19.06.2019 г.

ЗАГАДКАТА С ЕЗИКA НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИСлед време, когато истината за произхода ни бъде узната от цялото ни общество и бъде приета в учебниците, доста хора ще се чудят как толкова дълго време сме вярвали на заблуди. Една от най-упоритите заблуди засяга речта на старите българи, или с други думи - езикът говорен от Аспарух, Тервел, Телериг, Кардам, Крум и т.н.

Неоспоримо е едно – имената на Плиска, Преслав, а и Търново не могат да се обяснят нито с помощта на тюрски, нито с помощта на ирански език. За важния факт, че още по време на Античността Прокопий споменава тракийска крепост Плисенум, а доста по-рано Павзаний пише за течащата в обитаваната от траки Фокида река Плистос, никой от казионните учени не благоволява да отвори дума.


Споменаване на тракийско селище Плисенум от Прокопий (по J.Lempriere)

Не се казва нищо и за това, че дълги векове преди времето на княз Аспарух, Омир съобщава за сродно на името Търново мизийско селище с име Тарне (Атарна), като става дума за същите тези мизи, които Димитри Хоматиан нарича българи. И това е без значение!

Никой от историците и езиковедите ни даже не загатва, че елемента Пре и елемента слав (съставящи името на Преслав) се срещат респ. в древното названиe Praevalis и в епитета на Хероса Ithiosthla(us). В миналото, названието Преслав е представяно като Presthlava/Пρεσθλαβα.

Няма причина старите българи да бъдат обявени за пришълци, след като названията на столиците им принадлежат на най-древния балкански език, говорен от хората, които гърците и римляни наричат траки, но когато важна информация не се представи, неразполагащи с база за сравнение, ние нямаме друг избор освен да вярваме на хората с авторитет.

Te ca осъзнавали прекрасно какъв огромен проблем е липсата на старобългарски названия на селища обясними на тюрски (или ирански бел.моя) език. Веселин Бешевлиев има почтеността да признае липсата на тюрски топоними и удивен търси обяснение за това. Какво е обяснението обаче: “византийските писатели, от които черпим сведения за топонимията, са предпочитали да си служат със старите, по-добре познати на читателите си имена...“

Хубаво, но според самият Бешевлиев, названията Плиска, Преслав, Варна са нови. Дали известният с ерудицията си наш учен е усетил как си противоречи? Проблемът с пълната липса на топоними от езика на азиатски народ действително е сериозен и притеснява много поддръжиниците на виждането за азиатския произход на старите българи. Както Бешевлиев, така и друг негов съмишленик – Борис Симеонов се опитва да намери нещо екзотично в топонимията на България.

Как обаче може да се намери нещо, което не съществува? Cтараейки се да защитят официалната теория, учените ни определят селищните названия Тутхон, Тутракан, Абоба за “прабългарски/протобългарски”. Това предложение е меко казано странно по простата причина, че въпросните селищни названия се появават между XV и XVII век, т.е. времето, в което според казионните учени, старите българи отдавна са забравили езика си?

Учените ни попадат в създадения от тях самите капан. От една страна твърдят, че езика на старите българи е тюрски (или ирански бел.моя), като след IX век вече е изоставен в полза на славянския, от друга страна твърдят, че селищни названия регистрирани повече от половин хилядолетие след IX век са “прабългарски/протобългарски”.

Всеки има право на лично виждане, всеки има право да се лута дълго време в търсене на доказателства за своите виждания, но не е особено почтено, нещо, което нито е доказано, нито е логично, да се обявава за истина и да се налага в училища и университети.

Не само тракийския произход на названията Плиска, Преслав, Търново и др. се доказателство за това какъв е езика на старите българи. Съществуват и други, доста по-важни данни. Става дума за ездаческата терминология на дедите ни. Тя не е нито тюрска, нито иранска. Думите кон, кобила, яздя, юзда, се срещат в тракийската ономастика, по точно в топонимите и хидронимите Коне, Кобилатус, Уздика, епитета на Тракийския Конник – Аздул, на който акад. Георгиев съпоставя глагола яздя.

Нека приемем за момент, че не разполааме с данните от тракийската ономастика доказващи какъв е произхода на думите кон, ездач и т.н. Нека приемем за момент, че казионните учени са прави по отношение на това, че старите българи са дошли от Азия конен народ. Защо обаче този конен народ забравя ездаческата си терминология?

Според поддръжниците на официалните теории, дунавските славени нямат нищо общо с конните стрелци гетите, а са пришълци от север сражаващи се пешком. Как е възможно пешаци да дадат ездаческа терминология на конен народ? Как можеш да дадеш нещо, което нямаш, не е ли това пълен абсурд?  

Всъщност има и друг абсурд, удивен съм как дори в ново време се намират хора да вярват на изказаното отдавна обяснение защо старите българи са забравили езика си.
Според уважавани наши учени, прабългарите вземали за жени славянки, които учели децата на славянски и така за няколко века старобългарската реч изчезнала.

Добре, но къде останаха жените на прабългарите? Hезависимо дали ще се омъжат за “прабългарин”, или за “славянин”, те несъмнено ще предадат своята реч на децата си. Предложеното от “великите” ни учени обяснение може да се приеме, само в случай, че се приеме и друго не по-малко умопомрачително условие: “прабългарките” са били неми, неспособни да говорят, или пъщ “прабългарите” са прекосили Дунава без жените си! Осъзнавате ли в какви ужасни дивотии са ни карали да вярваме хората с авторитет и претенции за разбиране на историята?

Индивидите създали заблудата за изчезването на езика на старите българи са осъзнавали добре слабостта на твърденията си. Поради тази причина са подготвили още една заблуда, която трябва да подкрепи първата. На възражението на д-р Ганчо Ценов, че народ завоевател не губи речта си, а я налага, поддъжниците на догмите се опитват за внушат, че германите франки, макар да са завоеватели, са изоставили езика си в полза на този на романизираните гали.

Така ли наистина стоят нещата? Не разбира се, но изкривяващите истината, не споменават няколко важни подробности. Изконния език на галите е келтски, но след като Гай Юлий Цезар покорява Галия през I в.пр. Христа, местното население, малко по малко започва да приема латинския на господарите си. Това показва, че д-р Ценов е прав, а има и друга подробност.

Цезар побеждава галите с помощта на приятелски настроени германски племена. Някои от тях остават съюзници на Рим дълго време и разбира се постъпвайки в легионите научават латински, т.е. приемат езика на по-силните. Немалко синове на германски благородници биват изпратени в Рим където научавата езика, културата, а и военната тактика на потомците на Ромул. От времето на Цезар до създаването на Франското Кралство има цели пет века, през които германите франки, алемани и др. учат латински, т.е. франките не изоставят езика си в полза на този на подчинените гали, а ползват речта на тези, на които са служили половин хилядолетие - римляните. Излиза, че д-р Ценов е прав по отношение на това, че по-силният винаги запазва своя език, а го и налага на други.

Към представената до този момент информация трябва да се добави още нещо, което е от огромно значение. Става дума за това, че в старобългарския език не може да се намери субстрат, както е във френския например.   

При нас няма нищо подобно, няма нито субстрат, нито суперстрат. Речта на дедите ни по време на Средновековието, въпреки, че съдържа определено количество заемки от латински и гръцки, като цяло е по-чиста от тези два езика.

Още по-важно е това, че едни от най-древните названия на реки и населени места по Балканите и обитаваната от траки Мала Азия са обясними на български. Държа да подчертая, че тълкуването на Пеней, Камандър, Илион, Илиос, Кафисос и др. с думите пѣна, каменъ, илъ, каплѭ, не е мое, а е направено от лингвисти като акад. Георгиев и акад. Дуриданов.

Да, тези думи присъстват и в речниците на други народи от славянската езикова група, но това само означава, че езика на хората наричани по времето на Античността траки е бил сроден с този на народите живеещи на запад, север и изток от Тракия.  

Още в далечното минало Апиан свидетелства за родството на мизите (наречени по-късно българи бел.моя) с илирийските народи (живеещи на запад и север от Тракия бел.моя). Стефан Византийски пък нарича скитите тракийски народ. Прокопий Цезарийски определя сарматите като част от гетското семейство.

Нима всички тези данни представени от старите автори не са доказателство, че имам пълното право да твърдя, че на запад, север и изток от Тракия са се говорили сродни езици? Така е било преди повече от две хиляди години, така е и днес.

Имайки предвид най-древната история на Балканите, може да се каже, че дедите ни са повлияли още през Неолита населението на запад, север и изток от земите ни. Наскоро генетични проучвания доказаха, че създателите на Триполската култура в Украйна са дошли от Балканите. Поразителната прилика на керамиката от Бутмир, Босна, с нашата от времето на Неолита и Халколита, доказва придвижването на дедите ни в посока запад. Ако някой си направи труда да изследва керамиката и оръжията типични а Лужишката култура в Северна Полша, ще се увери, че те имат прототип в нашите земи.


Керамика на Лужишката култура, Северна Полша, изобр. Tzawisko


Типичните за траките криви ножове се срещат и при представителите на Лужишката култура, изобр. Tzawisko

Учените би трябвало да следват фактите и да се придържат към логиката, а не да се разчекват в шпагат, правейки отчаяни опити да подкрепят една заблуда с друга. Какъв може да е езика на старите българи освен местен, балкански?

Всичко може да се обясни много лесно ако се приеме, че хората на Аспарух са потомци на имащия много клонове тракйски народ мизи, а дунавските славени са техните съседи и роднини - конните стрелци гетите.През 681-ва година, тези две големи групи стари балканци  успяват да освободят своите братя и сестри намиращи се под римска (византийска) власт. Обединяват се не три различни народа, а три групи делящи един произход. Ето това е причината старобългарския да е чист и в него да няма нито субстрат, нито суперстрат. Това е и причината населението на страната ни още през ранното Средновековие да е хомогенно.

Безумие е да се твърди, че хората създали Дунавска България са пришълци. Част от дедите ни се заселва далеч от Родината, дори и в Средна Азия, но така прави всеки голям народ. Не се ли разпростряха римляните на три континента? Ами потомците на англосаксите не са ли колонизирали Америка, Австралия? Фактът, че английски се говори в Австралия и Нова Зеландия не означава, че старите англосакси са маори и аборигени, нали? Същото е положението и при нас – някои стари балканци са се установили в Индия, Иран и т.н., но това не променя произхода им.

Нашата реч се е зародила на Балканите в най-дълбока древност, преживяла е дълго развитие тук на Балканите, оцеляла е въпреки три големи чужди подтисничества, жива е и днес. Родината ни не е само дом на откривателите на колелото и най-ранната писменост, но се явява и дом на хората отговорни за възникването на славянската езикова група, но и на така наречените индоевропейски езици.

Ако на някой му звучи странно, нека се замисли над споменатото по-горе - как се ражда романската езикова група. Нейната поява не се ли дължи на експанзията и влиянието на римляните? Щом нещо е възможно за римляните, защо да е невъзможно за дедите ни, които са добили високо ниво на развитие доста по-рано?

Бивайки разпространители на организираното земеделие и скотовъдство, а и на важните знания от областта на металургията, дедите ни са успели да повлияят много други народи в продължение на няколко хиляди години. Има дори исторически свидетелства за тези деяния на нашите предци.

Не може да се пренебрегне твърдението на Ариан, че Дионис е основоположникът на индийската цивилизация. Не може се отнесем с пренебрежение и към свидетелството на Иполит, че келтските друиди са инструктирани лично от Залмоксис. Кой мислите е въвел култа към Земла (Земела) при етруските, не са ли дедите ни наричани траки и пеласги в древността? На тях в легенда разказана от Плутарх се приписва основаването на Рим. На тях по сведения на Плиний Стари трябва да се благодари за въвеждането на азбуката в Лациум.

Това не са всички заслуги на дедите ни, а само малка част от преданията, което са оцелели през дългите векове. Няма как да се запомнят неща случили се преди много хиляди години, но и това, което е останало не е малко.  

Учените ни още дълго време ще робуват на догмите на своите кумири. Не бива да чакаме от тези, които поддържаха забудите да се разкаят и да започнат да разпространяват истината. Това трябва да го направим ние обикновените хора, за да могат децата ни да растнат с високо самочувствие и с поведение на стопани, на господари на своята съдба.

Народът ни има много дарби, но те се проявяват само тогава, когато ние играем истинската си роля – на добри, честни и волеви хора, които умеят да пренебрегнат различията си в полза на общото благо.


62 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Танчо Добринов19 юни 2019 г., 19:31

  Но защо да вярваме на вас точно, защо да не вярваме на учените, които са се доказали и са спечелили уважение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Танчо, при положение че статията е написана по начин да бъде разбрана и от най-семплия човек, а ти задаваш такъв въпрос, наложително е да се консултираш с психиатър!

   Изтриване
  2. До Танчо Добринов19 юни 2019 г., 19:31 ч.

   Отговорът на Анонимен19 юни 2019 г., 20:02 ч. е остър, но и уместен. Все пак, по-просто няма как да се обясни и с изразяването на недоверие, обиждате първо себе си.

   Изтриване
 3. Костадин Манолов19 юни 2019 г., 20:16

  Чета аз и ми се реве, как бе, как не ги е било срам така да ни мотат тия, на които ние им плащаме заплатата с къртовски труд!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди време и аз зададох подобен въпрос, но за малко по-различна ситуация. Учителят ми каза - Някои хора ще направят много, за да са добре, някои хора ще направят всичко, за да са добре, без да им пука за ощетените.

   Изтриване
 4. Много сензации предлагате Серафимов, но дали са истина или поредната манипулация с цел да бъдем откъснати от корените си и въведени в нов мрак? Кой стои зад Вас, дали някога ще ни кажете? Нали не мислите, че някой Ви вярва, че сте автор на всички есета в този блог?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Т.Д , ето аз съм един от тези, които „вярват на Серафимов и стоим зад него“ като с всеки изминат ден ставаме все по-многобройни, а ти си свободен да търсиш „корените си“ и в самата Япония. На добър час!

   Изтриване
  2. Анонимен19 юни 2019 г., 23:26 ч.

   Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Изтриване
  3. До T.Д 19 юни 2019 г., 20:51 ч.

   Коя работа според Вас не е писана от мен? Ако човек се труди упорито, нормално е и резултата от труда му да е голям. Аз не виждам нищо неестествено в големия брой публикации.

   Изтриване
  4. До T.Д19 юни 2019 г., 20:51 ч.

   Не се ли усещате как сам се заплитате в собствените си недомислици? цитат: "...но дали са истина или поредната манипулация с цел..." Ами след като се съмнявате или колебаете дали нещо е вярно, можете да го проверите на момента. И след като сте се справили с коментари тук, не ми обяснявайте, че не знаете как да го направите. За сведение и аз го правя. Ако наистина попадна на сериозен източник, който потвърждава моите съмнения, го посочвам за да го обсъдим и да намерим истината. цитат 2: "Нали не мислите, че някой Ви вярва..." Ами никой не е длъжен да вярва на всеки, а когато въпроса го вълнува търси истината. Никъде няма да намерим систематизирана, подредена и 100% чиста истина. На много места и по различни причини (неволно, ограничен достъп до информация, грешни изводи и тълкувания, защита на лични или чужди интерси, принуда и т.н.) са публикувани неточни или неверни данни. Навсякъде има по малко зърно и много плява. Няма кой да ни ги отдели, а сами трябва да се заемем с това.

   Изтриване
  5. До T.Д19 юни 2019 г., 20:51 ч.

   Не се ли усещате как сам се заплитате в собствените си недомислици? цитат: "...но дали са истина или поредната манипулация с цел..." Ами след като се съмнявате или колебаете дали нещо е вярно, можете да го проверите на момента. И след като сте се справили с коментари тук, не ми обяснявайте, че не знаете как да го направите. За сведение и аз го правя. Ако наистина попадна на сериозен източник, който потвърждава моите съмнения, го посочвам за да го обсъдим и да намерим истината. Тук не сме за да се учим, а да коментираме и сравняваме мнения. цитат 2: "Нали не мислите, че някой Ви вярва..." Ами никой не е длъжен да вярва на всеки, а когато въпроса го вълнува търси истината. Никъде няма да намерим систематизирана, подредена и 100% чиста истина. На много места и по различни причини (неволно, ограничен достъп до информация, грешни изводи и тълкувания, защита на лични или чужди интерси, принуда и т.н.) са публикувани неточни или неверни данни. Навсякъде има по малко зърно и много плява. Няма кой да ни ги отдели, а сами трябва да се заемем с това.

   Изтриване
  6. Свилен Лапаков21 юни 2019 г., 15:48

   В отговор на гореказаното: Попитали мъдреца за Чудото и той им отговорил: Най-голямото Чудо е, че вярвате в чудеса.Поискайте и ще ви се даде.

   Изтриване
 5. Просто и ясно! Благодаря! Дано някои проумеят с квадратните си глави веднъж завинаги...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не можеш да накараш някой да разбере нещо, ако заплатата му зависи от това да не го разбира... :)

   Тази мисъл на Ъптън Синклер ми я каза един виртуален приятел, дано някой ден да го видя на живо, за да му благодаря!

   Изтриване
 6. Поздравления и благодарности за поредната чудесна статия!
  Изречението "Добре, но къде останаха жените на “прабългарите”?" и това да прочета за хипотетичните смесени бракове с "прабългарки" ми напомни за покойния вече проф. Божидар Димитров, когото иначе много уважавах. Та в предаването си, той няколко пъти говореше за печенегите и как изначално те били някакъв (уж) азиатски народ - мургави, ниски и кривокраки. Обаче, не щеш ли, много обичали да вземат за жени българки и скоро станали едва ли не високи, красиви и светли. Та мисълта ми е, имайки предвид тези твърдения на може би най-известния български професор историк в най-ново време, дали не би трябвало да се преразгледа максимата "Кой не е минал оттук, кой не си е оставил семето"? Черногледците, писали коментари над моя, защо не се замислят, че може би наистина ние сме си оставяли семето на други места, а не обратното? Вече и ДНК изследваният го потвърждават и за колкото и глупави да ни смятат, колкото и да тъпчат историята ни, мисля че българинът все пак има глава на раменете си и скоро сам ще отсъди коя е правдивата история.
  Извинявам се за малко дългия коментар, който се получи.
  Лека вечер!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коментарът е хубав и напълно уместен. Аз никога не съм вярвал на грозната измислица, че който не е минал оттук, той не е оставил потомство. Явно тази лъжа не е създадена от българи защото един българин познава добре характера на народа си, а и най-вече морала в миналото.

   Прав сте и за това, че ни смятат за глупави или по-скоро на няколко спекуланта им се иска да сме глупави, но ние не сме. Имаме ли база за сравнение, разполагаме ли с алтернативна информация, лесно намираме истината.

   Поздрави!

   Изтриване
 7. Самуил Луков20 юни 2019 г., 8:18

  Прочетох есето няколко пъти Павеле, но всеки път намирах нещо ново, може би в това положение са се намирали и нашите историографи, но не са съумели да извлечат есенцията и да я представят в разбираем вид. Не вярвам да е имало някакъв заговор, със или без участие на чужди учени. Сгрешили са хората, но казана дума е хвърлен камък, щеш нещеш, налага се да защитаваш визията си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Предполагам, че в различните случаи мотивацията на учените е била различна. Някои не са желали да признаят грешка, други са се страхували от критиката на колегите си, но е имало и такива, които просто са следвали интереса си и съвсем съзнателно са изопачавали истината.

   Изтриване
 8. Анонимен20 юни 2019 г., 8:59

  Умееш да нагласят нещата Спаро, даже аз ти се вързах, но не за дълго защото сверявам професионално и веднага хващам слабите места 😃
  А да те питам тебе - Ти къде забрави тарканите, багаините, боилите, багатурите? Ще ми отговориш ли или ще ми трийнеш коментара?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До усетилия се наивник

   Абе друже, ти като сверяваш професионално, прояви малко повече благосклонност и към нас да споделиш разкритията си, та да можем и ние да го хванем Павел за „слабите му места“!

   Изтриване
  2. До Анонимен20 юни 2019 г., 8:59 ч.

   Защо да трия коментара след като е сравнително културно представен? По отношение на титлите багаин и бататур ще спомена това, че коренът бага не е нито тюрски, нито монголски, има го в авестийски и санскрит където бага означава бог. Да, но има и тракийска дума Багайос- име на върховния бог, а пък трак. Багун е документирана векове преди най-ранното споменавана на Бага в текстове със санскрит и авестийски.

   Боил може да се обясни с болии-по-голям, по-силен, а болии е само новия вариант на трак. балайос-голям, едър, силен. От балайос идва и трак. бален-господар, владетел.

   Колкото до таркан, ето материал за четене ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА ТИТЛАТА ТАРКАН http://sparotok.blogspot.com/2017/07/blog-post_19.html

   Изтриване
  3. ‘‘…Тълкувам е свързана и с нашата дума търкам (с корен* tarkъ)...’’, значението ‘’търкам’’ е производно , а корена носи идеята за кръг – таракале(този със светлината на РА) - ‘’таркан’’ обозначава, че е ‘’от кръга на’’, с делегирана конкретна отговорност – носи идеята за държавна администрация, столица. Диалектното родопско ‘’търнак’’(крак), ‘’тарнак’’(копито), ‘’тареник’’(дете) носят същата идея , както и производните думи за необработваема и обработваема земя – тарли, тарло – думи които придобиват значение на ‘’дар’’и ‘’дарени’’ . Родобското ‘’търченица’’(усилие по конкретни важни задачи) и танца ръченица(т(р)епане на (всеки на )мястото си) е ритуал – усилието по всяка задача после е изместило акцента върху ’’търченето’’ - таркана е ‘’таральонко’’(който говори празни приказки) , а ‘’рибата се вмирисва’’

   Изтриване
 9. http://aliya.blog.bg/history/2018/11/14/drevnite-bylgari-quot-traki-quot-nikoga-ne-sa-se-narichali.1635070

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е, че дедите ни не са се разпознавали под името траки, но останалите неща от статията са крайно несериозни и неверни разбира се.

   Изтриване
 10. Ако не вярвате на Серафимов, четете хора. Четете и проверявайте. Но четете с умът си, а не с очите. Тогава може и да му повярвате. Ето например аз какво открих наскоро. Реших да прочета "Държавата" на Платон, ей така от любопитство. Все пак "великата гръцка цивилизация" е повлияла на Рим и на западна Европа. Това е началото на книгата:
  "- Вчера слизах с Главкон, сина на Аристон, в Пирея, за да се поклоня на богинята и в същото време да видя как ще отпразнуват празника, който провеждаха за първи път. Според мене церемонията беше изпълнена така хубаво и благо-пристойно от месните жители, както я изпълняваха самите траки. След като се помолихме и видяхме всичко, ние се върнахме в Атина." Богинята за която върви реч е Бендида, тракийска богиня. Книгата е издадена 380 год. пр. н. е.
  И какво излиза: че около 380г.пр.н.е. гърците за първи път започват да честват тракийската богиня, която естествено са си присвоили по късно! А иначе ние сме диви варвари и т.н. Моля да бъда извинена, че постът ми няма връзка с темата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До анонимен20 юни 2019 г., 15:50 ч.

   Най-доволен съм когато не ми вярват, но същевременно проверяват. Така, когато някой сам намери истината, вече ще е напълно убеден в правотата на информацията.

   Прочее, не само Бендида е приета в пантеона на гърците. Всички олимпийски богове са на траки и пеласги.
   -В Илиада Омир кара Ахил Пелеев да възкликне - О Зевс, Пеласгийски, Додонски!
   -Арес за гърците е чужденец от север, а самата Тракия свещено място за бога на войната.
   -Тракийските корени на Дионис са безспорни, макар нагли индивиди да се опитват да го изкарат гръцко божество.
   -Аполон, чието най-древно име е Паяво, също не е гръцко божество.
   -Името на Хефест в микенските архиви е Апатио, то няма смисъл на гръцки.
   -Именато на Афродита също не е гръцко.
   -Хермес е известен като праотец на тракийската благородническа прослойка.

   Южните ни съседи на нагли крадци с влиятелни приятели и богато лоби.

   Изтриване
  2. Свилен Лапаков21 юни 2019 г., 16:06

   Името Омир също не е гръцко/колко често се среща в старо/ново гръцки?/Докато в българския има Умор.В старобълг.ез.звукът У се е рисувал като ОУ.

   Изтриване
 11. Привет, Павеле,
  аз тази тема за езика на прабългарите обикновенно я започвам с думата Онгъл, една чисто славянска дума, от езика на "прабългарите". Плиска също е славянска дума и означава блатисто мочурливо място, каквата Плиска е била в древността. И т.н. Давам няколко линка за езика на прабългарите, за което съм писал няколко пъти, имам и едно предаване -

  http://andorey.blog.bg/history/2015/08/08/ongyl-slavianska-ili-agyl-tursko-tatarska-duma.1382403

  http://andorey.blog.bg/history/2018/01/28/prabylgarite-tiurki-ili-slaviani.1590731

  https://www.youtube.com/watch?v=uPDB4jaIv-Q&t=3s

  http://andorey.blog.bg/history/2016/01/24/na-kakyv-ezik-sa-govorili-bylgarite-na-asparuh.1424677

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, благодаря ти, че запълни пропуска ми, Онгъл действително е важна дума. Теофан Изповедник казва, че Онгъл е название на място от езика на хората на Аспарух.

   Изтриване
  2. Анонимен23 юни 2019 г., 4:25

   Интересно как тогава думата я има и в старите скандинавски езици, та чак англите са се кръстили на нея, но видите ли тя била "славянска".

   Изтриване
 12. Интересно защо не споменавате автори като Захарий Ретор, Теофан Изповедник, Патриарх Никифор, Михаил Сирийски, Мойсей Хоренски, Ананий Ширакаци, както и Българския апокрифен летопис от XI век? Дали защото не може да ги нагодите към автохтонната си спекулация?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво казват тези автори за езика на старите българи - че е тюрски или ирански ли ? :)

   Теофан Изповедник и Никифор дават една интересна дума - Онгъл, Онглос, а тя не е нито тюрска, нито иранска. Другите автори изобщо не дават информация за речта на старите българи. Ако се бъркам - поправете ме :)

   Изтриване
  2. до Анонимен20 юни 2019 г., 17:24 ч.
   А Вие защо не посочите къде тези автори противоречат на автохтонната теория? Когато си тръгнал на лов, не можеш да надяваш на успехи само с изстрели в празното пространство.

   Изтриване
  3. До Анонимен20 юни 2019 г., 19:39 ч.

   Опитва човечецът (Анонимен20 юни 2019 г., 17:24 ч.) и се надява, че ще му мине номера, но не мина...

   Изтриване
 13. https://www.youtube.com/watch?v=qEIBishKfhU

  ОтговорИзтриване
 14. https://www.youtube.com/watch?v=RNECWE0ZTFA Разгледайте носиите и килимите след 22-ра минута.

  ОтговорИзтриване
 15. Наскоро попаднах на интересна информация, която има връзка и с настоящата тема.
  https://sites.google.com/site/runiyistoriabozman/2000-g-blgarska-rec

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според мен, авторът на тази работа има големи претенции, но забележително слаба подготовка. Ще бъда конкретен и ще дам примери. В следния израз има две грешки: "Иберийската теза, от която изхождат испанците, е повече или по-малко свързана отново с германския генезис на селто-иберите."

   Първо няма такъв народ като селто-ибери, става дума за келто-иберийците. Второ, те в никакъв случай не са от германски произход.

   Следващият пасаж също е пълен с измислици: "Разглежданите плочки, както отбелязах, не са неизвестни на научните среди. Немски учени правят и публикуват преводи на руните, които, за съжаление, са лишени от съвременен смисъл. "

   Плочите не само са известни в научния свят, но има дори техен превод в Уикипедия:
   Botorrita plaque
   https://en.wikipedia.org/wiki/Botorrita_plaque

   А този израз на автора е едно от най-големите доказателства за неграмотността на този човек: "След това използвах основния постулат на трасологията, който, казано накратко, гласи, че всяка човешка дейност оставя своите следи или липси. "

   Няма наука "трасология", навярно господинът бърка с тракологията. После авторът бърка думата "постулат" - твърдение без доказателство, с думата принцип.

   Преводът е пълна дивотия, човекът има огромна фантазия, но не и подготовка. Давам Ви линк към страница, на която е дадена информация за келтоиберийските руни и тяхната звукова стойност:

   ALFABETO IBÉRICO

   http://proel.org/index.php?pagina=alfabetos/iberico

   Дадени са плочите от Боторита, сравнявайте, проверявайте, но моят съвет е - не си губете времето с този човек.

   Изтриване
  2. Благодаря Ви за коментара на матриала от посочения линк. Понеже и аз не го възпримах много на сериозно, исках да чуя и друго мнение, а Вашето е доста ценно за мен. Пожелавам Ви успехи!

   Изтриване
 16. Ето какво е побликувано тук
  https://bultimes.com/21-%D0%B8-22-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82/
  от къде е черпена информацията не става ясно - няма извори, но поне някои думички може да се проверят.
  Проверката е оставена на нас читателите - веселба

  ОтговорИзтриване
 17. В.В.
  Изникват поне два логични въпоса - Защо траките в даден момент решават да се наричат българи, а държавата си България, а не тракия? Защо елините и римланите не споменават за българи на юг от Дунава преди IVвек..?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защото не са били чуждопоклонници, не приемат как ги наричат гърците, а използват собственото си име. Още въпроси?

   Изтриване
 18. В.В.
  Изникват обаче логичните въпроси - защо траките решават да се наричат българи и държавата им България, а не Тракия. И защо ели и римляни не споменават за българите по земите на юг от Дунав преди Аспарух..?

  ОтговорИзтриване
 19. към Анонимен21 юни 2019 г., 14:33 ч. В.В.
  Много добри въпроси! Защо държавата е наречена България, няма еднозначен отговор. Траките никога не са се самонаричали траки. Така са наричани от гърци и римляни племената които са на север от позанатите им територии. Тракийските племена са около 200 (според уикипедия на английски), не е известно до къде точно се разпростират и всяко си има собствено име. За сега са известни имената на по малко от половината. Вероятно ги е свързвало нещо с корен "бълг", "болг" и др. подобни. Такива връзки се срещат не само на Балканите и в цяла Европа, а и в по голямата част от Азия.
  Елините нямат интерес да популяризират каквото и да било за местното население на Балканите, защото са нашественици и целта им е да заличат всички исторически следи, за да ги асимилират. За съжаление успяват да се справят в доста голяма степен.
  С римляните е малко по различно, защото основната им цел не е асимилация, но те също нямат интерес да величаят противниците си. И в двата случая ние имаме сведения за българи най вече когато това, по никакъв начин, не е свързано със загуби на авторитет и превъзходство.

  ОтговорИзтриване
 20. До В.В. Анонимен21 юни 2019 г., 15:15 ч.

  Виждам, че Ви е даден отговор защо Аспарух не нарича държавата ни Тракия, но бих желал да допълня още нещо. Немците също не наричат държавата си Немция, уелсците пък използват името Къмри за държавата си.

  Името българи принадлежи на мизите, които се явават най-големия тракийски народ. Първоначално името българи е звучало като бльгии, а различни автори са го предали като белги, болги, флегии, баргава/балгава.

  Прочее, сведения за българи на юг от Дунава и то векове преди Аспарух има. Та нали Йоан Антиохийски пише за това как император Зенон подбужда българи да се бият срещу готи в Западните Балкани 200 години преди Аспарух.

  Комес Марцелин пише за битка между българи и римляни през 494 г. в Южна Тракия, край Цурулум, днешния Чорлу в Турция.

  Има достатъчно споменавания на конфликти между българи и римляни през V, VI, VII век. Да не забравяме, че някъде към 380-та година, Св. Йероним нарича областта Мизия с името Vulgaria-България. Това са цели три века преди времето на княз Аспарух.

  ОтговорИзтриване
 21. Точно така, г-н Серафимов, българите не са споменати никъде преди 4в! Не се ли казваше в Равенския хронограф (по памет) - Между Тракия и Долна Мизия отскоро живеят българите, които са дошли от Голяма Скития!???
  Картата на Св Йероним не е ли късно копие от 12в??!! До колко е почтенно да поднасяте на хората непълна и по вашему интерпретирана информация??!! Поне използвайте словосъчетанието "според мен"! Или разчитате на факта, че хората няма да проверят по различни причини - нямат време, не знаят къде, нямат достъп, не знаят езици...???! На човешкото невежество ли разчитате?! Не значеше ли "Mesia hec & Vulgaria" - Мизия тук е и България?! А това означава, че една и съща територия има две имена, които са противопоставени едно на друго, т.е. едно общоизвестно с името си място - Мизия, има и друго име, ново - България! Което пък, води до въпроса - защо? Явно защото там се заселват първите българи!! Дали са говорели близки езици с траките от 5 в ПХ, вероятно, но това не е критерий за еднородност!! Колко близки сме до руснаците или словаците генетично, a езиците ни са производни на Старобългарския?! А турците, те защо са обявени за тюрки?!! А, заради говорения от тях език, разбира се!! Американците след като 60% са с германски корени, защо говорят английски?!! Якутите да не би да са славяни, щото говорят руски?! Хайде малко по-сериозно, недейте да неглижирате проблема, заменяйки старите с нови несъстоятелни интерпретации! Дайте да видим фактите - българите никога не са причислявани към тракийската общност, а към скитската! И разликата за тогавашните хронисти е била достатъчна, за да не ги отъждествяват! Траките на юг от Дунав са приели властта на Рим и са се докоснали в голяма степен до нея излъчвайки императори и местни управници! Защо българите, след като са били толкова близки с траките на юг от Дунав имат изкуство с огромно източно влияние, вместо с тракийско или римско!? Никой автор не съм срещнал да споменава за масово изселване на ромеи, гърци, траки, арменци, евреи и други от Балканите при идването на бьлгарите, значи такива не са ставали, хората са приемали новата власт и толкоз! Българите е споменато, че разселват славянски племена, но не и траки или други?! Защо?? Другите сякаш не са съществували! Защо пренебрегвате местния източник "Манасиева Хроника", за мен тя трябва да има приоритетно значение при интерпретиране на факти и събития, защото е наш, собствен поглед върху тези събития!! Вие реално не вярвате на роднините си, а приемате мнението на чужди автори! С какво тогава сте различен от онези, които се подлагат, вече столетия, за чужда слава, а не за собствената си? А, защото те споменават тук и там неща, които на вас ви се иска да са 100% вярни, и сляпо им се доверявате! Това не мисля, че е правилно! Обяснете с факти и събития, според вас, защо българите са наречени така в Анонимния Хронограф?
  Моля Ви приемете нещата насериозно, само с логика и интерпретация не става!
  Спорът не е кавга, а излагане на различни гледни точки, теорията ви е още слаба!
  Знам, че не харесвате коментарите ми, но все пак не искам да съм анонимен
  Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
 22. Г-н Славеев (или както е името Ви), за да се наложи името България (Vulgaria) върху голяма област като Мизия се иска много време, а това означава, че в Мизия е имало хора, които са се самоопределяли за българи и през III век, че дори и по-рано.

  Мизия и България не се противопоставят, пообразовайте се поне малко по темите, които желаете да коментирате. Лат. hic, haec, hoc притежава значение -назована също, също и, понастоящем.

  Наистина трябва да се пообразовате защото не знаете елементарни неща. Така наречените седем славянски рода, на които Аспарух поверява пазенето на границата, са седемте гетски рода, за които пише Св. Йероним. Същият този Йероним, който казва - Мизия, също и България. След него, Теофилакт Симоката обяснява в три книги, че славени е новото име на гетите.

  В Манасиевата хронина няма нищо, което да я определи като имаща приоритет. Първо тя е късна, второ - написана е от враговете на дедите ни, странно е, че този важен факт не Ви е известен.

  Вземете почетете малко, проверете знанията си и отново елате тук, но вече за сериозен разговор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Серафимов, уважавам ви заради упоритостта ви и не веднъж съм казвал, че имате добри попадения и интересни интерпретации на събития! Повечето от коментарите ми не са видели бял свят, защото и аз съм човек, който се пали понякога, простете! Но дайте да се изясним, казвате на новите имена им трябва доста време да се наложат! По каква логика? Колко време им е трябвало, според вас, на турските топоси да се наложат у нас? И кога ще си отидат? Според мен едно име, особено на държавно образувание, е много лесно да се наложи! Виждате ли, названията Македония, Мизия, Тракия са имена за области, без значение какво етническо население ги обитава! А наименованията България, Германия, Франция обозначават населението!
   Едва ли сте обърнал внимание на различното значение на думите "назована също, също и, понастоящем", което пък прави вас доста неподготвен!
   Всеизвестно е, че Манасиевата хроника е превод на Световната летопис от Константин Манасий, гръцки духовник, в няколко преписа с българска, мисля че имаше и един препис със сръбска редакция. Но по-важното е, че във Ватиканския препис, с българска редакция, е добавена информация от преписвача, вероятно и редактор-преводач, на които са му били известни неща, които не са известни на вас! Е, на кой да вярваме, той все пак е живял по-близо до събитията и е имал на разположение повече оригинали от вас! Как тогава да я пренебрегваме като източник!
   Да отбележа на вас и на вашите настървени последователи, че 4в след НЕ е много различен от 4в преди НЕ! Най-същественото, е появата на много народи, различни от траките, от които един е останал - българите! Според мен картата на Св Йероним взаимно се потвърждава с Манасиевата хроника. Няма как и да е друго яче, този народ, българите, трябва да са живели близо до териториите които са решили да завладяват. Значи са се установили в областта Мизия, в резултат на което тази територия НЕ става известна и с името България, а с местоположението на държавна структура с име България в нея!! Но името България не е известно преди 3-4в след НЕ! Значи в Мизия са настъпили промени! Какви? Идването на поредните "варвари"! Никой ранен (от времето на събитията) автор не обяснява, защо се е появило името България и какво означава! Значи им е било непознато и понеже са били във враждебни действия, такава информация не е била лесна за придобиване, а и не е било нужно, те не са вярвали, че ще е нещо трайно! Също, никой от това време не е разказал за ненадейната приумка на местното население да се откаже от старото си име и да придобие ново, по каквато и да е причина! Напротив данните са за чуждо, непознато и враждебно на местното населени, дошло от Скития!
   Г. Славеев

   Изтриване
 23. Славеев, каква е стойността на Манасиевата хроника, това че е писана от Манасий ли? Казано е, че българите започнали да навлизат в Тракия по времето на Анастасий, но не се ли усещаш, че нещо куца тука? Да си чувал, че Зенон, който е император преди Анастасий е повикал българите да се бият срещу готите? Нещо играеш пиесата "Оле затвори очички" ама ако мислиш, че има някой от читателите на Спаро, който да ти се върже на суфизмите, значи си много наивен.
  Симеон Колев

  ОтговорИзтриване
 24. Виждам, че сте придобили речника на г-н Серафимов и интерпретирате информацията както него, т.е. както ви е угодно. Знаете ли, с такива коментари, още повече му вредите, защото той губи напълно представа за реалността и истината!
  Та казвате Зенон бил повикал - вие наистина не можете да направите разлика между повикал на помощ, наел ги да му свършат работата; и те сами решили да се заселят, без позволението на който и да е било! И, като толкова сте наясно, къде са били българите, преди да ги повикат и защо? Да не излезе, че са били незаконни деца на странстващи траки, та са държани по-далеч от "роднините" им, да не ги е срам от изневерите?! О, забравих, траките са били многогамни, т.е. безсрамни!
  Г-н Киряков има интересна интерпретация за връзката на българите са аспургиите, като едни от поданиците на Боспорското царство. Самоче на вас и това не ви отърва, щото там няма траки! Може някога, да саминали група ергени от там, но за масово преселение на траки в този район не може и да става дума, затова и проижодът на това население може да е от леко смесен с траки до изцяло иранска общност, тюрки, угри, грузи...каквито щете, но не и траки! Защо тогава са стоели далеч от "роднините си" и са гледали векове наред как са ги мъчили римляните? Къде са били та не са им помогнали още в началото, нали се споменава, че са били многобройни като пясъка?
  Вие явно сте от хора, които не познавайки историята си, сте решили да си измислите такава, вместо да се потрудите да навыржите фактите и да откриете нови! А последното съвсем убедително ще ви покаже, че не сте прав - ранните българи не са били траки, не са били като траките на Балканите и не са се обособили като общност на Балканите, не са имали тракийска култура и не са говорили тракийски език, колкото и да ви е неприятно, такива са фактите!
  А сега сериозно - прочетете Евтропий какво казва за Диоцлециан и Максимиан, които победили сарматите и карпите! При император Галиен готите разорават Балканите на юг от Дунав, а сармати и квади (германци) Панония! Комес Марцелин - Теодорих бил назначен за консул на Крайбрежна Дакия и Долна Мизия, но не бил доволен и вдигнал бунт, стига с готите до Константинопол и се връща в Мизия, гр.Нове!!После поема за Италия! Тогава бьлгарите започват да опустошават Тракия!! По време на консулите Лампадий и Орест, Мундо прогонил гетите крыстосвали илирик, а след това с придобита смелост и българите от Тракия! и още много, просто четете! И по-сериозно, моля ви!
  Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен22 юни 2019 г., 23:07 ч.
   Г. Славеев
   Защо ли, с коментарите си, много ми напомняте на предишен участник, но под друго име? Готите са гети, гетите са българи, това вече е доказано. Язък за теб, че си мелез, ние сме си породисти и расови арийци с поне 10 000 години родословие. Но не се комплексирай, щом си сред нас, ще те ашладисаме и облагородим – на сума ти диваци и човекоядци изправихме (донякъде) гена, що примати свалихме от клоните за това време, та ти ли ще ни се опреш ;)

   Изтриване
  2. Симеон Колев23 юни 2019 г., 12:41

   Славеев, Славеев, не ти минават номерата :) Българите могат да мислят, не ги подценявай изобщо защото те могат да четат и сравняват твоите суфизми с фактите,които Спаро им дава. Ти се репчиш, че нямало българи в Тракия преди Анастасий, но се оказа, че не знаеш за ролята им в плановете на Зенон, като се разбра че си се издънил, гледаш да замажеш положението с отвличане на вниманието, стар номер е това, но пак ти казвам - не минава :)
   Ами къде да са българите по времето на Зенон ако не в Тракия! Във Виница нали намериха икона с надпис BOLGAR, датирана 4-5 век, свети Йероним нали писа Мизия също и България през 4 век, това на тебе може да не ти изнася, но фактите са безмилостни.

   Изтриване
  3. Cимеон Колев23 юни 2019 г., 15:12

   Реакция към Анонимен23 юни 2019 г., 11:54 ч.

   Благодаря че ме светнахте, аз си мислих, че само на мен ми се привижда приликата на стила на Славеев с тоя на Хаджи Иванчо. Тролът козината си мени, но нрава не :)

   Изтриване
 25. За значение на името българи, според мен - https://andorey.blogspot.com/2015/09/blog-post.html
  И към г-н Славееев - Боспорското царство всъщност е най-дълго съществувалото тракийско царство, около 1000 години.

  А. Киряков

  ОтговорИзтриване
 26. Симеон Колев23 юни 2019 г., 12:30

  Ами да, нали там са царе Спараток, Берисад, Рескупорис, Реметалк, Котис, ако това не са тракийски имена, аз съм японския император :)

  ОтговорИзтриване
 27. В подкрепа на горната статия искам да цитирам една запазена реч на Винко Пробойевич (хърват от остров Хвар) от 1525 година
  " Искам да говоря за славата на Славяните... " като се обръща към Готи, Илирийци, Траки, Македонци и т.н. Той твърди, че Хървати, Далматинци, Боснянци, Расиняни, Дарданелци,Сърби, Мизи и Българи са наследници на Тирас Яфетов син, син на Ной и че населяват от незапомнени времена Балканите. Всички те говорят славянски език и се разбират. На толкова критики бива подложен от разни умни учени, че никой май не се досеща вече да го цитира. Освен това той дава информация, че дори отоманците се гордеят със своята непобедима войска от 60 000 еничари съставена от траки, македонци и илирийци. Представете си, това е факт доказатевлство за съществуване на траките през отоманско иго! А не както казионните учени твърдят за някакво изчезване на тракийското население!

  ОтговорИзтриване
 28. В османската войска никога не е имало траки, македонци и илирийци в смисъла на тези понятия от класическия период 6-1 в пр.н.е. , те са били българи, босненци, сърби и др, от съответните области в Османската империя
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
 29. И за мене е голямо учудването, но това е факт от изказване на съвременник на отоманската империя, (Прибойевич 1525 год) и той го казва това, а не някой друг:
  " Няма причина за никого да се чуди, че Отоманският султан възхвалява толкова много славяните....той поддържа корпус от около 20000 сили за своя персонална охрана съставен от ТРАКИ, МАКЕДОНЦИ И ИЛИРИИЦИ. Опитът показа в тези нещастни времена, че Отоманските наследници използват славянски войски при завладяването на градове, царства, империи и дори напират да разрушат и романската империя..." Извадките са от ОРАТИО(Възхвална реч за славяните) на Прибойевич от 1525 година. Стр. 44 от "Vinko Pribojevic and the glory of the slavs"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами прав е човека, той е имал съвсем друга цел, но пък точно тази негова реч служи за база, на която стъпват други ентусиасти и която се оказва много удобна за начало на панславянската идея. По късно всичко стъпва на политеческа основа и вследствие на това е резултата, че днес на Балканите никой не си знае истинската история. Всъщност такава е била и целта на политиците. Колкото по малко се знае за миналото, толкова по лесна е манипулацията на населението. Колкото до Г. Славеев, не му обръщайте особено внимание. Той се опитва да покаже, че знае нещо, но не умее да го изкаже и се получава обратен ефект. Нали тези траки, македонци, илирийци и дардани са същите българи, босненци, сърби, албанци и др. откъдето са набирали еничари за войските си? Нали не си представяте, че с нашествието на Отоманската империя на Балканите, цялото население се е изселило, а на негово място са се заселили диваци, варвари, тюрки и монголци. Както някои се опитват да ни убедят.

   Изтриване
 30. 1/Една от наи-обаятелните възрожденски личности Съби Стоиков /ивестен като Георги Раковски и учител на Левски/ твърди,че- в санскрита около 40% от думите му са с български корен.2/Николаи Я.Мар/1865-1934г/ може да се каже ,че е руски и световния учен номер едно,лингвист- владеещ почти всияки значими езици в света на брои над 100 твърди ,че българският език е в основата на всички индо-европеиски езици вкючват се разбира се ,,стария'' гръцки и латинските езици.3/Съвременни учени езиковеди твърдят ,че БГ езикът ни е стар АНАЛИТИЧЕН /с отпаднали падежи/,като за отпадането на един падеж са нужни 1800 -2000 г.преди това е нужно също толко време за подготовка- натрупване на нови глаголни времена.Излиза ,че езикът ни е на 10 800-12 000 г.Гръцкия е с 1 отпаднал падеж с наченки на втори.сръбския също толко,..славянските'' езичета включително руския са без отпаднал падеж.....вчера чух ,че нашия велик археолог,общественик,футболен коментатор и т.н. Николаи Овчаров станал историк/завършил история/...горе главата приятели .края на ,,разнищването'' на БГ историята е близо.Тои ни осведоми ,че ..македонците'' видите ли макар и да не участвал в комисията ,бил сигурен,че НЯМА да променят учебниците си спрямо ,,спорните'' моменти-исторически личности език и т.н.

  ОтговорИзтриване