31.05.2015 г.

ПОРОЧНИТЕ МЕТОДИ НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА


На този свят никой не е безгрешен. Като започнем от обикновения човек и стигнем до хората с няколко титли. Никой не е застрахован от залитане в една, или друга посока. Това е напълно естествено и не би съществувал никакъв проблем, ако тези, които са направили неверни твърдения кажат, че не са прави. Всеки достоен човек би трябвало да е в състояние да преодолее егото си и да поднесе своите извинения. Такива неща се случват, но за жалост се случват твърде рядко.

Поради срам, страх, или други причини някои учени поддържат теории, които де факто не са доказани, но са приети. Излиза вярна максимата, че историята не е нищо друго освен съвкупност от лъжи, с които всеки се е съгласил. Тъжно е, че това е реалност и то реалност, която влияе нашето ежедневие. Навлязохме в ХХI век, но в мислите си определена група хора се намира още във времето на Инвизицията. Това е недопустимо, не може в ерата на светлината сянката на лъжите да доминира живота ни.

Не бива да се примиряваме, че общоприетото е верно, най-вече когато виждаме, че то е изградено от заблуди, които ощетяват нашата история. Редно е хората поддържали старите догми да поискат прошка от българския народ защото всеки интелигентен човек осъзнава, че господствалите дълго време в науката тези не са изградени по научен път. 

Няма нищо научно в методиката, по която бе определено, че старите българи са тюрки. Погледнете сами, убедете в несъстоятелността на тюркската теза:

1.Не съществува нито един древен извор, в който да е казано, че дедите ни са тюрки, но за сметка на това в продължение на 1100 години старите българи са отъждествявани с тракийския народ мизи, който обитава земи на север и на юг от Дунава.

2.Няма нито едно антропологично изследване определящо ни като тюркски народ, за сметка на това няколко изследвания показаха, че ние българите сме от същия антропологичен тип както народа наречен в древността с името траки, а по-късно българи.

3.Старобългарските имена Кроват, Аспарух, Тервел, Телериг, Сабин, Гостун, Винех, Крум и др. нямат обяснение на тюрски език, нито пък се употребяват от тюрките. За сметка на това голяма част от старобългарските имена се срещат в древни епиграфски паметници от Южните Балкани от времето на Бронзовата епоха.

4. Старобългарските руни се различават от орхоно-енисейските руни на тюрките, но пък имат над 40 успоредици с писменост използвана на Балканите по време на Бронзовата епоха.

5. В старобългарския език няма тюркски субстрат, двадесетината тюрски думи не са нищо повече от заемки, а заемки има също в латински, германски и гръцки. Освен това в българския език се наблюдават фонетични явления и диалектни особености, които са типични за тракийския език. Това е признато от световно известни лингвисти.

6. Тюрките не познават строежа с квадри, нито пък градят полуземлянки като дедите ни. Траките работят с квадри от дълбока древност, а и полуземлянката е типично жилище на тракийското селско население.

7. Тюрките не съхраняват житото си в ями както правят старите българи, но пък траките наречени по-късно българи ползват житни ями поне от най-дълбока древност.

8. Няма нито едно свидетелство на гръцки, или римски автор по отношение на това, че българите имат култ към Тангра. Теофилакт Охридски твърди, че дедите ни почитат слънцето, луната и звездите, т.е. няма свидетелство за монотеизъм. В именната ни система няма тюркски теоними, но тракийските са над двадесет.

9. Старите българи са конен народ, но в ездаческата ни терминология няма нито една тюрска дума. Седло, стреме, юзда, повод, оглавник, подкова, ездач, езда, грива не са от тюркски произход.

10. В българския фолклор няма тюркски елементи, но пък тракийските изобилстват и това кара етнолога Евгений Теодоров да каже, че ние българите имаме пълното право да се считаме за наследници на траките.

Де факто няма абсолютно никаква причина на старите българи да се гледа като на тюрки, но няколко поколения български студенти учеха, че дедите ни са тюрко- алтайци. Дори и понастоящем когато генетическите проучвания убедително доказаха, че ние нямаме нищо общо с тюрките, поддръжниците на заблудите все още не са поднесли извиненията си. Наука ли е това?


За жалост азиатският произход на старите българи не е единствената наложена заблуда. На нашите студенти по история и лингвистика се преподава, че езикът на микенците познат от документите с Линеар Б е древна форма на гръцки. Премълчани са планини от неудобни факти:

1. Хората "разшифровали" микенската писменост представят само 300 документа, а де факто съществуват около 4000, т.е. на читателя се представя само около 8% от словесното богатство на микенците.

2. От тези 8% около половината е съставена от лични имена и топоними. Нито един от микенските топоними Коринт, Закинт, Микена, Тилисос и т.н. няма обяснение на гръцки език. Джон Чадуик признава това най-откровено, но не посочва на чий език микенските топоними могат да се разтълкуват, а има доста данни за това.

Присъстващата в микенските местни имена наставка –инт е типична за тракийския език. През Късната Античност тя се развива в –енте, която пък е идентична на старобългарската –енте, срещаща се във воленте, жребенте, осленте. Този факт е останал неизвестен за широката публика. Защо ли?

3. От микенските лични имена около половината не са гръцки, това също се признава от учените твърдящи, че микенския език е гръцки. Те не са притеснени ни най-малко, че правят сериозни твърдения въз основа на около 4% от микенското словесно богатство. Фрапиращото е, че Чадук признава, че сред микенските имена отсъства напълно типичното за гърците оформяне на имена с наставки –идес, - адес.

За сметка на това в микенските документи се срещат имена типични за нас българите Арей, Бато, Ботийо, Бото, Бузо, Видул, Гета, Дако, Дайко, Дале, Данко, Даро, Дедил, Дуна, Дунийо, Дуто, Кайо, Косо, Котел, Коти, Куйо, Муко, Перко, Перкон, Пирин, Рая, Руман, Руси, Тато. 

В документите от Бронзовата епоха се среща и друга група имена, която е по-малка, но по-интересна и доста по-важна: Дуло, Вокил, Ерма, Ермесио,  Крум, Винайо, Кубир, Исевер, Кармесийо, Токей. Първите три - Дуло, Вокил и Ерми са названия на старобългарски родове. Останалите отговарят на имената на старобългарските владетели Крум, Винех, Кубер, Севар, Кормесий, Токт. Този факт също е останал неизвестен за нас.

4. От останалите 4% микенско словесно богатство доста думи или изобщо не са гръцки, или чрез манипулации са изкарани гръцки. Ето един пример, микенската дума за числото четири е кеторо (четоро), тя отговаря най-добре на стблг. четворъ в докато гръцките tessares, tettares, pissuresчетири са доста по различни. Тази важна подробност не стряска специалистите изобщо.

Чадуик тълкува микенската дума аkelо като angelos-ангел, пратеник, но това е напълно невъзможно. Думата angelos-ангел, пратеник е заемка в гръцкия, тя идва от персийската anakhara-пратеник, конник носещ послание. Хубаво, но персийската дума възниква около 700 години след споменаването на акело в микенските документи, просто няма как да е древна заемка, но това не е пречка за Джон Чадуик, или пък учените разпространили виждането му. Можем ли да наречем такива действия наука?

5. Микенските титли за благородници ванакатело и лавагета нямат обяснение на гръцки. Езиковеди като Фриск, Мюлер, Ван Виндекенс и др. считат ванакатело и лавагета за заемки в гръцкия език, но и това не притеснява Чадуик и хората решили да изкарат микенците гърци. Учените не са смутени от факта, че микенските титли се срещат в почти непроменена форма при траките – ванакт, лавагета, докато по това време -VIII век преди Христа няма гръцки владетел с такава титла. Няма притеснение и от факта, че най-ранното споменаване на титлата ванакатело-цар е за човек с тракийското име Одрис. За учените фактите нямат значение, важно е повтарянето на определени внушения, това обаче не е научен метод.

Кауно Одурувийо Ванакатело - кана на Одрис царя

6. Чадуик и неговите последователи премълчават и други изключително важни факти. Те просто няма как да не знаят за свидетелството на Страбон, че Пелопонес (там където е Микена) е получил името си от фригиеца Пелопс, който населил полуострова с хората си.

В работа на Софокъл също се казва, че Пелопс е варварин фригиец. Приемем ли, че микенците са де факто фригийски колонисти, става ясно защо фриги, а не гърци ползват през VIII век преди Христа микенските титли ванакт и лавагета.

7. Чадуик не се притеснява ни най-малко от факта, че не гърците, а траките издигат куполни гробници като микенците. Отново не гърците, а траките жертват кон при погребение на благородник. Пак не гърците, а траките носят панталони като микенците. Да не забравяме, че по време на Класическия период гърците считат панталоните за варварско облекло. Как може някой да счита облеклото на дедите си за варварско?

8. Чадуик анализира Линеар А и Линеар Б, би трябвало да е изследвал и още доста писмености, но по някакъв начин е пропуснал глаголицата, която предлага 22 успоредици във форма и звукова стойност с микенския Линеар Б, а като цяло паралелите във форма са над тридесет. При старобългарските руни и Линеар Б паралелите са над 40, но в този случай Чадуик и хората му имат извинение. През 50-те години на ХХ век се знаеше твърде малко за руните на дедите ни. Понастоящем обаче има данни, какво е извинението на днешните учени в такъв случай?


БР- Български руни
ЛП - Линеарна писменост от Бронзовата епоха на Балканите

9. Чадуик не е притеснен, че особеностите на микенските диалекти не се срещат в нито един от гръцките диалекти от историческия период. В микенския език се среща екане и якане, същата особеност се среща в тракийския, т.е. древнобългарския език. В различни документи срещаме вариантите пияла – пийела – фиала. Тази важна подробност е пропусната.

10. В Линеар Б не присъстват изобщо знаци отговарящи на гръцките букви Φ, Ψ, Ω, Θ, а без тях документирането на гръцката реч е невъзможно.

Като имаме предвид тези неща, смятате ли, че може да се твърди, че в микенските документи е съхранена гръцка реч? Микенският език е по-скоро древен тракийски диалект. Както езиковите особености, така също ред културни белези и исторически извори свидетелстват за това, но уви, неудобната истина е хитро пропусната.


Поредното залитане на учените, което е прието за истина засяга езика на траките, наречени в по-късни времена българи. Иначе способният лингвист Кирил Влахов споменава учуден в своя работа, че в българския не може да се намери тракийски субстрат. Това ще рече, че в българския език няма архаични думи, които да не притежават българска етимология. 

В този случай най-логичното е да се приеме, че причината за това е факта, че езикът, който говорим не е нищо друго, а само развита форма на речта на Орфей и Залмоксис. Друго обяснение няма.

Ако дедите ни бяха завоеватели и различен народ от траките, то субстрат задължително щеше да присъства. Във френския има галски субстрат, в английския има уелски и гаелски субстрат, в гръцкия има тракийски/пеласгийски субстрат, в латинския има етруски субстрат, дори в древния санскрит има дравидски субстрат. Как така траки и българи ще са различни хора и няма да има тракийски субстрат в нашата реч?

Просто под влияние на чужденци някои хора решават да си затворят очите за планини от важни данни. От IV до XV век старите българи са отъждествявани с мизите – най-ранно споменатия тракийски народ. За столиците ни Плиска и Преслав няколко летописци твърдят, че са построени по времето на Константин Велики. Строежът с квадри използван при изграждането на Плиска и Преслав е познат на траките наречени по-късно българи поне от IV преди Христа, ако и хилядолетие по-рано.


Стопанските методи на траките, техните жилища, дрехи, обичаи, погребални обреди, земеделски сечива и пастирски атрибути не изчезват след времето на Аспарух, а продължават да си съществуват. Българският фолклор е базиран на тракийската култура и религия, ние дори пазим в именната си система над двадесет названия на тракийски богове. Неотдавна генетическите проучвания доказаха, че народът наречен траки никога не е изчезвал, а само в по-ново време е познат под различно име – българи.

Това е нещо напълно нормално, в далечното минало гърците са наричани данайци, дедите на испанците носят името ибери, а при иранците срещаме голям брой алтернативни имена – перси, артеи, кефени, хорсари. Каква е пречката хората назовавани траки да са същият народ познат като българи? Няма никаква пречка.

Проблемът се състои в това, че на определена група хора истината не отърва. Тези индивиди подемат кампания за очерването на името ни, за скриване на нашия принос към европейската култура, а и за промиването на съзнанието на лековерните наши сънародници. Действията на чужденците са разбираеми, но какво би оправдало някои наши учени. До 1989 година те можеха да се оправдаят с натиск от Москва. Хубаво, но какво попречи след падането на тоталитаризма да се каже истината?

Тази истина е в полза на българския народ. Чалгата и униженията бликащи от разични медии смачкаха душата и съзнанието на много от нас. Стигна се до там, че някои приеха бедността за нормално състояние. Това е печално, страшно, потресаващо е, примирението е последната врата, зад която стои пълното заличаване на личноста.

Смачкан народ се управлява лесно, но след време винаги се появява съпротива. Не всеки се предава и този, който е успял да запази себе си, ще изпълни сърцето си с гняв, а дори и омраза. Озлобеният човек е способен на ужасни неща, но вината за това не е негова. Отговорни са тези, които са го довели до състояние на скот и са му отнели и последната капчица достойнство.

Без самочувствие и национална гордост никой народ не може да оцелее. Това се знае от разумните политици, винаги се е знаело от държавниците дори и тези от древността. Те са се грижели поданиците им да ходят с високо вдигната глава. Поради тази причина гърците позаемат от преданията на дедите ни и ги вплитат в своите митове. Римляните си приписват троянски произход, а в по-късни времена германците са правят на арийци без да са такива.

Ние няма нужда да лъжем, няма нужда да се правим на това, което не сме. Достатъчно е само да знаем истината за миналото си. Достатъчно е да знаем, че във вените ни тече кръвта на Залмоксис и Орфей, на мъдрият цар Ситалк и смелия Спартак. Достатъчно е да знаем, че дарбите на предците ни са закодирани в нашите гени и само чакат удобен момент да бъдат отключени, а ключът е националната гордост.

Когато някой расте със съзнанието, че предците му са първите благородници, той ще се държи като благородник защото благородството задължава. Такъв човек ще страни от пороците и вместо да падне в плен на слабостите, непрекъснато ще се стреми да се усъвършенства, да стане силен, почтен, добър и смел като хората преди него. Такъв човек е здраво звено от верига, която няма късане. Такъв човек е истински Българин.
86 коментара:

 1. Поради срам, страх, или други причини някои учени поддържат теории, които де факто не са доказани, но са приети

  Ммм даа,
  Абсолютно вярно , не само за съвременната , ами още със зараждането на науката.
  Все още "се приема че "токът" тече от плюс към минус.И не е срам , страх а причините са че науката е след откритията а не ги прави. Всички велики открития са направени от хора необременени от дълбочината на познанията само в една област. .Например телефонията е открита от доктор.Великите открития са изключително прости. И ги открива човек" който има очи да ги види" , а не специалистите само в една област.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои специалисти си вършат работата добре, но не смеят да погледнат над оградата...

   Изтриване
 2. Специалистите просто търсят фактите да обяснят откритията. И като не ги намерят "ги приемат" Това е категорията наука.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това не е наука. Науката е вечно търсене, а и признаване на старите грешки.

   Изтриване
  2. " Науката е вечно търсене, а и признаване на старите грешки "
   Да,бе,ама го казваш от твоята камбанария - на човек,с налична СЪВЕСТ,висок МОРАЛ и желязно българско самосъзнане!!!Де ги тия достойнства у "учените"ни галфони???Щото,ако ги слушаме тях,ще продължим "вечно да си търсим" българските корени на майната си,с извинение/пък и без-извинение!/ И,Рорик,хич не "ги приемат"това - откритията! Сега,Византийската им стратегия е "поради липса на достатъчно убедителни доказателства..."и те изстрелват на 3-та космична директно в ХХII век,ако не и оттатък,да пасеш зелена тревица,де!!!А през това време си текат симпозиумчета,изложбички,орденчета,заплатички,пенсийки....!! Децата и студентчетата да си тъпчат главите със старата,добре втасала плява,дето я наричаме "наука"!!За извинения и признаване на "старите грешки"-направо забрави!!Лъжата и Заблудата са дълбоко вкоренени,имат вече вековна традиция в бълг.ист.наука.В тази връзка се сещам за едно покъртително изказване на Цани Гинчев още от 19 век/цитирам свободно по памет/:"...Аз,докрая ще си остана застъпник на тезата за местния произход,за разлика от шовинистите,които твърдят обратното,че сме дошли отнякъде другаде..." Като прочетох това и ми потекоха сълзите! Схващате ли,приятели,дълбоката драма на този светъл български Ум??Ония,"дошляците"са шовинистите,демек-патриотите,а той,иститнския бъргарин,е изменника,предателя!!!!Ами Ганчо Ценов-национален предател!!??Задето ги насмита всичките,Шафарик,Иречек,Дринов,за Златарски и компания -да не говорим!!Правил бил грешки/къде ги?/Методите му,били некоректни!? Виж,да сътвориш цели 3 дебели тома пълни с български монголи - това,вече е истинска "наука"!!...Малко им е била Ценовата ирония,тояга е трябвала,ама не се е намерил някой да я грабне!!!
   Науката може, наистина да е "вечно търсене",но трябва да има и Моменти на Равносметка,на - Рекапитулация,един вид - на "теглене на чертата".С една дума,да спрем и да се огледаме,докъде сме я докарали!!....У нас,засега,си е направо-"до кривата круша" !!!!

   Изтриване
  3. Г-н Лазаров, един мой приятел, който е и историк каза нещо подобно - Историята ни не трябва да се коригира, тя просто трябва да се избърше и да се пренапише напълно.

   Винаги е имало будни българи, които да не се примирят с лъжите, но за тези родолюбци е било трудно да разпространят вижданията си. Днес имаме тази възможност и трябва да я използваме.

   Поздрави!

   Изтриване
 3. В краткото житие на св. Климент охридски четем:
  " 1. Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила4 на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия."
  http://www.promacedonia.org/bugarash/ko/kratkozhitie.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, казано е съвсем ясно, но в някои книги и учебни помагала най-важните фрагменти са пропуснати. За сметка на това се обяснява, че отъждествяването на българите с мизите било грешка...

   Изтриване
 4. Павле мой!

  За кой ли път се убеждавам, че твоите непоклатими аргументи звучат като оглушителни шамари по бузите на жалките ти опоненти и на онемелите авторитети – рицари на „съвременната“ наука ! Единственото, което мога да кажа като българин за твоята дейност е – свалям ти шапка !
  По един естествен начин битката за историческата истина се свързва с борбата за църковната истина. Така е било по времето на нашето Възраждане, а се оказва, че и нашето време не е чуждо на тези тежнения. Доказателство за това е коментарът на Г-н Димитров-ДЗ от 31. май, 00:57ч. Ще ти бъда признателен, ако позволиш да отговоря накратко, считайки, че тази тема съвсем не е маловажна за успеха на първата кауза:

  Уважаеми Г-н Димитров,
  Дължа да Ви уведомя, че не принадлежа стриктно нито към православната църква, нито към каквато и да била друга деноминация.
  Дали Христос ми е съобщил, че „ „православните“ са истинските православни“? И не, и да. Не, понеже православието на една църква не зависи от това, как тя се нарича, а да – действително Христос ми съощава всичко, което не зная. При мен това става не устно, а писмено – чрез написаното Божие Слово, а за Христос е казано, че самият Той е това Слово.
  Святото Писание е лакмусът за православието на църквите и на отделните личности! И този лакмус ми говори, че православната църква все пак е по-близо до Истината, отколкото арианите и богомилите. Арианите променят важни истини на вярата, а богомилите са много повече протомасони и протокомунисти, отколкото християни. Ако Вие разполагате с друг „лакмус“ за разпознаване на истината, любопитен съм да се запозная с него.
  „И Вие искате да уважавам убийците на българската идентичност, култура и книжнина!“ – мисля, че това Ваше обвинение е лишено от всякаква аргументация!
  И накрая – Вашето мнение за православна Русия. Не за първи път заявявам, че настоящата култура на Западна Европа е сатанинска, а духовното състояние е бездуховност. Без да коментирам отношението на Русия към България, Русия е най-изявеното противодействие на тази духовна мизерия в днешната реалност!
  Сърдечен поздрав.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право да изрази своето виждане. Правим ли това с уважение един към друг със сигурност ще стигнем до консенсус.

   Всеки от нас е обвързан с религия, възпитание, политически убеждения, личен вкус. Дори и хора, които еднакво обичат България може да стигнат до противопоставяне. Това не е страшно, страшно е когато мярката се загуби и емоциите вземат връх.

   Ние разбира се можем да докажем, че сме българи и, че сме в състояние да се извисим над егото си и ред други неща в името на разбирателството.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Анонимен1 юни 2015 г., 0:33

   До Анонимен 31.05.2015, 19:08
   Уважаеми г:-н Анонимен, мисля, че не сте разбрали основното твърдение в моя коментар. Тъй като недоразуменията, липсата на нормална, спокойна комуникация и изкривяването на информацията са дали повод за много вражди и войни между хората, държа да се изясним, в полза на истината и родолюбивото дело на г-н Серафимов. Истината винаги трябва да се показва, даже когато в даден момент не е в наш интерес. Без истината не можем да опознаем както историята си, така и себе си. Нека не убиваме вестоносеца на истината! Аз считам, че:
   1. До отделянето на църквата от държавата, което е необходимо условие за просперитета на съвременното общество, историята на църквата е неотличима от историята на държавата. Особено когато става въпрос за християнството и исляма. Колкото по- силно е влиянието на религията и сътветната й организационна форма, толкова повече изостава в развитието си даденото общество.Да религията и църквата са мошен и инструмент за манипулация на човеците и участието им в завоевателната политика на властта. Така са възникнали християнските империими ислямските халифати. Основна цел на властта в среднпвековието е било насилие върху човеците и живот за чужда сметка Вижте арабските общества, върху които имам непосредствени наблюдения. Невероятна изостаналост и тотална неграмотност. Огромни социални проблеми и принизяване на човека до животинско състояние. Като резултат имаме Ислямска държава и Шериат в няколко държави. Православието също не се е отрзило добре на обществото, вижте положението в Румъния, България, Македоноя, Сърбия, Гърция, Украйна, Русия. Не е са най изостанали в Европа?Между другото не е вярно, че църквата е пазителка на морала, това даже не се нуждае от особени доказателства, тази истина се вижда в изброените държави. Църквата няма монопол вурху "десетте божи заповеди". Те са синтез на общочовешката мъдрост. Не е задължително да си християнин, за да си добър човек. Не сте ли съгласен?
   2. Религията се основава върху вярата и тъй като всеки има право да вярва в каквото си ще, то е безсмислено да се говори коя вяра е "правилна" или "неправилна". Безсмислено е да определи някой за "еретик" или "православен".Това в въпрос на вяраа а тя не изисква доказателства. "Блажени вярващите, повярвали без да видят". Затова е несъстоятелно да се обявява който и да е за"еретик" и ли православен. За съжаление, от онова време не са останали СРС-та, а протоколите от петте събора между 342 и 381-ва година са унижожени от "православните!Защо ли?
   3. В края на 6-ти век "православните" разрушават над 900 "еретични" църкви на Балканите. Съответната книжнина също е унищожена като "еретична". Нали знаете, че и Св.София в Константинопол е разрушавана 2 пъти от "православните", преди Юстиниан Велики, да я построи за трети път.. Българите са обявени за ерeтици и варвари, а езикът им за "неканоничен". На какво основание? А кладите на богомилите? Днес ИД разрушава древни храмове, гори библиотеки и хора. Досущ като "православните" На мен не ми е известно нашите "еретици да вършили такива зверства и името на бога. Как мислите, на кого трябва да симпатизирам? На тези " известен цитат от Хр. Ботев" или на духовно възвисените си предци, наречени от враговете ни " еретици"?
   Димитров-Д3

   Изтриване
  3. Анонимен1 юни 2015 г., 1:30

   4. Нали Вие е ясно, че " божието слово" е записано от грешни човеци, и всеки е писал това което му е било изгодно.Кой може да каже кое е истина? Според мен само Исус Христос. Но такава флашка не е получена.И пак трябва да вярваме на авторитети, без да можем да проверим каква е истината. Остава да чакаме създаването на машината на времето, за да проверим истинските събития. Ако вярвяме на "авторитети" никога няма да научим истинската си история и това противоречи на духа на прекрасната публикация на г-н Серафимов, която коментираме.
   5 Що се касае до Русия и претенциятя й за духовнатансила на нейното "православие! ще Ви дам пример за нечистата употреба на църквата в имперскатамй политика. А нали църквата трябва да е разделена от държавата. На честването в Плиска на покръстването на българите( без коментар за истинността му) беше поканен митрополит Онуфрий от Украинската Православна църква, но от Московския Патриархат. Даже известният Горан Благоев, коментира по БНТ, че Онуфрий представлява както украинската, така и руската църква!? Как Ви се струва това? Украйна не е ли независима държава? Що за "любов към ближния е това"? Същият този Онуфрий, преди две седмици в украинския парламент остана седнал по време намизпълнение на националния химн! Та, уважаеми, не е ли и днес руската прявославна църква инструмент в имперската политика и в борбата за власт и чужди богатства? За каква "духовност" тук може да става дума? Нищо ново под слънцето. За каква свобода, равенство и братство чрез любов, както са проповядвали нашите човеколюбиви богомили, може тук да се говори? Такова "православие " е пълна противоположност на нашите миролюбиви, търсещи стремежа към божественото във всеки човек и извън всяка власт? Точно за това, че проповядват срещу властта, върху която са паразитирали управляващата аристокрация в симбиоза с църквата е причина заютяхното" анатемосване". Това, ако съм Ви разбрал, наричате "протокомунизъм".
   С уважение : Димитров- Д3

   ПП. Положението в Русия не може да се разбере от продукцията на нейната пропаганда, която съм принуден да призная, е по-добра отютази на Гьобелс. Тук , в този блог, се опитваме да намерим истината и място за пропаганда няма. Това са трудно съвместими неща. Тук се вярвамсамо на многократно проверени факти.

   Изтриване
  4. Анонимен1 юни 2015 г., 12:03

   Господин Димитров-ДЗ,

   Вие претендирате: „Нали Ви е ясно, че „божието слово“ е записано от грешни човеци и всеки е писал това, което му е било изгодно.“
   Библията казва: „И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието НЕ Е СОБСТВЕНО НА ПРОРОКА ОБЯСНЕНИЕ на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но СВЯТИТЕ ЧОВЕЦИ СА ГОВОРИЛИ ОТ БОГА, ДВИЖЕНИ ОТ СВЯТИЯ ДУХ.“
   По този начин Вие се саморазкривате като АТЕИСТ. Това обяснява и Вашата защита на арианите и богомилите. Вие говорите с езика на комунистите, преди да дойдат на власт, а това, че нападате днешна Русия не Ви реабилитира, тъй като досегашният комунизъм мутира в глобализъм.
   Моля повече да не се обръщате към мен, тъй като няма да Ви отговоря – считам, че разбиранията ни са диаметрално противоположни и е невъзможно да постигнем консенсуса, за който говори Павел. Ако съм сигурен, че и той мисли като Вас,
   моето по-нататъшно участие в блога е безпредметно.

   Изтриване
 5. Браво,Тигре!!!Пореден шедьовър!!Само една малка вметка:1.Като че ли си пропуснал,да споменеш златните маски от каменните некрополи,открити в Микена! И какви са,в същност, братята Агамемнон и Менелай!?
  2.На български език "осъвършенства" се пише с "у"- усъвършенства!!! Прощавай,обвиняван си в какво ли не!! Сега,остава някой тарикат да те обвини и в "неграмотност"!!!Просто,няма да го понеса!!!
  Съдечни поздрави и успех !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, братята Агамемнон и Менелай са Атриди, потомци на Атрей, а той е потомък на фригиеца Пелопс. Самото име Атрей е вариант на фригийското царско име Отрей.

   Златните маски също можеха да се добавят, а така също и зверинния стил на микенското изкуство, изкуствената черепна дефрмация, коневъдството, строежите в циклопски стил и т.н. но това щеше да утежни материала.

   ПС Благодаря за поправката!

   Изтриване
  2. Сигурно,си прав,за претрупване!Ама,поне Лъвската порта,определено ми липсва,при тия хубави обяснения,дето ги правиш за Микена! Защото,нали знаеш,че двата звяра,дето стоят един с/у друг на портата,ги има и на днешния Герб на България!!!

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Mycenae_lion_gate_dsc06382.jpg

   http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_arms_of_Bulgaria.svg

   Изтриване
  3. Само за мъничко ще цитирам Детелин вълков: в книгата си "Кой кой е в Илиадата и Одисеята" той казва, че "ахаец (ахайци)" не е етноним сиреч членове на някакво племе или народ, а титла и значи "водач", "вожд". Та, пак според Д. В. "Агамемнон" значи "вождът, който се помни".

   Изтриване
  4. Няма как ахейци да не е етноним, а Ахея да не е топоним. Както египтяни, така и хети споменават ахейците и Ахея векове преди Омир.

   Изтриване
 6. Бих желал да направя уточнение:
  Представител на български род с родов знак IYI е обединил 24 рода/племена и това обединение е получило названието „тюрки“. Следователно ние имаме общо с тюрките - тюрките имат български произход. Убедете се сами:
  3.5.3.Турция - http://www.za-balgarite.com/3.5.3.Turkey.html
  е-страница: www.za-balgarite.com

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Томов, това, че немецът Фердинанд става цар на България не прави българите немци. Дори да е имало човек, който да е избрал IYI за родов знак, нито това прави въпросния индивид автоматично българин, нито пък има някакво основание да се даде български произход на турците.

   Двуглавият орел е хералдически знак на хетите. Това, че двуглавия орел се ползва от Византия и Русия не ни дава право да дадем хетски произход на руснаците, или на поданиците на Византийската Империя.

   Изтриване
  2. Като факт отбелязвам, че към момента все още се се осъзнава същността на знаците и в частност на владетелските знаци. Ще Ви дам пример: рицарите са имали гербове. Нали е било невъзможно някой рицар да си присвои герба на краля и да каже: това е моят герб?
   Владетелският знак е нещо много по-съществено, той е свързан със същността на владетеля и е било невъзможно присвояване, грешка, случайност и др. Т.е. използването на български владетелски знак категорично потвърждава българската същност на съответния владетел.
   А от къде произтичат знаците на българите? Предлагам темата:
   3.3."Началото" - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html
   Сам виждате колко трудно си пробива път истинското сред натрупваната със стотици години изгодна някому догма.

   Изтриване
  3. Г-н Томов, копиране на гербове и създаване на подобни гербове е широко разпространето явление.

   Изтриване
 7. ".......или други причини....." Другите причини са ПАРИТЕ. Който плаща, той поръчва музиката. Спароток, знам, че бягате от този подход за финансово стимулиране, защото разни "патриоти" ще се налепят като мухи на ....мед. Трябва да се действа умно. Пак Ви предлагам да се проучи възможността за студентска стипендия на името на проф. Ганчо Ценов. Разбира се парите ще бъдат от доброволни дарения преведени по банкова сметка.
  От написаното в статията виждам, че сте положили невероятен труд по развитието и доизкусоряването на тази Ваша стара тема. Интуицията ми подсказва, че "от тази трънка ще изкочи заек". УСПЕХ!

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ИМПЕРИАЛИСТ ! Прав си,че нещо трябва да излезе,и най-добре да бъде,оттук!! Не съм сигурен,обаче,че ОТГОРЕ ще разрешат такава загробваща ги инициатива,ей така изведнъж.Това ще бъде направо сепуко за някои "миропомазани"академици".Мен отдавна ми се върти някаква Петиция например,или нещо такова,за реабилитация името на родолюбивия учен д-р Ценов /или за Гинчев/! Може нещо подобно да се измисли,защото за стипендия,сигурно трябва съгласе от БАН/И/??Пък знам ли? Във всеки случай идеята е мн.добра!! Без никакви "патриоти" и "мухи",разбира се !!!

   Изтриване
  2. До ИМПЕРИАЛИСТ

   Не обичам да работя с чужди пари. Приятели са ми подарявали книги, това мога да приема, но от пари ме е страх. Може да е глупаво от моя страна, но какво да се прави...

   Изтриване
 8. "До 1989 година те можеха да се оправдаят с натиск от Москва. Хубаво, но какво попречи след падането на тоталитаризма да се каже истината?"

  Ами и след 1989г. нашите НЕ особенно смели историци могат да се оправдаят с натиск от Москва!

  Г-н Иво Инджев във своят блог го доказва всекидневно това твърдение! А в последната си книга " ... „Течна дружба 3″. Руските хибридни войни срещу България и българите през вековете” показва и разкрива историческите ФАКТИ , които недвусмислено говорят за унищожителната дейност и пропаганда на Русия срещу България!
  Само да кажа, че съвсем не търся и не опитвам да настройвам хората един срещу друг!( това май се превръща в любимо обвинение за тези , които не искат да прогледната за фактите свързани със Русия и България )!
  Ето един цитат от Иво Инджев:
  "...Факт е и обратното, че Русия винаги е подпомагала Сърбия и сърбите, докато в историята няма нито едно българско въстание срещу Турция, което да е получило каквато и да било руска подкрепа: военна, материална, логистична или дипломатическа. Точно обратното, български въстания във Влашко срещу фанариотския гнет на руската Пета колона са били редовно смазвани от турска войска по заявка на настанилата се там в рамките на дуалистичното управление с Турция ( след договора от Кючук Кайнарджа от 1774г.) руска администрация. Не друг, а родоначалникът на независимата ( от Русия) националноосвободителна борба на българите ( наричани в руските документи упорито „православни” и „славяни” с цел да бъдат разглеждани като част от „руския мир”, включително и в международно-правния мир) Раковски, е бил сред репресираните български въстаници, предаден лично от руския консул в Браила на турските власти- както и Ботев, по-късно, който също месеци наред търка наровете в турски зандан във Влашко по руско внушение, заподозрян (но освободен по липса на доказателства, те. наклеветен от руския шпионаж и неговата дипломация пред турските „братушки”) в революционна дейност срещу…Русия."

  http://ivo.bg/2015/05/30/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/

  И линк към една от последните му публикации! Красноречиво и недвусмислено написана! Все пак добре е всеки българин да прочете последната му книга! Не за друго, а заради това да се осъзнае и РАЗБЕРЕ, каква е истината за Руските намерения спрямо родината ни!

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Неделчев, аз имам приятели американци, както обикновени хора, така също военни, охранители, а дори и бивши политици. Повярвайте ми, американците не са никак глупави, те си гледат интересите и премахват всичко, което им пречи. Още в началото на 90-те години американците скършиха руското влияние в България. Никой не може да ме убеди в обратното понеже както казах имам отъде да черпя информация.

   Що се касае до политиката на царска Русия, изобщо не се съмнявам, че управляващите империята са гледали на нас като на потенциални поданици и подчинено население.

   В това няма съмнение, но проучете добре що за хора са управлявали Русия, с кого са роднини, с кого са свързани. Това е един важен въпрос, с който никой не смее да се заеме. Признавам, че аз самия не знаех доста неща докато един читател на стария ми блог ме накара да извърша проверки, които ме смаяха.

   Проучете също и кой, защо и как създава комунистическата доктрина, кой организира и спонсорира октоврийския преврат през 1917 година.

   Предлагам Ви виждането на един американски професор:

   WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION

   https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf

   Wall Street Funded the Bolshevik Revolution - Professor Antony Sutton

   https://www.youtube.com/watch?v=PaFklTLNy8c

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов има една така приказка: На мнение има право всеки , но фактите са свещенни!
   Определено не знам какво руско са съкрушили американците в България по простата причина , че целия т.нар. преход в България преминаВА под патронажа на Русия! Няма партия в България в момента , която да не е захранвана с руски средства!
   Не говоря единствено за царска Русия! На времето т.нар. Византия успява да подчини България за век и половина благодарение отново на Русия!
   В момента в т.нар. република Татарстан живеят милиони , които се самоопраделят като българи! И как не, когато тази република заема територии на Волжка България! И днес тези хора постоянно водят битка с руските власт имащи , за своето народностно име! Това е геноцид г-н Серафимов!
   Може би дори по-голямото унежение в случая с Татарстан е това, че на времето свети Киприян-Българин, както и го наричат в руската православна църква до ден днешен и до ден днешен е един от най-големите светци в тази църква ( за разлика от нашата, където естествено се почита денят на св.Киприан, но никой не говори за него , за делото му, защо ли!? )
   ... на времето този човек, който е бил съученик със свети патриарх Евтимий е успял за обедини всички руски княжества под църковното влияние и става първият в историята ВСЕ Руски патриарх, но най-голямото постижение на това църковно обединение е, че чрез него руските войски успяват да победят озверелите ТАТАРИ! Ето го унижението, наследниците на народа, от който е произлязал обединителят на Руските църкви и поради, която духовна сила татарите се оттеглеят , същият този народ днес е принуден да се мисли за татарски!
   Под чия палка г-н Серафимов след 1944г. в България бяха създадени т.нар. лагери, в които бяха избити стотици хиляди българи и то от българи?Кой успя да накара българи да избиват българи?

   Изтриване
  3. Червената армия окупира България макар, че срещу нея не беше изстрелян и един куршум, макар, че от територията на България германските войски се изтеглиха преди да влезе т. нар. червена армия, тук!? България спаси 52 хил еврей!
   Окупация продължила три години през, които издръжката на десетките хиляди войници тук, както и разграбването водят страната ни до фактически фалит, съсипват България съвсем целенасочено! Всичко това е много добре описано ако си мислите, че четете легенди и митове,сега! Има данни, че висши руски военни изнасят златният резерв на България или по-голяма част от него!
   Същата тази червена армия започва незабавни репресии срещу мирното българско население ( документирано е от очевидци и това се крие най-брутално и до днес )! Избити са за броени месеци десетки хиляди българи! Избит е голяма част от българския управляващ елит, както и хора от българската интелигенция! Репресиите са ужасни! Продължават ги колаборационистите от Българската комунистическа партия! Лагери като този в Ловеч е имало в цялата страна и са били десетки ( има достатъчно информация за това )! Бруталноста е стигала до там да се дават живи хора на изгладнели прасета....! Просто един щрих, който добре показва същността на изглупелите наши събратя облечени в червено'!
   А днес не виждате ли какво се случва, всъщност! Може би забравяте за МУЛТИГРУП или за ТИМ! Последните с огромен успех и до ден днешен тровят не само град Варна ( последен пример е стадиона , който уж щяха да строят и заради , който разрушиха стария градски стадион и продадоха за скрап всичко от него! И понеже знам , че не сте запознат ще кажа, че ТИМ са с дълбоки връзки със руската мафия и не на последно място със руски власт имащи! Доказателствата са на лице-влезте в сайт Биволъ! 2013г. стана ясно, че самолет на татарстанските авиолинии-пак Татарстан!!!...се е разбил на летището там при отлитане! Загинаха 50 - 60 човека сред , които и татарстански управленци! Самолета е бил закупен от компанията на ТИМ, която е имала сключен договор за обновяване на авиобазата в Татарстанския авио-превозвач със нови самолети, но българските мутри са закупили самолети трети ръка...! ), същите ТИМ , които тровят и българската политика! Знаете ли колко от днешните политици са свързани с тази групировка! Ще ви кажа само един- Бойко Борисов- имал е тясно съдружие с единия от ТИМ- "И-то" от тази абревиатура!
   Същото това "И" ( Иво Каменов) Го има на снимки заедно с руски политици!
   И този т. нар. Южен поток, за който бяха продадени огромни площи на руснаци край Варна на специални цени!!! И днес , когато проекта беше отритнат да не ,мислите , че някой ще върне земите! И всичко е там около НАС! Знам го! Знаете ли колко руснаци вече населяват Варна!? Аз ще ви кажа-над 50 000! Ами ако ако им се даде гражданство и в един прекрасен ден си направят партия в България!? Знаете ли, че в България по официални данни, които излязоха в пресата в България са закупени около 300 хиляди апартамента от руски граждани! На къде отиваме г-н Серафимов с това затваряне на очите!? Знаете ли, че на Поморие му викат "малката Москва"!?... Имате ли и най-малка представа ,че в райони като тези около Свети Влас по Българското черноморско крайбрежие живеят единствено руски граждани!? Знаете ли как започна това - със огромното съдействие на прорускатаМУЛТИГРУП!

   Изтриване
  4. И когато се говори за история не намесвайте американци, защото те отсъстват от нашата Българска История!
   Самия Асен Чилингиров, който много уважавате и се учите от него каза, ЧЕ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ МАНИПУЛАТОРИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ СА РУСИТЕ! Не Гърците , а Русите!
   Специално за 1917г.- никой не е виновен на руснаците, че са вкарали комунистическата чума в страната си! Единствено руското РАБОЛЕПИЕ!Долавям симпатиите ти, но само напомням, че руснаците са се предавали на поредния си государь,заплащайки покорството с милиони жертви и неописуеми страдания през цялата своя история.От кого са видели толкова зло, колкото от собствените си управници, какво би казал?Кой ги мори от глад с милиони, кой пълни с тях зандани и концлагери, кой ги хвърля да мрат за имперската мания и да живеят като скотове, кой унищожава природата и пилее идиотски ресурсите й, кой изтребва периодично най- свестните хора в Русия? Световната конспирация- или рабското руско покорство пред насилието и жестокостта?
   КАКТО И ТУК КОМЕНТИРАЩИТЕ СЪС ЧЕРВЕНИ ПРИСТРАСТИЯ СЕ ОТНАСЯТ КЪМ ВСЕКИ ИНАКО МИСЛЕЩ! СЪВСЕМ ПО СЪВЕТСКИ.
   Време е да стане известно "За митичния досега случай с откачения от някогашното патриотично българско военно разузнаване вагон с турски документи, доказващи вероломната руска роля в убийството на Левски, до днес само се шушукаше боязливо. Авторът на тези редове например е чувал за тази история, но беше предупреден, че тя е “твърде опасна” за разказване. Вече се пише по въпроса от автор, който се е уверил лично в автентичността на документите, за което трябва да бъде поздравен!

   http://www.faktor.bg/politika/na-vseki-kilometar/45157-pozor-na-zlovestiya-graf-ignatiev-balgariya-krasti-ulitza-uchim-go-kato-geroy.html

   Никакви оправдания няма за руския геноцид над българския народ , никакви!...
   Не американците НЕ "съкрушиха руското влияние в България" ! Руското влияние съкруши България и е държи в плен и до ден днешен особенно, чрез своята Пета колона, тук! Ще повторя:.
   ..Кой ги мори от глад руснаците с милиони, кой пълни с тях зандани и концлагери, кой ги хвърля да мрат за имперската мания и да живеят като скотове, кой унищожава природата и пилее идиотски ресурсите й, кой изтребва периодично най- свестните хора в Русия? Световната конспирация- или рабското руско покорство пред насилието и жестокостта?

   Поздрави!

   Изтриване
  5. Анонимен1 юни 2015 г., 12:29

   Драги Павле,
   Доставя ми радост, че поне в политическо отношение нашите разбирания напълно се покриват. Ако народът ни иска да се възроди, трябва да избие от главата си наивната идея за „братство“ в политиката. Може да имаме симпатии към един или друг народ, но това не трябва да бъде повод да жертваме националните си интереси. Това е основен закон в политиката !

   Изтриване
  6. Братство в политиката е невъзможно, възможни са временни съюзи, но често и съюзниците се хващат за гърлата. Самият характер на една голяма държава, било тя империя или не, не позволява великодушие. Една империя расте, или умира, друго положение няма.

   Изтриване
  7. До г-н Константин Неделчев:

   Г-н Неделчев, хубаво е когато човек защитава своята теза пламенно. Емоциите свидетелстват за неподправена съпричастност, но те почти винаги ни подвеждат.

   Верно е, че огромна част от манипулациите на българската история са извършени от учени работили в Руската Империя. Поне за мен най-голямата вреда са нанесли Август Людвиг Шльоцер и Самуил Бернщайн. Единият даде сила на тюркската теза за произхода на българите, другия бе най-ревностният поддръжник на създаването на македонски език.

   Преди време ми бе натрит носа от читател на моя стар блог. Този човек ми доказа, че нито Шльоцер, нито Бернщайн са руснаци, за каквито ги смятах аз. След проверка се оказа, че коментиращия е бил прав.

   Това че Руската Империя не е имала интерес българите да се освободят сами аз няма да оспоря, това е така. Дали обаче руските служби са замесени в залавянето и ликвидирането на Левски се съмнявам. Познавам лично човекът, който поне за мен е открил най-много непознати факти за Апостола. Предпочитам да вярвам на един историк, християнин и антикомунист какъвто е моя приятел.

   Казвате, че нямало никакви оправдания за геноцида над русите. Вижте, това не са хубави думи, все пак говорим за човешки същества. Като отворихте дума за рабско покорство, какво да кажем за петте века геноцид, изтърпян от дедите ни. И това ли е рабско покорство...

   Аз лично не смятам, че е така. Когато си обграден от добре финансирани и добре въоръжени врагове, нямаш особено голям избор. Бивш военен съм, зная за какво говоря...
   Прочее, руснаците не са пускали червената чума. Те са се борили с нея, но тя е поддържана не просто от банкерите на Уолстрийт, а дори от държавните армии на САЩ и др. Надявам се да не кажете, че проф. Антъни Сътън е лъжец.

   Казвате, че долавяте симпатиите ми. Моите симпатии са на първо място към България и българите, след това идват всички християни и невинни хора. Не мога да взема страна на безбожници и банкери. Те не бива да бъдат оправдавани, а разобличени.

   Не обичам да обръщам нещата на етническа основа, не обичам и тарикатските номера. За мен са важни подробностите – не кой от коя държава е писал, или е командвал, а какъв е точно той, с какви хора е свързан, това е важното.

   С отговора си аз няма да променя вижданията Ви, но не и това е намерението ми. Вие имате право на лично мнение, молбата ми е – не съдете прибързано, проверете сам нещата защото понякога хора, на които вярваме ни подвеждат пък било и неволно.

   Поздрави!

   Изтриване
  8. Г-н Неделчев, по отношение на събитията след края на Втората Световна аз никога не съм си правил илюзии. Няма нужда да ми споменавате за комунистическите лагери, единия от дядовците ми е осакатен там. Новата власт отнема имуществото на рода ми – земя, магазини, складове, пари. Това, което прадядо ми е градил половин век бива разрушено.

   През 45 години тоталитаризъм семейството ми бе тормозено защото ние сме от род на свещеници и хора, които открито изповядваха религията си. Така наречената ародна власт аз съм я изпитал на гърба си, няма нужда да ми казвате какво е било.

   Що се касае до престъпните групировки и Лук Ойл, нито имам симпатии към тях, нито си правя илюзии по отношение на пагубното им влияние върху българската икономика и политика.

   По отношение на руските заселници в България зная, дори следя това. Верно е, че броят на руснаците у нас е над 50 000, верно е и, че даде ли им се гражданство те ще направят своя партия. Понастоящем обаче руснаците вече напускат България, предполагам това е известно и на Вас.

   Всяко заселване на голям брой чужденци у нас ме притеснява. Не бива да съсредоточаваме вниманието си върху една група, а да пренебрегваме друг. Турците, а и други ориенталци не са 50 000, а доста повече и има тенденция да се увеличават. Това не Ви ли тревожи? Не Ви ли тревожи и факта, че Турция най-открито си провповядва Нео османизма?

   Не ви ли тревожи това, че американските ни приятели, които в миналото сурово наказваха държави подкрепящи терористи не са предприели нито една санкция срещу Турция, която подкрепя всячески терористичната организация наречена Ислямска Държава.

   Не Ви ли притеснява факта, че християните в Сирия и Ирак са подложени на страшни мъчения и дори геноцид. Не подценявайте ислямските фундаменталисти г-н Неделчев, предишния пък когато българи направиха това докара пет века мрак.

   Изтриване
  9. Г-н Неделчев, като говорим за факти, нека се съсредоточим върху тях.

   1. Византия не завзема България благодарение на руснаците, те още не са били организирани по това време. Светослав не принадлежи на руския етнос, а на украинския. По право името руси, малоросси принадлежи на украинците. Руснаците са москали от групата на венетите. Нямам данни по времето на Борис II москалите да са имали силна армия и да са я пращали в България по настояване на Калокир и Йоан Цимисхи.

   2. Няма да оспоря това, че новата власт от 1944 бе окуражена от СССР. Там размахваха скептъра грузинците Йосиф Джугашвили - Сталин и Лаврентий Берия, надявам се и Вие да не оспорите този факт.

   3. Концлагерите Гулаг са британско откритие, не на Хитлер и не на Сталин. В началото на ХХ век британския генерал Китчнър арестува десетки хиляди мирни граждани от бурите, предимно старци, жени и деца. Те са набутани в лагери където около 50 000 от тях намират смърта си.

   Дали Лаврентий Берия е бил британски агент аз не мога да потвърдя защото на сведенията от СССР не може да се гледа като на достоверни и непредубедени.


   Държа да отбележа отново, че не си правя илюзии по отношение на влиянието на Руската Империя и СССР върху България, но не обичам и манипулациите в историята с цел харесване на силните на деня.

   Изтриване
  10. Пиша ти от Плевен, драги Ванка.
   Помниш ли кагда пришол със танка?
   Беше млад, но се държеше мъжки.
   Зарази семейството ми с въшки…

   Взе на мама златните пендари
   и дори галошите ми стари.
   Помниш ли, как кушаше картошки?
   Наконец забърса три кокошки.

   После си преспал със какa Сия
   и изпил си всичката ракия.
   А след време чухме и мълвата,
   че си гръмнал тате във главата!

   Длъжен бях да те обичам, Ваня.
   Даже кръстих дъщеря си Маня.
   Залъкът си давахме насила
   на Русия – тая дива сила.

   После цели девет петилетки
   грабихте уран и руди редки.
   Грабихте и жито, папироси…
   Зарад тебе ходим голи-боси!

   Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.
   Ние всички хранехме танкиста.
   А пък ти ни пазеше със танка
   и ни взе последната луканка…

   Пазеше и немците, и чехите.
   Ние тук възпявахме успехите.
   С паметник стърчиш ни на главата
   и скверниш небето и земята.
   Радой Ралин

   Срещнали се на полянка,
   прабългарин и славянка.
   Цуни-гуни, вади-тури,
   народили чукундури.
   Хем е*ливи, хем крадливи,
   но най-вече завистливи.

   Радой Ралин

   ."Ако народът не може да бъде целокупен, лесно ще стане изцяло купен!"
   "След като смъртта прави всички равни, равенството смърт ли е?"
   "Търпението е незабележима форма на гниенето!"
   "Съединението прави салата."
   "Докато го надявам, надявам се…"
   "Един народ не бива да бъде безкрайно голям — ще му се разсее националното съзнание."

   Изтриване
  11. Анонимен1 юни 2015 г., 19:41

   ПАВЛЕ !

   Нямам никакъв интерес да ти правя комплименти, но държа да заявя, че след като беше принуден да изложиш политическите си разбирания, твоята личност придоби в очите ми още по-голяма висота ! Блажен народът, който може да разчита на такива водачи !

   Изтриване
  12. "Дали обаче руските служби са замесени в залавянето и ликвидирането на Левски се съмнявам. Познавам лично човекът, който поне за мен е открил най-много непознати факти за Апостола."
   Специално за Левски съм ви оставил линк! Тази история със дякона и не само тепърва ще намира гластност! Вярвате или не, това е чист факт! Има документи за това и нещата са добре описани! Между другото това се знае не от вчера!
   http://www.faktor.bg/politika/na-vseki-kilometar/45157-pozor-na-zlovestiya-graf-ignatiev-balgariya-krasti-ulitza-uchim-go-kato-geroy.html
   Просто не се казва!
   В България е имало дуалистично управление! Имало местна руска власт, а военните са били от османската империя! Отново съвсем умишлено прикриван факт! И най-голямото доказателство е борбата именно на Левски , на Ботев , на Раковски и всички наши възрожденци от онова време! Всички от тях говорят за пагубната Руска политика над България! Въстанията във Влашко са именно срещу руската Пета колона! Факт!
   Иво Инджев във последната си книга е успял да събере доста автентични исторически материали от онова време!
   Добре е да прочетете тази книга! Но фактите са на лице и без това!

   "Казвате, че нямало никакви оправдания за геноцида над русите. Вижте, това не са хубави думи, все пак говорим за човешки същества."
   Ами няма оправдания г-н Серафимов! Добре съм се изразил! В какво ме упреквате?! Какво оправдание да има за геноцид над милиони!? Отваратен съм това е, което мога да кажа!

   "Като отворихте дума за рабско покорство, какво да кажем за петте века геноцид, изтърпян от дедите ни. И това ли е рабско покорство... "
   Не сме търпели нищо г-н Серафимов! Имало е толкова много въстания в епохата на османско иго, че е трудно да се опишат...!И като бройка и като история. И в края на краищата сме постигнали Българското освобождение! Съвсем сами! Не руските войски го постигнаха това нещо! А ние с решителноста си. И именно хора като Левски и Раковски , които категорично се противопоставиха,
   както на турците, така и на русите, бяха фактора за това освобождение! Русия се е противопоставяла категорично на Съединението на България!, примерно! Не нямаше да ни има ако не се бяхме противопоставили и на Русия!

   "Прочее, руснаците не са пускали червената чума. Те са се борили с нея, но тя е поддържана не просто от банкерите на Уолстрийт, а дори от държавните армии на САЩ и др. Надявам се да не кажете, че проф. Антъни Сътън е лъжец."
   Не съм казал ,че руснаците са пуснали червената чума! ( Всъщност червеното мисля точно в Русия е прието за цвят на болшевизма!) Казах, че никой не е виновен на руснаците, че са вкарали комунистическата чума в страната си! Тоест оставили са се да се случи! И при това са го доразвили! Знам, че тази идеология не е измислена в Русия!
   Революция не се прави от банкери , а от десетки хиляди души. Конспирациите са интересна тема, но когато един народ търпи с десетилетия това...,виждате какво следва! Руснаци си е направиха тази революция! За тяхно съжаление или не!

   А относно симпатиите, мисля добре се изразих!
   Руският академик Павлов споделя: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами".

   "Не обичам да обръщам нещата на етническа основа, не обичам и тарикатските номера. За мен са важни подробностите – не кой от коя държава е писал, или е командвал, а какъв е точно той, с какви хора е свързан, това е важното."
   Политиката на една държава си е меродавна!!! Затова има държави! Какво или кого се мъчите да оправдавате , не разбирам!?

   Изтриване
  13. "По отношение на руските заселници в България зная, дори следя това. Верно е, че броят на руснаците у нас е над 50 000, верно е и, че даде ли им се гражданство те ще направят своя партия. Понастоящем обаче руснаците вече напускат България, предполагам това е известно и на Вас."
   Г-н Серафимов не съм казал ,че руснаците са 50 хил. в България, а ВЪВ ВАРНА само!!! Забележете!
   Те не напускат България! Те си имат жилища тук и си идват , когато си поискат! Факта, че има продадени около 300 хил. апартамента или жилища на руснаци е по-важния! И да ви кажа това т. нар. заминаване на руснаци от България е смешно твърдение само по себе си! Ако всички , които си имат жилище тук дойдат и си вземат гражданство...ами една проста математическа сметка може да ви даде един апокалиптичен отговор!
   Те нашите петоколонци гърмяха до скоро, че нямало да дойдат руснаци това лято! Пълна глупост! Напълниха се курортите още от сега и то с руснаци!...

   "Турците, а и други ориенталци не са 50 000, а доста повече и има тенденция да се увеличават. Това не Ви ли тревожи? Не Ви ли тревожи и факта, че Турция най-открито си провповядва Нео османизма?"
   Но това имали според вас нещо общо с Русия!? Сигурно искате да кажете, че Русия ни пази от това!?
   Добре , а как ще коментирате изказването на президента на Русия чистия руснак Путин, което направи директно от Анкара-че било нужно за балканците да се възстанови отново Османската империя !? Заигравка със турската карта! Каза го по повод провала на т.нар. Южен поток!( който до голяма степен дойде и от отказа на България в края на краищата )
   Светът се бори с ислямистите, за Путин – те са съюзници.
   Човечеството се пребори с еболата, но няма да може да направи скоро същото с путинизма и ислямизма – „православните“ идеологии на психопатите-изроди на 21-ви век! Да съюзници са г-н Серафимов! Вгледайте се във детайлите, които обичате!
   Православните „трактористи“ и „миньори“ –според Путин се бият в Украйна скандирайки интересно защо „Алах Акбар“ вместо „Путин Акбар“или поне „За путину, за Родину, за Новоросия“. Защо ли? Защото освен, че са наемници, са изключително православни... мюсюлмани.
   И да ви кажа честно не разбирам това , което говорите за турците в България! Искате да кажете , че нашите т. нар. турци са ислямисти може би! Или не съвсем!? Вижте имаше вече едно нещо наречено възродителен процес и аз не искам да се случва никога повече! Нашите турци съвсем не носят гените на турците в Турция! Просто са приели онази вяра по онова време. Бил съм в Турция и добре знам как изглежда един турчин! Белият цвят , който имат нашите помаци ли наричате тюркски, но и разходете се и огледайте нашите турци!? Точно вие добре знаете това! Те самите е добре да се осъзнаят

   "Не Ви ли притеснява факта, че християните в Сирия и Ирак са подложени на страшни мъчения и дори геноцид. Не подценявайте ислямските фундаменталисти г-н Неделчев, предишния пък когато българи направиха това докара пет века мрак."
   Притесняваме , както виждате! Путлер много здраво подпомага ислямисткия режим в тези държави! Задайте си въпроса защо всички ислямисти , които виждате по телевизията са с руските автомати калашников в ръце. А освен това аз не мисля, че сте добре запознат със Руската съвременна политика в детайли! Не , че аз съм ..! Но и чета хора , които са истински отворени към истината относно днешна Русия!


   Изтриване
  14. "1. Византия не завзема България благодарение на руснаците, те още не са били организирани по това време. Светослав не принадлежи на руския етнос, а на украинския."
   На всякъде Киевска Рус, чиито княз е Светослав е давана като първото руско княжество! Ами току що си направих труда и четох за това от Лъв Дякон! Не мисля, че има защо да манипулира историята този древен историк в това отношение!
   Смятам , че от Киевска Рус произлизат и Украинската държавност и Руската държавност! Самата Киевска Рус е с българска закваска, така да се каже!...Темата е голяма! Украинците обаче и сега носят чумбас-и и зачитат владетеля Кубрат!...това между другото!

   "2. Няма да оспоря това, че новата власт от 1944 бе окуражена от СССР. Там размахваха скептъра грузинците Йосиф Джугашвили - Сталин и Лаврентий Берия, надявам се и Вие да не оспорите този факт."
   Оправдание за един цял народ ли търсим в случая!? И какво като са грузинци!? Това не им е пречило да избият милиони!
   Просто е добре и екрайно време да с евземат в ръце руснаците в такъв случай! Путин не е грузинец, нали!?

   За концлагерите има ли значение къде са измислени, честно!? По важно е къде са използвани! И още по-важно е , че намериха и своите примери в България!

   Е, може би аз и моят род не сме преживели , колкото вашия...знам ли!?;) Макар, че имам какво да разкажа в тази насока...за съжаление!

   Последно ще кажа нещо в защита на Европа! Добре, че има и е имало тази Европа! Примерно след априлското въстание именно европейските държави начело с Англия свикват конференция, на която осъждат зверствата над българите!
   В Сан Стефанския мирен договор не се споменава България има балканска местност! Факт! Името България се появява след месеци на Берлинския конгрес!...
   Всъщност не защитавам никой освен България или поне искам да е така! И аз на свой ред не обичам манипулации!

   Поздрави!   Изтриване
  15. Г-н Неделчев, къде видяхте мое изказване, че Русия възнамерява да ни пази от турци и ислямски терористи?

   Не съм фен на Путин, но да се твърди, че той спонсорира Ислямска Държава е подигравка с истината. Г-н Неделчев, аз Ви споменах, че имам американски приятели, които са военни, охранители и бивши политици. Те се на идиоти, ако Русия подкрепяше финасово и с оръжие Ислямска Държава, това те щяха да ми кажат.

   Фактът, че терористите ползват Калашников не значи, че това оръжие им е предоставено от Русия. По същия начин американските танкове, хъмвита и тежки картечници не са доставени директно от американците. Те имат един хубав израз, който е точно за този случай - Don't insult my inteligence.

   Терористите от Ислямска Държава се подкрепят от Саудитска Арабия, Катар и Турция.

   Това са статии от западни медии - How Saudi Arabia helped Isis take over the north of the country

   http://www.independent.co.uk/voices/comment/iraq-crisis-how-saudi-arabia-helped-isis-take-over-the-north-of-the-country-9602312.html

   Qatar and Saudi Arabia 'have ignited time bomb by funding global spread of radical Islam'
   General Jonathan Shaw, Britain's former Assistant Chief of the Defence Staff, says Qatar and Saudi Arabia responsible for spread of radical Islam

   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11140860/Qatar-and-Saudi-Arabia-have-ignited-time-bomb-by-funding-global-spread-of-radical-Islam.html


   Islamic State: Where does jihadist group get its support?

   http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29004253


   Ето г-н Неделчев, аз чета западна преса, а и всеки ден общувам със западняци, не случайни хора, а професионалисти.

   Изтриване
  16. Г-н Неделчев, аз Ви обясних, че само украинците имат право над името руси, малороси. Това може лесно да се провери, както може да се провери и това, че в миналото предците на днешните руснаци са носили името москали и са от групата на венетите.

   Названието москали-руснаци все още се ползва в българските далекти, проверете в БЕР.

   Макар Светослав да спада по произход към украинския народ, аз не мразя украинците заради действията на един техен владетел. Самите украинци считат Светослав за един от стотте най-велики украинци. За тях това е така, печалното е, че е продал нас за половин тон гръцко злато.

   http://www.history.vn.ua/book/person/4.html

   Споменах грузинския произход на Сталин и Берия, не, за да ги оправдавам, а просто, за да покажа, че всеки народ има светци и злодеи.

   Аз не нападам Европа г-н Неделчев, няма защо да я защитавате. Не трябва обаче да забравяме, че след Екатерина императорите носят немска кръв. Пагубното за народа ни Райхщадско споразумение е направено не просто между Русия и Австро-Унгария, а е сделка между роднини, които възнамеряват да държат във вечно подчинение народите на Източна Европа. Това е най-важното, а за жалост повечето хора го пропускат.

   Колкото до Англия, нейния флот прекара турците на Балканите и по този начин направи възможно Старозагорското клане и още много други неописуеми ужаси. Пак от Англия Дизраели убеждаваше обществеността, че нищо страшно не е ставало в България по време и след Априлското въстание.

   Знаете ли, че по времето на Дизраели както Англия, така също Русия и Австро-Унгария се управляват от едни и същи хора, кръвни роднини.

   За да се разберат конфликтите от миналото, трябва да разледаме подробностите, да се задълбочим във всеки въпрос и да направим много проверки.

   Направите ли това ще разберете брилятното изказване на един американец – Войните се правят за интереса на хора, които се познават добре, но не сe убиват един друг... ...

   ---жертвите са хора като нас г-н Неделчев.

   Поздрави!

   Изтриване
  17. Ха,типичен спор,между истински Българи/Серафимов-Неделчев/Момчета,препускайки така стремглаво през вековете и хилядолетията,не чувствувате ли,че пропускате нещо особенно важно?На тоя ваш ист.калейдоскоп,май му липсва Главното действащо лице!?Спорите,все за обективните неща,какво ДРУГИТЕ/войни,революции,окупации,св.конспирации и пр/били причинили на България и българите!!Дайте сега да видим и СУБЕКТИВНИТЕ неща,какво ние -българите,причинихме сами на себе си! Французите казват: Шерше ла Фам! Аз,парафразирам: Тъси предателя,изменника! Нормално е,всеки културен и мислещ човек,да настоява за социална справедливост!! Също така,човек трябва да е пълен глупак,бидейки русофоб или славянофоб,т.е.-категорично да отхвърля народи,държави,езици,религии и култури, с които се разбира добре и с които така или иначе има обща история. Дважди по-голям глупак ,обаче,е човек,бидейки славянофил или русофил,т.е.безрезервно,заслепено да вярва и проповядва "вечна дружба" и "братска любов и признателност"-категории,които не съществуват в международните отношения!!!От поне 200г. и до днес,народът ни е разкъсван м/у тези две крайности,симпатизирайки,надявайки се или отхвърляйки,хулейки тази или онази велика сила! Липсата на единна Национална доктрина,винаги се е ползвала от другите с/у самите нас! Тук стигаме до въпроса за измяната,за националното предателство,основен фактор за незавидното състояние на България днес!

   http://www.mediapool.bg/priznanieto-na-stoicho-moshanov-news191411.html

   И така,вместо да спорим,защо и какво ни били причинили другите,дайте да погледнем,първо,какво определени хора,наричащи себе си "българи" причиниха на Родината си-България,убедени в своята "правота"!!!
   "Сам себе виновен,
   сам себе-враг!..."
   "Човек няма други врагове,освен себе си!"
   "Когато си враг на себе си, и всички други са ти врагове!"

   Изтриване
  18. Г-н Лазаров, за себе си мога да кажа, че не разбирам - фобиите, независимо кой народ засягат те. За да обичаш Родината не е нужно да мразиш никого. Тези, които са ни ощетили по някакъв начин трябва да бъдат изобличени, но това трябва да се направи не с емоции, а с търпеливо изследване на събития и факти. Злото никога не действа пряко, то винаги маскира своите действия.

   С г-н Неделчев имаме повече общи виждания отколкото и двама подозираме. Важното е, че ние запазихме уважение един към друг и обменихме данни. Това е основа за бъдеща плодотворна дискусия.

   Поздрави!

   Изтриване
  19. Да,Павка,това исках да кажа,че с Коцето,всъщнаст гледате в една и съща посока,по малко по-различен начин!И двамата целите едно и също!За външните врагаве сте абсолютно прави,даже се допълвате.Аз исках да потърсим и Врага,който е в самите нас,който е сред нас,който е наша плът и кръв и въпреки това-е враг на България,умишлено или от глупост!!Защото,ако се справим с този Враг-външните,едва ли ще ни преборят!Например/пък и по темата/:Не ме е яд на чужденците-П.Шафарик и К.Иречек,задето ни изкарват монголоиди.Даже ги смятам за добронамерени,в известен смисъл.Яд ме е на големия българин,професора по история-Марин Дринов,че е страдал от комплекси и мания за величие,че се е поддавал на ласкателства и си е замълчал,като с това е лигитимирал тюркобългарите!Яд ме е на българинът и мастит професор по история-Златарски,който с трудовете си превърна една измислена теза-в стройна "наука"...За индивиди,като Стойчо Мошанов казвам,че това си е чиста проба гнусно Национално предателство,поради пустата Русофилия!!!Ако се вгледаме с критичен поглед в историята ни /старата и по-новата/ неминуемо ще установим,че повечето злини за България,са предизвикани от българи,волно или неволно!!!И това май е почнало,още когато прадядовците ни,трако-пеласгите радушно посрещат етиопските мелези-данайците,на Тракийският бряг!!Май още от тогава,сме си такива-лесно харесваме чуждото и лесно рискуваме своето!Това е още едно доказателство,че сме именно техни потомци,а не на някой друг! Но с тези си качества/подай задник/трябва да се преборим,защото иначе-ще загинем,като народ!!!
   Сърдечни поздрави!!

   Изтриване
  20. отновно да кажа, че москвичите са само условно "славяни", та дори и от групата на венетите, тоест колонисти от полабието - Старигард/ Олденбург, основали във финска Ладога търговската си колония Новгард/ Новгород (Велики), която до появата на полукръвната погърчена БуРГарка (вургарка) Зое/ Софья Палеологиная с Греческий проект - Москва Трети Рим, е известна като Новогардия (във вид на република, народовластие!), на някои карти писана и като Бяла Рус/ия/. Но изКОНната Рус/ия/ е Киев, тоест Украйна. Населението на Новогардия (Новгород) е основно финско, което научило слОвото на колонистите се назвало слОвени. Вдъхновен от съпругата си Софья Палеологиная и проекта и за величие на Москвоия, москвическият главатар Иван Трети напада, граби, пали, изселва Новогард/ Новгород (Велики). С това започва наглото разширение на Московия в източна и юго-изт. Европа. Едва след това започват малко по малко, и най вече сле Петър Велики, да наричат Московия първо Бяла (Велика) Русия, а после само Русия. Самите москвичи явно повлияни от ромеите, затрити вече от османците, взимат ромейската разновидност на украинското Рус - Россия.

   Изтриване
  21. За турското така наречено робство, никак не отричам зверствата, но както съм казвал и друг път, убеден съм, че БъЛГари, полатинчени власи и погърчени ромеи сами са си виновни, защото са се дърлели и действали един срещу друг без да предвидят заплахата наречена османци, които са били в Мала Азия буквално от другата страна на Босфора цели 4 века по рано преди оконачателното ни падение. Колкото и лошо да е било обаче, действително робство, както крепостничеството във Велико"руската" москвическа империя, не е имало. Русские солдати, според писаното от Достоевски, били удивени колко добре жувеели БъЛГарите при турците. Имайки вече огромната БъЛГарска екзархия от устито на Дунав до подноцието на Пинд, дадена от султана на пук на погърчените, които Паис нарекува неразумни юроде (народе, но звучи като уроде, което баш си приляга), когато границата на Гърция, освободена по рано от "братушките" чрез порената велико"руска" противотурска" война, при това на БъЛГарска земя, е била едва в южна Тесалия и Епир, дето и до ден днешен самотни стоят топонимите от народностното ни име!!!, нашите не е трябвало да вдигат пагубни въстания (Априлското 1876г.), защото събитията които следват от него водят до краха на БъЛгарскат екзархия и загубата на половината ни земи и население, и ГЕНОЦИД. За моя пра дядо от костурско, чието смейство са цивяли добре при турците!!! и целият им рахатлък отив ана кино, заради полувенчатото освобождение, така наречената Русия не бе освободителка!!! Да не говорим, че от Москва работят в полза на сърбите по въпроса македонския! А за езика тук ще кажа, че сами сме си виновни, защото тия, определяли какъв ще бъде литературния БъЛГарски, не са се съобразили с призивите на тия от македонския край, които са били по малко, да се включат части от най югозападните говори, за да се премахме възможността от отзепление. Унгарците, например, в литературния си език включили особености на езика от Трансилвания, която през повечето време била в отделна и дори самостоятелна държава и имала свои особености на унгарския там. Така днес официалният унгарски не се отличава от тоя в Трансилвания. така че пак вината си е наша на първо място. Да се върна отново на въпроса за Московия - Россия - дали така наречените руснаци не били виновни за това, което управниците им причиняват на своите си и на другите, където припарят !!?? Според мен са виовни, че позволяват такива хора да ги управляват и да вредят нон стоп. Вредите, нанесени от Московия с аколосални... И няма никакво значение какви лошотии бил измислил Западът. Хората като цяло са лоши. Доброто се проявява рядко и много трудно, и е непостояяно. Това е човешката природа. Важното е, че на Запад поне засега най много хора имат най много права, свободи и БЛаГа, за разлика от Московия и там, дето е припарила, това е най важното!!! Тоест, каквото и да си хортуваме, Западът засега все още е по малкото зло като цяло!!! Относно религиите, наскоро спорех с един будист, който бе твърдо убеден, че будистите са най уравновесените, най спокойните и за това най щчастливите хора, които най малко вредят на другите. Споре мен е вярно. Будистът настояваше, че абрахамистичните религии юдаизъм, християнство и най вече ислям ограничават хората, разделят ги, противопоставят ги. Съгласен съм. Моят Йешуа е един КВАНТОВ Йешуа, показващ път на проСВЕТЛение на съзананието, а не измисленият догматичен Иисус. В хората от малки трябва да бъде втълпявана всеобхващаща ЛЮБОВ, това трябва да бъде световната религия, но който прокопса, който има власт и пари, който не изстрада, се самозабравя и всичко утюа на по дяволите...

   Изтриване
 9. Mnogo dobre razrabotena tema, mnogo tocho izlojeni argumenti. Istinska apologetika. Vsichko e napisano s myarka, syakash na edin dah. Istinata izliza nayave - Trakite sa Balgari i Balgarite sa Traki; edin Balgarski narod s edna Balgarska azbuka i Balgarska knijovnost. Genetichnoto izsledvane predi okolo dve godini e poslednoto dokazatelstvo v tazi posoka.Pozdravleniya. Vazhishtavam vi se.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще се появат още генетични изследвания, те ще хвърлят още повече яснота върху въпросите, които засягам.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Анонимен1 юни 2015 г., 15:30

  Beiträge zur Ethnologie und darauf begründete Studien
  Adolf Bastian, 1871

  Стара книжка, ясно е, че има грешки, но препоръчвам, намират се определени истини в записките и обясненията. Писателя е етнограф, пътешественик, и просто е събирал знания и факти, и естествено е използвал част от пречупените си знания по древна история и тн.. и все пак, който търси може да намери много неща изпод купата със сено...

  ето кратко цитатче от книгата :

  "(The MEDIAN*) dynasty represents the sovereignly of a Magiau race from the Eastward, who ruled in Babylonia before the Hamites. ... The Pehlcvis (heaven born) or BALKHА (Armenians) gave the name of Balkh (Balhara, Palhura, VALHALLA) . ... Sekocha (in Seistan) war die Hauptstadt der Zarangae (bei Arrian) neben den Agiiaspae (Vorfahren der Beluches) oder Euergetes (weil sie Cyrus gegen die Scythen)..."

  Автора свърза от цитата Медите с Арменците, което е близо, но вади Балхара Арменска пак, същото важи и за Валхала ( т.е България земята на боговете, която всъщност е земята на Траките , възпята от Скандинавците и тн) ..

  т.е намерете и прочетете книгата,, след като имате някакви знания преди това да не стават гафове. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но нямам намерения да търся работа на човек, който отъждествява Валхала с Балхара, това е несериозно. Валхала е религиозно понятие, а Балхара е топоним, който в оригиналната си форма е ......знаете ли?

   Изтриване
  2. Анонимен3 юни 2015 г., 23:02

   Balhara и Valhalla е едно и също и означава домът на боговете. Знаете ли че Атина е богиня от Тракийската митология или се бъркам тя е столицата на гЪрЦия може би, само един топоним.... или някой а направил преписна грешка, говори се всъщност за Тиня...

   Изтриване
  3. Валхала и Балхара са думи от два напълно различни езика...а и значението им е различно.

   Изтриване
 11. Анонимен1 юни 2015 г., 17:13

  Уважаеми г-н Серафимов, това което пречи на историците ни е същото, което пречи на висшия клир на БПЦ да се държи достойно и да отстоява българския интерес. Всички са зависими! Както вече знаем 85 % от висшия клир са агенти на ДС, респективно на КГБ, на една чужда империя. Не мисля, че сред "официалните" ни историци процентът е по.малък. Но това всъщност не е толкова важно.
  Важно е, че страхът им е "взет" отдавна, с показни саморазправи с някои достойни, но "повлияни от чуждата пропаганда", историци. Зависими са от тези, на които дължат кариерите си и благата на които се радват. Те всички още се страхуват. А някои се срамуват да си признаят. Те така са възпитани и научени да "уважават" силата. Науката и идеологията за тези хора са само параван, зад който крият недостойните си дела и своето предателства към истината и народа си. Те така са свикнали. И навикът им е станал втора
  природа. Просто нямат сила и достойнство да кажат истината, защото са още зависими.
  Какво трябва да се прави? Тези хора не можем да ги убедим и променим. Те просто ще измрат след време. Задачата е да покаже истината на младото поколение, което ще има друго отношение към фактите и приеме за естествена. Затова, според мен, основни
  те усилия трябва да се насочат към възпитанието на младите.
  Димитров-Д3

  ПП. Не съм чел книгата на Инджев, но смятам, че от времето на Екатерина, Русия води хибридна война срещу българите. Първият платен българин, работещ за руските интереси е същият съвременник на отец Паисий, към когото той се обръща с думите- " О, неразумний юроде, поради что ....."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Димитров, съгласен съм с Вас по отношение на това, че част от духовничеството ни, а и учените ни са били служители на тоталитарната ДС. Верно е и, че Паисий се гневи на погърчилия се Евгений Булгарис, който служи на Екатерина II. Тези неща аз не възнамерявам да отричам, а и аз самия съм ги споменавал често.

   Изтриване
 12. Анонимен2 юни 2015 г., 9:01

  Ето, това е свястна приказка: да оставим старата историческа номенклатура да се разложи от само себе си – тя е неподатлива на промяна! Да се обърнем единствено към младите, които в голяма степен са вече на наша страна.
  А точно тук, Г-н Серафимов, трябва да постигнем консенсус – да оставим политическите спорове, които ни разединяват! Нека отсега нататък да важи: КОЙТО ПРАВИ РЕКЛАМА НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА, Е ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ ! Защото точно това е целта на враговете ни – да разбият нашето единство !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С ръка на сърцето мога да кажа - Не съм правил реклама на чужда държава.

   Изтриване
  2. Анонимен2 юни 2015 г., 20:54

   Никога не съм си и помислял подобно нещо и коментарът ми е само пожелание за нашите бъдещи взаимоотношения !

   Изтриване
  3. Анонимен3 юни 2015 г., 13:54

   Това е проблема на повечето ни историци, особено ония, които гонят кариера. Очевидна е русофилщината и фанариотщината на повечето от тях.
   Не по-малко дразнещо е че и тези, които се обявяват за пренаписване на историята често демонстрират чуждопоклонничество.
   Пример за това е Росен Милев, който срещу участие е няколкогодишен проект смело се зае да обяснява че българите имали и четвърти етнос в генезиса си - германски, благодарение на готите.....
   Днес пък чета че някакви си от някаква си фондация (начело с .... Патриция Кирилов) щели да ходят в Кавказ да някаква си "Болгариада" да празнуват някакви си традиционни връзки на татарите и българите.
   Николай Овчаров пак стягал експедиция до Монголия да търси прабългарите....
   За пари се продават и то за малко - конференцийка, проектче, 2-3000 евро и готово - подписваме че сме татари, монголци, иранци и т.н.
   И нито дума за факти и наука.

   В тоя дух Павеле, за да ти вярват хората докрай, нужно е да си изчистиш отношението си към т.нар. славянство.
   За да не минават спекулациите на ченгетата като Слънчо, че си проводник на панславизма, време е да си кажеш мнението по въпроса без спекулации (като това че им викали славени, а думата slavos не означавала роб - макар че отлично знаеш че такава дума изобщо не е имало, а използваната дума е sclavos. ) Това ти твърдение ме смути, защото очевидно съдържа манипулация. Такава дума няма със значение на роб, да. Но такава дума изобщо не е използвана за означаване на народите тук, а използваната дума е със значение на роб и това е факт. Дали става дума за грешна транскрипция на самоназвание като "словени" (както предполагам смяташ ти). Или е чистосърдечно римско признаване на робовладелческа практика към този народ (както смята г-жа Юлия Димитрова) е въпрос на доказване. Но slavos e манипулация, която досега не си допускал.
   Така че за да няма съмнение че и ти прокарваш нечии ( панславистки интереси) и за да ти вярваме, както и досега- бъде докрай коректен
   С уважение и молба за разбиране на мотивите, Митко Димитров

   Изтриване
  4. Абе.Мите!Колко пъти да го прави човекът това уточнение за Славяните,бе???На мене,вече ушите ми почнаха да хващат мазоли,дето се вика,а неговите нерви-не знам от какво са!!??

   http://bgistoria.jimdo.com/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/


   Спароток каза: Гетите са Склавини/славяни/!!!
   Мизите са Българи!!!
   и всичките имат тракийски/балкански/ корен на юг и на север от Дунава!!!

   Може да иглеждам тъп,ама не разбирам по какъв начин тези твърдения на Автора,биха обслужили някакви /панславянски /интереси,дето ви се въртят!!??
   Да не би ти нещо да си се объркал,от поръчковите генетики,дето ги четеш?Само-питам?
   Приятелски поздрави!

   Изтриване
  5. Г-н Лазаров, Митака е добър човек. Дори специалистите не осъзнават напълно, че славени, или склавени е група, която е спомената най-рано по долното течение на Дунава и извършва нападения само над Източната Римска Империя и то винаги заедно с българите. Първото регистрирано нападение е от 527 година, следват още над век и половина обща борба против Рим.

   Тук разковничето е да се разгледат сведенията на Теофилакт Симоката и Страбон. Симоката обяснява в три книги, че хората наречени славени в древността са познати като гети. Страбон пък обяснява, че гетите говорят един и същи език както и мизите, а пък територията, която той приписва на гетите съвпада едно към едно с тази на склавените. Мизите от своя страна са отъждествявани в продължение на 1100 години със старите българи.

   Вторият важен момент е да се осъзнае, че в периода 527-681 година дедите на словени, словаци, поляци, руснаци и т.н. не вземат участие в бойните действие против Римската Империя. Също така дедите на словени, словаци и др. носят съвсем различно име в този период. Името е ВЕНЕТИ, за тях са писали Тацит, Птолемей и др.

   Когато през 7 век Алцек бяга от баварците, той е приютен от княза на венетите Валук. Тези венети са наречени в по-късни времена славени, словени.

   Венетите получават името славени, словени по простата причина, че говорят език близък то този на гетите -славени и поради това, че гетите-славени са най-известни.

   По същия начин се налага и колективното название германи. Днес към германите спадат не само немците, но също шведи, норвежци, датчани, а дори и англичаните. Първочанално обаче името германи е важало единствено и само за тунгрите от Южна Германия. В последствие то се налага над всички хора говорещи език сроден до този на тунгрите.

   Тъй както това, че шведите са германи не ни позволява да ги замесим във войните на Гай Юлий Цезар, така и днешните словени, руснаци, поляци и др. не могат да бъдат замесвани във войните на Рим със свободното тракийско население от гети-славени и мизи-българи.

   Простичко е за разбиране, но първо човек трябва да отхвърли напълно старите догми.

   Изтриване
  6. Благодаря!Наистина!Простичко,сбито,концетрирано,но изчерпателно обяснение!Но твърдя,че съвсем не е ново и си го правил многократно.Освен това,ако не се лъжа още Ценов,разсъждава в същата посока!Не знам,колко пъти трябва да се повтаря нещо за да се приеме,но случая,според мен,далеч надхвърля максимата:"Повторението е майка...и т.н.",не че аз нямам нужда да ми се повтаря,но когато не съм разбрал нещо или съм го пропуснал,не те обявявам за "панславянски агент"!Не знам,да вземеш да ги окачиш ли тези неща,като постулати, някъде в блога,някаква търсачка ли да сложиш,да ги виждат всички постоянно,само определено важните твърдения.Прочее,и на мен ми се случва,ако не запиша,къде какво да намеря,ровя по един час.Ама,гледам да не нападам никого,проблемът си е изцяло,мой!Та затова се обадих...
   Благодаря,пак!Поздрави!

   Изтриване
  7. Г-н Лазаров, поднасям Ви извиненията си! Трябваше да уточня, че поясненията не са за Вас, а за евентуални читатели. Тези сведения са известни на малко хора. Вие ги знаете, но стотици хиляди наши сънародници не. Имате право, че съм представял тези неща многократно, но понеже темата е важна, нужно е да се повтаря и обяснява постоянно.

   Наистина трябва да се измисли начин тези слабо известни данни да се популяризират. Ще търся начин да направя това.

   Поздрави!

   Изтриване
  8. В нищо не си се провинил,та да ми се извиняваш!Точно-обратното!Не само,че нямам нищо против,ами настоявам,да ми повтаряш Важните неща,ежеминутно и до безкрай!На мен и на другите!Да не мислиш,че сме ги осъзнали и овладяли напълно!?Чудя се,обаче,на хора/като Митко Д./,които изглеждат много напред с материала,ама ги тревожат някакви съмнения,препъват се в елементарни понятия и те превръщат в развален грамофон и латернаджия.Затова,някакъв твой сравочник, Спаро-речник,защо не и Спаро/Педия или нещо подобно,ще върши хубава работа.Не ти се бъркам,изобщо,просто понятията,фактологиите,пък и статиите вече са много!Възниква,например,в главицата на читателя определена неяснота или съмнение,по щекотливи думички,като Славяни,пра-Българи,Кимерийци,Скити,Хуни и др.,набира си думичката,и хоп-веднага разбира, къде и какво точно твърди Спароток по въпроса!Нема майтап,ще бъде чудесно улеснение!!!
   Поздрави!!

   Изтриване
  9. Г-н Лазаров, някои неща наистина трябва да се повтарят и обясняват ежедневно защото в миналото са съчинени много заблуди. Доста наши сънародници са все още в плен на тези заблуди без значение, че са интелигентни хора.

   Скоро възнамерявам да открия нова страница и там да са дадени точни обяснения на най-важните въпроси.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Анонимен2 юни 2015 г., 11:06

  Пропуска се най-важният фактор на руското влияние в България. На наша територия има руски анклав, това е ПРИСТАНИЩЕ РОСЕНЕЦ.
  ".....България няма да влезе в Шенген, докато „руското разузнаване и организирана престъпност“ контролират самостоятелно част от нейната територия. Крайно време е това да се разбере и от българското контраразузнаване......"

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е така, но какво да кажем за хилядите емигранти, които през Италия проникват в сърцето на Европа. За тази година количеството дошли непознати и непроверени хора ще е около 150 000. Ако само 1% от тях са ислямистки терористи...правете си изводите какво ни чака...

   Европейската Комисия спокойно можеше да настоява за извънреден контрол на българските пристанища, както бе в случая с “Краун ейджънтс”.

   Защо няма такива настоявания, защо няма настоявания за лустрация, защо?

   Изтриване
  2. Да, "Росенец"си е направо върхът на безобразието и не е само той-курорта Камчия,Слънчев бряг....Направо сме си като руско-съветска губерния/селища,храмове,булеварди,улици,болници,паметници,монументи и др/-все "раш"!!!

   За нахлуващите ислямски тълпи пък-да не говорим!!!
   Така хубавичко ще ни се "обогати" генофонда,че от заветната хаплогрупа /R1a/май нищо няма да остане!!!-само след някоя годинка-директно в F,J или някоя друга красива мангалска генетика!!! След време да не плачем за българо-монголчетта,щото няма да ги има! Ще сме ги изтребили до крак !!!...

   Изтриване
  3. Каквито и чужденци да идват в България, ако техния брой е голям, това си е заплаха за националната сигурност. Благодарение на прилив на чужденци британските келти загубват земите си, същото важи за коренното население на Америка.

   Изтриване
  4. Какво говориш,заплахата си е направо-директна!!Айде,Америките са завладяни технологично и за голям период,от по-развитите в цивилизационно отнашение-евр.колонисти.А окончателно-от САЩ.Ама за бритите,ако имаш предвид битката при Хейстингс/от гублена/норманите на Уйлям/Завоевателя/които изправя с/у Харолд,да са били максимум 10хил,колкото е могъл да прекара на корабчета през Ламанша-и успяват.Ами собствената ни трагедия? 13-14век османците не са толкова многоброен народ,способен да звладее и задържи огромните територии!!!Те просто прилагат коварната тактика на еничарството-т.е.да обърнеш синовете на един народ с/у самия него!И успяват! Като се има предвид,че ДПС и сега си ни управлява! И се прибавят идиотските изявления на Еврокомисарите ни,като Кристалина Георгиева,че трябва да приемаме бежанските вълни,щото това щяло да ни оправи Демографската криза - нещат придобиват заплашителен характер!!!

   Изтриване
 14. " СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ,ЮНАШКА!!!"
  Шапки-долу! Поклон,пред светлата памет на Титаните на българското слово и Войводите на българската Революция!
  Духът на Ботев живее в нас! Левът Балкански,може да е задрямал,може да е дълбоко заспал,но той е жив,в душата и сърцето на всеки истински Българин!!!

  Честит 2юни - Ден на Героите!!!

  ОтговорИзтриване
 15. Анонимен2 юни 2015 г., 22:36

  “О неразумни и юроде(тракедонски)! Защо се срамуваш да се наречеш българин...”

  Тук доста хора, включая автора, нямат представа какво е етнос, какво е племе, какво е народ и как се формира исторически народностно самосъзнание от различни племена и етноси. Нямат представа каква е разликата между племенни държави, оглавени от племенните аристокрации, каквито са тракийските царства, и империя оглавена от властващ етнос и водачите му. Май още изповядвате комунистическата теория за подчинената роля на личността и водещата на масите.
  Българите се появяват в историята около 4-ти век, а полагат основите на българската държава през шести - седми век. Български народ с българско самосъзнание се формира векове по-късно и той включва всякави заварени, както и вторично дошли, етноси и племена.
  Така че каквито и щуротии да продължавате да тиражирате, фактите са си факти – преди Аспарух да завземе територия от римската империя и управляващите българи да започнат да налагат българската власт и да формират българската нация по тези земи е имало всякакви други, но не и българи. Те стават българи и народ впоследствие, а преди това са били национално неосъзната като българи сбирщина от племена на които всеки завзел ги им е налагал своята идентичност. Освен това има и още една Волжка България също сформирана от кубратовите българи. За нея нещо да кажете? Защо е на границата с Азия. Ако “траките” са живели и там какъв ви е проблемът с азиатците? Днешните им наследници се пребориха да носят българското си име, а не татари, изследват каква е ролята им в оформянето на руската империя и нация, а вие се плюнчите с една неосъзната групичка балкански аборигени, пъните се да ги изкарате най-великите докато те не са могли и нямаше и една държава да направят след претопяването от Империята.
  Какъв е бил произходът на българите може да се спори, но като се има предвид конфедеративният характер на обеденението на степните народи срещу римляните и готите е съвсем допустимо сред тях да има и азиатци, и индоевропейци, живели винаги на границата на римската империя. Тези индоевропейци може да си ги кръщавате траки или мизи, но тези които са ги познавали са ги наричали другояче – скити. Така че като ползвате гръцкото наименование “траки” за варварите около Дунав, бъдете коректни да използвате и гръцкото наименование за другите отвъд Днестър – скити и сармати. Между другото и те са носили гащи, а траките са научили много от тях за вековете съседство.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен3 юни 2015 г., 13:32

   Нямаш представа колко глупости си написал, който и да си :)
   Най-голямата ти глупост е тук :
   "фактите са си факти – преди Аспарух да завземе територия от римската империя и управляващите българи да започнат да налагат българската власт и да формират българската нация по тези земи е имало всякакви други, но не и българи"
   Провери и преброй колко са споменаванията на българи точно тук , че и още на запад на българи мнооооого преди Аспарух.
   Българи в Мизия, Тракия,Македония, Илирия, Панония, Италия ИСПАНИЯ има дааалллееееч преди митинчи Аспарух да доведе измислените татари на Дунав, както ни учи риско-германската фалшификаторска школа.

   Срещу тези НАИСТИНА факти няма и нито едно сигурно посочване на българи на изток от Черно море. НИТО ЕДНО, схващаш ли.
   Тази "Волжска България" също я има само в руските фалшификации, защото държава с такова име НЯМА в документите.
   Населението на града Болгар, което ни притикват като ... българи, в документите е наричано скалиби или кипчаци. За българи там нито дума, преди Русия да се сети че трябва да ни изкара татари.
   Хората вече четат, трябва по-вече старания за да ги лъжеш така :)
   Митко Димитров

   Изтриване
  2. Следващият път се опитай да кажеш нещо смислено и имащо някаква логика :)

   Изтриване
  3. Анонимен3 юни 2015 г., 15:16

   Уважаеми мнениедателю, без да се обиждате ще Ви кажа, че бетонът в главата Ви е доста здрав.
   Ако сериозно Ви интересуват отговорите на тези Ваши въпроси, ще трябва да прегледате освен този блог на Спароток и предишния му. В него от септември 2009г. до 2013 има 250 постинга с по няколко десетки коментара. Искрено се надявам, че ще превъзмогнете себелюбието си и ще отделите необходимото време.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  4. Не искам да цапам блога с терминология от халтураджийските журналистически сайтове,ама на това/Анонимен2 юни 2015 г., 22:36/баш му се вика тъп,тлъст,добре угоен "трол"!!!Направо е готов за клане по Коледа или Нова година-може и по-раничко...

   Изтриване
  5. До Анонимен2 юни 2015 г., 22:36
   Сигурно и Ботев е "тракедонист" и "комуняга",пък-и Раковский-нали!!??

   http://www.extremecentrepoint.com/archives/335

   Ами,чети бе,гов*до,такова !!! Абе,какво ша та колим,ти направо,си нямаш глава....!!!

   Изтриване
  6. На безименния, дет вика нямало БъЛГария на Волга. Има и още как, на старите карти, до 17 век, прди великие така-наречени "русские" москвичи да и видят сметката наели се с втълпения им от полукръвната Бу(Р)Гарка (вургарка) от Морея/ Пелопонес Зое/ Софья Палеологиная Греческий прокет - Москва Трети Рим, в който няма място за БъЛГария, и който в крайня смЯтка слага край на огромната БъЛгарска екзархия, дадена от султана 1870г. впредели от устието на Дунав в северна Добруджа до подножието на Пинд, които в 11 век тесалиецът Кекавмен нарекува Планините на БъЛГария, дадена на пук на погърчените, които век по рано Паис нарекува о неразумни юроде (народе, но звучи като уроде, което баш си приляга!). При чуваши, казан. така-наречени та(р)тари, и дори угро-фините мордва, които жувеят в бившите земи на БъЛГария на Волга са повишени количествата на мъжките хаплогрупи на ДНК, обособени в югоизточна Европа (долно теч. на Дунав и Украйна) на БаЛКаните (Албания/ Епир), чиито стойности са такива като на румънците, които са в северната част ан БаЛКаните, докато при великие така-наречени "русские" мсоквичи са нищожни. Няма кой друг който може да е занесъл тия гени на Волга, освен БъЛГари, които са излязли от БаЛКаните!!! Ето стара карта Московия с новото и име Бяла (Велика) Русия на която имаобразувание БъЛГария на Волга - https://i.imgur.com/DE6MRFA.jpg Важното да се помни за БъЛГарите на Волга е, че са се отделили отдавна, смесили са се с угро-фини и тюрки, ислямизирали са се и та(р)таризирали, което ги е променило много. Връзката ни стях е вече номинална само. Много по важно е да се разкрие общото между всички в югоизточна Европа, ДНК го потвърждава, за да се загладят противоречията и да се работи за всеобщо сближаване в региона и светли бъднини, вкл. кохезия, свързаност, инфраструктура, инвестиции, биснес, пари, БЛаГоденствие, като политика на НАТо и ЕС, като най малкото зло от наличните в нашата част на света. Туй то!

   Изтриване
 16. Парасков4 юни 2015 г., 0:22

  г-н Серафимов,
  много много ви благодаря за последните няколко статии, толкова вдъхновяващо. И както винаги става в живота, от някъде идва линк към нещо допълващо и реших да ви го споделя(за съжаление ми се струва измислица, защото нито професора, нито цитирания ТВ канал, нито града успях да намеря, а няма и линк към научна публикация, но все пак толкова добре пасва)
  http://bradva.bg/bg/article/article-35709#.VW6kJs-qpBd

  Поздрави и господ сили да ви дава!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Парасков, тази статия не е издържана, от нея не само няма полза, но и вреди. По-добре авторът й да бе обърнал внимание на белите мумии от Такла Макан, на техните гени, керамика, въоръжение. Тези неща се знаят от малко хора, а са от важност за историята ни.

   Изтриване
 17. Анонимен4 юни 2015 г., 20:44

  Серафимов, тая дъвка за тюркския произход дето я дъвчиш знам с каква цел е - избягваш неудобната ти теза за скито-сарматските корени на българите, или както я наричаш - иранска. Не си познал! Българите не са нито тюрки, нито траки! Приеми го, макар да е ясно, че няма как да си плюеш на сурата и да признаеш, че цялата ти теория, що се касае за истинските Българи организирали в държава тракийската паплач, е несъстоятелна. Пак ти казвам - за днешните наричащи се "българи" не споря. Те нямат генетично нищо общо с Българите и са си чисти едновремешни аборигени, което си им личи освен от гена, и по асоциалното поведение - разтуриха си и третата държава, която впрочем по някои твърдения е руски проект. За твое успокоение и другите аборигени не направиха съседни тракийски държави - едните се романеят, другите се турчеят, третите се гърчеят, а си имаме и Македонци! Това траките са като американските индианци. Оставени на себе си никога няма да се организират, самоосъзнали се като народ, в обща държава. Дори и циганите са по-осъзнати и единни етнически. Не бъди сигурен, че древният ти тракийски ген ще остане непроменен и скоро няма да те управляват новите "българи". :)))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Забавен и наивен, няма как по друг начин да характеризирам коментара ти :)

   Представи кратко, точно и аргументирано виждането си и най-вече - не коментирай страхливо като анонимен. Това показва, че не си уверен в себе си и в нещата, които казваш.

   Изтриване
 18. ирена янчева31 март 2016 г., 3:21

  Здравей, Павле ! Поздравления за статията и железните аргументи към нея !!! Може би това е едно от твоите най - добри изследователски изложения - стегнато, точно и прецизно ! Подкрепям напълно твоята научна теза, защото тя е вярна и се основава на истинските доказателства : " Ние българите имаме пълното право да се считаме за наследници на траките; Старите българи не са тюрки; Микенският език е древен тракийски диалект; Езикът, който говорим днес е развита форма на речта на Орфей и Залмоксис; Народът траки никога не е изчезвал - днес това сме ние неговите преки наследници." Бих искала да споделя своето възхищение от теб - професионално и личностно ! Имаш моята пълна подкрепа ! За мен оставаш един истински българин ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за подкрепата Ирена! Моята теза не е нещо ново, ето думите на един руски лингвист

   Одна из наиболее интересных черт микенского — в отличие
   от всех греческих диалектов исторического периода—очень высо­
   кая продуктивность образований на -εύς (Vilborg 1960, 22; Szemerényi
   1968, 531). Каждое девятое среди простых личных имен
   линейного письма Б образовано с помощью суффикса -εύς (Landau
   1958, 240 f.). Выше уже говорилось о том, что этот суффикс
   негреческого происхождения особенно часто встречается в ан*
   тропонимике Фракии (царь Τηρεύς), Фригии (царь Ότρεύς),
   Карии (царь Ίδρους).

   Изтриване
 19. Убеден съм, че не по малка, а според мен по голяма, отговорност носи и тоя, не успял да предвиди заплахата сред свои и външни, затова трябва да си сърба попарата. Вероятно единици от древните ни предци са били проСВЕТЛени, което е свързано и със значението на разновидностите на народностното ни име, но масите очевадно не са предвиждали какво може да се случи, когато безспир са избирали разсъединението, което прави безсилието. Пример безброй от време оно и най новата ни история. Няма единение, съчувствие, съпричастност, добротворчество достатъчно, слдва разпад по всички направления. Което правиш е хубаво, но ако не стигне до силните на деня във вид да им е изгонен геополитически и икономически, да се правят пари, а може, казвал съм, нищо няма да стане. На повечето не им дреме за историята, затов атрябва да се спуска свише...

  ОтговорИзтриване