то е много по-затворен, а самото разклонение, сравнително по-високо. Самия знак е доста грубо надраскан, което може и да значи че е къснодобавена скица... Изобщо няма и доказателства за неговата пространствена насоченост.
  Всъщност за т. нар. "прабългарска" принадлежност на тоя "всевишен" знак доказателствата са същите като за "прабългарския" бог Тангра (което ще рече Бога Бог!). Подобни знаци са намерени при различни археологически находки в стария свят, принадлежащи на различни народи, което значи че знака IYI въобще не е толкова български за колкото ни се представя!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знакът IYI има много варианти и просто не съществува критерии, по който да определим кой вариант е най-правилния.

   Знакът IYI може да е познат и на други народи, но най-дълга традиция има при нас, това е факт, който няма как да пренебрегнем. Не можем да пренебрегнем и това, че най-рано този знак го има на Балканите.

   Изтриване
  2. Подобен знак IYI надраскан на някой камък, и да го намериш в Шотландия от преди 20 хилядолетия, пак няма да значи че всички подобни знаци произлизат от Шотландия... Въпроса е не колко вероятни такива "IYI" знаци има, а колко са всъщност безспорните такива! И те определено по нашите земи са много малко... Аз съм го виждал самостойно тоя знак само на някакъв камък от градежа на Плиска, всички останали такива знаци са всъщност част от по-обширни знакови паметници (примерно, част от т. нар. "прабългарско" рунно писмо)... Т.е. Ако тоя знак наистина е бил толкова важен за нас, той изобщо е щял да има не само подобно разпространение като на кръстта, ами той е щял да се среща много повече пъти самостойно и добре изрисуван! Фактите обаче говорят за друго, и то е че нито траки, нито славяни, нито т. нар. "прабългари" са имали този знак за нещо повече от това което е, знак надраскан на 5-6 камъка, а не както съзнателно ни се втълпява, че бил сакрален знак.

   Изтриване
  3. Ако историята се пишеше въз основа на това какво му се чини на този и онзи, то хаосът щеще да е невъобразим. Всеки има право на лично виждане, но за да го наложи се иска доста повече от мрънкане.

   Това, че знакът IYI е най-древена на Балканите по принцип не доказва нищо, но като се добави друг факт, а именно това, че като цяло населението на Тракия от времето на Античността може да се приеме за потомци на хората населявали земите ни през Каменната епоха, вече положението е различно. Вижда се, че едни и същи хора ползват знака в различни епохи, а това се нарича традиция.

   Тази традиция не прекъсва през 681-ва година. С идването на свободата, древният знак, явно притежаващ сакрално значение, започва да се употребява по-често. От работите на д-р Методи Попов става ясно и това, че след 681-ва година няма сериозна промяна на населението на земите ни защото повечето българи спадат към понтийския тип - антропологичния тип към, който траките от времето на Античността спадат.

   За това, че на IYI се е гледало като на сакрален знак съдим по присъствието му върху оброчни хлябове, а и по факта, че IYI е включен в хералдиката на някои български владетели. Днес доста хора са в плен на чуждопоклонничеството, но в миналото не е било така, своето се е пазело ревниво.

   Изтриване
  4. "Ако историята се пишеше въз основа на това какво му се чини на този и онзи, то хаосът щеще да е невъобразим" - ми то действително всеки историк си пише това което му се иска да бъде. Така и със знака "IYI", на нашите юнаци им се иска той да бъде вековен "прабългарски" знак, и той действително стана такъв!
   Това че се среща по някои оброчни хлябове нищо не значи.
   Не ти ли е хрумвало тези древни начертани наподобяващи "IYI" знаци да са имали друго значение? Примерно, да са имали числена стойност, защо не?
   Не съм виждал знака IYI върху гербовете на ни един от нашите владетели. Както посочих факта е че т. нар. знак "IYI" почти няма самостойна употреба, среща се заедно и с други т. нар. "прабългарски" руни, което значи че не е имал по-особено значение от останалите рунни знаци.
   Аз сега един въпрос, защо този знак, като е толкова свещен за нас, който се среща по няколко т. нар. "прабългарски" находки, престава да се употребява в по-късни времена? Цяло хилядолетие нямаме спомен за подобен "всевишен" знак, а сега изведнъж изникна у някакви уж "патриотарски" организации, как стават тия неща?

   Изтриване
  5. Пак даваш лично мнение и то неаргументирано :)

   Оброчните хлябове са били важни за българина, случайни символи не са се ползвали. Щом смяташ, че знакът IYI може да е имал числена стойност, докажи го, иначе си остава волна спекулация.

   Прочее, не си оборил аргументите ми :) Прочети ги отново и кажи къде бъркам:
   Това, че знакът IYI е най-древена на Балканите по принцип не доказва нищо, но като се добави друг факт, а именно това, че като цяло населението на Тракия от времето на Античността може да се приеме за потомци на хората населявали земите ни през Каменната епоха, вече положението е различно. Вижда се, че едни и същи хора ползват знака в различни епохи, а това се нарича традиция.

   Тази традиция не прекъсва през 681-ва година. С идването на свободата, древният знак, явно притежаващ сакрално значение, започва да се употребява по-често. От работите на д-р Методи Попов става ясно и това, че след 681-ва година няма сериозна промяна на населението на земите ни защото повечето българи спадат към понтийския тип - антропологичния тип към, който траките от времето на Античността спадат.

   Изтриване
  6. Примерно, аз сега смятам че всевишния български знак не е IYI, а е един друг често срещан знак, наподобяващ според мен глава на овен, среща се тук: http://macedonia.kroraina.com/vb/vb_sn05.jpg - шестия по ред знак.
   Тук е обърнат на една страна:
   http://macedonia.kroraina.com/vb/vb_sn02.jpg
   Тук е в съчетание с грубо начертан "IYI":
   http://macedonia.kroraina.com/vb/vb_sn03.jpg
   И тук:
   http://www.prostori.com/images//2014_2/Obr_2Nadpis_ot_Shudikovo.jpg
   Аз сега мога да създам теория че въпросния знак е нещо много свещено в нашата традиция, и ще почна да правя оброчни хлябове с издраскан такъв знак за да докажа колко древен и колко свещен е за нас, ще изнамеря такъв драснат тракийски или още по древен такъв знак на балканите, и готово! Вече великия наш знак ще бъде овеновата глава, защото сме големи инати :)
   Науката не се прави така, за да се докаже че един знак наистина е бил свещен за нас, са нужни стотици повече такива, отколкото има намерени знакове "IYI" по нашите земи. И то в един доста по-дълъг и непрекъснат период от време, а не тук-таме преди 3 хилядолетия, и тук -таме миналото хилядолетие. За да се докаже стойността на такъв знак той трябва да се среща в самостойна употреба, или да изпъква сред други знаци. За съжаление не е такова положението с "IYI", което значи че появилия популярност сред българите въпросен знак в мащабите на популярната еврейска давидова звезда, или на ислямския полумесец е нищо повече от една мистификация! Защото този знак не е така разпространен нито като еврейската звезда, нито като ислямския полумесец, нито като някой друг световно признат символ!

   Изтриване
  7. Павле, забравил си да пуснеш един мой коментар.

   Изтриване
  8. и аз съм малко в тоя лагер за символа.Сакаш повтаряте че е свещен,понеже поколение българи израснаха а и ние израснахме с идеята че той е свещения символ на бог Тангра(бога на българите).
   Много патриоти и родолюбци го приеха за свой.Как се казва на тези хора ,че всъщност той не е с нищо по-важен от другите руни.Ако това наистина е така разбира се.

   Изтриване
  9. Поне това е което знам за тоя знак. Самостойно го има само на един камък от градежа на Плиска. При т. нар. Розета от Плиска знака е доста грубо надраскан, което най малко може да се каже че е странно, защото той може да бъде късно начертан. Всички останали примери с IYI доказват че това е нещо като рунен знак, защото е в съчетание с други рунни знаци.

   Изтриване
  10. Стамен Михайлов и Веселин Бешевлиев имат разработки, в които е посочено къде и в каква честота се среща знака IYI. Когато се спори по даден въпрос, първо трябва да се извършат проучвания, иначе не става.

   Изтриване
  11. До Nikola Nevenov26 май 2018 г., 17:00 ч.

   Г-н Невенов, едва ли някой може да каже с абсолютна сигурност какво е значението на IYI, но факта, че у нас има традиция от около 7000 години, а и употребата на IYI като хералдически знак, показва, че можем да говорим за свещен символ.

   Изтриване
  12. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
  13. Знакът IYI се чете "ИГИ". Среща се и в титлата на българския владетел "KANACYBIГI" - от гръцките текстове директния превод е "архонт от Бога поставен" и е първоизточник на думата "княз". Реално се чете "кан-аз-юв-иги" или "кан-аси-в-иги" - не знам кое е по-вярното.

   Ще попитате защо "от Бога поставен" - ами защото "Иг" е едно от имената на Один, а "Игдразил" или "коня на Один" е Световното дърво почитано от Асите и Викингите. Знакът сам по себе си представлява това дърво (както се и вижда).

   След като българският народ е изселен от Александър Македонски от Бурса към Северно море те занасят на тамошните племена (в Дания) не само писменост, но и религия. Местните започват да ги наричат "Аси" или както е по скандинавски "Aesir", но това е екзоним.

   Да, символът е свещен и има религиозно значение и да наистина е много древен. Разпространен е бил на много места из Европа. Това е, което аз съм разбрал и разтълкувал за него.

   Изтриване
  14. Нямам сведения за Иг като алтернативно име на Один. За четенето на IYI като иги също се съмнявам защото този знак го има около 3000 години преди формирането на азбуката, няма как да сложим каруцата пред коня.

   Изтриване
  15. до Nikola Nevenov27 май 2018 г., 1:11 ч.

   Г-Н НЕВЕНОВ, ДЪЛЖА ВИ ИЗВИНЕНИЕ ЗА ИЗТРИТИЯ КОМЕНТАР!
   НЯМАМ ПРЕДСТАВА КАК СЕ Е ПОЛУЧИЛО...

   Изтриване
  16. Ами ако търсите източници в случая моя пост ги съдържа сам по себе си.
   1. Имената на Один могат да бъдат проверени абсолютно навсякъде в интернет пространството, дори в Уикипедия.
   2. Това, че един знак се е формирал преди писмеността не значи, че той не може да има име и да бъде наричан по някакъв начин. Дори като визуален символ в началото той има значение и някакво наименование, което в последствие е предадено в писмен вид - както впрочем с абсолютно всичко останало. Това няма общо с писмеността има общо с говора.
   3. За преселението това и вие го знаете - Кратко житие на Климент Охридски.

   Останалото е просто анализ на фактите. Това е.

   Изтриване
  17. Г-н Делов, когато аз желая да представя виждането си като вярно, представям и точни данни. Моля Ви, дайте някаква податка към научна работа, в която са споменати сведения от стар ръкопис съдържащ алтернативното име на Один.

   Относно свещените символи и писмеността ще кажа отново това - не можем да впрягаме каруцата пред коня. Прочее, най-древната стойност на знака Y в ранната азбука, не е Г, а В.

   Вижте тук http://proel.org/index.php?pagina=alfabetos/feniarca

   Изтриване
  18. Г-н Серафимов, имената на Один не съм си ги измислил аз. Те са цял списък и са от много отдавна изследвани от западната историография и както споменах могат да бъдат намерени навсякъде, но щом желаете конкретни източници ще Ви дам:

   1. Секцията "Skáldskaparmál" от Проза Еда на Снори Стурлусон;
   2. Секцията "Grímnismál" от Poetic Edda и Codex Regius (официален исландски исторически документ и основен източник за скандинавския фолклор);
   3. Карл Мортенсен (Karl Mortensen) - д-р от университета в Копенхаген издава още през 1898 г. "Handbook of Norse Mythology" в която дава цитати от запазени скандинавски текстове;
   4. John Lindow (Джон Линдоу) е професор от Калифорнийския Университет, завършил Харвард. Специализирал е скандинавски фолклор и митология. Една от книгите, които е написал е "Handbook of Norse Mythology" (ползва същото име като Карл Мортенсен) в която директно цитира "Grimnismal" и други запазени фрагменти от скандинавски поеми.

   Пак казвам, смешно е да се твърди, че аз съм си измислил подобен факт. Това са сериозни учени (не като българските) позоваващи се на напълно реални исторически документи и тези факти не само, че са напълно обществено достъпни, ами са плод на дългогодишни изследвания от изследователите на скандинавската митология.
   ----------------------------------------------------------------------------------------
   Относно "Y" - еми като гледам особено от последната таблица в статията предоставена от Вас, където знаците на различните езици са сравнени това е "гамал". Поне аз така го виждам и на Арамейски, Пунически, Сириакски, Набатейски, Палмирски и т.н.

   Изтриване
  19. Г-н Делов, прочетете по-стария ми коментар внимателно! Даже не съм намеквал, че измисляте неща, поисках само точна информация.

   Погледнете по-внимателно и таблицата, към която Ви дадох линк. Знакът Y отговаря не на гамал, а на ваин, уаин.

   Относно името Иг (или може би Yggr?), то няма как да принадлежи на представител на дедите ни по простата причина, че за Иг няма обяснение на български език. Все пак, прогонените на север мизи са наречени българи от Хоматиан.

   Изтриване
  20. Предполагам технически грешки се случват редовно.В коментара нямаше нищо обидно или нецензурно,затова смятам ,че е станала грешка както казвате. Така ,че ще пусна отново въпроса ми за линкове(ако има такива) към разработките на Стамен Михайлов и Веселин Бешевлиев.Относно знака и неговата честота.От античността до днес.

   Изтриване
  21. Г-н Серафимов, в Skáldskaparmál Торбьорн (Þorbjörn) е цитиран със следното:

   Thor has defended Asgard and Ygg's people with strength.
   Þórr hefir Yggs með árum Ásgarð ad þrek varðan.

   Да на някои места се среща и като Yggr. Снори Стурлусон също пише, че Тор или Трор, както той го нарича е родом от Тракия. Съпругата на Один е Фрига, но това не е име - фригийката - това значи в действителност. Аналогиите между Асгард и Ас-град, при положение, че "гард" е със значението на оградено/защитено място (град) няма нужда да ги коментирам.

   Относно таблицата тук идва спора голяма или малка е буквата.
   ܓ - гамал на сириакски - гама на гръцки - малка буква;
   Y - "waw" на финикийски (еквивалент "в") - ипсилон на гръцки - главна буква.
   Впрочем единствено и само на финикийски Y е "в".

   Но реално прилики има и с други знаци:
   𐡊 - "кап" на арамейски (еквивалент "к");
   𐤍 - "нун" на финикийски;

   Такива таблици има много и сравнения колкото човек иска, както и приликите с различните букви от тях.

   За Иг не е нужно да има обяснение на български език. Имената на много богове и сакрални понятия нямат обяснение на много от езиците на народите използвали ги. Реално погледнато и християнството не е наше, нали така. Тук не говорим за произхода нито на Иг, нито на самия знак IYI, ами за тяхното използване. Знакът сам по себе си може да е възникнал преди много хилядолетия в земи изобщо нямащи нищо общо с нас, както и думата Иг може да е просто скандинавско название/понятие наложило се в речта.

   Изтриване
  22. А пък Псел нарича тюркоезичните късни номади, мизи, гети и трибал, но това не означава, че е истина нали?

   Изтриване
  23. Само едно свидетелство не е достатъчно, в никакъв случай. Виж, ако в продължение на 1100 години, различни автори поставят знак на равенство между мизи и българи, това вече трябва да се вземе на сериозно.

   Изтриване
  24. До Andrey Delov28 май 2018 г., 1:22 ч.

   Г-н Делов, за мен няма съмнение, че стари балканци са повлияли населението на Северна Европа, но все още не мога да намеря убедителни аргументи за това, че IYI е свързан с едно от алтернативните имена на Один.

   Да, възможно е Игр да е по-късно скандинавско название, но то във всеки случай е възникнало след появата на знака и не виждам как може да се свърже с него.

   Изтриване
  25. До Nikola Nevenov28 май 2018 г., 0:10 ч.

   Да, грешки стават, но тази не мога да си обясня защото по принцип преди нещо да бъде изтрито, излиза предупреждение, че действието не може да се коригира. Опасявам се, че блогът ми е хакнат отново и някой се опитва да пречи като премахва съвсем нормални коментари.

   Май трябва да си потърся друга платформа за изява...

   Изтриване
  26. Пак ли ще си търсиш друга платформа, както през 2013 г., явно и тука те разбраха, че не си съвсем наред?

   Изтриване
  27. Броят на читателите не зависи от платформата, нито от злобните подмятания на троловете :)

   Изтриване
  28. Тя платформата не зависи и от фалшификациите на луди писачи Спаро. Започнал си да проумяваш, че с лъжите ще е до време и тая работа не ти се отдава много, както на Лъки да е водещ...

   Изтриване
  29. Абе колеги, вършете си работата, да не се налага аз да съм водещ, а Павел да пише по въпросите на българската история...

   Изтриване
 6. Да живей България! Господи, пази родолюбците!

  ОтговорИзтриване
 7. Това ли е доклада за четенията на ДК Ганчо Ценов? Не че е лош, ама много неща предъвкваш и става скучно, сигурно за това читателите ти намаляват 😃

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това от „Алфа Ричърс“ ли е, че читателите намалявали? Напротив, много нови хора се заявяват като такива и те трябва да чуят истината. А ние по-старите – да я затвърдим!

   Изтриване
  2. Някои хорица просто се опитват да представят желанията си като реалност, нищо повече. Иронията е, че колкото повече някой твърди, че читателите ми намаляват, толкова повече расте броя на последователите ми.

   Изтриване
  3. Дифиницията между читатели и последователи е като между реалната истина и твоите писания Спаро...под всяка твоя работа има около 50 споделяния от обкръжението ти. Останалото ти твърдение, че те четат е кьорфишек.

   Изтриване
 8. Проф. Асен Чилингиров: Произходът на паметниците на руската средновековна култура е България (ВИДЕО):

  https://portal12.bg/publikacii/prof-asen-chilingirov-proizhodat-na-pametnicite-na-ruskata-srednovekovna-kultura-e-balgariya-video

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
 9. Поздравления за хубавия материал! Жив и здрав да си!
  Камен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте и поздрави за поредният "добър матрял"! Днес 25.05. гледах сутринта по босфор тв г-н Антон Дончев. Той твърди, че нашите духовници са отишли да спасяват духовно венетите с един куп книги за които трябвало да са се заколят и обработят кожите на 100 000/ сто хиляди / крави за да бъдат изработени. И както изглежда успели! Щом и до днес говорят на Български език / според руските учени думите в руския език били 55 % български /. Ще ми бъде интересно какво знаете и мислите за това?
   Поздрави!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  2. За българското влияние върху руския език е писал още през 1923 година съветският лингвист Макс Фасмер. Доста по-рано от него, Юрий Венелин нарича българите учители и наставници на Русия. Днес Руската Православна Църква признава важната роля на Киприян Българин в консолидацията на Русия.

   КИПРИАН БОЛГАРИН

   Киприан родился в 1330 году в древней болгарской столице Велико Тырново...Болгарин Киприан - одна из самых колоритных личностей восточного Православия второй половины ХІV века...С исключительной энергией, умело и тактично митрополиту Киприану удалось объединить в церковном отношении бескрайные русские земли Великой Руси, Малой Руси и Литвы и подчинить их своей власти. Он много сделал для сближения князя Витовта с Великим московским князем Василием Дмитриевичем, который женился на дочери Витовта Софии. Киприан лично встречал Софью и ее свиту.

   http://www.pravoslavie.ru/put/060926143057.htm

   Изтриване
  3. Една от версиите за произхода на княгиня Олга (с рождено име Елена) е, че тя е внучка на княз Борис.В книгата си за Цар Симеоновия съборник проф. Чилингиров пише, че тя е изпратена в Киев заедно с високопоставен свещеник и българска църковна литература. Както и че векове наред (нямам точен спомен, но сигурно до времето на Петър I) над 90% от цялата руска литература представлява издания или преводи на старобългарска литература. Като някои неща не са в състояние да преведат и ги използват и до ден днешен на български. Например обръщението "Отче наш", което е типично за българския език и отсъства в руския език.
   Княз Борис приема нашата църква да мине под шапката на Цариградската за да защити държавата. Но синът му Симеон има основна роля за разпространението на българската писменост и култура сред близките ни народи. И това според мен е най-голямата му заслуга към България, а не толкова войните, които е водил. Въпреки, че Византия "покръства" наново русите след нас и през 15 век цялата и оцеляла администрация отива в Москва, руснаците и до ден днешен пишат на нашата азбука и казват "Отче наш" на български, а не на гръчки или латински. А покрай тях и много други народи в Азия използват кирилицата.

   Изтриване
  4. Олга си е древно тракийско име, има речен бог Олган, има и фригийска планина Олгасус. В такъв случай е напълно възможно княгиня Олга да е потомка на княз Борис.

   Гърците вършат страшни поразии в Русия, нека не забравяме, че във вените на Иван Грозни тече гръцка гръв...

   Изтриване
  5. Ако е вярно казаното за княгиня Олга, майка на киевския княз Светослав, мисля че имаме достатъчно основания да си посипем главата с пепел!

   Изтриване
  6. Защо е нужно това? Кампанията на киевския княз Светослав несъмнено е един от факторите допринесли за падането на България под римска (византийска) власт, но силна държава не се събаря с един удар, а и войните не се подготвят за един ден.

   Рим (Византия) постоянно прави планове как да унищожи държвата на дедите ни. Аз лично свързвам смъртта на Симеон Велики със заговор, несъмнено след кончината на този владетел, чуждите агенти у нас са се активизирали, дошли са и нови. Държавата ни е била отслабена и поради тази причина не е успяла да удържи нападението на русите (украинците).

   Светослав избива много благородници, възможно е това да е направено, за да се всее страх, но е възможно и хората да са били ликвидирани поради това, че служат на Рим (Византия).

   Пак казвам - кампанията на Светослав е един от основните фактори за упадъка на Българското Царство, но Светослав е този, който унищожава Хазарския хаганат. Ако мощта на хазарите не бе сломена, те щяха да затрият напълно Дунавска България както затриват напълно Стара Велика България.

   Хазарите са и тези, които държат подчинена Волжка България до времето на Светослав. Едва след победата на Светослав над хазарите, Волжка България се превръща в силна държава, но колко български благородници са затрити там от хазарите, няма да разберем никога.

   Изтриване
  7. Аз мисля, че България започва да запада и да губи територии когато княз Борис сяда на престола с помощта на Исбул, на армията, действие което днес наричаме военен преврат, без да е бил избран от съвета на близките. Това води до разцепление сред българските боляри, като голяма част от тях оттеглят подкрепата си за новия владетел. Това води до намаляване на територията и мощта на контролираната от българския владетел държава, със всичките условности на тогавашната държавна организация.Мисля, че преди всичко става въпрос са територии преимуществено на север от Дунава, където държавническата традиция е с 500 години по-стара, в сравнение от тази на юг от Дунава.Егото на княз Борис и стремежът му към власт на всяка страна е двигател на тези събития. Това е човешка черта, но не е държавнотворческа постъпка.През онези времена, личният пример и моралът на владетеля, неговата способност да обединява интересите на богатството и подчинените му маси, са основа на държавната мощ. Умението да надъха войската преди битка и личният авторитет са изключително важни. Но узупаторът на престола, неподкрепен от близките и болярите, за да укрепи властта си прибягва до терор и насилие над болярите, което още влошава ситуацията. Приказките, че Борис е "наказал" противопоставящит се на "покръстването" боляри са пропаганден мит. Митове има има нашата история, не само в гръцката, и искаха и т.н. Вие, г-н Серафимов също сте писали, че покръстване няма, а само смяна на символа на вярата. А такава смяна няма как да не разклати самите устои на българската традиция и идентичност, на българския дух.Обезверените и объркани българи не са силна опора. Всъщност княз Борис има нужда от една страна да укрепи властта си с приемането на Колебания символ на вярата, както и да намали натиска от страна на двете християнски империи. Натиска който той не може на неутрализира както са правили владетелите преди него, например Крум и Омуртаг. Известно е, че православието възниква без участието на тракийски(български) духовни лица. Те не са били поканени през 381 г. в Константинопол. Православието по своя произход е чуждо за българите течение в християнството, което в борбата си за власт в империята, която е основна движеща сила на всички държавни и религиозни процеси, се обявява против тогавашната хегемония(от трети до шести век) на траките(българите) в Константинопол. Политическото говорене на православната християнска секта, няма как да замаже простата и достатъчно прозаична истина за причината на възникването на православието, а именно борбата за власт и съответно материални блага. Това движи света още от времената на Авел и Каин.Останалото е от Лилавия. И тогава и днес. Както казва българската поговорка: Не слушай какво говоря, а гледай какво правя, казъл попът. Всички насилствени и нестествени процеси са пагубни за развитието на човешкото общество.Например комунизмът(социализмът).Резултатите винаги и навсякъде са трагични и плачевни.

   Изтриване
  8. Уважавам мнението на другите хора, но нека разгледаме подробно фактите:

   1.След времето на Борис I държавната ни територия нараства, при Симеон Велики, Сърбия е част от Българското Царство, малко остава войската ни да превземе и Константинопол.

   2.След времето на Борис I гръцките духовници са изгонени и на тяхно място са поставени български духовници, които проповядват на български език. Така е спрян процесът на гърцизация на българското общество. Официалните надписи вече са само на български език.

   3.Това, което наричаме Златен Век - епохата на Симеон Велики, би било невъзможно без действията на Борис I.

   Не зная колко добре познавате Православието, а и до колко добре познавате другите течения. Едно ще Ви кажа обаче - по времето на тоталитаризма се признаваше, че благодарение на Православната църква сме успели да запазим националната си идентичност. Изводите ги оставям на Вас.

   Изтриване
  9. Действително не можем да отречем ролята на църквата за запазване на националната ни идентичност. И може би е по-добре да има православна църква, отколкото никаква. Но не е нужно чак токова добре да познаваме Писанието, за да разберем, че официалната църква е само бледо отражение на чистото християнство с откровено нарушаване на негови основни истини. В този смисъл Богомил е прав, че може да я нарече секта. Православната църква не може да даде силата на първоначалното учение, зацапана с византийските измислици. Тя не е истинската църква на Исус, но едва ли би намерила сили да се реформира. Нашият мил днешен патриарх е като нейно олицетворение. Надежда няма, понеже предсказанието говори точно обратното, но остава всеки да вземе Книгата в ръка и да се роди отново, както пише в Нея.

   Изтриване
  10. Коя религия се е запазила в оригиналния си вид, при коя религия няма разцепления и сериозни изменения? Според мен християнството е пасвало най-добре на мирогледа на дедите ни и поради това те са го приели векове по-рано от другите европейски народи.

   Изтриване
  11. Ех, това Писание Спаро, ми то идва от твоите деди евреите.

   Изтриване
  12. Недобронамерени човече,

   Какво искаш да внушиш със семплото си коментарче? Дори и дедите на Г-н Серафимов да бяха евреи! Прадедите на евреите са били читави хора и затова Бог ги е имал за свой народ. Впоследствие с времето техните наследници се отдалечават от Бога с делата си дотам, че отхвърлят с пренебрежение Божия дар за спасението на човеците. Е, а дедите на Г-н Серафимов го приемат с благодарност, поради което се излагат на недоброжелателна омраза. Можеш ли да обясниш ти самият къде се ситуираш в това историческо развитие?

   Изтриване
  13. Много ми е интересно как някой определи, че съм с еврейски корени :) Oт моя род има немалко хора посветили се на духовния живот и станали свещеници и калугери...или следването на Христовото учение е доказателство за еврейски произход :)

   Изтриване
  14. Много просто по собственото ти име, което не е типично българско за древността.

   Изтриване
  15. Според Иво Христов 80% от българите са дебили. С това разбира се не съм съгласен, но дебили определено има и не е нужно да ги търсиш, те сами се обаждат :)

   Изтриване
 10. Здравейте,
  Четейки публикацията и взирайки се в глаголицата просто като форма, тя много силно ми напомни на етиопската писменост. Поразтърсих се в нета и попаднах на една публикация в друг български блог:
  http://alexandradelova.blogspot.cz/2015/02/blog-post_43.html
  Там пък, попаднах на илюстрация на коптска азбука, пубикувана в Middle Egyptian, James P. Allen, издани на Кеймбридж. Ето и линк към самата книга Middle Egyptian в PDF вариант, самата коптска азбука е на страница 17:
  http://www.hist.pku.edu.cn/person/yanhaiying/pdf/middle%20egyptian.pdf

  Поздрави,
  Кристиян

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има и други азбуки, които по форма напомнят глаголицата. Това са грузинската и арменската писменост

   http://proel.org/index.php?pagina=alfabetos/georgian

   http://proel.org/index.php?pagina=alfabetos/armenio

   Никоя друга писменост обаче не показва толкова много съвпадения с форми и звукова стойност с глаголицата, както древните критски писмености.

   ПРОИЗХОД НА ГЛАГОЛИЦАТА – НАЙ-ДРЕВНАТА АЗБУКА

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/05/blog-post_19.html

   Поздрави!!!

   Изтриване
  2. Благодаря много! Осигурих си приятно четиво през идните дни.

   Изтриване
 11. Драги Павле,

  БНТ днес – Премиерът при папата: Бойко Борисов отново подчерта и огромния принос на българския народ за разпространението на славянската писменост и култура: „Просто е имало години, в които това не е било хубаво да се говори. И ще ги питам ЗАЩО СЕГА НЕ ГО ГОВОРИМ. ЗАЩОТО СЕГА ДРУГИ ДА НЕ РАЗСЪРДИМ СИГУРНО. Така че българите могат не само да се гордеят, но и ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ПРИЗВАНИ ДА НАКАРАМЕ ИСТОРИЦИТЕ ДА РАЗКАЖАТ МНОГО ПО-ДОБРЕ НА ДЕЦАТА, НА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, ДА ГО ПОМНЯТ ТОВА НЕЩО.“

  Тук се изказа мнение, че почитателите ти намалявали, но има вероятност премиерът да следи блога ти. Моля те да коментираш неговите думи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм гледал интервюто, но думите на премиера са повод за размисъл на тези, за които се отнасят... Ние няма кого да разсърдим ако аргументирано и културно представим истината. Ще загубят само тези, които са изградили кариера поддържайки лъжи, а тези хора явно все още разполагат с власт и спъват работата на младите учени.

   Изтриване
  2. Както на времето Людмила Живкова имаше кого да разсърди, поради което животът ѝ беше насилствено отнет, така и ние сега има кого да разсърдим! Има вероятност премиерът да знае някои неща от баща ѝ. Поради това обстоятелство ние сега трябва активно да действаме, защото едва ли ще се получи за в бъдеще по изгодна политическа ситуация, вместо да чакаме всуе покаяние от лъжливите учени. Това беше моята мисъл!

   Изтриване
  3. Не мисля, че ще дойде покаяние от страна на тези, които са организирали поддържането на лъжите. Та това е признание за участие в геноцид! Тези хора не са нито глупави, нито свити и срамежливи, те ще хапят до последно и до последно ще твърдят, че са прави, защото признаят ли вината си...става лошо за тях.

   Изтриване
  4. Ще се разбере ли най-накрая, кои са тия виртуални организатори на "лъжите и геноцида"?

   Изтриване
 12. https://trud.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B8/

  ОтговорИзтриване
 13. Привет, Павеле,

  и поздравление за доклада. Ти се научи да пишеш в научен стил, каквито бяха основните обвинение към теб от страна на нашите учени, но те не се научиха да мислят практично и логично...
  Традицията по отношение на писмеността по нашите земи е впечатляваща. Има още и други сведения като това на Йордан Хаджиконстантинов за писмеността и знаците в храма на северните славяни, откъдето и самите финикийци видели писмените знаци.
  Традицията на глаголицата е особено силна в Западните Балкани, в Хърватия има дори издигнат паметник на глаголицата. Там тя е официално използвана чак до 17 век. Но именно там е родното място на св. Йероним, за който се казва че изобретил буквицата (глаголицата), като това става още през 4 век. Мавро Орбини, а и много други автори сочат именно св. Йероним като създател на глаголицата.
  И в древността целите балкани са били населени с това, което наричаме днес славянско население, като едва с идването на Римската империя започват някакви по сериозни етнически размествания на население. Илирийци и траки са били сродни народи, каквито са днес, хървати, сърби, българи.
  По отношение на готи-гети, аз лично не съм съгласен да се оеднаквяват. Трябва да се внимава много в детайлите и разграничаването. Германски общности е имало на територията на днешна Украйна, Румъния и България. Вулфила може и да е тракиец, но по вероятно е да е гот - германец. Оттам и въпросът с произхода на император Константин Велики, който говорил с Вулфила на родния му език, но това е една друга тема.
  Запазени книги на езика на траките могат да бъдат намерени в някой светъл ден, край река Йордан, където още през 6 век е имало и манастир на траките (заедно с гръцки и арменски такива), където те са служели и са приемали съотечественици поклонници, от родните им земи.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей! Вулфила е кападокиец, родителите му са от Сада голтина, Кападокия. Смятам, че тези кападокийци са били сродни с древното балканско население и дошлите от север готи са ги взели със себе си не като пленници, а за да ги спасят от гнева на римляните. Последните не са били в състояние да победят готите, но със сигурност биха отмъстили на роднините им.

   Това е и причината старите славени, а и Крум да "отвличат" хора и да ги карат на север.

   Имах една хубава книга за надписите от остров Рюген, но ми я задигнаха...

   Изтриване
 14. Четох в една книга за древен египет, в която пишеше че египтяните са имали три вида писменност, три нива за отделните краси, най висшите са били йероглифите които са се четяли от шаманите ли как се водят забравих, второто ниво забравих кое е, някое смесено между букви и йероглифи и за простолюдието, или обикновенните хора били звуковите знаци, букви, така че ми се струва малко вероятно този последния вариянт да не е достигнал до нашите земи под някаква форма, мисля че по цяла евразия е имало писменност още в дълбока древност, всеки народ си я е правил както му е удобно, и си я е променял за удобство и от човек на човек се е изменяла, друг е въпросът при кои народи колко се е ползвала, пиша това във врузка с хората които смятът че траките са нямали писменност, аз мисля че са били запознати със тази технология.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста народи са успели да създадат писменост независимо едни от други, а за нашите деди има предостатъчно свидетелства, че са първите европейски имащи азбука.

   Изтриване
 15. Пропуснах да коментирам скито-сарматските знаци от 1 век, открити по нашите земи. Това е една много интересна тема, понеже е свързана с т.нар. прабългари, установили се на Балканите през 7 век и дошли пак от същите земи. Тези знаци са родови тамги, на различни фамилии и родове, управлявали Боспорското царство от амото начало на 1 век от новата ера. Династичните бракове между тези боспорианци с роднините им траки, живеещи на Балканите са засвидетелствани още от това време 1 век от новата ера.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е Андрей, а интересното и, че руните се появават по едно и също време в Тракия и в Боспорското Царство.

   Изтриване
  2. Неведоми са пътищата ...!

   Винаги ме е занимавало някакво несъответствие между външността на оперната прима Анна Нетрепко и че съм чувал да била украинка. Никога не бях си поставял за цел да проверя това. Спомняте ли си статията на Г-н Серафимов за красотата на българките? Анна Нетрепко може да бъде чудесна илюстрация към тази статия не само с хубостта си, но винаги съм оценявал тази хубост като типично българска.
   Горните два коментара ме подтикнаха да издиря родното място на певицата. Останах като гръмнат! Никаква Украйна, а Югозападна Русия и то точно там, където се е намирало БОСПОРСКОТО ЦАРСТВО! Това обясни и защо е най-добрият сопран на нашето време!
   Орфей

   Изтриване
  3. Възможно е, но все пак се искат доста повече проучвания, за да може такове нещо да бъде казано със сигурност...

   Изтриване
  4. Към Анонимен27 май 2018 г., 1:02 ч. Първо правите грашка в фамилното име на певицата, а отгоре на всичко, по-скоро е наследница на хазарите, отколкото роднина на Ахил, роден около Меотидското блато. Ето защо: "А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская и австрийская оперная певица (сопрано)[3]. Народная артистка России (2008), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2004), Герой труда Кубани (2006).
   В начале певческой карьеры голос Анны Нетребко классифицировали как лирико-колоратурное сопрано[3]. Ко второму десятилетию XXI века голос эволюционировал[4][5][6] в лирико-драматическое сопрано[7][8] (по другим источникам из лирического в драматическое сопрано[9][10][11]).
   Родилась и выросла в Краснодаре в семье, происходящей из кубанских казаков[12]. Мать — инженер, отец — геолог. Там же начала заниматься музыкой и пением. Была солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров и школьников Краснодарского края[13].
   Куба́нские казаки́ (куба́нцы), Куба́нское каза́чье во́йско — часть казачества Российской империи на Северном Кавказе, населяющая территории современного Краснодарского края, западной части Ставропольского края, юга Ростовской области, а также Республик Адыгея и Карачаево-Черкесия, предшественники которых были преимущественно выходцами с юга Украины." Или точно там, където се е намирала Козария. Така, че по-скоро е еврейка ашкенази. Таланта не е свойствен само за един народ. И не използвай като псевдоним името на великия тракиец.

   Изтриване
  5. Господин анонимен 29.05, 16:25

   Обстоятелството, че съм дал името на певицата неправилно, съвсем не е доказателство, че тя произхожда от хазарите. Общоизвестно е, че масово, добри оперни певци са италианците, българите, ромънците. Вие може би ще ми дадете няколко хазарски примери? Анна Нетребко не е нито с голям крив нос, нито с клепнали уши. Ако предците ѝ са от Южна Украйна, знаете ли къде се е намирала Велика България? Мисля, че Г-н Серафимов по-компетентно може да поясни това. А има и учени, които биха могли да се произнесат дали моето вътрешно убеждение ме лъже.
   Ако имате претенции за величие, с удоволствие ще ви преотстъпя „името на великия тракиец“.

   Изтриване
  6. Казаците са християни, няма нищо хазарско в тях. Може би точно като казците са изглеждали и "прабългарите" на Аспарух, макар че това от пръв поглед не е много героично ... :)

   Изтриване
  7. Казаците не само че са християни, но са били, а и все още са най-ревностните защитници на християнството. Тези хора са ни роднини по простата причина, че и те са потомци на тракийските роднини познати на Херодот като царски скити - базилеите.

   Изтриване
  8. Към Анонимен29 май 2018 г., 20:29 ч. Учудвате ме господине! Защо смятате, че хазарите са били с големи криви носове и клупнали уши! Предполагам, че сте виждали актрисата Скарлет Йохансон. Е тя е еврейка ашкенази, сиреч хазарка. Но изглежда прекрасно. И носът и е чудесен и ушите и са прекрасни. Синеока и русокоса. А псевдонима Ви нека бъде такъв, какъвто Ви харесва, не го преотстъпвайте когато не ви го искат. По отношение на казаците, това, че изповядват християнство не може да промени етническата им принадлежност. Казълбашите са турци изповядващи християнска религия. Разберете как е възникнало казачеството, как са взимали жените си и каква е етническата принадлежност на тези жени. Казаците не са траки и никога не са били. Казахите наричат себе си казаци. Едно е предположението и желението, друга е действителрността.

   Изтриване
 16. Итересна статия за християнстовот сред бесите.
  "Св. Никита Ремесиански и християнизирането на бесите"
  https://dveri.bg/xcr4h

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Тази работа действително е доста интересна! Някои заглавия от използваната литература не ми бяха известни и със сигурност ще ги потърся.

   Изтриване
  2. Чудесна статия,дерзайте г-н Серафимов! А нас продължават да ни лъжат най-безобразно и сега за древната ни история.Последен пример е Скаптопара ( която вероятно ше погребат под магистралата без капка съвест) укривайки от нас намерените там артефакти от критско-микенска култура от 6-7 век преди Христа,да не говорим и за по-следващите.Самите ние като не си пазим оставеното от предците - кой ще ни го опази за следващите поколения и за световната наука дори ? Срам и позор до къде сме го докарали !

   Изтриване
  3. Страшно е това унищожаване на културното ни наследство, но понягога трябва да се случат страшни неща, за да се събуди народа и да осъзнае, че не само грабят наследството му, но и бъдещето му.

   Изтриване
  4. Добре би било народът да се събуди и за материалното, но и за духовното си наследство. Бъдещето на цялото съвременно общество е обречено на провал и когато започнат „да се случват страшните неща“, вече ще бъде късно!

   Изтриване
 17. Обезличаването е започнало още с потопяването на Севтополис, столицата на царството на Одрисите.
  Неслучайно всяка година русофили и руснаци играят юдово хоро там.
  Скаптопара, откритият огромен некропол и вече разрушен от багерите.
  Историята на България се разрушава от безпросветната измет на "еднокнижния".
  Преглеждайте сайта dveri.bg там има уникални изследвания и документи, подкрепящи вашите изследвания.
  Успех.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трудно е да се посочи точна дата на опитите за обезличаване на народа ни, понеже враговете ни са много, а и историята ни започва доста по-рано в сравнение с историята на други европейски народи.

   Смятам, че в сравнително ново време обезличаването започва с лансирането на трудовете на Енгел, Тунман, Гибон, Вамбери, Шафарик.

   Ако следваме справедливостта, трябва да отбележим, че повечето сгради от римско време са заличени през 20-те години на ХХ век по инициатива на Стамболийски. Човекът е имал добри намерения, но както казват - пътят към ада е застлан с добри намерения...

   Изтриване
  2. Страницата dveri.bg действително е интересна. Наскоро ми пратиха хубав материал за ранното християнство на дедите ни.

   Изтриване
  3. Нали казваш: „Коя религия се е запазила в оригиналния си вид?“ Ами както се бориш за оригиналната ни история, не трябва ли да ни поразкажеш нещо и за „ранното християнство на дедите ни?“ Знаеш ли, че началната омраза към нас е възможно да се корени точно в приемането на християнството, пък и това, че сме го разпространявали сред много други народи? Има кой да ни мрази за това „провинение“!

   Изтриване
  4. Към TheRock29 май 2018 г., 0:39 ч. Не разбирам, защо акцентирате върху нещо, на мястото на което е построено необходимо за населението съоръжение! Но нищо не казвата за разрушените тракийски могили само в рамките на София от строителство или от набези на иманяри или просто попаднали между сградите при градоустройствените планове. Разрушаването на тракийски могили и износ на културни ценности е доходоносен бизнес от десетилетия. Няма държавна политика по въпроса независимо от обществения строй или управляващата партия. Явно, че е вярна поговорката: народ който не познава историята си, няма бъдеще. Някои от нас все още търсят истината за историята си, но на една преобладаващо голяма маса и е съвсем безразлично. Вашето съобщение има по-скоро за цел политическа провокация, отколкото нещо друго. Например няма я онази романтика на софийското поле от миналият век. Няма ги нивите, блатата и водоемите. Няма я природата. Все пак София е била столица на римската провинция Дакия, а каква е била при сердите никой не знае. Но днес е една клоака без никаква архитектура и инфраструктура, подчинена на желанията на управляващите мутри. Е, нищо ново под слънцето.С това овчедушие и безразличие народът и държавността са пред изчезване, каквито и разговори как сме излизали като феникс от пепелта да има. Това е реалността.

   Изтриване
 18. Итересна статия за християнстовот сред бесите.
  "Св. Никита Ремесиански и християнизирането на бесите"
  https://dveri.bg/xcr4h
  ============
  Аз я пратих, както и още, успех!

  ОтговорИзтриване
 19. За подобието между глаголицата и старата санскритска писменост - брахми:

  https://novotopoznanie.com/azbukata-balgarska-ezikat-slavyanski-kak-e-vazmozhno-takova-neshto/

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, това са пълни дивотии. Не го зная този господин, но той просто фантазира. За да не съм голословен:

   - Твърдението, че руните в Цнтрална Азия са от 1000 г.пр. Христа е невярно.

   - Писмеността брахми няма нищо общо с глаголицата, брахми е сричково писмо, като единствено буква БА и то новия и вариант показва слаба прилика с глаголическата буква Б, иначе га, па, ла, са, показват известни прилики с кирилическите букви Г, П, Л, Ш.

   -Първата писменост, с която са записани Ведите, не е брахми, а карощи.

   Eто линк, който води до страница, на която има достатъчно изображения на развитието на писмеността брахми, сравни сам и виж как стоят нещата http://proel.org/index.php?pagina=alfabetos/brahmi

   Изтриване
 20. За Траките и Египетската цивилизация с доц. Вачкова:

  https://novotopoznanie.com/mistichnite-sazdateli-na-egipetskata-tsivilizatsia-razkrivaneto-epizod-17-sezon-3/

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
 21. Имам някои въпроси Спароток:
  Като знака IYI е толкова свещен за нас от незапомнени времена, защо:
  -не присъства в нито една тракийска могила или тракийско светилище.
  -всички примери с този знак представляват грубо надраскани кривнати знаци "IYI" (с изключение на същия знак на един камък от градежа от Плиска).
  -при всички примери е част от по-обширно рунно писмо (пак с изключение на този камък от Плиска).
  -преди Христа се среща само два-три пъти на две-три места, а след преставането на използването на руните, този знак напълно изчезва за повече от хилядолетие.
  -не присъства подобен знак у нито един герб.
  -не присъства при надгробни паметници.
  Моля да ми отговорите ако можете на тези въпроси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Тракия има над 100 племена, знакът IYI е бил свещен само за едно, или няколко.
   Не е нужно IYI да присъства на надгробни паметници, свастиката също е свещен символ, но не присъства масово по нагдгробни паметници.
   Не е вярно, че IYI не присъства в българската хералдика, четете повече.

   Изтриване
  2. Дайте пример, за мен не съществува този знак в продължение на повече от хилядолетие.

   Изтриване
  3. "В Тракия има над 100 племена, знакът IYI е бил свещен само за едно, или няколко." - ами не е ли то доказателство че този знак не е свещен български и изобщо не е толкова важен?

   Изтриване
  4. Не е доказателство разбира се :) Това, че в далечното минало дедите ни не са били консолидирани, не премахва родството им :)

   Изтриване
  5. Не става въпрос за родство, а за един "знак", който според нашите "учени" бил свещен, ето как стоят нещата:
   -Това, че този знак бил принадлежал на едно тракийско племе, не значи че е бил знак на останалите тракийски племена.
   -Няма доказателство за това че този знак принадлежал на дадено тракийско племе, както казах, два-три драснати камъка нищо не значи.
   -Няма доказателство за това че този знак се е установил и разпространил и у другите тракийски племена, или у другите роднини на траките... Поради същата причина, това че има подобен такъв рунен знак, не значи че той е бил свещен... В гръцки примерно "-IYI-" се чете -ИГИ-, съчетание което може да го срещнеш стотица пъти в гръцки текст, и както виждаш, не значи че гърците са българи, или че знака "IYI" е свещен за тях. Същото е и при нас.
   -Този знак се заражда много отскоро.
   Няма го този знак в българската хералдика.

   Изтриване
 22. Голяма част от така наречените старобългарски рунио т Плиска, Преслав, Северна Добруджа и т.н. са по скоро царски родови знаци, тамги, донесени тук от северното черноморие. Те са предшествани от скито-сарматските родови и царски знаци, които са по сложни, трисъставни, докато българските са по скоро двусъставни. Но едните произлизат от другите, а тяхното начало е още във вековете около началото на новата ера - http://www.za-balgarite.com/3.5.7.%20Bospor.html
  http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Glagolitsa%20i%20sarmatski%20znatsi/Glagolitsa%20i%20sarmatski%20znatsi.htm
  Българите на Аспарух, различните родове дошли тук с народа, войската и администрацията, са наследници на старото северночерноморско Боспорско царство, скито-тракийско по своя произход...
  http://andorey.blog.bg/history/2012/11/27/pantikapei-kliuch-kym-rannata-bylgarska-istoriia.1025125

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, не зная дали може да се говори за донасяне. Руните от меча от могилата Рошавата Драгана, са от I век. Други руни Y + < О като ипсилонът, кръста, концентричния кръг, лабрисовидните знаци, свастиката, се срещат на Балканите доста по-рано отколкото на други места.

   Изтриване
  2. Руните не са родови знаци, още по-малко могат да се нарекат с турко-татарската дума "тамги", родови знаци у тюрките.

   Изтриване
  3. Думата tamga/damga е набедена за тюрска, но не е. Тя идва от арийската damsa-ухапано място, ужилено място, зъб..в смисъл на белег, отпечатък.

   Изтриване
  4. Не съм специалист по санскрит, нито по тюркските езици, но разликата в значенията са доста големи! Също и фонетическите разлики (с-г???) са съмнителни. Както и да е, става въпрос за родова тюркска система... При тях тамгите са от голямо значение защото показват техния род и клон. Българите не са имали такава традиция, нито славяните нито траките... Още по-малко са използвали тюркската дума "тамга" (и все пак, тази дума в това значение си е тюркска, не арийска).
   И тук въпроса пак е налице, руните не са родови знаци, а са притежавали звукова стойност!

   Изтриване
 23. Без съмнение погребението в могилата Рошава Драгана е на скитски благородник. Има и други подобни могили от това време, като например голямата могила близо до село Брестовица, разкопана наскоро от пловдивските археолози. Там едно от погребенията е чрез трупоизгаряне, нещо характерно за северните славяни (скитите). Предполагам че същото е и погребението в старозагорската могила. Контактите между северни и южни траки не се прекъсвали през столетията.

  А. Киряков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, въпросът е в това, че у нас се срещат руни още през I век, а и самите прототипи на някои руни от късната Античност присъстват в знаците на древната балканска писменост от Неолита и Халколита.

   Изтриване
 24. Благодаря за труда! Много интересно четиво и ... надъхващо :)

  Зачетох в коментарите относно свещенния знак IYI - дали може да напишете отделна статия по въпроса или има вече такава? Ако последното - линк, моля?

  Благодарство,
  Кат

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Извинявай за закъснялата реакция! Ето статия по темата която те интересува sparotok.blogspot.com/2013/09/iyi.html?m=1

   Изтриване
 25. Намерих обобщаващ материал тук: http://historybg.info/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d1%82-iyi/
  Иначе в коментарите може би има повече полезна информация, но са прекалено много и трудно се отсяват и четат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне за мен този материал е ненадежден. Като имаме предвид колко древен е знака, няма как да му дадем звукова стойност ИЮИ по простата причина, че преди около 3200 години, както буквата И, така и У, Ю са изглеждали съвсем различно от съвременните форми I, Y.

   Препоръчвам тази работа, тя е много по-издържана IYI - ЗНАКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ?

   http://www.academia.edu/33188095/IYI_-_ЗНАКЪТ_НА_БЪЛГАРИТЕ

   Изтриване
 26. Здравейте г-н Серафимов,
  Изпращам Ви в подкрепа публикация в един македонски блог https://svarogi.wordpress.com/2016/05/12/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB/.
  Хвърлете поглед на целия блог.
  Поздрави,

  ОтговорИзтриване