16.09.2014 г.

ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРСКИТЕ ДУМИ ЗА РОДНИНИ


Много чужденци са смаяни от нас българите. Както на запад, така и на изток не се знае почти нищо за заслугите на дедите ни в оформянето на европейската култура. Когато дойдат у нас, представителите на други народи сякаш виждат някакво чудо. Те са очаквали да се срещнат с незначителни и незабелижими хора, но пред очите им се появават мъже и жени със забележителен характер и традиции.

Познавам американци, немци, испанци, холандци, белгийци и др. които като дойдат в България и после не им се иска да си тръгнат. Доста съм се чудил на това поведение в началото. Все пак въпреки красотите на страната ни и добротата на народа ни, ние не можем да предложим удобствата, на които западняците са свикнали. Те обаче са готови да загърбят лукса само и само да могат по-дълго време да се докоснат до душата на българина.

Родените в далечни земи намират в нас нещо уникално. Въпреки бедността си повечето от нас не само са запазили човечността си, но дори показват и благородно държание. Ние сме хора, които са готови да поделят и последният си залък с непознат човек. Ние даваме от сърце и с дарът си даваме и част от своята светлата душа. Ние се грижим за своите стари хора жертвайки почивката и нервите си. Ние почитаме своите мъртви с такава признателност, която е непозната на другите.

Опознавайки ни, чужденците започват да изпитват възхищение към нас. Те виждат нещо, което народите им отдавна са загубили. Никога няма да забравя възклицанието на един американец – Who are you Bulgarians, are you from this world- Кои сте вие българите, от този свят ли сте?

Когато започнах да разказвам за историята ни, за добрите дела на дедите ни и за неблагодарността на другите, американецът се разплака. Човекът сложи ръка на рамото ми и рече – Толкова много несправедливост е извършена спрямо вас, толкова много лъжи са написани, откраднали са историята ви, а вие намирате сили да простите и да останете добри!

Това, което другите смятат за подвиг е нещо нормално за нас. Ние може да сме позабравили миналото си поради посетите от лоши хора заблуди, но не сме изгубили духа си. Следвайки своите стари традиции ние се протиповопоставяме на бурите на времето и успяваме да оцелеем.

Една интересна традиция е употребата на имената ни за роднини. Повечето от нас дори и не предполагат колко древни са думите майка, тате, дядо, баба, свекър, свекърва...
Те са едно ехо от отдавна отминали времена, времена, през които дедите ни са били господарите на света и носители на светлината.

Майка има диалeктен вариант ма (БЕР, Том III, 1986, с.593).Този вариант  не се среща сред изконните думи на афганистанци, талишци и иранци, но за сметка на това е регистриран на тракийски надписи от преди около 2700 години. MA е едно от имената на богинята-майка при фригите, чиято древна родина са Балканите.

Отново на фригийски надписи срещаме думата МАТЕРАН-майчин, на майката. МАТЕРАН  е записана предо около 2700 години, но е почти идентична на стблг. МАТЕРЬНЪ- майчин, на майката.

                http://www.maravot.com/Phrygian/monument.W-01.jpg

Майката е хранилница, без нея новороденото няма как да оцелее и израстне. Дедите ни са осъзнавали това добре и поради тази причина са ползвали и името ДА за майката.
Думата ДА е просто стар вариант на дойка, а обяснение можем да получим от стблг. доити-кърмя, давам мляко. Сродна е и съвременната диалектна дума дада-по-голяма сестра, бавачка на деца. Езиковедите смятат, че вторичното значение на думата е възникнало поради това, че по-големите сестри бавят, хранят по-малките братя и сестри (БЕР, А-З, 2007, с.313).

Една слабо позната българска дума за майка е нана/нена. С нея за жалост се правят много спекулации. Понеже нана означава майка на санскрит и авестийски, някои хора са склонни да я обяват за иранска по произход, като разбира се пропускат, че нана присъства също в сръбски, кашубски и хърватски, вариант намираме и в гр. νάνναмайка, албан. nenë- майка. Сродна е и хетската дума ninda-хляб, храна. Нана означава тази, която храни, етимологията е скрита в българската дума нянка/ненка-женска гръд. Тук е мястото да се споменат тракийските лични имена Νανω/Нано, Νεινισος/ Нейнис. В ново време те са познати сред нас българите като Нанко и Ненко.

Бабата също е известна с това, че храни и гледа децата. Стблг. баба има и значението кърмачка (БЕР, А-З, 2007, с.23). Това, което езиковедите са пропуснали да отбележат е факта, че думата баба е сродна на арийската papu-гледач, гледачка, грижовница. Пропусната е и важната подробност, че съществува тракийска дума баба. Тя се среща в крепостното име Βαβα /Баба и в названието на одриския град Βαβουλη/Бабуле. Съществува също тракийско лично име Βαβα /Баба споменато от Прокопий, а и в епиграфски паметници от VIII век преди Христа.Някои автори смятат, че думата кака се среща освен при нас българите, също и при някои ирански народи…Това не отговаря на истината. Значението на кака е по-голяма, по-висока, по-възрастна, а паралел намираме в тракйската дума каука-височина, също и в латв. kaukas-възвишение. Сродни са хетската кука-дядо, полската диал. кок-дядо.
Димитър Дечев съобщава за тракийско име Κακους/Какус, което е регистрирано на надпис от село Овощник, Казанлъшко – с. 222.

В етимологическите речници се посочват доста паралели на българската дума леля. Някои от тях са сръбската лела, украинската лелика, кюрдската лалу-вуйчо, а и албанската лала-леля.(БЕР, Том III, 1986, с.357). Общо взето най-близките по значение думи са от земите, които са обитавани от нашите деди траките. За това не е никак учудващо, че намираме тракийското име Λαλας/Лалас, което не е нищо друго освен по-стария вариант на българското Лалко.

Освен леля, при нас се употребява и думата тета, тетка. Тя е сродна на литовската –tetá-тета, тетка. За нея Хялмар Фриск смята, че е сродна на името на Тетида – майката на Ахил Пелеев (H.Frisk, Griechisches Etymologisches Wӧrtebuch, Heidelberg, 1960, z. 668). Фриск посочва, че става дума за предгръцко, пеласгийско име.
Това е напълно логично като се има предвид, че Артър Еванс и Алберт Йорис Ван Виндекенс отдавна доказаха пеласгийския произход на антропонима Ахил. Ахил от друга страна е посочен като водач на хора, които в по-късни времена са наречени българи.
За думата зълва са дадени доста подробности в етимологическия речник. Посочени са диалектните разновидности золва, злъва, зъва, а също така сръбската и хърватска заова, украинската зовиця, белоруската завíця и др. Приятна изненада е споменаването на тракийската γελαβος-зълва (БЕР, А-З, 2007, с.666).

Калина е една интересна българска дума за роднина от женски пол. Калина е всъщност по-малка зълва, която снахата е заварила в дома. Eзиковедите посочват, че името произлиза от названието на растението калина, тъй като различните по възраст зълви се наричат с имената на плодовете на храсти и дървета – малина, дунка, црешня (БЕР, Том II, 1979, с. 169). 

Живко Войников посочва приликата с келтското /ирландско/ caile момиче, тох./б/ kl-ye, klaina жена, а също таджикската, ягнобска kelin невяста, булка и др. Връзката калина-жена, тази, която ражда е логична.  Коренът кал, кел има значение – течение, потекло. Намираме го в думите челяд, чловекъ-човек, а също и в тракийски лични имена с наставка –келас, -килас.

Невеста е древна дума, във ведически санскрит тя е документирана под формата наводха, което пък е съкращение от нава-нова и водха-доведена. Значението на невеста е новодоведена, новодошла. Древният вариант на невеста е бил нева-веста, ново-вестаNovae e название на тракийско селище  на брега на река Дунав, а в тракийското лично име Ουεζινας/Везина, намираме корена вез-водя, довеждам – стблг. вести, везон.

Подобно на невеста, думата снаха също присъства във ведически санскрит. Там снаха е под формата снуса, като с е съюз съответстващ на българския с, със, а нуса е древно название за момиче, жена, обвързана жена. Според Владимир Георгиев нуса е тракийска дума за нимфа, т.е. младо момиче (Траките и Техният Език, 1977, с.101).

Както можем да очакваме етърва, ятърва е също с древни корени. Езиковедите смятат, че древният вариант е *yentry (йентръ) - (БЕР, А-З, 2007, с.514).  Спомената е санскр. ята- жена на мъжов брат, но е пропусната тракийската ιανατερα/янатера-етърва, ятърва.

Произходът на думите свекърва и свекър е скрит в далечното минало. Древните арийци, чиято родна земя са Балканите са ползвали думите свасура-свекър и свасри-свекърва. Близък до днешния вариант намираме и в тракийската ономастика. Фригийските писмени паметници са били подложени на унижожение, но все пак значително количество са оцелели. Сред запазените думи е и (c)векро, която Ото Хаас сравнява със свекър, свекърва.

Да разгледаме и названията за роднини от мъжки пол. Баща е една уникална дума, според езиковедите нейният стар вариант е батия (БЕР, А-З, 2007, с.37). Значението е възрастен, по-голям, уважаван. Най-древният вариант се среща в тракийски лични имена като Βατος/Батос и Βαστας/Бастас.

Може да звучи странно, но бате, батко, бато е със същото значение както и бащаНека не забравяме, че значението е възрастен, по-голям, уважаван, т.е. точно това, което е по-големия брат. Бато дава обяснение и за името на Бат Баян –по-големия брат на княз Аспарух.

Друга дума за родител, баща е тате, имаща разновидности татко, тато, тейко. Те се употребяват и като лични имена при нас българите. Могат да се споменат Тато, Тате, Тейо, Тейко. В тракийската ономастика срещаме Tato, Τατας, Τατος,Τατεις – (Detschev, z. 494).

Днес думата отец се употребява за духовно лице, но в миналото тя е била една от думите за баща. Най-древната и форма според Ст.Младенов е била ать-къ. Коренът ать намираме в тракийските лични имена Атес, Атис, а дори и в това на Атила. То не е нито германско, нито тюркско, а палеобалканско. Използвано е както от траки, така и от скити, една друга разновидност е Атий-име на скитски цар живял през IV век преди Христа.

                                    http://www.maravot.com/Midas.tombA.jpg

В българският език дядо има и вариант дедо. Езиковедите смятат и двете разновидности за бълболни думи. Добавено е и това, че съществуват лични имена като Дедослав, Дедил, Дядко, Дедика- (БЕР, А-З, 2007, с.471-472).Това е така, но са пропуснати важни подробности. Първата е, че съществуват тракийски лични имена Δειδας, Δειδις/Дедас, Δαδας, Дада. Другата важна подробност е тази, че разновидността дедо-дядо се среща и при тракийските имена Δειδας- Δαδας. Тази вариация се дължи на една от най-отличителните черти на българския език, а именно екането и якането. Както се вижда, тя е отличителна черта и на езика на Орфей. Преди повече от 30 години Владимир Георгиев спомена това - (Въпроси на българската етимология, стр.115).

По-старият вариант на думата брат е братръ, още по-древна разновидност намираме в мизийските надписи под формата братер. Приликата между старобългарската и мизийска дума не е случайна. Все пак цели хилядa години различни автори правят отъждествяване на българи с мизи и на България с Мизия: “…европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия…” (превод на Александър Милев)Братовчед е двусъставна дума, първата частица е брат, а втората чед е съкратена форма на чедо-дете, син, т.е братовчед означава братово чедо, братов син. Видяхме, че брат има тракийски корени, нека разгледаме и чедо. На старобългарски формата е чендо, а тя от своя страна отговаря точно на тракийската кендо-чедо. Владимир Георгиев също смята, че чедо е сродна на тракийската дума, която обаче той вижда като kentha (Траките и Техния Език, 1977, с. 101). Чедо идва от древен корен кен, който има значение настана, започна (БЕР, Том IV, 2012, с.575 ).

Не е трудно да се предположи, че вуйчо е древна дума. Тя се среща в разновидностите вуйко, уйко, уйку, уйо. Езиковедите посочват словашките ujec, ujko, полската wuj, сръбската и хърватска уjац-вуйчо. Представени са също латинската avunculus – вуйчо и старопруската avis– вуйчо... (БЕР, Том I, 2007, с.198-199). Пропусната е тракийската дума ойку, която срещаме в Οικουι-ζερης. (Д.Дечев, с. 339). Ойку е почти идентична на диал. уйку срещаща се в наречията на север от Пловдив.

Поради това, че девер се среща в санскрит под формата девара, някои автори са склонни да определят думата като индийска. Със сигурност това не е така, девер присъства в речниците на много други народи. Има я при сърби и хървати – дjевер, слов. dever, лит. dieveris, чех. deveř, стпол. dziewerz... Девер се среща и при южните ни съседи под формата δαήρ, като по-стария вариант е ли δαιFήρ (БЕР, Том I, 2007, с.331).

Понеже деверът заема особено място в сватбената церемония, то названието може да се изведе от глагола дявам, девам-поставям (на важно място). В тракийската ономастика той се среща под вариация дава-дева.

Както се уверяваме българските думи за роднини са изключително древни. Те не са наследени от чужд народ, а са възникнали тук на Балканите. Тате, майка, дядо, баба, а и още много други са били употребявани от Залмоксис и Орфей, от цар Ситалк, а и борецът за свобода Спартак. Древен вариант на българската реч е звучал край стените на Троя, сред бойните редици на Александър Велики и на север от Дунава – из долините на Карпатите, че и в Черноморските степи.

Ние сме един от малкото народи, които са успели да се задържат в родната си земя в продължение на хиляди години. Това е признак на желязна воля и необикновена сила на духа. Слабите побягват и изчезват, но не и дедите ни. Те не са се оставили да бъдат сломени. Дори да са били временно прогонени от своя роден край, след време те са се завръщали и са хвърляли своите подтисници в ямата. Не случайно Юстиниан Велики казва за траките, че свръхестественото мъжеството и храбростта са присъщи само на тях, понеже ги имат по рождение.

Тези качества ги има и съвременния българин, макар и в латентно състояние. Това по принцип е без значение защото заспалия може да се събуди и да си припомни на какво е способен. Колкото и черно да е небето над главите ни, броят на будителите расте, а с него и броя на пробудените. Като верижна реакция количеството на преродените ще продължава да расте, докато достигне критичната си маса и помете мръсотията, която е покрила държавата ни. Вярвайте в себе си, уповавайте се на близките си и нека взаимната любов ни свързва!58 коментара:

 1. Pavle...Bravo...!!!

  A sega da te pomolja...:

  "Tat(o-i i t.n) + Aria = Tataria ...???

  Kato Tatko-vina,...Ote4estvo...Oi4izna pri poljatzi i Litva ...Tadeusz Kostuszko...i t.n...

  Bi li prou4il tazi duma "Tat-Aria"...i vrazkata i s "Bulg-Aria" i sa6to s "Hun(g)-Aria"...a 6to ne i s "B-Av(AR)-Aria"...Molja te...!!!

  Zvu4i 4isto i prosto ... kato "Rodina", ...ta da razbereme i tezi "Tatari"... kakvi sa nai-setne ...Obitateli na "Velika Tataria" ...ne sa li prosto sborno ime na Volzskite Bulgari...

  A za6to se razbira samo na Bulgarski...ti miskja moje6 da otgovori6 nai-dobre...!

  Pozdravi,

  Bulgarin ot Sofia, ...sega v USA...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Окончанието -ария в Татария няма нищо общо с Ария, а и името е Тартария, не Татария.

   http://www.jpmaps.co.uk/mapimages/originals/33445.jpg

   Изтриване
  2. Името Тартария идва от Тартар - в гръцката? митология - ада.
   Но дали думата е гръцка, не знам :)

   Изтриване
  3. τα ταρταρα (ударението пада на първото а в думата), [от древен гръцки ταρταρα, или множественото число на του ταρταρον], означава Адис, или адът.
   И ако може една забележка, господин Серафимов.В гръцкия език буквеното съчетание ει, се чете като и, така че Νεινισος, не се чете Нейнис, а Нинис.

   Изтриване
 2. "Една слабо позната българска дума за майка е нана/нена"
  г-н Серафимов аз бих направил паралел и с турската дума за майка - анне/аннене. Което показва, че в основата си турците са предимно българи.

  "Днес думата отец се употребява за духовно лице, но в миналото тя е била една от думите за баща. Най-древната и форма според Ст.Младенов е била ать-къ"
  г-н Серафимов, думата за татко в баския език е айтак :) а за майка - амарен/амак, тетка е тее, зълва е залва. Всичко това е непрофесионално, направено с google translate. Но как бихте го коментирали :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Несъмнено във вените на турците тече значително количество българска кръв. В Турция има руси и рижи хора, те няма как да са потомци на някакъв тюрко-алтайски народ.

   Доколкото ми е известно баската дума за баща е айта. Тя е близка до ать-къ по простата причина, че преди повече от 2000 години сред баските се заселват келти, които пък преди това са повлияни от трако-кимерийци.

   Галската дума за баща е атер, такава е и ирландската.

   Баската дума за майка е ама, тя е идентична на тракийската ама, ма, която намираме в името на Аматок.

   Не познавам баска дума тее за тетка, зная само за изеко-тетка, леля.

   Не зная как е баската дума за зълва.

   В келто-иберийската ономасктика има интересни думи от балкански произход -

   - кентис отговаря на трак. кенто-чедо
   - бинтис отговаря на трак. бенд, венз - веза, връзвам
   - амби отговаря на траки. аби- двоен, на две страни...стблг. оба

   Пак повтарям - баските са народ, с който нямаме роднинска връзка, но посредством келтите в баския език са проникнали думи от палеобалкански произход.

   Изтриване
  2. г-н Серафимов, позволете ми да не се съглася с вас.
   Моля погледнете носиите на тези хора:
   http://goo.gl/qCA8lK
   http://goo.gl/1wKCuk
   http://goo.gl/TX15w0
   дори на последната има сходство в танца с нашите.

   Освен това не мога да разбера логиката ви - как някой би приел чужди думи за най-близкото, най-свидното - роднините?
   А в допълнение вие дадохте и доста топоними от иберийския полуостров с тракийски произход

   Изтриване
  3. Гн- Парасков, ние българите обичаме езика и културата си, но дори и ние сме заели чужди думи за роднини. Това са:

   - кум
   - кума
   - балдъза
   - калеко

   Щом ние сме заели думи, какво пречи и баските да са направили това?

   Изтриване
  4. Това не го съобразих :) в такъв случай сте прав :)

   Поздрави

   Изтриване
  5. Проблемът е в това, че от нас са скрити доста данни. Щяхме да знаем повече, ако историята не бе така силно политизирана.

   Поздрави!

   Изтриване
 3. Sled kato blogovete ti imat ''6 300 000'' ''pose6teniq'' (v kavi4ki, za6toto e nevqrno), ti kakvo tursi6 v piratskata strani4ka, spartuko? Sigurno se nadqva6, 4e 6te bude6 priznat ot znae6tite? Ne, nqma! 6te si ostane6 poslu6nik. Pi6i si prikazkite za deca, no ne se i nadqvay, 4e 6te stanat narodni.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам въпрос към анонимния г-н по-горе: Кои са "знаещите", кой ги определя като такива, и по какви критерии прави това??? Защото е ясно от какви принципи се ръководи г-н Серафимов, написано е черно на бяло, а и си личи от всеки написан ред. Но малко буди съмнение въпросът за това какви са вашите принципи, и не е ясно от какви принципи се ръководят тези, които характеризирате "знаещи" и кои са те?

   Изтриване
  2. Поднасям извиненията си, но ще отговоря аз. Тези хорица, които наричат себе си знаещи смятат, че някакъв бог говори чрез тях. Не се шегувам изобщо, ето думите им:
   Borislav Georguiev Borisov Боцмана беше пипнат от Божията ръка Павле, това не може да се проумее от малоумници. Това не става със знания, а с Божие разрешение . ..
   4 mins • Like

   https://www.facebook.com/groups/57322102409/10152486146267410/?notif_t=group_comment


   Eто вижте и нивото им на интелигентност и култура:

   Borislav Georguiev Borisov Като им го начукаш в задника със неоспорими факти Жорка, папагалите почват да се плюнчат - ама ти си груб бе, защо си толкова завислив и др. подобни педерастизми. Такива абдали и оглозгано щраусово крилце на да намерят в Родопите ще врякат, че щрауса произлиза от българско и древните наши прадеди са го отглеждали в промишлени количества.
   2 hrs • Edited • Like • 2

   https://www.facebook.com/groups/gavrite/685748231494330/?comment_id=688224031246750&notif_t=group_comment

   Borislav Georguiev Borisov В абв.бг форумите един aziristo ме запита веднъж същото и му отговорих много точно: "Идвате на майка си от п...та".
   Още ме споменава за точния отговор
   Абе ето такива работи питайте пиратите да ви дадат компетентни и полово осъзнати отговори сред ширещата се гейска сган.
   https://www.facebook.com/groups/122376701166845/720669481337561/?notif_t=group_comment


   Ужасяващо, нали?


   Изтриване
  3. Нямам думи... това тук надминава всяка фантазия. Сега разбирам защо сте си създал самостоятелен блог - от простотии човек се задушава в общото публично пространство.

   Изтриване
  4. Не мисля, че написнато от мен е фантазия, по-скоро е неудобна истина. Съдя за това по реакцията Ви :)

   Изтриване
  5. Прощавайте за недоразумението, г-н Серафимов! Коментарът ми : "Нямам думи... това тук надминава всяка фантазия. Сега разбирам защо сте си създал самостоятелен блог - от простотии човек се задушава в общото публично пространство." се отнасяше до изказванията на Borislav Georguiev Borisov и неговите поддържници, не за вашата статия! Моля за извинение че не се изразих достатъчно ясно, но счетох че е достатъчно просто да вмъкна коментара на подходящото място. Иначе отдавна съм оценила работата и усилията ви и съм от тези, които препоръчват вашите изследвания на много други хора. Интелигентните и истински образованите хора и хората с ценности са с вас, имате подкрепата и на българските учители! Поздрави от Атина!

   Изтриване
  6. Аз също поднасям извиненията си, стават недоразумения, трябваше да поискам повече разяснения от Ваша страна.
   Слава Богу, разбрахме се!
   Поздрави!

   Изтриване
 4. Има някои особености които са забравени. Мисля, че има разлика между леля и тетка. Лелята е сестра на бащата, а тетката е сестра на майката. Но у нас се употребяват като синоними.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, с течение на времето доста неща се забравят. Все пак нека се радваме на това, което сме запазили.

   Изтриване
  2. Да така е господин Анонимен; тетка,тета е сестра на майката и днес се използва също и снао или снахо/а както калемано е кума,чедо е Дете а уйко е вуйчо,уйна е вуйна ...

   Изтриване
 5. Благодаря за богатата на важни сведения статия.
  В момента чета български народни приказки, издание на "Български писател", 1982г. В глосаря в края на книгата е посочено: НАНА - по-голям брат, бате. Нека си припомним и нане Стоичко от "Нане Стоичковата върба" на Елин Пелин. С насилственото откъсване на народа от земята, което е било и откъсване от най-старите традиции и обичаи, постепенно са се загубили много думи, свързани със семейството и земеделието. В същия речник като дума за свекър е посочена думата "пехер", а за баща- "бобайко". Там ще намерите и "бендиса"- харесвам. Ето ти връзка с "Бендида", богиня и на семейството бидейки богиня на плодородието, която прави хората да се харесат и оженят.
  И ето ти приятна изненада- такава, която е точно за нас, които като четем "Истинската българска история", знаем и истината за траките- българи: В тома има приказка, която се казва "ДЯДО ТРАК И ЗМЕЯТ" . В нея дядо ТРАК надхитрява змея и приказката завършва : "Отървал се дядо Трак и днес може да е жув вещи". Жив е дядо Трак, а и внуците му са живи и пак ще победят змея.

  Вариант * на приказката "ДЯДО ТРАК И ЗМЕЯТ"ще намерите в Интернет:

  http://prikazki.com/%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8F%D1%82/

  *Вече не избягвам "чуждиците", защото това са думи, тръгнали от българския език, които след като са обогатили чуждите езици или проста са ги създали, са се върнали обратно в родината; "вариант" идва от нашия корен "върт" (въртя) /"vartate" на санскрит заради родството български-санскрит/ , а не от латинския глагол "variare", защото латинският език се появява хилядолетия след българския и санскрит.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също мисля, че бендисвам-харесвам има връзка с името на Бендида-богинята на брака. Верно е също, че с откъсването на народа от земята сме загубили много...сигурен съм обаче, че ще си го върнем.

   Изтриване
  2. Баба ми наричаше най-големия си бат с думата "НИН" - "нин Марин"...

   Изтриване
  3. За коя област от България става дума ?

   Изтриване
 6. В една стара книга се казва : В началото бе словото . Погледни това - http://www.astrohoroscope.info/balgarite.htm

  Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста несериозно писание е това, някои твърдения граничат с глупост.

   1.Аналитизмът, т.е. липсата на падежи не може да се разглежда като разграничителен белег между езици.

   2. Старобългарският език е бил синтетитен, т.е. с падежи. Те прочее още не са изчезнали напълно.

   3. Тракийският език е също падежен, а и как иначе щом е по-древна форма на старобългарския.

   4. Микенската култура не е гръцка и не е на 3000, а на поне 3500 години.

   5. Румънците не се романизират с идването на римските легиони. Около 300 години по-късно Приск Панийски споделя, че на север от Дунава никой не говори латински. Това е така защото по времето на Аврелиан римските колонисти са изгонени от Дакия.


   Намеренията на г-н Желязков може да са добри, но би било по-добре, ако проверява това, което пише.

   Изтриване
 7. http://www.bbc.com/news/world-europe-17202996

  Bulgaria, situated in the eastern Balkans, has been undergoing a slow and painful transition to a market economy since the end of Communist rule.

  A predominantly Slavic-speaking, Orthodox Christian country, Bulgaria was the birthplace of the Cyrillic alphabet, which was created there towards the end of the 9th century AD.

  It was long influenced by Byzantine culture then was part of the Ottoman Empire for 500 years before gaining its independence in the 19th century.

  After World War II it became a satellite of the Soviet Union, but is now a member country of the EU and NATO.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На тоя идиотски език можеш да напсуваш английската кралица, а тук пиши на български!

   Изтриване
 8. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС18 септември 2014 г., 11:31

  Павка, думата..;;БАБА ИДВА ОТ ТУРСКИЯ ЕЗИК = ЗНАЧИ БАЩА. А САМАТА ДУМА = БАЩА---СЪШО Е ТУРСКА.

  ТРАКИТЕ СА ГОВОРЕЛИ НА ТУРСКИ....ЗАТОВА ДУМАТА ''БАБА'' Е НАМЕРЕНА ВЪВ ФРИГИА.

  ТЕЗИ КАМЪНИ С БАБА...Я МИ КАЖИ--КЪДЕ СА НАМЕРЕНИ --В ---АНА ВАТАН ТУРКИИЕ.
  БАБА НА ГРЪЦКИ Е ''ГИАГИА'' - ЗНАЕШ ЛИ КАКВО ОЗНАЧАВА НА МОЯ ЕЗИК ???--- ''СТАРАТА ЗЕМЯ'' БУКВАЛНО ЩЕ РЕЧЕ - ГЕИА ГЕИА -ДВА ПЪТИ СЛЯТО.


  ВЕЛИК, СТРАШНО ВЕЛИК Е ГРЪЦКИЯ ЕЗИК !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не знам дали е велик гръцкия език, но ти си научил българския добре :)

   Изтриване
  2. Коментарът ми е към г-н Павлос Георгиадис: Г-н Георгиадис, като казвате истини, казвайте ги поне целите. Не мислите ли, че други са причините гръцката и турската дума за баща да съвпадат? Например, гледайки гръцки картини, представящи сцени от турското робство на гръцки художници или снимки от началото на 20-ти век на гърци в Гърция около коледната елха, насядали по турски на земята, прожектирани на обществено място, съм виждала деца и мъже с червени фесове на главата. Можете ли да дадете обяснение като представител на този етнос, защото много недоумения породиха в мен тези факти?

   Изтриване
  3. 'Babbo' e баща на диалекта в Тоскана a 'Barba' е чичо на диалекта в Лигурия. От това излиза, че италианците са турци!

   Изтриване
  4. Турците вземат охотно думи от други народи, това е известно на езиковедите.

   Изтриване
  5. Γεωργιάδισ какво е на гръцки— ΜΠΑΜΠΑ . Не е ли същото като турското баба

   Изтриване
 9. Съмнявам се "баба" да е турска, по-скоро е арабска и няма значението, което има в българския, нито се изговаря както в българския. Бабувам сме го ползвали за израждам...докато "баба" май значи "баща" на арабски и ударението е другаде.
  На нидерландски "хуен дах" значи "добър ден", но я го кажи за поздрав на някого в България, пък да видим какво ще последва.
  Има една интересна дума в сливенско "очинайка". Чувал ли сте я? Това е дума за "стринка" или "чинка" - трите думи се използват в нашия край, но в различни градове и села се използва различна дума. Интересното е, че думите за един същи роднина са различни, в зависимост от коя част на рода се използват - това е направо уникално в нашия език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, турската дума "баба" значи баща.

   А ето една статия от днес "Откриха неизвестен клон в генеаложкото дърво на европейците":
   http://www.vesti.bg/tehnologii/nauka-i-tehnika/novo-otkritie-v-genetichnata-istoriia-na-evropejcite-6022676

   Изтриване
 10. Ммм даа,
  Думички , думички,много си ги обичам.
  Майка ми е Ненка на 89 г. е. Казва и днес , защото е още жива, на майка си, нанка.Още си казва на гърдите , нянки. Още звучат в ушите ми Калинка Тинка , и Ябълка Витора .И какво му е рядко срещаното на тези думички Само че ги употребяваше за племеничките.си. .Аааа , последната дума каква е? Племе? Племенници? Те вече са от племето, не точно от рода? Племената правят народ? Народите правят държава? Бащата и майката не са роднини. Щом не са роднини, може да говорят близки езици а може и да не говорят един език.Така се създава роднинския, родния , език от бащата и майката .Те се разбират в племето. Различните племена говорят все по различен език но все още се разбират.Народените от различните племена са народ и все още се разбират. Но за да създадат държава се налага езика да се развие , едни думички да се забравят, а други да се възприемат .А , защо да се забравят ?Не може ли в речниците да има и няколко думички с едно значение . Богатство на езика , а не осакатяване, окастряне? Защото , ако окастриш клоните на едно дърво , дървото ще изсъхне. Та за да има държава , май е задължително да се говори един език , а? Ммм даа , така хер , хероя на южното племе е станал героя на северното племе? Поздрави на Георгадис :) Та грък ли беше? Така Я -то е станало Е от изток на запад-мляко ,млеко.Ойко - тракийска дума казваш, та аз и до днес казвам на вуйчо си уко .Та някои казват че траките изчезнали , пък аз знам техния език? .На леля си -казвам лала,пък не зная да съм албанка .Сетих се за Спарта.Та това спартанците, спартанската школа за възпитанието на децата била гръцка казват , а древните казват че гърците не били войници , а всички се възхищават на сияйността, храбростта на траките ? Гръцката култура , люлка на Европейската култура? . Та имаме един жив език на един жив народ.Та какво каза Серафимов? Половин хилядолетие латини , 200-тина години " византийци" , 500 години турци .Книгите горят ,камъните трошат, иконите вцърквите варосват , хора, богове, прекръстват , знания крадат .,героите, боговете ни крадат,разпъват на кръст , горят телата в чудовищните си медни коне , Що за търпение, що за Памет тракийска , българска! Тяло гори,мозък гори, Памет не гори! Спартак е убит , но какво са половин хилядолетие , 200 години, 500 години , - времето, за него -та той е извън времето.Духа му ,Паметта му е жива . Някой беше казал че културата на един народ се мери с отношението му към тленната смърт. Дух и Памет не умират и не горят , трака е извън времето - думичките им хилядолетни ,днес са живи.
  Такива хора е слабо да се нарекат уникални , те, простичко казано , са вечни.


  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Харизмата е Божие дело,не човешко.....та затова!Тя не е подвластна ни на пари,ни на власт извън Божията....та затова!Харизмата не е езици и граници,тя е извън времева!

   Изтриване
  2. Браво,Серафимов. Браво Рорик. Г ордея се с вас.

   Изтриване
 11. Опс. Още една думичка.
  Майка ми казва на по малкия брат на мъжа си - брайно.
  .Така е, точно казано , Анонимен19 септември 2014 г., 16:54, обаянието на една личност се дължи на отношението му към хората. .
  Еднакво да се отнася и към Слугата и към Царя.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 12. Отговори
  1. Който е правил сравнението между хинди и български не познава добре и двата езика.

   1. В хинди няма звук Щ.

   2. На хинди баба е нани, дади.

   3. Не ми е известно да съществува в хинди дума хуб- приятелство. Нашата дума хубав отговаря на санскр. шуба-хубав.

   4. Бекяр, калеко, кум, кума и т.н. не са български думи.

   Изтриване
 13. Съвсем скоро научих за Спароток и съм много благодарен на човека, който ми го даде! Подозирал съм винаги .че има нещо гнило в " историческата истина",набивана ни в главите по всякакъв начин и по всякакви канали. Тук си връщам историческото равновесие! Благодаря Ви!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за доверието! Ще съм Ви благодарен и ако проверявате данните представени от мен. Когато човек сам открие истината, тогава одовлетворението е най-голямо.

   Изтриване
 14. Земята ни е хубава!
  Тя е земен рай!
  Не бих отишъл другаде,
  във чужд, далечен край!

  Народецът тук беден е,
  измъчен до безкрай.
  Но на дедите верен е
  защото те са НАЙ!

  Най-силните, най-верните,
  тук всеки е герой!
  В земята да останеш ти
  е трудно мили мой!

  С кръв и кости тя пропита е,
  на страстните бойци!
  На траки, беси, скитите,
  на смелите предци!

  ОтговорИзтриване
 15. Γεωργιάδη, какво е на вашият език МПАМПА същото като баба на турски ли!?


  Най великият език е Българският —300 000 000 души

  ОтговорИзтриване
 16. Благодарности за интересната публикация!Tези древни наименования на роднини ги има и в банатският език.Макар и да са се заселили в областта Банат след Чипровското въстание,те са запазили българските традиции,и "Банатският български език съхранява много старинни форми на езика, говорен в България".Намерих тези прилики:леля-"леле,тетка",татко-"тейко",дядо-"деду",баща-"отац"-сигурно има и други,но това е по спомени(за тракийското
  "кика"-коса вече писах преди.)Може би има и други съхранени древни думи,защото макар и под влияние на чужда култура през годините,банатските българи са били изключително затворена общност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В диалекта на банатските българи със сигурност са се съхранили много древни думи. Колкото по-изолирана е една общност, толкова по-консервативна е тя.

   Поздрави!

   Изтриване
 17. Здравей Павле, поздравления за добрата публикация ма лингжистична тема !!! Показваш отново високо ниво ! Разбирам, че българските традиционни имена за роднини и родови връзки идват от нашите тракийски предци и носят много древен произход далеч назад във времето - към 2700 години. Успял си да направиш пълен езиоведски разбор - намерил си връзки с личните имена, с наименования от съседни народи, тракийска ономастика и диалектология. Всички тези аргументи доказват за пореден път етническият произход на Българите - ние сме Палеобалканска цивилизация, най - старата в Европа. Благодаря още веднъж !!!

  ОтговорИзтриване
 18. Свекър на норвежки звучи свиикър.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е важно как звучи, а дали има смисъл на норвежки. Прочее, ако не се лъжа норвежката дума за свекър е svigervar.

   Изтриване
 19. Относно думата "кака", искам да споделя тази статия, в която ми прави впечатление обръщението "kaki": https://parsikhabar.net/news/old-relatives-from-mumbai-pay-tribute-to-jer-bulsara/14692/ В нея се говори за майката на Фреди Меркюри - Джер Булсара, която роднините наричат "Jer kaki". Както знаем, Фреди Меркюри е персиец от Индия (Indian Parsi). С това не твърдя, че сме с източен произход, а просто си мисля, че има връзки между езиците и народите, които тепърва ще забелязваме и изследваме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата кака е много интересна, нейното съотвествие в хетския език е кука-по-възрастен, по-стар човек. Интересното е, че намираме паралел и в полските диалекти където думата как означава дядо, т.е. по-стар.

   Изтриване