10.09.2014 г.

СПИСЪК НА ЛЪЖИТЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ


Трябва да призная, че заглавието е твърде амбициозно. Трудно е да се съберат всички лъжи изречени за миналото на народа ни. Тук ще бъдат представени само тези, който са най-фрапиращи и най-упорити. Ще бъде дадено и опровержение, защото иначе имаме само замяна на едно твърдение с друго. Нека всеки да сравни и провери за себе си кое е верно и кое не е.

I. Поне за мен най-дразнещата лъжа е тази, че богът на старите българи е носил името Тангра. Няма нито едно сведение на гръцки, или римски летописец, в което да прочетем за такова божество при дедите ни. Никъде не се говори и за монотеизъм. В Тивериополските мъченици  Теофилакт Охридски нарича българите народ непознаващ Христа и служещ на скитското безумие, кланяйки се на слънцето, луната и други звезди, а даже принасяйки жертва на кучета...ГИБИ, IX, част 2, с.62. В същата работа е предаден и разговора между гъркът Кинам и княз Омуртаг. От беседата се разбира отново, че старите българи почитат не едно, а няколко божества  слънцето, луната и звездите – ГИБИ, IX, част 2, с. 64.

Лъжата за Тангра бе изфабрикувана с помощта на силно повреден надпис, чиито фрагменти бяха снадени и съвсем своеволно бяха добавени букви. На този писмен паметник думата бог не е спомената изобщо и въпреки това, въпреки липсата на исторически извори, на няколко поколения студенти се внушаваше, че дедите ни са се кланяли на тюркски бог.

Никой не обясни защо теонимът Тангра не присъства в българската именна система, в която се срещат значителен брой тракийски имена на богове. Българските имена Балей, Басарина, Бистрьо, Венда, Витьо, Деньо, Златан, Млад, Сава, Ярей са вдъхновени от имената на тракийските богове Балей, Басарей, Вендис, Витю, Ден, Залден, Молодас, Савазий, Арей. Важна подробност, но кой да я каже?

II. Другата лъжа засяга титлата КАНАС, имаща вариант КАНЕС. Тя бе изтълкувана като ХАН, макар още в началото на ХХ век проф. Г.Ценов да доказа, че КАНАС е просто по-старото записване на КНЯЗ. Самата титла бе преведена от гърците като архонт-господар, началниккняз. КАНАС се обяснява със стблг. конь, кань- начало, т.е. КАНАС има значение – този, който е начело, началник. Нито в летописите на гръцки език, нито в тези на латински се среща старобългарска титла HANUS, XANOΣ. В унгарска хроника срещаме варинта CEANUS – употребен като владетелска титла на дедите ни.

Тази разновидност показва смайваща прилика с келтските титли CEANN, CEANNARD – началник, господар, водач. В речника на Макбейн тези титли се представят като сродни на стблг. (старочерковнославянски) конь-начало:
ceann
head, so Irish, Old Irish cend, cenn, Welsh, Breton penn, Gaul, Penno-, *qenno. Perhaps for qen-no-, root qen (labialised), begin, Church Slavonic koni, beginning,
ceannard
commander, chief, Irish ceannárd, arrogant, commanding, "high-headed", from ceann and àrd;


Тези данни не са представяни на българските студенти, нито пък на широката публика. Не е пояснявано и, че има тракийска титла AKENAC, която е регистрирана на надпис W-07 (A. Lubotsky, The Old Phrygian Areyastis-inscription). Тази титла е от VIII век преди Христа, сродна е на тракийската дума кенто, която се развива в стблг. чендо, произлиза от корен кен, кан-начало.

Разбираемо е, че споменаването на келтските титли ceann, ceannard, тракийската akenas и българската й етимология ще срине не само опитите на определени индивиди да изкарат дедите ни тюрки, но ще пресече и манипулациите на тези, които се опитват да ни превърнат в роднини на афганистанци, иранци, талишци.


III. Поредната лъжа е за годината 681- основаването на България. Няма нито един исторически извор, в който да е казано, че в тази година е създадена държавата ни. През 680-681 година римският император Константин Погонат е принуден от дедите ни да се примири с откъсването на огромна територия от Римската Империя и дори да плати данък на победителите българи.

В Именика на българските князе е казано от ясно по-ясно, че дедите ни са имали царство на север от Дунава 515 години преди княз Аспарух (Еспор). Това ще рече, че някъде през 165-170 година старите българи са били господари на земите на север от Дунава. Точно в този период там става нещо важно – възродена е държавата на северните траки, която император Траян съсипва около 60 години по-рано. Само за три поколения дедите ни се съвземат и не само дръзват да прекосят Дунава – граница на империята, но и да подложат на сеч легионерите окупирали Тракия. Освободителите успяват да досгигнат дори до Термопилите в Гърция без някой да може да им се опре.

Жалко е само, че никой наш учен не свързва освободителното движение на северните траки през 165-170 година с датата посочена в Именника като начало на Българската Държава. Само два века по-късно земите на север от Стара Планина са наречени България в картата на Свети Йероним. Всеки езиковед знае, че за да се наложи едно толкова голямо географско название е нужно доста време – век, ако не и повече. Вместо това да се обясни на студентите, нашите някои авторитети обявяват картата на Свети Йероним за фалшификация, или за късен образец, на който не трябва да се отдава значимост...


IV.Друга упорита лъжа е тази за народностното име българи. В етимологическите речници се твърди, че тo идва от тюркски глагол с корен бул-смесвам. Намирам за ужасяващо, че дори през ХХI век се публикуват такива неща. Нито от гледна точна на антропологията, нито от гледна точка на лингвистиката, нито пък по отношение на културата, старите българи могат да бъдат определени като тюрки, или пък някакъв друг азиатски народ. В такъв случай е гавра с науката и истината да продължават да се публикуват нелепости в престижни издания каквото е Българския Етимологически Речник.

Мащабни антропологически изследвания от ХХ век определиха българите като европейски народ, чието болшинство е от понтийския тип, т.е. принаделжащ на най-древното балканско население. Генетически проучвания от ХХI век само потвърдиха антропологическите, показвайки, че ние сме носители на гени на хора обитавали земите ни още през Каменната епоха.

Етнолози като Е.Теодоров и Н.Колев обясниха, че значителна част от българския фолклор, българските земеделски сечива и пастирски атрибути са от тракийски произход. Лингвистът Вл. Георгиев подчерта, че най-типичния белег на българския език –екането и якането е феномен, който се среща и в тракийския език. Георгиев добави и това, че тракийските умалителни частици –инт, -е, са идентични на българските –енте, е, а също и, че редуцирането на неударено е в и се среща както в тракийски, така и в български...

Никой от нашите учени не се е заел да обобщи, комбинира и анализира тези данни, а те недвусмислено показват, че ние сме потомци на Залмоксис, Орфей и героите обезсмъртени в Илиада, а от това следва и, че смисъл за името българи трябва да се търси в тракийската ономастика. На територията на България е намерено посвещение на Зевс Блегур. Понеже край Сосновка, край долното течение на Волга е намерено посвещение на бог Арес Блегур, то става ясно, че Блегур е по-скоро етнически епитет, т.е. в древността е съществувал народ блегури.

За тези блегури  не говори никой. Нито пък повечето от съвремените учени правят връзка между балагрите в армията на Александър Велики с българите. Старите ирландски летописи споменават и друг народ с интересно име. Това са болгите, които по времето на цар Кир – VI век пр. Христа тръгват от Тракия за Ирландия. В Панония, недалеч от античния град Болгум е живяло племето белги. То е споменато преди около 2000 години от Плиний Стари. Народ със същото име белги е локализиран в Скития от Помпоний Мела.

Етнонимите болги, белги, балагри, блегури не са идентични, а само показват силна прилика. Това обаче не е нещо необичайно за древността. Плиний Стари споделя в книга III, че названията на определени народи са трудни за произношение. Името на бригите е документирано по девет различни начина: Βρύγες, Βρύγοι, Βρϋγαι, Βρίγες, Βρίγοι, Βρύκες, Βρύκαι, Βρυκείς, Φρύγες (Вл.Георгиев, Траките и техния език, с.223).

Вл.Георгиев свързва тракийската дума блекур/блегур с и.е. bhleguro и гръцката дума φλεγρός-горящ, пламтящ, възпламеняващ (Вл.Георгиев, Траките и техния език, с.59). Древната тракийска дума, от която произлиза народностното ни име е сродна и на лат. fulgor-сияние, санскритската балга/барга-сияние, светкавица,  латв. balgans-светъл, сродна е и нашата дума благ, която има древно значение  светъл (БЕР, А-З ,  София, 2007, с.52-53).

Древното значение на името българи е светли, сияйни. За гърци и римляни нашето народносто име е звучало странно и поради тази причина различни автори, в различни времена са го предали по различен начин – болги, блегури, белги, балагри, но нима днес положението е различно? Понастоящем чужденците ни наричат бугари, болгары, bulhari, Bulgarians, Bulgaren, Bulgarialainen, Bolgarok.

Смятам, че в дълбока древност едно от племената на мизите са се самонаричали  бльгари, блъгари. Съдейки по значението на името – сияйни, светли, то можем да отсъдим, че тези хора са представлявали аристокрацията, или пък са били жреческа прослойка. В Ранното Средновековие, когато народът ни започва да се обединява е направен избор за общо име българи поради неговата престижност.

V. Една нелепа лъжа е тази, че IYI е знак на тюркския бог Тангра. Още по-комичен опит за заблуда на българския читател направи Борислaв Борисов, според когото този знак е от римски произход. Явно Борисов не знае, че през 1987 година Стамен Михайлов представи доклад за разпространението и древността на символа IYI. Нашият учен спомена разработките на Бенсон и Тодорович, в които съвсем ясно е посочено, че знакът IYI се среща в Югоизточна Европа през Бронзовата Епоха, а и през Неолита (5000- 4500 преди Христа).  Да се свързва най-типичния български символ с римляни или пък тюрки е меко казано налудничаво.

VI. Поредната упорита лъжа е тази номадския начин на живот на старите българи. Верно е, че някои летописци наричат дедите ни чергари, но е наивно да се очаква обективност от враговете на предците ни, още повече, че ние притежаваме и други данни. В Анонимната хроника се казва, че в Константинопол имало статуя на българин, която изобразявала орач. Обърнете внимание – не чергар, а орач, т.е. на българина се е гледало като на уседнал човек запознат със земеделието.

Някои учени се напънаха да открият следи от юрти, но си останаха само с напъните.Д.Овчаров съвсем съвестно спомена в своя работа, че типично жилище на старите българи е полуземлянката. Същото е и типичното жилище на тракийското селско население. Отражение на тази традиция се среща до ХХ век. Често дори при нови, тухлени постройки, първия етаж е вкопан около 1,5 м. в земята.

Пиенето на кобилешко мляко и майсторската стрелба с лък също не може да се определят като белег на номадите. В легендите за тракийския цар Харпалик се разказва, че той давал на дъщеря си да пие мляко направо от вимето на кобилата, а и научил своята наследница да стреля с лък още когато тя била дете.


VII. Eдна сравнително нова лъжа е тази за иранския характер на езика на старите българи. Имената Борис, Гостун, Кардам, Кормесий, Мостич, Корсис и др. биват сравнявани с иранските Baris, Bozmihr, Gasteis, Kartham, Mostios, Karsas и др. Пропуснати са тракийските лични имена Борискос, Гастес, Кардентис, Мостис, Карсас, а и топонима Карсис.

Индивидите пласиращи иранската теория се уповават често на сведението на Михаил Сирийски, че българите били дошли от планината Именон (Хиндокуш?), а също е на твърденията на някои летописци, според които старите българи са скити. Да, тези сведения съществуват, но има няколко важни подробности. Имеон е тракийско топоним, това е най-древното название на Стара Планина, то е сродно на най-старото име на Македония – Ематия. Сродно е и името на Емона - старата столица на Венетия. В тази област според Страбон са мигрирали траки след Троянската Война.

Относно скитите са пропуснати редица важни неща. Според Стефан Византийски скитите са тракийски народ. Дион Касий също определя тракийското племе даки и скитите като роднини. Страбон дефинира саките като източни скити, а живелия по-рано Аристофан нарича саките траки. Отново Страбон причислява сарматите към скитите, а Прокопий Цезарийски пише, че сарматите принадлежат към семейството на гетите.

За това, че е имало траки в Азия научаваме от Плиний Стари. Той локализира траките сарапари до Бактрия, а в близост до Индия поставя кикони, бризеи, туни. Ариан пък твърди, че индийската цивилизация е създадена от тракиеца Дионис.

Знаейки тези неща българският читател не би повярвал, че старите българи са народ сроден на пащуни, талишци и др. ирански народи...Поради тази причина тези важни данни не се споменават от поддръжниците на иранската теза. Нали на всеки ще стане ясно, че дедите ни в Азия са само балкански колонисти, тъй както англичаните в Индия са само британски колонисти, а не местно, азиатско население.


VIII. За родовото име Дуло се спекулираше, че означавало глупак, дебелак, глух, роб. Търсеше се етимология с тюрко-алтайски и гръцки език. Най-важното разбира се не бе споменато на българската публика, а именно това, че ДУЛО е документирано на микенски документи от второто хилядолетие преди Христа. То се среща и като тракийско лично име- Дулес, а също и като име на божество – Дула. Значението на Дуло е род, потомци, челяд.


IX. Една безсрамна лъжа е твърдението, че траките нямат писменост. В работа на Алкидамант е казано, че Орфей е създателят на азбуката. Еврипид споделя за плочици с орфееви учения. Диодор Сицилийски твърди, че Орфей и Лин са първите, които са ползвали древните букви. Как е възможно да се пренебрегват тези важни данни!

До ден днешен са открити около 350 тракийски надписа. Повечето са във Фригия, но немалък брой има и на наша територия – надписите от Ситово, Езерово, Кьолмен, Браничево, Дуванлий, Надарци. Неотдавна в Странджа бяха открити дори монументални тракийски надписи, но за тях не знае почти никой. Защо управляващите не са се заели да популяризират това важно откритие за мен е загадка.

Мразещите тракийската култура често ехидно подхвърлят – Къде са тракийските книги? Отговорът е прост – унищожени са от окупаторите на земята ни. В едно интервю, британския учен С.Джеймс сподели, че по времето на Цезар галите са по-образовани от римляните. Няма обаче открити галски книги... Етруските са превъзхождали римляните по култура, но и етруската литература не е оцеляла.
За турдетаните Страбон казва, че имали писана история обхващаща период от няколко хиляди години, но няма нито една открита турдетанска книга.

Познавайки духът на дедите ни, различните окупатори са се бояли от тях и са избили не само интелигенцията, но също систематично са унищожавали и книжнината ни.
Прост народ се управлява лесно, това се знае от всеки подтисник...знае се и днес...


X. Последното не зная дали да го нарека лъжа, манипулация, или просто глупаво изказване на един слабо подготвен човек. Преди няколко години писателят Кирил Милчев пусна смехотворното твърдение “…понеже както знаем траките не могат да правят държави, изключвам Фригия, но и там не се знае кои е държавник…”

Първо, за Фригия се знае прекрасно кой е държавник. Има гръцки и асирийски летописи, в които съвсем ясно са упоменати фригийските владетели. Има също и епиграфски паметници, в които за цар Мидас е упомената изключително древната титла ванакт-цар.


В най-старата си форма титлата ванакт-цар е употребена за владетел с име Одрис. Той е живял през второто хилядолетие преди Христа...Освен фригите дълга държавна традиция имат и съседите им витините. При тях от V до  I век преди Христа властват царете Дедалс, Ботирас, Бас, Зипойтес, Никомед, Прусий и др.

Пеоните също създават държава. Пеонските царе секат монети преди римляните да направят това. Владетели са Ликей, Патрас, Аудолеон, Бастарей, Пигрес, Мантий и др.

Силна държава имат и одрисите. За тяхното царство Тукидид споделя, че то е най-богатото и могъщото в Европа. Владетели на одрисите са Одрис, Терес, Ситалк, Спарадок, Сефт, Амадок, Маесад, Садок, Берисад, Хебризелм, Кетрипор, Скосток, Садок, Садала, Котис, Реметалк, Раиздос, Раскупорис и др.

Внушителна държава създават и северните траки –дако-гетите. Царството на Буребиста е било толкова могъщо, че Гай Юлий Цезар го е считал за заплаха за Рим. Дакийският цар Декебал води две успешни войни против император Домициан. Други царе на северните траки са Дапикс, Диком, Дромихет, Дурас, Косон, Ремакс, Роло, Рубобост, Котела, Котис, Комосик, Косон, Харнабон.

Меда, дъщерята на цар Котела става съпруга на Филип II Македонски, а според Светоний първият император на Рим – Октавиан Август е искал да даде дъщеря си за съпруга на тракийския владетел Котис. Траките сключват династични бракове и със своите роднини скитите. За това разказва бащата на историята Херодот.

В Приазовието, там където е Кимерийския Боспор траките създават така нареченото Боспорско Царство. Господари са хора с имена Спароток, Берисад, Сатир, Реметалк, Раскупорис, Котис. В епиграфски паметници от Черноморските степи – древната земя на кимерийите срещаме тракийски имена Сефт, Котис, Спарток, Битюс, Сура, Мокос, Дроболус, Дробиласис, Далас, Тюнос, Дизазелмис, Даос...
Как е възможно някой да твърди, че траките не могат да правят държави! Ако г-н Милчев не знае елементарни неща, то той не заслужава да се самонарича експерт. Ако пък ли знае за тракийските царства, но укрива тази информация от своите читатели, то действията му са непочтени. Непочтено, дори глупаво е въведеното от Милчев определение тракедонизъм, с което се цели осмиване и обиждане на хората, които смятат, че ние българите сме потомци на Залмоксис и Орфей. Милчев прави някакви жалки опити да постави българските корени в Каказ и обсебен от това си намерение явно смята, че всякакви средства са позволени...

Ето това е краткият списък с лъжите за нашата история. Моля ви да проверите всичко, което съм написал. Не ми вярвайте сляпо, търсете, проучвайте, сравнявайте! Ако си заслужава да се търси нещо, то това е истината за нашия произход.

Тя ще ви изясни много неща. Ще разберете защо едни хора ни обичат, а други ни ненавиждат. Ще разберете кой и защо ни скарва с нашите роднини, а в последствие ни заробва. Ние българите сме едни от малкото народи, който имат право да ходят с високо вдигнато чело и изпълнени с гордост гърди. Всеки ден благодаря на Господа, че съм се родил Българин!36 коментара:

 1. Браво Павка...!!!! Отново страхотен анализ. При теб няма некачествена статия!
  Емил Тополски.

  ОтговорИзтриване
 2. Кирил Милчев не заслужава такова внимание. Безмислиците му не ги чете никой. Странното е че и никой истински учен не се нае да защити налаганата ( предимно от медии) иранска теза. Досега не се е появило никакво доказателство за нея, но ни я пробутват като заместител на прокисналата тюркска лъжа

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, че Милчев не заслужава внимание, но той е упорит с манипулациите си. Има наивни хора, които се връзват.

   Иранската теза просто няма как да се докаже, тя е един нескопосан сурогат, нищо повече.

   Чудя се как поддръжниците на тази теза ще гледат сънародниците си в очите когато истината излезе на бял свят...

   Изтриване
 3. Едно от най-силните доказателства, че дедите ни са траките са носиите , песните и гласовете, които ги има само тук в България, за да трогнат целия свят. Вижте коментарите към изпълнението на "Ангелите".
  https://www.youtube.com/watch?v=N1ByUKMLnpo
  Светът се смайва пред небесната хубост на тези гласове и носии. Чужденците не знаят откъде е музиката, но знаят, че тя съдържа най-важното: красотата, а тя е и истината, която никой не може да унищожи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зли хора откраднаха историята ни, но не успяха да откраднат таланта ни. Той наистина показва кои сме ние.

   Изтриване
 4. Относно точка 2. - "КАНАС" и невероятната транформация в "ХАН" - бих искал да добавя едно изображение - което може да помогне на търсещите истината - да намерят отговора за себе си.

  Става въпрос за надгробния надпис на Княз Пресиа(я)н II, син на Цар Иван Владислав.

  Обърнете внимание как е изписана думата " княз ". Как ли е звучала, когато се изговаря?!? Къназ ? Кънас ? Канас ? Как можем да предадем произношението на тази дума, чрез гръцките букви.... може би като "KANAΣ, KANNAΣ ? Видно е, че думите са морфологично идентични.

  Още по-видно е, какво е етимологическото значение, на името " ПРЕСИАН" . Даже е нарисувано с чертички. Но Божидар Димитров, го извежда в книжките си ( худ. фантастика) , от "ПРАСЕ", т.е. - ХАН ПРАСЯН. Други пък твърдят, че името идвало от Персия, нали сме иранци........ всъщност било "ПЕРСИАН" - ем ХАН, ем Персиец....ти да видиш : - )


  Линк към надписа:

  http://tinypic.com/r/mkgab5/8


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да се прави, някои хора са се хванали на иранското хоро и им е трудно да се откъснат...

   Името на Пресиан е документирано и като Прусиан, а този вариант изключва както връзката с етнонима перси, така и с...прасе.

   Според мен Прусиан означава едър, горд, а обяснение може да се даде със стблг. прьси-гърди.

   Изтриване
 5. А относно това: "В “Тивериополските мъченици” Теофилакт Охридски нарича българите народ непознаващ Христа и служещ на скитското безумие, кланяйки се на слънцето, луната и други звезди, а даже принасяйки жертва на кучета...ГИБИ, IX, част 2, с.62. "

  Може би е добре да се поясни какво е това "скитско безумие" и дали няма връзка с т.нар. (полу)арианство, покръстването на нашия народ още от светите апостоли Павел и Андрей, и църковните събори в нашите земи през IV-ти век.

  В този ред на мисли, другата гоялма лъжа е "покръстването" от IX-ти век. Покръстване, да, но в какво християнство? В гръцкото май, при това май само на думи. Предците ни са християно още от I-ви век след Христа, при това приели Христовото учние в най-чист вид непосредствено от учницит ена Христос. Другото е изопачено и дошло отвън.

  Поздрави,
  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, предците ни са първите християни. Това не пречи на мошениците да обявят точно предците ни за еретици.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. В IX-ти век е имало покръстване само на част от българите, живеещи на територията на днешна Албания. Другите, в днешна България, са се покръстили и са основали първите православни църковни общини на Балканите още в 1-ви век от самите Св. апостоли, обходили земите ни.

   Изтриване
  3. Много е удобно да се обявят истинските християни за еретици, а истинските еретици да се тупат по гърдите че са християни - нали така е ставало и впоследствие, дори в наше време - в последните времена, се очаква голямо гонение срещу истинската Христова Църква, държаща на Апостолските и Светоотеческите принципи и поучения във вярата. Вместо това биват предлагани модернизации и "осъвременяване" - неща, от които Св. Отци са ни предупредили преди векове да се пазим, а в Благовестието - Новия Завет, изрично е казано нищо да не бъде променено.

   Изтриване
  4. Христовото послание е любов към Господа и ближния. Това е, простичко и ясно...

   Изтриване
 6. Политическата история е по-скоро политическа проститутка. Сегашната ни политическа история обслужва чужди политически интереси, което е жалко.
  Ако обаче се направи сравнителен и критичен анализ с чисто сърце и непредубеден ум, нещата си отиват по местата. хе-хе. Защото за разлика от политическата история, историята на езика и историята на музиката казват за нас други работи хе-хе. Езика ни е най-стария в Европа, граматическото му ниво на развитие е поне 10 000 годишно. Подобно нещо казва и музиката ни. Освен, че имаме 6 тоналности, а западняците само 2, имаме Лидийски лад(два дори минорен и мажорен), Фригийски лад, Дорийски лад, и ред други благинки срещащи се само при нас.
  Както казва Павел сравнявайте, проверявайте, анализирайте. На готово е само за папагалите хе-хе. Направете си собствено проучване и истината до която достигнете ще бъде Вашата Истина. И Тя, Вашата Истина ще Ви направи Свободни.
  Е и аз ще завърша веднъж патетично като Павел с цитат на един македонски българин, Йордан Хаджиконстантинов-Джинот: "Болгарин сам. Че не е честно на моето славяно-болгарство да творам зло и лукавство, прави болгарин не лажи, не завидуе, не денгубуе, не лицемерствуе...Болгарин е производен от Бог, Болг-ар я река - Богата река... Поистене нема по-величество от болгарин. Болгарин черезмерно ради, оре, сее, торгуе, войнствуе, верност има, гостолюбие... Ради това аз сам болгарин и моето благородно болгарство не мя допуща да не бидам добър..."
  Привет.
  Бриг, дефендър оф да фейт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. GOSPODIN SERAFIMOV ILI PAVKA TAKA I NE RAZBRAX KAK E PO UDA4NO DA TE NARI4AM}} , ZA DUMITE XORA I LUDE NE TI LI SE STRUVA STRANNO , 4E PRAVILNATA SPORED TEB DUMA LUDE SE E ZAPAZILA V RUSKIAT EZIK MAKAR I MALKO VIDOIZMENENA LUDI, A NIE BALGARITE SME VAZPRIELI GRACKATA DUMA XORA, ZASCHTOTO NA MEN MI IZGLEJDA STRANNO, I KAKVO BI KAZAL ZA TRITE KNIGI NA POKOINIAT KRASTIO MUTAF4IEV XOMO SAPIENS ZAPROIZXODA NA BALGARITE, ZA TVARDENIATA MU ZA RODSTVO NA STARITE EGIPTIANI S NAS BALGARITE , ZA BOJESTVOTO BASTET JENATA S GLAVA NAKOTKA I ZA NEINOTO TAINSTVENO NEPONIATNO POGREBENIE TUK V BALGARIA V PLANINATA STRANDJA SAKAR, EGIPTIANKA OT FARAONSKI ROD PO4ITANA KATO BOGINIA SLED SMARTA SI I NEZNAINO ZASCHTO POGRABANA NE V RODNIA SI EGIPET A TUK V ZEMITE NA BALGARITE ILI TRAKITE KOETO E EDNO I SASCHTO I NAKRAIA KAKVO SCHTE KAJESCH ZA PODKREPATA NA TAZI TEZA OT BABA VANGA CARSTVO I NEBESNO

   Изтриване
  2. Коптите са наследници на старите египтяни, но нашият антропологически тип, език и култура са съвсем различни.

   Друг е въпроса, че Египет е колонизиран от стари балканци. Колонизиране на дадена територия и родство с населението й са две различни неща.

   Изтриване
  3. NE KAZA NISCHTO ZA POKOINIAT KRASTIO MUTAF4IEF NEGOVITE KNIGI DALI IMA NESCHTO VIARNO, KNIGITE SA TRI I 4OVEKAT E POSO4IL MNOGO LITERATURA OT KOITO E 4ERPIL SVEDENIA, SCHTOM NE PISA I ZA BABA VANGA ZNA4I NE IA PRIEMASCH NA SERIOZNO TAKA LI DA GO RAZBIRAM ,ZNAM KOI SA KOPTITE , ZNAM SASCHTO I 4E PREZ OPREDELEN PERIOD OT VREME KOV4EGAT NA ZAVETA NA MOISEI E BIL PRI TIAX, NIAKOI SMIATAT , 4E VSE OSCHTE E TAM ZNAM KAKVO E KOLONIA I KAKVO E METROPOLIA , ZNAM I KAKVO E RODSTVO, SPORED TEB KAKVO E RODSTVO NIE I RUSNACITE PRAZNUVAME BRATIATA KIRIL I METODI, TOVA PRAVI LI NI RODSTVENI S TIAX, PARVIAT IM PATRIARX NA KIEVSKA RUSIA E BALGARIN NALI, POSLEDNITE OCELELI OT POSLEDNATA VIZANTISKA DINASTIA NAMIRAT UBEJISCHTE V RUSIA , ZNAMETO NA RUSIA DVUGLAVIA OREL E VSASCHNOST ZNAMETO NA DREVNA VIZANTIA, TE RUSKITE IMPERATORI SA NARI4ALI MOSKVA TRETIAT RIM, KAZVAT , 4E CELTA NA IMPERATOR NIKOLAI OSVOBODITELIA NA BALGARIA VSASCHNOSAT E BIL ISTAMBUL, TOVA PRAVI LI VIZANTIA I RUSIA RODSTVENI, ILI SPORED SAMO KRAVTA FIZIOLOGI4NIAT TIP , RE4TA I DALGOTO SAJITELSTVO PRAVIAT RODSTVOTO

   Изтриване
 7. PAVKA AKO MI POZVOLISCH DA TE NARI4AM taka, ako li ne GOSPODIN SERAFIMOV kakvo bi kazal za slednoto rasajdenie AMON RA varxoven BOG na drevnite egiptiani BOGAT SLANCE TANG RA NAZVANIE NA BALGARITE NA SLANCETO, i drugo rasajdenie spored xronikite na MANETON predi parvite faraoni ot oficialnata egiptologia vlastvali XOR carete ili v prevod spodvijnicite na bogat XOR BALGARSKOTO NAZVANIE NA GRUPA BALGARI X O R A }}}}}} PROSTO RASAJDAVAM}}}}}}}

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ра и Амон са два напълно различни бога. Ра е слънцето, а значението на Амон е - тайният, скрития. Никой не знае как се появява този култ в Египет, но пък жреците на Амон са създали държава в държавата и са се опитали да сложат своето божество начело на египетския пантеон. Това не се харесва на народа и тогава жреците са принудени да слеят двата култа.

   Думата хора не е българска, а гръцка. Българската дума е люде, хора означава първоначално област, страна, като в последствие придобива значение -народ, люде.

   Изтриване
  2. Чел си някакви спекулации. Няма Танг-ра, т-ангра, Тан-гра Тангр-а или нещо подобно при българите.
   Няма!

   Изтриване
  3. AMON VARXOVEN BOG NA GOREN EGIPET I PO TO4NO NA STOLICATA MU TIVA, VARXOVEN TIVANSKI BOG, RA VARXOVEN BOG NA DOLEN EGIPET SAS STOLICA MEMFIS I IUNU V PREVOD XELIOPOL OT GRACKATA DUMA XELIOS SLANCE PREDI DA IMA EDINEN EGIPET IMA GOREN I DOLEN, SPORED PISANIATA NA MANETON TIVANSKATA 18 DINASTIA GI SLIVA V AMON RA I SE POLU4AVA TAINSTVEN NEVIDIM BEZGRANI4EN SAZDATEL NA JIVOTA KAM ANONOMNIA KOLEGA , PO4ITALI SA SLANCETO BALGARITE NALI, VSE NIAKAK SA GO NARI4ALI NALI, AKO SI 4EL NESCHTO PRAVILNO KAJI KAK SA GO NARI4ALI V PRAVILNITE PUISANIA I KOI GI E NAPISAL I KOGA

   Изтриване
  4. Амон Ра е нещо като черното слънце при хитлеристите.
   Последния Блъгарин.

   Изтриване
  5. Трудно се чете какво си написал (към анонимен с ГЛАВНИ BUKVI на латиница.). Не виждам никакъв смисъл в написаното от теб. Слънцето са го почитали всички народи и вс е още го почитат. Важното е друго - както вече ти писа по-горе:
   Няма Танг-ра, т-ангра, Тан-гра Тангр-а или нещо подобно при българите.
   Няма!
   Ако ти си намерил - покажи.

   Изтриване
  6. TOVA KOETO SAM NAPISAL AZ ZA BOG TANGRA E GRESCHNO SPORED TEB NALI, TAKA PISA , 4E SAM 4EL NIAKAKVI SPEKULACII, AZ TE POPITAX SCHTOM TI SI 4EL ILI ZNAESCH , 4E NIAMA , DA MI KAJESCH OTKADE GO ZNAESCH KOI GO E NAPISAL KOGA I KADE MOJE DA SE PRO4ETE, TI MI KAZVASCH POKAJI NO TI NE POKAZVASCH NISCHTO A SAMO KAZVASCH NIAMA, ZA AMON RA SAM NAPISAL OTKADE OTKOGA I OT KOGO E OBIAVEN ZA VARXOVEN BOG , MOGA DA TI KAJA IZTO4NIKA , AKO TE INTERESUVA,
   JREC NA IME MANETON JIVIAL PRIBLIZITELNO MEJDU 347 I 285 GODINA PREDI NOVATA ERA, KAM POSLEDNIAT BALGARIN 4ERNOTO SLANCE E TAINA LOJA ILI VATRESCHEN KRAG OT POSVETENI OFICERI OT SS, SPORED NEOFICIALNI SVEDENIA LETIASCHTITE MASCHINI NA TRETIAT RAIX SA TIAXNO DELO, NOSIAT SE SLUXOVE , 4E S KONTRUIRANA OT TEXNI U4ENI TAKAVA 4INIA SA DOSTIGNALI DO MARS, NO PORADI TOVA , 4E KORABAT E BIL PROTOTIP, TOEST NE DOSTATA4NO USAVARSCHESTVUVAN SA SE SE RAZBILI PRI KACANETO NA MARS, LI4NO SAM VIJDAL SNIMKA NA POSLEDNIAT MARSOXOD NA KOIATO E SSNIMANO NESCHTO UDIVITELNO PRILI4ASCHTO NA NEMSKA KASKA

   Изтриване
 8. Ще разберете кой и защо ни скарва с нашите роднини, .................Кои са нашите роднини?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако до този момент не си разбрал кои са нашите роднини, няма надежда някога да разбереш.

   Изтриване
 9. Имената Борис, Гостун, Кардам, Кормесий, Мостич, Корсис и др. биват сравнявани с иранските Baris, Bozmihr, Gasteis, Kartham, Mostios, Karsas и др.

  Иранските форми са много по - близки до прабългарските ! Други имена като Алцек са направо идентични с осетинските и се етимологизират прекрасно през остенски език. Прабългарските родомви имена - Дуло, Вокил, Угаин също се етимологизират с помощта на осетинския език.

  Всички прабългарски имена имат съответствия в сарматските имена от Боспорското царство.
  Населението на Боспорското царство не е тракийско, а сарматско !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И какво пречи Перси и Осетинци да са взели имената от нашите прадеди. Цивилизацията създала първото злато е тук, не в Персия или Осетия. Освен това персиицте са известни в копиране на чужда култура.
   Освен чисто етимологично сходство, можете ли да предоставите данни за сходство между българи и иранци на база песни, носии, обичай, днк анализ, владетелски титли?

   Изтриване
  2. Сарматите са причислени към семейството на гетите по сведения на Прокопий Цезарийски. Той е познавал хората, за които е писал, понеже е придружавал генерал Велизарий по време на походите му.

   Изтриване
 10. "Смятам, че в дълбока древност едно от племената на мизите са се самонаричали бльгари, блъгари."

  Според вас има ли някаква индикация че клон на това племе се е заселило в Азия, а след това се е върнало в родното си място на балканите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има не просто индикации, а дори исторически извори за няколко мизийски миграции в посока Азия -Европа и Европа-Азия.

   Историческите извори са подкрепени от паралели в топонимите и хидронимите.

   1. Името на мизийската река Панисос отговаря на името на течащата в Тесалия Пеней, край която са живели мизи според Херодот.

   2. Мизийският топоним Хипиос съотвества на името на Хупанис течаща в на север от Кавказ.

   3. Името на мизийския Олимп - Мала Азия е напълно идентично на европейския Олимп.

   Изтриване
  2. траките са имали култ не към слунцето а към астрологията това става видно след като с а почитали бог РА - слънце а пра българите които са си траки танг - ра в превод танг(космос) - ра(слънце) което значи космическо слънце или центъра на млечния път.Като астролози траките се явяват на раждането на христос къдто му поднасят дарове защото ни сме христяни още преди рагдането на христос

   Изтриване
  3. Интересно ми е къде намерихте тази дума танг-космос?

   Христос означава помазаник, от кого сме помазани ние?

   Изтриване
 11. Прочетох до първите три и разбрах, че г-н Серафимов се опитва да замени една лъжа с друга. За трите имате огромна яма в познанията от съвременните достижения за разбирането на историята. Няма разговор между гъркът Кинам и княз Омургаг, поради простата причина, както сам казвате, тогава не е имало гърци а ромеи, и няма титла княз а е канасюбиги. Излишно е да чета цялата публикация, явно все в този стил ще да се движи по надолу.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Канасубиги е титла написана на гръцки, в гръцки няма буква Ъ. А и оригиналния вариант на "княз" на старобългарски е "къназь, кънаsь", което точно същото като KANAS. Канас субиги е гръцкоезично предаване на "къназь от богь". Но бива съкращавано като кназь,кнез,подобно цьесар като цар.

   Изтриване