3.07.2019 г.

КАК ТРАКИТЕ ДАДОХА РЕЛИГИЯ НА ГЪРЦИТЕ – ТАЙНАТА НА МИСТЕРИИТЕНашият народ е добре известен с това, че умее да побеждава на бойното поле. Не без повод са възникнали изразите “страшните за целия свят българи”, “народ, който е купувал достойнството си с кръвта на противниците си, у който полесражението е общо родно място.” Неслучайно княз Крум е кара защитниците на Константинопол да треперят, неслучайно на цар Симеон се гледа като на най-голямата заплаха за Византия, неслучайно Калоян получава името Ромеоубиецът.

Известни сме обаче и с друго – не си се отдават битките с думи, не можем да лъжем, не можем да мамим, не можем да създаваме интриги и да заблуждаваме умело, а за жалост перото е по-силно от меча. Това не е литературно преувеличение, а самата истина. С лъжи се нанасят по-големи поражения, отколкото със силна армия.

Ако не бяха лъжите на старогръцките автори, повторени от тези на римските летописци от по-късни епохи и използвани в наш ущърб от чужди учени в ново време, то не само ние, но и цял свят щеше да знае, че народът, на който принадлежат Залмоксис, Орфей, царете Резос, Ситалк, Котис, бунтовниците Спартак и Вологес, а и още много други ярки личности, не е изчезнал.

Траките - хората, които Херодот нарича най-големият народ след индийците никога не са напускали историческата сцена, само имената им са променени, историята им изкривена, а много от заслугите откраднати. Учените ни знаят прекрасно, че старите българи са наричани траки от монаха Фулко, пеони от Йоан Цеца, а и мизи Димитри Хоматиан, но на всички тези твърдения на старите автори се гледа като на архаизация, т.е. нещо, което няма връзка с действителността.

Неотдавна стана ясно, че най-често срещащите се хаплогрупи при нас българите са наследени от население което е обитавало Балканите през епохите на Мезолита, Неолита и Бронзовата епоха. Възрастта на хаплогрупите I2, E-V13, J2, R-L23*, G2, a и голяма част от R1a, предхожда с около 9-10 000 години поддържаната датировка на идване на дедите ни в земите на юг от Дунава. Този факт показва ясно, че ние имаме пълното право да се назовем пълноправни наследници на най-древното цивилизовано балканско население познато по време на Античността под името траки.

Макар да са повлияли други народи, дедите ни биват демонизирани от своите врагове, като същевременно постиженията на предците ни са често премълчавани. Днес обаче знаем, че като създател на буквите и разпространител на знанието, Алкидамант обявава тракиеца Орфей. Диодор Сицилийски поддържа това виждане споделяйки, че Орфей и Лин са първите, които са ползвали древните букви. За орфически писания на плочици говори Еврипид.Според Плиний Стари тракийския бог Дионис е този, който е създал търговията. Луций Ариан отива по-далеч обявявайки Дионис за основоположник на индийската цивилизация. Доста по-рано Омир разказва с възхищение за божествено красивите доспехи на тракийския цар Резос. 

Фасада на фригийски храм изсечен в скала - изобр.  http://www.istoriia.ru/wp-content/uploads/2015/06/1327.jpg

С огромното си богатство е прочут цар Мидас, за когото дори възниква вярването, че всичко, до което се докосне той, се превръща в злато. Високото ниво на развитие на фригите проличава и от тяхната архитектура. Монументалните сгради, мозайки и фрески от Гордион се появават на бял свят векове преди гърци и римляни да успеят да създадат нещо подобно.


Tраките Орфей и Лин са основоположниците на гръцкото поетично изкуство, а пък Евмолп е известно, че въвежда Елевзинските мистерии в Атина. Там е въведен и култа към тракийската богиня Бендида. В Рим биват почитани тракийските богове Атис и Кибела. Благодарение на писанията на Платон, ние знаем за невероятните умения на тракийските лекари и тяхното добро познаване на човешката душа и същност.


Друг старогръцки автор – Хиполит, твърди, че келтските друиди са инструктирани лично от боготворения от гетите мъдрец Залмоксис. На траките се приписва дори създаването на религията на галите!

Дали пък дедите ни не са създатели и на старогръцката религия? За Зевс няма съмнения, още Омир го нарича Пеласгийски използвайки думите на Ахил Пелеев, същият този Ахил, който по-късно Малала ще спомене във връзка с българите от своето време. Самотракийските названия на Зевс са Дин, Ден, а за тълкуването им акад. Вл. Георгиев ползва стблг. дьнъ-ден (т.е. светлина бел.моя).

Бащата на историята Херодот също е ясен по отношение на Хермес твърдейки, че тракийските благородници считат този бог за свой праотец и се полагат клетва използваки името му. Най-древното име на Хермес е Ерм, тракиецът Св. Ерм е споменат в Новия Завет, а Ерми е старобългарски род.

Относно Арес съмнения изобщо не може да има, Тракия е наречена свещено място за този бог, а Йордан предава виждането, че богът на войната произлиза от средите на гетите. Дори и в ново време при нас българите е запазено името Ярей, а то е вариант на древното Арес, обяснимо със стблг. iaръ-избухлив, гневлив-точно типичните качества на бога на войната.

Аполон е известен със своята лира, а и с това, че е бог-лечител. Тук отново трябва да се върнем при писанията на Платон, според когото траките първо лекуват душата, а после тялото на човека, като при този процес те ползват припявания. Това е интересна подробност понеже най-старото име на Аполон е Паяво, а то се обяснява със стблг. пѣваниѥ-пеене.

За името на Хефест се знае, че не е гръцко. Хялмар Фриск казва без увъртане, че теонима е предгръцки, а цитира и цитира Алберт Карни, според когото името на Хефест е пеласгийско. За връзката на този бог с траките синтии знаем от Омир.

На богинята Атина е кръстена столицата на южните ни съседи, името на тази богиня обаче няма смисъл на гръцки. Дори елинофилът Джон Чаудик признава, че Athanai няма смисъл на гръци. Основателят на град Атина е Тезей, а той разбира се не е грък, Плутарх е пределно ясен, че древният герой е потомът на фригиецът Пелопс. Тезей е известен с особената си прическа, която е типична за траките абанти за мизите (наречени по-късно българи бел.моя), а в по-късни времена е наречена и хунска мода от Прокопий Цезарийски.


Името на Атина е сродно на това на фригийския бог Атис, а разбира се и на името на царят на хуните Атила, като значението е родител.Обяснение можем да получим със стблг. отьцъ-баща, родител, чиято древна форма според Стефан Младенов е *атькъ.

Афродита е известна като богиня на любовта, за нейното име Хялмар Фриск е категоричен – не е гръцко, произходът е неясен. Елементът –дита се среща в името на почитаната от царските скити (познати и като хуни бел.моя) Дита-гоя. Тя е спомената в работите на Олга Дашевская и Сергей Рябчиков, който свързва Дита с дете, връзка, а гоя с гой-плодородие като добавя паралели от санскрит и авестийски.

Елементът –дита от името на Афродита притежава значение деца, докато Афро е погрешното предаване на фригийския глагол аберет-носи. Афродита, или както е правилно Абере-дита означава носеща деца.

Както бе споменато, Бендида е била на почит в Атина. Името на тази богиня е известно и като Вензис. Този вариант е обясним със стблг. вѧзати-свързвам и това не е случайно защото богинята е наричана Зюгия-свързващата. Бивайки богиня на брака, то епитета свързващата е напълно логичен, логично е и обяснението на български.

Могат да се дадат още много примери с имена на божество почитани от гърците, но нямащи смисъл на гръцки. На този момент обаче това не е нужно, посочените примери говорят достатъчно красноречиво от кого дедите на южните ни съседи са заели своя пантеон.

Трябва обаче да се споменат две важни неща. Самата гръцка дума за бог-θεός не е гръцка, за това пише лингвистът Юрий Откупщиков. Понеже твърдението е сериозно, давам точен цитат: Более того, само слово θεός ‘бог’ не отвечает греческим нормам индоевропейских фонетических соответствий. Начальному Θ- этого слова в древнеиндийском языке должно было бы соответствовать dh-, а в латинском f-. Др.-инд. devâh и лат. deus говорят о том, что исконное греческое слово, отвечающее нормам фонетических соответствий, должно было иметь форму *δειός, а не θεός.” – Ю.Откупщиков, Догреческий Субстрат, У истоков европейской цивилизации, Ленинград, 1988, с.4.

Не по-малко важна е гръцката дума за религия, ритуал, почитане на богтрескея/ θρησκεία. Повечето лингвисти (следвайки общоприетите догми) се “затрудняват” да дадат обяснението ѝ. Слава Богу, има и изключения, Егберт Тиxелаар, който цитирайки Йозеф Ван Хертен съвсем съвестно посочва, че понеже Орфей е този, който е въвел мистериите на боговете, тези мистерии са наречени θρησκεία заради Орфей: “Orpheus first handed over the misteries of the gods, whense the mistery if called θρησκεία after Thracian Orpheus” – E.J.C.Tichelaar, Sibyls, Scriptures, and Scrolls: John Collins at Seventy, Brill Boston-Leiden, 2016, p.215.

Голям принос в разгадаването на това кой е дал религия на старите гърци има и фламандският изследовател Алберт Йорис Ван Виндекенс. Правейки тълкуване на термина  θίασος/тиасос-процесия в чест на Дионис, Ван Виндекенс дава санскр.  tvisati/твисати- движа се, движа се развълнуван.Няма съмнение, че θίασος е сродна на tvisati/твисати, но е ясна и връзката със старобългарските двиsати,подвиsати сѧ- движа се, придвижвам се, карам. 

Излиза, че θίασος/тиасос - процесията в чест на Дионис, може да се обясни съвсем лесно на български език, но навярно поради слабото познаване на нашата реч, фламандският лингвист не е споменал тази важна подробност.

Това е доста интересноно има и другоВан Виндекенс предлага тълкуване на думата θύρσος-тирс със санскрtrasati/трасати-тресатръскамИ в този случай, най-вероятно неволно, са пропуснати старобългарските думи трѧсти сѧ,трѧсѫтрѫсътресатръскамтрусЛогика има защото точно това е функцията на тирса – той се тръска от участващите в шествието на ДионисТрябва да се уточни, че тирса никога не е изчезвал. В ново време, при нас българите древният атрибут е заместен с тояга украсена с цветя, която водещия народното хоро държи.Фактите показват, че ние не просто имаме право да се наречем потомци на траките, но също и, че дедите ни са тези, които дават култура и религия на старите гърци. До този момент ние не сме подозирали за тези неща по простата причина, че създанието ни бе замъглено от грозни, нагли лъжи. Няколко поколения българи израстнаха учейки, че предците ни са нашественици на балканите, че сме получили религия и писменост от гърците.

Бъдеш ли закърмен с лъжи, ще вярваш в лъжи и даже ще се съпротивляваш когато ти бъде казана истината. Ето за това Марк Твен иронично подхвърля, че е по-лесно да излъжеш хората, отколкото да им обясниш, че са били излъгани.

Днес обаче ние имаме достъп до информация, който в миналото бе немислим. Днес  можем да сравняваме, проверяваме, а и използвайки данните да мислим логично. Трябва да се вярва не на хората с титли и авторитет, а на сведенията, които могат да се проверят и не противоречат на здравия разум. Съзнателно или несъзнателно, много хора на науката са се поставили в служба на чужди интереси поддържайки теории, които не просто са неверни, но и вредни за България.

Нима може да се оправдае това, че макар да сме наследници на най-древното балканско население, ние бяхме изкарани нашественици отнели земи от Византийската Империя!
Докато на гърчетата се внушава, че са потомци на хората дали култура на Европа, на българчетата се преподава, че дедите им са дошли от Средна Азия. На това безумие трябва да се сложи край! Докога ще се робува на лъжи съчинени от враговете на народа ни?

Ако ние не изискаме и не пазим своето, можем ли да се сърдим на чужденците, че отнемат наследството ни? Не е виновен този, който яде баницата, виновен е този, който му я дава. Дедите ни пазиха земята ни с кръвта си в продължение на хилядолетия,  ако не го бяха направили, нас нямаше да ни има. За да се отплатим на тези дали живота си за нас и запазили езика и културата ни в продължение на огромен период от време, ние сме длъжни да изкараме истината на показ.

Не е нужно да посрещаме с гърди куршуми и ножове както правеха тези преди нас. Не е нужно да вървим смело към бесило оставайки верни на народа си. Това, което е нужно е да измием калта от името на дедите си и да извадим на показ тяхната слава, да покажем на света техните постижения, но най-вече да се държим като достойни потомци на народа на светлината.
Използвана литература:

1.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
2.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
3.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
4.Ю.Откупщиков, Догреческий Субстрат, У истоков европейской цивилизации, Ленинград, 1988;
5.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998; 
6.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;


7.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
8.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
9.Euripides, with an English translation by David Kovacs, Harvard University Press, Cambridge, 1994;
10.Plato, Plato in Twelve Volumes, Vols. 5 & 6 translated by Paul Shorey. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1969;
11.E.J.C.Tichelaar, Sibyls, Scriptures, and Scrolls: John Collins at Seventy, Brill Boston-Leiden, 2016,
12.A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;
13.S.Piggot, Druids, Thames & Hudson, London, 1985;108 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисли за глупаците-нещата които ги правиш са свещено изкуство-аз ще помагам -истината винаги се усеща-сигурен съм че и ти ще ме усетиш- като всичко-ти си най-добрият в историята-аз вярвам че всеки просветен е най-добрият в неговата сфера-поздрави и поклон пред твоя неуморен труд

   Изтриване
 2. Видя ми се идиотско заглавието, но реших да погледна за що иде реч и хлъцнах от изненада. Имат резон нещата с случай че си прав за генетиката, аз съм чувал само за 20% тракийски гени при българите и ако имаш нещо солидно да си подкрепиш претенциите, ще ти ръкопляскам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Светлин

   Това може да хвърли светлина по въпроса:

   В научна публикация от 2013-та година е дадено обяснение за особеностите на няколко хаплогрупи типични за българите:

   (i) За R-L23* се смята, че принадлежи на хора населили земите ни след Ледниковия период (т.е. преди около 13 000 г. бел.моя).
   (ii) За E-V13 се смята, че принадлежи на хора обитавали земите ни през Мезолита (т.е. преди 12 000 години бел. моя), като след това представителите на тази група се заселват и на други места, и този процес върви паралелно на разпространяването на организираното земеделие.
   (iii) За J-M241 се предполага, че е от времето на Неолита (т.е. преди около 9000-8000 г. бел моя) отразява разселването в западна посока на ранните земеделци, тръгнали от най-ранните си местообиталища край Черно море.

   (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;
   (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;
   (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea;

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/

   До тук се вижда, че срещащите се при българите хаплогрупи J-M241, E-V13, R-L23* могат да бъдат свързани с най-старото балканско население, което римляните наричат траки. Има още една хаплогрупа, която хем е най-често срещатана при нас, хем особеностите и показват, че носителите и са потомци на хора обитавали земите ни от времето на Мезолита (т.е. опреди около 12 000 години бел.моя):

   “Хаплогрупа I-M423 може да се проследи до балканските ловци-събирачи от Мезолита и тяхната експанзия след усвояването на организираното земеделие. ” -“…haplogroup I-M423 is the genetic record of Balkan Mesolithic foragers and their expansion after the adoption of agriculture.”

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/


   Изтриване
  2. До Светлин

   Продължение:

   По сведенията на мое разположение излиза, че основните хаплогрупи при българите са със следната честота и са представителни за 72,5% от населението ни:

   I-M423 (20.2%)
   E-V13 (18.1%).
   R-L23* честота 5.2%
   J- 19%

   Като имаме предвид, че носителите на R-M17 са 17% от българското население, но 42% от тези 17% са носители на европейската (забележително древната) вариация Хг R-M458, то към 72,5% потомци на местно население трябва да добавим още 7,1% носители на местният вариант на хаплогрупата и така излиза, че наследници на траките се явават поне 79,5% от българите. Добавим ли приписаната на древните европейски ловци-събирачи G2, срещаща се при 1,5-2% от българите, то излиза, че по официални данни повече от 80% от българите са потомци на най-древното население на Балканите.

   Остават 10% носители на “източната” хаплогрупа и независимо, че няма дори бегли твърдения, че предците на носителите на тази хаплогрупа са дошли от Средна Азия, нека на този момент да оставим въпроса отворен.

   Изтриване
  3. Анонимен5 юли 2019 г., 5:17

   Абе като ще се правите на историци, генетици и други учени поне научете елементарна математика бе! 20.2 + 18.1 + 5.2 + 19 = 62.5, не 72.5. Плюс 7.1 = 69.6, което е доста по-малко от гореобявеното 79.5.

   Изтриване
  4. Анонимен5 юли 2019 г., 5:17 ч.

   Тая сметка сме я правели и преди. Мисля гн. Серафимов не е споменал всичките маркери които правят тези близо 80%. Ако не се лъжа преди година две в един предишен пост където една госпожа(представяща се като генетичка), лично ме накара да преброя набързо процентите които тя самата представи. И беше именно близо 80%

   Но само да вметна...чисто статистически, разликата между 69,5-79,5 е сравнително малка,на фона на разликата 69,5-10(местно балканско срещду предполагаемото азиатско)

   Изтриване
 3. Български учен3 юли 2019 г., 19:16

  Като не са гръцки богове Хермес и Зевс, защо са в гръцкия пантеон, а не в българския?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако ние запишем легендите за Локи и в същото време подложим скандинавците на геноцид, а книжнината им на унищожение, това ще направи ли Локи български бог? Не, нали? Името на Локи няма смисъл на български, а от друга страна имената на Зевс и Хермес също нямат смисъл на гръцки. В такъв случай какво дава право да бъдат определяни за гръцки?

   Изтриване
  2. Защото са по-ниско развита цивилизация и крадат нещата от нас, а после казват, че всичко те са измислили. Тарикати! Циганска работа! Първо им създаваме Зевс, Хера, Атина, Дионис и т.н. и те ги приемат за свои богове. Нас, естествено, ни няма никъде в историята им. След това ние приемаме християнството и го развиваме - обреди, празници, всичко. Нашите хора в Цариград го налагат за официална религия в Римската империя. Половин хилядолетие след нас со малце кютек стават християни и гърците. Сега, естествено, се опитват да се изкарат, че те са първите християни в Европа. А за нас - Тангра.

   Изтриване
  3. Анонимен4 юли 2019 г., 1:35

   Че те Зевс и Хермес също нямат смисъл на български! Нито Дионис, Залмоксис или Орфей! Вие не сте предоставили никакво тълкование на самото име, а на негови епитети от определени територии. С една дума, подвеждате със заключенията си! За Афродита, нямам думи, само да спомена, че не ми е известно в индо-европейските езици да има нещо подобно като трансформацията б-ф, която предлагате.

   Изтриване
  4. До Анонимен 4 юли 2019 г., 1:35 ч.

   Ще дам следните примери за трансформацията на нашето Б във Ф при гърците:
   бивам-φύω,
   билка-φυτόν,
   бликам-φλύω,
   бърна-φάρυγξ,
   бял-φαλός,
   бук-φαγός,
   брат-φράτηρ,
   брана-φαρόω,
   бяг-φέυγω,
   бера-φερω,
   боя се-φόβος.

   Колкото до Зевс, аз съм посочил, че неговото самотракийско название е Дин, Ден, а тълкуване е предложено от акад. Георгиев със стблг. дьнъ-ден. Прочее, по същият начин е изградено името на етруския Зевс - Тиния, на етруски тин е ден.

   Странно, как не забелязахте, че Бендида-Вензис се обяснява лесно със вѧзати-свързвам :)

   Изтриване
  5. До Дойчин Дойчев 3 юли 2019 г., 23:24 ч.

   Наглостта на съседите ни е пословична. Татиан Асириец неслучайно ги упреква за самохвалството и лъжите им. Прочее, тези им качества не са убегнали и на Флавий Йосиф. Лошото е, че номерът им винаги минава като причината за това е инстинктът им за оцеляване. Ако се разбере истината за тях, светът ще ги изостави...и после лошо - сами трябва да се изхранват...

   Изтриване
 4. Въпросът ми е защо използвате за сравнение думи като "ден", треса, движа, вързвам и др. които ако според Вас са тракииски се ползват и в "славянските" езици?

  ОтговорИзтриване
 5. Защо ползвате за сравнение думи като ден , връзвам , движа, отец и т.н. които се ползват от "славянските" езици и едва ли са тракииски думи

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Черногоров, името славяни, или както е правилно славени, по право принадлежи на гетите, а те са тракийски народ. Фактът, че ние българите говорим език сроден то този на сърби, хървати, украинци и т.н. само показва, че траките са имали роднини говорещи сродни езици.

   Обърнете внимание на факта, че освен траките, за изчезнали народи са обявени илирите и скитите, което разбира се е пълна глупост. Няма как всички древни народи между Висла и Урал да се изпарят, а на тяхно място, от нищото да се появят нови народи, които говорят същите езици и имат същите обреди.

   Ако смятате, че изконният български език не е от славянската езикова група, моля Ви дайте аргументи!

   Изтриване
  2. Съгласен съм, но защо изпуснахте връзката на траките с руси, беларуси, поляци, чехи словаци и пруси

   Изтриване
  3. Не съм пропускал нищо, може би съм се изразил неясно. Русите, белорусите, поляците са потомци на северните илири наречени още венети. Украинците са потомци на скитите, като разбира се скитски елемент има и при руси, белоруси и др. Докато Апиан нарича траки и илири роднини, то Стефан Византийски определя скитите като тракийски народ, т.е. от време Оно Източна Европа се обитава хора близки помежду си. Това е причината българския език да прилича на сръбския, полския и т.н.

   Изтриване
 6. Добре де, интересно пишеш, но не трябва ли първо да докажеш, че прабългарите са траки и чак тогава да тръгнеш да твърдиш, че сме дали религия на гърците?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Т.Т.М.

   Всяка тема има различно изложение и различни доказателства. Предполагам, че не сте запознат с по-старите ми работи и поради това казвате, че първо трябва да докажа, че прабългарите са траки. Отдавна съм представил солиден брой аргументи в ползна на това, че старите българи са местен народ.

   Настоящата тема е друга - тя засяга културното влияние на дедите ни над гърците.

   Изтриване
 7. Анонимен3 юли 2019 г., 20:14

  Явно хората в онези далечни времена, които са обитавали нашите земи, са говорили на един език, и впоследствие са се обособили отделните езици-български, гръцки...За това според мен е много трудно да се определи кой герой чий е-наш или на гърците. Не че не ми се иска всичко да е наше. В този смисъл и гърците не са прави, като обсебват всичко за себе си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, че не бива да се прекалява, но не бива и да се дава на други хора, това, което не е тяхно. Нека обърнем внимание на фактите:

   1.Известно е, че Орфей, Евмолп, Имарад и др. оказват силно влияние над гръцката религия и култура.

   2.Известно е, че първоначално Зевс е пеласгийско божество, а Хермес е считан за праотец на траките.

   3.Езиковеди като Фриск, Карни и др. считат Афродита, Атина, Хефест и др. за негръцки божества.

   4.Религиозните термини трескея, тиясос, тирс са обясними на български, а не на гръцки.

   Изтриване
 8. Малееее, това ако го кажеш в Гърция направо ще ти отрежат главата и ще я разнасят по улиците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Цанко, изобщо не се и съмнявам в това...Не само в древността, но дори и в ново време гърците проявават сатанинска жестокост спрямо българите: ГРЪЦКИТЕ ЖЕСТОКОСТИ И ВАРВАРИЗЪМ НАД БЪЛГАРИТЕ (192-1923)

   http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=599:------1912-1923-&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61

   Нека простим на съседите си, но никога да не забравяме деянията им!

   Изтриване
  2. Зная за концентрационния лагер на остров Трикери, лошото е, че това престъпление срещу българския народ не се изучава в училище.

   Изтриване
 9. Анонимен3 юли 2019 г., 21:21

  Сократ: „Ако някой се опита да определи, доколко правилни са тези имена, изхождайки от елинския език, а не от този език, от който тези имена са взети, той, естествено, няма да успее.“

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен3 юли 2019 г., 21:21 ч.

   Фрагментът е интересен, но има и друг, който е още по-интересен:
   Soc. Shall I tell you what I suspect to be the true explanation of this and several other words?- My belief is that they are of foreign origin. For the Hellenes, especially those who were under the dominion of the barbarians, often borrowed from them.

   Сократ: Да ти кажа ли какво е според мен обяснението на тази, а и на други думи? Вярвам, че те са от чужд произход. Защото елините, които са били под господство на варвари, често са заемали (думи) от тях.

   http://classics.mit.edu/Plato/cratylus.html

   Изтриване
 10. Анонимен3 юли 2019 г., 23:51

  Защо тирсът завършва с шишарка,виждаме го изобразен на много артефакти,като и на един от ритоните от Панагюрското съкровище(две танцуващи вакханки, Дионис и друга вакханка -Ериопе) , какъв е символизмът на шишарката,все пак Дионис е бог на виното ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На този въпрос не мога да дам отговор, ще трябва да потърсите някой по-компетентен по въпроса.

   Изтриване
  2. Анонимен4 юли 2019 г., 12:53

   Дионисиевите вакханалии, характерни с употребата на много вино и участието на много пияни жени завършвали с нощни оргии, за съдържанието на които можем само да се досещаме. По същия начин можем да предположим и какво символизира тирсът с „шишарката“. Тази разпуснатост вероятно е една от главните причини за случващото се при потопа.

   Изтриване
  3. Няма религия, която да не може да бъде опорочена. Нима изгарянето на клада и зверските мъчения на инквизицията са християнство? Винаги са се намирали хора, които да използват религията за свои цели внасяйки нови, измислени от тях аспекти. Това се случва дори днес, обърнете внимание на неопаганистите.

   Изтриване
  4. Шишарката е символ на огъня(Слънцето - в директна връзка със символиката на лозата), живеца и новото начало в кръговрата(ин-ян енергиите - двете преплетени змии) - връзка с отвъдното с голяма сила - живата енергия, която акумулират и излъчват шишарките е с торсионен характер и с голямо въздействие върху хората на голям периметър - бронзовата ръка от култа към Дионисий има шишарка на палеца - пръста, с който ставаме хора - японците и до днес я използват активирани с пиезо кристали шишарки в акупунктурата

   Изтриване
  5. Анонимен4 юли 2019 г., 14:11

   Терминът ми беше непознат, но може би точно така трябва да бъде наречена сектата на Цветан Гайд.

   Изтриване
  6. Анонимен5 юли 2019 г., 10:35

   Шишарката е символ на епифизата(пинеалната жлеза) а панделките- на на нервните канали Ида и Пингала, пръчката -на средния канал Сушумна. Жезълът на Хермес има същата символика-Хермес управлявя психиката

   Изтриване
 11. Анонимен4 юли 2019 г., 0:12

  Както винаги чудесна статия подкрепена богато с доказателства!
  Като допълнение към името на богинята Дита-гоя мога да спомена и днес употребяваното „отгойвам“ със значение отглеждам, възпитавам.
  Също ми направи впечатление приликата на „тиасос“(процесия в чест на Дионис) с името на остров Тасос, на който много вероятно са се състояли такива процесии.
  Поздрави:„Орфей“

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дали тиасос има връзка с Тасос не зная, трябва да се направи по-задълбочено проучване.

   Поздрави!

   Изтриване
 12. Анонимен4 юли 2019 г., 22:15

  Нещо интересно.

  https://www.newscientist.com/article/2208581-ancient-dna-reveals-that-jews-biblical-rivals-were-from-greece/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хаарец дава много по-точна информация https://www.haaretz.com/archaeology/.premium.MAGAZINE-ancient-dna-solves-age-old-mystery-of-philistine-origin-1.7433390

   Изтриване
 13. Анонимен5 юли 2019 г., 8:47

  През Възраждането се появяват и версиите на Спиридон Габровски – „българи“ идва от родоначалника Болг; Георги Раковски – от благ; Цани Гинчев – от река Буг.През 18 – 19 век въпросът интересува и европейската историческа и филологическа наука. М. Катанчич смята, че „българи“ идва от боляри, чешкия етнограф Вилхелм Томашек през 1872 година дава мнение, че българи означава „смесен народ“, „смес от народи“ от тюрко-монголското булга (булгамак) – размесвам, смесвам, мнение възприето от Васил Златарски и Стоян Младенов. Унгарския тюрколог Г. Вамбери през 1882 година изказва теза, че „булгар“ означава „бунтовник, метежник, въстаник, неспокоен народ“, теза възприета от Й. Немет и отчасти от езиковеда Д. Дечев. Според обяснението на Б. Симеонов „булгар“ може да се тълкува като „потомци на булгар“, като под булгар се има предвид бозайник от рода на белките, който е възможно да е бил тотемно животно на прабългарите.Сред по-новите тълкувания появили се след лансирането на иранската хипотеза за произхода на прабългарите са, че думата произхожда от осетинската дума „бългерон“, т.е. „човек, който живее в покрайнината“ или се прави връзка с афгански език, където „булгар“ означава „човек, обитаващ отвъд планината“. Други предположения са, че „бълг“ изразява идеята за живот, човек, общност и трябва да бъде тълкувана като „хора“, „човеци“ или че българин означава „велик човек“ и т.н.

  От Възраждането думата „българи“ се използва за обозначаване както на народностната (или етническа) група българи, така и за гражданите на новата българска държава.От юридическа гледна точка термините „българин“ и „български гражданин“ имат различен смисъл, тъй като българи могат да бъдат също чуждестранни граждани с български произход и национално съзнание. Същевременно, български граждани могат да бъдат също лица с небългарска етническа принадлежност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки прави изводи въз основа на информацията, която притежава. Днес имаме предостатъчно данни, за да можем да кажем, че името българи се е появило преди Троянската война, като първоначално е ползвано от малка група хора от групата на мизите.

   Изтриване
  2. Анонимен5 юли 2019 г., 8:47 ч.
   Каквото и да означава Българин, едно е сигурно, и че то е самоназвание с което сме се назовавали в продължение поне на 1300 години.
   И да...абсурдът със българин и български гражданин е пълен. До такава степен ,че БТВ в една емисия представиха циганско семейство в чужбина като "българско". Каква ирония,същия този народ дето заедно с турците изколиха и изгориха цяла Стара Загора,днес кичим със собственото име на хората които изколиха като добитък.

   Изтриване
  3. До Никола 6 юли 2019 г., 23:58 ч.

   В чужбина се говори за роми и синти, не за холандци, белгийци, германци, т.е. прави се разлика, но като стане дума за нас, ромите са българи...

   Сред тях има много добри хора, но те са си роми, не са българи и не виждам какво лошо има това да се каже.

   Изтриване
  4. Лошото идва от това ,че дори и свестни,те все пак са част от една група която няма добра слава нито в българия,нито назапад,че чак до Америка.Но дори и да не удобряват действията на собствената си група,те винаги работят в тяхна полза.
   Някой организации,медии и личности целенасочено насаждат това виждане че те са българи.Както и че българите са един микс от народи който и до ден днешен се смесва.
   Защо, човек може само да гадае.
   Но е факт ,че зради това виждане че няма разлика между българи и български граждани, ни водят за носа,изтриват ни историята,променят ни езика и културата, и се стига до абсурдните истини като вече споменатата...или факта че всеки един българин реално плаща на всеки циганин да си отгледа детето на спокойствие,докато неговите собствени се чуди къде да ги изпрати ,че да може да изкарва същите тези пари които трябва да даде за "издръжката" на малцинствата.

   Изтриване
  5. Анонимен8 юли 2019 г., 23:35

   @ Анонимен 5 юли 2019 г., 8:47 ч.
   При такова голямо разнообразие от предположения и версии на произход на името българин, не Ви ли се струвая, че няма никаква яснота по въпроса и се правят опити нещо да бъде изопъчено до степен на неузнаваемост? След като никъде в древните хроники няма неоспоримо доказателство за произхода на името, а под различна форма се появява в древните анали, допустимо е името да произлиза от древността и това да е причината която затруднява датировката му. Факт е, че траките не са се самонаричали траки. Имаме много сведения, от различни древни летописци, че различни тракийски племена, които са се наричали по друг начин, в някакъв момент са се нарекли българи. Това, че името българи не е било популярно между гърци и римляни, откъдето са основните източници на сега съществуващата история не означава, че то не е съществувало. Още повече, че се споменава в арменски. арабски, индийски и различни други източници. Може би има още много неща тепърва да научим, но бъдещето ще покаже. До скоро, дори нямахме представа какво ни е предстояло да научим.

   Изтриване
 14. Анонимен5 юли 2019 г., 8:58

  θύρσος..........В гръцката митология Тирсът (на старогръцки: θύρσος) е религиозен инструмент, жезъл. Състои се от дълга пръчка, увита с бръшлян, на чийто връх има шишарка. Характерен елемент е за култа към Дионис. Самият бог и неговите вакханки често биват изобразявани с тирс в ръка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Същественото е, че θύρσος няма обяснение на гръцки, а на български.

   Изтриване
 15. Анонимен5 юли 2019 г., 11:00

  Господин Анонимен 5 юли 2019 г., 8:58 ч., гръцката митология копира египетската, която е отражение на Шумер. Вижте някои асирийски печати, на които са изобразени антропоморфни същества, хора-птици, орли, които в едната си ръка държат такава "шишарка", а в другата чантичка с дръжка.
  В книга Изход Бог напомня на децата Израиливи "как ви носих на орлови криле и ви доведох при себе си".
  В шумерските текстове се среща думата "гир", пиктографският знак на която напомня "шишарка". Дали става дума за шишарка или за нещо много по-различно.

  ОтговорИзтриване
 16. Анонимен5 юли 2019 г., 12:01

  Колкото и да е неблаговидно от известна гледна точка, според мен тирсът си е символ на плодородието и мечта на пияните вакханки. Шишарката е пълна със семена от които се развива плодът. Просто и ясно, за разлика от изложени фантасмагории.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен5 юли 2019 г., 20:06

   Аз пък си мислех ,че шишарката(на бора) и бръшлянът като вечнозелени растения символизират, така да се каже,вечният живот - земния и след смъртта,с други думи безсмъртие

   Изтриване
  2. Каквото и да се каже за тирса и неговата шишарка, все ще е в областта на спекулациите. Тирсът може да е символ на плодородието, може и да е символ на вечния живот - и двете предложения са логични, но както казах - няма как да знаем със стопроцентова сигурност.

   Изтриване
 17. Анонимен5 юли 2019 г., 15:49

  Извинете, но не отговорихте на въпроса ми, как тълкувате през български или тракийски името Зевс, не епитетите или заместителите Ден/Дин. А Орфей, Залмоксис? Посочените примери за замяна на б-ф като българизми в гръцкия ли да ги приемаме? Други примери за б-ф като неначална буква? Явно сте открили нещо, което не е известно на никой друг, споделете, моля!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дин и Ден не са заместители, нито епитети, ако не знаете тези елементарни неща, как да Ви бъде обяснено другото? Някои теми изискват определено ниво на интелигетност и подготовка, иначе няма как да бъдат разбрани.

   Изтриване
 18. Анонимен5 юли 2019 г., 21:28

  Павеле каква е вероятността да си върнем териториите на юг от БГ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ha този момент е по-важно да си запазим настоящата територия. Всяко нещо с времето си, болникът първо трябва да се изправи на крака, а после да мисли как да си върне заграбеното.

   Изтриване
  2. Съгласен с г-н Серафимов.
   Ние като народ изчезваме, какви претенции можем да имаме към бивши български територии. Като ние от собствената си се отричаме и я даваме на други народи да я заселят.

   Изтриване
  3. Анонимен8 юли 2019 г., 13:24

   Не на други народи, а на двукраки кърлежи, които са защитени от европейската зелена партия. Пази Боже да смачкаш някого от тях, такава врява ще вдигнат! Но няма нищо страшно, нали сега заселват планомерно Европата с техни подобия – всичко върви на изуй гащи!

   Изтриване
  4. Анонимен9 юли 2019 г., 8:04

   Клони към нула от към долната страна на нулата. Сега в момента губим територията на юг от Родопите. Накрая на 2013 Ердоган поиска тракия. от ЕС ще му я дадът.
   Бриг.

   Изтриване
  5. До Бриг

   Не следиш внимателно събитията. Ердоган е в немилост, в Западна Европа е обявен тих бойкот на турските стоки, а това се отразява на турската икономика. Точно това е причината Ердоган да проведе предсрочни избори, но и точно нарастващото недоволство на самите турци е причина Ердоган за загуби Истамбул, който сега е с кмет от друга партия.

   Изтриване
 19. Ама наистина ли пише за Тангра в новите учебни помагала, нали проф. И.Д. се смееше че гониш духове, нямало вече Тангри Мангри? Ей, нагли хора има на тоя свят, лъжат без да им мигне окото за един келепир и заплатка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, ако сте от Пловдив, проверете в книжарница Хеликон, на главната улица. Вижте на втория етаж.

   Изтриване
 20. Имам въпрос извън темата: откъде мога да закупя книгата "Истинска българска история" на SPAROTOK?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През април и май книгата я имаше в книжарниците Хермек и Хеликон, може все още да я предлагат.

   Изтриване
 21. Анонимен7 юли 2019 г., 12:54

  https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-07/mpif-ads062819.php
  скит

  ОтговорИзтриване
 22. Веселин Трайков7 юли 2019 г., 13:13

  Знаете ли защо Ви чета гн Серафимов? Вие сте открит, показвате смело кой сте, давате интервюта, не клеветите противниците си, това е признак на висок морал и чиста съвест. Начинът Ви на общуване ме накара да се задълбоча в есетата, които публикувате май към десет години и с тях радвате едни хора, но други се гневят или се съмняват в коректността на текста. В началото ми се стори, че прекалявате, че сте някакъв сектант, но кроткия начин на обяснение, търпението спрямо другомислещите, призива за културен тон, също ред други неща приковаха вниманието ми и започнах да Ви следя. Паралелно на това чета какво пишат противниците Ви във Фейсбук групите, форумите и личните блогове, неизбежно стигам до заключението, че някои Ви нападат от завист, втори Ви нападат защото показвате грешките на теориите, които те защитават, трети са направо чужденци и се надявам това да Ви е известно. Искам да знаете, че много българи Ви четат и се вдъхновяват от есетата Ви, не спирайте, имате моралната подкрепа на интелигентните българи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен8 юли 2019 г., 19:56

   Г-н Трайков, г-н Серафимов спазва добрия тон, тъй като такива за изискванията за да бъде четен. Преди много години един римски автор който не е историк - Лукиан, в трактата си "Как трябва да се пише история" казва: "Тонът на историкът трябва да е спокоен, мисълта му ясна и последователна, така че да излага предмета си най-точно и разбираемо.", като според Лукиан историкът трябва да има дар слово и политически разум. Такива са изискванията.

   Проблемът обаче е че г-н Серафимов не спазва другите изисквания които определя Лукиан. Според него историкът не трябва да прави компромиси от омраза или приятелство, трябва да е безпристрастен съдия, да бъде добронамерен към всички и никому да не отдава предпочитания, в съчиненията си историкът трябва да е човек без отечество, независим, без господар, да не се съобразява с това какво някой би помислил, и свободно са излага фактите.

   Тези изисквания няма как да изпълни г-н Серафимов доколкото сам твърди че действа и пише с патриотични и националистически подбуди в полза на българите, с явни пристрастия и предпочитания към теориите на Г.Ценов, и с омраза и хули към всички останали историци които не подкрепят идеите му.

   Историците принципно са най-големите националисти, но истинските историци поставят на първо място фактите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Анонимен9 юли 2019 г., 0:08

   До Проф.Д.И.
   Не си ли давате сметка, че сравненията с Лукиан не струват и пукната пара? Монопола върху достъпа на информация не е нито какъвто е бил по времето на Лукиан, нито какъвто беше по времето на комунизма. Когато човек има възможност да сравнява, съпоставя и анализира факти все по трудно може да бъде подведен. Всеки може да допусне някакви грешки, но тези които грешат тенденциозно и целенасочено, ще срещат все по големи трудности. Дори вече започват да изглеждат смешно, колкото и да се имат за всезнаещи. Колкото и да се мъчите да отричате и игнорирате фактите, които не ги пише в учебниците писани от казионните историци, не можете да ги заличите. Те ще продължат да съществуват, защото не зависят от нечие желание, а още по малко от вашето.

   Изтриване
  3. Доста идеалистично. Истината е, че историята на първо място служи на политически интереси. Например аз съм не 100, ами 1000% сигурен, че историците ни прекрасно осъзнават несъстоятелността на всички теории за чуждия произход на българите, но също така осъзнават, че ако застанат на страната на истината, ще изпаднат в почти пълна международна изолация и че същото това нещо ще се случи и с България в многократно по-сериозни размери.

   Изтриване
  4. До Дойчин Дойчев 9 юли 2019 г., 0:16 ч.

   Г-н Дойчев, напоследък се случват положителни неща, появяват се признания, които съм считал за невъзможни, но ето, появиха се. Става дума за това, че вече официално е признато, че виждането определящо гърците като майстори златари работещи по поръчка на скитите, се смята за невярно. Разкритията в Тува са крещящо доказателство за това.

   Призна се, че старите филисимци, които реално са нашите пеласги, са били народ с висока култура, че не са били само грабители, но опитни земеделци, успели да култивират десетки растения в земите на Израел, да внесат нови растения и да ги приспособят към местната почва и климат.

   Нека не забравяме, че с половин уста и големи мъки се призна и за тракийския елемент в българския етнос. Друг е въпросът, че реално не е елемент, а основа, но пак е нещо.

   Светът се променя, казионните учени не, но те не могат да спрат промените в историята, могат само да забавят нещата, но пък колкото повече бавят, толкова по-голяма отговорност ще им се търси.

   Изтриване
  5. До проф. Д.И. - Анонимен 8 юли 2019 г., 19:56 ч.

   Вие казвате: "г-н Серафимов доколкото сам твърди че действа и пише с патриотични и националистически подбуди в полза на българите, с явни пристрастия и предпочитания към теориите на Г.Ценов, и с омраза и хули към всички останали историци които не подкрепят идеите му."

   Къде видяхте омраза и хули в работите ми драги господине? Ако критиката бъде представена като омраза, то науката е мъртва. Реално Вие сте този, който черни защото без да дадете конкретен пример, ми приписвате негативни неща.

   Не се плашете от мен, аз съм християнин, отричам насилието и съм за прошката, но Вие не оценяте това. Когато премахнете хора като мен, ще останат други, които имат по-различни виждания и се придържат към по-различни методи от моите. От тях трябва да се опасявате, не от мен.

   Изтриване
  6. Анонимен9 юли 2019 г., 14:56

   Г-н Серафимов, обвиненията в лъжи които отправяте в почти всяка публикация са именно необосновани хули. Явно не правите разлика между научна хипотеза подържана от един учен и лъжата като целенасочено действие. Обвиненията в лъжи не са научна критика насочена към текста, а са хули насочени към личността.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  7. Анонимен9 юли 2019 г., 15:26

   Г-н Серафимов, казвате че с половин уста някой е признал тракийския елемент в българския етнос, но пропускате да кажете, че се говори не за автохтонен произход на българите, а за асимилирано от българската държава римско балканско население след завладяването на полуострова. Това асимилирано население никой историк не отрича, като за процеса на асимилиране си има преки данни и сведения, като понякога цели римски градове са били присъединявани. Напълно възможно е асимилираното население в крайна сметка да се е оказало дори и по-голямо от онези които идват през 5-7 век и които ромеите наричат склави и българи.

   Тоест Вие представяте нещата едностранчиво и пренебрегвате всички онези доказателства които показват асимилирането на ромеи в българската държава през средновековието.

   Ако с тези местни римляни в българския етнос са се влели гените на наследници на траките означава ли това, че Аспарух, Кубрат, Безмер и Вунд са носили същите гени?!

   Вунд булкара от Кавказ и той ли е тракиец?!

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. До проф. Д.И. Анонимен9 юли 2019 г., 14:56 ч.

   Ако Вие сте човек на науката, то би трябвало да знаете, че е нужно да дадете пример и то точен пример за нещата, които ми приписвате.

   Вие казвате: "Г-н Серафимов, обвиненията в лъжи които отправяте в почти всяка публикация са именно необосновани хули". Почти всяка публикация не е контретно посочване. След като имате уменията да коментирате в този блог, то имате и уменията да селектирате текст, да го копирате и представите тук с линк към него.

   Направете това и нека да видим какво наричам лъжа, имам ли право да нареча нещо лъжа и аз ли съм единственият, който смята, че е така.

   Изтриване
 23. Анонимен9 юли 2019 г., 0:03

  До „Проф.Д.И.“

  Допускате фактическа грешка. Тук не става дума за историк по разбирането на Лукиан. Павел Серафимов е криминален следовател, който се е нагърбил да разкрие престъпните замисли на някогашни и сегашни „историци“, чиято цел е била и е съчиняване и защита на лъжлива българска история. Чрез събиране и логическо осмисляне на огромен доказателствен материал, той е определил мястото на престъпниците на подсъдимата скамейка в един процес, в който, поне засега, съдия е българският народ. По начина, по който се разкривате в блога, Вие определяте мястото си в този процес съвкупно с Вашите „колеги“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен9 юли 2019 г., 15:12

   Г-н Анонимен, събирането на някакъв материал и представянето му като логически обмислен съвсем не е достатъчно за да се прави наука или пък да се съди някои. Чудно е защо професионалните учени от института по Тракология не цитират този или друг подобен блог и не поддържат подобни идеологии. Тъй като лаиците обикновено се занимават основно с четене на блогове и художествени криминални романи те едва ли са наясно, че не българските траколози се равняват по чужденците, а чуждите историци четат и цитират материалите на българските траколози и археолози. Тоест ако някой наш траколог изведе стройна хипотеза базирана на реални и неоспорими данни и факти то световната наука ще приеме хипотезата и ще я развие. Никой обаче не развива автохтонни идеи просто защото няма подобни неоспорими данни и факти. Настоящите "криминални разследвания" представляват събиране на сведения и данни които подкрепят някаква идея, но със същевременно пренебрегване и изолиране на други данни и факти които отричат идеите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Анонимен9 юли 2019 г., 18:47

   цитат: "Чудно е защо професионалните учени от института по Тракология не цитират този или друг подобен блог и не поддържат подобни идеологии" (Проф.Д.И.) Изобщо не е чудно! То е по същата причина, поради която също избягвате да цитирате тези професионални учени, а само вметвате за някакви твърдения, без да посочвате източник или доказателство. На всичко отгоре искате други непременно да доказват противното. Такъв похват по скоро ми изглежда точно на това, което самия наричате папагалстване. Надявах се, че като човек с претенции може да покажете някаква собствена мисъл или предположение базирано на някакви истински факти, но явно предпочитате да повтаряте вече казаното от някого другиго. Без значение дали се базира на определена логика или е чиста измислица. А това приляга най много на тези които наричате учени. цитат: "...събиране на сведения и данни които подкрепят някаква идея, но със същевременно пренебрегване и изолиране на други данни и факти които отричат идеите."

   Изтриване
  3. Анонимен9 юли 2019 г., 19:15

   Г-н „Проф.Д.И.“

   Професионалните учени от института по Тракология не цитират този блог понеже от самото си съществуване тям е било забранено да цитират извори, които противоречат на наложената им от диктатурата генерална линия. Ръководители, които си въобразяваха, че могат да я нарушат, заплатиха за това с живота си! Сега вече е късно да го сторят защото ще изложат на показ своята научна нечистоплътност.

   Изтриване
  4. Йовко Петров9 юли 2019 г., 21:14

   До Проф.Д.И.
   Аз ще ви кажа какво Павел счита за лъжа:
   1.Твърдението, че прабългарите са забравили езика си и са приели езика на друго по народност население.
   2.Твърдението, че наричането на прабългарите с името мизи е грешка на средновековните хроникьори.
   3.Твърдението, че леките монголоидни белези са типични за прабългарите.
   4.Твърдението, че Плиска е ново име, а Павел е дал сведения за тракийския кастел Плистум и река Плистос
   5.Твърдението, че Тангра е почитан от прабългарите.
   6.Твърдението, че тракийския език е изчезнал, за справка проверете в статията Има ли тракийски субстрат в българския език?
   7.Твърдението, че славяни е било общо име за предците на хората от славянската езикова общност. Павел е посочил много пъти, че славяни е новото име на гетите, а поради известността на тези хора, името им е използвано и прието от хората, които имат подобен език, сиреч венетите.
   8.Твърдението, че Дунавска България конгломерат от три различни етноса: тракийско малцинство, славяни и прабългари.
   9.Твърдението, че прабългарите са тюркизирани иранци, за мнимите ирански елементи е писал Павел, но в момента не мога да си спомня заглавието на статията.
   10.Твърдението, че Плиска и Преслав са строени през Средновековието от чужди майстори понеже у нас нямало такива. Павел е посочвал цитат, в който се казва, че Тракия дава за строежи десет пъти повече майстори и киремедчии от Гърция и нейните острови. Сега не мога да се сетя в коя точно публикация е правил това, но цифрите ме впечатлиха и съм ги запомнил.

   Аз мисля, че Павел е прав и съвсем основателно е дефинирал гореупоменатите неща като лъжи. Това е моето виждане, аз съм конкретен и посочвам както помоли Павел, дано и вие да направите така, че веднъж завинаги да стане ясно дали сте човек на науката или карате на принципа "Чух от една жена да казва".

   Изтриване
  5. Анонимен9 юли 2019 г., 22:15

   Г-н Петров, това че Серафимов счита нещо за лъжа, и това че има хора които мислят че е прав по никакъв начин не доказва тезите му. Мненията, предположенията и мислите не са доказателства. Особено това е в сила за хора които са чели само блогове и не могат да си спомнят дори написаното в тях. Подобни лаици просто нямат капацитета и знанията да оценят стойността и научността или псевдонаучността на една публикация.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  6. цитат: " Мненията, предположенията и мислите не са доказателства. " Това най много приляга на онези, които пишат учебниците. Защото те не умеят да боравят доказателства и факти, описани от древни летописци и съвременници на различни събития. Когато се научите да уважавате и правилно да анализирате сведенията останали от древността, тогава можете да говорите за научен подход. Не е достатъчно да се сдобиеш с диплома, титла или звание, за да се наречеш учен! Особено когато става въпрос за толкова хлъзгава материя като история.

   Изтриване
  7. До Анонимен 10 юли 2019 г., 13:59 ч.

   Много точе отгворо, поздравления!!! Аз бих добавил една хубава народна поговорка: "Крадецът вика - дръжте крадеца!"

   Тези, които циментираха фантазии и лични мнения като теории, сега искат доказателства за оборването на тези теории, а това си е направо безумие, при условие, че поддържиците на старите теории не разполагат с доказателства.

   Изтриване
 24. Анонимен9 юли 2019 г., 9:53

  https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005068

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прекрасно! Още едно доказателство за това, че българите нямат нищо общо с турците:) Това впрочем се знае отдавна:
   "Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians".

   https://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D

   Изтриване
 25. Анонимен9 юли 2019 г., 15:07

  … А в “Хон китабъ” на сеид Гали се съдържа следното известние на Шамс
  Тебир за произхода на народа на българите: преди 33 хиляди години предците
  на хоните - именците обитавали в Големи и Малки Рум, а народът на
  синдийците - по бреговете на Идел, наричана тогава Ура… След известно време
  дружествената общност на синдийците се разцепила на синдийци-ура и
  синдийци-мурдаси, които започнали да враждуват помежду си. Отначало
  надделели ура и започнали да господствуват… След известно време тюрките
  нападнали урците, но претърпели поражение. Една част от тюрките избягала в
  Хин и дори отвъд Чулманско море, друга отишла в Големи Рум, трета пък
  попаднала в плен. Но в тази война урците отслабнали и мурдасите се опълчили
  срещу тях. Бийовете на поробените тюрки помогнали на мурдасите и те завзели
  върховенството. Но тюрките не получили очакваната свобода и тогава те избили
  своите бийове и се присъединили към урския род сабан…

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте за прекомерната откровеност, но аз считам китабите и тарихите не просто за недостоверна литература, но дори за зле скалъпени фалшификати. Нищо повече от упорито лансирани фантазии.

   Изтриване
 26. Анонимен9 юли 2019 г., 15:42

  Г-н Серафимов,

  Казвате, че елинските богове са славянски (тоест български, тракийски, пелазгийски или палестински), но не обяснявате защо текстовете на линеар А и Б се съобщават някои от боговете не на славянски, а на елински език, и защо там сред онези текстове ги няма Перун, Даждбог, Сварог, Радигост, Хърст, Световит и други подобни!? И ако всички траки и пелазги са били славяноезични защо езиците на етруските текстове и на текстовете от Самотраки и Лемнос не са славянски?

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До проф. Д.И.

   В Линеар А се споменава името на Арес, който е тракийски бог. В Линеар Б са споменати Дионис, Аполон-Паяво, Хермес-Ерма, Арес-Енуаварио, Атина-Атана, Посейндон - док. V-52. Както Дионис, така също Аполон, Атина, Посейдон и др. са предгръцки божества.

   В док. Tn 315 се споменава името на бог Поровит-Поровитойо, но Чадуик смята, че това не е име на бог, а название на месец - Пловистиос-месец на плуването...и така феноменът защо микенците почитат бог Поровит е разрешен.

   В док.PY An 656 срещаме теонимите pe-re-qo-ni-jo , a-re-i-jo, т.е Перкон и Арей. Северните илири, познати като венети почитат Перкон под името Перкун и Перун, а Арей под формата Яровит. За мен няма съмнение, че култовете към тези божества при северните илири-венетите, както и култа към Поровит-Поревит, е въведен от старите балканци наречени траки.

   Прочее, името славени не се е зародило в Припятските блата, а на Балканите. Славени е новото име на гетите, това е причината както външния вид, така също бита и погребалните обреди на гети и дунавски славени да са идентични.

   Изтриване
  2. Анонимен9 юли 2019 г., 21:25

   цитат: "Казвате, че елинските богове са славянски (тоест български, тракийски, пелазгийски или палестински), но не обяснявате защо текстовете на линеар А и Б се съобщават някои от боговете не на славянски..." Аз не виждам да обяснявате или да доказвате противното, а в същото време искате подробни обяснения, като за първолак. А имате претенции за просветен. При такива обстоятелства, всичкото ви "проф" отива по дяволите! Ами потърсете и ще намерите! Има толкова много, че свят ще ви се завие. Вие никога нищо не доказвате, а непрекъснато искате доказателства за неща, за които вече има посочени такива. И трябва да ви се представят непрекъснато нови и нови. Заученото от учебниците писани на коляно не е доказателство, а тъкмо обратното. Ако наистина държите на доказателства, в което искренно се съмнявам, първо представете своите.

   Изтриване
  3. Анонимен9 юли 2019 г., 22:05

   Г-н Серафимов, отговорът Ви е незадоволителен. Не става ясно защо имената на елинските богове трябва да бъдат определени като славянски. Зевс, Дионис, Атина, Посейдон, и останалите, какъв им е превода на чешки език? Посейдон да не е случайно Посей на Дон!? И къде са Даждбог, Хърст и Сварог в елинския пантеон. Може би ще кажете, че елините взаимствали боговете избирателно, или пък елините и прототрако-славяните са взели и са си разделили имената поравно за да няма сърдити. Къде са Атина и Зевс в славянския пантеон!? Има ли ги или ги няма? Славяно-траките може би са ги забравили докато лошите елини са ги запазили през вековете!?

   Вижда се ясно, че това нещо с боговете не издържа и най-леката логическа проверка. Звуковото сходство на няколко имена може да заблуди някой лаик, но когато човек задълбае и се опре на логиката няма как да бъде заблуден.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Че точно етруските текстове най-добре се превеждат от славянски езици - това е факт
   Почему русских и болгар не пускали в этрусский зал Ватикана
   https://www.youtube.com/watch?v=j4R7Iv0YQLc

   Изтриване
  5. Етруският език действително има интересни думи като дин-ден, ан-он, той, ета-ето, ми-ми, мине-мене, но те по-скоро са заемки от древнобалкански език. Нашият език е близко сроден на руския, но в Етрурия има артефакти от нашите земи, наблюдават се обреди пренесени от нашите земи, а това означава, че влиянието е от Балканите.

   Изтриване
  6. До Анонимен 9 юли 2019 г., 22:05 ч. проф.Д.И.

   Добри човече, карате ме да се смея :) Вие сериозно ли мислите, че от позицията на анонимен коментатор можете да играете ролята на изпитващ :) Сериозно ли мислите, че ще ме вкарате в играта си да обяснявам нова позиция придържайки се към старите виждания, Вие не приамате моето тълкуване - и какво от това :)

   Не за Вас, за четящите ще кажа отново - славяни, или по-точно славени е новото име на гетите. Дедите на руснаци, поляци, чехи и т.н. са носили името венети. То е запазено във финландското име за Русия, а то е Веная, запазено е и в немското название на сорбите, а то е венди.

   Венетите спадат към илирите, т.е. те се явяват тракийски роднини и поради това се наблюдават прилики в език и култура между траки и илири, а днес все още има силна прилика между български, руски, полски.

   Изтриване
 27. Анонимен9 юли 2019 г., 22:47

  За пръв път научавам,че Пловистиос се тълкува като месец на плуването(Чадуик),което ми напомни за едни стари диалектни думи от Северозапада,използвани и до днес по селата: Пловка,Пловче и Пловък - тоест: Патица,Пате и Паток,които определено са птици плувци,и за пореден път се убеждавам колко древен е езикът ни

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тълкуването на ПО-РО-ВИ-ТО-ЙО като Пловистиос е на Чадуик, но аз не зная да има такава гръцка дума. Има обаче тракийско божество Поровон, венетско Поревит, а на Писан Камък край Буково има надпис с името Пороват.

   Изтриване
 28. До г-н Серафимов и другите застъпници на тезата траки=първите българи,
  моля ви чете, преди да пишете! Четете онези, които обосновават размишленията си с доказателства, и правете като тях! Палмер, Чадуик, Перна, Олсен, Никол и др. едва ли са ви познати, но те са сред водещите имена по микенска култура и език. Те в голяма степен са длъжници на тракийския език и култура, като най-близки по местообитание до гърците и микенците, но не бива да пренебрегвате техните изследвания, нито да ги приемате за "чиста монета". И ако бяхте прочели поне една книга от тези автори, особено Палмер и Чадуик, щяхте да разберете, че връзката "по-ро-ви-то = пловистос (Πλωϝιστός) " е "предложение", но не е доказана по категоричен начин, и в науката това все още е само предположение! Затова, вие се обосновете, защо смятате, че почитането на бог Поровит от микенците е феномен, и той е разрешен? И защо приемате предложенията на казионни учени, като Палмер и Чадуик? И кога ще видим ваши собсвтени изследвания, обосновани с методите на науката, на лингвистича или историческа тема?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен10 юли 2019 г., 14:06 ч.

   Работите на Чадуик ги познавам от доста време, а и ги цитирам от доста време. Нека не забравяме обаче и Артър Еванс, той има доста по-големи заслуги не само защото извади на показ плочиците с Линеар Б, но и бе един от първите, които имаха смелостта да кажат, че имена като Ахил и др. не са гръци, а само приети от гърците. Точно тук е ключа на микенския проблем защото Чадуик доказа, че микенския език е гръцки използвайки тракийски, трако-троянски имена!!!

   Не е ли това абсурд, не е ли това гавра с историята и истината? След като се знае, че Ил, Хектор, Ида, са названия от речта на трако-трояни, защо за Бога точно тези имена се ползват за доказателство, че микенския език е гръцки?

   Сам Чадуик признава, че имената Атина, Микена, Тилисос, Коринт, Закинт и др. не са гръцки, а принадлежат на предгръцки народ, чието име той не споменава. Все едно Херодот, Тукидид, Страбон и др. не са посочили точно кои хора са обитавали най-рано Гърция - траките и техните роднини пеласгите.

   Ако Атина, Микена, Кносос и т.н. не са гръцки имена, то как микенския език ще е гръцки? Микенците Ахил и Агамемнон са потомци на фригиецът Пелопс, който е чел Страбон знае това. Знае и, че по времето на Софокъл Атридите са считани за варвари, а точно Атридите се явяват благородническата прослойка на микенците.

   Колкото до Палмър, чел съм раотите му, интересни са, но пак няма задълбочаване, пак няма споменаване на важна информация.

   На Вас анонимни господине (или госпожо ?) препоръчвам да прочетете Догречейский Субстрат на Юрий Окупщиков, този човек изкарва на показ кирливите ризи на микенолозите и траколозите. На мен ми настръхна косата като прочетох сведенията на Откупщиков, ако Вие сте честен човек, ще настръхне и вашата.

   Вие ме съветвате да чета този и онзи, аз Ви съветвам да мислите логично:

   Може ли предгръцкия субстрат да е тракийски, а микенците да бъдат обявени за гърци?
   Може ли микенските топоними да са необясними на гръцки и същевременно микенския да е гръцки?
   Може ли микенското изкуство да е като тракийското и различно от гръцкото и микенците да са гърци?
   Може ли традицията на строене на куполни гробници да е непозната на гърците, да намира продължение при траките и същевременно микенците да са гърци?
   Може ли облеклото на микенците да е като това на тракитe (имам предвид панталоните) гърците да считат това облекло за варварско и същевременно микенците да са гърци?

   Отново Ви призовавам - МИСЛЕТЕ!!!

   Изтриване
 29. Пропуснах, този линк https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/6790, може да ви е интересен, ако не друго, има доста препоръчителна литература, ако искате да научите нещо.

  ОтговорИзтриване
 30. Нека да ви напомня, че еволюцията на човечеството е базирано на онаследяване и приемане на идеи без носителите им и потребителите им да са техни автори или близки родственици.
  Херодот не твърди ли, че заемките са от пеласгите, не от траките? Следователно тракитре също са могли да взаимстват от пеласгите!
  Та, до колко езика на пеласгите се препокрива с този на траките?
  Може би имате информация, която да сподлите с нас? Върховната истина, вероятно!!?
  Не са ли пеласгите станали елини/гърци? Пеласгите и микенците явно са в по-близки родствени отношения, отколкото с траките.
  Къде са остатъците в народната памет, че в старо време една "тракийска" част е предала рода и се е обединила с врага?!
  Какви доказателства имате, че пеласгите са говорили - български?
  Какви доказателства имате, че траките са преки потомци на микенците, затова са носили и същите панталони? Не казвайте, че траките са научили микенците на занаяти, корабоплаване и как да шият панталони!
  С нетърпение очаквам вашето тълкуване на текста от връзката дадена от мен по-горе през тракийски, пеласгийски и български език!
  И, да ви обърна внимани, че повечето тълкувания на микенския са през индо-европейски, като най-много паралели се правят с хинди.

  Очаквам разтълкуването на текста - това ще е научна сензация, все пак, вие сте доста "вещ" в тази проблематика, колко ви отне да разчетете надписа на пръстена от Eзерово, та този ли ще ви се опре! Моля ви направете го в друга статия, разчетете микенските надписи през тракийски (старобылгарски, според вас)!
  Ето текста!
  Front
  .1 po-ro-wi-to-jo,
  .2 i-je-to-qe, pa-ki-ja-si, do-ra-qe, pe-re, po-re-na-qe
  .3 pu-ro a-ke, po-ti-ni-ja AUR *215VAS 1 MUL 1
  .4 ma-na-sa, AUR *213VAS 1 MUL 1 po-si-da-e-ja AUR *213VAS 1 MUL 1
  .5 ti-ri-se-ro-e, AUR *216VAS 1 do-po-ta AUR *215VAS 1
  .6 empty
  .7 empty
  .8 empty
  .9 empty
  .10 pu-ro
  The remainder of this side of the tablet lacks line ruling
  di-we si-p̣ọ-ṛọ ti-mi-ṭọ
  Reverse
  .1 i-je-to-qe, po-si-da-i-jo, a-ke-qe, wa-tu
  .2 do-ra-qe, pe-re, po-re-na-qe, a-ke
  .3a -ja
  .3b pu-ro AUR *215VAS 1 MUL 2 qo-wi-ja, ṇạ-[ ], ko-ma-we-te
  .4 i-je-to-qe, pe-ṛẹ-*82-jo, i-pe-me-de-ja-qe di-u-ja-jo-qe
  .5 do-ṛạ-qe, pe-re-po-re-na-qe, a, pe-re-*82 AUR+*213VAS 1 MUL 1
  .6 i-pe-me-ḍẹ-ja AUR 213VAS 1 di-u-ja AUR+213VAS 1 MUL 1
  .7 pu-ro e-ma-a2, a-re-ja AUR *216VAS 1 VIR 1
  .8 i-je-to-qe, di-u-jo, do-ra-qe, pe-re, po-re-na-qe a-ḳẹ
  .9 di-we AUR *213VAS 1 VIR e-ra AUR *213VAS 1 MUL 1
  .10 di-ri-mi-jo | di-wo, i-je-we, AUR *213VAS 1 [ ]
  .11 puro
  .12 empty
  .13 empty
  .14 empty
  .15 empty
  .16 pu-ro
  The remainder of this side of the tablet lacks line ruling

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 юли 2019 г., 19:00 ч.

   Докато сте анонимен, не може да очаквате нищо, мисля, че ме бъркате с хората, които подскачат под команда :)

   Не за Вас, а за читателите е следната информация от работата Догреческий Субстрат на Юрий Откупщиков: "Он провел, в частности, тщательный сопоставительный анализ фонетики фра-кийского и «пеласгского» языков, придя — за 10 лет до появления первой книги Л. А. Гиндина — к выводу (со ссылкой на Д. Дечева): «Фонетиката на тракийския език е идентична с фонетиката на пеласгийския (предгръцкия индоевропейски) език» (Георгиев 1957, 65). О близости этих языков неоднократно писал А. Ван Виндекенс (van Windekens 1954, 25; 1956, 59—61). Сторонники «пеласгской» гипотезы постоянно пользуются термином ’’thraco-pélasgique” (Carnoy 1959а, VII), "фракийско- пеласгский” (Георгиев 1958, 281)."

   Поне до този момент не съм срещнал научна работа съдържаща доказателства, че пеласгийският език е различен от тракийския. Разделянето на тракийски и пеласгийски е изкуствено и напълно необосновано, точно както понастоящем същестувва ненаучно и напълно необосновано разделяне на български и македонски език, на български и македонски народ.

   Винаги ще се намерят "учени", които обслужващи нечии политически интереси ще намерят "аргументи" да различието на езици и хора.

   Изтриване
  2. Ей, много нагли хора има на тоя свят! Собственикът на този блог най-културно е изразил молба под формата на първи коментар-“ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK3 юли 2019 г., 17:08 ч.
   Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.”
   Аджеба, какво не може да се разбере от този текст? Не е ли редно този, който се впуска в дискусия да каже кой е, да се представи както се представя собственикът на блога? Не може да се води дебат с анонимни, не само защото Павел не е ясновидец, но и поради друга причина и тя е липсата на уважение от страна на анонимните, а и наличието на гузна съвест у тях. От ден на ден ми става ясно, че няма объркване в научните среди, има политически слугинаж и сега като им припари под петичките от неудобната информация, псевдоучените се чудят как да злепоставят човекът, който показва тъмните им дела. Срам, срам, срам дами и господа историци, филолози и археолози, срамни са делата ви за това си криете в миши дупки, усещате, че иде Видовден, но от бога не можете да се скриете.

   Изтриване
  3. Недялко Неделчев10 юли 2019 г., 21:58

   Павльо, ами ти си дал отовор на анонимника бе, даже много точен - «Фонетиката на тракийския език е идентична с фонетиката на пеласгийския (предгръцкия индоевропейски) език» (Георгиев 1957, 65). :)

   Като са идентични фонетиките на два езика и няма историк, който да казва, че траките са различни от пеласгите, аз не виждам какво може да покаже, че става дума за два отделни народа. Искам да те питам само дали пеларги може да се преведе като българи защото знаем, че така са наричани пеласгите, нали не се бъркам?

   Изтриване
 31. Анонимен11 юли 2019 г., 0:50

  Така, очевидно много хора тук не искат да се регистрират с истинското си име и това е напълно разбираемо. Не мога да разбера защо постоянно някой настоява хората да си казват истинските имена - това е интернет блог и повечето хора няма да си напишат имената. Някои могат да напишат фалшиви имена и нито Павел Серафимов нито някой друг ще може да разбере дали е така. Естествено всички виждаме молбата на автора на блога, но не всички искаме да се регистрираме. Ако Павел Серафимов не иска да публикува анонимни мнения - така да бъде. Само че тогава мненията сигурно ще спаднат на максимум десетина под всяка статия. И всичките ще бъдат от рода на "Браво, много хубава статия". Не мисля че това ще бъде много интересно и поучително.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Георги Ковачев, Амстердам-София11 юли 2019 г., 7:53

   реакция към Анонимен11 юли 2019 г., 0:50 ч.

   Нека ти кажа защо Спаро иска хората, които спорят с него да си направят профил и да се знае кои са. Преди време имаше един човек с ник Хаджи Иванчо, той се правеше на голям разбирач и Спаро го търпеше по някакви си там причини. Добре, ама по едно време станаха барем трима Хаджи Иванчовчета и оригиналът започна да хленчи, че някой се бъзика с него. Е, сега Спаро да не е Баба Ванга, че да разбере кой е истинския Хаджи Иванчо и кой е бъзикчията, как да стане тоя номер?Същата работа и с оня, който се представя като Проф.Д.И. Кой да разбере, как да разбере всеки път един и същ човек ли се подписва така или е някой бъзикчия? А иначе има и друго де, Спаро е прав, че елементарното възпитание изисква човек да си каже истинското име, а без култура дискусия не става. Да ти кажа и за коментарите при Спаро, хич недей се притеснява колко са и колко ще са, това не е твоя грижа. На Спаро не му пука, човекът сума ти пъти казва, че не той одобрява като админ, няма време човекът. Виж колко коментара има тук, виж колко коментара има на стената му във Фейсбук, на страницата му, в различните групи. Ти байно, може и да няма с кой да си обелиш дума, но Спаро го търсят и ще го търсят защото е готин човек, а не е страхлива мижитурка.

   Изтриване
 32. Нямаше да коментирам този път, но сутринта ме зарадва една смела постъпка на българските изследователи и Списание 8.
  Проектът свързан с генетичните изследвания, за който и Павел събираше помощ, материална, за да бъде осъществен, вече е факт. Резултатът - ние българите носим гените на нашите деди! Леле, колко изненадващо откритие ! Оказа се че ние сме потомци не на тюрки, иранци или славяни, а на нашите дядовци и прадядовци. Брей, как не се бяхме сетили досега...

  https://www.spisanie8.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-72019-%D0%B3.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кои древни кости от траки са изследвани?

   Изтриване
  2. До Андрей Киряков 11 юли 2019 г., 13:43 ч.

   Андрей, сам осъзнаваш какво гърчене ще пада с опитите на специалистите да си запазят престижа. Трудно е да признаеш, че не просто си сбъркал с нещо, а, че си сбъркал с всичко и същевременно благодарение на грешките си, си получил титла.

   Изтриване
 33. "Ако ние запишем легендите за Локи и в същото време подложим скандинавците на геноцид, а книжнината им на унищожение, това ще направи ли Локи български бог?"
  Абе защо не поразровиш и там да видиш какви траки ще излязат?
  жокери - върховният им бог е Один, чието име си е типично българско, казваме "Един бог знае", "Един е бог" и т.н. Легендите им започват с това, че божествата им дошли от югоизток, а датската кралица се занимава с тракология…
  Вл.Владов

  ОтговорИзтриване