7.06.2018 г.

РОДЪТ ДУЛО И НЕПОЗНАТАТА БОГИНЯ ЯМБА ДУЛА


Много хора смятат, че историята се гради само на свидетелства на стари автори. Няма съмнение, че данните представени от хората живели в далечното минало са ценни. Това не може да се отрече, но не може да се пренебрегне и факта, че в немалко случаи летописите не са съвсем точни.

Ето защо истинските изследователи на историята залагат не само на старите и понякога редактирани хроники, но и на доста други данни. Използването на сведенията на oномастиката, археологията, антропологията, а и етнологията дават възможност да се провери дали определено твърдение на даден стар автор е вярно, или не.

Това не е мое откритие, или само мое лично мнение. Както отбелязва проф. Петър Делев, още навремето проф. Гаврил Кацаров “правилно оценява, че поради оскъдността на писмените сведения за древна Тракия у античните писатели основният подход за проучването на древнотракийската история и култура следва да бъде комплексен и интердисциплинарен и задължително да се опира на археологическите паметници.”

Проф. Кацаров има право защото макар днес да гледаме на Херодот като на сериозен автор, макар от него да получаваме ценна информация, бащата на историята е дал и невярни, или по-скоро неточни данни. Относно религията на дедите ни наричани в далечното минало с името траки, Херодот твърди, че те почитат само Арес, Дионис и Афродита, като благородническата прослойка се кълне в името на Хермес, смятаща го за свой праотец-Her.5.7.На друго място обаче е споменато, че гетите считат произлизащият от техните среди Залмоксис за божество Her.4.96. Споменат е и Плистор (Плеистоp) - богът на апсинтите, на когото е принесен в жертва плененият персийски военоначалник Ойобаз Her.9.119. По-късно Плутарх разказва за тракийската Бендида, а Хезихий споделя, че фригите наричат върховния си бог Багайос. На Страбон пък е известна Котито, а също Сабазий, Кибела –Strab. 10.3.12-18.Понастоящем знаем за над сто божества, които дедите ни наричани траки са почитали в далечното минало. От една страна притежаваме сведения на други автори освен Херодот, от друга – налице са голям брой посветителски надписи. Някои са намерени на наша територия,  други са от отдалечени региони като например Апенинския полуостров. Причината за това е участието на траките в легионите на Вечния град.

През I век страната ни попада под римска власт и част от дедите ни са приети в римската армия, като там доста бързо успяват да демонстрират качествата си на закалени бойци. С това уважението на Рим е извоювано и на траките са дадени привилегии. Една от тях е да имат свое собствено светилище на Есквилинския хълм, както събщава в своя работа Веселин Бешевлиев. За наше щастие са запазени посветителски надписи от това място и става ясно точно кои божества са почитани.

Георги Баласчев споменава за мраморна плоча намерена в руините на тракийски храм в Рим и съхранявана в Капитолийския Музей. Изобразени са две почитани от дедите ни божества – гръмовержецът Сбертурд  (Сбелсурд) и придружаващата го, яхнала кон Ямба Дула.


                                Сбелсурд и Ямба Дула – илюстр. Eceheh 

Нейното име е много интересно, а и важно за историята ни понеже показва връзка със старобългарското родово име Дуло. Цитирайки Вацлав Добруски, Георги Баласчев отбелязва, че митологичното значение на Ямба Дула остава тъмно, но пък е казано и това, че името е безспорно тракийско.

Действително Дула е от тракийски произход не само защото гръцкия eзик не предлага обяснение, но и поради това, че дедите ни наричани по време на Античността траки, са ползвали лични имена вдъхновени от названието на тази богиня. Такива са Дулес, Дулас, Дуле, Дулус, Дулеус, Дула Зенус, Дула Зелмис, Дулу порис, Дуларион, Дулио.

Те са споменати в работа на Димитър Дечев, който дори дава подробности за регионите, от които са надписите съдържащи ценните имена. Повечето разбира се са от земите ни, но има и други – от Солун, Кавала, Атина, Кобалище, Драма, древната Потаиса (Румъния), Никомедия (Мала Азия), Амфиполис, Томи (Румъния), Лузитания (Португалия) – Detschev-c.152-153.

Най-интересните примери от земите ни са безспорно примерите от Плиска. Става дума за тухли времето на Античността, по които се срещат печати с името DULES/ДУЛЕС. Разбира се повечето от нашите учени бързат да отxвърлят каквато и да било връзка между DULES и старобългарския род Дуло, а сравнение с Ямба Дула не прави никой.

Нека видим какво е значението на името на тази богиня, а и защо то е било така обичано от дедите ни, които римляни и гърци наричат траки. Георги Баласчев пише, че за почитаните на Есквилинския хълм Сбертурд и Ямба Дула е употребен епитета най-знаменитиБаласчев, c.52.

За това съобщава също и Бешевлиев като дава важни допълнения: “ тракийският бог Збелсурд е наречен προγονικός, т. е. той е бил бог на прадедите или на рода. Този бог не е бил забравен от траките и когато са се намирали далеч от родината си, както показва един надпис, намерен в Рим на хълма Есквилин: Θεῶ Ζβερθουρδω καὶ Ιαμβαδουλη ἐπιφανηστάτοις.“ – Бешевлиев, с.35.

Едва ли е случайно, че считания за бог на рода Сбертурд (Сбелсурд) е изобразен заедно с Ямба Дула. За жалост, Бешевлиев не отваря и дума по този въпрос. Нашият учен дори не класифицира Ямба Дула като важна тракийска богиня, каквато тя несъмнено е била. След като Сберсурд (Сбелсурд) e наречен бог на рода, то е съвсем логично и на Ямба Дула – неговата партньорка, да се е гледало като на богиня на рода.

Това всъщност го подсказва името ѝ. Смятам, че Ямба е чуждото представяне на нашата дума въмба, въмбел-извор, чиито арийски еквивалент е ведическата amba-майка, а и сродната ѝ ambha-вода.  


Втората част на имета на Ямба Дула също е интересно. Не е трудно да се види, че Дула е сродно на старобългарското родово име Дуло, чиито произход трябва да се търси тук на Балканите. Тук е най-ранното споменаване и то е около 2000 години преди времето на Аспарух. Благодарение на работа на Юрий Откупщиков научаваме за това, че в микенски документи от Бронзовата епоха се среща името DU-RO (DU-LO), което авторът сравнява с тракийските Δούλας, Δούλης, Dulus (споменати от И.Дуриданов)  - Откупщиков, c.178.

Аз лично смятам, че името Дула, а и Дуло отговарят на хеската дума tuliya/duliyaсемейство, общност, род, а обяснение можем да получим със стблг. доити-кърмя, давам да суче, имаща диалектна форма дуя. В такъв случай Дула би означавало кърмилница, а Дуло-храненици, род. Ямба Дула може да се изтълкува като майка на рода, извор на рода.  

Нещата са от ясни по-ясни, неясно е само поведението на учените. Защо е било нужно да се оставя Ямба Дула в сянка, защо е премълчана приликата на името ѝ с това на старобългарския род Дулo? Вл.Георгиев подлага на анализ теонима, тълкува правилно Ямба като обяснимо със санскр. ambas-вода, дъждовна вода, арм.amb-облак, но не споменава изобщо българските думи въмба, въмбел, вобел-извор.

За елемента Дула, акад.Георгиев предлага гр. θύελλα-буря, като смята, че Ямба Дула означава дъждовна буря. Това твърдение е напълно лишено от логика. Липсват каквито и да било данни, че Ямба Дула е свързана с бурите, бедствията и т.н. Напротив, тя е изобразявана като партньорка на бога на рода Сбелсурд. В такъв случай е много по-логично е Дула да се свърже с дуя-доя, кърмя, храня, а и да се посочи връзката със старобългарския род Дуло.

Това не би било някакво произволно действие, а нещо напълно нормално защото, както бе посочено по-горе, не само името Дуло се среща на Балканите още през Бронзовата епоха и е тракийско по характер, но същото може да се каже и за имената на хората от рода Дуло.

Към този род спадат владетелите ни Кроват (Кубрат), Аспарух, Тервел и др. Аз лично свързвам името Кроват с названието на споменатото от Херодот тракийско племе кровизи и смятам, че значението е закрилник, а обяснение можем да получим със стблг. кровъ-закрила, защита, покровителство.Името на Аспарух е сродно на Ут-аспиос - алтернативно название на върховното тракийско божество Хероса. Синът на княз Кроват (Кубрат), е известен още и като Есперих, a Вед-еспис е друго название на Хероса.

Тервел също е име принадлежащо на древните балканци, които гърците наричат траки. Дълги векове преди прословутата 681-ва година, в град Δυρράχιον-днешния Драч, е живял човек с име Τηρεὺς Τρεβελλίου Терес (Терей) син на Тервел. Интересното в случая е това, че както името на Кроват е свързано с названието на траките кровизи, така и името на Тервел е свързано с това на трибалите.

Важно е да се добави и това, че като знак на Дуло, определени автори смятат ипсилонът фланкиран с две хасти - IYI. Подобно на името Дуло, най-рано този знак се среща на Балканите – културата Винча -5000-4500 пр.Христа. Интересна публикация по този въпрос е направил археолога Стамен Михайлов.

Към тези подробности можем да добавим и факта, че в продължение на 1100 години старите българи са наричани мизи от различни автори. Мизите са най-големия и най-разпространения тракийски народ. Те обитават не само земите на север и на юг от Дунава, но също територията на Северна Гърция и Македония, Западна Мала Азия, а една част от тях дори се заселва в Средна Азия и смесвайки се с роднините си гетите образува нова общност, която става известна под имената мизо-гети, масагети, хуни.

Когато всички данни бъдат показани, а значението им разяснено, всичко си идва на мястото. Тъжното е, че представената тук информация не е нова, тя добре известна на специалистите, но те или не смеят, или не желаят да кажат истината.

Не само българското име на древната тракийска богиня е проблем, налице е още нещо, което терзае чуждопоклонниците и защитниците на старите теории. Става дума за това, че ямб/ίαμβος е литературен и музиковедски термин, за който се смята, че идва от името на познатата от древните митове тракийка Ямба. Със своите стихове те успяла да развесели богинята Деметра, която била натъжена от липсата на дъщеря си Персефона.

Както Хялмар Фриск, така също и Фредерик Мюлер смятат, че терминът ямб/ίαμβος не е гръцки. Фриск казва за произхода, че е несъмнено предгръцкиFrisk, с.704, а Мюлер дори е склонен да приеме, че се касае за заемка от трако-фригийски Müller, c.365.

Ямбическата поезия е една от перлите на “гръцката” култура и да се признае, че това е откритие на дедите ни наричани в древността траки, несъмнено ще урони имиджа на поставените на пиедестал гърци, а и по-трудно ще се вярва на изкуствено създадената представа за предците ни като войнствени варвари не познаващи високата култура.

Друга причина за премълчаването на важната информация е факта, че в миналото, на няколко поколения българи бе внушавано че дедите ни са почитали тюркския Тангра. Как да се признае връзката между рода Дуло и тракийската богиня Ямба Дула, след като бяха хвърлени толкова много усилия да се сложат корените на народа ни в Азия?

Как да се признае, че има българи на юг от Дунава през Античността, като по това време основното население на страната ни е тракийско? Нали с падането на една лъжа, ще започнат да падат и другите, като ще стане ясно, че тези, които сме считали за големи учени не са нищо повече от следващи интереса си кариеристи, чиито писания и внушения са вредни за България.

Мога да си представя, че тези, които дълго време са поддържали заблудите се страхуват от народния гняв, но с продължаване на старите игри не може да се стигне до нищо добро. Излизането на истината е непредотвратимо въпреки пречките на определена група хора и чужди лобита. Невъзможно е да се укрие нещо във века на информацията, просто няма как да стане.

По-разумно е да се поиска прошка от народа, да се пренапише историята ни, а с това да се даде напълно заслуженото самочувствие на младото поколение. Справедливостта изисква и да се измият лъжите, които са петнили името на дедите ни дълго време, а и да се работи активно за признаване на огромния принос на народа ни в изграждането на европейската култура.

Използвана литература:

1.Г.Д.Баласчев, Старотракийски светилища и божества в Мезек, Глава Панега, Мадара, Царичина и другъде и тяхното значение, със 78 снимки в текста, Издадена за първи път в печатница П.Глушков, София, 1934, препис на съвременен български език Николай Иванов Колев, Изд. GUTA-N, София, 2018;
2.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, Археологически Институт, Епиграфска Поредица Nr. 8, София, 1965;
3.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
4.Ю.В.Откупщиков, Догреческий Субстрат у истоков европейской цивилизации, Изд.Лениградского Университета, Ленинград, 1988;
5.Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
6.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
7.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY,
Harward University Press, London, 2000;
8.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
9.F.Muller Jzn, Grieksch Woordenboek, Tweede Druk, B.Wolters’ U.M. Groningen, Den Haag, 1926;
10.H.Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, Carl Winters Universitärs Verlag, Heidelberg, 1960;

Извори от интернет:
Петър Делев. Проф. Гаврил Кацаров. П. Делев, Т. Попнеделев (съставители). Гаврил Кацаров...
Ямбадуле, изобр. Eceheh 
Epitaph of Tereus, son of Trebellius.  White limestone cippus. https://epigraphy.packhum.org/text/182526?bookid=228&location=419120 коментара:

 1. Анонимен7 юни 2018 г., 17:53

  Ако падне и лъжата, че Спароток е историк, и не е обикалял държавите по принуда заради "откритията си", както и не е търсил информация в световните книгохранилища ще паднат всичките му публикувани до момента неистини. Кой вярва на такъв автор?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярва този, който вместо да следва сляпо старите небивалици чете и проверява.

   Изтриване
  2. Анонимен7 юни 2018 г., 19:33

   МНОГО му вярват! Но вашата трагедия е, че верижната реакция вече не може да се спре и те стават все повече и повече! Съчувствам ви, но вие не заслужавате съжаление!

   Изтриване
  3. Аз да.Просто е ,и е логично.Ти какво предлагаш?

   Изтриване
 2. Много добра статия!Много нови и интересни данни!Благодаря господин Серафимов,продължавайте да ни радвате и в бъдеще!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Данните наистина са интересни, дано повече хора се запознаят с тях и да започнат да задават въпроси так където трябва.

   Изтриване
 3. Умолявам ковентиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия да се регистрират и да коментират с истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 4. Анонимен7 юни 2018 г., 18:21

  Престани да Черниш българските учени които разнасят славата ни по света! Ти какво си завършил та се правиш на голямата работа ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В какво точно се изразява черненето, в казването на истината ли?

   Изтриване
  2. Анонимен7 юни 2018 г., 21:41

   Въпросът е, от къде един дърворезбар и скулптор може да знае истината, след като никога не е учил история?

   Изтриване
  3. Отговорът е лесен - не се папагалства, не се угажда на преподаватели, не се върви по утъпкания коловоз, вместо това човек трябва да се запознае със старите исторически извори, да ги подложи на анализ и да не се съобразява с общоприетото, а само с истината.

   Изтриване
  4. Анонимен8 юни 2018 г., 21:29

   Както се вижда по използваната литература пак папагалстваш, но нямаш и ценз на историк на всичкото отгоре. Може и това толкова те притеснява, че цензурираш неудобните коментари, нали? За твоите писания освен трите съавторства в списание 8 явно това е връхната точка, просто толкова си можеш. Кои научни специалисти те цитират, че не се срещат "откритията ти" в обръщение? Май само дискусионния клуб те възвеличава.

   Изтриване
  5. Анонимни човече, от какво те е страх и какво не ти дава покой :)

   Изтриване
  6. Анонимен9 юни 2018 г., 20:39

   Къде го разчетохте този страх г-н Серафимов? Отново анализирате грешно както в публикуваните си материали. Доста съм спокоен, защото никой не ви взема на сериозно, колкото и да вие тъжно. Разбирам, че искате да ви повярват, че сте историк, но ви липсват 5 г. следване и нямате изградено аналитично мислене като школовка. Само с преписване от интернет ако ставаше и колегите ви фаянсаджии щяха да пишат като вас свободни съчинения. Горната ви граница е, че Мошев ви носи на гръб в списание 8, а вие му прикривате фасадата, че не е толкова независим изследовател по история на литературата. А, то пък в праисторията няма литература, а той какво изследва за този период?

   Изтриване
  7. Много хора ме вземат на сериозно, иначе двата ми блога нямаше да имат над 13 000 000 посещения. Тринадесет милиона не е кой знае колко, но посочете ми страница на учен от БАН, която да има по-голяма посещаемост.

   Българите сме умни хора анонимни господине, не трябва да ни подценявате. Веднъж да ни се предостави алтернативна информация и разбираме кое е вярно и кое невярно.

   Изтриване
  8. Здравейте,

   Господа анонимни и др.п. За да си учен по призвание, не е нужно само да си дипломиран. Важно е да си се самообразовал, да можеш да мислиш и да намираш правилна интерпретация на нови или скрити/забравени факти. Ще ви дам пример. Преди около 40 години почина далечен роднина на баща ми - пощенски чиновник, пенсионер от десетина години. Когато баща ми се върна от погребението сподели, че е бил учуден от казанот от един професор историк от Софийския университет и БАН, който в словото си заявил, че само липсата на специално образование е било пречка нашият роднина да не стане член-кореспондент на БАН. Толкова голям бил неговия принос като археолог и историк за средновековната история на България. Имал множество съвместни публикации с професори и академици. Да, признанието идва макар и късно.

   С това не искам да кажа, че г-н Павел Серафимов е по ранг на член-кореспондент на БАН. Но до момента никой с титла не е оборил аргументирано тълкуването, което SPAROTOK дава на конкретни артефакти, в повечето случаи неизвестни на широката общественост или игнорирани от настоящата историография. Освен плюене по негов адрес, друго почти не съм прочел в коментарите ви.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  9. Гн- Каравелов, аз следвам едно простичко правило - Сведенията трябда да се представят ясно и точно, а и без излишно проточване. Ако някой не може да обясни даден проблем кратко, точно и ясно, най-вероятно той иска да укрие определени факти.

   Изтриване
 5. Анонимен7 юни 2018 г., 18:41

  Къде е засвидетелстван рода "Дуло"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Родът Дуло е упоменат в Именника на Българските Князе.

   Изтриване
  2. Анонимен8 юни 2018 г., 0:27

   Той е късен руски препис, в историята е закон че трябва да има поне три независими упоменавания за дадено нещо, за да се приеме на сериозно, в случая нямаме ни едно сигурно, а едно доста късно, препис от непознат документ.
   В този "именник" има много небивалици, примерно Авитохол бил живял 300 години (???), Ирник пък живял 150 (???), Кроват е представен като Курт, а има и много недоказани термини като "твирем", "докс", "вечем", "алем" и др. които се срещат само в този късен препис. Впрочем в самия именник никъде не пише да е български.
   Ако "Дуло" се среща само в него, то не бива да се приема на сериозно.

   Изтриване
  3. П.Дръндаров8 юни 2018 г., 14:08

   Към Анонимен 8 юни 0:27
   След като в историята е закон да има поне три независими упоменавания за да се приеме нещо, посочете къде е упоменато поне веднъж "бог Тангра", но е влязло като сигурен факт в учебници и енциклопедии. Г-н Серафимов благодаря Ви за великолепните статии. Тези които Ви критикуват, нямат представа колко хора стоят зад Вас и при нужда ще Ви подкрепят - зад Вас са всички будни и мислещи Българи.

   Изтриване
  4. Благодаря Ви за подкрепата г-н Дръндаров! Моите противници знаят, че имам много приятели, за това страхливо коментират от сянката на анонимността.

   Изтриване
  5. До Анонимен8 юни 2018 г., 0:27 ч.

   Сведението на Михаил Сирийски за идване на скити от Имеон по времето на император Маврикий, а за появата на името на българите чак след този период също е пълно с нереални неща, но се цитира охотно от различни "учени".

   Ето какво не е наред:

   1.Несериозно е да се твърди, че името на българите се появява чак през 7 век, след идването на скитите на Болгариос, след като знаем, че името българи е познато на римляните поне от 4 век.

   2.Несериозно е да се твърди, че народ ще тръгне да се преселва от Имеон през зимата, това е самоубийство.

   3.Несериозно е да се твърди, че народ може да дойде от Средна Азия до Източна Европа за 50-60 дни.

   Няма перфектни исторически извори.

   Изтриване
  6. Анонимен8 юни 2018 г., 17:24

   П.Дръндаров, "бог Тангра" не съществува сред българите, какво общо има темата за "бог Тангра" с темата за "Дуло", това че и в двата случая става въпрос за много мътни и несериозни твърдения ли?
   Цитирам г-н Серафимов:
   "Сведението на Михаил Сирийски за идване на скити от Имеон по времето на император Маврикий, а за появата на името на българите чак след този период също е пълно с нереални неща, но се цитира охотно от различни "учени" [...]." - и сега остава да ми обясните, какво общо има това с темата за рода "Дуло"? Зациклени сме на същото място, а нямаме конкретни данни по въпрос пряко касаещ твоята статия.
   Сега един скромен съвет от мен, недей да си мислиш че ще има хора които ще ви подкрепят за всичко, няма човек който да мисли 100% като вас, и винаги ще има хора които няма да са съгласни с твое твърдение. Ето аз съм един от тях. Нямам намерение да водя война с вас, а с някои от вашите аргументи. Това е един от тях, с ткойто по логически причини не мога да се съглася с вас. Ако вие защитавате вашите твърдения, редно би било да не излизаме по странични пътеки а да водим спор по същество.

   Изтриване
 6. Малко е налудничаво, може би, но докато четях статията се сетих за все по-популярното присъствие на дула по време на раждане- жена, която подкрепя майката по време на раждане и я напътства. И много по-логично ми звучи на мен, като неспециалист, "дула" да значи "хранителка, закрилница (на рода)", а не натъкменото, че уж на гръцки значи "прислужница, помощница".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Използваната от гърците думи δουλος-слуга, δουλα-слугиня, нямат смисъл на гръцки. Първоначалното значение на δουλος е хранениче, кърмаче, дете. Смисъла - прислуга е дошъл по-късно и то поради това, че децата са били прислуга в къщи. Ето за това нашата дума чедо-дете отговаря на арийската чеда-слуга.

   Изтриване
  2. Анонимен8 юни 2018 г., 16:06

   Да, точно това щях да отбележа и аз - доля, дуля - бавачка. Виж и руската дума доля - участ, съдба. Може и такова да е било значението на името на богинята - Богиня на съдбата, участта късмета, равна на латинската Фортуна. Тракийският език никъде не е изчезнал, това е съвременният български, руски, сърбохърватски и т.н....

   А. Киряков

   Изтриване
  3. Разбира се, че речта на Орфей никога не е изчезвала. "Изчезването" на тракийския бе организирано от "учени", появата на македонския език също е организирана от "учени"...

   Изтриване
 7. Анонимен7 юни 2018 г., 18:45

  Ето, хората се възмущават от вашата пдривна дейност, но вие продължавате да цапате името на българските учени. Сигурно ще е от завист, че не сте на тяхното ниво и никога няма да го достигнете.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бих се срамувал много, ако нивото ми бе такова като на учените, които поддържат безсрамните измислици за нашето минало и произход.

   Изтриване
  2. Анонимен7 юни 2018 г., 19:42

   „Учените“, за които говорите са се окаляли от главата до петите! Къде откривате тая „чистота“, която споменавате у тях???

   Изтриване
  3. До Анонимен 7 юни 2018 г., 18:45 ч.

   Много интересно ми стана с това изявление: "Ето, хората се възмущават от вашата пдривна дейност...". Кой се възмущава от някаква си "подривна" дейност. Какво подрива? Авторитета на съвременната историография? Просто дава нормално логично обяснение на факти, които или са скрити, или се премълчават, защото не могат да бъдат обяснени с установените днес постулати на съвременната историография.

   Г-н Серафимов, дерзайте! Просто не им обръщайте внимание, когато не Ви опровергават по същество.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  4. Благодаря за подкрепата! Напоследък троловете са се активизирали, явно страхът на тези, които са представяли лъжи е нарастнал.

   Изтриване
  5. Наблюдава се, че любителите и автори на чалга-хисторито с мото евтини лекарства и горива стават все по агресивни и се опитват всячески да се легитимират на гърба на постиженията на науката, от която папагалстват, видно от използваната литература. Когато ги притиснат, че представят неистини налагат цензура и се опитват да се изкарат жертви и политически репресирани. Спестяват само, че никой не ги търси. Как е минало насроченото представяне на книгата на Мошката вчера Спаро? Да не се е намесила световната конспирация като в УАСГ?

   Изтриване
 8. Анонимен7 юни 2018 г., 19:43

  здрасти, писас си днес със историк от гилдията, и стигам до извода че доказателствата изобщо не отхвърлят вашите твърдения, аз от своя страна неразбирам всичко което пишете, но основното мисля че е че славянският език всъщност е тракииски, и че траките са роднини на хората от стара велика България, ако не са и те тракииски племена, призовавах го да направите публична дискусия заедно със Пасков и още няколко от гилдията, но мисля че немогат да си го позволят дори да искат, но все пак нищо не се знае след време, длъжни са предвид последователите които имате, дори само този факт е достатъчен, като цяло мисля че немогат от позицията на историци да обявят подобен промит на историята, доказателствата които ми прати бяха генетичните иследвания, и там се казваше че пра Българите са по близки до сегашните Българи отколкото траките до нас, същевременно се стига до извода че по голямата част от нашата днк присъства на балканите от бронзовата епоха мисля че беше, което пак не е нещо различно, и последното беше цитат от Д.Ангелов мисля че беше в който се казва горе доло че Българите идват на балканите и асимилират траките, което според мен звучи логично, все пак Стара Велека България малко по нагоре на картата и е нормално да имат малко други примеси, като цяло за едно и дъщо говорим, но неискат да признаят, сега ми препоръча две книги да прочета, ще ги прочета да вида за какво става въпрос.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вижте, за да делим народа си на три групи - траки, славяни и прабългари, трябва да има основание, а такова реално няма. Деленето е направено изкуствено и то доста умело, за това и дълго време ни водиха да носа. Основният проблем е, че 99% от хората не знаят, че славени, славени е име на северните траки - гетите. Тези хора са съседи и роднини на многобройния народ на венетите - предци на поляци, чехи, руснаци. Поради приликите в езиците, след векове, венетите също биват наречени славяни...и това довежда до объркване, след като липсват каквито и да било обяснения от страна на учените ни.

   Старите българи също не са пришълци, те са представители на групата на мизите - съседи и роднини на гетите. А Страбон твърди, че гетите и мизите говорят същия език както и останалите траки.

   Ако погледнем реално на нещата, ще разберем, че през 680-та година са се съюзили три групи на един и същ народ - траките под римска власт, и двете големи групи свободни северни траки - гетите имащи ново име славени и мизите имащи ново име българи.

   Изтриване
  2. Анонимен7 юни 2018 г., 21:46

   Глупости и как един народ има различна погребална традиция? Това със славени, че били гети е твоя фантазия, защото нямаш представа как се работи с историческа документация.

   Изтриване
  3. Фактът, че старита славени са гетите наистина тормози манипулаторите на истината. Точно те премълчават за съществуването на важна историческа документация.

   Херодот обяснява, че при погребение на благороден тракиец, съпругата го следва доброволно в гроба. След около 1000 години Псевдо- Маврикий пише, че целомъдрието на славянските жени е толкова голямо, че след кончината на съпруга си те доброволно напускат живота.

   Археологическите проучвания показват, че основния погребален обред при старите славени е кремацията, като останките се поставят в урна. Точно такава е и практиката при гетите 1000 години по-рано.

   Та както виждаме точно погребалните практики свидетелстват за това, че старите славени са гетите.

   Прочее, името гети и името славени имат едно и също значение на арийски. Гети се обяснява с гаяте-прославям с песен, а славени се обяснява със шравана, славана-славене.

   Изтриване
  4. Анонимен8 юни 2018 г., 12:31

   Цензурирал си коментарът ми от вчера, че това което си изредил по-горе, какво общо има с нас българите. Къде си видял некропол и погребение на българин със съпругата си?

   Изтриване
  5. Всяко общество се развива, с приемането на нова религия се стига до промяна и на част от религиозните обреди. За старите българи е известно, че при погребение жертват кон и куче, това, че ние днес не слагаме кон и куче в гроба на починал роднина, не означава, че не сме българи.

   Изтриване
  6. Добре де, според Константин Апамейски (дано не бъркам името) през 680г. имаме война между Византия и България. Имаме 200г. преди това и карта, на която пише България и това е на юг от Дунав. Имаме битка през 378,в която българи и готи (гети) разбиват император Валент при Одрин. Т.е. този съюз не датира ли от много преди 680г?
   Аз лично оставам с впечатлението, че части от нашия народ през цялата си история често се обединяват, но и често биват разделяни в зависимост от мераците и качествата на техните водачи. Имаме Одриска държава, после разделение, после обединение и т.н. до идването на турците, след което така и не успяваме да се обединим отново в пълен размер.

   Изтриване
  7. Съвсем точно г-н Дойчев, нямам какво да добява.

   Изтриване
 9. Благодаря за хубавата статия ! Срещам само едно разминаване в наименованието на тракийското племе Кровизи, аз съм чел за Кробизи (Кое е правилното?) . Обитавали са земите между река Янтра и река Вит .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според мен правилното название е кровизи и ако не се лъжа обитават земи на изток от Янтра - чак до бреговете на Черно море. Май Птолемей ги разполагаше от Одесос до Калатис.

   Изтриване
 10. Анонимен7 юни 2018 г., 19:48

  Имал съм колежка с фамилно име Дйула от унгарски произход. А не е изключено известният италиански диригент ТУЛИО Серафин да ви е далечен роднина...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знанията ми по унгарски са твърде повърхностни, за да мога да правя заключения относно произхода и значението на името Дюла.

   Колкото до г-н Серафин...роднини в Италия имам, но едва ли този господин е един от тях.

   Изтриване
  2. Дюла не е само име, но и благородническа титла в Унгария. Известно е, че властващата прослойка над старите маджари е българска и то точно от рода Дуло.През последните 30 години излязоха много нови доказателства за това, но унгарските "шовинисти" казват, че това е племе "много близко до българското", не признават открито, че са българи. Например Арпад е от рода Дуло и е предявил претенции пред Симеон Велики относно властта в Дунавска България. През 1017година, маджарският/българският/владетел на Панония Св.Стефан/ Сент Ищван/ със сила принуждава своя чичо, владетел на Трансилвания да му се подчини. Така обединението на Панония и Трансилвания слага началото на силна унгарска държава. Името на чичото на Сент Ищван е точно Дюла. Интерес представлява фактът, че възходът на Унгария съвпада по време със залеза на Първото българско царство. Според мен това не е случайно и има силна връзка, предвид българския произход на унгарската аристокрация. Според мен битката между Арпад и Симеон се дължи на претенциите на Арпад към българския престол, за което е имал основателни причини.

   Изтриване
 11. Анонимен7 юни 2018 г., 20:13

  Аз като специалист установявам, че автора не притежава никаква подготовка по лингвистика и история, а това прави работите му свободни съчинения, нищо повече. Но откъде е манията му за писане не мога да кажа, позволявам си да предположа, че не е взел изпитите като студент и сега избива комплекси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нещо по-конкретно можете ли да кажете? Един специалист пояснява кое не е правилно и най-вече защо не е правилно.

   Изтриване
  2. Анонимен7 юни 2018 г., 23:30

   Аз пък, като не специалист, установявам, че не сте си взели изпита по употребата на пълния член и не сте перфектен в употребата на запетайките!

   Изтриване
 12. Анонимен7 юни 2018 г., 22:09

  Анонимен 20:13 Вие, като специалист ни пообяснете да ни стане ясно или ще предположим че сте специалист на масата.И аз като специалист :) препоръчвам този блог най-малко на 2-ма,трима на ден.Поздравления за статията.

  ОтговорИзтриване
 13. Благодаря за чудесната статия, Павел! Мисля, че всички трябва да благодарим на Анонимните, прославни капацитети, тъй като техните коментари са своего рода сертификат за качество. Без солта на техните нападки, ястието на истината няма да е толкова вкусно!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм удивен колко бързи са тези хорица, някаш наистина ми дишат във врата. Да са живи и здрави, всеки може да чете, сравнява и мисли. С плюене по противника победа не се постига.

   Изтриване
  2. Анонимен7 юни 2018 г., 23:17

   Какви противници ти се привиждат Спароток? Дори като си приписвал от руското уики не си представил, че всъщност на български звученето е различно, а името е слято и е на старогръцката богиня е ЯмбадулИ. Тук отново жонглираш с ограничената си аудитория.

   Изтриване
  3. Анонимен7 юни 2018 г., 23:39

   По повод на Вашето учудване мисля, че това са наемници, които стриктно изпълняват чужди поръчки. Нещо странно, нали?!

   Изтриване
  4. E да, в наше време някои така си изкарват прехраната - като тролове. А това, че чужди лобита им плащат, няма съмнение.

   Изтриване
 14. Анонимен7 юни 2018 г., 23:03

  Уважаеми господин Серафимов, чудесна студия и тълкуване от Ваша страна. В края на студията си, пишете:"Мога да си представя, че тези, които дълго време са поддържали заблудите се страхуват от народния гняв, но с продължаване на старите игри не може да се стигне до нищо добро. Излизането на истината е непредотвратимо въпреки пречките на определена група хора и чужди лобита. Невъзможно е да се укрие нещо във века на информацията, просто няма как да стане.

  По-разумно е да се поиска прошка от народа, да се пренапише историята ни, а с това да се даде напълно заслуженото самочувствие на младото поколение. Справедливостта изисква и да се измият лъжите, които са петнили името на дедите ни дълго време, а и да се работи активно за признаване на огромния принос на народа ни в изграждането на европейската култура." Извинете за откровеността, но моето мнение е, че тези, които дълго време са поддържали заблудите не се страхуват от народния гняв. Първо, защото народа е индиферентен и в последните години изчезва прогресивно. Второ, във века на информацията е възможно да се укрие всичко, просто защото средствата за информация са собственост на "определена група хора и чужди лобита". Кой би поискал прошка от народа, като народа е смятан за мръсна носна салфетка, в която всеки негодник може да се изсекне. Народа в България няма смисъл, някаква неясна маса нямаща общи цели и интереси. Защо това е така е друг въпрос. Нас не ни смятат за човеци, а отгоре на всичко да имаме и принос за също неясната "европейска култура". Общи приказки и думи с които да не обидим "европейците". И още по-конкретно, Западът, по-точно англосаксонския ционистки проект никога не би допуснал такова "своеволничене" от страна на "примитивите". Либерализмът и възраждането са исторически врагове. Никакво "признаване на огромния принос на народа ни в изграждането на европейската култура" не влиза в плановете на глобалната ционистка англосаксонска мафия. Такова "признание" би могло да дойде по друг път, но тогава вече едва ли ще е нужно.
  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По вашата логика ние сме обречени и не съществува никаква надежда за промяна, така ли да Ви разбирам? Ако няма надежда защо си правите труда да идвате в блога ми и да коментирате?

   Аз смятам, че надежда има. Не зная дали ще доживея да видя промяната, но докато съм жив ще работя за нейното осъществяване.

   Изтриване
  2. Явно, не сте ме разбрали прлавилно. Надежда има винаги, но трябват и действия. Мисля, че конкретно съм написал "Либерализмът и възраждането са исторически врагове". Докато сервилничим с ционистката англосаксонска мафия, нищо положително в която и да е сфера на обществото в България няма да се случи. Пак казвам, докато сервилничим, докато се съобразяваме с интересите на чужди държави. И в тази връзка похвална е позицията на Светия синод по отношение на "македонската църква". Да, няма македонска църква, има българска църква, както и измислената Македония е България. Но именно за това бяха обругани от правителствени чиновници и сервилни медии и журналисти. Та, ако ще е война, да е война. Или се застава с конкретни искания пред властите или не се възмущаваме. В крайна сметка, нали народа е работодател на "правителството" и контролираните от него институции, или това не е така, други са му работодателите. И в духа на народната поговорка "нивата иска мотика, не иска молитва" ще трябва битка. Според Вас, ще можем ли ние, които имаме сходни виждания за историческите корени на българите да застанем с пряко, аргументирано искана пред Министерството на науката и Народното събрание и да изискаме то да се изпълни, разбира се в законни форми. В крайна сметка финансирането на научните звена от държавата е на основата на данъците които всеки българин плаща. Излиза, че инвеститора плаща за ненужен продукт, а изпълнителя работи не по договорния проект.

   Изтриване

 15. И непосветеният в тайните на Свещения шифър от нашия блог http://bezistena.blog.bg ще проумее веднага анаграмната тайна на тази Богиня!

  ЯМБА ДУЛА=ДАА ЯМБУЛ=Диана от Ямбол

  Ето и едно от основните древни имена на града на Богиня Диана – Ямбол:

  ЯМБА ДУЛА=ДАМБУЛ=Диамбол=Дямболи=Диамболин

  ОтговорИзтриване
 16. Павле, след прекрасната статия заделих от безценното си време да прочета и коментарите под нея.
  Удивен съм – загубил си часове от твоето безценно време да отговаряш на мерзките елементарни провокации на един или на няколко мерзавци – провокатори, които те преследват и умишлено ти губят времето и нервите още от блог.бг!
  Защо, Приятелю, не им удариш модерацията да не мърсят ареала на свещеното ти дело и ти гонят читавите читатели и това време да го отдадеш на мисията си, за която си Богоопределен и Боговдъхновен!

  ОтговорИзтриване
 17. ирена янчева8 юни 2018 г., 12:32

  Здравей, Павел ! Благодаря много за споделения теренен материал, изчерпателната база дани и новите гледни точки по една почти непозната до сега тема ! Съществуването на почитания/вяра към женски божества на кон (конни богини) и съпътстващи ги изображения в обредното изкуство (каменен релеф и др.) е твърде древна традиция сред трако-пеласгийските общности от Балкано-Анатолийския регион и Източното Средиземноморие като цяло, още от времето далеч преди Христа (напр. конната богиня Астарте). В изданието Митология от 1996, под гл. ред. на Е. М. Мелетинский,807 с., който се позовава на архивни източници-Hymn. Hom. V 202-205 с., се споменава, че богинята Ямб е дъщера на Пан и нимфата Ехо. Нейният древен божествен произход не се поставя под съмнение. Тя е живяла в дома на елевсинските царе-управници Келея и Метанири. Притежавала е високи познания и обаятелност, била е съпричастна на Деметра и заедно с това е била посветена в тайните мистерии в чест на богинята Деметра (Елевсинските мистерии, една от най-старите обредности).
  Интересна версия на името може да бъде видяна и в староиндийската митология - "Ригведа", където "Яма" е повелител на царството на мъртвите. "Ригведа" съдържа химн-диалиг (X 10) между брат-"Яма" и сестра-"Ями", които са близнаци - в него "Ями" предлага брак-инцест на "Яма", за да имат потомство, но братът-близнак отказва позовавайки се на тяхното близко кръвно родство. Този химн представлява един вариант на архаичния близначен мит за прародителите на човечеството. Тук вече откриваме една проява на сравнителна зрялост в етическия и религиозния мироглед - инцестът се отхвърля и осъжда.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че името на бог Yama не е предадено правилно, yama означава колесница, юзда, въже, като думата отговаря на стгр. ἁρμα-колесница и на ἁρμονία- снаждане, присъединяване, хармония. Сродна разбира се е и стблг. ѩрьмъ-ярем.

   Яма, или по-скоро Ярма има значение - този, който връзва, но е възможно значението да е - близнак, свързан с още едно същество.

   Изтриване
 18. ирена янчева8 юни 2018 г., 17:26

  Здравей, Павел ! Благодаря за отговора ! Именно за стар близначен мит се отнася разказа - прародители (Мелетинский - Митология, с. 806-807, П. А. Гринцер; "Ригведа" X 10).
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 19. Ново Предизвикателство от господин Серафимов! Много интересно!
  С голямо уважение към Вашия всекидневен труд, не съм съгласна с горните тълкувания.
  Не познавам тази табела от тракийския храм, нито съм чела за нея, но каквото разчитам е "ово сборо Урдоте и муза Доули" Ако бих тълкувала текста бих казала, че нашите храбри гладиатори са почитали и музата на комедиите Талиа /както я наричат гърците/. И нищо чудно- те са преживявали чрез забавление на гладната публика и преситените императори.

  ОтговорИзтриване
 20. Едно струва ми се важно допълнение... Кварталът в Рим, населен предимно с тракийско (това което познаваме днес като славянско и българско население) се е наричал Събора или на латински Субура (Subura). Този квартал носи същото име и до днес. Намира се между хълмовете Виминал и Есквилин, точно мястото къде е намерена плочата с посветителния надпис. Кварталът е бил пълен с приземни таверни и високи сгради, имало е и "червени лампи". Тази му слава се носи и до днес... Тук е живял и Юлий Цезар до избирането му на 37 години за върховен понтифекс. Интересни неща, абсолютно неизвестни за българската публика и дори и за нашите историци. Добре че са книгите на Георги Сотиров, за да ни отворят очите за историческата истина.
  А сега малко критика. Странно е че не виждаш връзката между гръмотевици и дъждовна буря. Не че и аз съм съгласен с това обяснение на името от страна на проф. Георгиев.
  За съжаление богинята Ямбадула е представена без всякакви атрибути и така трудно може да гадаем за нейната роля и място в тракийския пантеон. Пак да повторя идеята че името дула - доля, може да означава съдба, късмет, участ, каквото е значението на руската дума и до днес.
  Знаеш моето мнение и за ранносредновековното име Дуло, че може да идва от Юлий, както междувпрочем и унгарското име Дюла (Гюля) е възможно да идва оттам, от латинското име Юлий.
  Плочките от плиска с надпис DVLES са много интересни, без съмнение от римско време, както имаме и други подобни плочи с подобни надписи от това време. Започвам да си мисля че този надпис е някакво съкращение, например Divus (Avgustos) 5 legiones или нещо подобно. Такива са и надписите по другите подобни тухли, съкращение на името и прозвището на легиона, сложени с печат на тухлата. Но за това се иска работа на специалистите, а те още гледат към далечна Азия...
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Subura е по-скоро опростонетото sub urbis и няма нищо общо с българската дума събор. В квартал Subura са живели предимно търговци, готвачи, проститутки. От друга страна, нашите деди са били предимно членове на преторианската гвардия и гладиатори.

   Изтриване
 21. Анонимен10 юни 2018 г., 1:39

  Здравейте, г-н Серафимов
  По повод на коментара на анононимния "специалист".
  Историята за произхода на българите няма да бъде рабулена от дипломираните историци, а от интелигенитни патриоти, търсещи истината. Първо, дипломираните некадърни в областта си надвишават многократно броя на кадърните такива. Второ, дипломираните "авторитети" се страхуват от последствията, ако кажат истината. Те се хранят от авторитета си на учени и за тях би било пагубно да защитават неудобни тези. Тяхната роля е да помагат със знанията на хора, търсещи истината за нашия произход, но да стоят в сянка, без да застават с името си зад тази Истината. Разбирам ги. Всеки интелигентен човек може да се посвети на дадена наука без да е учил "пет години" университетски канони и лъжи, които да му промият мозъка така, че да защитава лесно разобличими, но политически удобни тези.
  Аз съм магистър по английска филология,а преди това учих и българска. Но съм историк по душа - от ранна детска възраст се интересувам от история на древния свят. Запозната съм с всички теории за произхода на българите и с доказателствата, които изтъкват защитниците им. От сравнителния анализ на всичко прочетено, стигнах до извода: макар всички да допускат някакви грешки (абсолютно нормално е!), всички имат право за повечето неща. Мисля, че българите са били така многобройни, че са се озовали на много места по света, под различни имена (трансформирани според говорните особености на различните езици). И не само. Мисля, че името "българи" е било използвано в превод. То е означавало нещо важно и е било труднопроизносимо, така че просто са го превеждали. А ние търсим самото ИМЕ и пропускаме споменаването на този народ с преведено име в различни източници. Та смятам, г-н Серафимов, че всеки изследовател има известно право - българите са били и тук и там, били са и скотовъди и земеделци, и царе, и златари и т.н. просто, защото са били огромен, многоброен народ. Въпросът е от къде са тръгнали. И със сигурност зная, че е от тук - днешна България. Това е нещо като ясно знание, подплатено със стотици доказателства по нашите земи. И браво на Вас! Дерзайте и не спирайте, дори и да се спъвате по пътя!
  Н. Бенинска

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаема Госпожо Бенинска,

   Като отдавнашен скромен почитател на блога си позволявам да ви благодаря за компетентния коментар. Българите са по целия свят не само поради тяхната многочисленост, но и като най-старият народ оцелял до днешни дни. Не зная дали би могло да се каже, че просто развитието на човечеството е тръгнало от нашата земя.
   Не ми се е случвало да констатирам Г-н Серафимов „да се е спъвал досега по пътя“. Многократно са се опитвали да го препъват пък и продължават непрекъснато да го правят. Но може ли изобщо да хранят празни надежди, след като всичко при него е основано на доказателствен материал и здравата логика?!
   Надявам се с обединени усилия на повече хора като Вас да ускорим възтържествуването на истината за българската история.

   Изтриване
 22. Продажните "учени" (Иречек и сие), скалъпили за за броени дни псевдо-историята на България след Освобождението в угода на Великите сили и техните интереси на Балканите са национални предатели. Тяхната продажност води до страшен геноцид над българското население, останало извън пределите на новоизмислените граници на България. А това е по-голямата и по-богатата част от българите. Именно тази "история" дава зелена улица на всичките ни съседи за безнаказана репресия над българите с цел да се докаже, че българи по тези територии няма, и териториите са сръбски, гръцки или турски. За да не звуча голословно препоръчвам на всеки да прочете "Геноцидът над българите през 20-ти век" на Стоян Райчевски или "Разорението на тракийските българи" от Любомир Милетич. Тази съшита с бели конци "история" в угода на чужди интереси е официална история на България и до днес! Това е не просто безсрамие, а факт, който носи след себе си фатални последствия за българския народ, за лицето ни пред света, за авторитета на държавата ни и за правото ни обективно да изследваме произхода си без да бъдем обвинявани в шовинизъм. Ученият глупак е най-опасният глупак. Защото му се вярва по презумпция.
  Н. Бенинска

  ОтговорИзтриване
 23. Интересено защо закона за "поне три независими упоменавания" не важи за споневането на името българи преди 681 г. Дори няма смисъл да цитирам източници, всеки ги знае. За българи на Балканите се говори поне от 2-3 век, но ... Българи участват в завоевателните походи на Ломбардците (6 век), но историческата наука не пуска сакралната 681 г. И какво от това като някой е учил 5 години в университет (аз съм го правил два пъти)?
  Поздрави за материала Павел, смело напред!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата!

   Колкото за неудобните дати и събития преди 681-ва, те наистина биват премълчавани.

   1.Според Орбини цитиращ Марк Аврелий Касиодор, българите са воювали с армията на Теодосий I за Сирмиум (Сремска Митровица) през 390 година.

   2.В работите на Scriptor Incertus ce твърди, че Плиска и Преслав са строени по времето на Константин Велики -306-337 година. Тези селища носят безспорно български имена.

   3.През 354 година, анонимен римски автор споменава Зиези като праотец на българите -Ziezi ex quo vulgares.

   4. Някъде към 380 година, Св. Йероним прави карта, на която Мизия е обозначена и като България.

   5.Пак Орбини цитира Павел Дякон и др., които разказват за конфликт между българи и лангобарди край Дунава през 450 година.

   6.Не можем да забравим плочата с надпис BOLGAR, която според някои прогресивни изследователи е от V век.

   Дори да оставим настрана Историята на Поп Йовчо от Трявна, Царственика, Историята на Спиридон Габровски и т.н. има повече от достатъчно сведения, които представят българите като древен балкански народ, но уви - всичко това се смита под килима от хора, които ние наричаме учени.

   Изтриване
  2. Анонимен11 юни 2018 г., 8:16

   Идиотииии правете разлика за споменаване на българи и България на Долен Дунав. Къде и кога се споменава България преди 7 в.?

   Изтриване
  3. Отговарям от името на "идиотите". В картата на Евсевий. Не само се споменава а е с ясно очертани граници:Пише "Мизия тук и България". Въпреки, че всички сведения са старателно унищожавани векове наред, все пак тази карта е останала. И още нещо. Константин 4-ти сключва мирен договор между БЪЛГАРИЯ и Византия, не между българите и Византия! Как ще сключи мирен договор с неоснована държава? Че и доста унизителен за Византия при това...
   Н. Бенинска

   Изтриване
  4. Да, много пъти съм задавал този въпрос на мои противници, но отговор не съм получавал.

   На църковния събор от 681-ва година, Константин Апамейски говори за България, като за държава. Съвременникът на Константин Апамейски, египтянитът Йоан от Никиу споменава за провинция България описвайки събитията от 513-515 година.

   Нека не забравяме и Именника на Българските Князе, в който се казва, че 515 години преди Аспарух, дедите на имали княжество от другата страна на Дунава, т.е. за държава с име България може да се говори още в средата на II век.

   Изтриване
  5. Анонимен12 юни 2018 г., 0:45

   Да, Дунавска България е била провинция на Римската империя по това време, съвсем логично. Той споменава и Стара Велика България, така че със сигурност говори за две Българии. Йоан от Никиу е съвременник на събитията от 681 и не би нарекъл новообразуваната държава "Провинция", тъй като при сключване на мирния договор с Византия за нея се говори като за държава и не би имало как някога да е била "Провинция", ако не е съществувала преди това. И изобщо не би говорил за някаква България край Дунава преди 681, ако тя е основана по негово време. Другото, което буди смях е и официалната теория, че Стара Велика България е просъществувала 30 години. Но е Стара и Велика...и така е наречена от нейният съвременник Йоан от Никиу. Ако коментираме по-късни преписи, би могло да се предположи объркване. Но не и от съвременник на тогава съществуващото име. Очевидно името е вярно, а признатият период на съществуване - абсурдизъм.
   Н. Бенинска

   Изтриване
  6. Всеки абсурд може да бъде наложен, стига да се повтаря с фанатизъм достатъчно дълго време. Така е у нас за жалост - ценни данни биват премълчани, а фантазии на посредствени хорица се лансират като истина...

   Изтриване
  7. Стигам до един извод и ми се иска да чуя Вашето мнение. Никъде името "българи" (в различните му вариации и периоди) не се споменава като "племе". Има ли споменати "българи", то те имат и държава - някъде. Българите са държаво-творци. Тук не ми се пишат цитати до безкрай, защото Вие сте запознат с тях. Та възможно ли е "българите" изначало да са всъщност "учените", които създават устройството на държавата и оттук името им да се прехвърля върху народите, които обединяват в тази държава. Ал Гарнати ( посетил Волжка България през 1135 и 1150 г.), директно твърди, че името означава точно това. Със сигурност знаем, че далеч не всички в пределите на една държава са били "учени". В потвърждение на тази логика - преди да бъдат част от държава с името България, тези народи са познати под други племенни имена. В по-древни времена е възможно това значение да се предава и чрез "Сияйните" - тези, които носят светлинта на знанието (Обичам метафорите на древните и се опитвам да мисля като тях). Какво мислите?
   Н. Бенинска

   Изтриване
  8. Още нещо. Опитвам се да мисля езотерично - както са мислели нашите предци. Според древните вярвания, ако произнесеш Името на нещо, придобиваш силата му. Вероятно не е случайна тази трудна за всички останали народи дума "българин". Четох някъде и една легенда, че преди да се нарекат българи (така че никой да не може да каже името им правилно - и да придобие силата им) преди това са били Безименни. Без навлизане в езотериката не можем да проумеем много неща от древността. За древните нашата съвременна логика е непонятна. Те са живеели между двата свята и не са подлагали под съмнение съществуването на Висша сила, коята е била водеща и определяща светогледа им. Българите не може с появяването си да започнат да градят държави и да обединяват народи. Според мен те не са били племе, а ръководеща прослойка, чието име става популярно след основаването на държава с това име - Така името се пренася върху народа в държавата. Поне докато не прочета някъде по-логично обяснение, подплатено с доказателства.
   Н. Бенинска

   Изтриване
 24. Права сте,били сме винаги тука,но много сме пътували насам и натам по света,наблизо и далеч и пак сме се връщали ТУК,при корените...А това труднопроизносимо име вероятно е съдържало това Ъ дето и близки до нас народи не могат да произнесат.Бриги например много ми звучи като блъги,блъгари,българи,а защо е трябвало да се прекръстват на фриги преселвайки се по Мала Азия или където и да е .Значи наистина местните не са можели да произнесат труднопроизносимото име ,а не те са си сменяли родовото име.А и защо всички надписи от траките се превеждат чрез гръцки( били писали с гръцки букви казват специалистите)? А защо не се опитат да ги преведат от друг език ( от къде са се взели гръкцките букви,като са дошли безписменни?)Ами ако са си писали със собственни букви и дори да приличат на гръцки не са звучали точно като в гръцкия-доказано е откъде са копирали азбуката си гърците,нали от финикийската? А изобщо опитвал ли е някой и може ли да се преведат надписите чрез финикийската азбука? Може да задавам глупави въпроси,но нямам нищо против да се смеете :-)

  ОтговорИзтриване
 25. Спомням си за връх Амбарица,незнам от къде е и какво означава в езика ни,звучи ми като женско с това -ица,Иваница,Росица и др.А защо не Амбарица да е име от Ямба? Амбар баба казваше на постройка за съхранение на царевица и друга храна за животни.Амбарица би трябвало да е жена хранителка,която изхранва така да се каже, по тази логика ???Това не е ли де факто Богинята Майка ? Ама-архус – акадската богиня на плодородието е едно от въплащенията на Богинята-майка.. Ама - Амба - Ямба,дали няма връзка някаква ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Амбар, хамбар е много интересна дума. Официално тя прониква в речта ни след идването на турците, но не е турска, а персийска. Среща се и в санскрит под формата sambhārá, която пък е сродна на блг. събирам.

   Аз лично не виждам връзка между Ямба и амбар, името на Ямба по-скоро е сродно на въмбел-извор.

   Изтриване
 26. Анонимен11 юни 2018 г., 0:53

  Ямбол също означава "град на два бряга", т.е. има общо с "извор". Смята се, че произхожда от латинското ДИамполис, но това са само теории. Възможно е латинското име да е превод на тракийското, и това е доста по-логично - селището е съществувало преди появата на римляните. Това, че римляните са наричали тракийски град с някакво име, не означава, че тракийците са го наричали със същото. "Ямб" от друга страна означава ДВУсрична стихотворна стъпка...пак имаме двойнственост. Интересно...какво означава "ямб" в тракийския език? Но тъй като имаме само две, а не три засичания, няма да правя прибързани изводи :)Що се отнася до "Дуло", родът, в старобългарския език действа законът за отваряне на сричковата граница. "Дуло" може да е имало звучене "Дуал" в по-древни времена. Защо ли ми хрумва еретичната мисъл, че в значението на "Дуло" може да е заложен смисълът "дуалност", "Двойнствеността на Вселената". Все пак латинският е по-млад език от тракийския и произхожда от общия пра-език. Че е повлиян и от етруския! Та "дуалност" може да си е съвсем тракийска дума. В този смисъл Ямба-Дула е напълно възможно да е богиня на съдбата и двойнствеността (съдбата винаги е двойнствена, а "извор" е метафора за "живот"), както и да има връзка с рода "Дуло". Древните ни предци са имали доста по-абстрактно и символно мислене от нас. Просто интуитивни хипотези.
  Н. Бенинска

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-жо Бенинска, крепостта Ямбол е била в нещо като ухо с формата на буквата Омега, образувано от Тунджа. Т.е. само един бряг ще е бил. Да, в момента реката е с два ръкава при града, но вторият ръкав мисля, че е прокопан допълнително, за да се изнесе основния поток извън града и да не се наводнява Каргона. Произходът на името на града е твърде неясен все още.

   Изтриване
  2. Имате право, г-н Дойчев - произходът не е изяснен. Друга теория е, че е кръстен на Диана. Аз просто се опитвам да свържа смислово ямб - Ямба Дула - Ямбол. В разсъжденията се ражда истината :) Ето, сега ми хрумва, че ако Ямба има общо с въмбел (извор), то Ямбол също има - разположен е на река (възможно е и да е кръстен на богиня, но не Диана, а Ямба). За "ямб" пак ми хрумва нещо. Гърците, така като са окрали всичко от траките, така са взели и "ямб". Възможно е в тракийския това да е означавало стихотворна форма, в която речта се "лее" (като река). А също е и музикален термин. До днес казваме, че музиката, песента, стъхът се "леят", т.е. свързваме ги с плавността на водата. Музиката и поезията са и вдъхновение свише. И днес казваме "извор на вдъхновение". Но, разбира се, това са само предположения. И то такива, които ми хрумват на момента - алтернативи на предложеното от Г-н Серафимов. И то не защото не съм съгласна с неговото предположение (много е логично!), а защото е добре да се разсъждава в различни посоки за все още неизяснени неща.
   Н. Бенинска

   Изтриване
  3. Да, има различни теории - град на Зевс, град на Диана и т.н. Това е моят роден град и съм лично заинтересуван да разбера повече за историята му. Един от директорите на историческия музей смята, че крепостта е построена около 10 век и името е Дъбилин. Има логика в това, тъй като векове наред Кабиле е бил големият град в околността и няма причина да се строи крепост в непосредствена близост.

   Изтриване
 27. Анонимен11 юни 2018 г., 3:20

  господин Серафимов, бих искал да ви задам един въпрос, вие как смятате, траки и славяни едно и също ли са, по точно имам предвид славянския език, и от там и другото би следвало.
  Славяните ги описваха в училище като руси синеоки, един вид скандинавци или германци на които езиците си приличат, макар немския да ми звучи малко като скандинавски говорен от славяни,но пък скандинавските езици не си приличат със славянските, и така за мен е много необяснимо коя раса е първоизточникът за тези славяни, изобщо не ми се вързват много работи със славяните, много е за писане, ще пропусна.
  Казват ми че имате някакви задни мисли, със цел пишете тези работи, незнам как да се изразя точно предполагам ме разбирате, не ми споменават конкретно, се пак се замислям, възможно ли е.
  Може би някъкъв опит да се разбие славянската теория и да се откъснем от другите славянски народи, или да се настроим срещу Русия, при мен това няма как да стане, нито едно от двете, и не мисля че и вие това се опитвате да направите, защото първите ваши публикации бяха свързани точно със обединение, а по точно бях прочел първата ваша статия свързана със това, че Българи и Скити са едно и също, а аз потърсих такава връзка в интернет защото бях видял карта на велика Скития, която показваше Руснаци, Украинци и Българи като наследници на тази Скития, а не Българите като тюрки, разбирате ме.
  Относно това дали има манипулация на историята, дори да има, има и много за соето трябва да сме благодарни, а от друга страна трябва да търсим обединение и съюзници, а не да враждуваме помежду си, хора който говорят на един език, но от враждата им печелят други, но съм сигорен че не целите това защото съм чел ваши статии и съм абсолютно съгласен със вас, просто траки и славяни е едно и също нещо мисля.
  И последно би било добре да се обяснява малко по обективно за ролята и влиянието на Стара Велика България за околните народи, мисля че е имало такова след распадането и, поне това да ни остане.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Държа да подчертая, че както названието славяни, така също названията елини, германи, келти, първоначално са важали за едни хора, а в последствие започват да бъдат използвани и за други. За да не съм голословен, ще дам няколко примера:

   1. Елини, първоначално е название на група пеласги обитаваща Епир. Тези хора са пазители на светилището на Зевс в Додона. Понеже името им е престижно, дошлите от Африка данайци го приемат и го ползват за себе си.

   2. Келти, първоначално е название за галите от територията на Франция. Чак 2000 години след първото споменаване на този етноним, ирландците, шотландците, уелсците и т.н. са обявени за келти.

   3. Германи, първоначално е име на малка група хора - тунгрите. В последствие това име се налага над всички хора говорещи сродни езици с този на тунгрите.

   4. Славяни, или както е правилно славени, е алтернативното име на гетите - северните траки. В последствие, благодарение на приликата в езиците на славени и венети, последните също започвата да бъдат назовавани славени, славяни. Венетите са деди на поляци, руснаци, чехи и др.

   Старите славени никога не са описвани като руси и синеоки. За цвета на очите им никой не е казвал нищо, а за цвета на косите е използван термина ксанти. Значението на ксанти е кестеняви, кафяви, има глагол ксантизоо-правя кафяв, а има и израз ксантодеркес- с кафеви очи.

   Скитите действително са деди на украинците, но голяма група скити обитава и Балканите. Руснаците са амалгама от скити и венети.

   Изтриване
  2. Как руснаците ги направи амалгама от скити и венети, когато тези венети са словени и хървати? Пропуснал си интернет урока, че източния славянски масив са антите Спароооо...

   Изтриване
  3. Анти е новото име на соколотите - название на скитите според Херодот. Докато украинците са амалгама от траки и скити, то руснаците са амалгама от скити и венети. Какво му е неразбираемото :)

   Изтриване
 28. Анонимен11 юни 2018 г., 3:34

  Също мисля че е добре да се направи една карта на тракийските племена доката е време и да се одобри от много историци, защото допреди 200 години знам че се е говорило в юрумъния на език подобен на нашия, ако не се направи и след време никй историк не знае за това, а това е възможно, може някой да каже че насевер от дунав е нямало траки, предполагам разбирате какво имам предвид, но и такава карта като цяло би била интересна.
  А като казвам Че Стара България е влияла на оклолните народи и държави, нямам предвид че са създадени от Българи, а че братя Българи са помагали, може и да греша, затова ви пиша на вас зада ме поправите ако греша, иначе щях на моята стена на фацебук да пиша.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има карти с местоживелищата на тракийските племена, друг е въпроса колко подробни са тези карти. Ако чакаме одобрение за нещо позитивно от казионните историци, ще чакаме до второто пришествие на Христос.

   Изтриване
  2. Да аз разбрах че смятате венетите и траките за близки, но все пак различни, но като взема на предвид в сегашно време близостта на езиците между Българи,Поляци,Руснаци и други, като гледам и по начина на живот сега си приличаме, като хорактер, незнам за традиционните носии как стои въпроса, но мисля че и те ще си приличат, та имам чуството че сме наследници на едни и същи хора, аз ви бях казал за предаване в което бях гледал раскопки на гробна могила в монголия, в която намериха погребан човек със коня, точно до неговата, дали не върху нея друга могила със жена и дете.
   Попитах един историк имали на територията на Стара Велика България могили като нашите, отговори ми има но са скитски, в какво се различават го попитах, по инвентара.
   Добре като се има предвид различната природа, климат, вероятно и живота е бил по различен в тези условия, та не е ли мормално и инвентара да е различен, няма ли повече прилика отколкото разлика.
   Относно картите, сега гледах и мисля че натам вървят работите, гети и даки ги дават като съседни но не тракийски народи, повечето карти точно описват траките само на балканите, някой дори ги определят на южните балкани, на беломорието само.

   Изтриване
  3. Истинската история тепърва ще бъде написвана. Не само нашата, но също историята на келти, германи и др. Ясно е, че шаблоните наложени в миналото трябва да се захвърлят на бунището и да се използва цялата информация по даден въпрос, а не само изгодни на определена група фрагменти.

   Изтриване
 29. За първи път при Вас коментирам в подобен форум и съм смаяна от глупостта на анонимните нападки срещу Вас, г-н Серафимов. Мислех, че в подобни форуми просто се изследват в дълбочина факти, защото да се оспорва автохтонния произход на съвременното българско население е такава глупост, че трябва или да си пълен невежа, или да ти хлопа дъската, за да вярваш в нея. Съвсем обобщено: По нашите земи в повече от 120 артефакта (а те нарастват) е засечена първата позната на света протописменост. Първото обработено злато в света. Първите солници в Европа, първите медни рудници, първата високо развита Цивилизация (Варна)....ами те са десетки - първите, най-древни занци на цивилизованост. Да не говорим че в непроучената "Магура" има писмени символи на 40 000 години...но там дерзае само един местен инжинер, посветил живота си на записки и проучвания - като Вас. Това първо - за най-древните обекти и артефакти. Второто, за да кажем, че сме наследници на тази древна прото-тракийска култура, е приемствеността. Тя съществува навсякъде: в шевиците на носиите, в обичаите и почитането, в баенето, в светогледа, в езика, в имената. В целия бит на днешните българи. Ако има по-голямо доказателство за древността ни и за това, че сме автохтонни наследници на тази древност - здраве му кажи. Какво трябва да се случи? Да намерим документ, на 10 000 години, на който пише "Съвременните българи са древните балкански жители"??? О, не - ще го обявят за фалшификат, дори след 100 анализа, доказващи достоверността му....Ще чакаме глас свише, който гръмко да оповести истината от небесата. Тогава пък ще е масова хипноза...Абе - да правим каквото трябва, пък да става каквото ще! Каквото има да става, ще стане!
  Поздрави от една наследница на Трибалите! Нищо не се е променило - просто днес се сражаваме с думи, вместо с меч. Но се сражаваме!И да знаете - с Вас сме, и с всички като Вас! :)
  Н. Бенинска

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата! Действително доказателствата за местните корени на народа ни са много, но битката за истината няма да завърши скоро. Тези, които дълги години ни замайваха с лъжи, няма да признаят греха си никога, до последно ще манипулират фактите, а и ще чернят тези, които са посмели да тръгнат против течението.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Уважаема Госпожо Бенинска,

   Още първия път като прочетох името Ви си казах, че може би сте от родния край на баща ми. Когато бях в казармата се казваше, че най-добрите войници били от нашия край. След този Ваш последен коментар се убедих за какво става дума! Не съм се излъгал, когато Ви благодарих за първото Ви участие. И така – на битка за историческата истина!!!
   Орфей

   Изтриване
  3. А аз пропуснах на свой ред да благодаря! Да, прав сте - по бащина линия родът ми е врачански (На Бена Бикларката), а по майчина - от западните покрайнини. Едно босилеградско село, което по време на войните се дава на Сърбия, после пак на България, и накрая пак на Сърбия. Сякаш там не живеят хора, а пешки. Дядо ми се е преселил навремето, за да не го посръбчат и децата му да забравят, че са българи. Родът на баща ми - Бенински е единствен - всички с това име сме роднини. Защото носим името на Жена. Нейната история от времето на турското робство е легендата за произхода на рода ни. Всъщност, прилича на легенда, но е истинска история. Така че съм закърмена със здрав патриотизъм, но въпреки това не чета нищо на тема история с предубеденост. Опитвам се да избягвам "пожелателното мислене" (от типа "това звучи велико, не може да е било другояче"). Чета критично и се стремя към максимална обективност при разглеждане на доказателствата и прилагане на здравата логика. При всичките ми опити да избягвам залитания и търсене на историческа истина само в една посока, стигнах до генералния извод за автохтонния произход. Може на пръв поглед да е странно, но най-ранният ми интерес беше към Египетската история. А изобщо не е странно, защото това ме върна в нашите земи. Всички, които се интересуват от връзката траки - египтяни знаят защо това не е странност а закономерност:)
   Н. Бенинска

   Изтриване
  4. Уважаема Госпожо Бенинска,

   Досега не успях да се осведомя по-отблизо за разкопките при „Валога“ край с. Оходен. Отново селище на хиляди години! Знаете ли нещо по-конкретно за този обект?

   Изтриване
  5. Имам, но е доста информация. Не е ново селище - работят по него мисля 8-ми сезон, а находките са уникални. Новият сезон току що започна. Най-древната впечатляваща находка е олтарът с еленови рога на около 6500 години т. е късен мезолит (средно-каменна епоха)! Анализът е спонсориран от университета в Тюбинген. Няма дори научен спор по въпроса за датировката - да не повярваш :)Единствен по рода си в Европа глинен олтар с три еленови черепа с огромни разклонени рога, разположени така, че се образува знакът на триликата богиня - така добре познат при келтите. С това само започвам. Уникалните находки са много - "Олтарът на Слънцето" е в най-стария пласт. Следва по-горният без никакво прекъсване - това е единственото селище до момента на територията на България, в което имаме приемственост от толкова дълбока древност. Следващият слой е от късно-каменната епоха. За него ще пиша после. Ръководителят на разкопките е Георги Ганецовски - директор на РИМ Враца. Другият изключителен археолог тук е доц. Д-р Торбов. Разпределили са се - Ганецовски се ръководи "Валога" - Оходен, а Торбов разкопките при местността Градище край Вратцата. Всяко лято се "състезават" кой ще направи по-уникално откритие а общината ги спонсорира с готовност. Та Ганецовски доказа, че тук за пръв път започва култът към Слънцето (Има цял култов храм), а Торбов, че Градище е най-вероятната столица на Трибалите. Освен това всяко лято се правят възстановки на тракийски обичаи и прото-тракийски такива като месене на хляб от лимец по най-древната технология (от Валога - Оходен), изработване на съдове от онази епоха и ред други събития, целящи да запалят децата по археологията и древната история на земята ни. Браво на тях! Тук няма страх от революционни теории - не знам защо?! Всичко се описва, такова каквото е! Ще пиша за останалите находки по-късно. Изключително интересни са!
   Н. Бенинска

   Изтриване
  6. Много Ви благодаря за изключително интересните, сигурен съм не само за мен, сведения!

   Изтриване
  7. Объркала съм сезона - копаят от 18 години вече. Просто преди 8 откриха скелетите на "Христо и Тодорка" и тогава гръмна новината за Оходен. За да не наводнявам блога на г-н Серафимов, макар информацията да е свързана с темата за нашия произход, ще сложа линкове - непременно ги погледнете, всички, които се интересуват от темата за произхода ни!
   И за да не могат да ни обвинят в любителство и ненаучност - Това е интервю с археолога, който е известен като врачанският Индиана Джоунс - Георги Ганецовски. За съжаление, има още неща, които не са споменати в интервюто - като храмът на слънцето, жрецът погребан в седяща поза нефритеният амулет -раждащата богиня и ред други. "Находките от Оходен доказват наличие на единна цивилизация" - става дума за цивилизация около 1000 години по-стара от културата Винча: https://portal12.bg/publikacii/nahodkite-ot-ohoden-dokazvat-nalichieto-na-edinna-civilizaciya-na-balkanite
   Н. Бенинска

   Изтриване
  8. Иска ми се да добавя, че разкритията във Валога - Оходен дават отговор на един въпрос, по който много се спори сред историците - имало ли е прото-тракийско население, или самите траки са дошли от някъде и като диваци, унищожили старите цивилизовани жители на Балканите. За срам на историците, повечето споделяха втората версия: първо изчезнали древните балканци, после така се изпарили и траките. Ами - дойде Видов ден! Има прото-тракийска култура и нейн приемник са траките. Сега чакаме втора серия: траките и техните наследници - българите.
   Н. Бенинска

   Изтриване
 30. извинявам се, аз едва ли не ги направих всичките Българи, по скоро има тракийско влияние, както и северно, и от там идват приликите в езиците примерно.

  ОтговорИзтриване
 31. господин Серафимов, предполагам има тракийско влияние и в западните народи и то много, но от друга страна генетично,исторически и културно сме по близки до източните, за уточение просто, без лоши чуства, харесвам работата ви и отдавна ви следя.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, че сме генетично, езиково и културно близки до сърби, хървати, словени, словаци, чехи, украинци. Близост, макар и по-слаба има също с поляци, руснаци, сорби.

   За да се разбере напълно родството ни обаче е нужно да оставим старите модели, те са създадени от чужди хора, които са поръчали да се напише не история, а пропаганда, която да им подзволи да властват над други народи.

   Как никой не си зададе въпроса - Възможно ли е най-големите, най-силните и най-войствени народи на Античнотта - траки, скити и илири да изчезнат безследно, а изнежените и владени от пороците гърци да оцелеят...

   Изтриване
  2. Позволявам си да не се съглася с Вашето заключение за генетичната близост със сърби, хървати, словенци, словаци, чехи и "украинци". Украинците са хазари. А хазарския мъжки генетичен показател е J. Видимо политизирате нещата, в предпочитаната от Вас посока. Какви са "лужичките сърби" населяващи част от Германия. Защо пропускате моравците, за които се твърди, че Кирил и Методи са написали азбуката. И на въпроса който задавате риторично, да, траки, скити и илири изчезват но гърците оцеляват.Вглаждайки са в местообитанията на траки, скити и илири, ще видим, че това са земи завладени от Османската империя или от семитските империи от Западна Европа. Това окава не малко влияние върху генома на населението. А по отношение на "етногенетиците", хаплогрупите не показват принадлежността към даден народ. Най-голям процент от така наречената "славянска" хаплогрупа R1a има в Узбекистан, както и в Швеция и Дания. И кагато се правят опити за политкоректност изглежда нагло, ако не е смешно. Имате конкретен пример от тези дни, споразуменето за името на БЮРМ. България не взима отношение по въпроса за исконни български земи което даде повод на Заев да каже, че споразумението отговаря на македонската същност на държавата. Гърция и БЮРМ спорят за името на България и либерално ориентираните ни политици и обслужващи ги журналисти се радват, защото Северна Македония ще влезе в Еврейския съюз и НАТО. Изключителна тъпота. Това по въпроса за оцеляването.

   Изтриване
  3. Ще подкрепя,г-н Серафимов в това ,че сме далеч по-близки с балканските народи и тези в европейската част на черно море,от колкото с руснаци и поляци.А нямаше ли едно генетично изследване,което твърдеше че българите като гени ,в Европа са най-близки със северно италианците?

   Макар и да чувствам близост с руснаците,не мога да не отрека,че те изглеждат, и се държат много по-като другите северни народи.Не веднъж съм виждал изказването ,че примерно германци,поляци и руснаци са един вид естествени съюзници.Да,руснаците говорят български(макар и негова разновидност),православни са и навярно ранното им управление е било организирано от българи.Но ако човек погледне традиционните им обичай и култура,то тя е много по-близка(според мен) до тази на викинги и германи от колкото до нас ,така наречените южни славяни.Което е нормално понеже тези народи са си съседи от векове.Единствената причина за идеята ,че едва ли не сме едно голямо разединено славянско семейство,според мен е имперското мислене на Имперска Русия.И понеже руснаците не дават и дума да става ,че грешат в нещо си, проповядват тая пропаганда и до днес. Така например и до ден днешен те си се радват на съветския период.Макар ,че в него загиват близо 60милиона души...и бих направил предположение ,че едно 80-90% от тези жертви са били християни,руснаци и поляци .Това е все едно ние днес да се радваме на османската империя,въпреки ,че през всичките години сме били системно избивани и асимилирвани.

   Та е редно и да заключим както г-н Серафимов казва ,че признае ли се истинската история на България и на Европа,то неизменно ще трябва да се пренапишат и историите на другите страни.И неизбежно ще лъснат скелетите в дрешниците(както американците се изказват).Това ще е несъмнено удар върху егото на тези народи.

   Изтриване
  4. По отношение на отговор на господин Серафимов, ще отговоря така, не са изчезнали много от тяхните гени и култура се е запазила и ние сме техни наследници, езика и културата е доказателство, приличаме си и на външен вид, много от Руснаците не са руси със сини очи, урго-фини или скандинавси незнам, но Русия е голяма страна и както граничи със северните народи така е граничила и със Стара Велика България, след разпадането на старата държава по ударете на хазарите от исток е нормало население да иде на запад като бежанци, траките, сега и балканските и славянските като цяло много воюват по между си, но най важното нямат националното самосъзнание и национално самочуствие на гърците, бъдещето няма да предричам, но предполагам виждате на каде вървим, но и сме много обработени, балканската воина сме показали кои че ни е имало и сме голям балкански народ, не като сега.
   Относно втория отговор бих казал че ме интерсува славянския ген, а ни на Датчани, Узбеки и незнам кви, прах в очите, какво отщо имат тези народи със славянския език, че ще търся генът който се среща най често при тях, междинният ген който се среща най често при славяно говорящите е славянският ген, някой сега ще почне да ми обяснява майчи, бащин и незнам си сакъв ген, да обяснява на друг. Относно какви са Украинците ще отговоря така, говорим на един език, значи Хазарите са наши роднини ако са хазари наистина.
   Опитах се да си направя профил в гугле, трудна работа, Димитър Казаков се казвам.

   Изтриване
  5. Анонимен14 юни 2018 г., 0:36

   Това не са твърдетия, това са мои предположения, извинявам се че така категоричен изглежда отговора ми в началото, аз няма как да твърдя при положение че незнам и несъм раследвал и иследвал, моите предположения се основават най вече на распространението на езика и на Българските държави и титли, които се застъпват почти във времето.

   Изтриване
 32. Българският премиер е БЛАГОДАРИЛ на Нетаняху от името НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, че „такава ВЕИКА ДЪРЖАВА КАТО ИЗРАЕЛ никога не е забравила ...“, след което се оправил и си закопчал колана...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да и аз я видях тази среща.В днешно време ,ако един политик не се изкаже добре за Изравел и не се ли извини за вродения си расизъм,и не се ли преклони пред великото делно на евреите изведнъж се превръща в зъл расист и анти семит,който трябва да бъде премахнат дори и с военна сила.
   Но нека,нека има такива събития и такива изказвания.Така знаем на кой,от коя страна му мажат филийката.Скоро ще дойде времето където всеки ще трябва да избере страна.

   Изтриване
 33. Към господин Nikola Nevenov13 юни 2018 г., 17:23 ч. Уважаеми господин Невенов,не зная какво Ви дава основание за приемане на "близостта" с определени народи.Пишете "А нямаше ли едно генетично изследване,което твърдеше че българите като гени ,в Европа са най-близки със северно италианците?" Не зная какво разбирате под "гени", но съм написал, че е некоректно данните от определянето на хромозомната Y принадлежност да се използват за "етногенетика", в смисъл, че принадлежността на даден индивид кам определена хаплогрупа не определя и народността му. Но в съвремеността много често тези данни се ползват за политически нужди, като се перифразират. Говорите за "български" език, като верпоятно имате предвид приетата литературна форма на търновското наречие. Но то се различава от наречието говорено в Западна България, изключвайки така наречената Пиринска Македония, нямям предвид вардарското наречие, прието за "македонски език". Така, че е много условно да се говори за "български" език. Вие също политизирате нещата, пишейки за Русия. Но в крайна сметка, тя е най-голямата страна от тази общност, удпяла да се съхрани без чужда помощ, и е разбираемо нейното поведение, въпреки, че и тук има условности. Условностите се изразяват в това, че всички претенции за великоруската и всеславянска принадлежност на Русия не са изразявани от етнически руснаци, а от евреи, било то работещи в областта на науката или управляващи страната. И Русия не си знае историята и тя търси себе си. Царете, след Иван Грозни са с еврейски произход. Царя, покръстил Русия, синът на княз Светослав, също е евреин, син на прислужничката на княгиня Олга, хазарката Малуша, баща и е Малик. Съветският период е може би най-силният за Русия, въпреки, че СССР е създаден и замислен от световното еврейство като нова обетована земя. Евреите като Бела Кун и Ракоци както и други знайни и незнайни чифути са се гаврили и избивали цвета на руската нация по време на "Октомврийската революция". Въпреки това, грузинският евреин, Йосиф Джугашвили успява да модернизира страната и да създаде мощна индустрия,но след като се освобождава от еврейските окупационни войски на САЩ и Чехословашкия армейски корпус в Сибир, въпреки, че тогава все още не съществува държава Чехословакия. Явно е планирана от евреите. Не забравяйте и "меча на революцията" полския евреин Феликс Едмундович Дзержински, както и българският евреин от правителството на евреина Ленин-Бланк, родом от Котел, Хаим Ракеовер познат като Кръстьо Раковски. И такива интелиганти като Вас стоварват всички възможни и невъзможни "грехове" на руския народ. Струва ми се, че има "залитания" по темите за принадлежността на така наречените българи, продиктувани повече от емоционални подбуди, отколкото опиращи се на достоверни данни. С този подход можем да разделим днешна миниатюрна България поне на 5 отделни държави, каквато е и Македония. Какво имам предвид, една публикация на професор Анатоли Клесев беше перифразирана от сърбите, с твърдението, че сърбите са основоположници на народите в Европа и по-конкретно на славянските народи. Въпреки опроверженията на професора, темата се лансира от медиите и за някои се прие като основополагаща. В заключение, никоя страна от Европа не знае историята си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, нещо не ми харесва отговора ви, защо така наречените Българи, най старата държава на този регион, наричана от Визанглтийцитестара и велика е България, или и това е манипулация.

   Изтриване
  2. Бях гледал карта на генетично иследване, една от многото такива, която най тъмно оцветяване имаше на територията на Молдова, ако картата е реална, възможно е това да е генът на славяно езичните хора, бих я приел, но такива да пращат славяни при датчани и узбеки няма как.

   Изтриване
 34. Анонимен5 юли 2018 г., 21:30

  Никой не е успял да обори аргументирано дори и едно твърдение на Спароток и приятели!!!
  А който смята написаното за врели-некипели,да прочете този пост на друг наш блогър

  http://balkan1.blog.bg/politika/2011/12/29/toponimi-i-hidronimi-svyrzani-s-etnonima-bulgar.873981

  ОтговорИзтриване