6.01.2015 г.

ПРИЗНАНИЯ ЗА ТРАКИТЕ


За основоположник на българската историческа школа е считан проф. Васил Златарски. Неговото виждане, че траките не вземат участие във формирането на българския етнос доминираше дълго време. Верни на учителя си, доста наши учени отричаха възможността значителна част от нас да са потомци на народа на Орфей. За щастие никоя заблуда не може да трае вечно. След време се намериха изследователи, които посмяха да се отклонят от наложените догми.

Преди малко повече от четиридесет години проф. Димитър Ангелов публикува една стойностна книга. В Образуване на Българската Народност”, c. 44, този автор представи не само ценни данни за нашето минало, но дори се осмели да даде място на траките в етногенезиса ни. Eто и думите на Ангелов:

“…значението на траките във формирането на българската народност се признава. Заслужава внимание в това отношение уводът на Й. Иванов към книгата му „Българите в Македония”, където четем, че „в славянската стихия на Балканите тече значителна струя кръв на трако-илирските староселци”. Тенденцията да се търси и разкрива ролята на балканския субстрат в изграждането на българската народност получи нова подкрепа в резултат на направените през последните години антропологически проучвания върху типа на българина и особено след излизането на книгата на М. Попов, посветена на този въпрос. Може да се каже, че понастоящем едва ли има вече съмнение, че балканският субстрат (траките) като един от компонентите при образуването на българската народност не може повече да се пренебрегва.”

В същата своя работа, но на друго място – с. 188-190, Димитър Ангелов отново акцентува върху безспорното тракийско наследство споделяйки, че от гледна точка на антропологията, голяма част от днешните българи принадлежат на древния тракийски тип: “... погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.

                                                               Тракийска оброчна плочка, по Арпад

              
Освен историци като Димитър Ангелов, някои етнолози също не желаят да затворят очите си за древите балкански корени на нашата култура. Въз основа на дълго и сериозно проучване, Николай Колев стига до интересни, дори революционни за времето изводи. Шестнадесет години след проф. Ангелов, проф. Колев представя на читателите си своите изводи в Българска Етнология, с. 58-59:

“Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

·        I, II и IV тип рала за обработка на земята,
·        вършитбата с диканя,
·        култивирането на лозята и направата на вино,
·        трансхуматното (подвижно) животновъдство,
·        носенето на опинци и ямурлук от пастирите,
·        грънчарското колело;
·        черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос;
·        сходството на самодивите с тракийските нимфи,
·        русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia);
·        кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници;
·        нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
·        За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден,
·        жертвоприношението при строеж на нов мост или къща,
·        жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.”


Николай Колев има пълното право да определи всички тези неща като тракийско наследство. В своята работа обаче, този автор е направил неволно някои пропуска. Принуден да върви в коловоза на наложената историческа школа, проф. Колев разглежда траки и стари българи като различни по произход народи. Поради тази причина, така нареченият старобългарски етнически субстрат е посочен отделно:

“Като прабългарско наследство в традиционната българска култура може да се смята:

·        традицията за правене на каменни надписи,
·        следи от тотемизъм в религиозния комплекс на българите (Курт, Кубрат — вълк, Докс — свиня),
·        следи във везбената орнаментика и техника и т. н.
·        в кръстовидната шевица на пазвата на женската риза,
·        в престилките,
·        в забраждането на омъжената жена,
·        в сватбените обичаи забулване-отбулване,
·        в използуването на «суврена възланца», украсена със символични орнаменти, изобразяващи дървото на живота,
·        в сватбената риза на младоженеца — голяма яка, тип моряшки, с шевица, наричана «огърляк»;
·        култ към старите дървета;
·        жертвени животни куче и кон,
·        вълчи празници — култ към вълците през ноември и февруари,
·        ендогамия (не се женят за некапанци);
·        остригването на детето на тригодишна възраст, при което оставят три кичура — два над ушите и трети над челото, при което косата от последния кичур е използувана като лекарство;


Несъмнено Колев е работел съвестно, но ето ги и пропуските му:

1.Траките също правят каменни надписи. Такива са надписите от Кьолмен, Ситово, Самотраки, монументалните протофригийски надписи от Сакар Планина открити от проф. Драгомир Лалчев, да не забравяме и стотиците епиграфски паметници от Фригия.

2. Тотемизъм – култ към определени животни има и при траките. Името на цар Орол идва от стара дума за орел, личното име Давос идва от древна дума за вълк (давещ), други тракийски имена свързани с животни са Козис, Зайкус.

3.Престилката е типична за най-старото балканско население. Това се вижда от редица древни идоли и статуетки.

4. Омъжената тракийска жена също носи забрадка. Знаем за това както от древни фрески, така и от каменни фризове.

5. Конят и кучето са жертвени животни и при траките. Жертване на кон е познато на Балканите поне от Бронзовата епоха и в никакъв случай не може да се дефинира като обичай донесен едва през Ранното Средновековие.

6. Остригването на главата и оставяне на кичури коса е типично за траки и пеласги. Това се вижда от минойските фрески, а и имаме свидетелствата на Плутарх за този обичай при мизите. Същите тези мизи, които в продължение на 1100 години са наричани и българи.

7. Така нареченият орнамент – дърво на живота е познат и на траките.

8. При траките също има култ към вълците, името на едно огромно племе – даките  идва от древна дума за вълк – даос, давос. Да не забравяме и селището Даос-дава.

Фактически основната част от това, което нашият етнолог представя като старобългарски субстрат принадлежи на траките

А и как иначе, старите българи са древен балкански народ, за това свидетестват редица стари автори, чиито твърдения са неудобни за официалните теории и или биват премълчани, или се тълкуват като грешки, архаизиране. Въпреки пропуските си, Колев е дал ценна информация, която в по-късни времена ще помогне на други изследователи, на които тоталитарната цензура вече не може да се меси. 

Важни данни за характера на културата ни е представил в своя работа и Евгений Теодоров. Не случайно заглавието на една от най-забележителните му творби е Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор”. Теодоров разглежда подробно нашите празници, обреди и обичаи и като извод, в края на творбата си казва следното:

Установените в този труд древнотракийски елементи позволяват да се смята, че заварените траки в освободените от византийско господство земи не са били малобройни, че потъвайки в славянските маси, те са продължили да съществуват в тях със своите вярвания, култове, обичаи...и това дава достатъчно основание да се говори за недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.- Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор, с. 271.

За тези си думи - за признанието, че имаме право да се считаме за преки наследници на тракийската култура, Теодоров залужава поклон. Все пак работата му е публикувана през 1972 година. По това време царстваше виждането, че траките са били суров, неорганизиран и войнствен народ, който римляните децимират и в последствие романизират. Това разбира се не е така.

Освен историци и етнолози се намират и езиковеди, които да представят на българския читател частица от истината. Става дума за това, че в тракийския език се наблюдават   абсолютно същите  диалектни особености както и в българския. 

Както отбеляза акад. Владимир Георгиев  (Въпроси на българската етимология, стр.115) колебанието между а (я) от една страна и е (ие) от друга е засвидетелствано не само в античността (в езика на траките), но и в съвременния български език. 

Трябва да се отбележи, че разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език.

Владимир Георгиев подчерта също, че в късния тракийски, гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти: зилен-зелен (Διντιπορις-Δεντουπορις). Това няма как да е случайност. Един нашественик може да наследи определени думи от коренното население, но няма как да наследи диалектна особеност.

Важните неща по отношение на древния характер на езика ни не свършват тук. Тракийската умалителна наставка ИНТ е определена от  Владимир Георгиев и Иван Дуриданов като идентична на старобългарската ЕНТ(E). Тя се среща в стари думи като воленте, осленте, козленте, теленте.

Тук е мястото да се спомене, че частицата ИНТ се среща в предгръцки топоними като Коринт, Тиринт, Пробалинт, Олинт, Зеринт и много други. Тези древни селища в земите на днешна Гърция са основани от нашите деди траки и пеласги.

                                    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Sveshtari_Thracian_tomb_Bulgaria_IFB.JPG

В работите на Владимир Георгиев, Иван Дуриданов, Кирил Влахов, Ото Хаас и др. намираме интересни тракийски думи. За жалост те не са събрани на едно място, нито пък са систематизирани по категории, иначе би станало ясно, че основният тракийски речник не се различава от българския. Ето кратко сравнение, от което проличава, че тракийският е само по-старата форма на езика, който говорим днес:


ТРАКИЙСКИ        БЪЛГАРСКИ

КОЗА                      КОЗА
ЗАЙКУС                 ЗАЕК
ОРОЛ                      ОРЕЛ
ЗУМ                         ЗМИЯ
БЕБЕР                     БОБЪР, БЕБЕР диал.
ДРАЗД                    ДРОЗД
ЗЕР                          ЗВЕР, ЗВЯР
ЗОМБРОС              ЗУБЪР, ЗОМБРЪ
УДРА                      ВИДРА
ЗЕРВА                     ЖЕРАВЪ-жерав
БЕРГАС                  БРЕГ, БРЯГ
КАЛАС                   КАЛ
ИЛ                           ИЛЪ-тиня, глина
ЛУГ(ИН)                 ЛУЖА-лъг, блатисто място
МУСАС                  МЪХ
ОСТАС                   УСТИЕ НА РЕКА
МАРИ                     МОРЕ
ОЛГОН                   ВЛАГА, ВЛАЖЕН
ЗЕМЕЛА                 ЗЕМЛIА-земя
СТУРИЯ                 СТРАНА
ГОРДО                    ГРАД
ВИСА                      ВЬСЪ-село
БУРД                       БРОД
СТРАМБЕ               СТРЪН,            стърнище
КАРПА                   КАРПА-скала
ТАРПО                    ТРАПЪ-трап, яма
ДРУМЕ                   ДРЪМА-горичка
ГАЛТИС                 ГОЛОТЪ-поледица
РУМБА                   РЪБ
КАПАС                   КОПА
БРИЗА                     БРИЦА-вид житно растение
ЗЕЛКИЯ                 ЗЕЛКА
БЕРЗА                     БРЕЗА
БРУЗАС                  БЪРЗ
СКАРАС                 СКОРЪ-бърз
ДАРЗАС                 ДЪРЗ, ДЪРЗЪК
САБАЗИАС           СВОБОДЪ-свободен
ДАБА                      ДОБЪР
ПРИАНТ                 ПРИЕНТЪНЪ-приятен, желан
СВИТУЛ                 СВЕТЪЛ
ДУМАС                  ДЫМЪ-дим, тъмен
БАЛ                         БЯЛ
КЕРСАС                 ЧЕР, ЧЕРЕН
СТАРА                    СТАРЪ-стар
ЗАЛТАС                 ЗАЛТЪ, ЗЛАТЪ-златен
ПРАС                      ПРЪСКАМ
ДЕРЗ                        ДЪРЖА
ДЕГ                          ЖЕГОН, ДАЗ-ДЕЩИ-разпалвам
СВИТ                      СВЕТЯ
ТРАУС                    ТРОША
ВЕР                          ВЕРИОН-извирам, вра
ДАЕТ                       ДЕТИ-слагам, полагам, поставям
ВИТЕТО                 ВИДЕТЪ-вижда, той види
ВАЙРАС                ВЪРТЯЩ
БРЮНХОС             БРЪНЧА, БРЪМЧА
КЕНТАС                 ЧЕНДО-чедо
ТРИ                          ТРИ
КЕТРИ                    ЧЕТРИ, ЧЕТИРИ
КУПСЕЛА              КУПЧЕ
ПИНОН                  ПИЕНЕ
ДИН                        ДЕН
ТАЛКАС                 ТЛЪКЪ-тълкуване, обяснениеДържа да отбележа, че това не са мои тълкувания, а на световно признати учени. Те са тези, които посочват българските успоредици на тракийските думи. Няма да споменавам пропуските на лингвистите, няма да добавям забравените думи, но дори и без тях, за всеки непредубеден човек е ясно, че тракийският език никога не е изчезвал.

Не само основният речников запас на народа на Орфей е запазен в българската реч, но това важи и за личните имена. Преди около десет години Недялка Иванова и Пенка Радева публикуваха една ценна книга – Имената на Българите. Там, на с. 17 е споменато, че над 700 тракийски имена са запазени в българската именна система. Това признание има стойност, все пак 700 различни имена не са никак малко. Де факто обаче се касае за доста по-голямо количество.

Като едни от основните елементи в нашите имена са посочени бог, дар и др (Богдан, Богомил, Воидар, Даро, Миродар). - Имената на Българите,  с. 17, 74, 91. Думата бог присъства в тракийската ономастика. Хезихий споменава божеството Багайос, а на надпис G-136 срещаме името Багун. В Късната Античност пък е регистрирно името на крепостта Богa/ Βογας – Proc. Aed. IV.iv.

Съществителното дар идва от дарявам, давам. Този глагол също присъства в тракийската ономастика под формата дадон-те дават, да не забравяме и личното име Дарес, а и Δαρος/Дарос – D.Detschew, Die Thrakische Sprachreste, z.119.

Реално погледнато, всички традиционни български имена са само нови варианти на древните антропоними от времето на Залмоксис и Орфей. Ето и няколко примера – Борис се е срещало като Барис, Бориско, Скорил е документирано преди около 2000 години като Скорило, а Душа е регистрирано преди около 3400 години на микенски документи под формата Дуса.

Лошото е, че българският читател не знае тези неща. Кой би вярвал, че дедите ни са късни пришълци, ако типични за народа ни имена са записани още през Бронзовата епоха с Линеар Б. На различни плочици се споменават Дайко, Котело, Крум, Бати, Пирин, Руман. Те са по-старите форми на Дейко, Котил, Крум, Бато, Пирин, Румен.

Ето и регистрационният номер на древните документи, в които са споменати български имена преди около 3400 години: 1421 Xa164, 1516 Ab01 lxxxvii, 11738Ex225, 1495Xa93 lxxxvi (по Evans, Scripta Minoa II).

Голяма роля за разкриването на корените на българския народ изиграва Ганчо Ценов. Той не само ни определя като потомци на древен балкански народ, но дава и изключително важни уточнения.

Ценов бе един от първите, които поясниха, че първоначално името славени е използвано само за гетите и не е било колективно име на огромна общност. Чак след време, етнонимът славени се налага на хора живеещи на север, запад и изток от нас.

Ако новото име на гетите е славени, то новото име на огромната група на мизите е българи. Както мизите, така също гетите, а и траките под римска власт делят едни корени, говорят сродни наречия. Ето поради това, след 681-ва година, с прогонването на римляните, се оформя силна държава. Роднини се обединяват лесно защото имат един и същ език, а и сходни обичаи.

Старите българи никога не са губили речта си, нито пък народът на Орфей е изчезвал в небитието както ни заблуждаваха историците. Няма масово идване на нови народи след 681-ва година, тогава е осъществено само обединението на роднини, нищо повече. 

Какво оформя етническият облик на един народ? Това са антропологичният тип, културата и езика. Имаме признания, че от гледна точка на антропологията сред българите преобладава тракийския тип. Имаме признания и за тракийските корени на българския фолклор. А пък благодарение на лингвистите разбираме, че тракийските диалектни особености са все още живи в българския. Основният тракийски речник също е още жив, същото е верно и за личните имена.

Неотдавна генетиците установиха, че голяма част от българите са потомци на население обитавало Балканите още през Каменната епоха. По-късно излезе резултат от друго проучване, което също доказа местните ни корени. Стана ясно, че присъствието на тракийския антропологически тип сред българите не е някакъв феномен, а закономерност. 

Запознавайки се с новата информация, всеки разумно мислещ човек осъзнава, че ние не сме потомци на пришълци от Припятските блата и Памир, не сме случайна мешавица от три различни народа, а пълноправни наследници на Спартак, на Залмоксис и Орфей. 

Колкото и да недоволстват, поддръжниците на неиздържани тези не могат да оборят фактите. Времето на догмите отмина, сега изгрява зората на истината, чиято светлина ще огрее душата на всеки родолюбив българин.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ СВОЙ КАНАЛ В ЮТЮБ, ДАВАМ ЛИНК КЪМ ИНТЕРЕСЕН КЛИП 

https://www.youtube.com/watch?v=3sEnIhj1mIk&t=866s

Използвана литература:

1. Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, София, 1971;
2. Н.Колев, Българска Етнография, Наука и Изкуство, София, 1987;
3. Е.Теодоров, Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
4. Вл.Георгиев, Въпроси на Българската Етимология, БАН, София, 1958;
5. В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;
6. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
7. Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
8. И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
9. К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
10. Н.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, домашни имена, заети имена, празничнокалендарен именник, Абагар, Велико Търново, 2005;
11. A.Evans, SCRIPTA MINOA II, The written documents of Minoan Cretan with special reference to the archive of Knossos, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1952
12. W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
13. Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
14. N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren, Bulgarisches Forshungsinstitut in Österreich Verein “Freunde Des Hauses Witgenstein”, Institut für Thrakologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, Staatlischer Verlag Swjat, Sofia, 1984.
15. Л.Гиндин, Древнейшая Ономастика Восточных Балкан, фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглосы, БАН, София, 1981;
16. D.Detschew, Die Thrakische Sprachreste, Wien, 1957;
Еarly Phrygian Inscriptions from Gordion


http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/language-culture/65-early-phrygian-inscriptions-from-gordion

84 коментара:

 1. Смях и разочарование!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То е ясно, че не ти е до смях, иначе нямаше да си разочарован, че истината излиза на бял свят :)

   Изтриване
  2. Що значи-ендогамия (не се женят за некапанци)- в североизточна България - Разградско - има 5-6 села - КАПАНЦИ се казва населението им ?

   Изтриване
  3. Ендогамия не е имало само в този регион. До преди около 50 години католиците от Отец Николаево, Секирово и Парчевич не не женеха за православни българи, днес е различно.

   Изтриване
 2. За неприемащите - ето едно генетично изследване
  http://news.bgnes.com/view/1207898

  Щом едно нещо сме го учили в училище, значи е така, нали драги?

  Ее, явно в новите учебници ще е по-друго....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз ще добавя и други изследвания


   “Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени“, обяснява си го Гълъбов...”

   http://www.blitz.bg/news/article/117690


   “Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... “


   http://www.vsekiden.com/102320/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8E/


   “Половината от гените на българите идват от траките. Това научно твърдение е поместено в сръбското списание НИН, което се позовава на заключенията на швейцарския Институт по генетика “Игенеа”...За нас изконното население на българските земи са траки и в този смисъл ги приемаме за прабългари, вие като народ сте 49 на сто траки. Това заяви вчера за “Труд” от Цюрих новата директорка на “Игенеа” Аманда Фелбер ... “


   http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=142530

   Авторитетно генетично изследване потвърди, че българите са тук от поне 10 000 г. Антибългарският мит за ‘смесения народ’ отива в небитието

   * В генофонда на българите преобладават характерни за европейците хаплогрупи;
   * 40% от днешните българи принадлежат към хаплогрупите E-V13 и I-M423, които най-вероятно са възникнали в нашата Прародина на Балканите и оттук са били разпространени в цяла Европа от нашите предци при тяхната демографска експанзия след овладяването на земеделието;
   * За българите са характерни 'автохтонни, почти ендемични, редки и уникални' генни комбинации (Българският ген?)
   * Българите заемат междинно място между източноевропейските и средиземноморските популации и са много далеч от тюркските народи – едва 1.5% от българите носят генетични маркери, характерни за тюрките.

   1. * Противно на широко разпространените и лишени от всякакво основание (антибългарски) тези, че българите са ‘смесен народ’ и ‘който не е минал оттук, той не е оставил гените си’, резултатите от това изследване убедително показват, че българският народ е изключително хомогенен в генетичен план.

   "Изключвайки босненските хървати и македонските гърци, за които стандартната грешка е твърде голяма, най-старите образци на E-V13 на Балканите, датиращи от времето на мезолита, се срещат в проби от ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (9.3±3 хиляди г.) Тази стойност, която се припокрива с тази, регистрирана в Турция (10.6±3 хиляди г.), показва, че E-V13 ВЕЧЕ Е БИЛА НАЛИЦЕ (ОСВЕН АКО НЕ Е ВЪЗНИКНАЛА) ПРЕЗ МЕЗОЛИТА В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО Е ПРЕТЪРПЯЛА ЕКСПАНЗИЯ ЗАЕДНО С ПРЕХОДА КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕ."

   http://prarodinata.blog.bg/history/2013/09/04/avtoritetno-genetichno-izsledvane-potvyrdi-che-bylgarite-sa-.1145641

   Изтриване
 3. Да сте жив и здрав г-н Серафимов! Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ЕНИЧАРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕЛЯТ - http://www.budnaera.com/201404/14162840.html - СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ

   Изтриване
 4. Не знам кой би вярвал на небивалицата, че траките били латинизирани.
  Само пълен кретен би се вързал на такава опашата лъжа.
  За всеки що-годе осведомен човек (не е нужно да е специалист) е известно, че латинци на Балканите е имало пренебрежимо малък брой.
  Над 70 % от легионите, намиращи се на Балканите още в 2-3- век са от местно, тракийско население.
  Дори и огромната част от офицерите. Останалите 20-30% са също войници с произход от провинциите, най-вече от западните.
  Латинци има по изключение.
  Затова още Константин на прочутата си порта ,е издигнал 12 скити над всички насред Рим
  Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не случайно в "Описание на Света" е казано, че Тракия е неизтощим извор на способни войници. Победите на Рим в периода 2-6 век се дължат предимно на дедите ни.

   Изтриване
  2. Абсолютно прав си адаш! Ако погледнеш в съвремието ни имаме толкова големи чужди фирми в БГ - Телекоми, Застрахователи, Банки, IT, Производствени фирми на техиника и части от нея /либхер, части за автомобили и т.н./ и прочее .....
   И какво да не би да са се изсипали стотици хиляди германци, австрийци, белгийци, американци и англичани в БГ, за да бачкат и произвеждат на конвейра. Не! Те просто изпращат единствено и само ръководни кадри в БГ, които да гарантират печалбата, а всички останали са българи.
   Е според мен така е било и в миналото. Казваме днес Римски стадион, гръцки не знам си кво си. Да не би римляни да са дошли да ни дялат камъните и да строят мостовете и градовете. Всеки, който познава имперския начин на мислене ще знае, че така не се прави. Трябва да си използвач, робовладелец, да умееш да впрягаш труда и живота на другите, за да успяваш единствено и само ти. Е на нас българите това хич не ни се отдава, ние искаме свобода за себе си и за другите около нас - ха ха и до ден днешен е така.
   Та така и с войската. Тя е силно изчерпаем ресурс, за това всяка империя използва периферни ресурси и пести тези в ядрото. Хем е по евтино хем другите мрат вместо твоите родни.
   Поздрави Павле за добре аргументирания и подплатен с факти пост. Отново .... :)
   Митака

   Изтриване
  3. Аз просто цитирам неща, които малцина имат желание да популяризират :)

   Изтриване
  4. Да, така е. България отново, както и през хилядолетното си минало е център на изкуството и занаятите, на художествени, танцови, музикални школи, всичко което излиза от ръцете и чрез уменията на талантливите българи е красиво, изящно, "изпипано" в детайли. Далеч не така е на юг от България, където предимно чуждата сила е тази, която твори и изгражда. Но върховете на образците на българската архитектура и изкуство не могат да бъдат достигнати. Някога само са били имитирани.

   Изтриване
  5. Посетете Археологическия музей срещу Президентството в София, за да се полюбувате на изящните миниатюрни предмети, сътворени от талантливите ръце на тракийските майстори!

   Изтриване
  6. На шедьоврите сътворени от дедите ни се любувам често, доста често даже.

   Изтриване
  7. Тук не мога да се съглася с вас. Латинизирането е културен, а не етнически процес. И до колкото той обхваща основно управляващата класа, мисля че наистина може да се да се говори за латинизиране на траките от гледна точка на Римската империя. Не съм специалист, но не мога да си спомня от историята някога да са правени опити от страна на Рим да латинизира цялото население на страната.
   Ако се вгледате в близо 300 годишното управление на ИРИ от страна на тракийски императори, се вижда че те са латинизарани.
   В. Янков

   Изтриване
  8. Аз не съм сигурен в това г-н Янков. Прочетете този материал

   ЕЗИКЪТ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ
   Г. Сотиров

   http://www.bulgaria88.narod.ru/ELEMENTANOVAPROHISTORIAMACEDONO.htm

   В своята книга, озаглавена “De Magistratibus”, Йоан Лидийски (Ioannes Lydus) съобщава, че Константин Велики бил писал на своя роден език (οικεια) няколко “Беседи”, които той оставил на потомството [1]. Внимателно избягвайки да определи какъв точно е бил родният език на Константин, Лидийски, преднамерено или не, ни е оставил една нишка. Очевидно Константиновият “домашен” език не може да е бил гръцкият; иначе прилагателното “οικειοs” щеше да е неуместно, дори объркващо [2]. Нито пък латинският е можел да бъде роден език на Константин. За да означават латинския език по друг начин, освен със собственото му име, византийските писатели в повечето случаи използвали думите “πατριs φονη” (“отчески, бащин, отечествен език”).
   2. Лидиецът е писал своята книга някъде между 551 и 546 г. сл. Хр., когато латинският език в Константинопол е бил в пълно отстъпление [3]. За самия Юстиниан се казва, че е говорел развален латински, а гръцки – като варварин [4]. Това е било два века след смъртта на Константин. Логично е, че през този период в Константинопол е имало хора, които са можели да четат латински и/или гръцки, и такива, които са можели да четат Константиновите “Беседи”, написани на неговия “домашен език”. Лидиецът смътно загатва, че по негово време латинският е бил изтласкван извън официалните дела. Но от кой друг език?
   3. Съществуват обилни косвени доказателства, че Константин Велики е бил трак; съществуват и достатъчно преки данни за това, а именно:
   I). Дядото на Константин – Евтропий (Eutropius), е бил трак от Дардания [5];
   II). Самият Константин е роден и отраснал в Ниш (Naissus), тракийски (дардански) град [6];
   III). Той завършил образованието си в Никомедия – тракийски град, в двора на Галерий (Galerius) – тракийски император (управител?), роден в Сердика (днешната София). Галерий бил толкова не-римлянин, че за него се е смятало, че дори не си и помислял за името на империята да обели прилагателното “римска”, заменяйки го с “дакска” – Дакия (Dacia), по това време една от няколкото големи тракийски провинции [7];
   IV). Юлиан Отстъпник, племенник на Константин, няколко пъти се изказва, че семейството му е тракийско, от Мизия (Mysia) [8];
   V). Самият Константин премества столицата на империята далеч от Рим – във Византион (Byzantium), в сърцето на Тракия;
   VI). За него се казва, че е основал “в страната на скитите” четири града, а именно Перстлаба (Persthlaba; също Перстлава – Бел. прев.), Плискуба (Pliscuba; също Плиск, Плискоба – Бел. прев.), Констанция (Constantia) и Дристра (Dristra) [9].

   Изтриване
  9. Г-н Димитров, казвате, че не римляни са строили градовете, но знаете ли, че някои учени изказват и подобни тези. Ще ви дам пример с тракийското селище на хълма Кракра в гр. Перник. Квадрите му се смятат за едни от най-прецизно обработените от всички известни антични селища в България и какво е обяснението - ами извикали са гръцки майстори, разбира се. Както се твърди и за съкровищата на траките - че нито едно не изработено на тракийска земя, а всичко било внос. Безумие! Но това е възприето и така се преподава и на студентите по археология. Следва се нелепото правило - всичко изящно е на чужди майстори, а всичко по-грубо изработено е местно! Не знам дали скоро това ще се промени!
   М. Карамфилова

   Изтриване
  10. Г-жо Карамфилова, доста млади студенти, а и млади историци, археолози осъзнават, че са им преподавали неверни неща. Лошото е, че осъзнатите млади хора биват интимидирани и възпирани от поддръжниците на старите догми, чиято власт обаче вече намалява.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Ето и предговорът на Георги Михайлов, към книгата му "Траките", София, 1972 г. -
  http://andorey.blog.bg/history/2014/01/20/jiveem-v-zemia-s-hiliadoletni-tradicii.1230137
  Много силен текст...!
  Сканирал съм цялата книга на г-н Михайлов, но още не съм решил къде да я кача в интернет пространството...

  ОтговорИзтриване
 6. Предците ни са БРИГИТЕ -
  http://balkan1.blog.bg/history/2012/12/15/tuk-sme-si-ot-vreme-ono-i-sme-nai-drevniiat-narod-na-zemiata.1031510
  .........................................
  Разбира се тези които са намерили тук предците ни са били наша кръв НО България я правят завърналите се Българи, тръгнали от Балх -
  в Северна Индия царувала династия, която наричала себе си Балхара. Ценни сведения за това царство се съдържат и в индийските пурани, в които
  пише, че Ила — „синът на Кардама, цар на Балх, оставил държавата на сина
  си Саса-Бинду и основал град Пратищам в Мад-хядеша.“
  http://chitanka.info/text/8270/11
  .......................................................................................................
  БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ни помага много -
  Царството е БАЛХ но населението на това царство се наричат БАЛХАРА - сещам се че хората от някой род се наричат по същия начин -
  Пеню КАТ`ЪРА да речем и рода си остава КАТЪР`Я.
  Даню ПАТ`АРЯ - ПАТАР`Я
  Вярно е че хората от Балх са записани БалхарА НО знаем че тези които са писали за нас не са имали всички звуци в езика си.

  ОтговорИзтриване
 7. Браво. Изпълни ми душата :)
  Радославов Г.

  ОтговорИзтриване
 8. Като си говорим за гени, има нещо, което учихме по вирусология в университета и то е за един алел на ген, чиято проява определя устойчивостта на организма към вируса на СПИН. С други думи - балканското население и по-конкретно населението на България с голяма честота притежава алел на ген, който ни позволява да бъдем заразени с вируса на СПИН, но не и да боледуваме от него или той да се отключи, но след много години, т.е. ние можем да живеем с този вирус без да сме болни от СПИН. Обясниха ни, че е характерно основно за населението на нашата територия (Балканците), което ме кара да вярвам, че ние не сме толкова "смесица" от различни народности, т.к. това не би оформило териториалност в честотата на този алел. Смесица от няколко народности би "размила" честотата на проява, освен ако той не се е появил съвсем наскоро като мутация, но за да се закрепи е необходим голям период от време, много по-голям от 1000 години според мен. Моля, някой, който има познания по темата да ме поправи, ако размишленията ми са грешни, т.к. отдавна съм се откъснала от научните среди, но това тогава ми направи силно впечатление.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жужана, на Балканите са се смесили хора, но още в Каменната епоха. Новосъздаденият народ е притежавал голямо генетично богатство и поради това е станал силен и многоброен.

   Изтриване
  2. Това ми е идеята..., че смесването е било мнооого отдавна и не между измислени племена от 681 г. както все още учат децата ни, а мнооого преди това. Но това потвърждава и друго, че ние не сме попили гените на всеки, който е минал през територията ни и не сме някакви мелези, а сме запазили доста голяма хомогенност, което е цяло чудо, бих казала.

   Изтриване
 9. А има сведения, че някои тракийски племена са враждували по между си и не са били единни. Напр. беси и одриси, като едните са били на страната на Рим. В такъв случай е приемливо да се смята, че римляните са имали съюзници сред самите траки, които им помагат да покорят други траки. И успешно ги насъскват един спрямо друг. Сега е същото и тук виждаме типично лошата българска черта- лицемерие и индивидуализъм. Затова нямаме успешни колективни спортни отбори, а само в индивидуалния спорт. Дори падаме в робство винаги когато сме разпокъсани. Сега искаме да сме част от европейското семейство– твърде вероятно е траки да са искали да бъдат римляни, а като военни, те са привилегировани.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, римляните са имали за съюзници определени траки, а други са нападали с помощта на ренегатите. Това явление не се среща само в Тракия, то е типично за всеки народ.

   Изтриване
 10. Лицемерието не мисля че е типична българска черта.
  Познавам доста народи, за които е по-характерно
  Егоизма съм съгласен че го има, но по принцип в трудни времена хората стават егоисти.
  Така че не мисля че е нещо, заложено в нас.
  Спорта не е критерий, а и има народи с далеч по-малки успехи в колективните спортове, които не си внушават комплекс че са народ от егоисти.
  Тракийски племена са воювали помежду си, така както германски, келтски, индийски и всякакви други племена са воювали помежду си. Това не е някаква патология.
  Народът ни не е с нищо по-лош, а с много даже по-добър от останалите европейски народи.
  Просто имаме " късмет" че земята на дедите ни попада в интереса на няколко империи подред
  Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също държа да подчертая, че лицемерието е чуждо на българите, а колкото до егоизма, той си присъства във всяка етническа група. Напоследък медиите се опитват да ни внушат, че сме лоши и мързеливи. Така се убива духа на хората и се правят по-лесни за подчинение и управление.

   Изтриване
 11. В това предаване коментирам изследванията на ИГЕНЕА ...Коментирам накратко и изследванията на проф. Гълъбов -
  https://www.youtube.com/watch?v=jmj9LCgpmqE
  Близо 50 процента хомогенност на гените сред българите, която е най-висока сред останалите балкански народи... Струва си да си замислим какво означава това... Още повече, че други генетици твърдят за още по висок процент... Генетиката е сложна наука, в която също има вътрешни спорове за начините на изследване и анализа на резултатите, но като цяло в следващите години ще даде важни резултати...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бъдещето със сигурност ще донесе доста изненади, със сигурност приятни за нас :)
   Методите на генетиката се усъвършенстват непрекъснато,

   Изтриване
 12. Аз затова се сещам и, че Хитлер е изтъквал, че българите са най- чистите арийци във време когато тук вече се разпространяват недомислиците на Иречек и Златарски. От къде и как го е знаел? Дали е съвпадение, че Ганчо Ценов по това време работи и издава книги в Германия и неговите трудове се приемат добре макар и по време на нацисткия режим?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Аз затова се сещам и, че Хитлер е изтъквал, че българите са най- чистите арийци"
   [citation required]

   Изтриване
 13. Привет , драги Серафимов ! Една приятелка за нова година ми подари новата книга на Людмила Филипова " Война на Азбуки " , та книгата е увлекателно четиво (малко стил Дан Браун) ,но прави впечатление историческия материал които вкарва , всякаш е изваден от вашите публикации и дискусии ! Има ...има го интереса към нашата истинска история ... а тя не е съвсем унищожена ...сигурен съм във това защото по времето на комунизма , чичо ми го отровиха във гръцките манастири ... изключителен човек беше ... изключителен шахматис ,знаеше перфектно турски,цигански,гръцки,латински ...та щом той толкова години търси и накрай заплати със живота си ,значи истината която я крият струва наистина много ! Поздрави от Стойко !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината за нас ще сложи край на симпатията на европейците към други хора. Това ужасява последните и ги кара да стигат до фанатизъм.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. България - така се казват град и планина в Италия
   http://www.bulgaria21.net/chicago/bg-community-news/1665-bulgaria-in-italy

   Изтриване
  3. В Турция има планина Bulgar Dah, планини с име Vulgara, Bulgaris се срещат в Гърция, там има и Bulgaros Limne - Българско езеро.

   Изтриване
 14. И до ден днешен в района на Полски Тръмбеш на змията викат "зъм" или "зум".

  ОтговорИзтриване
 15. Цитати от кн. "Българската самостоятелна църква в Илирия" на архим. Кирил Рилски (игумен на Рилския манастир през 20-ти век):

  "Когато е дошъл Св апостол Павел на Балканския п-в, заварил е древните илирийски българи , които населявали старата класическа България в Македония като свободни римски граждани, и от тях е основал първата християнска църква в Европа. Основаната древна българска апостолска църква от Св апостол Павел в Илирия в Македония от древните илирийски българи, първите векове на християнството е влизала в църковния диоцез на римската църква, до издаването от римския император Юстиниан Велики императорския закон в 535 г. с който се е основал самостоятелен архиепископат в Стара България в Македония, в отечеството на Юстиниан Велики... Цариградският патриарх Фотий, съвременник на българския цар Св Борис, в своя номоканон под тълкуването на 131-та новела на Юстиниан Велики... прави забележката отдолу за своите съвременници, като казва: "Разбирай от настоящата юстиниановска новела привилегиите на архиепископа на България, защото той е архиепископ на Първа Юстиниания, отечествето на Юстиниан. България затова се нарича Юстиниания, защото император Юстиниан присъединил тази страна под властта на римляните.. Никому да не се стори чудно защо няма нашето древно българско племе, което е живяло от незапомнени доисторически времена в Илирия на Балканския п-в, за неговия минал исторически и църковен живот достатъчно веществени исторически паметници. Това се дължи на вековните врагове на нашето древно българско племе - гърците, които възползвани от неблагоприятните политически обстоятелства на българския народ, който е попаднал под двойно робство: политическо и духовно, систематически, в продължение на много векове, са унищожавали всички веществени исторически паметници, които са говорили за историческия и църковен живот на българите, безпощадно цели библиотеки, които са били препълнени с древни пергаментни ръкописи на латински, гръцки, глаголически и други езици, каквито е имало много в целия църковен обширен диоцез на древната апостолска българска или първо-юстиниановска църква в Илирия на Балканския п-в... Всичко това са правили гърците за да не остане никакъв спомен за миналия исторически и църковен живот на нашето древно племе... Древната апостолска българска или първо-юстиниановска църква в Илирия на Балканския п-в е играла голяма просветителна роля на Балканския п-в, като древна църква, която е имала в своите архиви всички исторически данни за всички изчезнали племена на Балканския п-в.."

  ОтговорИзтриване
 16. Цитати от книгата на архим. Кирил Рилски "Българската самостоятелна църква в Илирия":

  "Древните илирийски българи, които са останали в бащините си огнища в Илирия в Стара България в Македония, са били просветени в Евангелското Христово учение от св. апостол Павел когато той дошъл на Балканския п-в в Илирия и от тях е била основана първата християнска църква в Европа. (Деян. 16 глава). Илирийските българи като свободни римски граждани и просветен културен народ, най-много са били подготвени умствено да възприемат възвишеното християнско Евангелско учение..."

  "Сътрудник на Св апостол Павел при основаването на апостолската древна българска илирийска църква е бил Св Климент, български епископ, който е произлизал от древните илирийски българи и който е останал в Стара България в Македония да продължава апостолското дело на своя учител апостол Павел подир заминаването му за Рим, където е пострадал мъченически... Отсетне над гроба му (на Св Климент след кончината му от естествена смърт) е била построена великолепна катедрална църква в негово име "Св Климент български епископ", която е служила за катедрален епископски храм в Охрид.. Многочислените ученици на Св Климент български епископ които са били очевидци на неговия свят живот и неговите пастирски трудове са написали житието му, което за голямо съжаление не е достигнало до нас; до нас е дошло житието, написано в 11 век от блажений Теофилакт, български архиепископ (по-нататък се пояснява за него: "който е бил чистокръвен цариградски грък"), което е изпълнено с извратени исторически факти и противоречия.

  "... Св. Климент, български епископ, който е живял в 1-ви век от Християнската ера и е бил сътрудник на ап. Павел при основаването на древната българска апостолска църква в Илирия (Рим. 15, 19 ст.), за когото говори и самия ап. Павел в своето Послание към филипиийците в 4-та глава 3-тия стих..."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. така е. Св Климент Охридски и св Климент Велечки, ученика на свтите братя са различни личности и ги делят 8 века.
   Същото е с св Кирил от Солунската легенда и св Константин, брата на Методий
   Очевидно става, след като се прочетат житията - това са различни хора

   Изтриване
 17. Първо поздрави господин Серафимов , както се казва на английски Great Work отново !!!

  Ето потвърждение и от Румънска страна за тракийския ни произход.
  Вижте този филм
  The Thracians, a Hidden History https://www.youtube.com/watch?v=wxjwMKqkeAM

  обърнете внимание какво казва Niculae Mircovici особено времева лента на филма 54:08 54:24

  Nowadays we as inhabitants of this territory - Romanians north of Danube and Bulgarians south of Danube - we are clearly of cammon roots.
  We are practically the descendants of the Thracians. The Thracuans-Geto-Dacians live among us, in fact they are us ourselves !


  Днес ние като жители на тази територия - Румънци на север от Дунав и Българи на юг от Дунав - Очевидно е че имаме общи корени.
  Ние на практика сме потомци на Траките. ТРАКО-ГЕТО-ДАКИТЕ живеят сред нас, в действителност това сме ние самите!


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Василев, филмчето заслужава да се изгледа, благодаря Ви! За мен няма съмнение, че с румънците делим едни корени, а и генетиката го доказа. Същите хаплогрупи срещащи се в Румъния са типични и за нас българите. Преди време дори езиците ни са били почти идентични, ползвали сме една азбука, но уви, под влияние на чужденци, нашите братя губят за доста време националното си самосъзнание.

   Сега настъпват нови времена, времена на пробуждането.

   Изтриване
  2. И аз благодаря на Господин Василев за чудесните филми. Макар че не зная английски, малко ми помогна италианският. Мисля, че към ТРАКО–ГЕТО–ДАКИТЕ спокойно могат да се включат и ИЛИРИТЕ. Вярвам, че знаете за кого става дума.

   Изтриване
 18. Драги Павле,

  Замислих се за твоето просветление за значението на думата „сурва“ в статията за сурвакането. Прочитайки статията, имам чувството, че и аз получих от нея едно невероятно откровение. Това, което ме фрапира, е упоменатата от теб арийска дума „гаяте“ – прославям с песен. В главата ми просветна връзката на тази дума с едно много особено име – ГАЕТАНО. Сещаш ли се, че това е името на великия
  Гаетано Доницетти, чието основно занимание е било да „прославя с песента“ на белкантото величието на дадения му талант в своите незабравими опери. И второто откровение: може ли да бъде случайно, че този композитор е роден в Бергамо, 40 километра източно от Милано, където вече знаем, че живеят наши роднини ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да Ви призная, не съм сигурен каква е етимологията на името Гаетано.

   Изтриване
 19. "Савле,Савле.....",каза,че ти се повръща от меИ без мен ,пак ще е така!Гониш ме,триеш ме,но аз съществувам,по Божия воля.Каза,че не се интересуваш от това което знам.О,гордост человеческа,безумна.......http://dveri.bg/a4uac

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човече, съществувай си, но не прави от мухата слон.

   Изтриване
  2. Мили Павле,

   Възхищавам се от силата на твоя характер. Доскоро със злоба те нападаха разни каракачани, сега горното излияние говори, че принадлежи на човек, изпуснат от лудницата. Така става, когато някой не е сигурен към кой народ принадлежи, човек самотен, изоставен...
   А ти все пак, вероятно от съжаление, намираш време да отговориш на безумията им. Възхищавам ти се !

   Изтриване
  3. Опитвам се, да, но не е никак лесно, много са. От друга страна аз трябва да се държа като Българин, или поне да се опитам.

   Поздрави!

   Изтриване
 20. Здравейте г-н Серафимов,
  имам въпрос:
  БЕРГАС БРЕГ, БРЯГ
  Името Бургас от тази тракийска дума ли произлиза? За мен има логика.

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Берг, брег означава високо място, то е сродно на праг-високо място. Старата форма на праг е била перг, парг, пург. Бургас идва от Пургос - укрепено, високо място.

   Изтриване
  2. Pozdravleniq za smelostta da se opitate da kajete istinata!
   Az sushto imam edin materiql, kojto s mnogo trud suzdadoh i podkrepq napulno ideqta za tova che bulgarite sme vekove predi Christa okolo Dunav, no tuj kato nikoj ne pojela da publikuva materiqla mi- taka i si leji v zabvenie. Sega kogato cheta Vashiq Blog se radvam, che ima i drugi Don Kihotovci, kato mene koito se borqt s vqturnata melnica na oficiqlnata nauka. Chesto se pitam koj e pisal istoriqta ni- speciqlno za pra-bulgarite. Ne moga da ne si otgovorq, che sa q pisali chujdencite.

   Изтриване
  3. Pozdravi za hrabrostta da razchupite okovite na oficialnata istoriq za prabulgarite!
   Az imam sushto materiql dokazvasht po drug nachin, che bulgarite sme si vekove predi Christa po nashite zemi, no nikoj ne pojela da go publikuva.
   Koj pishe istoriqta ni- maj ne nie bulgarite, ami nqkoj drug. Ako ima interes moga da izpratq po nqkakuv nachin i moeto pisanie.

   Изтриване
  4. Така е, лошото е, че ние позволихме на чужденци да пишат нашата история.

   Изтриване
  5. Istinata e prosta- kato sa bili turcite- sme stanali tjurko-tartari.
   Kato sa doshli rusnacite sme stanali izvednuj slavqni.
   A kude sa se izparili trakite- nikoj ne ti obqsnqva.
   A kato razchetoh sus bulgarski smisul chasti ot etruski i umbrijski pametnici namereni iz italiq- zapadnqcite si prehapvat ezika i nito duma nito pukul. Napulno Vi suchustvam, zashtoto useshtam kakva ogromna sila e sreshtu sammosuznanieto na edin Velik narod. Edin narod dal kulturata na gurcite, koito q razprostarnili po zemqta kato svoq. Ne me sudete che pisha sus chujda azbuka- prosto sum stara i ne mi se zanimava da smenqm shriftove i tova koeto imam izpolzvam. Surceto mi e bulgarsko i taka shte si tupa dokraq.

   Изтриване
 21. Ето едно потвърждение от италианска страна:http://spazioinwind.libero.it/storia_odontoiatria/Testi/Storia_degli_Etruschi.htm

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Става дума, че още преди идването на етруските (хетитите) в Италия, народи от земите около Железни врата идват около алпийските езера, където се заселват и постепенно се разпространяват в долината на река По и южно от нея.
   (Сравни с генетичен анализ на това население и възможното: „гаяте“ – Гаетано.)

   Изтриване
  2. Има град Гаета в област Лацио, но не знам произхода на думата!

   Изтриване
  3. И за мен е трудно да дам сигурна етимология.

   Изтриване
 22. В непосредствена близост до Бергамо се намира селището Bolgheri.

  ОтговорИзтриване
 23. Ето едно косвено доказателство, от книгата на 'Нови скици от Адрия' от Джузепе Страднер, 1903, за евентуалната ни генетична връзка с италиянците от Сев.Италия : http://biblio1.ve.ismar.cnr.it/fedora/repository/ismarbsa:ve00505-0198

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но италианския ми не е на нужното ниво...

   Изтриване
  2. В началото на книгата 'Нови скици от Адрия' от 2 до 5 страница, авторът директно заявява, че хората от Истрия(една част е в Хърватско и една част в Италия, са дошли от брега на Черно море и са траки. А тези от областта Венето в Италия са потомци на пеласгите. Интересното е, че книгата е писана преди Първата световна война, когато тези райони са били част от Австро-Унгарската империя и е била писана на немски език, и след това е преведена на италиански.
   Привет

   Изтриване
  3. Eto kakvo pishe edin suvremennik na predcite ni putuval iz Trakiq- Herodot(490-424 pr.n.e)-
   V glava 5.3 chetem:
   "Trakijskata naciq e naj velikata ot vsichkite nacii na zemqta s izkljuchenie na Indijskata, i ako te (Trakite) bqha upravlqvani ot edin chovek, ili dejstvali v razbiratelstvo, te biha bili spored mene nepobedimi i naj mogushtata naciq na zemqta. No tuj kato tova ne e prakticheski vuzmojno- te nqkoga da se obedinqt, eto zashto sa slabi"
   ... Nqma da se vpuskam v podrobnosti, no sqkash se govori i za dneshniq bulgarin.
   Pliny -jivql 4.5 veka po-kusno razkazva sushto s ogromen respekt i vuzhishtenie za togavashnite Trakijici i opisva Trakiq kato naj-velikiq narod.
   Zashto vsichko tova ne se e uchilo pri nas vmesto da se razpravqt prikazki za nqkakvi hanove - osnovani na edin iztochnik- Imennika, kojto si e sttranica ot bibliqt- tova ne moga da vi obqsnq.
   A eto i linka kum pismoto ot Umbriq, kudeto sum napravila komentar, che ima smisul kato se chete na bulgarski ezik. Moje bi vie shte produljite moq prevod natatuka- tuj kato az umishleno sprqh sled purvoto izrechenie za da proverq dali ima interes- no kakto konstatirah- nikoj ne se interesuva ot istinata. Horata pravqt tomove tulkuvaniq na stari textove kato si izmislqt kakvo li ne.
   Priqtno chetene i uspeh! Moqt prevod e na poslednoto otdolu izrechenie.
   http://www.ancientscripts.com/umbrian.html#comment-677498208

   Изтриване
  4. Може би е така, но не съм специалист!

   Изтриване
 24. Има и много имена на лечебни билки, които имат тракийски произход. Сега ги наричаме по същия начин.

  ОтговорИзтриване
 25. Здравейте! Като едно от доказателства посочвате близост на поредица от български думи с тракийски. В същото време всички тези думи са славянски, с изключение на 3-4 от тях има ги в почти същия вид и в руски език. Даже някои руски думи са по-близки до тракийски от изброените тук. Какво значи това? Да не би траките да са били славяне? Имате ли някакво обяснение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траките не са били изолиран народ, те са си имали свои роднини, това са скитите и илирите. В миналото обаче бяха хвърлени много усилия това да се укрие.

   Потомци на илирите са словени, словаци, хървати, сърби. Старото име на словените е венети, един от владетелите на словените е наречен Valuc dux Venetorum. Той е човекът, който дава подслон на Алцек, след клането организирано от баварците.

   Хърватите са илирийския народ арвиати, който е споменат от Плиний Стари. Сърбите са обитавали пък документирания от Клавдий Птолемей град Сербинум.

   Изтриване
 26. Браво от 3 часа чета и не мога да се наситя ще следя всяка една тема.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано намерите интересни неща! Съветвам Ви да не приемате нищо на доверие и вместо това да проверявате всичко обстойно.

   Поздрави!

   Изтриване
 27. ирена янчева30 май 2016 г. в 21:07

  Здравей, Павле ! Прекрасна статия ! Респект ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 28. Много добър изследователски материал, от сферата на генетиката, за древния произход на нашите деди, тук на Балканите: https://plus.google.com/104512561034531872795/posts/UuunzKCogVP
  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 29. Здравейте, г-н Серафимов. Казвам се Красимир Маринов и чета вашите статии и книги от 2009г.
  Не си спомням да съм срещал или съм го пропуснал, във Ваши текстове да срещна коментар за истинското име на Александър Македонски -ИСКНАДАР/ИСКАНДЕР и на баща му Филип Македонски-БУЛБО/ БУЛБОГ/ или близко до това. Старото име на Пловдив, основан от него, е било БУЛБОДЕВА(ПУЛПОДЕВА по гръцки), преди да стане Филопопол.
  Ще се радвам да коментирате.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Маринов! Според сведенията, които притежавам, Искандер е име, което персите ползват, а по монетите на въпросния владетел срещаме името Александър. Доколкото ми е известно истинското име на Филип е Билип.

   Изтриване
  2. Благодаря, г-н Серафимов.

   Изтриване