21.10.2018 г.

ДРЕВНИТЕ БОГОВЕ ПОЧИТАНИ B CTAPA BEЛИКА БЪЛГАРИЯЗа Стара Велика България сме чували всички. Теофан Изповедник и Партриарх Никифор споменават тази държава на дедите ни. Макар описанията на средновековните автори да не са особено точни, черпейки сведения от тях, но и от Именника на българските князе, може да се каже, че владенията на княз Кроват (когото нашите учени обичат да представят като хан Кубрат, или кан Кубрат), ca застъпвали територията на днешните Румъния, Молдова, Украйна. Един от синовете на този благородник е определен като основател на Дунавска България – известният на всички княз Аспарух. На него не особено подготвени автори приписват и въвеждането на нова религия в нашите земи, която ще бъде заменена от християнството, но около два века по-късно.

Дълго време историците ни се бяха вкопчили във вярването, че хората, които Аспарух довежда на юг от Дунава са били тюрки, или тюркизирани алани, сармати и т.н. През последните двадесетина години се прокарва теорията за родството на дедите ни с източните иранци, като умело се пропускат важни подробности относно религията на въпросните източни иранци. 

He ce уточнява изобщо, че в Бактрия са били на почит Ахура Мазда, Ариаман, Аша, Анахита, Яма, Веретрагна, Спента Армаитиш – все божества, които са напълно непознати на дедите ни.Вярата изповядвана от княз Аспарух няма нищо общо с тюрския Тенгри Хан, или иранските Ахура Мазда и Анахита. Още от времето на Херодот са налице предостатъчно данни кои богове са почитани в региона обхващащ земите от делтата на Дунава до Приазовието - Стара Велика България.

Това е най-старата позната Скития според Херодот – Her.IV.99, а живелият по-късно Стефан Византийски определя скитите като тракийски народ.He можем да пренебрегнем и това, че според Дион Касий ceверните траки – даките принадлежат на скитското семейство (т.е. става дума за близки роднини) : “Dacians and Suebi fought in crowds with one another. The latter are Germans, the former Scythians of a sort. -  C.Dio, LI, 23.2.


Един от първите наши учени установили родството на скито-сарматите и траките е Георги Баласчев. Голям е и приносът на Ганчо Ценов, който доказа убедително, че името скити не е иранско, а българско и може да се обясни с помощта на стблг. скытати сѧ-скитам.

Интересното е това, че със същата етимология е и тракийското племенно название грестони. То може да се изтълкува със стблг. грѧсти-ходя, вървя, отивам. Дедите ни занимаващи се с трансуматно животновъдство са скитали със стадата си в търсене на паша за огромните си стада явяващи се основа на тяхното богатство.

Нека обърнем внимание на религията на господарите на Черноморските степи в далечното минало. По времето на Херодот, общ бог за траките и отделилите се от тях скити остава Арес. За властелина на бойното поле се казва, че е на особена почит при скитите, които издигат олтари единствено и само на него:

“ It is not their custom however to make images, altars or temples to any except Ares, but to him it is their custom to make them.” - Her.IV.59.


 Бащата на историята подчертава пределно ясно, че скитите пазят ревностно своята култура и се отнасят с недоверие и дори неприязън към чужди влияния, като се стига до там, че чуждопоклонниците биват екзекутирани независимо от това, че са представители на благородническата прослойка – Her.IV.76.

Интересна подробност е това, че при скитите, богът на войната е почитан под формата на меч поставен на върха на огромна дървена платформа, която в основата си е широка 500 метра, но на височина е по-малко.

Още през Античността Арес е признат за тракийски бог, а самата ни страна е считана за свещено място на властелина на бойното поле. За значението на името му обаче все още се спори, като според мен причината се крие в това, че е лесно обяснимо на български език. Арес може да се изтълкува с ярост-гняв. Тук трябва да се добави, че най-ранното споменаване е под формата Ярей и е на надпис върху златен пръстен от обитавания от дедите ни в древността о-в Крит – XVIII в.пр.Христа.

Първото разчитане на името Ярей е направил акад. Вл. Георгиев, който обаче смята, че се касае за хетския бог на войната и чумата Яриш. Вярно е, че хетите почитат Яриш, но на хетски името не притежава смисъл и поради това трябва да се заключи, че подобно на култа към Епта, хетите са приели от дедите ни и култа към Арес, когото наричат Яриш.

Херодот съобщава и за името на бога-отец при скитите от Черноморските степи, това е Папайос. Както е и в случая с името на Арес, Папайос нито има обяснение на ирански, нито е познат на най-големия ирански народ – персите. За сметка на това, при дедите ни обитаващи земи на юг от Дунава е засвидетелстван култът към Папас.

Значението на името е подсказано от Херодот, който дава превода – бащица. В такъв случай, обяснение за тракийския Папас и скитския Папайос може да се даде с блг.  папо-баща, хляб,т.е. този, които се грижи, който храни семейството.

Към пантеона на скитите спада и Гето-сур-слънцето. Името е доста интересно не само поради това, че съдържа същите елементи като тракийското Суре-гет, но и поради това, че дава обяснение и за тракийското племенно название гети. Значението на Гето-сур е славното слънце.

На арийски – езикът въведен от Дионис в Индия, гаяте означава възпявам, прославям с песен. В по-късни времена думата еволюира и можем да намерим производни в стблг. гатати-предричам, гѫдети-свиря на музикален инструмент, кънтя, гудя-свиря на гъдулка.


Дионис покорява индийците - мозайка   Palazzo Massimo at Rome, изобр. Marie-Lan Nguyen (2006)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Dionysos_Indians_Massimo.jpg/800px-Dionysos_Indians_Massimo.jpg


Това обяснява защо 1000 години след Херодот, един друг автор – Йордан, нарича гетите готи. Частицата сур също присъства в арийския език, срещаме я в името на бог Сурия-слънцето. Тук е мястото да се спомене, че според акад. Вл. Георгиев Сура е древно тракийско божество. За името може да се каже, че е обяснимо със стбл. зорiа-зора, зарiа-сияние, лъч.

Тагимазад е скитския Посейдон-богът на морето. Култът към него подсказва за древните корени на скитите, които по времето на Херодот са скотовъдци, но в дълбока древност са имали различен поминък. Тагимазад е непознат на персите, Фердинанд Юсти тълкува частицата -мазад с мощ, сила, едър, голям

С това съм съгласен, но трябва да се добави родството с тракийските Мазис, Кози-мазис, Мазеус, Мани-мазос, чийто елемент маз, може да се обясни със стблг. мѫжъ-мъж, т.е. силен, едър, а и блг. диал. маж-мъж.

Частицата Tаги може да се обясни със стблг. токъ-течение, поток, като най-старата форма е *такъ, но е предадена от гърците като таг. Тагимазад или по-скоро *Такымазадъ означава господар на водите, а точно това е и Посейдон-владетел на водното пространство.

Скитската богиня на земята е позната под името Апи. Въпреки, че Херодот я отъждествява с Гея, редица автори се опитват да дадат обяснение с иранската дума ап-вода. Първо, ап не е иранска дума, а е по-скоро древнобалканска заемка в езиците на средноазиатските народи. Ап-вода се среща в намиращата се на Апенинския полуостров област Мес-апия, а там иранци никога не е имало. За сметка на това, на пеласгите се приписва основаването на Рим и въвеждането на азбуката в Лациум. В самата Тракия срещаме Мес-апион, Залд-апа, Бурд-апа, Апи-ария.

Смятам, че в случая с името на скитската богиня, Апи означава хранителка, дойка, обяснение може да се даде със стблг. питатель-който храни, питати-храня, пища-храна. Вярно е, че в староирански и староиндийски срещаме pitu-храна, но и в този случай се касае за старобалкански заемки дадени по времето когато Дионис и хората му цивилизоват Средна Азия.

Аргимпаса е името на небесната Афродита при скитите. Търсейки отчаяно смисъл на ирански език, различни учени представят елемента Арги като Арти и дори Аши с цел да го свържат със споменатата в Зенд Авеста богиня Аши. Тъй като Аргимпаса олицетворява небето, светлината, то трябва да се търси смисъл с понятия за светлина, блясък. В речта на дедите ни наричани траки намираме Аргамо, Аргайос, Аргиза, Аргилиос, Арги-дава, Арки-дава, като арга/арка отговаря на прилагателното ярка, т.е. светла.

Частицата -паса има паралел в арийския глагол spasiyate-пазя, пася, наглеждам. Понеже в латински и лувитски намираме pasco-пася, пазя, pahsi-пася, пазя, то думата в никакъв случай не може да бъде определена като иранска, а по-скоро трябва да се припише на древните балканци, които са оказали влияние не само над старите латини, но и над народите в Мала Азия. Аргимпаса означава сияйна пазителка, небесна пазителка.

Като богиня на огнището при скитите, Херодот представя Табити. Напиращите да изкарат скитите ирански народ учени, предлагат абсурдни тълкувания като Тадбити- тази, която бие. По-разумно е предложението Табити = *Tapati-топлещата, сгряващата. Разбира се и в този случай хитро са премълчани тракийските топоними Тапе, Топера, Топир. Те са обясними с българския глагол топя, топля, чиято древна форма е *tapiti.

Към тези седем бога от скитския пантеон, трябва да се добави и богинята Дитагоя. Тя  спомената на надпис от II в.пр.Христа в посвещение направено от дъщерята на скитския цар Скилур.  

За него Плутарх разказва, че имал осемдесет сина и на смъртното си ложе им дал добър житейски урок, като ги накарал да счупят сноп стрели. След като никой не успял, старият владетел започнал да чупи стрелите една по една обяснявайки на своите наследници, че отделно са слаби, а заедно силни. Този мъдър урок по-късно е приписан на княз Кроват (Кубрат), но прототипът е от доста по-древна епоха. Реално, коренът на двете легенди се крие в баснята на роденият през 620 г.пр. Христа тракиец Езоп.

Да се върнем на името на богинята Дитагоя. Поне по мои сведения, никой лигвист не е предложил убедителна иранска етимология. Интересно тълкуване предлага Сергей Рябчиков, който гледа на името като на двусъставно. За Дита той търси връзка с дете, връзка, като дава староинд. diti-връзка, а като успоредица на гоя дава староинд. gaya-дом, семейство, потомък, авест.gaya-живот.

Донякъде съм съгласен с Рябчиков, но като арийски елемент на Дита бих предложил dhayati-суче, храни се с мляко. Най-добрият кандидат обаче е българската диалектна дума дите-дете, притежаваща форма в мн.б. дица. Тракийската ономастика предлага Дитас, Дитугентес, Дитупайбис, Дитубистас, Дитулос.

Частицата гоя действително е сродна на авест. gaya-живот, но сродна е и литовската – gajùs- лекуващ бързо. Най-добрият кандидат е българския глагол гоя-храня, отглеждам и както можем да очакваме, тракийската ономастика предлага личното име Гоко (Гойко?). То се явава прототип на българските имена Гоек, Гойо, Гое, Гоешко, Гоемир и др. Значението на Дитагоя е гояща децата, хранеща децата.

Накрая трябва да се добави и праотецът на скитите, а именно Таргитай, който според самите скити е син на Зевс и дъщерята на река Днепър. Това, че скитите свързват произхода си с трако-пеласгийския бог Зевс и дъщерята на намиращата се в Европа река Днепър, показва ясно какъв е произхода на тези хора. Те са считали себе си за стар европейски народ, а не за азиатски пришълци.

Фердинанд Юсти дава интересно тълкуване на името Таргитай. За частицата Тарг той предлага староанглийското и старонорвежко прилагателно þracu, þrec-смел, дързък. За втората съставка тай, таос е предложена арийската дума tava-сила. Юсти е прав за думата tava-сила, но трябва да се уточни, че тя не е иранска понеже присъства не само в българския като отава, но и в старогръцки (трако-пеласгийска заемкa) където ταὔς означава голям, едър.

За частицата Тарг смятам, че може да се обясни с българските траг, трога, трогвам, чието първоначално значение е докосвам, оказвам натиск, удрям. Таргитай означава удрящият силно, боецът, като сродно тракийско име е Торкос, а и името на хето-лувийското божество Таркун.

Когато обърнем внимание на подробностите, разбираме, че скитския пантеон е създаден в Източна Европа, а не в Средна Азия. Въпреки развитието на религията, в течение на огромен период от време, Арес, Папай, Гетосур-Сурегет остават общи за двата братски народа – траки и скити. Аргимпаса, Табити, Дитагоя, Апи, Тагимазад, а и Таргитай имат паралели в тракийската ономастика.

Не можем да пропуснем и това, че от V в. пр.Христа, до IV в.сл. Христа, територията наречена от Теофан Изповедник Стара Велика България са властвали хора с имена като Рескупорис, Котис, Реметалк, Берисад, Спароток, Аспург, като последният е известен като Рескупорис I Аспург.

По различни паметници от територията на Стара Велика България пък са изсечени тракийските имена Севт, Мокус, Атис, Дизас, Тата, Тюнос, Батас, Гордис и още много други.

Тази информация е важна и интересна, но има и други ценни денни, които често биват пропускани от определени изследователи. В земите на Стара Велика България са почитани тракийските божества СабазийДионис, Атис, Кибела, Пан, а дори и Херосът.


Надгробни релефи от земите на Крим, по О.Дашевская, иконографията на Тракийския Конник се забелязва лесно
http://annales.info/skif/skifkrim/skif45.jpg

Защо да се чудим тогава, че името на княз Аспарух показва връзса c епитата на Тракийския конник Ут-Аспиос или защо името на нашия стар владетел Сабин е идентично за един от епитетите на Дионис, а по-точо Сабин

Името на княз Гостун е сродно на друго тракийско божество Сур-гаст (едно от названията на слънцето). Името на чичото на княз Кроват носи е Олган (Органас), то е идентично на названието на древнобалканското божество Олган, за чиято етимология акад. Георгиев предлага думата влага.

Просто няма как да е случайност това, че четирима старобългарски благородници носят имена вдъхновени от названията на тракийски божества. Самото име на рода Дуло е родствено на това на почитаната от народа на Орфей богиня Дула, а и на тракийските лични имена Дулас, Дулес, Дулус, Дулон.

Приемем ли, че старите българи са от балкански произход, то вече не е странно, че името на княз Кроват (Кубрат) показва връзка със споменатите от Херодот траки кровизи. Също и имената на старобългарските благородници Мостич и Телец не са чужди на Балканите, монетите на тракийския цар Мостис са добре известни, известно е и името на мизийския цар Телеф. Името на Тервел е документирано като Τρεβελλίου в античния град Дурач (надпис с регистрация  Epidamnos - 414 


Редно е да се запитаме – защо нашите учени не са систематизирали и представили тези важни неща? Та нима следването на правилата на науката включва премълчаването на ценна информация ? Защо бе позволено да се правят такива ужасни гаври с историята ни?

Можеше да се обясни, че сме потомци на древен балкански народ, който в далечното минало е населил и Черноморските степи, а по-късно е повлиял народите обитаващи земите на Иран, Индия и т.н. Нима това не е повод за гордост?

Можеше да се каже, че най-важните открития благодарение, на които възниква цивилизацията са дело на нашите деди, че те са изобретателите на колелото, първата писменост, че те са първите ковачи и земеделци на Европа, а и създатели на най-ранните градове на континента ни.

Уви, вместо това скъпите ни специалисти започнаха надпревара кой да сложи корените ни възможно най-далеч от Балканите като при това бе създадена ужасна бъркотия. А и как да е различно – омесиш ли измислици, ще получиш безумия.

Вижте в каква лудост ни караха да вярваме - хем старите българи са носители на организация и култура, хем са забравили езика и културата си. Хем ca създавали градове, хем ca позволявали на хора намиращи се в родовообщинен строй да дадат имена на градовете? Xeм от гледна точна на антропологията доминантният тип при българския народ е понтийския, т.е. този, към който спадат Залмоксис и Орфей, хем трябваше да приемем, че дедите ни са роднини на средноазиатските популации. 

С какво са ни опивали, че да вярваме на тези дивотии? Не сме глупави хора, но сме прекалено доверчиви и храним прекалено голямо уважение към хората с академично образование. 

Реално уважението и доверието трябва да се заслужат, а като цяло, с малки изкючения, учените ни не са направили нещо, с което да заслужат и уважението, и доверието ни. Дано скоро съвестта им се пробуди и най-сетне да се заемат с откриването на истината за корените ни!
Използвана литература:


1.Э. А. Грантовский, Д. С. Раевский, ОБ ИРАНОЯЗЫЧНОМ И «ИНДОАРИЙСКОМ» НАСЕЛЕНИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ, Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археология
С. Бернштейн, Л. Гиндин
 (отв. ред.), Издательство «Наука», Москва 1984
2.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
3.О.Д.Дашевская, Поздные скифы в Крыму, Свод Археологических Изкочников, Археология СССР, вып. Д 1-7, 1991;
4.И.Т.Никулицэ, Северные Фракийцый в VI-I вв до н.э, Кишинев, Штиица, 1987,
5.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
6.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;

123 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Браво! Значи според Ценов българите са скитници, а според Спароток даже не са и българи, а траки тъй ли? Литературата къде е пак, забрави ли я?

   Изтриване
  2. Всеки народ е скитал в дълбока древност, дори и гърците, Тукидид ги обяснява тези неща прекрасно :)

   Това, че скитите са запазили най-старото си колективно име, а и факта, че това име е българско показва, че ние сме местен народ.

   Литературата ще бъде добавена, a ти анонимни ще се регистрираш ли :)

   Изтриване
  3. Нямам желание да се регистрирам в блога ви другарю Спароток и без това има цензура. И накрая какво заключение направихте и скитите от Сибир са балкански местен народ така ли?

   Изтриване
  4. Според мен непреднамерено, но е факт, че заблуждавате хората! В друга ваша статия за Сармати, Амазонки и Българи казвате ‘Да, хора с руса и рижа коса са дошли на Балканите от север, но това е станало не през прословутата 681-ва година, а няколко хилядолетия по-рано – в началото на оформянето на тракийския етнос.’. Значи траките не са местно население от дълбоката древност! Хубаво би било да го повтаряте по-често, т.е. Траките са част от скитите, а не обратно! И траките не са дошли в завършен вид на Балканите, но по това време са се отделили Ариите и са отишли на изток, където е засвидетелстван първият отделил се от индо-европейското семейство език - авестийският, не тракийският! Затова и траките, преди да се погърчат, а и след това са говорили близък език със скити и сармати, а също са изповядвали и близки, ако не еднакви култове!

   Изтриване
  5. Никой европейски народ не е оформен по време на Неолита. У нас обаче процесът вече е започнал защото населението усяда, това е видно от многото селищни могили. Кога точно са дошли хората от северен тип, ще разберем след време, във всеки случай, било е няколко хилядолетия преди римляните да покорят съседите си и създадат обединен народ.

   Изтриване
 2. Защо се говори от толкова време, че прабългарите са ирански народ, който е дошъл от Памир, лъжа ли е това? Имало ли е държава Балхара на територията на Бактрия, там ли възниква името българи? (Стоил)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако дедите ни бяха дошли от Памир, те щяха да носят белезите на памиро-ферганската раса. Реалността показва, че у нас няма потомци на представители на памиро-ферганската раса. Типичните белези на този антропологичен тип са тъмната пигментация на кожата, голям, изпъкнал нос, черна коса...

   На територията на Бактрия НИКОГА не е имало държава с име Балхара. Названието Балхара се появава за първи път през 8-9 век в писанията на арабски и персийски автори, като става дума за титла на индийски монарх. По-късно тази титла е ползвана да се обозначи държавата на този монарх, но териториално индийската Балхара и афганистанския Балх са доста отдалечени. Освен това, в държавата на Балхара се е говорил дравидски език, т.е. език, който не принадлежи на индоевропейската група.

   Изтриване
  2. Разбрах от информацията ви Спароток, че е нямало никога държава Балхара, обаче се е говорил дравидски език в държавата Балхара, която не е съществувала. Е кое последно е вярното? Има или няма държава? Вие въобще историк ли сте г-н Серафимов?

   Изтриване
  3. Четете по-внимателно :) Споменах, че никога не е имало държава Балхара на територията на Бактрия :)

   Допълних също, че първоначално Балхара е било титла на индийски монарх, който властва над хора говорещи дравидски език :)

   Изтриване
  4. Гн. Серафимов, хич не се притеснявайте, че анонимника ще ме залъже някакси, аз не ям доматите с колците и имам достатъчно ум в главата да видя кой ме будалка. Питах ви за Балхара защото в бая книги се пише за нея, но не бях сигурен дали не е някоя нова уйдурма на пишман историците. Усетих веднага как анонимката извърта работите и ми стана ясно, че щом върши мошенгии той няма да е прав. ( Стоил)

   Изтриване
  5. Изобщо не се притеснявам. Тези номера са стандартни, троловете са упорити, но явно лишени от въображение :)

   Изтриване
 3. Според мен, причините за тези скандални разминавания с историческата истина са следните:
  1. Братята скити(руснаците) ни освобождават и налагат политически контрол върху БАН! Особено по отношение на историята!
  2. Братята (руснаците), както и всички нам съседни държави са крайно незаинтересовани от истината за нашата история, защото всички с пълни шепи са крали от нея!
  3.Унизителното материално положение в което винаги са били нашите учени(водещо освен от административна и от финансова зависимост).
  4.Труден достъп до оригинални исторически извори.
  5.Унищожено национално самочувствие следствие от 5 вековно робство, 2 национални катастрофи,45 години тоталитаризъм и като капак настоящата клептокрация.
  Но слава на модерните технологии и интернет при които вече трудно може истината да се цензурира! Както е казал народа - на лъжата краката са къси! Колкото и да им е мъчно на разни хорица, истината излиза и ще излиза!
  Благодарение на такива като Вас г-н Серафимов, в най-скоро време тя(истината) ще излезе в целия си завършен блясък и ще измие всички лъжи и измами омърсили свещеното ни име БЪЛГАРИ!

  ОтговорИзтриване
 4. За повечето неща имате право, но ще си позволя няколко допълнения.

  1. Руснаците са по-скоро потомци на венетите, като разбира се сред тях има и потомци на скитите.

  2. Старото име на руснаците е московити, а руси, Рос е изконното име на украинците.

  3. Първият учен твърдящ, че Канас е Хан, е Йосиф Маркварт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може ли малко информация за биографията на Йосиф Маркварт, че Гугъл нищо не споменава?

   Изтриване
 5. В 1512Г преди хр. Таргитаи е княз/цар/ на Стара Велика България,управленската династия е скитска или агатирзска, но родът и е Дуло.Държавата е наречена стара,защото е съществувала преди троянската воина.Имената на държавата са според династиите,които са на власт-кимерска,скитска,сарматска,хунска,хазарска,аварска-родът им е Дуло- основния народ е един и същ-българи.Кубрат не е основател на Стара Велика България,а е укрепнал чрез мир държавата отслабнала след управлението и края на 2-ра хунска династия -наследниците на Ирник/син на Атила/.Без помоща на Хазария ,Аспарух не може да победи ИРИ,изобщо нито тои нито Тервел,нито Крум,нито Симеон могат да победят без помоща на другите българи т.н. ,,северни траки''.

  ОтговорИзтриване
 6. Следя работите на Павел от години, но досега не съм коментирал. Прави ми силно впечатление, че всички негови опоненти са от рода на Моше (или са на ясла при него). Ние си имаме много хубава българска дума, която произлиза от този велик род, а тя е МОШЕННИК.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мошето е при Павел. Казва се Александър. Хахах ясна е работата за българската дума мошенник а?

   Изтриване
  2. Александър Мошев е българин, дядо му е бил православен свещеник, а не равин. Дори г-н Мошев да беше от еврейски произход, аз не виждам проблем в това.

   Не ме интересува каква кръв тече във вените на определен човек, за мен са важни поведението и морала му. Г-н Мошев е културен човек, който е извадил на бял свят доста факти обогатяващи българската история.

   Изтриване
  3. До Анонимен21 октомври 2018 г., 18:46 ч.

   Вярно е, че немалко учени от еврейски произход са нанесли вреди на историята ни. Пример може да се даде с писанията на Шафарик, Вамбери, Фехер, Бронщайни, Мунхина-Станишева.

   Те обаче не са едиствените, поне доколкото ми е известно, Тунман, Енгел, Шльоцер, Маркварт, Гибън, не са евреи, но работите им са пълни с невярни неща засягащи миналото ни.

   Също така Златарски, Мутафчиев, Митяев, Димитров, Петров и др. не са евреи, но са допринесли за налагането на заблуди.

   Смятам, че ние трябва да сме внимателни - не просто да следим учените от еврейски произход, а всички тези, които по една или друга причина изкривяват истината за миналото ни. Важно е и друго - да се разбере мотива на хората създаващи заблуди за нас. Важно е да се разбере дали се касае за сляпо следване на тенденция, за ограниченост водеща до повтаряне на остарелите тези, или пък е налице платена дейност целяща да очерни името на народа ни.

   Изтриване
 7. Здравей, като развитие на темата за древната ни религия - според теб каква религия е изповядвана от народа и аристокрацията ни преди цар Борис. Съществуват сведения, че някои от ранните ни владетели са християни, но пак за същите владетели - например Омуртаг има писмени сведения, че е извършвал гонения срещу християни!?
  Ако сме били християни следва да сме покръстени от апостол Андрей който преминава по брега на Черно море до Скития и апостол Павел който проповядва по долината на Марица. В какво следва да се различава култа спрямо наложената от Борис промяна? Причината за промяната е ясна, но какво се заменя - античните богове с Христос, или един вид на християнството с друг - както днес съществуват православна, католическа, протестантска и други църкви, като всяка счита различните за ерес/неканонични.
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Шурелов, някъде бях чел, че при Борис покръстването се явява "повторно" покръстване. Тоест, християнска практика е имало и дотогава в държавата ни, но обстоятелствата му налагат да предприеме покръстване по "правилния канон", угоден за мира с ромейската империя.Явно християнската догма дотогава е била един вид "еретична" според Константинополската патриаршия.
   Спирам дотук, защото това го четох отдавна, и не смея да пояснявам нататък, а не съм много запознат с църковните въпроси.

   Изтриване
  2. Смятам, че у нас е имало много християни преди княз Борис, надписите на Крум и Омуртаг започват с кръст, а това е немислимо, ако тези владетели не са били християни, или поне трябва да са толерирари християнството.

   Има разлика обаче между християнство и християнство. Нашето е най-близко до ранното християнство, но за жалост Византия успява чрез политически натиск да наложи своето верую.

   Изтриване
  3. Нищо общо нямат с Христос хора,които са облечени в златотъкани одежди и имат златни кубета на главите!Това е суета,която е гнусна пред гледката на Разпнатия Христос!

   Изтриване
  4. Може би отговорът на въпроса ви се крие в така нареченото "арианство" и въобще първите "ереси" обявени за такива на Никейския събор, когато всъщност е изменено най-близкото до проповядвано от Христос учение и създадена ИРИ християнска църква...

   Изтриване
  5. Реално май е така - Крадецът вика дръжте крадеца!
   Тези, които са били векове наред гонители на християните се обявават за християни, а истинските последователи на христовото учение обявяват за еретици.

   Изтриване
  6. Здравейте,

   За Павел знам, че едобре запознат с темата и може по-добре от мен да ви обясни, но не се задълбочава, защото това не е свързано с основната му работа по изясняване на местния произход на българите.

   Ако много се интересувате от темата за българското християнство, прочетете голяма част от творчеството на проф. Асен Чилингиров - http://www.otizvora.com/tschilingirov. Прочетете поне следните две негови статии: Кои са 26-те мъченици, чиято памет Църквата чества на 26 март (статия) и Единосъщен и подобносъщен (статия).

   Г-н Серафимов, благодаря за поредната Ви добра публикация. Който има време и може да чете, ще намери и в интернет достатъчно материали, потвърждаващи написаното от Вас. Вие и преди сте писали по въпроса за тракийските богове. Този път публикацията Ви е по-стройна и по-пълна. Ето, че положихте още "едно камъче в сградата за местния ни произход".
   Все повече публикации се появяват по теми, свързани с балканския произход на писменост, културно развитие и д.п., където се цитират извори и факти, които макар и тълкувани по различен начин, ако човек се замисли и тръгне по пътя на логиката, може да ги използва в подкрепа на автохтонната хипотеза специално за нас българите. Яд ме е на нашите "учени историци", че се повеждат по чужди теории и се опитват да тълкуват фактите, така че да се впишат в "световната наука" и да укриват или омаловажават факти, които не се вписват в тези теории. В същото време историците в съседните ни държави се възползват от това и създават теории за своя местен произход или поне да докажат, че са се оформили от придошли и местни племена в далечното минало и да си припишат заслугата за създаване на античната култура. В действителност те са приносители на тази култура за еднин неголям период от време.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 8. До днес аръмъните употребяват думите soare = "слънце" и apă="вода". СураГет/ГетоСур означава "Слънцето Дете" или "Детето Слънце". Гьети = "дети(деца, народ)".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно явление в българските говори, при което Г преминава в Д. Тракийската, т.е. древнобългарската дума за дете, е била дите, ако съдим по антропоними като Дитупайбис и др.

   Изтриване
  2. То и до ден днешен на село казват "дитету", "дицата". Между другото четох един блог на банатските българи. Ами те даже и пишат по този начин, макар и с латиница.

   Изтриване
  3. Има такива примери за Г да преминава в Д
   пегя – педя
   Речник на диалектните думи и думите с диалектно произношение в с.Миланово (Осиковo)
   Софийска област

   Изтриване
  4. Дявол - гявол. (Ах, какъв си гявол ти) Баба ми го използваше по мой адрес като бях дете. Северна България
   НН

   Изтриване
  5. люге - люде
   ... е село големо,
   нема си люге богати,
   богати за обиране... Нар. пес., СбНУ XLIV, 97.

   Изтриване
 9. Лъжата обикаля като истина, и по никакъв начин не иска да види голата истина.

  Останалите в Приазовието прабългари са покорени през 567 – 568 г. от Тюркския хаганат. В борбата за отхвърляне на тюркското надмощие особено активен е Гостун от рода Ерми. Тюркският натиск обединява прабългарските племена от земите край Азовско и Каспийско море. През 603 г. на Тюркския хаганат се разпада на Западен и Източен. Ядро на Западнотюркския хаганат са племената на десетте стрели, които някои свързват с оногурите. Десетте стрели са разделени на две общностни групи, между които съществува антагонизъм. На изток от река Чу се отделят 5 племена от съюза дулу, които част от изследователите свързват с рода Дуло, а на запад други пет нушиби. Между 630 и 651 двете групи водят ожесточена междуособна война за надмощие. През 632 г. племената водени от Кубрат от рода Дуло се обособяват с отделилите се от аварите кутригури и създават голям военно-племенен съюз. Византийските хронисти наричат това политическо обединение Стара Велика България. За кратко време тази България укрепва и влиза в орбитата на византийската политика в Северното Черноморие. Кубрат изпраща пратеници в двора на император Ираклий. Императорът дава на прабългарския владетел титлата патриций и му изпраща скъпи дарове.

  Точните граници на Велика България трудно могат да бъдат установени. Съпоставени с археологическите проучвания се очертават следните граници: от река Днепър на запад до река Кубан на изток и от извора на река Донец до Азовско и Черно море на юг.

  Кубрат е не само силна личност, но и голям авторитет за прабългарските племена. Най-вероятно идеята за българска държавност в нейния ранносредновековен вид се заражда при неговото управление.Кубрат умира около 660 – 665 г., като завещава на своите синове да не се разделят, за да „не робуват на друг народ". След него в продължение на три години управлява най-големият му син – Безмер, когото византийските хронисти наричат Батбаян или Баян.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В статията пише "Това обяснява защо 1000 години след Херодот, един друг автор – Йордан, нарича гетите готи. Частицата сур също присъства в арийския език, срещаме я в името на бог Сурия-слънцето. Тук е мястото да се спомене, че според акад. Вл. Георгиев Сура е древно тракийско божество. За името може да се каже, че е обяснимо със стбл. зорiа-зора, зарiа-сияние, лъч.
   Сирийците наричат държавата си Сурия!

   Изтриване
 10. "Монетите на скитските царе" е най-значимата научна колекция в света. Тя е собственост на Нумизматичния музей в Русе и включва около 500 екземпляра на монетни типове и номинали, сечени от скитските царе в Добруджа.
  Известни са имената на следните скитски царе, властвали в Добруджа: Атей, Канит, Тануза, Елис, Харасп, Акроза и Сариак. От тях само Атей(429 до н.e. — 339 до н.e), съвременник на македонския цар Филип II (359-336), е коментиран в съчиненията на древните автори.
  Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога. «История Филиппа» (IX, 2-3).
  Гл. 2. (1) В то время скифским царем был Атей......
  ....Хотя скифы превосходили [македонян] и числом и храбростью, но они были побеждены хитростью Филиппа. (15) Двадцать тысяч женщин и детей было взято в плен, было захвачено множество скота; золота и серебра не нашлось совсем. Тогда пришлось поверить тому, что скифы действительно очень бедны. (16) В Македонию послали двадцать тысяч наилучших кобылиц для разведения коней [скифской породы].
  Гл. 3. (1) Когда Филипп возвращался из Скифии, ему преградили путь трибаллы, отказываясь пропустить его через свои владения, если не получат от него части добычи. (2) От взаимных оскорблений перешли к оружию; в этом сражении Филипп был ранен в бедро, и притом так, что оружие, пройдя через тело Филиппа, убило его коня. (3) Так как все думали, что Филипп убит, то добыча ускользнула из рук. Таким образом, добыча, захваченная в Скифии, точно на ней лежало проклятие, едва не принесла гибели македонянам....
  Тук в Родословная булгаро-скифских царей,ако може да им се вярва - Бегунов Ю. К. История Руси в пяти томах. Т. 1 ,виждаме същият този цар:
  Ат, или Атей. 429–380–339 гг.
  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%88

  ОтговорИзтриване
 11. Мисля че името на бог Арес е свързано с бойния вик "Ура!", толкова характерен за българите и останалите славяни...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, преди време вярвах на официалното виждане, че ура идва от стгерм.hura-haza-бързо. Да обаче при нас, украинците, руснаците и др. има глагол юрвам се. Той няма как да е турска заемка защото има съотвествие в стгр. αὖρι -бързо и хет. хурн-ловувам, преследвам.

   Да не забравяме, че Плиний пише за тракийската река Юрас, т.е. юрващата се, бързата :)

   Изтриване
  2. юри - глагол - бърза,тича,бяга
   Юри като отцепен крачол - Тича бързо
   уривам се - глагол
   Уривай се от пъта ми! Махни се от пътя ми!
   Северозападен резеиват

   Урини се от това пиенье ! .....
   Съвременна реч в Северозапада :-)


   Изтриване
 12. Още в самото начало на първи век от новата ера, когато говори за Таманския полуостров, географът Страбон споменава на два пъти за народа „аспургиани”.
  В глава ХІ, на своята География, Страбон отбелязва „Към меотите принадлежат самите синти и дандари, тореати, агри и ареги (аррехи), а така също и тарпети, обидиакени, ситакени, доски и някои други. Към тях принадлежат и аспургианите, обитаващи пространство от 500 стадия между Фанагория и Горгипия (съвременна Анапа).”
  Т.е. виждаме едно споменаване още в първи век от новата ера на „аспургиани”, които обитават земите между град Фанагория и съвременния град Анапа на Черно море.
  Аспург е едно от най-често срещаните имена в каменните надписи от територията на Кимерийски боспор от началото на І век и в следващите векове. Царското име Аспургос (Ασπουργος) се среща в повече от шест различни каменни надписа в периода І – V век. Това не е случайно, понеже такова е името на сина на основателя на новата династия, управлявала в продължение на пет века Боспорското царство.

  Кой е боспорският Аспург и кои са аспургианите? Имат ли те връзка с първите български владетели или говорим за просто съвпадение на имената?

  От сведенията на древните летописци за Стара Велика България, разбираме че нейната територия обхваща източната част на античното Боспорско царство. Също така редица доказателства установяват приемственост между силните антични и късноантични традиции на Боспорското царство и тези на Стара Велика, а малко по-късно и на Дунавска България. Освен царското име Аспургос в каменните надписи свързани с историята на Боспорското царство, се срещат и добре познати на нас имена като Омар (Ομαρ), Мюреус (Μυρέους), Персион (Περσίων), Забаргос (Ζάβαργος), Ерми (Ẻρμης), Телециас (Τελετίος), Сабион (Σάβιον) и други.

  В началото на новата ера, римската експанзия е обхванала вече не само Балканите, а и Северното Черноморие. Именно по това време в Боспорско царство, със столица Пантикапей (днешен Керч), на власт идва нова династия. Асандър, който се противопоставя на наследниците на Митридат и се жени за дъщерята на Фарнак ІІ Динамия. Асандър, който е от предполагаем сарматски или скитски произход, управлява в продължение на 30 години.
  От брака между Асандър и Динамия се ражда наследникът Аспург. Той поема властта в самото начало на новата ера - 8 г. и управлява до 38 г. През 14 г. от н.е. Аспург получава римско гражданство от император Тиберий Юлий и титлата „приятел на римския народ”.
  По същото време на Балканите римляните вече са създали провинция Мизия, обхващаща северната част на днешна България. На юг от Балкана все още съществува едно макар и зависимо от Рим тракийско царство, управлявано от т.нар. сапейски царе.

  Тук следва да отбележим един много любопитен момент. По съвет на римляните, които вече имат влияние над голяма част от Черноморието, владетелят Аспург се жени за тракийската принцеса Гепепирия (Хипепирия), която е дъщеря на сапейския цар Котис ІІІ (Син на Реметалк). Наскоро в Аква Калиде, край Бургас, беше намерена мраморна плоча с името на същия този цар Котис и някои от неговите предшественици и наследници. Този династичен брак, „пренася” и много тракийски царски имена в Приазовието, като Котис, Раскупор и други.
  Един от най-късните каменни надписи, свидетелстващ за съществуването на Боспорското царство, отбелязва изграждането на защитна кула по време на цар Тиберий Юлий Дуптун (Τιβερίου Ἰουλίου Δουπτούνο). Някои изследователи на паметника го датират в началото на 5 век, а други в края на същия век. Този надпис показва, че първоначалното хунско нашествие от 4 век, не е успяло да унищожи боспорската държава. Името на владетеля Дуптун също предизвиква интерес, както и споменатите по горе лични имена. Името Дуптун е във връзката с подобните тракийски и български имена - Тохун, Негун, Славун, Корсун, Белгун, Вардун, Вихтун, както разбира се и името на наместника Гостун, който е споменат в Именника на българските владетели, след Авитохол и Ирник и преди Курт и Безмер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, благодаря ти за информацията!

   Искам само да допълня, че Аспург е познат още като Аспург I Рескупорис.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Търсачите на Истината са най-прекрасното нещо на света. В тази връзка ви споделям за още един Търсач, но този път в областта на медицината. Предполагам лесно ще усетите паралелите между изопачаването на историята и изкривяванията в медицината:

  "Отиди си вирус отиди си" - д-р Щефан Ланка: http://www.spiralata.net/kratce/index.php/zdr-lekuvane/1919-govirus
  В статията е описан хода на съдебния процес за установяване дали съществува вируса на дребната шарка във връзка с предложена награда от д-р Ланка в размер на 100 000 евро, който е приключил преди около две години в Германия. Предоставени са и връзки към съдебните решения.

  "Събаряне на теорията за вирусите" - д-р Щефан Ланка: http://www.spiralata.net/kratce/index.php/zdr-lekuvane/1920-lanka

  "Развитие на медицината и човечеството. Как продължава?" - д-р Щефан Ланка: http://www.spiralata.net/kratce/index.php/zdr-lekuvane/1922-lanka3

  Извинявам се, че малко се отклонявам от тематиката на блога, но предоставените статии са от изключителна важност за здравето на хората и особено за Търсачите на Истината, които движат света напред. :)

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, ще се радвам да се видим в Пловдив в събота, дано успееш да дойдеш :)

   Изтриване
  2. Стягай резервните планове, че "Берьозка", май че са размислили. Не че е нещо ново де. Имаш вече опит от УАСГ.

   Изтриване
  3. Kакъв е проблема :)

   Има план В, има и план С :)

   Изтриване
  4. На паркинга на Тримонциум ще е доста престижно и публично. Ще отговаря на "капацитета" на мероприятието и участниците. Гайд и К. Милчев допуснати ли са до участие?

   Изтриване
  5. Разбира се! Пък може и ти да дойдеш :)

   Изтриване
 14. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към Анонимен 23 октомври 2018 г., 18:13 ч.
   Линка ти е към статия от 2003г. ,стила на писане е много ясен 10 пъти и повече е споменат израза 'гръцки' ,което толкова смешно все едно да кажем за тракийските могили в България 'български'. Но виждам че в по-късни статии изказа на пишещите се променя през 2017 http://www.ploshtadslaveikov.com/korabi-na-2-5-hil-g-otkriti-nepokatnati-v-martvata-zona-na-cherno-more/
   И през 2018 https://www.burgas24.bg/novini/Bylgaria/Unikalno-V-Cherno-more-otkriha-nepokutnat-potunal-korab-ot-predi-2400-godini-823353
   А за твоя изказ на шльоковица какво да кажа............. поне се научи да пишеш на български,че останалата част от поста ти е копи/пейст
   Бай Иван

   Изтриване
 15. Нещо не се разбра? Корабът на 2400 години, а рибата в него е била уловена в перода между 488 г. и 228 г. преди новата ера.... или тази риба е от друг кораб с 2000 г по-нов или какво общо с ...ДРЕВНИТЕ БОГОВЕ ПОЧИТАНИ B CTAPA BEЛИКА БЪЛГАРИЯ - това е темата
  ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е по силата и волята божия, г-не/г-жо! Вие тез неща не ги 'разбирате'! Маслините пък са от ново време, от древно дърво, расло на това място преди потопа!

   Изтриване
  2. ооопс пардон ,препрочетох за гемията,тя не била от 2400 bc, а новичка - 2400годишна

   Изтриване
 16. А кой бог е почитал Кан Аспарух щом не е Тангра? Ти изобщо чувал ли си за учените ерудити Бешевлиев, Аладжов, Симеонов? Те са уважавани а книгите им са във всяка библиотека. Анадъмо?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анадък! Баща му е християнин, а наследникът му даже е светец на църквата. Каква може да е тогава религията на Княз Аспарух? Бешевлиев може да си смуче от пръстите каквото си ще. Но имаме писмено свидетелство на участник във Вселенския събор през 680-та (Константин Арамейски му е името), че войната срещу България по същото време всъщност се води по църковни причини - българите са обявени за еретици. Ако не са християни, не могат да са и еретици, капиш? Е, какъв Тангра, какви 5 лв. ти се привиждат? Още малко и чалма ще искат да ни сложат.

   Изтриване
  2. Г-н Дойчев, лошото е, че чалми ни сложиха отдавна. Твърди се, че дедите ни са имали и хареми, а забрадката на българските жени е отъждествена с хиджаба на мюсюлманките, ето цитат от книгата на Константин Иречек:

   "Старите българи имали ако не много, то поне две жени. Като зестра на годеницата служило злато, сребро, рогат добитък, коне и пр. Князете имали обичай да водят със себе си своя харем. Досежно облеклото им предават, че мъжете и жените носили широки гащи (шалвари) и че жените подобно на мохамеданките си забулвали лицата. Мъжете си бръснели гладко косата на главата и според източния обичай си туряли чалми." -c. 149

   http://www.promacedonia.org/ki/ki_5.htm

   Не ги разбирам някои хорица, хем виждат, че нещо е невярно, а и вредно за България, хем го защитават със зъби и нокти.

   Изтриване
  3. Ужас! Направо не знам как са ни освободили.

   Изтриване
  4. Прочетете някоя от работите на Борис Симеонов за езика и културата на старите българи...ще Ви се изправи косата...

   Изтриване
 17. Дуло са християнини- Кубрат е бил , християни са били Аспарух и Тервел
  Няма такова нещо Тангра по нашите земи,плачи дете , баба ти щеше да ти каже ако го познаваше

  ОтговорИзтриване
 18. До Анонимен24 октомври 2018 г., 5:16 ч.

  Името на Аспарух е теофорно и показва ясна връзка с тракийското име на божество Ут-аспиос. Аспарух се среща също във форма Есперих, тя също съотвества на варианта на името на същото тракийско божество Вед-еспиос.

  В ранносредновековна България няма следи от тюрски религиозни практики - факт.

  ОтговорИзтриване
 19. "Къде са живели прадедите на днешните българи преди 2000 години. Интерпретациите на официалната историческа наука срещу математически точните данни от генетическата наука": http://www.otizvora.com/2018/10/10253

  Поздрави,
  Станимир.

  П.С. Ако съм в Пловдив, най-вероятно ще се видим в "Берьозка". :)

  ОтговорИзтриване
 20. Обърнете внимание на тази книга 'Origins of the Vedic Religion: And Indus-Ghaggar Civilisation
  By Sanjay Sonawani', където се казва 'Arjaspa, alternatively spelled as Arejat-aspa, he was chief of one of a Tribe Hyaona, delving in Turan or its bordering region to Balkh. He was a sworn enemy of Vishtaspa after his conversion to Zoroastian faith.' Та името Hyaona не ви ли напомня за Хуните? За имената на давамата братя в епоса ще оставя на вас да си намерите инфо за нзачението им. А древният персийски град Аспадана - на картата на Птолемей (днешният Исфахан), дане би да е бил тракийски? Името на Аспарух наистина може да е теофорно, но по модела на готските владетели завършва на с щастица, която може да се изведе от рекс, или шие твърдите, че германската традицията в имената, завършващи на -рик, -рих е всъщност тракийска?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Не е чудно, че срещаме названието аспа, като съставна част от тези имена. Тази думичка аспа означава кон, в иранските езици. Затова и нашето Аспарух се обяснява със значение конник, ако го тълкуваме през иранските езици.
   Действително частицата рикс, рекс означава цар, крал, владетел, а в нашия случай Еспере-рих. Т.е. както е записано в друг източник Испор цар (тъждествено на Еспере - рих). Името Аспар се среща и на европейска територия. Трудно е да се каже името тракийско ли е, готско ли е, иранско ли е.
   Има и един друг интересен въпрос, дали това е малко име или е фамилно име, от рода на Аспург. Т.е. дали любимият ни хан Аспарух всъщност не е Батоя Аспург (в случая Аспург е нещо от рода на Кобург). И още малко ако разширим, дали името на владетеля не е било Юлий (Дуло) Батоя Аспург?

   Изтриване
  3. Андрей, думата аспа е заемка в персийския, това го научих преди около две години. До тогава смятах, че се касае за обща за траки и перси дума.

   Изтриване
  4. Защо пък точно германската титла да не е тракийска? Германците са биоли едни полудиви човеци преди римската империя да ги облагороди, пък и доста след това. Между другото рекс идва от латински, не от немски.

   Изтриване
 21. Господин Серафимов прочетох че сур значи слънце, дали това има нещо общо със сурвакането.

  ОтговорИзтриване
 22. Също искам да попитам, Теофан Исповедник Стара Велика България споменава или само Велика България

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Теофан ползва израза - Η παλαιά μεγάλη Βουλγαρία, а παλαιά означава стара, древна.

   Изтриване
  2. Мерси за отговора, аз мислих, че се споменава Магна България, което значи Велика България, а старо го ползваме ние за да правим разлика от дунавска, ако се споменава стара, значи наистина е глупаво да се смята че държавата е на 30 години, ако Теофан Изповедник е нейн съврременник, а не е от по късен период, за последното ще проверя сам в интернет, мерси за отговора пак.

   Изтриване
  3. Всъщност мисля, че под Стара Велика България, авторът, от който Теофан Черпи сведения има предвид дъжавата на дедите ни на север от Дунава. Там, от 165-170 година дедите ни имат княжество, което до началото на 7 век е огромно, но с нарастването на мощта на хазарите и аварите губи територии.

   Описаната от Теофан България е анахронизъм, по времето на княз Кроват, тя вече не е толкова голяма както е била през 170 година - 600 години преди времето на Теофан.

   Изтриване
 23. Аз пък да не знам,че Телериг бил германец:) Може за два века готите освен християнството и други неща да са прихванали на Балканите,кой знае...Германците,не задълбавайте на тая тема,няма да Ви хареса.
  Това,дето готите,облечени в кожи и с маски гонели Губиларя знае ли се в Германия? Ih либе Dih :):):)
  Вуйчо на Кубрат,дето гърците даже името му не са написали като хората,Юрген Телес от рода Кюнграт-ми той чистокръвен германец...Имаме си Кан Барънджар-имат си в Германия Берингер Втори Бертолд,къде 800-тна година,около 1000 година срещаме Беринджър в Англия,13-ти век имаме Беренгария Португалска-Беренгере на френски,където имаме още и Беранже,
  имаме си и още една Беренгария,омъжена за Ричард Лъвското сърце-двете са сестри-явно някой мннооооого е държал на името,има титла БАРОН,у руснаците БАРИН-БАРьiшня-в случая ьi е звук,който после ще укаже друг тип езиково родство.

  A сега малко по темата за религиите в Стара Велика България-нещо ми се губят Чехия,Полша,Австрия и още тук-там европейски държави след разпадането на империята на Атила.
  Въпросът ми е : Кой,кога и на кого кръсти АЛПИТЕ???
  Темата е за боговете в Стара Велика България и прочетох доста спорни коментари.Няма и как иначе да бъде.
  Опитайте се да си представите нещо като Евроазийски Български Щати.Тракийската връзка с народа на вълка е безспорна,
  но имената на боговете няма как да са същите.Бог Тангра е засвидетелстван само в Джагфар Тарих,затова е и все още спорен.Спорен,че няма кой да попита по на североизток от нас,между другото.Коренът е верно тракийски-ден грей,
  браво на Серафимов! И няма как в една многоезична многонационална федерация да има само един бог-българите са били изключително толерантни към вярата на простолюдието...до някое време,всъшност до проклетия покръстител Борис-Михаил.
  Не ми изглежда особено християнско погребението на Кана Кубрата...Ако изобщо е погребение.И да се знае,че хан и кан си е едно и също,зависи кой го чете и как го произнася.
  А дали точно тракийските слънце и луна е почитал Омуртаг-със сигурност да,но дали той е знаел,че са тракийски е една друга тема... Да добавя нещо-по-полека с трако-мизийския произход на царя Калояна!АСеневци са Дуло,та дрънка!
  Я поразгледайте хубаво печата на Иван Асен Втори горе вдясно! Не,че не е вярно....ама е от много по-отдавна,къде 10 000 години пр.н.е.

  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 24. Не задълбавам по никоя тема освен по необоснованите и манипулативни твърдения на г-н Серафимов, и искам да му покажа, че дори и да е прав, това не е начинът, докато няма ясни и точни доказателства като артефакти или писмени сведения, че този или онзи е пряк наследник на друг и приемник на политиката му и т.нат. Не всичко, което блести е злато и не всички, които говорят индо-европейски език и имат такива имена са траки, още по-малко българи! Траките не са предци на скитите, самите траки са смесица от индо-европейци, дошли от север, и заварено малоазиатско население на Балканите ок 3000 г ПХ. Българите не са наследници на Боспорското царство, няма приемственост отразена в летописите и докато не се открият артефакти в подкрепа на подобна идея, то българите правилно се характеризират като чужди на тракийската общност. Българските владетели не са се припознали като наследници на Царството на Кимерийския Боспор и не са с е наричали василевси, но са приели по ниска степен като патриций от ИРИ, недопустимо дори по време на последните Боспорски царе! Римляните-гърци също не припознават българите като наследници на едно от най-дълго съществулаото и лоялно към Рим васално царство, значи българите идват от някъде другаде и покоряват това царство без да е задължително да е станало като първа вълна и независимо от други нееднородни общности, но вероятно в съюз с такива!
  На вашият въпрос г-н Добрев за Алпите - Maurus Servius Honoratus, of Virgil, (A. X 13) - all high mountains are called Alpes by Celts.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Те,келтите,не бяха ли малко халдеи?
   Халдеите според Роулинсън са шумерите.
   След разпадането на Самара/Шумер българският владетел Хон-Улан тръгва на изток.Оттам по-късно идват хуните.
   В титлата на търновските ни царе - Rex Caldeorum e цар на халдеите.
   Да видим и характерен ген келти R1b : Русия 6% Башкирия 47% .За България 18%.
   Алпи са планински духове в една от религиите на Стара Велика България.Което всъщност имах предвид.
   Не съм привърженик на случайни съвпадения.Следва и малко поезия,Микаил Бащу 882 година:
   Много, много отдавна

   Когато на Земята

   Нямаше още хора,

   Създаде всевишния Тангра – духовете-алпи.   Първи създаде

   Върховните алпи

   Слънцето и Луната

   И някои други.
   Ти да видиш!?

   Друже,неотдавна цитирах диалози на Платон за пеласгите,наричани още божествени.Солоне,Солоне,вие гърците сте като децата....Ставаще дума за едни нищо и никакви 11000 години и малко отгоре.
   Драснах и един цитат,как никой не забеляза,че езикът на праславяните е наречен новоАХИЛСКИ!

   Патриций е Кан Кубрат.Потомък на баща,това означава думата.Може да греша,но по това време не настъпват ли хазарите в земите на Боспорското царство,а не след дълго пада и Кубратовата Велика България.
   Та явно християнин в очите на ИРИ е бил кан Коуврат,иначе и патриций не би получил като титла.Защо не са дали на Атила някоя от техните,просто да си има нещо там след десетината имена?
   А защо му е на попа акордеон всъщност?

   Добрев,обикновен българин   Изтриване
 25. КАКВО ПИШЕ ДНЕС В ENCYCLOPAEDIA BRITANICA ЗА РАННАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

  http://protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Encyclopaedia%20Britanica%20-%20Early%20history%20of%20Bulgaria.htm

  Arrival of the Bulgars

  The name Bulgaria comes from the Bulgars, a people who are still a matter of academic dispute with respect to their origin (Turkic or Indo-European) as well as to their influence on the ethnic mixture and the language of present-day Bulgaria. They are first mentioned under this name in the sources toward the end of the 5th century ce. Living at that time on the steppes to the north of the Black Sea, the Bulgar tribes were composed of skilled, warlike horsemen governed by khans (chiefs) and boyars (nobles).

  The Bulgars were subdued by the Avars in the 6th century, but in 635 Khan Kubrat led a successful revolt and organized an independent tribal confederation known as Great Bulgaria. After Kubrat’s death in 642, the Bulgars were attacked by the Khazars and dispersed. According to Byzantine sources, the Bulgars split into five groups, each under one of Kubrat’s sons. One of these sons, Asparukh (or Isperikh), moved into Bessarabia (between the Dniester and Prut rivers) and then crossed to the south of the Danube, where his people conquered or expelled the Slavic tribes living north of the Balkan Mountains. The Byzantine emperor Constantine IV led an army against the Bulgars but was defeated, and in 681 Byzantium recognized by treaty Bulgar control of the region between the Balkans and the Danube. This is considered to be the starting point of the Bulgarian state.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето какво пише днес в Британика:

   Bulgar, also called Bulgarian, member of a people known in eastern European history during the Middle Ages. A branch of this people was one of the primary three ethnic ancestors of modern Bulgarians (the other two were Thracians and Slavs).

   Although many scholars, including linguists, had posited that the Bulgars were derived from a Turkic tribe of Central Asia (perhaps with Iranian elements), modern genetic research points to an affiliation with western Eurasian and European populations.

   https://www.britannica.com/topic/Bulgar

   Изтриване
 26. Въпросът сега е - това дразни ли ви и оспорвате ли го или го приемате за безспристрастенно обобщение въз основа на научно обосновани и доказани факти? Ако го оспорвате, що не им пишете надълго и нашироко колко много са сгрешили, тях кво ги *** кои сме ние, може да ви обърнат по-сериозно внимание и от Брюксел с директива до Борисов да наложат вашата гледна точка; ако пък нямате възражения, що не престанете да си съчинявате небивалици и не почнете да обогатявате нашата история с безпристрастни изследвания, базирани на обосновани факти, а не избирателно предадена информация с манипулативни заключения! Сигурно съм ви казвал и преди, че на места имате добри попадения, но в повечето случаи говорите небивалици като това - думата аспа е заемка в персийския - обяснете как един език ще заеме дума от друг език от същото семейство, след като и двата имат един произход? Все едно да твърдите, че Welcome в английския е заемка от немски, та нали и двата са езици от германската група!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как ще заеме ли? Ами като се сблъска за пръв път с нещото, което въпросната дума означава.
   Например пергел идва от персийски. Явно те преди нас са го използвали.
   Както и портокал и т.н.
   Явно пък те са започнали да използват коня по-късно от нашите предци.
   Да припомним, че индианците не са познавали коня преди испанците да го закарат в Америка.
   Кое толкова ви се струва небивалици?

   Изтриване
  2. Относно Анонимен 26 октомври 2018 г., 0:55 ч.
   Аз ще перефразирам думите на г-н Добрев с един цитат:
   - Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!

   Йордан Йовков „По жицата”
   Бай Иван

   Изтриване
 27. Човече,отдъхнете малко,вземете един КРОАСАН,налейте си един КОНЯК-и в романските езици стават такива работи:)
  Пък може и PIZZA,въпрос на вкус.

  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прекрасно,най-накрая предизвиках и чувството ви за хумор:):):)
   Все пак Ви давам примери как една дума тръгва от един-единствен език,без да има аналози в други езици от същото семейство,започва да се използва и в езиците от същото семейство,а след известно време става и международна.
   Нали не смятате,че коняк и кроасан в Италия звучат по-различно,отколкото във Франция,пък ако в Париж ви се дояде пица,с коя италианска дума ще я поискате от сервитьора? Нали френски и италиански са от едно езиково семейство,следователно според Вас не трябва да са заемки от единия език към другия,пък то?
   Ето,вярвам да Ви доказах как един език заема от друг,след като думата възникне първо в единия от тях.После може да премине и в езици със съвсем различен строеж като лексика и граматика.
   Една дума възниква първоначално само в един език и то в някой от неговите диалекти обикновено.Нататък е ясно.

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  2. А,щях да забравя.АСПА- и ПАСА са от един и същ корен.Хайде сега търсете кой е по-стар от двата.Да помогна малко:
   през руското ПАСТИ,че инак няма намиране:)

   Этимология
   Происходит от праслав. , от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. пасу, пасти, ст.-слав. пасѫ, пасти (др.-греч. βόσκειν, νέμειν), русск., укр. пасти́, болг. паса́, сербохорв. па̏сти, па́се̑м, словенск. pásti, рásеm «подстерегать, наблюдать, стеречь, пасти», чешск. pást, раsu «пасти, сторожить», словацк. рásť, раsiеm, польск. раść, раsę, в.-луж., н.-луж. раsć, раsu. Восходит к праиндоевр. *pa- «содержать; кормить; пасти»; ср.: лат. раsсо, pāvi, pastum, -еrе «пасти, кормить», pābulum «корм скоту», тохар. В pāsk-, А рās- «пасти», хеттск. раḫḫši «охраняю, пасу», готск. fōdjan «питать, вскармливать», др.-в.-нем. fuotar ср. р. «пища, корм», др.-исл. fóstr ср. р. «корм, пища», др.-греч. πατέομαι «ем и пью», аор. πάσσασθαι, ἄπαστος «без еды и питья»

   В санскрит кон е кранта:):) В персийски кон е аспа.Има тракийски бог-конник Аспиос.Кон като дума пък идва от къде ли не,само не и от Иран.Възможно е у българите новата дума да е изместила по-древната.Кон и канас -сравни конь и кньязъ-конунг-кьониг-се извеждат прекрасно,обаче мисля,че за аспа можем да спорим цял живот кой от кого е заимствал без успех,това е от времето на опитомяване на коня.

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  3. '...за аспа можем да спорим цял живот кой от кого е заимствал без успех,това е от времето на опитомяване на коня...' браво, напълно съм съгласен, кието оък доказва манипулативния характер на твърдението '...думата аспа е заемка в персийския, това го научих преди около две години...' от г-н Серафимов. Сигурен съм, че и ток като вас разбира какво говори, което пък не му прави чест да соекулира с едно или друго твърдение, шом целите са му безкористни, ако пък не разбира, миля ви, поучете го, че така не е редно да се прави, когато се търси истината!! Може би', 'Вероятно' са добри думи за предположение, но когато заявяваш нещо със сигурност, занчи имаш неоспорими доказателства, каквити за много от неговите твърдения липсват! Хубава седмица ви желая на всички, дано срещата ви да е била ползотворна и с по-малко промивки на мозъка!

   Изтриване
  4. Прекрасно,най-накрая предизвиках и чувството ви за хумор:):):)
   Действително,г-н Добрев,а сега да видим вие как ще реагирате на следното? Много лесно се превежда на БГ без специална подготовка,странно Надпис от Над Сент Миклош:
   ΒΟΥΗΛΑ · ΣΟΑΠΑΝ ·ΤΕCΗ · ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ · ΒΟΥΤΑΟΥΛ · ΣΩΑΠΑΝ · ΤΑΓΡΟΓΗ · ΗΤΖΙΓΗ · ΤΑΙCΗ
   На Войла Зупан те са. дo детето му Войтаул - Жупан на Тагрог,Язиг,Таис :):):)
   Войла ми харесва повече от Боил ,защото идва от Войн,Война,значи първо воин а после аристократ-титла
   Зупан - име,и сега се среща в Украйна,Хърватия,Сърбия като Зупанец,Зупанов
   ΔΥΓΕΤΟ - гьето,дьето,дьете - дете,наследник Г минава в Д,както се писа тук по форума
   ΙΓΗ - иги,н'ги,ихни - дат.пад.? за м.р на неговото (дете)
   ΒΟΥΤΑΟΥΛ Войтаул - име
   ΣΩΑΠΑΝ - титла Жупан
   следват имена на населени места,владения на жупана в род.пад.
   ΤΑΓΡΟΓ ми напомня ΤΑΓ(ан)ΡΟΓ на Азовско море
   Тагаров - фамилно име в Силистренско и другаде у нас и сега

   :-)))

   Изтриване
  5. Кое трябва да бъде странно,мястото,където е намерен,или това ,че се извежда смислово и през съвременен
   български език? И едното,и другото си имат своето обяснение:)

   Изтриване
  6. Сън не спах заради тоя надпис:) Да сложа моите петдесет цента,ако позволите?
   ИГН-иги-его-родителен падеж!
   Ей това ТЕСН ми разказа играта,но забележете:тесать — Общеслав. Того же корня, что лит. tašýti «тесать», авест. tašaiti «создает», греч. tektōn «плотник», technē «искусство, изделие», др. в. нем. dehsala «топор» … Этимологический словарь русского языка
   Без руски-старобългарски писмен-закъде сме:):)
   Смятам изнесения от Вас опит за превод за успешен. Разчитането на Никола Мавродинов-този човек по-подходяша работа няма ли си:(

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  7. Ооооо,г-н Добрев,като видян всички значения на ТЕСАМ и ТЕСАТЬ ми това ТЕСН -ако е ТЕСИ, глагол в минало време,надписът зазвуча страшно и сега слагам 100 x петдесет цента- дори да не позволявате :-) ,
   Войла Зупан "отеса- тесать топором,рубить" тоест отряза на 2,посече гетския (ΓΕΤΟ-ΙΓΗ като Канас Уб-иги) жупан Батаул/Войтаул...Оооо ужас,нали? RIP ...
   Или обратно? Жупанът да е "тесал" Боила? ... RIP ...
   :-)

   Изтриване
  8. Ново за г-н Добрев
   ΤΑΙCΗ- Тайса се оказа р.Тиса,където са били язиги/ΗΤΖΙΓΗ (Русь Домосковская. История Российская во всей ее полноте - Василий Татищев - Google Books)
   ΣΩΑΠΑΝ · ΤΑΓΡΟΓΗ · ΗΤΖΙΓΗ · ΤΑΙCΗ май става Жупан на ΤΑΓΡΟΓ язигски на река Тиса ???
   Хайде последен напън за ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ сме готови :-)
   Г-н Серафимов,дайте една статия по тази тема,много е интересна. Това,че банатски българи мигранти са намерипи даденото съкровище, копаейки в градина е майтап,не предали в музея,рязали,продали голяма част от находките и тн и тн Най-вероятно е изнесено от БГ с цел да се продаде. Нищо ново под слънцето :-(

   Изтриване
  9. Мне,не става.Гет-от-бога никак не става,особено пък жупан и гет само машина на времето може да ги сложи на едно място като понятия.Паметен надпис върху тас е все едно надпис VENI,VIDI,VICI върху тениска.От същия корен идва техник,техничар,смислово правя,изработвам...и като става дума за отесване на колци,даже означава "придавам правилна форма",кръгла,ако не възразявате,както в случая.Отпосле думата е пренесена в селския бит,защото на село златарски работилници обикновено няма,но дървени колци и трева колкото душа иска.
   Придържайте се към първата формулировка,много е добра според мен.Да не преведете накрая ТАГРОГН като Тагалог:):):)

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  10. ГГ-н Добрев,ама това прекрасно съкровище не е изработено за подарък, а е колекция събирана вероятно доста дълго време- ТЕСН не е,тоест не би било редно да значи правя,изработвам
   ТЕСН може и да е от Дялам,пр. надписът е издялян/изписан на купата

   Изтриване
  11. Ето един вариант-тук вече уважаван блогър се е сетил за DYGETOIGH като две думи,слети заедно и се получава
   повече от добре, примерно:
   ΒΟΥΗΛΑ · ΣΟΑΠΑΝ ·ΤΕCΗ · ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ · ΒΟΥΤΑΟΥΛ · ΣΩΑΠΑΝ · ΤΑΓΡΟΓΗ · ΗΤΖΙΓΗ · ΤΑΙCΗ
   БОИЛЪТ . ЗУПАН . НАПРАВИ .ВДИГА ГО . Б/ВОЙТУЛ . ЖУПАН НА ТАГРОГН . ЯЗИГИ .ТИСА

   Хайде последен напън,едно ТАГРОГН остана! До Анонимен 30 октомври 2018 г., 0:41 ч.-човеко,зарадва ми душата!!!
   Добрев,обикновен,а днес и щастлив българин

   Изтриване
  12. Готови сме вече:):):)
   Чавдар Добрев-не съм аз-засвидетелства предславянско племе Тагри в Източните Карпати! Период
   I-VI век в допълнението си към книга четвърта"Дунавската прародина в историческата памет на славянските народи"-близо извира река Тиса-заедно с язигите-скито-сарматско племе на територията на днешна Унгария,според Пол Нюман в "Източна Европа до възникването на древноруската държава".
   В окончателния си вид преводът изглежда така:
   ΒΟΥΗΛΑ · ΣΟΑΠΑΝ ·ΤΕCΗ · ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ · ΒΟΥΤΑΟΥΛ · ΣΩΑΠΑΝ · ΤΑΓΡΟΓΗ · ΗΤΖΙΓΗ · ΤΑΙCΗ

   БОИЛЪТ ЗУПАН го НАПРАВИ ВДИГА ГО ВОЙТУЛ ЖУПАН на ТАГРИ и ЯЗИГИ по ТИСА !!!

   Хей,учени! Take that!:):):) И да оправите после Уикипедия,това там е голям срам:):):)
   Ето така стават нещата ,с добронамереност и общи усилия.Нека всички се поздравим,има защо!

   Добрев-в момента засмян до ушите,обикновен българин

   Изтриване
  13. Поздравявам преди всичко главния виновник-SPAROTOK-с деня на будителите,с уважение далеч над дължимото,нека компасът му винаги сочи правилната посока-от юг на север!Така започва всичко!
   Малко се прояснява езикът на Аспаруховите българи.Нито турски ползвахме,нито Фарси,а то се получи...
   Б или В,Зупан или Жупан-само господ знае,двете форми са еднакво разпространени при нас,ще рече дублети.
   Направих го да е максимално ясен за лаици като мене:):)
   Успехът да е на наша страна,още веднъж честито на всички българи!
   Добрев,обикновен българин
   P.S. Да дялащ злато...:):)Обикновено се гравира,майстори.Златарите да кажат:):)Едва ли боилът сам го е надписал в свободното време,но да поръча надпис върху съд за шефа може и още как:)

   Изтриване
  14. Най-после ми "светна" за ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ,г-н Добрев!
   ΔΥΓΕ ΤΟ ΙΓΗ - негов длъжник
   ΔΥΓ Proto-Slavic *dъlgъ.Czech dlouhý, ДЪЛГ,Задължение пример:Много съм Ви задължен!:Мой дълг е
   и така :
   ЗА БОИЛА ЗУПАН НАПРАВИХ ЗА ДЪЛГА СИ КЪМ НЕГО.ВОЙТУЛ ЖУПАН на ТАГРИ и ЯЗИГИ по ТИСА !!!
   :-))))
   тоест жупанът подарява нещата на боила за благодарност за нещо- помощ военна например или друг повод


   Изтриване
  15. Не е изключено да е бил задължен някой някоМУ,но падежът в надписа е родителен,генитив,а при Вашето тълкуване
   твърдо следва да е дателен,-У или -ОМУ като окончание,докато наблюдаваме -ТОIГН,което еднозначно определяме
   като показателно местоимение-този,тогова.ТО като предлог не ми е известен в славянските езици,изпадане на -Л също не се наблюдава,У или И четем след Д...Поизпотих се със старобългарския,как са говорели тия хора:):)
   Като се има предвид,че надписът е поне три века по-стар....кой е казал,че трябва да е лесно,нали...

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  16. Не мога да намера в момента източникът,но четох някъде - май украински сайт ,че ТАГРИ е име на маджарите

   ТАГРИ и ЯЗИГИ и ТАИСИ най-вероятно са имена на племена
   ТАИСИ - живущи по река Тиса, както имаме Тимахи по река Тимок

   Изтриване
 28. Добре ме развеселихте г-да Дойчев и Добрев, много реклами за Бейк-Ролс гледате - ‘Пица?!’ Хахаха!
  Само да ви обърна внимание, че траките не са успели да научат българите, тяхното аспа е много трудно в сравнение с нашето кон! Освен, ако не изведете теория, че видиш ли кон произлиза от аспа, хаххаа!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата аспа, аспиос се обяснява със стблг. спехъ-бързина, но на ирански няма обяснение. Кон също е древна тракийска дума, среща се в топонима Коне.

   Изтриване
  2. В Северозапада казват: Не спеши,има време!
   За КОН имаме много думи - диалектни,устарели
   Конь,Конег,Комокь,Коняк... Последното с ударение на О означава и гръдна кост на птица
   А където има селище с име Конаре,Койнаре, в Северна или Южна България,непременно има тракийски могипи наоколо


   Изтриване
  3. На десет минути от Солун има старо българско селище Конаре(днешно Анатолико, преди Валмада - така се казва и най-хубавото "гр." сирене Валма). Местните казват, само българите могат да правят сирене...

   Изтриване
 29. Така. Като пишем нещо не е зле да проверяваме. Ето баснята на Езоп. Ако има някаква прилика с историята за Кубрат и синовете му, то аз съм трамвай. Ето я:

  СЕЛЯНИНЪТ И НЕГОВИТЕ СИНОВЕ
  Един селянин, като видял, че ще умира скоро, поискал да даде един добър урок по земеделие на синовете си и ги повикал при себе си. „Деца мои, казал им той, аз скоро ще умра. Скрих имането си в лозето. Там дирете и ще го намерите.” И те, като вярвали, че наистина е заровено някое имане в лозето, след смъртта на баща си, разровили всичката земя на лозето и пак никъде не намерили нищо. Но лозето, изкопано тъй добре, дало десет пъти повече грозде.

  ОтговорИзтриване
 30. Наистина е хубаво да се проверява добре:


  Един баща имал синове, които непрекъснато се карали помежду си. Като не успял да прекрати споровете им чрез увещаване, той решил да им покаже нагледно вредата от раздинението. За тази цел, той им казал един ден да му донесат един сноп пръчки и когато му го донесли, той го поставил последователно в ръцете на всеки един от синовете си и им наредил да го начупят на парчета. Те се мъчели с всички сили, но не могли да сторят това. След това той развързал снопа, извадил пръчките поотделно една по една и отново ги дал на синовете си, които сега лесно ги счупили. Тогава той се обърнал към тях със следните думи:

  - Синове мои, ако сте единодушни и сплотени, за да си помагате един-друг, вие ще бъдете като този сноп пръчки - неуязвими за всякакви попълзновения на вашите врагове, но ако сте разединени, лесно ще бъдете прекършени като всяка от тези пръчки.


  www.bglibrary.net/ebooks/17en/en-bg-bashta-sinove.php

  ОтговорИзтриване
 31. Браво пловдивчани!!!

  Колко пъти чухме Кубрат да казва: „Победата зависи от вярата!“ А имаме ли понастоящем ние, българите, вяра?!

  ОтговорИзтриване
 32. Хрумка: балгара означава бяла планина; оногури означава планинци; балкан означава бял цар;

  ОтговорИзтриване
 33. https://www.youtube.com/watch?v=12pXlTvV8Vk

  Мария Арабаджиева за Боговете и Хората и за знанията предавани на избрани хора които могат да го разберат. .
  Богомилите запазват Херметизма, ролята на българската земя за възраждането на Хермеизма и го занасят в Европа.

  https://www.youtube.com/watch?v=-Vx_H9F7Xlk

  За Боян Мага.
  Понеже става въпрос за Богове
  Езотериката е не може да се научи . Трябва отделния човек да се настрои да приема знанието от Боговете.
  Днешната западна цивилизация е построена едностранно на основата на екзотерима/ материалното/ , без да се съобразява с езотеризма - знанието от боговете.
  В една от лекцията си спомена за Аспарг ,доколкото си спомням беше за избраните които да пренасят знанието, прилича ли ви на Аспарух??

  ОтговорИзтриване
 34. Давам една идея на Нова телевизия, ей така бадева... Понеже рейтингът на Биг брадър доста позакъса. Та идеята ми е да започнат да правят тематични предавания, в смисъл да канят хора от една професия и с еднакви занимания. Например да направят исторически Биг Брадър, да поканят Павел Серафимов, Кирил Милчев, Петър Добрев, Боцмана, Иван Симеонов от Бургас, Георги Тодоров от Шумен, Щапаров, Сашо Мошев, мен и така нататък, да стоим един месец в къщата. Да видиш ти дискусии, да видиш ти рейтинг...! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Д-р Иванов, каква е връзката на тези споменати от вас имена в професиите и заниманията им?

   Изтриване
 35. Какво стана със срещата ?Има ли видео?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Срещата мина добре, за жалост никоя медия не пожела да присъства и отрази събитието. Мои приятели направиха запис, но той трябва да се обработи.

   Изтриване
 36. ОК, какво обаче пише за "басните на Езоп" в Уикипедия:

  Origins
  The contradictions between fables already mentioned and alternative versions of much the same fable – as in the case of The Woodcutter and the Trees, are best explained by the ascription to Aesop of all examples of the genre. Some are demonstrably of West Asian origin, others have analogues further to the East. Modern scholarship reveals fables and proverbs of Aesopic form existing in both ancient Sumer and Akkad, as early as the third millennium BCE.[7] Aesop's fables and the Indian tradition, as represented by the Buddhist Jataka tales and the Hindu Panchatantra, share about a dozen tales in common, although often widely differing in detail. There is some debate over whether the Greeks learned these fables from Indian storytellers or the other way, or if the influences were mutual.

  Тоест, за хората които не знаят английски, горе-долу пише, че огромно количество басни са приписвани на Езоп, при все че е доказано, че са от Западна Азия, Източна Азия, даже Шумер и Акад, а също и Индия. Следователно не можем да сме сигурни точно тая басня откъде иде и кой точно я е приписал на Езоп.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мнения, нищо повече...

   Самите шумери са повлияни от говорещите индоевропейски език гутеи, които поне за мен са клон на гетите. Нека не забравяме, че колелото е изобретено на Балканите, самото му название в шумерския е от индоевропейски характер. Съдейки по това, че шумерската дума уруду-мед е също индоевропейска, то можем да приемем, че старите балканци, които владеят коваческото изкуство още през пето хилядолетие преди Христа, са дали на шумерите ценни знания от областта на металургията.

   Що се касае до Западна Азия - та тя е обитавана от дедите ни от незапомнени времена. Още по времето на Неолита се наблюдават ако не идентични, то близко сходни погребални ритуали в Анатолия и Балканите. Наблюдават се прилики в керамиката, идолната пластика и т.н.

   Изтриване
 37. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БУДИТЕЛЮ И РАДЕТЕЛЮ ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА НА БЪЛГАРИЯ!
  НАШИТЕ ИМЕНА ЩЕ СЕ ЗАБРАВЯТ, НО ИМА ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ТВОЕТО ИМЕ ДА ОСТАНЕ В ИСТОРИЯТА НА РОДИНАТА.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря!!! Важното е България да пребъдне, другото е подробност.

   Изтриване
 38. http://archaeologyinbulgaria.com/2018/10/24/3200-year-old-cyclopean-masonry-fortress-found-in-south-bulgaria-shows-ancient-thrace-was-part-of-mycenaean-civilization/ на тоя Овчаров, трябва да му забранят да практикува каквато и да е история и археология, при него има само измислени приказки непотвърдими хипотези, кога му е кеф юрти, кога му е кеф траки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Забрана е твърде крайно, но е хубаво да се изиска от учените да се аргументират както подобава и да не правят необмислени изказвания.

   Изтриване
 39. Честит Празник!
  Продължавайте в същият дух да будите хората!
  Желая Ви здраве!

  Христослав
  Българин по род и
  Тракиец по произход!

  ОтговорИзтриване
 40. Честит празник и от мен!
  Вие наистина сте един будител.
  Бъдете здрав и продължавайте все така!
  Ние сме с вас!
  Христо

  ОтговорИзтриване
 41. Какво казва Уикипедия: "Основните източници за историята на Велика България са хрониките на Йоан Никиуски от 6 век и по-късно на патриарх Никифор и Теофан Изповедник, писани в началото на IX век, като се предполага, че и двете са използвали общ по-ранен първоизточник.
  Стара Велика България (на гръцки: Η παλαιά μεγάλη Βουλγαρία, ἣ παλαιά μεγάλη Βουλγαρία hē palaia megalē Boulgaria, на латински: Magna Bulgaria, Patria Onoguria; на византийски гръцки: Παλαιά Μεγάλη Βουλγαρία, Palaiá Megálē Boulgaría), както е наричана от византийските автори, по-рядко Оногурия (Patria Onoguria) е ранносредновековна държава с владетел Кубрат, съществувала около 35 г. след 632 г. в зоната на северното Причерноморие – днешна Украйна и Южна Русия. В някои източници Фанагория се сочи като столица на държавата. Това предположение се основава на хрониката на Теофан Изповедник, но не се подкрепя от археологическите данни."
  Значи е наричана и Оногурия! И населението на Оногурия е било тракийско! Да, населението на Западна Украйна и Южна Русия е тъмнокосо и тъмнооко, както и населението на България. Генетичен феномен или различни племенни групи са в основата на създаването на България.

  ОтговорИзтриване