19.05.2014 г.

ПРОИЗХОД НА ГЛАГОЛИЦАТА – НАЙ-ДРЕВНАТА АЗБУКА


Малко са народите успели да създадат своя  собствена азбука, която да отговаря перфектно  на особеностите на езика им. Макар гърци и римляни да са известни като разпространители на култура, те са получили писменост от финикийци и етруски. Дедите ни от друга страна  са изобретили глаголицата, която е уникална и е била изключително подходяща за отразяването на древната българска реч.

Версиите за произхода и възрастта на свещената българска писменост са много и се различават значително. Според  Тейлър и Ягич глаголицата е взаимствана от курсивен гръцки шрифт използван през Средновековието. Вондрак, Фортунатов и др. смятат, че изворът трябва да се търси сред ориенталски писмености [1] стр. 35-36. Давани са предложения за авестиийски, етиопски и дори грузински прототип на особената ни азбука [2]. Като нейни създатели са посочвани Св. Йероним, Вулфила [2] Етикус Истер [3] и Св. Кирил [4] стр.14. В интерес на истината нито едно от тези твърдения не е напълно вярно. Предполагаемите творители на глаголицата само са пригодили една отдавна съществуваща тракийска азбука към особеностите на дадено наречие. Добавени са били нови знаци, а някои стари са били променени, но в по-голямата си част уникалната българска писменост е съществувала дълго преди Св. Йероним и неговият съвременник Етикус да се родят.

Все още няма консенсус относно възрастта глаголицата. Добровски предполага, че тя е създадена през XIII-ти век след въвеждането на кирилицата. Копитар обаче посочва, че облата ( българска)  глаголица е по-стара от ъгловататият хърватски вариант, след което чешкият учен признава, че е виждането му е неверно [1]  стр. 33...Някои смятат, че нашата уникална азбука е съществувала още през IV-ти век в Източна и Средна Европа [2], [3], но изследвания от 2006 година доказаха  съществуването на сродна на глаголицата писменост  още през I-II – ри век [5] стр.49, т.е. около осем века по-рано от официалната датировка. Резултатите от други нови проучвания въз основа на подробни сравнения с различни азбуки ни дават право да считаме, че протоглаголическа писменост с около тридесет и пет букви е съществувала през второто хилядолетие преди Христа, а самите корени се крият в далечната Медно-каменна епоха.

Съвсем естествено е, че това твърдение ще бъде посрещнато със силен скептицизъм. Поради тази причина трябва да бъде дадено едно уточнение. Не съществува азбука, която да се е появила спонтанно, без никакво развитие. Понякога процесът на оформяне е отнемал стотици години, аке не и хилядолетия. Първите знаци за били идеограми, т.е. знакът не е имал определена звукова стойност, а е символизирал даден обект, или действие. С течение на времето е станало нужно да се дадат по-подробни послания. Тогава на знакът е била предавана определена звукова стойност. Ако символът ( йероглифът) е представлявал колело, то му се е предавала стойност КО.  На символ (йероглиф) представляващ нож се е давала стойност НО...

Поради това, че езикът еволюира и се появяват нови, близки по звучене думи, се е наложило писмеността да се осъвършенства още повече. Сричковата система бива изоставена, намаля се значително броят на знаците и всеки от тях получава строго определен звук – А, Б, В... това дава началото на азбуката, такава каквато я познаваме днес... Както се убеждавате напълно естествено е развитието на глаголицата да е траело толкова дълго време.Табл. 1
ВНП - Балканска Писменост
ЛА - Линеар А
ЛБ - ЛинеарБ
ГЛ - Глаголица 


В Таблица 1 виждаме сравнение на знаци от неолитна Тракия с линеарните писмености на остров Крит и с няколко глаголически букви. Забелязват се десет съответствия между свещената българска азбука и най-старата писменост на света. Бъдещи археологически проучвания ще покажат дали съществувт повече паралели, дотогава трябва да изчакаме търпеливо. Едно обаче е ясно, нито Св.Йероним, нито Етикус, или която и да е историческа личност не може да бъде наречен създател на глаголицата, защото творческият процес е започнал още през пето и четвърто хилядолетие преди Христа.

По-късно, през Бронзовата Епоха броят на протоглаголическите букви нараства. В този период се оформят и линеарните писмености, които са известни предимно от документите запазени в егейската област, обитавана в древността от дедите ни.

В по-стара работа [6] бе обяснено, че  руните на предците  имат общ произход с Линеарен А и Линеарен Б. Същото важи и за глаголицата, понеже както вече бе отбелязано нейните корени  се крият в неолитна Тракия. Направим ли сравнение между свещената азбука на дедите ни линеарните писмености установяваме, че са на лице тридесет и пет успоредици (Таблица 2)Табл.2
ГЛ - Глаголица
зв - звукова стойност на глаголическата буква
ЛА - Линеар А
ЛБ - Линеар Б
Гр - Гръцка азбука
Ев - Еврейска азбука
Кп- Копстска азбука
См - Самаританска азбука

Това разбира се не е всичко, оказва се, че не само формата, но дори и звуковата стойност е същата в двадесет и три случая ( Таблица 3). Съдейки по това, че между глаголицата от IX- ти век и Линеар А от XVIII- ти век има повече от две хиляди и шестотин години, то броят на идентичните по форма и звук знаци е забележително висок понеже с времето настъпват стилови промени в буквите, а и самата реч се променя. Това е един неизбежен процес. Голямото количество фонетични успоредици между старата ни азбука, Линеар А и Линеар Б показва убедително каква невероятна сила и консервативност притежава българския език.Табл.3
ГЛ - Глаголиза
зс - звукова стойност
ЛА – Линеар А
ЛБ – Линеар Б

Причисляването на глаголицата към семейството на линеарните писмености може да се струва пресилено на някои, но самите факти показват убедително, че свещената азбука на дедите ни има най-много прилики с Линеарен А и Линеарен Б

Гръцката, еврейската, коптската и самаританската  азбука имат съвсем малко общи знаци с глаголицата* ( виж Табл. 3). Да не забравяме и друга изключително важна подробност. Съществува трета линеарна писменост, която се е употребявала на остров Кипър от времето когато Линеарен А процъфтява на остров  Крит. Сравним ли обаче кипърският Линеарен С с критския Линеарен А ще видим, че има само дванадесетина общи знака (Таблица 4). Как тогава да пренебрегнем глаголицата показваща много повече прилики както с Линеарен А, така и с Линеарен Б? От статистическа гледна точка глаголицата принадлежи на същата група както и двете писмености на Крит. За тях трябва да направим едно уточнение. Според А. Еванс те са основата за протофиникийските букви, които от своя страна стават вдъхновение за много други азбуки, т.е. Линеарен А и Линеарен Б, произхождащи от неолитната и халколитна тракийска писменост не са отмрели, а са се развили в много варианти, обслужващи различни тракийски диалекти, а и други езици. Дори и някои кирилически букви  б, ж, ш, щ, ч, ю... имат прототипи сред сътворените от древните трако-пеласги знаци, но това е въпрос на друга тема.

Продължение на Линеарен А и Линеарен Б  намираме  в скито-сарматските руни от България и черноморските степи ( принадлежали на дедите ни в древността). Доказателство за това са многобройните успоредици между скито-сарматските руни и глаголицата, представени през 2006 година от И.Танев и М. Минкова в работата им “Ортографична аналогия между някои глаголически букви и сарматските знаци” [5] стр. 48-59. 

Ще напомня, че сарматите са определени като част от тракийското гетско семейство [7]- III-ii -2, а според Симоката тези гети са и славяните, станали един от основните компоненти на етническият облик на Дунавска България [8] стр.14-15. Тъй като данните на Танев и Минкова са непълни, тук ще бъде представена друга сравнителна таблица, съдържаща повече и по ясни съответствия между глаголически букви и скито-сарматски руни. **

Табл. 5Табл. 5
ГЛ - Глаголически букви
СК - Скито-сарматски руни


Броят на скито-сарматските руни показващи прилики с глаголицата е значителен, но винаги може да бъде зададен въпроса – Защо не се набюдава приемственост в периодаXII-ти век преди Христа до I-ви век след Христа?
Няма глаголически документи този отрязък от време по няколко причини. Една от тях е фактът, че са правени на неустойчива основа. Херодот свидетелства, че йонийската (пеласгийската ) ***  дума за хартия е кожа. 

Бащата на историята добавя, че по негово време ( V-ти век преди Христа) извън Гърция са се ползвали изключително обработени овчи и кози кожи вместо папирус. [9] V-58. Съседи на гърците през V-ти век  преди Христа са траки и скити, които са били прочути с многобройните си стада. За скотовъдците животинската кожа е евтин и леснодостъпен материал, който обаче не може да устои на неблагоприятните влияния на времето и лесно изгнива.****

Разбира се скептиците могат да възкликнат – Поне един документ щеше да остане!... Това не е задължително, при други народи също има напълно изчезнали архиви. В книгата си за хетите, английският учен О.Р. Гърни споменава, че древният анатолийски народ е имал и дървени книги, но от тях не е оцеляло абсолютно нищо поради това, че влагата унищожава дървесината сравнително лесно [10] стр.128.

Не само неустойчивата основа е причина за изчезването на определена книжнина.Доминация на чужд народ също може да доведе до това, има достатъчно примери.Страбон твърди, че турдетаните ( древните испанци) са имали писана поезия, закони и хроники обхващащи историята на народа в продържение на хилядолетия [11] III-1-6. Това означава, че става дума за огромно количество книги. До ден днешен не е намерена нито една от тях. Безспорно римското нашествие в Иберия е една от причините.

Да не забравяме също, че и Тракия попада под римска власт. Едва ли новите господари са пожалили писмеността ни, след като без изключение унищожават книжнината на покорените от тях народи. Дори и да е имало запазени тракийски глаголически ръкописи чак до Средновековието, след религиозната реформа на Борис-Михаил те са били унищожени по искане на гръцкото духовенство считащо ги за ерес. Трябва да се отбележи, че даже и католическата църква е била против съществуването на глаголицата и е считала свещената ни азбука за еретическо деяние [2].

Старите ни писания не се пазели по села и паланки, а в царската библиотека и манастири.Съсредоточаването им на няколко места е станало предпоставка за лесното им елиминиране. Нека напомня, че и в по-късни времена южните ни съседи систематично са  събирали и изгаряли старата ни книжнина. С болка и гняв Г. Раковски разказва за това [12]. Наистина много е унищожено през вековете, завистта на чужденците е нанесла огромни поражения на нашата култура и история. 

Дори и в наше време безсъвестни личности направиха опит да ни откъснат от кирилицата, която е неотделима част от културата ни. Това показва, че битката срещу българщината не е свършила, а все още продължава. Някой желае да ни откъсне от всичко свързано с древната земя, която обитаваме, но няма да успее.

Завесата се вдига все повече и повече, а мъглите покриващи миналото ни се изпаряват от изгарящата сила на истината. Тя повтаря с тих, но постоянен глас - Българите са наследници на траките – създатели на първата писменост, от която са се развили азбуките на много други народи....

С пълно право ние можем да се гордеем с глаголицата. Тя е просъществувала няколко хиляди години и до неотдавна бе все още употребявана от нашите роднини хърватите.Особеностите на свещената ни писменост показват, че тя е създадена от българи за българи [13]. Това е солидно доказателство, че сме потомци на траките, а не на азиатски пришълци.

Дедите ни бяха горди, но и благородни хора. Сурови в битките, но милостиви към нуждаещите се от помощ. В много случаи, подобно на Прометей предците ни бяха жестоко наказани за добрините си, но не се отвърнаха от доброто, а станаха най-ревностните му пазители. Старите българи бяха преследвани заради идеите си, но самите те не ставаха гонители, а прощаваха и привързваха към себе си бивши врагове. Не случайно Страбон нарече нашите предшественици най-праведният народ, притежаващ безкрайна духовна чистота. Ето затова дедите ни са били в състояние да се преродят отново и отново, и да въздигнат силни държави от пепелищата.

Днес ни е нужна промяна, тя обаче няма да дойде от вън. Напразно чакахме друг да ни помогне, това няма да стане никога. Забравихме, че сме потомци на могъщ и способен народ. Приехме облик, който не не ни подхожда и затова страдаме.

Нека възродим доброто в себе си, нека нашето знаме да е честността, а нашето име смелостта. За да дръзнеш да се изправиш срещу злото трябва да си духовно чист. За да можеш да извикаш- Стига унижения !- трябва да вярваш в себе си и своите братя и сестри. За да почнеш да градиш ново общество трябва да имаш силата за това, а тя идва от единството. 

Първата стъпка към едно по-добро бъдеще е да осъзнаем, че не сме сини, жълти и червени, а преди всичко българи и имаме едни и същи прадеди. Тъй както милеем за семейството си, така трябва да обичаме и останалите сънародници. Нека направим първата стъпка! Лесно е, трябва само да го поискаме!


Използвана литература и пояснения:

1. V Babič, Učbenik stare cerkene slovanščine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,Oddelek za slovenistiko, Ljubljana 2003’
2. П. Перинов, Глаголицата е от четвърти век-  http://www.ivanstamenov.com/files/perper-glagolica.pdf
4. H Lunt, Old Church Slavonic grammar, Mouton & Co., Printers, The Hague, 1996;
5. И.Танев, М. Минкова, “Ортографична аналогия между някои глаголически букви исарматските знаци”, публикация в “Известия на музеите от Югоизточна България –XXII”, Бургас, 2006;
6. ПРОИЗХОДЪТ НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ РУНИ -http://sparotok.blog.bg/politika/2010/01/23/proizhodyt-na-starobylgarskite-runi.478196
7.Procopius, History of the wars, Loeb, London, 2000;
8. Г. Ценов, Праотечеството и праезика на Българите, Хелиопол, София, 2000
9.Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;
10. O.R.Gourney, The Hittites, Richard Clay & Company, Ldt Bungay, Suffolk, 1964
11. Strabo, Geography, Book-X, Loeb, London, 1999;
13. Български характер на глаголицата http://www.promacedonia.org/eg/ea_1_1a.htm


* Близките по форма и звук глаголически букви с гръцки, еврейски, самаритански и коптски букви не са много, докато Линеарен Б дава 35 успоредици.
1.Гръцки успоредици -9
2.Самаритански успоредици – 7
3.Коптски успоредици -6
4.Еврейски успоредици – 4

Една азбука се променя с времето, понякога се налага да се махнат букви, а друг път да се добавят. За глаголическите  тета и ф може да се каже със сигурност, че са заети от гърците през Средновековието. Интересен факт е това, че в линеарните писменостиняма знаци със звукова стойност отговаря на гръцките тета и фита.

Може би някои се учудват защо сравнявам глаголическото Ч с линеалното СИ и глаголическото Щ с линеарното СЕ. Ето и обяснението - когато се дава звукова стойност на Линеарен Б, М. Вентрис и Дж.Чадуик изхождат от вярването, че се касае за древен гръцки диалект и затова прилагат звуци, които са типични само за гръцката реч. Британските учени не обръщат внимание, че минойското горт-град и микенскотокеторо-четири са по-близки до тракийското горд-град, и кетри-четири отколкото до гръцките полис-град и тетарес- четири. Не се обръща внимание и на факта, че окончанието eus в лични имена споменати на линеарни документи, не е гръцко, а тракийско – Orpheus, Tereus, Kuchreus...Пренебрегва се също фактът, че в най-раннитедокументи на Линеар А се срещат тракийски, а не гръцки лични имена.  Чадуик признава по-късно, че е напълно възможно дадени звукови стойности да се отклоняват от реалността. ( J. Chadwick, The Decipherment of Linear B, Random Nouse, New York, 1959, стр. 96)

**Според официалната датировка тези руни на не са по-стари от I-ви век.  Тази датировка обаче не е задължително да е точна. През  XIX-ти и XX-ти век възникват много погрешни вярвания. Смяше се, че огромният скитски народ и изчезнал, тъй както и траките се изпаряват в небитието. Въведоха се дати на “идване” на народи не въз основа на исторически извори и археологически дани, а по лично осмотрение. Не можеше да се отрече, че сарматите имат рунически знаци, но пък се премълча, чесармати и скити са определени като принадлежащи на семейството на гетите, които са обитавали Тракия от най-дълбока древност.

***Херодот обяснява няколко пъти, че йонийците от негвото време са потомци на пеласгите, които гърците асимилират – “Истории”, VII- 94, I-56, VII-95, I-58.

****Дж. Чадуик, един от експертите на линеарните писмености споделя, че съдейки по елегантната форма на Линеарен Б знаците би трябвало да са рисувани с четка и мастило. Действително има запазени надписи върху вази, като знаците не са изрязани, а изрисувани с черна боя ( J.Chadwick, The Mycenaean world, Cambridge UniversityPress, Cambridge 1976, стр. 27 )


54 коментара:

 1. Господине, вие или се подигравате на себе си или на хората.......това са пълни глупости недостойни за всяка критика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Може, но Вие не сте специалист, който да има нужните знания, за да прецени дали действително буквите от глаголицата имат успоредици в линеарните писмености, или не.

   Слабите познания, сляпото следване на догмите и недостатъчното образование понякога играят лоша шега със съзнанието на хората.

   Изтриване

   Изтриване
  3. На мен не ми е ясно за каква подигравка говори анонимният господин... Бих искала да го попитам, как е възможно считаните за най-цивилизовани, просветени и културни народи на света да стигнат до "гениалната" идея, че Бог трябва да бъде прославян само на 3 езика - гръцки, латински и еврейски? Как е възможно един "див" и "варварски" народ изведнъж да открие и обикне писмеността, науката, просветата и културата... та чак до наши дни да им посвещава празник - 24 Май? Май подигравката с нас е в сервираните ни досега измислици в учебниците по история и български език...

   Изтриване
  4. Да, те смятят, че Бог може да бъде прославян само на упоменатите три езика, но в същото това време, че и преди него, арменци и грузинци си прославят Бога на техните си езици и може би дори и не подозират за въпросния постулат.

   Изтриване
  5. Серафимов е прав, братята големи ерудити у благословени са спасили народа от гръцката жестока асимилация използвайки характеристики от графичните еврейски букви.
   Ето защо България е много специална страна в очите на Бога.

   Изтриване
  6. До Unknown24 май 2020 г., 15:09

   Еврейската азбука не е създадена от евреите, а и няма връзка с Христовото учение. Думите на Христос са записани най-рано от арамеи, на арамейски език.

   Изтриване
 2. Обмисляте ли тема, в която да се опитате да изясните кои обекти или действия са предали траките в създаването на азбуката. Пример: Таблица 2 - символ 32 според мен е лък. В една по-стара тема бяхте започнали да давате обяснения на някои букви, но мисля ,че стигнахте до Е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. След време ще бъдат обяснени още неща, но едва ли ще съм в състояние да дам отговор на всичко.

   Изтриване
 3. Иво Иванов.Павка, поздрави за статиите. Имам два бързи въпроса към тебе, знаеш, че ме интересуват детайлите. Първия е, каква изобщо е ролята на Кирил и Методи в историята с глаголицата? Че са от стар български род е без всякакво съмнение, ама те измислят, ли я или само я разпространяват? Изобщо оклоло цялата работа има доста мъгла, според мен. И втория ми въпрос е свързан с готите. Казваш, че са балкански народ, както и българите. Каквито и да са, от където и да са дошли, те са станали готи тук, на Балканите. Тук са се оформили в масата, позната на историците. Само, че нали има едно генерално сражение между готи и българи, някъде към края на 5-ти век, за което Енодий пише, че са се срещнали два народа, непознаващи поражение преди това. Та искам да те питам как стои въпроса там. Нали и те и ние сме балканци, не са ли се познавали преди това, защо Енодий ги назовава с различни имена.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, ролята на Константин-Кирил е огромна. Той преработва една древна писменост към променения вече български език и я прави подходяща за новите езикови особености. Другото и по-важното е това, че благодарение на действията на Константин-Кирил е извоювано правото да се превежда светото писание на български и да се служи на български език в църквата.

   Гетите, наречени още готи не са били едно, а много племена, само в земите на юг от Дунава те са били седем. Колко са обитавали Черноморските степи можем само да гадаем.

   Тъй както гръцки, келтски и италийски племена воюват помежду си, така също е имало и временни конфликти между траките. По принцип най-жестоки и кръвопролитни са войните на сродни хора. В старите извори са описани не само битки между готи и българи, но също стълкновения между утигури и кутригури - двете групи са ...българи.

   Напълно нормално е Енодий, а и много други да нарекат племената на дедите ни с различни имена. Националното обединение идва по-късно, чак когато различните групи осъзнават, че могат да оцелеят само заедно.

   Изтриване
  2. Павка, мисля че ще трябва доста из основи да коригираш горните си твърдения! Изощо май това е доста стара твоя статия - когато още не си се бил запознал детайлно с за тия неща!!!

   Изтриване
  3. Според Черноризец Храбър буквите създадени от Кирил и Методи са "по образец на гръцките букви, а други пък според славянската реч...... И както гърците съставиха своите букви по образец на еврейските, така и той — по гръцките."
   Явно е, че глаголицата няма нищо общо с гръцката азбука, а по-скоро кирилицата прилича на гръцката. Освен това, не виждам никаква логика някой да кръсти кирилицата "кирилица", при положение, че тя не е била създадена от Кирил, освен ако не е искал да внесе заблуда. Ако е така, очевидно е успял, защото мъглата и болумача около нашата писменост продължава до ден днешен.
   На 24-май бодро крачим с плакати на светите братя, които носят писменост АБВГД!!!! и празнуваме нашата азбука, но тя не била съдадена от тях, създал я св. Климент. Леле... направо ме заболя главата в търсене на логиката в тая безсмислица, пък камо ли децата. Затова те и престанаха да мислят. Просто повтарят каквото им казват. Казват им "ти си монголец" и те повтаряш "Аз съм монголец", а пък нито очите му дръпнати, нито краката криви.
   В крайнасметка няма ли кой да каже и да подкрпи с докаателства: 1. Какви точно букви са занесли братята в Рим и какво точно е осветил папата? 2. Как така се случи, че както нямахме азбука и "пишехме с черти и резки" извенднъж се появиха две азбуки.

   Изтриване
  4. Та нима се знае с точност кой е създал латинската азбука, скандинавските руни, окамската писменост? Що се касае за далечното минало, то ние можем да разчитаме само на индикации.

   Изтриване
  5. Господин Серафимов, ама защо ми заметохте така въпросите под масата. Все пак не питам за азбука на 7000 години, която междувпрочем вие я разчитате без проблем, а за писменост създадена през 8-ми век по заръка на императора, с благословията на патриарха и осветена от папата, на която са направени стотици, а може би хиляди преписа и за която не малко се е изписало.
   Струва ми се, че нещо не ви се говори по тази тема... нищо аз продължавам с въпросите, пък вие може и да се включите по някое време.
   Интересно ми е какво е това евангелие и псалтир написани с "рошкови букви", които братята намерили в Херсон на Кримския полуостров? И чий го дирят костите на папа Климент Римски в Крим?
   Може би ще помогна с пояснението, че до 10-ти век на Крим съществува Готска епархия. А сега за папата, отварям Уикипедия и чета: Климент I † 97 (или 101) в Рим или на Крим — апостол от седемдесетте, съгласно официалните хроники на Римокатолическата църква. Съгласно официалните хроники на Римокатолическата църква четвърти, по други версии — трети по ред папа......Едно ново изследване в българската агиография определя св. Климент Римски като първи епископ на Сердика (дн.София). Според изследването св. Климент е ръкоположен за епископ от св. ап. Петър и вероятно св. ап. Павел и в продължение на 15-20 години управлява катедрата в София преди да замине за Рим."
   Така вече ми се навръзват нещата.
   Продължавам нататък. На Сплитския църковен събор, проведен през 1060 година, св. Методий, братът на Кирил, е провъзгласен за еретик за това, че е изнамерил анатемосана азбука. В един документ, който говори за решенията на Сплитския събор, четем: “Dicebant enim gothicas litaeras a quodam Methodio haeretico fuisse repertas, qui multa contra catholicae fidei normam in eadem sclavonica.lingva.”
   В превод: “Защото се казваше, че били изнамерени готски писмена от някой си еретик Методий, който много лъжовни работи е написал на този славянски език против нормата на католическата църква.”
   Господин Серафимов, докато историците ни мълчат, някои изнамират разни сребърни кодекси и ни обясняват, че готите били германци. Затова и ние сме си виновни, защото в природата няма празни пространства, ако истината не се каже, някой ще я измисли. С уважение към вашата апостолска дейност!

   Изтриване
  6. Аз специално смятам, че светите братя са открили в Херсон готски богослужебни книги (може би от Урфила?), които били анатемосани като еретическа-арианска. Св. Кирил Философ обаче като един изключителен дипломат издействал срещу частица от костите на св. Климент, папата да освети богослужението на славянски/готски. Най-вероятно папата не е знаел точно какво освещава, защото братята са съставили една нова азбука "по подобие на гръцката", т.е. кирилицата, но покрай нея са учили учениците си и на готската. Изиграли са папата и патриарха с други думи :) Затова и малко след като била осветена, писмеността била обявена за еретическа. Така мисля аз. Това ми звучи единственото логично обяснение как така изведнъж се появяват две азбуки.

   Изтриване
  7. Замел съм въпросите Ви под масата???

   Не съм екстрасенс, не мога да отгатвам какъв отговор желаят хората, нито пък съм длъжен да отговарям така, че да се хареса на всеки. Отделил съм прекалено много време за проучванията си, а също така съм отделил доста време за систематизирането на данните и представянето им в горната работа. По-ясно няма как да обясня това, което съм представил в работата си.

   Ако не Ви допадат вижданията ми, а и начина ми на дискутиране, значи мястото Ви не е при мен. Има много други блогове, чиито автори навярно представят нещата така, както Вие искате да ги видите.

   Успех!

   Изтриване
 4. Нашата историческа наука е лоботимирана
  И този факт най-ясно личи в темата за писмеността и св Кирил и Методий.
  Опитът протиеворечиви източници да с еобединят в една теория, която да не отговаря на нито едно от свидетелствата е показателен за безсилието на официалната наука. Това с еполучава за да не се признаят простите факти - глаголицата е използвана от готите (гетите) за църковни цели, както в 4-ти, така и в 9- век
  Глаголически готски книги стават причина за проблемите на Методий с Рим
  светите братя служат на България, а не на Византия.
  Само че не на Преславска България, а на Солунска България, където както знаем са управлявали чичовците н Тервел
  България не се разшири до Охрид, а България се обедини при Михаил
  Тези и други факти се крият, а се компилират житията на светите братя, които както знаем нямат обяснения с официалните тези

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гетите наречени още готи са парлива тема, това е причина много неща засягащи ги да бъдат премълчани, или изкривени. А да се признае, че глаголицата има корени по-стари от датата на създаването на Рим си е направо светотатство за някои хора.

   Изтриване
 5. Драги Павле, твоята дейност активизира заспалите ни мозъци. В главата ми се породи една „еретична“ хипотеза, за което нямам никаква вина.
  Освен нашият народ, имало е и други древни народи, които, както казва акад. Лихачов, не са доживели до наши дни. Много от тия народи са вършели грандиозни неща, които днес не можем да си обясним. Много от тях са притежавали познания, които и днес удивляват учените. Как са достигнали до тия възможности и познания в ония стари времена ? Най–логично е да са били в контакт с друг, по–висш интелект, от когото са възприели всичко ...
  Библията също говори за далечни времена, когато „Божиите синове“ са имали непосредствен контакт с хората. Но кои са били тези „Божии синове“, щом като старите народи са ги почитали с ужасни култове, при които човешките жервоприношения са били нещо обикновено. Слушали сме за египетските жреци, знаем за жестоките обичаи на маите, но сме чели и за религиозни практики на траките, които не са били по–хуманни.
  Библията казва, че злите духове са паднали ангели, подмамени от Сатанаил. Ако те, които са контактували в онова време по– директно с човеците, са били считани от последните за богове – това обяснява всичко останало !
  Думата ми е за розетката от Плиска, на обратната страна на която е изобразен „българският знак“ IYI . Щом като този древен знак е от такова голямо значение това значи, че той представлява нещо значително, например някое божество, което „пази“ българите. В тази твоя последна статия в четвърта таблица открих, че на буквата Y отговаря словосъчетанието „са“ . Не мога да изрека „еретичната“ мисъл, която ме мъчи, но истината стои над всичко ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбирам Ви, разбирам какво Ви притеснява в случая със СА...Не става дума за Сатанаил, защото сатана идва от иврит където означава враг. Думата не е българска, а и българския език няма нищо общо с иврит.

   Прочее, на старобългарски сатана е сотона, а знакът СО е съвсем различен по форма.

   Изтриване
  2. Приятелю драги, твоята ерудиция ме поуспокои, но ми писна от тия „национални катастрофи“ ! Благодаря ти !

   Изтриване
  3. От нас зависи да не идва нова национална катастрофа. Когато човек вярва в себе си и е буден, той може да направи чудеса!

   Изтриване
 6. Уважаеми Господин Серафимов, достойният българин, професор Георги Сотиров още през 60-те години на миналия век в своя публикация на английски език направи критика на професор Чадуик относно линеарните азбуки от остров Крит. Много интелигентно оборва професор Чадуик. А това, че професор Чадуик не познава славянските езици, говори за равнището на прехвалените западни знания и интелигентност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодарение на проф. Чилингиров аз се сдобих неотдавна с работата на родолюбецът Г.Сотиров. Той предлага по-малко паралели между глаголицата и Линеар Б от мен защото по негово време е имало по-малко свободна информация.

   Аз лично съм останал с впечатление, че Чадуик на всяка цена е решил да изкара микенския език гръцки и си е затворил очите за страбоновото свидетелство за това, че Пелопонес е получил имет си от фригиеца Пелопс, който го населва с хората си.

   Изтриване
  2. Уважаеми Господин Серафимов, това затваряне на очите се прави нарочно от "западни" специалисти.. Полуостров Пелопонес е "загадъчната" Аркадия, на която са акостирали с финикийски лодки данайците, гърци със семитски произход. Така започва семитската атака към Европа, по-късно чрез нашествието на Багдадския калифат и през Лион. Така е променена душевността и ценостната система на коренното население, което продължава и до днес.

   Изтриване
  3. Това е признанието на гърка Страбон - Защото ние смятаме скитите за най-простосърдечните хора и най-малко склонни към злонамереност, и също така за много по-скромно живеещи и по-независими, отколкото сме ние. Но нашият начин на живот е повлиял за промяна към по-лошо у почти всички народи, въвеждайки сред тях лукса и чувствените удоволствия, както и измамите, нужни за задоволяването на тези пороци, водещи до безброй прояви на алчност. Тъй щото много от тази порочност е завладяла и варварите, и номадите, както и останалите. Защото, след като се заели с морското дело, те не само са влошили нравите си, като се въвлекли в морско разбойничество и в убиването на чужденци, но също така, поради сношенията си с много народи са възприели тяхната любов към лукса и тяхната меркантилност. Защото макар да изглежда, че тези неща допринасят за цивилизоването, те всъщност развалят нравите и въвеждат коварството на мястото на простодушието, за което по-горе споменах.

   http://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c3/

   Изтриване
 7. Унищожаването и укриването на писмени източници не е преставало... свидетелства и доказателства за това много. Но пък и все нещо е успявало да убегне от очите и ръцете на зложелателите... на лъжата краката са къси. Затова днес излизат все повече и повече факти, хвърлящи светлина върху българската история и писменост, които объркват хората, не искащи да се събудят от дълбокия си сън и да осъзнаят очевидни неща. Явно прилаганите методи за масова хипноза действат доста силно в някои случаи и е необходимо повече търпение, докато се преборим с тях. Но успехът и победата на истината са неизбежни! Продължавайте все така смело да ни радвате с разработките си! Благодарим ви за усилията и смелостта!

  ОтговорИзтриване
 8. А. Стоев. Поздравления за статията Павле! Продължавай все така, много хора има зад тебе. Не те познавам, но ти се възхищавам и както беше писал Иван Вазов "Не се гаси, туй що не гасне"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата г-н Стоев! Благодаря и на Господа за това, че ме е благословил с приятели!

   Изтриване
 9. Не мога да повярвам,че триеш коментара ми за втори път,дано да не греша!Прилича ми на неприязън, вероятно ти досаждам!Не мислех,че си способен на това.На мен и сега ми се иска да е някаква грешка,та ти през цялото време показваше,че си над някои неща,силен,демократичен! Както и да е,с мен без мен,все едно.Пожелавам ти успехи съвсем искрено,аз не се променям..!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трия само коментари на некултурни индивиди. Пратете отново коментара си, ще го одобря утре.

   Изтриване
  2. Ставаше на въпрос за Перперек и ..не помня другото! Но застъпвам само въпроси от интерес за българщината! Не го виждам обаче и за съжаление не пазя текста!Просто не съм очаквал,че може да "изчезне"!
   http://nikikm.blog.bg- Това,за да не съм анонимен,както излиза при коментар! Поздрави и нищо няма значение,значение има само всеки труд в името на България!

   Изтриване
  3. Не съм премахвал такъв коментар, проверих в кутията със спам, но няма такова нещо там. Явно е станало нещо при изпращането на коментара. Съжалявам!

   Дано за в бъдеще това да не се повтаря!

   Изтриване
 10. http://www.runivers.ru/bookreader/books/10470/0089.gif

  Това е Линеар Б и неговото значение според Чадуик и Вентрис. Всеки да си прави сам изводите доколко горните значи и "значението" им са верни

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз ще дам още по-ясни таблици за сравнение :)

   http://www.people.ku.edu/~jyounger/LinearA/ABgrids.html

   Изтриване
 11. Поздрави за празника Павка! Удоволствие е всяко ново прочитане на създаденото от теб! Всеки българин трябва да има написаното от теб в библиотеката си. Всеки български учител трябва да държи това на бюрото си.Да си жив и здрав и ти и семейството ти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви! Поздрави на цялото Ви семейство! Надявам се скоро да се видим в полите на Пирин :)

   Изтриване
 12. Благодаря ти за удоволствието което доставя четенето на твоите творби. Всеки път намирам нещо ново, или нещо което съм пропуснал или не разбрал. Всеки път се чувствам горд че съм българин.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви и аз за подкрепата през изминалите години!

   Гответе се за гостуване :)

   Изтриване
 13. http://www.ancient-origins.net/news-general/do-spirit-pond-inscriptions-show-holy-grail-was-taken-north-america-001449

  ОтговорИзтриване
 14. От това да разбираме ли, че кирил и методий не са създали глаголицата а просто един вид са я доосъвършенствали вече съществуваща азбука?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, аз смятам, че Кирил не е създавал, а по-скоро е преработил една по-древна азбука.

   Изтриване
 15. Здравей! Тогава нашите ланове сшед 681г до създаването(доразвиването) през 855г на глаголицата, каква азбука са използвали и защо им е трябвало да използват гръцката азбука(например камените надписи на кан Омуртаг).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Архимандрит Кирил Рилски глаголицата е древна азбука, но книгите от преди 9 век са били считани за еретически и по настояване на чуждото духовенство са унищожени.

   Изтриване
 16. Интересно,по-горните линкове ме шашнаха.Тези линеар А и Б са имали към 80-90 знака.Което пък е нормално в предвид даденото обяснение за сричковите азбуки.Типичен пример е китайския който има ,до колкото ми е ясно, 200 основни символа.Стана ми интересно как в онзи линк на анонимния от 22 май 2014,на сканираната страница,третото от ляво на дясно изображение с добитъка.Първите 2-3 знака много ми приличат на японски йероглифи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста знаци са били просто идеограми, символи за злато, жито, добитък.

   Изтриване
 17. Поздравления за статията, г-н Серафимов. Като започнах да пиша в blog.bg вие вече бяхте спрели да публикувате, но съм чел доста Ваши неща.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Старият блог беше хубаво място, но админите го развалиха, не само аз, доста други хора се махнаха през последните 3-4 години. Дано сега всичко да е нормализирано.

   Изтриване
 18. иреня янчева24 май 2017 г. в 18:45 ч.

  Поздравления, Павел, за добрата статия ! Истината ще пребъде !

  ОтговорИзтриване
 19. Павел, намерих нещо в подкрепа на тезата ти - в пространното житие на Кирил се казва
  "Тук живееше някой самарянин и когато идваше, той се препираше с него. Той донесе самарянски книги и му ги показа. Като ги измоли от него, Философът се затвори в жилището си и се предаде на молитва. След като прие от бога просветление, започна да чете книгите безпогрешно."
  По това време в Херсон не живеят никакви самаряни и никога не са живели, според историческите източници. Кой тогава е този самарянин, за който говори житиеписецът. Според моето предположение става дума за САРМАТянин и християнският житиеписец, на когото това име не говорило нищо, го е записал като САМАРянин, народност известна му от Библията, но нямаща нищо обшо със Скития и Херсон.

  И “самарянските книги“, които Кирил измолва от него, са били написани със скито-сарматски букви, т.е това което сега наричаме глаголица.

  Хермес

  ОтговорИзтриване