19.07.2017 г.

ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА ТИТЛАТА ТАРКАН


Преди двадесет и пет години разполагах с твърде малко информация за миналото ни. Това бе голяма пречка при воденето на дискусия, защото без добри аргументи, без споменаване на факти, няма как да докажеш, че си прав. Може да осъзнаваш, че дадена теория е изградена на грешна основа, може да си в състояние да посочиш някои слаби места, но за налагане на ново виждане е наложително да представиш нови и необорими данни.

С течение на времето не само събрах солидно количество литература, но и се запознах с прогресивни специалисти, които ми помогнаха да разбера същността на немалко важни проблеми. Така вече бях в състояние да ползвам пълноценно намерената информация и това доведе до доста приятни изненади.

Често в разговор с хора поддържащи теорията за азиатския произход на старите българи, ми бе представян като основен аргумент факта, че титлите  кан(ac), каган, а и таркан се ползват не от траките, а от народите обитаващи земи край Алтай и Енисей. За таркан  някои бяха склони да приемат, че е иранска заемка в езиците на тюрки и монголци.

В началото, изправен пред тези аргументи, аз признавах, че нямам отговор, но и добавях, че ползването на определени титли от някои народи не означава автоматично, че титлите имат обяснение на езика на въпросните народи.

В последствие се добрах до работи на чужди учени (A.Lubotsky и др.), от която стана ясно, че траките ползват титла KANAS, AKENAS. Надписите съдържащи тези титли са регистрирани отдавна, но у нас никой специалист не си е направил труда да анализира и популяризира информацията. Така тя е останала дълго време недостъпна за тези решили да се запознаят със старата ни история.

Благодарение на румънския изследовател Сорин Олтеану разбрах за ocoбената тракийска дума καγα/кага-свещен. Тя е сродна на тракийския топоним Когайон/Κωγαιώνον, а дава и обяснение за титлата каган, която има вариант коган и явно е ползвана от тракийското население на север от Дунава като по този начин е убегнала вниманието на римските летописци.

Проучването засягащо титлата таркан също донесе големи изненади. Не само произхода ѝ се оказа древнобалкански, но самото ѝ разпространение ми помогна да разбера за с влиянието на дедите ни върху народите обитаващи Средна Азия в далечното минало. Знаех, че хората наричани траки са същите, които по-късно са познати като българи, но никой не бе ми разказвал за тракийското присъствие в земите на иранци, индийци, тюрки, монголци и др.

Даже и не бях предполагал, че съществува съвсем ясно свидетелство на Плиний Стари за траките сапарари край Бактрия -Plin.VI.48. Този автор локализира в Средна Азия хора с име едони- Plin.VI.50, а eдоните са траки, за които Херодот и Тудидид споменават -Her. V.11, V.124, Thuc.II.99. Плиний дори говори за кикони/Cicones на север от индийците -Plin.IV.55, доста по-рано киконите/Κίκονες са определени от Омир и Херодот като принадлежащи на тракийското семейство – Hom.Il.II.846,  Her.VII.59.

Нито в училище, нито в беседите с наши доценти бях чувал за тези неща, нито пък някой ми бе разказвал, че според Луций Ариан, създателят на индийската цивилизация е тракийския бог Дионис - Arr. Anab.VII.viii. За походът на Дионис и покоряването на народите на Азия разказва не само Ариан, но и още много други автори: Аполодор, Диодор Сицилийски, Еврипид, Нон, Хигиний, Овидий, Павзаний, Плиний Стари, Сенека, Страбон, Цицерон, Филострат. Защо обаче важните свидетелства на авторите от Античността не са популяризирани от нашите траколози както се полага?

Да се върнем на титлата таркан и да видим какво е било известно за нея в миналото. Тя присъства в тюркските орхонски надписи от VII-IX век, а при монголците се среща под формата даркан. На наша територия я намираме в старобългарcките надписи от епохата на ранното Средновековие.  

Благородник с име Негавон е наречен зера-таркан, а пък Шун носи званието жупан-таркан. По времето на цар Симеон Велики, негов служител на име Теодор носи титлата олгу-таркан. Според Веселин Бешевлиев, таркан е висок ранг и хората изпълняващи тази длъжност са се радвали на големи привилегии. (B.Бешевлиев, Прабългарски епиграфски паметници, с.116, с.144-145).Таркан е титла, която е ползвана и от хазарите - хората унищожили Стара Велика България. В средновековни хроники се съобщава за Юрий таркан, който в преводи на тези хроники е наречен Юрий наместник (O.Pritsak, At the dawn of the Christianity in Rus, p.96).

Титлата е позната и на саките под формата таракана (H.W.Bailey, Indo-Scythian studies, Khotanese texts II, Cambridge University Press, New York, 1985, p.33). Саките са съседи на перси, китайци, тюрки, а на индийците, в чиито летописи, саките са определени като потомци на кшатрия – войнската класа на старите арийци.

Освен при българи, хазари, тюрки, монголи, саки, таркан се среща и при персите (иранците). Преди около един век, историкът H.Beverage цитира Менандър Пазител и др. стари автори, които съобщават за: “tarxan dignitas apud Persas” – таркан е титла използвана от персите. (H.Beveridge, Tarkhan and Tarquinius, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Apr., 1918, p. 314-316).

Като имаме предвид колко много и то различни по произход народи ползват титлата таркан, не е никак лесно да се определи нейния произход. Доста предположения са изказани по този въпрос. Британския учен H.Beverage смята, че имената Тархон /Таркон, Тарквиний и титлата таркан са идентични, а добавя и това, че не е изключено етруските, при които името Тарквиний се среща, да са повлияли източните народи (тюрки и монголци) : “And I do not suppose that there can be any doubt that the names Tarchon, Tarquin, and Tarkhan are identical. Nor is the interval in space between Tarquin Priscus and Tarkhan so great as to make the connection between the two names incredibleIn conclusion, I may suggest that the reverence felt by the Tartars and Moghuls for the number nine is evidence of some connection between the Eastern nations and the Etruscans.”

Етруските са хора със забележително висока култура, те притежават интересни титли като cepen/кепен съответстваща на старобългарската копан, трябва да се добави и talmiθe/талмите, която пък отговаря на старобългарската тълмач. От друга страна обаче, няма абсолютно никакви сведения за миграции на етруски в Средна Азия. Разрешението на загадката трябва да се търси на друго място.

Първо трябва да определим какво е значението на таркан. Това ще ни позволи да разберем на чий народ принадлежи тя и как е попаднала при други хора. Докато определени изследователи са склонни да дадат тюрко-монголски произход, то има и такива, които са убедени, че титлата има за основа дума от индоевропейски език,т.е. хора говорещи индоевропейски език са я предали на тюрки и монголци.

H.W.Bailey смята, че значението на таркан е командир, командващ, заповядващ и цитирайки J.Pokorny,  предлага ie. tolku-тълкувам, говоря (H.W.Bailey, Indo-Scythian Studies, Khotanese Texts VII, Cambridge University Press, New York, 2009).

Британският учен  дава примери със санскр. tarkh, tarhayate-разсъждавам, мисля, предполагам, добавена е и осетинската дума rxon-съдещ, съветстващ, но по необясними причини пропуска старобългарските тлъковати-обяснявам, тлъкование-обяснение, тлъкъ-преводач, тлъкнѫти-чуквам, удрям.

Древният корен на тези старобългарски думи е *talkъ, tar, т.е. идентичен е на предложения от Юлиус Покорни tolku-тълкувам, говоря. Този корен се среща в тракийските лични имена Ситалк/Sitalces, Реметалк/Roemetalces, а и Торкос/Torkos.

На пръв поглед изглежда странно думи с един и същ корен *talkъ, tar да означават обяснявам, тълкувам, но и удрям, почуквам. Нека разсъдим обаче - опознато, изтълкувано е това, с което сме имали контакт, това, което сме докоснали, върху което сме оказали натиск.

Първоначално *talkъ, tar е имало смисъл само удрям, докосвам, но с течение на времето се поражда значение - обяснявам, тълкувам, говоря, а оттам и заповядвам.
Тълкувам е свързана и с нашата дума търкам (с корен* tar), чието най-древно значение е удрям, оказвам натиск...опознавам.

От тези сведения става ясно, че титлата таркан се обяснява с езика на старите балканци, които по време на Античността са познати като траки, а по-късно са известни под името българи.

Присъствието на титлата при тюрки, иранци, монголци, не е мистерия. Все пак, както Плиний, така също още много други автори не само знаят за присъствие на траки в Средна Азия, но е известна и ролята на народа на Орфей в изграждането на културата на индийците.

Сапарарите, едоните и киконите не са едиствените наши деди, които са изпратили свои хора край Хималаите, Каспийско море и т.н. На север от персите са се заселили масагетите, които Йордан определя като клон на гетите -Jord.(61). Прокопий пък обяснява, че масагетите и хуните (отъждествени от него със старите българи) са едни и същи хора -Proc.III.xi.9-10.

Непосредствени съседи на тюрките и монголците са саките, а саките са определени като принадлежащи на траките: “Наричаха го и Сака поради това, че е чужденец, а саките са тракийско племе...“ – (Схол. Към Аристофан, Птици, 31- Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010, с. 326).  

Цитирайки Аврелий Виктор, Вилхелм Томашек споделя ценното сведение, че царят на северните траки Декебал е известен и като rex Sacorum-цар на саките – Die Alten Thraker, с.99. В издание на The Cambridge Ancient History c.247, британски учени изказват виждането, че споменатите от персите сака парадрая са де факто гетитеПричисляване на саките към семейството на масагетите, които Йордан определя като клон на гетите почитащи Залмоксис, прави Страбон –Strab.XI.8.8.


Възстановка на костюма на благородник от средите на саките- автор Derzsi Elekes Andor 

Както вече отбелязах, саките са определени като потомци на кшатрия – войнската класа на старите арийци- (G.Ch.Sagar, Foreign Influences in Ancient India, p.152). Понеже Ария е най-старото име на Тракия, а съществуват над дванадесет свидетелства за тракийски поход в Индия, то не е трудно да се разбере, че този поход и арийското нашествие в Индия са едно и също събитие. С идването си в Средна Азия, старите балканци повлияват не само индийците, но и други народи: перси, тюрки, монголци.


Карта на Средна Азия, на саките принадлежат земите на изток от Партия, автор - Dbachmann

Eто как титлата таркан попада сред народите на Средна Азия. Има дори ясни китайски извори, в които се казва, че согдийците, т.е. част от тракийските саки са тези, които съветват и организират тюрките. В своя работа руският учен Клящорный споделя следното: Тюрки сами по себе простодушны и недальновидны, и можно внести между ними раздор. К сожалению, среди них живёт много ху (согдийцев), которые хитры и коварны; они научают и направляют (тюрков)!”


Оказва се, че дедите ни са приели ролята на учители и наставници на други народи не едва през IX век когато разпространяват кирилицата и християнството, а доста по-рано, хилядолетия по-рано.

Може ли да е случайност, че най-старото колело, най-старата писменост и най-старото обработено злато са намерени в земите ни? Може ли да е случайност и това, че според Николай Дерменджиев “нашата календарна схема от Слатино е датирана по 14С цели 8 столетия преди началото на древната датировка на египетския календар.”?  Може ли да е случайност факта, че древните градове край Юнаците, Пазарджишко и Провадия, Варненско изпреварват каменните стени на Рим с около 4000 години?

Със сигурност не е случайност и това, че Орфей, Лин, Тамир, Евмолп, Имарад и др. наши предци са отговорни за създаването на гръцката култура. Религиозната доктрина на келтите също е повлияна от дедите ни. Иполит свидетелства за това как друидите са инструктирани лично от Залмоксис – обожественият мъдрец на гетите. Същите тези гети, които по време на ранното Средновековие заедно със своите роднини мизите ще освободят подтиснатите свои брая от римска власт. Да не забравяме и ролята на Дионис в създаването на индийската цивилизация.

Ето какви хора са били предците ни – създатели на култура и разпространители на важни знания. Качествата си дедите ни са оформили в продължение на няколко хилядолетия развитие тук на Балканите, а не в дивата пустош на Алтай, Памир и Тибет. Уменията и способностите на нашите деди са кодирани в гените ни, а това е нашето най-голямо богатство. Земята ни неведнъж е завладявана, книжнината ни неведнъж е унищожавана, крепостите ни неведнъж са рушени, а градовете ограбвани и разрушавани, но враговете ни не са успели да унищожат духа ни.

Докато знаем, че сме потомци на народа на светлината, докато пазим заветите и традициите на своите предци, няма зло, което да успее да ни затрие. Лъжите на врагове и чуждопоклонници замъглиха съзнанието на много сънародници. Много се отчаяха и предадоха, но и много бяха тези, които устояха и останаха верни на българщината. Тези хора ще стават повече и по-силни защото вече ще са напълно уверени, че са потомци на тези, които никога не са се предавали и винаги са разчитали на моща на своите мишци и на силата на духа си.95 коментара:

 1. ирена янчева19 юли 2017 г., 21:04

  Благодаря за интригуващото научно изследване, Павел, един твърде малко познат теренен материал ! Нашите деди са били истински учители и просветители за другите народи !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, дедите ни са били учители на другите народи. Вазов и Венелин са прозрели това, но за жалост не са имали сведения за древнотта, иначе биха ни нарекли учителите на Европа.

   Изтриване
 2. Уважаеми господин Серафимов, по времето на управлението на княз Светослав в Киевска Русия е имало град с название Тмутаракан. Преди това е имал други имена. Това име е дадено от руснаците. Намирал се е около днешното селище Таман, Краснодарския край, Тамански полуостров. На публикуваната от Вас карта това е Сарматия. А има предположения, че Светослав Киевски е внук на Владимир Расате, престолонаследника и първи син на княз Борис-Михаил.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За топонима Тмутракан действително някои смятат, че идва от титла таман таркан, други виждат в Таман лично име, а таркан е титла на въпросния индивид. Тук искам да отбележа, че доста преди да бъде споменато името Тмутрокан -Тамантаркан, в Тракия е регистриран топоним Тамон бари.

   Изтриване
 3. И още нещо по отношение на град Тмутаракан и намереният в него, така наречен "тмутаракански камък". По камъка има надпис на кирилица които гласи "че през 1068 лето княз Глеб Светославович е измерил по леда ширината на Керченския пролив „мъриль море по леду от Тмутараканя да Кърчева“ Интересно е названието на днешният град Керч -Кърчев в полуостров Крим.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа, Керч е на мястото на древния Παντικάπαιον-Панти капа, а за това име Трубачов смята, че е тракийско. Май се правеше някакво сравнение с тракийската Капи дава, но дали елемента панти бе отъждествен със същия елемент -панти от Панталия-Кюстендил, не смея да кажа.

   Макс Фасмер извежда името на Керч от къркъ-гърло, в това има логика, недалеч е имало древно селище Коркон дама, то също е тракийско по характер.

   Изтриване
  2. Ако аз бях специалист бих потърсила тракийска връзка между имената на Керч/Кърк/Кърчева с името на последния одриски цар Керсеблепт,оказал силна съпротива на Филип II и вероятно загинал в тази съпротива и както се предполага погребан в богата могила край село Златиница птоучана в 2005 с уникални находки запазени от унищожение от иманяри поради голямата дълбочина- 11м под земята.Освен това по скелета на човека с 190 см ръст може да съдим и за физическата му сила,вероятно е изглеждал като истински херо. Но питам защо след като имаме запазен скелет никаде нямаме данни (поне аз не намирам такива в нет-а) за ДНК анализ на тленните му останки? Правени ли са , не са ли,къде са публикувани? След като в могилата са намерени и остатъци от кожена шапка под шлема,както и от кожени обувки тип мокасини - защо няма никъде данни да тези неща,датировка точна и т .н ? Доказано ли е 100%,че това е самият Керсеблепт? Само проучваме могили за златни съкровища да ги показваме по света(или продаваме оригиналите,кой знае??) или търсиме истинската ни история? Защо мяна данни за ДНК на други останки от тракийски владетели и съпоставка между тях? Да не говорим за по-късни български царе ( да речем Калоян , ако е той и е вече пре-погребан пак или други за който има данни(ако има) ? Защо не направиха ДНК на евентуалния Калоян преди да го заровят пак ? В много тракийски могили има запазени добре скелети, защо не се провча и публикува, или аз не знам за това??Или на някой му пречар резултатите? Ние искаме само истината за историята ни ,каквато и да е тя,защото много са ни лъгали и продължават !

   Изтриване
 4. Отлична статия г-н Серафимов! Знае ли се как са звучали военните чинове на дедите ни преди новата ера?Има ли податки?
  Дали василевс не е тракийска дума и "гърците" да са я заели от дедите ни?
  Владимир Иванов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За василевс съм писал, дал съм доста подробности - ВАСИЛЕВС – ГРЪЦКА, ИЛИ ТРАКИЙСКА ТИТЛА ЗА ВЛАДЕТЕЛ?

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/07/blog-post_12.html

   Имам и друга работа с повече данни ТИТЛИТЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ БЛАГОРОДНИЦИ

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/12/blog-post_8.html

   Изтриване
  2. Благодаря! Признавам, не съм чел всичко поради липса на време, но гледам да наваксвам в движение! А и вие сте доста плодовит историк!
   В. Иванов

   Изтриване
  3. Аз съм по-скоро буден и търсещ българин, който не обича да бъде лъган, това е.

   Изтриване
 5. Анонимен20 юли 2017 г., 0:21

  Според мен "тълкувам", "тълмач" са свързани по-скоро с английското "talk".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Свързани са, но думата "talk" просто няма как да е германска. Тя съотвества и на етруската talmithe-преводач, а върху етруските няма германско влияние, виж за трако-пеласгийско влияние може да се говори.

   Изтриване
 6. Анонимен20 юли 2017 г., 0:42

  Поздрави, Павле!

  Впечатляваща логика и неопровержими доказателства!
  Упоменаването на стари български думи едновременно означаващи „тълкувам“, „удрям“ и „търкам“ извикаха в съзнанието ми следните примери:
  „Той се УДАРИ(плесна по челото) по главата! „Как не можах да се ДОСЕТЯ!?““
  „Айде стига си ми ТЪРКАЛ сол на главата(стига си ме вразумявал)!“

  Споменаваш, че хазарите са унищожили Стара Велика България, но мисля, че самият Кроват има вина за това защото не е определил един единствен наследник от синовете си! Впоследствие княз Светослав Киевски слага край на хазарската държава.
  Към предишната статия имаше коментар, че хазарите произлизали от волжките българи. По-голяма обида към българския народ не мога да си представя!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямаме никакви данни относно деянията на княз Кроват в края на 7 век. Дали е обявил някой от синовете си за владетел, или не, ние не знаем.

   Каквото и да било, Римската Империя -Византия в никакъв случай не би позволила съществуването на силна независима държава, чието население е със същия етнически произход както и милиони поданици на империята обитаващи земите на юг от Дунава.

   Приятелството на Кроват с Ираклий е било в началото на 7 век, до към 641 година, а 680 положението е съвсем различно, приятелството с българите е забравено.

   Изтриване
 7. Мхъ,
  таракан на росийски не беше ли хлебарка?
  Та не сме ли си хлебарки?Известни че се нахранваме с комат /троха/ хляб.
  Разсъжденията в тази тема само затвърджават идеята, че местообиталището на траките на север е било от изток и от запад на Черно море.
  За това и Испор Цар е казал че е дошъл при своите .
  А и първата библия преведена около Дунав е на гетите. Ако са равни на саките , сарматите, скитите то това е връзката на писмеността , обиколила от Изток Черно море.За това ли Кирил и Методий са ходили в Хазария?Каквото в Панония , това и в Хазария???!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно защо Кирил и Методий са ходили при хазарите, не се наемам да кажа.

   Изтриване
 8. Таркан е титла използвана и от хазарите ,защото ,,хазарите''- не са народ различен от БЪЛГАРИТЕ.Видите ли хазарите унищожили Стара Велика България-баи-Иречекови хуморески.Агатирска/хазарска/,кимерска,скитска,сармаска,хунска,аварска династии всички от род Дуло/хилядолетен управленски евразииски род с родов знак тризъбец,които ще видите и на украинското знаме и на паметника на Чингиз хан в Улан Батор и на монетите на царете ни преди падането на БГ под турско робство/.Херодот не говори за Стара Велика Гърция,Македония или дори Римска империя,а за Стара/преди троянската воина/Велика България от 1512г преди хр.с цар Тангитаи.Тази империя носи името на династиите,които я управляват-Скития,хунска,хазария и т.н.чак в 17 -ти век след паднето на Волжска БГ И Самарска БГ с присъединяването на Кипчатска БГ/Казахстан и Сибир/ мирно и доброволно към Русия Стара Велика БГ ПРЕСТАВА ДА СЪЩЕСТВУВА.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сладки мечти и блянове на „кан не хан“!

   То е все едно да кажеш, че Бог и Мамон са едно и също понятие!
   Хазарите, търсейки през Средновековието да си изберат религия, се спират на юдаизма – една отживелица изцяло заменена с християнството. Но тя най-много им пасва и чрез нея те се самопровъзгласяват за „божи народ“, чиято привилегия е да мами останалите народи и да ги счита за доен добитък.
   Откъде произлиза понятието „хазартни игри“? Невероятната им способност да трупат богатства чрез измами и манипулации ги е възкачила на трона на Мамона, където днес се намират. Днешна Украйна е изцяло в ръцете на техните олигарси, които тънат в разкош, а народът – в нищета.
   Павел Серафимов достатъчно ясно обрисува народопсихологията на българина от хилядолетия насам. Може ли тя изобщо да се сравнява с тази измет?!!!

   Изтриване
  2. Господине, устрема Ви е грешен. На знамето на Украйна няма тризъбец, а хазарска "тамга". Тамгата е метална плочка с такова изображение, както на знамето на Украйна. Служела е за митнически печати на хазарите, контролирали "пътя на коприната". А какви са хазарите и какъв етнос са, никой до сега не знае.

   Изтриване
  3. Хазарите наричани още казари, козари, са старите агатирзи, чието име означава ловци на кози. По времето на Атила те са подчинени на хуните, т.е. царските скити, но след средата на V век завръщат своята независимост, а в края на VII век са значителна сила.

   Изтриване
  4. Леле какви съчинения за произхода на хазарите си измъдрил Павка!Хазарите са си тюрки и две мнения по въпроса няма. Техните потомци караимите, които изповядват юдейско сектантство си говорят на тюркски кримско-кипчакски диалект. Има един милион научни проучвания в полза на тази хипотеза и сигурно не повече от три в полза на твоята.

   Изтриване
  5. Съмнявам се, че има милион проучвания доказващи тюрския произход на хазарите. Аз лично бих бил благодарен на пет солидни аргумента в полза на твърдението, че хазарите са тюрки. Надявам се молбата ми да не предизвиква затруднения.

   Изтриване
 9. Ще си призная ,че тезата ви за тази дума малко,все още виси на концепцията за експанзията на траките и следователно всички тюркски титли всъщност са тракийски.Имам чувството ,че историята на тези арийски/европеиски народи в средна Азия е пълна мистерия,и е много трудно да разберем какво точно се е случвало там.Може би Китайските източници...или персийски.
  Иначе ако е възможно да споделите статията където се споменава за най-старото открито колело,в България.Търсех но не намерих нищо.Освен статия за някакъв град до Провадия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господин Невенов, пишете "Имам чувството ,че историята на тези арийски/европеиски народи в средна Азия е пълна мистерия,и е много трудно да разберем какво точно се е случвало там. Може би Китайските източници...или персийски." Не зная дали Ви е известно за мумиите от Таримската долина? Накратко историята е следната. Таримските мумии са мумифицирани тела на европеиди съхранили се в сухия климат на пустинята Такла-Макан близо до Лулан. Също така мумии са били намерени в източната част на басейна на река Тарим около Турфан, близо до Нии, Черчена и в южната част на Таримския басейн в Синцзян-Уйгурския автономен район на Китай. Най-ранните мумии са определени от 18 век преди новата ера, а най-късните от 2 век от новата ера. Имат коси с риж или светлорус цвят. Мъжете имат ръст до 2 метра , а една от жените е с ръст 1,90 метра. Изследваното ДНК на 7 мъжки мумии е показало хаплогрупа R1a1a. Китай е забранил вече по-нататъчни археологически действия. Как Ви се струва определеният чрез въглеродния метод исторически период в който са живели тези хора? И още нещо, по отношение на "Великата китайска стена". Загадъчно е защо бойниците на кулите са обърнати на юг, а не на север, от където би се очаквал неприятелят на китайците. Въпроса е, дали стената е изобщо дело на китайците.

   Изтриване
  2. До Nikola Nevenov20 юли 2017 г., 1:44

   За откриването на модела на най-старото колело в Дончова могила от Петър Детев, съм писал не в блога, а във Фейсбук.

   Изтриване
  3. Благодаря,ще потърся информация.Сега като споделихте и точното място.

   Изтриване
  4. Г-н Анонимен,
   да чувал съм за тези мумии.Даже мога да споделя,как се смях на очевидното изопачаване на истината в един документален филм на нашинъл джеографик.Където бяха намерили череп в близост теракотовата армия.През целия документален филм говореха как може да е бил някакъв пратеник,или инструктор на скулптурите,поръчан или доброволно дошъл в китай.И накрая като направиха въстановка на черепа,пак го изкараха азиатец,нищо че самия череп си показваше от ясно по-ясно ,че става дума за европеиден човек и навярно меките тъкани са типичните за тези народи.
   Но подобни открития само създават мистерии.Ето да кажем ,че това са доказателства за експанзията на траките ,чак до китай.Защо няма нищо запазено което да говори за това.Имаме само легендите за арийците при индйците,но само толкоз.Или поне само тази информация ни се предоставя.Ако китайските императори са имали вземане даване с тракийците то би трябвало да има записано някъде ,че това е така.

   Изтриване
 10. Но таркан е титла на тюрки и монголи, те нямат нищо общо с траките, а по въпроса със саките ще ви напомня, че няма абсолютно никакви съмнения относно принадлежността им към иранската езикова общност. Вие пишете увличащо, но не по правилата на науката , това прави статиите ви подвеждащи и вредни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че правилата на науката изискват да се представят всички данни и да бъдат подложени на анализ. Ще ви бъда благодарен ако обясните следното: защо вашата наука пренебрегва всички данни за древнобалканския произход на саките?

   Изтриване
 11. Интересни разсъждения за титлата таркан.Може дори да е звучала като тЪркан,даже трЪкан,трЪкань и т.н, а как се е писало на гръцки е друг въпрос.Ако погледнем в диалектите ни(аз лично смятам,че езикът ни е изключително древен)ще забележим такива думи: за търкам - тръкам,тръкалце,търкалям/тръкалям, да стъркам/стръкам ( да сасипя,унищожа),или име на старо българско село до Кочани - ц.Търкане, на македонски литературен Трканье ,даже думата щърк/шТрък и т.н Прав е г-н Серафимов за значението на думи като търкам (с корен* tarkъ), може да се добави : съсипвам,унищожавам,даже убивам.Пример: диалектно *Чумата го стръка*

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как точно е най-древното звучене на таркан и какви варианти са съществували не смея да спекулирам.

   Изтриване
 12. За пореден път чета тук че повлияваме културно на персите. Това не е вярно, или по-точно не съвсем. Персите по начало са си тракийско племе. Доказателство за това са не само твърде многото материални и културни прилики за да се говори
  само за влияние. Днес е безспорно завоюването на иранското плато от арийски племена и летописите споменават персите и техните роднини меди/мидийци сред завоевателите не сред завоюваното заварено население. Както и гн. Серафимов споменава Ария е древното име на Балканите и по-специално Тракия. Доказателство це персите са наши роднини са множеството техни родово/племенни имена срещани по нашите земи от древни времена та и до днес. А именно: Прусий, Персей, Персефона, Персиян/Пресиян, Преслав/Переслав и много други. Съмнявам се че в съвременен Иран би могло да се намерят толкова много имена свързани с древните перси. В допълнение бих добавил и прусите като доказателство. Очевидно в древни времена племето се е разделило и една част си е намерила дом в земите на дравидите а другата в земите на германите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старите пруси в Северна Германия, които се славят като най-добите германски войници са били наследници на траките от региона около град Бруса в Мала Азия. Димитрий Хоматиян говори за тяхното преселване на Балтика и завръщането им като готи на Балканите.

   Изтриване
  2. Не мисля, че персите като цяло са древнобалкански народ, по-скоро най-старата им благородническа прослойка е представена от траки.

   Изтриване
  3. Перси, Меди, Каспи/Кашпии, Ари, Скити/Саки, Сатри и ред други са сред завоевателите на иранското плато, чиито древни жители са дравидите. Персите категорично са описани от асирийците а после и нововавилонците като едри, руси и синеоки „диваци“. Смесването с местното население става на по-късен етап, когато персите започват да консолидират иранските племена в единна империя. Твърдението че само благородническата прослойка си е останала чисто тракийска е вярно, но не е и пълната истина. Религията на прадедите ни доминира над тази на местното население от водите на Брамапутра, до водите на Ефрат. Концепцията за вечната борба между доброто и злото, светлината и мрака, дълбоко залегнали в Зороастризма са донесени от персите. До днес Светулен/Сабадий/Свети Георги е нашо най-почитано божество/светия. Тези толкова много културни и лингвистични прилики, давайки храна на днешните привърженици на иранската теза съществуват от четири хиляди години! Ако днес има толкова много от нашата култура сред иранците, представете си колко много е отпаднало с вековете. Не господин Серафимов, не съм съгласен че роднините ни са били само едно малцинство сред морето от местни. Това много прилича на баснята за българите и морето от славяни.

   Изтриване
  4. За да изгладя всякакви противоречия искам да подчертая че имам в предвид персите от племенният период, не за „персите“ от времето на тяхната империя и по-късно.

   Изтриване
 13. А има ли данни поне при други народи с какво се е занимавал човек, носещ титлата таркан?
  На мен ми звучи като съветник примерно от малкото данни, които имаме за нашите таркани - еди кой си участвал в преговори, има един участвал във Вселенски събор и т.н. Не виждам да има споменати брой войници и др. при изписването на някой от тарканите ни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не разполагам с точни данни относно дейността на таркана. Предполагам, че при различните народи, фунцията може да се е различавала.

   Изтриване
 14. д-р Асен Чилингиров21 юли 2017 г., 9:53

  В руската историография от последните две десетилетия на ХІХ век названието ТМУТАРАКАН се явява като спасителната сламка при решаването на един бурен спор за произхода на великата киевска княгиня Олга, обхванал най-широки слоеве на руската общественост. В този спор едва ли не цялата тази руска общественост е възмутена от публикацията на най-големия познавач на старата българска и руска книжнина, заемащ най-високи постове в йерархията на руската православна църква, архим. Леонид (Кавелин), с която, ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИН ЗАПАЗЕН ПРЕПИС ОТ МНОГО СТАР РУСКИ ЛЕТОПИС показва, че киевската велика княгиня Олга произхождала от българската царска династия и била родом от българския престолен град ПЛЪСКОВ. Това съобщение се появява в момент, когато отношенията между младото българско княжество БЪЛГАРИЯ и „майчица” Русия, както и между българската и руската православна църква са стигналидо първата сериозна криза, която няма да бъде преодоляна и в последвалите четири десетилетия, чак до сепаративния Брест-Литовски мир от 1917 г., на който „неблагодарната за своето освобождение от братята-руси” България диктува не само унизителните за Русия условия, но и датата за сключването му. А тя има пълно право за това, защото нейните храбри войници сразяват многократно числено превъзхождащите ги руски войски, нахлули в нейната територия, противно на всички международни договори. И само няколко месеца по-късно подписалият заповедта за войната Николай ІІ, заедно с цялото свое семейство и своите прислужници, ще бъде разстрелян от руските революционери. А наложената още при създаването на Българската екзархия схизма срещу българската църква ще продължи още много десетилетия, за да бъде вдигната едва в 1953 г. едновременно с пълното нейно поставяне в зависимост от руската църква.
  Тъкмо в този спор, воден на широк фронт с участието на най-видните руски историци и богослови – но до началото на новото хилядолетие без участието на нито един български учен – се прави предложение от някои участници в спора, че „най-вероятно княгиня Олга произхождала от прабългарското ханство Тмутаракан”, без дори да коментират споменатата в руския летопис българска столица ПЛЪСКОВ, в което название руските и съветските историци и до сега виждат „погрешно написания руски град Псков”. Както винаги, и този път не се взимат предвид резултатите от археологическите извори и писмените източници, според които до началото на ХІІ век няма никакви следи и споменавания за град Псков.
  В този смисъл също никой не повдига въпроса нито за етимологията на този „топоним”, нито изказва съмнение, че това е топоним, докато за всеки който се е занимавал с въпроси, отнасящи се към четенето на „татарски” топоними, е несъмнено, че в дадения случай и в малкото други случаи, където се споменава този „топоним“, не става дума за название на „ханство“ или „княжество“, а чисто и просто за Т[О]МУ ТАРКАН =този таркан.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Т[О]МУ ТАРКАН като обясенние на Тмутрокан е доста логично предложение, но както сам казвате - някои факти са неудбни и всичко около тях се преиначава.

   За жалост този процес продължава и днес, но пък ние не сме длъжни да се примиряваме с чуждите манипулации.

   Изтриване
 15. Към д-р Асен Чилингиров21 юли 2017 г., 9:53. Уважаеми господине, няма данни, а само предположения, че Великата Киевска княгиня Олга е "от българската царска династия". Ако е със варяжски произход, то тогава името и би трябвало да е Хелга. Предполага се, че името и е Болга и е дъщеря на първородния син на княз Борис-Михаил, Владимир-Расате. Но ако това е така, следват много въпроси и пренареждане на "утвърдени събития". Забележете, не Владимир-Расате наследява престола на България, а третия син на Борис и посланик на България във Византия, Симеон. И тогава да проследим действията на тази "българска" управленска фамилия. Синът на Олга, Светослав окупира България. Тогова на престола е бил синът на Симеон, Петър. Значи, Светослав смята, че престола на България му се полага по княжеско право и го взема от Петър. За това може би свидетелстват думите му , които четем в "Повесть Временных Лет": В год 6477 (969) сказал Святослав матери своей и боярам своим: "Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае - ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли - золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы". Ясно казва, че Преслав е центъра на неговите земи, Русия се явява периферия! Това относно "преиначаваните факти". А сега да видим, кой наследява княз Светослав! Първородният му син Ярополк от действителната му съпруга? Не, той е убит от третият му син Владимир, син на прислужницата на майка му Олга, Малка, познат и като "Ясното слънчице", който покръства Русия. Малка е с еврейски произход. Така евреин става цар и кръстител на Русия, т.е., специална форма на експортното юдейско христианство. При насилственото покръстване руското население е било унищожено с около 1/3. А нещата се повтарят в събитията описани от Вас, сиреч Руските "революции" и защо ли отново те тръгват от територията наричана днес Украйна която е гъсто населена с евреи. Евреите завземат властта в Русия и тя е разграден двор. Къде евреите не всяват унищожение и раздори. Дори и уважаваният от Вас професор Чилингиров едва ли има български произход. А евреина Иван Шишман унищожава напълно България. Тези 500 години геноцид променят генетичния код на българите. Ако е останало нещо до днес то се унищожава от юдеите с помощта на Евреонала и България днес е само географско понятие с разнородно население нямащо общи цели и народопсихология. Каквито и бодрячески текстове да пише уважаваният господин Серафимов, фактите са такива, виждат се ясно днес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Оставам с впечатлението, че искате да представите допълнителна глава към "Моята Борба"...Това си е ваше право, всеки има право на лично мнение, но е хубаво да правите това открито, а не от сянката на анонимността. Съгласен съм за това, че царица Сара има роля в падането на България под османска власт, но действията й са само един елемент от антибългарските действия на много хора. Нека не забравяме това, че Йоан Кантакузин докарва селджуците на Балканите, нека не забравяме ролята на Генуа, по-близките и по-далечните и съседи.

   Не мога изобщо за се съглася, че генетичния код на българите е променен и, че липва народопсихология. Напротив, ние сме се запазили най-добре и сме опазили както традициите си, така и духа си.

   Що се касае до Олга, името й принадлежи на древнобалканските нарди, т.е. нашите деди. Още по време на Античността, в Мала Азия, на Балканите и в Черноморските степи са документирани имената, топонимите: Олгасос, Олгасус, Олган.

   Да се разчита на сведенията от Несторовата хроника е несериозно. Голяма част от данните са от по-късни времена и са "пришити" към ранните събития, така че да паснат на докрината, която трябва да оправдае създаването на германска благородническа прослойка не само на Русия, но на цяла Източна Европа.

   Киевска Рус съществува векове преди някой да чуе за варяги. В писанията на равенския космограф е споменат топонима Малороса. На украинците им казват малоросси, малорусы, като елемента -мал няма нищо общо с прилагателното малък. В случая мал означава благороден и дава обяснение на името на готския благороднически род Амали, а и на названието мало-гети, което Йордан превежда като Getae Minores, но е обяснил и че се касае за populus immensus- огромен народ.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов,с цялото ми уважение,опитът ви да направите умна атака към анонимния господин,малко се обърна срещу вас.Забележката ви за "Моята Борба" говори само ,че не сте чели тази книга и използвате името й, както бърза препратка и асоциация на този който ви критикува с нацистите и следователно,автоматично "лош човек" или "човек на когото не може да се вярва". Истината е обаче,че ако Хитлер беше българин и "Моята Борба" беше насочена към българите,то неговите думи биха били в пълен унисон с вашите в сравнение с анонимния господин,що се отнася до българския народ.Понеже господина не пести думи за да оплюе собствения си народ.А вие ,както и Хитлер,изразявате една безгранична(може би на моменти глупава) любов към родът,етноса и племето от което произлизате.
   Но разбирам ,че коментара ви е насочен към критиката на анонимния и споменаването на еврейте като волю не волю съучастници на всички недоброжелатели на българия или други страни.Да,прав сте ,че сами по себе си еврейте не са основните причинители за тези беди.И аз самия смятам ,че царица Сара и нейния син ,и да имат огромна заслуга за последвалата участ на българия,далеч не са били единствените фактори които са били в игра.Най-малкото ,че на мен ми се струва,че в този период българската държава просто е била в упадък.До колкото съм чувал, по това време не малко български благородници, присъединяват доброволно земите си към Сърбия.Поне с това се хвалят сърбите и това подкрепя теорията за упадъкът на българия и българските владетели.Но въпреки всичко,това че те са само част от причините не означава ,че не трябва да ги споменаваме или не трябва да изтъкваме бедите които целенасочено или не са последвали от техните действия.Подобна само-цензура в името на това да ни нарекат нацисти или расисти или анти семити,е само в ущърб на истината.И е в пълен конфликт със научното/рационалното мислене."Нека да игнорираме тези факти ,просто защото ще нараним нечии чувства",е мантрата на деня.
   Съгласен съм с вас обаче,че далеч не сме заличения вече народ без никаква нородопсихолгоия.Има я,и то сред мнозинството.Няма ги хората обаче,който гласно да им кажат ,че това е добре.Понеже единствено чуват и виждат ,че това е зле. И докато сме на тази тема,мисля ,че 20+ години демокрация направиха повече беди за българския ген,култура и народ от колкото 500 годни робство не успяха.
   По темата за Русия нищо не бих казал освен,че винаги ми е било интересно каква е точно връзката на българските благородници с началото на Киевска Рус.Понеже едно такова настроение лъха,всеки път когато някой започне да споменава зората на руската цивилизация.Сякаш българите са донесли цивилизацията в иначе диво място.Също ,анонимния споменава за покръстване на Руснаците.Но това значи ли ,че те не са били християни?Спомням си ,че имаше такава теза,че в стара велика българия е имало християни.Следователно Християнството вече е било доста разпространено.Тогава дали руснаците са ги християнизирали...или просто тогава са ги приобщили към православната църква?

   Изтриване
  3. До анонимен 21 юли 11:41

   До болка познатата Ви тактика! Излагай истини, покрай които да пробуташ и манипулации! С това се разкривате като враг на България! „Бодряческите текстове“ на Г-н Серафимов са точно на място и съвсем не изсмукани от пръстите. Утре в Арбанаси двама млади са решили да отпразнуват стара традиционна българска сватба, на която са поканени ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ! Единственото условие за участието в бракосъчетанието им е гостите да са облечени в български носии. Предполагам, че Вие никога не сте имали такава, а и да намерите отнякъде – мястото Ви не е там!

   Изтриване
  4. До Анонимен22 юли 2017 г., 12:04. Господине, я кажете каква е тази "до болка позната Ви тактика"?!!!! За какви манипулации пишете?! С кое по-точно се разкривам като враг на България. Съжалявам, че трябва да го напиша но, какъв е този примитивен текст:"Утре в Арбанаси двама млади са решили да отпразнуват стара традиционна българска сватба, на която са поканени ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ! Единственото условие за участието в бракосъчетанието им е гостите да са облечени в български носии. Предполагам, че Вие никога не сте имали такава, а и да намерите отнякъде – мястото Ви не е там"???? Тогава ще си позволя и да запитам, от коя област на България трябва да бъде носията? И понеже сте познавач на българските носии, ще Ви попитам каква е тази част от женската носия наричана "тканица". Въпроса е за женска носия от западните крайща на България. Държанието Ви е като на привърженик на спортен клуб. Явно, че и "арбанаси" е "изконно" българско наименование.

   Изтриване
  5. Ама Никола Невенов, нашия Спароток е чел Моята Борба и други книги на чичо Адолф, но шекелите в джоба му го застават да си трае. Нъл тъй спорчо?

   Изтриване
  6. Г-н Анонимен 25 юли 2017 г., 21:15
   Не мисля ,че г-н Серафимов е чел книгата.Понеже референцията му към нея е точно като на човек който и хал хабер си няма какво е писано вътре и се изказва за книгата спрямо това какво са му казали че е в нея.Холивудската концепция за Моята Борба ,като книга която говори само за арийци и за избиване на еврей е толкова далеч от истината както денят от ноща.На миналия ми коментар не успях да спомена това но съвсем наскоро слушах лекция където ,поради съвсем други причини на лекторът му се е наложело да провери каква част от Моята Борба е заделена за еврейте и анти-семитизъм.Оказало се ,че едва 7% от близо 700-те страници,са отделени за еврейте и анти-семитизъм.Така ,че аз не мисля че г-н Серафимов брои шекелите в джоба си.По-скоро става дума за близки или хора с които работи,които не желае да обиди.Но както казах ,тази само цензура в името на "да не нараним чувствата" на този или онзи е също толкова грешна както и да смятаме ,че българите сме азиатци.За да може гърци,румънци,македонци и всякакви други да сложат рака на нашата история.
   Иначе както и преди,ще апелирам да не превръщаме коментарите във безкрайни приказки за еврейте и техните деяния.Има си форуми и блогове за това.Аз предпочитам да водим безкрайни приказки за българите.

   Изтриване
 16. ""че в дадения случай и в малкото други случаи, където се споменава този „топоним“, не става дума за название на „ханство“ или „княжество“, а чисто и просто за Т[О]МУ ТАРКАН =този таркан."

  В този ред на мисли , ако вземем значението на думата търкане - като несъгласие на двама души по даден въпрос, т.е има търкане между тях , спор за нещо ,не е ли възможно таркана да е лице което решава даден спор , то тази титла да е нещо като съдия или посредник за решаване на спорове?

  ОтговорИзтриване
 17. Анонимен22 юли 2017 г., 6:30

  Отворете руско-персийския речник. Там ще намерите значението на думата ТАРИКАТ = мъдрец. Праве Дойчин (Doychin Doychev21 юли 2017 г., 7:20), ТАРКАН = "съветник"

  ОтговорИзтриване
 18. PhD Julius
  Привет, увлекателни четива предлагате...... в потвърждение на предпоследния абзац, относно това, че "Уменията и способностите на нашите деди са кодирани в гените ни, а това е нашето най-голямо богатство." мога да предложа следния не ангажиращ биохимичен поглед на Еволюционната теорията на Дарвин - (дали „черната точка“ в човешкия ембрион не превъзхожда по информация сумата от хромозомални и митохондриални ДНК и дали тази „черна точка“ не е пренатално знание за миналите животи)
  В момента има, във философски план, около 20 разновидности еволюционни теории, като развитие на основополагащата работа на Дарвин „Произходът на видовете“. Ще разгледам генетичната теория за „общ предшественик“ на всички сегашни живи организми на Земята. Основава се главно на два доказани факта: намерени са въглеродни фосили (графит) с данни за биологичен метаболизъм отпреди 3,5-4,5 милиарда години (14С датиране); във всички съществуващи в момента живи организми са намерени 355 напълно идентични гена (що се отнася до вирусите, те могат да се разглеждат като продукт на фрагментация, съдържащ много по малко гени). Да разгледаме направо човека.  Намерено е, че генетичният му набор в соматичните клетки е от около 3 милиарда двойки бази (при гаметоцитите-сперматозоид и яйцеклетка е наполовина-по 1,5 милиарда). Да се опитаме да пресметнем колко неуромеланин (1) съответства на информационното съдържание на ДНК. Всяка двойка бази в ДНК носи 2 бита информация. В неуромеланина, ако се приеме концепцията от (1), всяка структурна единица с молекулна маса 147 носи също 2 бита информация. Сметката при гаметоцитите, при предположението, че неуромеланина носи също толкова информация, колкото ДНК и като се вземе предвид числото на Авогадро, показва съдържание на неуромеланин 0,36 пикограма/гаметоцит. Нека сега имаме два гаметоцита (женски и мъжки- общо 0,72 пикограма) и започне деленето. До 3-4 гестационна седмица се развива неуралната тръба на ембриона, съдържаща около 105 клетки, предшественици на нервната състема, включително мозъка.Проста сметка показва количество неуромеланин около 70 нанограма. Е, това действително може да бъде почти неоткриваема „черна точка“(“black dot”), която ни свързва с Бог (или боговете) чрез взаимодействие със земния магнетизъм и космическите енергии (2). Изобщо не смятам да умувам КАК тази „черна точка“ се е появила при човек, всеки да си измисли каквото ще…След това, тази „черна точка“ се преписва в невронни мрежи, и, след раждането в мозъка на новороденото липсва неуромеланин, който след това се натрупва при обучението. Само да спомена, тук сигурно има връзка (материална!) с комплексите на Фройд, архетиповете на Юнг и т.н.
  "Докато знаем, че сме потомци на народа на светлината", което се опитах да погледна от друга страна и "докато пазим заветите и традициите на своите предци,", а мисля че това е по-силно от нас..... "няма зло, което да успее да ни затрие."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине PhD Julius,

   Вие просто така гениално сте се изходили и ми създадохте такова чувство за малоценност, че никога вече няма да дръзна да напиша каквото и да било в блога на Г-н Серафимов...

   Изтриване
 19. Уважаеми господин Серафимов, учудва ме Вашата негативна реакция по повод написаното от мен като коментар на д-р Асен Чилингиров21 юли 2017 г., 9:53. Предполагам, че господина е използвал данни от книгата на доктор Асен Чилингиров "Българската Църква", която аз не съм чел. Аз съм българин от западните свободолюбиви предели на България, за мое съжаление вече стар човек. Чудно защо ме сравнявате с австрийския евреин от клана Ротшилд, Шикългрубер. Цялото управление на Третия Райх е от евреи, само Гьоринг не е бил евреин, но жена му е еврейка-синдрома на еврейските жени. По отношение на Борис-Михаил, Олга, Светослав и синът му Владимир, който покръства Русия, къде съм написал нещо, което не отговаря на историческите факти. Започнах с предпоставката, "ако" е вярно твърдението ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИН ЗАПАЗЕН ПРЕПИС ОТ МНОГО СТАР РУСКИ ЛЕТОПИС показва, че киевската велика княгиня Олга произхождала от българската царска династия и била родом от българския престолен град ПЛЪСКОВ. Не може да е оправдание Кантакузин, Генуа и който и да било друг. За това в държавата има институции, които е трябвало да си свършат работата. Но явно не са я свършили изобщо. Пишете "Не мога изобщо за се съглася, че генетичния код на българите е променен и, че липсва народопсихология. Напротив, ние сме се запазили най-добре и сме опазили както традициите си, така и духа си." Може би само аз не виждам така нещата! Тези 500 години геноцид са довели до намаляване на българското населението под биологичния минимум необходим за възпроизводство. Вие пишете, че траките да били преобладаващо светли хора, с кестеняви коси. Такъв ли е масовия генотип у нас? Къде е младото българско население? Вече е асимилирано в чужбина. Или навярно истината за еврейската религия Ви е подразнила! Все пак има празник "обрезание господне". Когато на едно 8 дневно бебе се отрязва част от плътта и периода на зарастване е съпроводен с болка, това води до психически отклонения. Това е и "знакът на бога".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен29 юли 2017 г., 1:11

   Уважаеми господине,

   От коментара Ви научаваме, че сте капацитет по „определяне на биологичния минимум на един народ за неговото възпроизводство“ както и за „възникването на психични отклонения при бебета, изпитващи продължителна болка“. Свалям Ви шапка за тясното Ви профилиране по упоменатите въпроси, но съм чувал и за ментални отклонения и прогресивен песимизъм при възрастните хора, какъвто претендирате да сте самият Вие.
   За разлика обаче от биологично-медицинската Ви осведоменост Вие се проваляте като капацитет по религиите, употребявайки понятието „юдейско християнство“. Такава комбинация не може да съществува и не е лошо „стар човек“ като Вас да попрочете повечко в тази насока. Може да Ви бъде само от полза!

   Изтриване
  2. Анонимен31 юли 2017 г., 0:52

   Уважаеми господин Анонимен29 юли 2017 г., 1:11, имате претенции, че сте теолог, така ли да разбирам? Първо, нямам претенции да съм "капацитет" в нито една област. Но щом така ме оценявате, благодаря. Та какво е "християнството", нима не е създадено от евреи? Какъв по произход е Йешуа? Какво е търсил Павел на Балканите? Нима " християнството" е тракийско, понеже тракиецът Константин го утвърждава като религия и провежда Никейския събор? Нищо не се създава без определена цел, без определено предназначение. А идеологиите се оказват много ефективно оръжие за масова психоза. Благодаря Ви за препоръката да " прочета повечко в някаква насока, като стар човек". И понеже ме е хванала "старческата неосведоменост в авангардните направления", напишете Вашите препоръки като заглавия на литературата в "тази насока". И ако все още имате съмнения, хубаво е Вие, като млад човек, да четете повече и различни жанрове, защото християнството е единствено и само еврейска религия. В Книгата, Библията не пише за траки, индуси или китайци, пише за евреи. И не само християнството, а и мюсюлманството е еврейска религия. Написаното от Вас, ме кара да мисля, че Вие като вярващ християнин се възмущавате от това, което съм написал. Вие, не бихте искали да променяте възгледите си по въпроса. Смятате ли, че по онова време, хората които са имали вяра в тракийските божества, доброволно и с ентусиазъм са приели "правата вяра". И като млад, перспективен член на българското общество, обяснете на стареца, как и защо е заменена вярата на общностите, населяващи континента Европа. В случая с Румъния и Турция се оказва, че е заменен и езика. Как прусите станаха дойч и как областта Трансилвания се оказва населена с народа дойч. Явно чудеса! Вие може би ще кажете "неведоми са пътищата господни".

   Изтриване
 20. Таркан-маркан, ама на кой му пука бе пич?Суджук гейт не може да събуди тоя заспал народ та ти ли ще ставаш будител дето те четат десет души на кръст и половината са сигурно платени клакьори.

  ОтговорИзтриване
 21. Какъв е произходът на куманите ???
  Някои нещастници твърдят, че едва ли не Втората Българска държава е куманска !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Куманите са тюркизирани скити, неслучайно са наречени по ловци, те. русокоси.

   Изтриване
  2. За куманите, както и за хазарите не се знае почти нищо. Каква е народността им, какъв е езикът им и какъв е външният им облик е неизвестно. Арабите и персите се ги наричали кипчак, руснаците половци а византийците кумани. Някои съветски автори се заиграват с тракийската дума плаво, т.е. сламено русо, като вместо плаво го наричат полово. От тук и плавци, т.е.половци сиреч, светли, русокоси. Други автори твърдят, че са монголоидни. Има каменни статуи и могили за които пак някои автори твърдят, че са кумански, но дали е така няма доказателства а само предположения.

   Изтриване
  3. Със сигурност владетелите на Втората българска държава не са само от български произход. Ако се четат хрониките внимателно се вижда ясно, че Асеневци са свързани родствени и чрез брачни съюзи с куманите. В редица битки участват значителни кумански сили в редовете на българската армия, включително и срещу кръстоносците при Одрин. Не може да се изключи и евентуален влашки произход на владетелите и на голяма част от българския етнически масив през Второто царство. Нека си признаем, колкото и да ни боли, но в 70% от византийските хроники, отнасящи се до въстанието на Асеневци, се говори за власи. Българските царе се титулуват не само владетели на българи и ромеи, но и на власи. По важното в случая е не толкова произхода на владетелите, а самосъзнанието. Безспорно Асеневци се считат за българи и продължители на българската държавност. Произходът не е толкова от значение. Джеймс Баучър е бил по-българин от самите българи. Най-великият унгарски поет Шандор Петьофи е всъщност само 25% унгарец. Останалите 75% са словашко-сръбски. Истинското му име е Александър Петрович, но за историята той си остава Шандор Петьофи, унгарски поет и революционер.

   Изтриване
  4. http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/10228/1/Szabo%20et%20al%202005.pdf
   Генетични изследвания на митохондриална ДНК в скелети от гробници на кумани от Унгария, датирани от периода 13 и 14 век

   Изтриване
  5. Ето, за куманите се казва, че са смесен народ, но не е обяснено какъв е критерия, по който се определя какъв е бил първичния генетичен облик на куманите, дали е бил европейски, или азиатски???

   Изтриване
 22. Павка, къде изчезна? Да не си на разкопките на старата базилика в Пловдив? Тревожа се за тебе!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всичко е наред, просто ми е нужна почивка, ще започна да пиша отново след около три седмици.

   Изтриване
  2. Анонимен30 юли 2017 г., 0:20

   От сърце ти желая такава почивка, за каквато най-много си мечтал!

   Изтриване
 23. Г-н Серафимов, а как така при казахите престолонаследикът в техните ханства се нарича канартикин! Точно както се нарича престолонаследникът в езическа България. А и до днес при киргизите текин или тикин означава княз. Казахите и киргизите не са идвали в Европа и ми е трудно да повярвам, че са възприели титулатурата от европейците. И още нещоq не ви ли прилича древнобългарският знак IYI на родовия знак на тюркското племе кайъ, който се изписва ето така - IVI. Не казвам, че е същият, но определено има прилики. Да не се окаже, че тюрките са повлияли на българите, а не обратното?

  ОтговорИзтриване
 24. Много неизвестни в българската история! Такова и подобни наименования срещаме в приветствията на Константин Багрянородни към посланиците на България. Основите на Византийската дипломация. Срещат се и в студията "ИЗВЕСТНИ НАЗВАНИЯ НА ТИТЛИ И ЗАНЯТИЯ УПОТРЕБЯВАНИ ПО ВРЕМЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ЕТИМОЛОГИЯ И ПРОИЗХОД автор: Ж. Войников wojnikov@mail.ru". Отново изниква "гаравия сокак".

  ОтговорИзтриване
 25. Павката отново се е изчерпал след две неуспешни самостоятелни статийки. Сега ще изчака три седмици, за да му ги напише титулярът на статийките. Бизнес, вие аудиторията му, какво си мислите, че му дреме за историята ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не бих нарекъл последните си статии неуспешни, 15 000 прочита едва ли може да се нарече неуспех :)

   Истината стига до хората, това е важното, а, че ще има недоволни от това, че мошенгиите им биват разобличени е неизбежно...

   Изтриване
  2. Тази информация, е истина само в твоята глава, Спорчо! Драскач, писач, но нищо интелектуално в теб. Ти си срам за гордия народ на българите, ааааа ти пък не си българин а тракиец с еврейски имена все пак да отчетем и този факт.

   Изтриване
 26. Абсолютно издържани статии, Павел! И няма как да е другояче. Това е истинската история на България за която се е криело стотици години. Четем с огромно удоволствие аз и моят съпруг, който между другото е американец, и от години е убеден че българите сме наследници на траките и се гордее с призхода ни.
  Очакваме с нетърпение следващите ти статии :)

  Адмирации!

  С огромно уважение към теб и целия труд който полагаш за откриване на истината,

  Диана и Todd Lapinski

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! След няколко дни започвам с публикуването на новите статии.

   Изтриване
 27. С голямо съжаление съобщавам, че търсих на площад „Славейков“ в София, там, където винаги намирам трудни за набавяне книги, „История на великите българи“ безуспешно. Не може ли това да се уреди?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На този момент, История на Славните Българи се разпространява само от сдружение Азбукари. Може да се поръча на тази страница

   http://www.azbukari.org/istoria/

   Изтриване
  2. История ли? Не, това сдружение се занимава с дейности, които са срам не само за българите, срам са за човешката раса!Ето я говорителката на сдружението: https://www.upsurdbg.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%b2-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%b0/#.WZregMaZHIW

   Изтриване
  3. Срамна е ксенофобията, прикрита зад "патриотизъм"!Но, кой съм аз та да ви преча да се сдружавате всички ксенофоби?Само дето "волът рие, но пръста пада на гърба му..."

   Изтриване
  4. Да бъде порицан някой, който се възползва от облаги, но не желае да се адаптира към нормите на поведение в българското общество не е ксенофобия.

   Ксенофобия има в Стария Завет понеже там се казва, че има богоизбрани, а останалите са нищо, плюнка. Проява на ксенофобия е и въведения от гърците термин варвари. За ксенофобия можем да говорим когато някой от ромите нарече българин с името дас-роб, или извика - Ако е българин, убий го!

   Това е ксенофобията анонимни господине, думите на Цвета Кирилова нямат нищо общо с ксенофобията, те са само проява на смелост, нещо, което липсва на повечето мъже.

   Изтриване
  5. Ксенофобия е, когато прозираш манипулациите на световната мафия и ги денонсираш!
   Когато откриваш, че „новите европейски ценности“ не са нищо друго освен обръщане наопаки на Божиите заповеди!
   Когато не си затваряш очите пред повсеместното опошляване на човека!
   Когато не приемаш властта на парите като приоритет за живота си!
   Когато не приемаш съвременното целенасочено вавилонско смесване на народите!
   Когато проявяваш неразбиране към майки, които изхвърлят на улицата бебетата си или към народи, които създават деца, без да се интересуват, че те са обречени на гладна смърт!
   Когато се трудиш, за да плащаш чужди дългове на „богоизбрани“ народи, а твоите родители са на границата на оцеляването!
   И най-накрая, когато се удивяваш на успешното промиване на мозъците на всички, които с основание могат да бъдат наречени плюнки и роби!

   Изтриване
 28. Здравейте,
  Чета блога Ви от доста време, както и коментарите под всяка публикация. Само мога да предполагам колко време отнема събирането, анализирането и окомплектоването на информацията на всяка една тема.
  Благодаря Ви за отделеното време и продължавайте все така!
  Поводът да бъда активен вече читател е външната прилика на калаши и нуристанци с нас, което пък от друга страна кореспондира с похода на Дионисий към Индия. В Уикипедия за нуристанците в секцията "култура" дори се споменава за още сходни неща с нас.
  Ще се радвам ако прочета нещо повече от Вас за това и се надявам да съм бил полезен.

  Поздрави,
  Кристиян

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За жалост не съм имал възможност да проуча историята и бита на калашите и нуристанците. Едва ли това са истинските имена на тези хора, названието Нуристан е хибридно, нур е арабска дума за светлина, а стан означава страна на староирански. Явно името е дадено след арабското нашествие в Персия.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Мен лично най-много ме впечатлява фактът ,че тези хора си слагат мартеници на 1 март,а когато празнуват своите празници играят хипнотични танци,правят жертвоприношения на техните богове и обилно поливат с вино.Понеже самите се смятат за наследници на Александър Македонски,богати гърци за спонсорирали за някакви културни домове и т.н в техния район ВЪПРЕКИ че ДНК тестовете им нямат нищо общо с тези на гърците.Напротив, те са локални хора със светла кожа,руси ,светлооки и са живели там поне 1500г преди Александър.Някои ги смятат за наследници на скитите

   Изтриване
  3. И пропуснах оше нещо... Писменост не са имали допреди 8 години, когато гръцки мисионери, тръгнали по пътя на легендите за „О Мега Александрос", им създават азбука, на която се пише в началните училища... Нямам повече думи за такава наглост :-(

   Изтриване
  4. Така е, но с наглост и пари може да се постигне много. Гърците са го доказали няколко пъти и все още го доказват. Нашият основен недостатък е, че сме прекалено добри и прекалено почтени.

   Изтриване
 29. За всеотдайността, смелостта и за усилията, от цялото ми сърце - Благодаря!!!

  ОтговорИзтриване
 30. Към Анонимен24 август 2017 г., 9:01. А Вие как искате да се отнасяме към едни паразитиращи същества с друга психика. Не са съвместими с българското общество. Те винаги, като и тези, наричащи се турци ще са капсулирани и няма да искат да са част от българското общество. Те мразят България. И ние какво трябва да правим според Вас? Трябва безкрайно да наливаме пари в общности работещи против България. Няма да стане, каквото и да е Вашето мнение. Ако ще са част от българското общество ще имат както права така и задължения към това общество.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също бих желал за чуя мнението на анонимния обвиняващ в ксенофобия относно това - Какво да правим с тези, които не крият омразата си към нас и отказват да се адаптират към обществото ни? Също така бих желал да узная дали някъде по света има държава, в която се подпомагат финансово малцинства, представители на които открито изразяват омразата си към народа, който ги храни?

   Законите са за всички и всеки трябва да е равен през закона, всеки трябва да спазва моралните норми на държавата, в която живее. Да си затваряме очите за безобразията на определени членове на малцинствата е крайно безотговорно, защото това създава усещане за безнаказаност и ще доведе до страшни неща.

   Изтриване
  2. Мнението на ксенофобообвинителя ще бъде изтърканата утопия с която ни заблуждават – да интегрираме неинтегрируемите, да превърнем метастазите в нормална част от тялото.
   Моето мнение е, че по човешки това е един непосилен проблем, който ще намери своето разрешаване при генералната промяна, която ще дойде за целия свят!
   Но ако все пак се опитаме да направим нещо от себе си, нека се поучим от мъдростта на нашите най-близки братя – в резерватите на Северна Америка или в ивицата Газа.

   Изтриване
 31. Отдавна чаках "История на славните българи" и ето я в ръцете ми. Много, много ми харесват и текстът, и снимките, и картините. Чудесно направена книга, истинско удоволствие да я разглеждам, да я чета, да я дам някой ден на внучетата да четат нещо истинно и добро. Че и диск с музика към нея. Покрихте напълно очакванията ми, дори в повече на достъпна цена. Благодаря отново!
  Таня Василева

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радвам се, че "История на славните българи" Ви допада! За нея благодарност заслужава и г-жа Цвета Кирилова, тя ме подтикна да напиша текста, а след това и пое ръководството по оформянето на книгата.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Единственото позитивно от книгата са илюстрациите от фотосите на Асен Великов. Всичко друго е буламач, видно и от отзивите за творението ви, но към устрема за политически кариери и материални облаги спирки няма, като при война е.

   Изтриване
  3. Е, поне г-н Великов получи оценка за труда си, все е нещо :)

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, защо тази приказка, няма използвана литература, цел, принцип, методология? Само с преразказване на Ценов, Чилингиров и Гайд ли сте се устремили към политиката с Ц. Кирилова и паричките на Марешки?

   Изтриване