30.06.2019 г.

УКРИТИТЕ АСПЕКТИ НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА РЕЛИГИЯ


Още в зората на човешката цивилизация е положено началото на вярата във висше същество – бог, който има сила да създава, руши, помага и наказва. Понеже всеки народ има своя особена психика и свой път на развитие, религията на различните хора е различна. Тя става част от етническата идентичност и поради тази причина, в миналото отклоняването от традиционните вярвания нерядко се е наказвало със смърт.

По принцип сведенията за религията на старите българи са пределно ясни, но в минaлото някои учени решават, че истината трябва да се укрие и поради това налагат нелепи заблуди. С невероятен фанатизъм манипулаторите лансират своите лъжи и явно поради това, че същевременно игнорират опровергаващата ги информация, у нас се налага една ужасно изкривена представа не само за произхода, но и за религията на древните ни предци. Веднъж наложени, създадените от чужденци виждания биват покорно следвани от нашите учени.

Понастоящем, в новите учебни помагала, включително тези одобрени от МОН и предназначени за кандидат-студенти и зрелостници, присъства твърдението, че прародината на старите българи е край река Иртиш в Сибир и дедите ни имали “бог Тангра или Тенгри (Небе), който се смятал за създател на небето и земята“ [1] с.11.

Дори текстът на помагалото, в което се споменава Тангра/Тенгри, да е написан преди излизането на генетичните проучвания, доказващи убедително, че дедите ни в никакъв случай не са тюрки, дълго преди това съществува предостатъчно информация, която позволява да се разбере що за религия са изповядвали дедите ни.

На първо място информация дават теофорните имена на старите българи. Теофорно е това име, което е вдъхновено от названието на дадено божество. При гърците срещаме Афродити, Деметрия и т.н. - имена, които са отражение на древните култове към богините Афродита, Деметра и др. При скандинавците е популярно името Фрея – богинята на любовта и семейството. В Италия е на почит името Диана, несъмнено изведено от това на римската богиня на лова и природата Диана.

Как стои въпросът със старите българи, правят ли дедите ни изключение? От IV до XIV век, т.е. в продължение на хиляда и сто години, никой не определя Тангра или Тенгри като бог на жителите на дунавска България. В нито една хроника, в нито един надпис не се среща старобългарско теофорно име вдъхновено от Тангра, Тенгри или нещо подобно.

Хиляда и сто години са несъмнено огромен период от време. В по-късни времена земите ни са посетени от различни пътешественици, но те също не споменават и дума за това, че някога старите българи някога са почитали тюрско (или иранско божество). За сметка на това теофорните старобългарски имена от тракийски произход са много.

Може би твърдението ми ви звучи невероятно? Нека тогава да обърнем внимание на укритата информация. Да разгледаме фактите, защото в крайна сметка те са важни, а не мненията на чуждите учени, които следват политическите интереси на своите държави.

За княз Аспарух пишат Теофан Изповедник и Патриарх Никифор. Има споменаване в “Българския апокрифен летопис”, в арменската география “Ашхарацуиц”, а разбира се и в “Именника на българските князе”. Различните автори дават различни варианти на името: Аспарух, Аспахрук, Исперих, Есперих, Испор.

Елементът асп, есп се среща в името на върховното тракийско божество Хероса. Става дума за епитетите Ут-аспиос и Вед-еспис. Както акад. Димитър Дечев [2], с.31, с.171, така и акад. Владимир Георгиев [3] c.61, считат аспа, еспа за тракийска дума за кон сродна на санскр. aşva, авест aspa-кон, лит. azsvá-кобила и т.н. Това е правилно, но на връзката на тракийските аспа, еспа-кон с името на княз Аспарух и варианта Есперих не се обръща никакво внимание. Защо ли?

Колебанието между А и Е (срещащо се в Аспарух - Есперих) е типично за тракийския език. Разглеждайки други имена, акад. Георгиев уточнява, че колебанието между А и Е не е само тракийско (дако-мизийско), езиково явление, но и един от най-характерните белези на българския език [3] c.257. Същият учен установява, че в тракийския, неудареното Е се редуцира в И [3] c.166. Това обяснява и вариацията Еспор-Испор.

Обърнете внимание на следното: не само името на Аспарух е сродно на епитета на Хероса – Аспиос, но и останалите познати варианти Еспорих и Испор са обясними чрез особеностите на тракийския език. Кой разумен човек би обявил всички тези неща за случайности?

Разбира се, една птичка пролет не прави. Не може да разчитаме само на свързаното с едно от названията на Хероса име на княз Аспарух. Разгледаме ли внимателно “Именника”, ще се натъкнем на важни подробности. Там е споменато, че княз Гостун е от рода Ерми, а това реално е названието на бог Eрм наречен в ново време Хермес. Херодот обяснява, че тракийската благородническа прослойка нарича Хермес (Ерм) свой праотец и се кълне в неговото име [4] -Her.V.7. Дали и това ще е случайност?

Нека продължим и да разгледаме името на княз Сабин. Макар този старобългарски благородник да е властвал кратко, неговото име е доста интересно, защото не просто показва прилика, но направо е идентично на Сабин – едно от названията на бог Дионис:  Траките наричат Дионис Сабазий и Сабин – своите първенци...[5] c.148. Хезихий познава варианта Сабон: “Σαβάζιος ἐπώνυμον Διονύσου οἱ δὲ υἱὸν Διονύσου καὶ Σάβον.” [6] c.1330.

Интересното във вариацията Сабин-Сабон е това, че срещаме особеноcт типична не само за днешните родопски диалекти, в които вместо бозая се използва бизая, но подобно явление се среща и в старобългарските надписи, в които склонената форма на думата Бог се предава като Биг, по-точно в титлата КАНАС У БИГИ – княз у Бога, княз от Бога. Още една случайност?  

B предишната своя работа обясних, че името на княз Паган е всъщност Баган, че то е старият вариант на българското лично име Боган и че има за основа името на тракийското божество Багайос. Важна подробност е и това, че тракийското лично име Багун е документирано векове преди иранци и индийци да споменат Бага в своите писания, а това показва ясно кой кого е повлиял.


С Баган теофорните старобългарски имена от тракийски произход не свършват. Благодарение на Теофан Изповедник знаем за Котраг – синът на княз Кроват (Кубрат). Поне за мен Котраг е изведено от Котис и Котито – тракийската богиня-майка. Частицата -раг може да се свърже с тракийското царско име Ройгос, като значението е господар, благородник.

Тук държа да допълня нещо важно. В земите на Стара Велика България името Котис е доста популярно, то е носено от Котис I, син на властвалия в началото на I век цар Аспург Раскупорис. Котис II идва на престола през II век, а Котис III се знае, че е монарх от III век, като негов баща е носещият също тракийско име Раскупорис III. Разбира се не бива да пропускаме и имената на властвалите в земите на Стара Велика България по време на Античността благородници като Спароток, Берисад, Реметалк.

Друга интересна подробност е това, че в земите на Стара Велика България са почитани не само Хероса (познат като Утаспиос, Ведеспис и т.н.), но също и Ерм (Хермес), Сабазий, Дионис, Арес и др. тракийски божества. Тази информация е не просто интересна, но и важна за разбирането на историята ни. Чели ли сте обаче тези неща в работите на казионните учени?


Изображения на Хероса от Крим (по О.Дашевская)

Освен Аспарух, Ерми, Сабин, Баган, Котраг, могат да се посочат още старобългарски имена, вдъхновенни от название на тракийско божество. Към списъка трябва да се добави и името на княз Дицевг (Δίτζευγος). Елементът Δί (Δία, Δίη) се среща в голям брой тракийски лични имена и притежава значение бог: Δίηγις, Δίζουζος, Diescus, Diagiza.

Старобългарското Дицевг (Δίτζευγος) не само съдържа елемента Δί, но и е много близко до тракийското Δίζουζος. Трябва да се отбележи и това, че елементът Ди, или по-скоро Див се среща също и в стблг. дума дивии, за която се смята, че е сродна на лат. divus-бог, божествен.

Съществуват дори родови теофорни имена, те са: Ермиарес, Кубиарес, Чакарарес - Ερμηαρης, Κουβιαρης, Τζακαραρης. Елементът арес-αρης е несъмнено отражение на името на бога на войната Арес. Нека комбинацията Ерми-Арес (Хермес-Арес) да не смущава никого, тя не е нещо странно и уникално. Все пак в арийските Веди се говори за Митра-Варуна, у нас срещаме Юпитер-Сабазий, в Делфи пък е имало оракул на Зевс-Амон.

Родовото име Кубиарес е интересно не само защото показва връзка с друго старобългарско име – Кубер, но и с тракийския теоним Кубилея – епитет на богинята-майка.

Почти всеки българи знае за рода Дуло, но малцина са тези, на които е известно, че Дулес е тракийско име, което се среща по тухли от времето на Античността, използвани при градежа на Плиска. По-важното е друго – дедите ни наричани в далечното минало траки, са почитали богиня Дула. За това древно божество съобщава акад. Георгиев [3] c.54.

В началото бе споменато, че името на княз Аспарух се среща и под варианта Есперих, като аспа, еспа са елементи от названието на тракийския върховен бог Хероса: Ут-аспиос, Вед-еспис. Всъщност има още един старобългарски владетел, чието име е теофорно и е свързано с един от епитетите на Тракийския Конник Карди-бренос. Става дума за княз Кардам, чието име, поне според мен е сродно на Карди-бренос, а и на тракийското селищно име Кардамуле.

За особеното название на Хероса Карди-бренос пише преди четирдесет и двегодини акад. Владимир Георгиев [3] c.52, но до ден днешен никой наш езиковед или историк не е потърсил връзка между тракийското име на божество и това на княз Кардам.

Не можем да пропуснем и името на Олган – чичото на княз Кроват (Кубрат).Специалистите предпочитат да предадат името на Олган като Орган, Органа, Орхан и т.н. Историците и езиковедите знаят, че гърците понякога заместват Л с Р, записвайки народностното ни име, вариациите Βουλγάρον-Βουργάρ]ων] са добре известни, а това означава и че името на чичото на княз Кроват може да се предаде и като Олган.


Изображение на древното божество Олган- The Local God Olganos, image from the Archaeological Museum, Veroia, Central Macedonia, Greece, Archaeological Museum, Veria, Macedonian Heritage Organisation

Това, разбира се, е огромен проблем за учените, твърдящи, че дедите ни идват от далечната Средна Азия. Причината е, че Олган е тракийско име на река и същевременно тракийски име на бог. Олган (Ὄλγανος) бива тълкувано от Вилхелм Томашек, Димитър Дечев и др. с лит. valgs-влага, ст.вис.нем. wolchan-дъждовен облак, стблг. вългъкъ-влажен [2] c.340. Сродна разбира се е и думата влага и др. Тя има диалектна форма улага, олага, а пък принадлежащото ѝ прилагателно е олаган, олажен.

Какво излиза сега – нито един старобългарски благородник не носи име, вдъхновено от Тангра, нито един старобългарски благородник не носи име вдъхно вено от Ахура Мазда, Анахита, или друго иранско божество, но за сметка на това старобългарските имена отразяват имената на  тракийските богове Арес, Аспиос, Багайос, Див, Дула, Ерм, Карди-бренос, Котито, Кубилея, Олган, Сабин.

Знаейки това, не е трудно да разберем защо старите българи жертват кучета – ритуал, отразяващ аспект от култа на тракийската богиня Зеринтия. Като за капак – нейното име се обяснява със стблг. звѣръ-звяр. Как мислите – дали това няма да е важна подробност и ако е – защо не е спомената?

Премълчаните неща са много, наистина много. По-лошото е, че заместилите ги заблуди са също сериозно количество. Не мога да разбера мотива на даровития учен Веселин Бешевлиев, който пишейки за обичая на старите българи да правят чаша от черепа на враг, вместо да обясни, че по-рано Луций Флор описва това действие при траките, тръгва да употребява термина оренда.

Касае е се за дума от речника на северноамериканските индианци. Това, че по време на Средновековието у нас се практикуват обреди познати още по времето на Античността не е споменато, но напълно ненужният чуж термин оренда е въведен и до ден днешен обърква съзнанието на много хора.

Пропуск има и при анализа на сведения представени от летописеца Лиутпранд. Те засягат Баян и Петър – синове на цар Симеон. За Баян Лиутпранд твърди, че до такава степен е изучил магията, че от човек може да се превърне на вълк, или пък на някакъв друг звяр. Отново вместо да направи връзка с обичаите на траките, Бешевлиев отправя поглед към народите на Австралия и Северна Америка, като добавя, че обличането в животински кожи е една от най-важните части на животинския култ и се среща почти у всички народи тачещи животни.

Нас обаче не ни интересуват всички народи, а единствено и само тези, с които са били отъждествявани старите българи и спадат към същия антропологичен тип, а точно той изключва австралийските аборигени и коренните жители на Северна Америка.

В продължение на 1100 години, различни автори наричат българите мизи, а мизите са най-големия тракийски народ. Носенето на вълча кожа е типично за траките, най-вече за трако-трояните. Всеки чел “Илиада” знае за Долон и това, че този омиров герoй носи вълча кожа: “Долон повярва. Тутакси той си обрамчи извития лък на плещите, а върху него наметна си кожа на сив вълк одрана.” – Илиада, X.332-332Долон наметнал вълча кожа, лекитос от Лувъра, снимка Marie-Lan Nguyen

В работа си “Гръцки и латински извори за вѣрата на прабългаритѣ”, Бешевлиев е представил още много подробности относно вярванията и религиозните практики на старите българи. Споменал е, че (след битката при Верзиникия), недалеч от Златната врата (на град Константинопол), следвайки обичая си, Крум пренесъл в жертва много хора и добитък.

Отново, нашият учен бърза да спомене, че човешкото жертвоприношение се среща при много други народи и отново забравя, че нас ни интересуват само тези етноси, които са отъждествявани със старите българи.

В случая би било редно да се направи връзка с Ахил Пелеев и неговите мимидони. За тях Йоан Малала твърди, че в ново време са наречени българи. От друга страна, благодарение на сведенията от “Илиада” научаваме за това, че при погребението на Патрокъл, неговият роднина Ахил жертва много хора и животни:

“В чест на Патрокъл заклали множество овце и волове и с лойта им покрили цялото му тяло; около одъра с тялото наредили и съдове с мед и с масло. Убили четири коня и две кучета. Върху кладата поставили и труповете на дванадесетте троянски младежи, които Ахил собственоръчно убил.”


Приликата между обреда извъшен от княз Крум и обреда извършен от Ахил Пелеев е повече от ясна и не е случайна, защото, както вече бе споменато, Йоан Малала счита българите от своето време за потомци на водените от Ахил бойци.

Въпреки отклоненията, които прави, Бешевлиев представя и ценна информация. В случая става дума за едно сведение от грузинското житие на Св.Георги Агиоритис, в което се споменава, че българите край Солун почитали една антична женска статуя

Защо ли изследователят на миналото ни не се е запитал как ревниво пазещите вярата си стари българи, ще почитат “чуждо” божество? Нали уж дедите ни са почитали Тангра,  каква е причината се кланят на божествата на траките?


Иваничка Георгиева, а и други наши учени са установили, че култът към богинята Бендида (Венда, Менда) е оцелял в особената почит към Св. Марина. В българската именна система пък са оцелени имената Венда и Менда – реално изконните названия на древното божество. Иван Венедиков прави връзка между нашите самодиви и богинята Афродита (почитана като Зеринтия у нас бел.моя). Борис Илиев представя сведения за запазване на култа към Семела (Земела, майката на Дионис) до ново време.

Дали българите край Солун са се кланяли на статуя на Бендида, Зеринтия, или Земела, няма как да разберем, но е важно това, че ние пазим спомена за древните тракийски божества както във фолклора си, така и в календара си обличайки езическите богини в християнска дреха.

Осъзнавате ли кoлко жестоко е изкривена нашата история? Представяте ли си какви ужасни манипулации са били нужни, за да може дедите ни да бъдат изкарани чужд на Балканите народ? 

Трудно е да се повярва, че хора на науката са способни на такова нещо, но ето – създаването на македонския език и откъсването на братята и сестрите ни от Македония от народа ни, също бе дело на "учени". 

Учени бяха и тези, които отрекоха д-р Ганчо Ценов, охулиха го защото посмя да каже, че българите са древен балкански народ често отъждествяван с траките мизи, че страната ни още по времето на Константин Велики е носила името България, че ние сме първите християни на Европа. 

Истината бе сметена под килима, а тя можеше да промени съдбата ни защото вместо имидж на нахлули във Византия варвари, ние щяхме да сме известни като учителите на Европа, като хората дали най-способните императори на Рим, но и по-късно спомогнали за срутването на проядената от пороци империя.  

Днес ние притежаваме достатъчно информация, която ни позволява да разберем истината. Днес имаме достатъчно средства да разпространим дълго укриваните данни. Днес имаме възможността да поискаме това, което е наше и трябва да го направим, от една страна, за да извадим славата на дедите ни на показ, където ѝ е мястото, от друга, да подготвим пътя, по който ще върви новото поколение българи.
Използвана литература:

1.ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ за кандидат-студенти и зрелостници, Трето преработено и допълнено издание, М.Каймакамова, П.Митев, Л.Спасов, Л.Огнянов, София…???;
2.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
3.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
4. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
5.Ал.Фол, Д.Попов, Христоматия по Тракология, Том първи, Университетско Издателство Климент Охридски, София, 1989;
6.Hesychii Alexandrini Lexicon, Editionum Minorem, curavit Mauritiue Schmidt, Jenae, Sumptibus Hermanni  Duftii, MDCCCLXVII;
7.В.Бешевлиев, “Гръцки и латински извори за вѣрата на прабългаритѣ”, Известия на Народния Етнографски Музей, 8-9, 1929 ;
8.В.Бешевлиев, “Новъ изворъ за вѣрата на първобългартѣ”, Известия на археологическото дружество, 13, 1933;
9.В.Бешевлиев, Първобългарите. История бит и култура, “Фондация Българско Историческо Наследство”, Пловдив, 2008;
10.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;

Извори от интернет:

О.Дашевская, Поздные скифы в Крыму (посл.вид. 30-06-2019)
Омир, Илиада, прев. Александър Милев, Блага Димитрова, 1969 (посл.вид. 30-06-2019)


81 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Никой не бил писал за Тангра при протобългарите? Ами кой писа за Дионис бе Спаро? Въпросът ми не е риторичен и искам отговор. Ще се изкажеш ли по въпроса?

  ОтговорИзтриване
 3. До C.B.
  Първо, бог Дионис има много имена, второ – има достатъчно сведения за практикуването на култа на Дионис в ранносредновековна България. Ето какво намираме в работа на Иван Венедиков:

  “СВ. КНЯЗ БОРИС ПИТА ПОЗВОЛЕНИ ЛИ СА КУКЕРСКИТЕ ИГРИ. Известно е, че св. княз Борис много скоро след Покръстването, което е станало в 865 г., е изпаднал в съмнения относно действията на някои византийски духовници в България и се обърнал към папа Николай с цяла редица въпроси. Той потърсил съвет от Рим като от незаинтересован християнски център във вътрешните отношения в България. На един от въпросите си св. княз Борис получава следния отговор (47) от папата: „Вие се допитвате дали е позволено в Четиридесетницата да се отдавате на игри. Това не е позволено на християните не само в Четиридесетницата, но и в никое друго време. ...
  .”

  “презвитер Козма, който пише, че много хора, вместо да ходят на църква, се отдават на игри и на мимове (кощуми) и ги предпочитат пред сериозните занимания. Той говори не само срещу еретиците, но и срещу тези християни, „които пият вино с гусли, танци и бесовски песни и вярват в срещи, сънища и във всякакви сатанински учения”.
  http://promacedonia.org/iv_gumno/iv_gumno_11.htm

  Прочее, дори и най-големите врагове на теорията за местния произход на българите, признават, че Трифон Зарезан е остатък от култа към Дионис.

  ОтговорИзтриване
 4. Александър Манолов30 юни 2019 г., 18:57

  Алоу, блогърът-историк, приемаш ли инфо, което ви изобличава като измамник? Защо мълчиш за гениалната работа на Живко Аладжов със заглавие " ПАМЕТНИЦИ НА ПЪРВОБЪЛГАРСКОТО ЕЗИЧЕСТВО "? Много хубаво е казано тамка за Тангра, че МАДАРСКИЯ КОННИК е тенгриянско изкуство, но това пречи на тракедоничстичните ти далаверки и знам как ще постъпиш - няма да ми пуснеш коментара напълно по Сталинските методи. Ама за всеки случай давам линк за сверка, белким ти влезе неща в главата http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Zh_Aladzhov_BG_ezichestvo.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Познавам работата на г-н Аладжов, но се затруднявам с характеризирането ѝ. Не е история, не е етнология, повече ми прилича на езотерика.

   Лансират се неща, които никога не са доказвани. Кой доказа, че локализираните в Средна Азия пу-ку, бу-гу са българи, не е ли това само една спекулация?

   Бешевлиев никога не е доказвал, че край Мадара е имало светилище на Тангра. Надписът, който Бешевлиев коментира е "намерен" от Геза Фехер, а този човек определено не спада към почтените учени. Надписът е силно повреден и фрагментиран, да се вадят заключения от него е всичко друго, но не и наука.

   Изтриване
  2. Доколкото съм информиран, Геза Фехер е чифутин.

   Изтриване
  3. До Анонимен30 юни 2019 г., 20:48 ч.

   Не прочетохте ли молбата ми, която е изразена най-горе чрез първия коментар? Помолих за културна дискусия, ако искате да отворите дадена тема, най-добрият начин е да го направито културно, аргументирано и спокойно.

   Изтриване
 5. Привет, Павеле, статията ми харесва, но първо ще започна с критиката...
  Не ми харесва това разделяне (като морфеми) на Ут-аспиос и Вед-еспис, което правиш. Все се каня да ти го кажа, но сега вече го казвам. Имаме окончание -ос и -ис, което най-вероятно е гръцко. Освен това Вл. Георгиев дава и варианта Уетеспиос. С две думи отделянето на -асп при тези епитети на тракийският конник за мен не е сигурно. А и името Аспарух или Испор може да не идва от аспа - кон, колкото и да е съблазнителна тази мисъл. Аз съм казвал и друг път, че по скоро виждам в името Испор, име подобно на тракийските Мукапор, Кетрипор, Раскупор и т.н. Ако това е така тук имаме наставката пор - син, момче, потомък, пуер на латински, парен на руски и т.н. Но както и да е.
  Да ти кажа и за тази статуя, дето са я почитали и то не до Солун, а тук съвсем наблизо, но там работата е друга, аз в момента пиша нещо по въпроса, скоро ще ти го изпратя.
  Тук един се съмнява, че Боспорското царство е тракийско, но просто темата за него е все още непозната и напоследък стана актуална. Най-вероятно оттам идват прабългарските родове, които се установяват в Североизточна България и образуват Първо българско царство.
  Неделни поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги Павле,
   Някъде пишеше, че е по-добре да имаш умен враг, отколкото глупав приятел. Разбирам слабостта ти към Киряков, но имам чувството, че ще повтори ролята, която неотдавна изигра Милена Върбанова в блога!

   Изтриване
  2. Андрей, знаеш, че тук културната критика е добре дошла :) Ще чакам работата ти за античната статуя, която дедите ни са почитали с голям интерес, събуди любопитството ми!

   За Боспорското Царство наистина се знаем малко у нас, твърде малко, тамгата на цар Котис е тази Y. Интересното е, че сред графитите от скитския Неаполис има същите знаци, които се срещат по предпазителя на меча намерен в могилата Рошава Драгана и датиран I-II век.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Анонимен 30 юни 2019 г., 19:29 ч.

   Драги господине, ако избирах приятелите си само за това, че ми носят активи, щях да се срамувам от себе си. Смятам, че трябва да приемем своите приятели с техните положителни черти, но и с техните недостатъци. Аз самият имам много недостатъци и не би било справедливо да имам специални изисквания към другите хора.

   Изтриване
  4. Анонимен1 юли 2019 г., 11:45

   Драги Павле,
   И аз имам изгарящо желание да стана космонавт, но не отговарям на нито едно изискване за това занимание. Но поне не преча с това на овладяването на космоса по никакъв начин.
   Когато обаче един човечец, колкото и добър да е той, се изживява като значителен търсач на истинската история, без да има необходимите заложби за това, той е в състояние да направи идеята смешна и да отблъсне много хора от нея. Колко повече, когато се изпробва и като телевизионен коментатор, а в същност е карикатура на такъв. Съжалявам, че трябва да го кажа, но на такъв приятел е редно да му се каже тактично истината, а не да се премълчава, от което страда „големият идеал“!

   Изтриване
  5. Анонимен1 юли 2019 г., 17:05

   До Анонимен 1 юли 2019 г., 11:45 ч.
   Ами аз, като гледам не отговаряте и на изискването да пишете коментари тук, защото са изпълнени само със злоба и завист, но това не Ви пречи да го правите. Тук коментираме темата, а не автора. Ако не Ви е интересно - не четете! По никакъв начин не сте показали, че представлявате нещо повече от посетителите тук, за да давате съвети кой какво да прави или да не прави.

   Изтриване
  6. Всеки има право на лично мнение, но пък и няма как всеки да е прав за всичко. Аз самият съм често критикуван от приятели за определени мои виждания. Мои приятели историци смятат, че прекалявам и по такъв начин правя идеята трудна за възприемане.

   Хубаво е да си кажем нещата в очите, но е хубаво и да осъзнаем, че идеални хора няма.

   Изтриване
  7. Анонимен1 юли 2019 г., 21:01

   Не е достойно да се критикува неоснователно, но също така е недопустимо да се самоклеветиш без причина.
   Съгласен съм с това, че ти прекаляваш като изкарваш казионните извън нерви, но ми е трудно да разбера твоите приятели. Многократно твоите читатели ти благодарят за достъпния начин по който им поднасяш вижданията си.
   Идеални хора няма, но слава Богу, че все още има такива, от които да вземаме пример за себе си!

   Изтриване
  8. Анонимен1 юли 2019 г., 23:57

   До Анонимен 1.юли,17:05 ч.

   Уважаеми Господине,

   Дълбоко съжалявам за впечатлението, което съм оставил у Вас. Съгласен съм, че „не представлявам нещо повече от посетителите тук“, но „злоба и завист“ не бяха моите мотиви. Не трябваше да бъда толкова директен, но постъпих така единствено подтикнат от мисълта за успеха на голямата кауза. Ако без да искам съм обидил някого, моля най-смирено за извинение.

   Изтриване
  9. До Анонимен 1 юли 2019 г., 21:01 ч.

   Не мисля, че се самоклеветя, самокритиката е нещо полезно, хубаво е човек да осъзнава слабите си места, иначе не би могъл да се развие.

   Доволен съм, че читателите ми са доволни от начина ми на поднасяне на информацията, дано така да бъде и занапред, но това си е Божа работа.

   Изтриване
  10. Понеже първоначалната критика беше към мен, да кажа и аз две думи по въпроса.
   Ако истинската българска история клони към фашизъм и национализъм аз се отказвам, въпреки че и аз 20 години се замнимавам с ранната българска история.
   Ако истинската българска история е да считаме гърците за етиопски цигани, руснаците за угро-фини и татари, в които имало 2 процента славянска кръв, а всъщност да не забравяме че славяни нямало, понеже всички са траки, но световният еврейски заговор пречи да се разкрие тази истина и т.н. аз едва ли ще спра да се занимавам с история, но ще престана да коментирам в този форум. Не мога да си позволя да развалям възвишените представи на публиката.

   А. Киряков

   Изтриване
  11. Андрей, историята няма как да клони към фашизъм. Според Бенито Мусолини, за фашизъм можем да говорим когато корпоративната власт се е сляла с изпълнителната власт, или с други думи - когато едрият капитал е на власт и определя политиката на държавата.

   Да, днес има доста крайности като твърденията, че нямало славяни и т.н., но тези крайности са продукт на поведението на нашите историци, които направиха страшна каша и не възнемеряват да внесат яснота.

   Изтриване
 6. Ex, aма не виждаш ли че си стнанал за смях с тая твоя тракомания и никой не чете изобщо, сигурно парите за реклама и спонсориране са свършили и сега само буксуваш 😃 Приеми фактите - ние сме смесица от прабългари, славяни и малко траки от родопския край.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приеми фактите, че думите си остават само думи, когато няма доказателства за тях, не знам кои "вие" от къде произлизате, но знам че никой не те е упълномощил да говориш от името на българите, това "вие" може да сте смесила между маймуни и черкези в някоя бурна пиянска нощ, но ние - българите сме създали най-точния календар на света, за чието създаване е било нужно около 60-70 хиляди години непрестанно гледане по звездите и който елиминира несъответствието от четири минути всяка година, които днешния оставя, такова знание не е присъщо на някакви варвари, които живеят в землянки, още повече че днешната лъженаука казва, че до 20 хиляди години хората са нямали дори къщи, арийската раса се е появила от нищото, а накрая един мармот завива шоколада в станиол !!!

   Изтриване
  2. Смесица сме, но не от три групи и не от 681-ва. Смесването на различните елементи оформили нашия етнос е започнало още през Каменната епоха.

   Така наречените прабългари са траките мизи, дунавските славени са гетите, а траките под римска власт не са били никак малко и явно са посрещнали с отворени обятия роднините си освободители защото за рекордно кратко време България става силна и консолидирана държава, а това би било невъзможно при наличие на три напълно различни етнически елемента.

   Хубаво е официалните теории да не се приемат на доверие, а само след обстойна проверка.

   Прочее, ако броят на читателите ми е намалял, това ще го приема със спокойствие. Все пак няма нищо вечно, рано или късно на всичко идва край. За мен е важно да споделя това, което съм открил, а дали сънародниците ми ще го четат и приемат, си е тяхно лично решение.

   Изтриване
  3. По волята на съдбата в България живеят много неългари, които имат претенции да са българи, по волята на природата глупаците са повече от умните, по волята на демокрацията днес глупаците имат същите, даже повече права от умните, по волята на евроатлантизма старата история не трябва да означава нещо ценно, а с лека ръка да може да се пренебрегне, а само определен кръг от хора да знаят цялата истина за произхода на човечеството и народите, така са възникнали и религиите !!! Но както всички знаем времето напредва и някои събития наближават, казването на истината отдавна не е достатъчно, фактите за подробностите могат да се спорят дълго време, но така извода от всичко се губи - защо ни е цялото знание ако това накрая не води до нещо ?!? За мен смесването не е от групи, а от кръв - царска кръв и останалата, така е било навсякъде по света, дори много преди знанията ни за народите, т.н. богоподобни и народите, които са управлявали !!! Навсякъде казват, че древните народи за възникнали бързо и с натрупани знания, и умения, но всъщност знанията и способностите притежават само една малка част от хората !!! Силата на знанието е неизмерима, а всяка сила е ценна, ако знаеш как да я използваш, днес ние трябва да използваме това, което имаме, иначе утре ще е късно !!! С уважение !!!

   Изтриване
 7. Бог Тангра не се изобразява от тюрките, който го почитат и го смятат за върховно божество. Той е Небето, върховното божество, но просто не се изобразява по никакъв начин, затова и няма как Конникът да е негово изображение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Средна Азия няма изображения на Тенгри Хан като конник, този факт не може да се оспори.

   Изтриване
 8. Здравейте!

  Относно имената на средновековните българи може да ползвате книгата "Кой кой е в средновековна България" от Йордан Андреев, Иван Лазаров и Пламен Павлов, трето преработено издание от 2012 г. 720 страници е.

  „Кой кой е в Средновековна България“ е незаменим справочник за специалисти, студенти, учители и ученици. За всички, които искат да съхранят историческата памет на българския народ.

  В това трето преработено и допълнено издание са поместени 858 статии, а броят на известните, новооткритите и преоткритите исторически личности надхвърля 1300... Те са подредени в хронологичната рамка VII–XIV век. Осезаемото увеличаване на броя на средновековните българи, които престават да бъдат „анонимни“ за своите днешни потомци, не е случайно. То се дължи преди всичко на откриването на нов материал, най-често епиграфски, както и на по-големия брой обзорни статии. Последните са посветени на съхранени имена от определени средновековни градове и райони, в конкретни книжовни и други паметници. В тези своеобразни „колектив­ни портрети“ се съдържат огромен брой лични имена, част от които впечатляват със своето многообразие, красота и благозвучие, но за съжаление са отпаднали от традиционната българска именна система.

  Не на последно място, поместените в новото издание на „Кой кой е в Средновековна България“ статии, свързани с историко-географски области като Македония, Добруджа и Поморавието, още веднъж потвърждават техния изконен български етнокултурен характер от векове.

  Приятно четене!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважавах много и г-н Андреев и г-н Павлов, все още ги смятам за добри медиевисти, но изказванията им по отношение на етническата принадлежност на старите българи и локацията на българската прародина намирам за крайно несериозни и тенденциозни.

   Само с исторически свидетелства не се стига до никъде. Не е тайна, че изворите за нашата история са плод на перото на смъртните ни врагове, а има ли няко по-изкусен в създаване на лъжи и интриги от южните ни съседи...

   Изтриване
 9. Статия която само допълнително потвърждава теорията.
  Хубаво е че има и добронамерена критика с цел да се разбере истината. Ще се радвам да отговорите на Андрей Киряков, защо разделяте думите така а не както той предлага.

  Иначе накрая мисля ако погледнем от гледна точка на това ,че за периода от 45-90, основната идея е била да няма ясно очертана българска идентичност.Като всичко което ще допринесе до някакъв български шовинизъм е било подложено на репресия и унищожение. Сам споменахте Македония. Е знае се вече че зад това деяние стои този мироглед.
  Следователно не е чудно ,че тогавашните учени...а и техните ученици и наследници, следват тази програма. Няма български етнос,всички сме смесени,всички сме чужденци,нямаме за какво да се гордеем.По-добре да свеждаме глава и да правим каквото ни казват по-силните.

  Но в миналата статия мислех да ви споделя нещо което чух,понеже явно имахте много негативна критика. Бях ви пратил видео за гените на 'пред-гръцките гърци' както ги нарекоха там. Интересно е изказването на същия този изследовател,че за него хобиистите изследователи, до известна степен са далеч по способни да достигнат до някакво откритие,за разлика от официалните учени. Понеже не само че не им зависи заплатата от това дали изповядват 'правилната' идеология, но и имат много по-голям интерес и отдаденост ,понеже са тласкани от истинското желание да разберат или направят нещо. Иначе нямаше да жертват време и ресурси да правят това което ги влече така силно, вместо да прекарват свободното си време по кафенетата и барчетата(както повечето 'професори').
  Малко преразказано но това беше като цяло.

  ОтговорИзтриване
 10. Хората днес са простаци, които гледат много телевизия, гледат филми на Дисни - нищо общо с оригинала, захаросани и изопачени представи за реалността, преди хиляди години така са възникнали и днешните религии, които по същата логика създават фанатици !!! Всяка днешна религия е идеал, който няма нужда от доказателства, нито пък почива на някаква елементарна логика !!! Официалната наука днес е ЛЪЖЕНАУКА, която е удобна за властимащите, отдавна са доказани лъжите за произхода на човечеството от маймуните, както и да фалшифицираните доказателства, но въпреки всичко тази теория се изучава в училищата - за удобство, така днес се премахват НЕудобните народи, макар че е явно че колко брутално се съсипват доказани успешни методи за развитие !!! Днес ние сме победени и преобразувани до неузнаваемост, бяхме ученици, бяхме войници, бяхме достойни, днес не знам какви сме, някой днес изобщо знае ли какви сме ?!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Филмите действително оформят до голяма степен вижданията на младите хора, а и не само на младите. Проблемът е, че науката, която би трябвало да неутрализира отровата на филмите, даже добавя своя отрова и така положението се влошава още повече.

   Изтриване
 11. До Никола30 юни 2019 г., 20:21 ч.

  Не мога да се съглася с виждането на г-н Киряков относно това, че елемента -пор в Испор, е идентичен на -пор в Реску-пор, Кетри-пор и т.н.

  Частицата -пор, или както е в много случаи бор, бур, по-скоро трябва да се свърже със стблг. борити сѧ. С такава постройка са нашите имена Више-бор, Радо-бор, Рати-бор, Вои-бор, Дома-бор, Чедо-бор.

  Не виждам причина гърците да предадат нашето П като Б, както е в случая с Мука-бор, Даро-бура, Дио-бур и др., т.е Мука-бор е Мукабор, а не Мука-пор, с частица -пор превеждаща се като потомък, парень, puer...

  Напълно съгласен съм с Вас по отношение на това, че един люботел може да направи повече от професионалист, който сляпо следва удобното и не го е грижа, че участва в погребването на народа си.

  ОтговорИзтриване
 12. Много хубава статия!
  За мен е много интересно името на Св. апостол Ерм - първият епископ на Пловдив. Това показва приемственост между старите вярвания и новата християнска религия - името на тракийско божество директно се използва като като име на висш християнски духовник.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дойчев, по времето на Ерм дедите ни са изповявали истинското християнство, което реално не се е различавало много от старата им вяра, с изключение на това, че е било достъпно за масите, а не за определена група хора.

   Партеногенезисът, или непорочното зачатие е аспект от тракийската религия. Аспект от тракийската религия е и опрощаването на греховете, наказването на злите хора в идния свят, да не забравяме и вярата в светлината и доброто.

   Изтриване
 13. Екатерина30 юни 2019 г., 21:21

  Здравейте! Повърхностна статия. Къде според вас е Троя? .... Много литература, на гръцки четете и т.н., но тук сте доста далече. Рила и Пирин - Ерило и Перин ли са? Питам, защото се хващате за всяка буква. Ут- аспис не е ли ОООООООт? И за Хан Аз Убоги писах. Да ме споменете в литературата следващия път.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. @ Екатерина 30 юни 2019 г., 21:21 ч.
   А Вие, като знаете къде е Троя, защо не ни кажете? Още повече, че никъде по горе, не става въпрос за нея. Тук разменяме мисли и мнения по темата, а не си мерим знанията или някакви други неща. Ако искате да изпъквате с огромните си знания, покажете ги! Вместо да ни карате да гадаем какви гениални мисли са се загнездили в главата Ви.

   Изтриване
  2. До Екатерина30 юни 2019 г., 21:21 ч.

   Оставам с впечатление, че сте объркала блога, тук не Ви е мястото, старая се да не се занимавам с глупости.

   Изтриване
 14. Харесвам твоите есета, но ми е нужно време да осмисля фактите и да ги подредя в представите си. Предполагам че в същата ситуация се намират още много българи, за това те моля да имаш търпение към тях, съзнание, което е съсипвано много време не се оправя за един ден.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, зная, че не е никак лесно да прекроиш представите си, които са градени дълго време. Старая се да съм търпелив с хората, дано да ми се отдава защото в случая наистина само търпение помага.

   Изтриване
 15. Неделчо Неделчев1 юли 2019 г., 8:21

  Ще бъдеш много мразен за това което пишеш понеже изкарваш кирливите ризи на мижитурките на показ, но такива хора са много злобни защото са некадърни за друга работа, дай им да се тунеядци и на хляба мекото. Той Господ сигурно те пази, но и ти внимавай че имаме нужда от будители.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За омразата имате право, имате право и че тя идва точно от мижитурките. Колкото до пазенето, имам си достатъчно хора, които могат да ме пазят, а и аз не съм от хилавите :)

   Изтриване
 16. Анонимен1 юли 2019 г., 14:49

  https://www.academia.edu/39700819/Khazars_and_Bulgarians_in_Crimea_Хазары_и_болгары_в_Крыму

  ОтговорИзтриване
 17. Анонимен1 юли 2019 г., 14:54

  https://www.academia.edu/39701078/Vth_International_Bolgars_Forum._POLITICAL_AND_ETHNO-CULTURAL_INTERACTION_OF_STATES_AND_NATIONS_IN_THE_POST-GOLDEN_HORDE_SPACE_15_-_16_centuries_V_Международный_Болгарский_форум_ПОЛИТИЧЕСКОЕ_И_ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ_ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ_ГОСУДАРСТВ_И_НАРОДОВ_В_ПОСТЗОЛОТООРДЫНСКОМ_ПРОСТРАНСТВЕ

  ОтговорИзтриване
 18. Анонимен1 юли 2019 г., 14:54

  https://www.academia.edu/39700819/Khazars_and_Bulgarians_in_Crimea_Хазары_и_болгары_в_Крыму

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви! Не съм чел нищо от този автор, дано неговата информация хвърли светлина по някои неясни въпроси от нашата ранносредновековна история.

   Изтриване
 19. Анонимен1 юли 2019 г., 15:14

  Извинете, просто си мисля за това СПАР в имената СПАРоток,СПАРтак и това на аСПАРух,.... може би не АСПА, а СПАР да е в основата на името? А за това,че няма никакви спомени в народото творчество и изобщо в съзнанието ни за някакъв бог Тангра сте абсолютно прав.Все някаква следа би останала от предхристиянските времена, биха ни ги предали пра-пра-пра предците по някакъв начин - поне по устни данни ,ако няма писмени ,в легенди и приказки и т .н.Как ще се помни за Орфей например, а за Тангра - абсолютно нищо .Ако е била масова религия все да са останили спомени поне при най-твърди последователи и след приемане на християнството,все някакви малки групи хора биха могли да продължат да го практикуват и в по-късно

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен1 юли 2019 г., 15:14 ч.

   Признавам, че елементът СПАР присъстващ в имената Аспар, Аспарух, може да отговаря на СПАР в Спараток, Спароток, но е трудно да се обяснят началните А, Е, И във вариациите Аспарух, Есперих, Испор. От друга страна, тракийската ономастика предлага аспа, еспа, испа-кон.

   Колкото до Тангра, наистина няма дори бегъл спомен от култ към това божество при нас. Иронията е, че разпространенията на култура и религия вървят от Балканите към Азия, но специалистите не забелязват това.

   Изтриване
  2. Анонимен1 юли 2019 г., 18:10

   И как стават така тия неща, специалистите не ги забелязват, а дилетантите като Спаро ги забелязват?

   Изтриване
  3. Анонимен1 юли 2019 г., 23:29

   Тия неща стават така:
   „Не можеш да накараш някого да обърне внимание на нещо, което е негово задължение, ако той знае, че може да изгуби заплатата си, ако го забележи“.

   Изтриване
  4. До Анонимен 2 юли 2019 г., 0:39 ч.

   Имате право, преди време един читател предаде изказване на Ъптън Синклер: "Не можеш да накараш някого да разбере нещо, ако заплатата му зависи от това да не го разбира..."

   Изтриване
  5. Анонимни "наивнико", не става въпрос кой забелязва или не забелязва дадени факти, става въпрос за политически зависимости и свобода.

   Изтриване
  6. До Богомил2 юли 2019 г., 22:54 ч.

   Знаете ли кое е печалното -въпросният анонимен работи в сферата на образованието...Просто пази хляба си и този на своите ближни, а народа кучета го яли. Тези индивиди изобщо не се притесняват от факта, че народа, който ощетяват плаща заплатите им...

   Изтриване
 20. Анонимен1 юли 2019 г., 21:14

  Как така наименованието за кон, "аспа" не се е запазило в българския език. Красив буен кон е "ат". Може би има и още много други думи с различно звучене в тракийския език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата ат официално е турска заемка, но с това аз не съм съгласен по простата причина, че нито ат, нито ата имат обяснение на турски. Дали аспа се е развила в ат, това не смея да кажа.

   Изтриване
  2. Анонимен2 юли 2019 г., 17:59

   Въпреки ,че в повечето славянски говори се използва КОН, би могло да се допусне, че това в далечни времена се е произнасяло както в сегашния чешки kůň -КУН. А с това може да е свързано с такива стари имена като Куна, Къна и подобни.И още(може да и да няма връзка) но: Ку̀нео (на италиански: Cuneo, на пиемонтски Coni, Кони) е град и община в западната част на Северна Италия ...а би могло Куни и Хуни да е същото,затова хората на Атила са на коне :-)
   ЛК

   Изтриване
  3. Всъщност правилното име на хуните е уни, като името се обяснява със стблг. унии-по-добър, т.е. благороден. Що се касае за град Коне, Кони, такъв има и в древна Фригия, там тече и река Кобилатус, макар някои да я локализират във Витиния.

   Изтриване
 21. Анонимен1 юли 2019 г., 23:41

  Моето скромно мнение е, че Българите не разбираме, че официалната ни история за произхода е 100% фалшива и непрекъснато се опитваме да намерим някави допирни точки с нея... Ако не беше 100% фалшива, а примерно 90%, то останалите 10% щяха да се забелязват и да пречат в цялата много добре СКЪЛЪПЕНА Българска История.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трудно е да се определи какъв процент от историята ни е фалшифицирана, ранната със сигурност е почти на 100% измислица.

   Изтриване
 22. Анонимен2 юли 2019 г., 0:39

  Здравейте,
  Възможно ли е името Аспар да е аналог на Каспар (Каспър), Гаспар - един от тримата влъхви?
  Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен2 юли 2019 г., 0:39 ч.

   Първоначалната форма на Гаспар ако не се лъжа е Газбар, Гизбар, като значението е ковчежник, пазител на хазната. Аз лично не мога да намеря връзка с Аспар, освен разбира се окончанието -ар.

   Изтриване
 23. Анонимен2 юли 2019 г., 13:07

  Здравей,
  Наскоро разглеждах във википедиа какво може да се намери и реших да го споделя:
  В някои случаи нещата са отчайващи, т.е пропагандата е пълна

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgars
  https://en.wikipedia.org/wiki/Volga_Bulgaria
  https://en.wikipedia.org/wiki/Medes
  https://en.wikipedia.org/wiki/Parthian_Empire
  https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Scythians
  https://en.wikipedia.org/wiki/Greco-Bactrian_Kingdom
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemaic_Kingdom

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_empires#Largest_empires_by_land_area

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква ти пропаганда, това си е война срещу България, а никой от учените ни не взема отношение. Да бездействаш когато някой унищожава имиджа и историята на народа ти, си е съучастие в геноцид.

   Изтриване
 24. Анонимен2 юли 2019 г., 14:36

  Ако древните българи са имали нещо общо с траките и вярванията им от къде тогава такава разлика в погребалните обреди?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен2 юли 2019 г., 17:16

   С общо име Траки гърците са наричали около 200 племена, като всяко от тях е имало свое име и са били разпръснати на голяма територия. Не само на Балканите, а и Европа, Мала Азия, голяма част от Азия, че даже и част от Африка. Не всяко племе е живеело в съседство само със свои, а даже на някои са граничили само с чужди. Войните, чуждите набези, битови и други видове контакти със съседи са били почти ежедневие. Няма как това да не се отрази върху начина на живот и различните чужди заемки във всяко отношение.

   Изтриване
  2. Каква разлика в погребалните обреди? Едно от малките засега погребения на знатен прабългарин е намерено в надгробна могила на 8 метра дълбочина. Е вярно, няма гробна камера като при траките, но това е било и въпрос на средства, не само на традиции. Също така в прабългарски кенотафион край Плиска има жертвани и два коня и кучета, нещо което се среща при стотици погребения на аристократи от тракийския период. И така.

   А. Киряков

   Изтриване
  3. Андрей, има хорица, които ще намерят разлика дори и там където я няма :) Да на забравяме, че според едни специалисти кремацията е славянски погребален обред, а според други специалисти кремацията е тюрски погребален обред :) Така излиза, че погребенията от Малая Перешчепина и Вознесенска могат да бъдат дефинирани ту като славянски, така и като тюрски, в зависимост на кой автор се позоваваме :)

   Неотдавна в Пловдив бе намерено погребение от V век, като в гроба бе жертван и кон...Точно както в некропола от Нови Пазар...

   Изтриване
  4. Анонимен2 юли 2019 г., 19:54

   Предполагам, че за разлика в погребенията се визира едно вчерашно предаване по БНТ "Езическа България".
   https://bnt1.bnt.bg/bg/a/ezicheska-blgariya-13052019

   Изтриване
  5. Това предаване, въпреки всички участващи в него професионалисти беше крайно реакционно и заблуждаващо. Тогава не се стърпях и написах един постинг по този въпрос - http://andorey.blog.bg/history/2019/05/14/religiiata-na-prabylgarite-po-bnt.1657072
   Това беше преди месец и половина, сега изглежда пак са го повторили...

   Изтриване
  6. До Андрей Киряков3 юли 2019 г., 9:38 ч.

   Лъжата трябва да се повтаря, иначе хората няма да се хванат...

   Ще дам два примера за това колко трудно е да се отделят старобългарските погребения от тракийските:

   1. Едни учени приемат, че некропола от Нови Пазар е от VIII век, а други смятат, че е от IV-V век.

   2. Първоначално съкровището от Бързица е датрано VII-VIII след Христа, после се оказва, че съкровището е от VIII-VII преди Христа.

   Изтриване
  7. Анонимен3 юли 2019 г., 13:08

   Запомнил съм едно твърдение, пак от история.бг, което хем допускам за твърде вероятно, хем ми се струва странно, че досега никой не го е подчертавал по такъв начин. С точен цитат не мога да си послужа, но някакси в движение се каза, че когато говорим за български племена, не става въпрос за едно единствено племе, както повечето хора си представят, а поне за 10 и повече древни български племена, които са поели в различни посоки и имат различен начин на рзавитие. До тук добре, но като имаме предвид как винаги, когато и където българите са били доминиращи, са оствяли многобройни и достатъчно ясни следи по няколко континента, не можем да не си дадем сметка за това, че вероятно са били многоброен народ. Въпреки, че никой не може да даде точен и неоспорим отговор, кога за пръв път и откъде се появява името българи, следите остваени от българи говорят достатъчно ясно за неговата древност. Част от следите са неоспорими, друга поради малкото информация не съсем, но дори половината, а даже и чевъртината от съмнителните да са реални, това би било неоспоримо доказателство за това, че името произлиза още от древността и затова не може да бъде датирано. Изхождаики от предположението, че цивилизацията е тръгнала от Балканите, а българите са древен народ, винаги би трябвало ясно да се конкретизира за кои българи става въпрос. Иначе всичко е в полза на голямата каша, която е забърквана в продължение на векове.

   Изтриване
 25. Анонимен2 юли 2019 г., 22:00

  Не тълкувате ли връзката акенас-канас по същия начин, с премахване на 'труднообяснимите букви'? Нима Спароток, Спартак са безмислени имена? Трябва да се полагат усилия, и ако не успява човек да се справи, да го остави на някой друг, не просто да си маха и слага букви! Ми, нали срещу такива казионни учени и подходи роптаете!
  Сега да споделя, че винаги ми е било чудно, как някой ще нарече децата си на името на едно дърво или плод или нещо, без някакъв смисъл, но случаи има всякакви. В тази връзка, обаче, се сещам за едно име, Дюля/Дюла, което съм срещал в Родопите и никъде другаде, и което хората не могат да обяснят, но и не свързват с едноименното дърво/плод. Браво, може би научих нещо от вас, благодаря. Но има други неща, които не само, че не ми се връзват, а са си чиста недоказана и необоснована пропаганда, която ако не е с користни цели, тогава е за съжаление! Извинете, но вие цитирате учени лингвисти, които поясняват особености на език и говор за едни общности и тутакси ги прилепвате към всички, на които ви е изгодно, защото Херодот казал, че траките са многобройни. Ами днес като кажем славяни, едно цяло и еднакво ли имаме предвид? Генетично еднакво и културно и езиково? Или просто едно обобщаване, на основата на определени прилики? А африканци? Араби? Жълтурковци? Я обяснете, кое тракийско племе, коя хаплогрупа е донесло, щото иначе ще е имало само кръвосмешения. Ако сте забелязали, в Испор няма такива неща като их, ах и ох накрая, следователно е криворазбрано и предадено от нетракийско население или траки, които си нямат и представа за какво иде реч!
  Опитвам се да ви насоча да разсъждавате и да развивате теорията си - твърдите, че първобългарите са мизи, и цитирате учени, които определят а-е, е-и заменки за мизийска черта, а вие без колебание го обявявате за характерна черта на всички 'балканци' от Сирия до Германия от ерата на 'динозаврите' насам! На инат, сякаш, не търсите развитие. Както, мисля ви отбелязах с друг постинг, не всички траки са изповядвали една и съща религия и едни и същи култове. Сърбите не са траки, хърватите също, още по-малко руснаците, но споделяме едни и същи гени в различни пропорции, значи смесване е имало! В различните части на 'света', траките са имали различни доминиращи култове и обичаи, и едни са се смесвали повече от други, едни са били повлияни повече от други, което пък ги прави нещо различно едни от други, макар и да могат да се обобщава както Индо-Европейци, Северноамериканци, Африканци и други. По северните бреговете на Черно море, колонизацията е предимно гръцка и римска с много 'варварски' елементи! Тракийската династия в Боспорското царство, не доказва тракийския характер и генетика на цялото му население. Но има светлина в тунела, макар, че не ми е ясно как ще докажете движението на мизите толкова на изток. Боспорското царство не е Стара Велика България, тя вероятно е възникнала до него, и в някой момент е наследила част от земите и населението му. Тогава може да се е получило и първото тракийско влияние, особено сред управляващата династия. Това, ми се вижда правдоподобно. Защо Аспарух да не е от смесен произход?! Нима знаем коя е майка му? Или пък знаем кои са родителите на Кубрат/Кроват? Ами техните? Едва ли ще е трудно да се докаже подобни теза и като виждате има много варианти, но едно е сигурно, първите българи нямат характеристиките и културата на траките от Балканите, значи не са такива или не са същите!
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
 26. Анонимен3 юли 2019 г., 11:43

  до Г.Славеев 2 юли 2019 г., 22:00 ч.
  Господине, това тук не са уроци по история, кито трябва да научите и после някой да Ви изпитва върху тях. Тук са споделени мнения на различни хора и с различна степен на потготовка. Ваш е избора кое да приемете за правилно и кое за грешно. Г-н Серафимов е поел инициативата да издирва, съпоставя, анализира информация и оформя мнение, което пък споделя с нас без да търси някакво възмездие. Това е огромен труд, страшно много отделено време и средства, които би могъл да използва за най различни лични цели. С многото отправени въпроси имам усещането, че не си давате сметка как всичко това не може да се изложи в една такава кратка публикация. Аз също често съм изпадал в положение, когато не всички детайли са ми станали ясни или имам колебание относно някои факти. Отдавам го на слабата си потготовка и правейки опити да си изясня нещата, търся допълнително информация в мрежата. Освен множеството препратки от различни сайтове, кото ми намира гугъл, често ми изкарва и препратки към предишни публикации на г-н Серафимов, където са разглеждани по подробно същите въпроси. Няма как всичко да е описано с най големи подробности в един единствен пост.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До г-н Славеев Анонимен 2 юли 2019 г., 22:00 ч.

   Преди няколко дни, друг читател сподели, че Вие ползвате софизми (човекът се бе объркал със "суфизми") и е прав. Вашата цел е не да докажете нещо, реално доказателства не представяте, но за сметка на това се опитвате да внесете объркване и съмнения.

   Ако сте самотен в живота и търсите внимание, не е тук мястото, има си страници за запознанства, има също така групи, в които хората смятащи старите българи за пришълци, са се обединили срещу хора като мен. Мисля, че вашите излияния там ще бъдат приети радушно, ще получите много прегръдки виртуални разбира се, а ще се развате на нужното Ви внимание.

   Да се натрапвате на място, на което не Ви желаят и не одобряват начина Ви на общуване е меко казано некултурно.

   Изтриване
  2. Много ми хареса начина по който сте отговорили на г-н Славеев. Уважавам хора с чувство за хумор. Поздравления за всичко което правите!
   Христо

   Изтриване
 27. Анонимен3 юли 2019 г., 20:46

  Мисля, че е похвално, че някой е решил да посвети време и труд на тези въпроси. Доколко са достоверни заключенията, трудно може да се каже, но при всички случаи ние сме народ, който трябва да има повече самочувствие, повече знания, а не да се прекланя на чуждоземците!!! Успех на автора!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен6 юли 2019 г., 23:01

   към Анонимен 3 юли 2019 г., 20:46 ч.
   Не знам ка Вие тълкувате термина "достоверни заключения", но според мен, когато липсват неоспорими факти и доказателства за някакво историческо събитие не може да се говори за каквато и да била достоверност. Обикновено всичко се базира на хипотези и човек или избира някоя от съществуващите и залага на нея, или си оформя своя според информацията с която разполага и начина по който я тълкува. Колкото до самочувствието, реално самочувствие има човек който знае кой е. За голямо съжаление, твърде дълго у нас се опитваха да заличат всякакви следи за миналото ни и малцина са онези които имат някаква реална представа за това кои сме. Масовата представа е, че ние сме никои, и идваме незнайно от къде. След като не знаем кои сме, нормално е да величаем и да се прекланяме на онези които имат самочувствие, защото нямаме никаква представа колко то е фалшиво.

   Изтриване
 28. Струва ми се, че е необходима лека корекция на заглавието на този текст.
  Как трябва да изглежда корекцията ли?
  Ето - така:
  Укритите аспекти на старобългарскаТА религия

  ОтговорИзтриване
 29. Имате право, благодаря Ви за сигнала!

  ОтговорИзтриване