19.09.2019 г.

ЗАБЛУДАТА ЗА “ВАРВАРСКИТЕ” НАШЕСТВИЯ В ТРАКИЯ – КОИ СА ВСЪЩНОСТ “ВАРВАРИТЕ”?


Нашата история е една от най-богатата на митове, или по-точно на постулати. Става дума за недоказани твърдения, които обаче тихомълком биват прокарани, приети и ревностно защитавани все едно са основани на истини.След време, тези недоказани твърдения така се циментират в научните среди, че дори добросъвестни хора ги приемат за вярни.

Реално, никой, никога не е доказвал, че народа, над който властва Аспарух принадлежи на тюрко-алтайската или иранска етническа общност. Също така, никой, никога не е доказвал, че местното балканско население познато на римляните като траки е романизирано, изчезнало, или поне сериозно децимирано – почти заплашено от заличаване в края на късната Античност.

В миналото определени стари свидетелства бяха изкривявани, ценни данни бяха представяни некоректно, като така се създадоха погрешни впечатления у читателите.Опоненти, с които съм дискутирал относно тракийските корени на българския народ, се “аргументират”, че има достатъчно извори, в които се говори за преселване на големи групи “варвари” в Тракия, в периода IV-VI век, а и по-рано. Тези преселвания, съчетани с отделни “варварски” опустошения на земите на юг от Дунава, били довели до това, че по времето на Аспарух тракийското население в областта Мизия е обезличено, а и самата провинция е почти обезлюдена.

Погледнато формално, опонентите ми имат право. Съществуват предостатъчно сведения за населване на Тракия с хора, чиято стара земя се намира на север от Дунава. Има обаче и подробности, а те разкриват една по-различна картина. “Варварите” дошли от ceвер делят един произход с местното население намиращо се под римска власт и дори да се установят трайно, това установяване няма да доведе изобщо до промяна на етническия облик на траките.

За първото значително преселване на хора в Тракия от земите на север от Дунава пише Страбон:  “…по наше време Елий Катон 143 пресели от земята оттатък Истър в Тракия 144  петдесет хиляди души от гетите, племе със същия език като траките 145. И те сега живеят там в Тракия и се наричат мизи…”-Strab.VII.3.10


Действително, петдесет хиляди души е голяма група, но обърнете внимание - тук не се касае за чужденци, а за хора, които са роднини на населението обитващо земите на юг от Дунава. Страбон съвсем съвестно уточнява, че езикът на гетите е като този на траките.

За друга, още по-мащабна миграция на “варвари”, този път през  IV век, намираме сведения във Валезиевия Аноним. Там се говори за организиранo от император Константин Велики  заселване на повече от триста хиляди сармати в Тракия, Скития (Добруджа бел. моя), Македония и Италия : But the slaves of the Sarmatians rebelled against all their masters 51 and drove them from the country. These Constantine willingly received, and  p529  distributed more than three hundred thousand people of different ages and both sexes through Thrace, Scythia, Macedonia, and Italy.” – Val.Anon.6.32


Понастоящем сарматите са набедени за иранци, но Прокопий Цезарийски ги причислява към семейството на гетите -Proc.B.G.III.2-3.  На Прокопиевото свидетелство може да се разчита понеже този автор познава доста добре народите, за които пише. Освен това, живелият около половин хилядолетие по-рано Овидий отъждествява речта на гетите с тази на сарматите. B “Тристия” заточеният римлянин споделя, че е принуден да научи езика на сарматите: - Употреб­лять при­нуж­ден здеш­ний сар­мат­ский язык. “- Трист.V.7.55,


Hа друго място Овидий добавя: “Зная сарматският език и мога да разговарям с гетите.” : Знаю сар­мат­ский язык, с гетом могу гово­рить. –Трист.V.12.58. 


За това, че сармати, гети, а и южните траки говорят един и същ език разбираме и от друго място. Ан Маккейб цитира живелия през IV век Апсирт от Константинопол, който съобщава, че на езика на сармати, гети и траки, арисп е название на растение ползвано за лечение на коне - A.McCabe, A Byzantine  Encyclopedia  of  Horse  Medicine,  The sources, compilations and transmitions of Hippiatrica, Oxford  University  Press,  New  York, 2007,  p.154.

До този момент става ясно, че от I до IV век, заселените от римляните на юг от Дунава варвари реално спадат към тракийското население. Говорещите един и същ език сармати и гети са били отлично разбирани от мизите, кровизите, трибалите и останалите жители на Тракия. За внасяне на нов етнически елемент и дума не може да става.

Тук е мястото да се спомене, че българският историк и археолог Георги Баласчев, счита сарматите и скитите (за които ще отворим дума по-късно) за принадлежащи към eтническата общност на траките. Ето и думите на нашия учен: “ ще трябва да причислим съм тракийския  “многолюден народ” и следните племена: Cкитите (Σκύθαι), за които се спомена на стр. 47, като към тях трябва да отнесем и савроматите (сарматите бел.моя)…”- Г. Баласчев, Старотракийски селища и божества, с.110.

За гетите и сарматите стана ясно, че нито са чужди на населението на Тракия, нито заселването им на юг от Дунава е допринесло за поява на нов етнически елемент. Нека продължим и видим как стои въпроса с другите “варвари” заселени в Тракия. Една значителна група са готите, тези заселили се край Стара Планина са наречени огромен народ от Йордан: ”Erant si quidem et alii Gothi, qui dicuntur minores, populus inmensus, cum suo pontifice ipsoque primate Vulfila, qui eis dicitur et litteras instituisse.“-Jord (267)


В древността, готите са отъждествявани многократно с гетите, едва след XVIII век различни хора се опитват да ги изкарат германи. В своята работа “Готските Войни” Прокопий Цезарийски е пределно ясен твърдейки, че готите са гети: “Goths are of the Getic race.


С няколко свои работи проф. Асен Чилингиров убедително доказа, че споменатите от Прокопий и др. автори готи са реално старите гети, а набеденият за готска библия Сребърен Кодекс няма нищо общо с писанията на Урфил (Вулфила).

Не по-малко важни са и сведенията представени от Юлия Хаджи Димитрова в книгата ѝ “Gothi qui et Getae” - Готи сиреч Гети. Дадени са непознати на българския читатели подобности за старата готска история, за това, че в миналото е поставян знак на равенство между готи и българи.  

По отношение на историческите извори поясняващи кои са старите готи, къде е прародината им и т.н. е излишно да се впускам в подробности. Ганчо Ценов, Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова, Петър Георгиев, а и Георги Сотиров са изнесли предостатъчно информация.  

Тук искам да добавя нещо друго. Ако готите (гетите) на Урфил (Вулфила) говореха германски език, то за период от 700 години, Балканите трябваше да са осеяни с пет-десет хиляди германски имена на реки, селища, местности.

Такива обаче няма изобщо. В “Codex Argenteus” намираме основните за топонимията думи: brunna-изворflodus-рекаrinno-течениерекаgawi-областgrundus-земяhauhs-високоthaurp-село, полеhaims-селище, мястоbagms-дървоstads-град, селище, hawi-сено, треваwigs-път.

Нито една от тях не присъства в регистрираните между II и IX век топоними от земите на Украйна, Румъния и България. Това означава, че езика на старите готи в никакъв случай не е бил германски, означава и, че Прокопий е бил прав наричайки готите гети, т.е. касае се за траки. Прочее, пак благодарение на Прокопий узнаваме за единствената готска глоса, това е балан-кон с бяло петно на челото. Тази дума е българска, а не германска.

Благодарение на римски скулптор от III век, ние знаем как са изглеждали старите готи.


Саркофаг с бойна сцена между римляни и германи-готи – изобр. Jastrow (2006)

Макар изкуствоведи а и историци от ново време да ги определят като германи, готите не се различават от траките гети.
Трябва да се кажат също няколко думи за карпите и бастарните понеже те също се установяват в земите между Стара Планина и Дунава, като идването на тези хора у нас бива считано за поява на нов етнически елемент.

Карпите са лесни, не само името им е тракийско, но те са наричани и карпо-даки, т.е. спадат към семейството на северните траки. По-сложен е въпроса с бастарните понеже за тях сведенията са различни. Едни автори ги смятат за германи, други за келти, а трети ги причисляват към гетите.

Аз съм склонен да причисля бастарните към тракийското семейство по следните причини:

-името на тези хора показва връзка с името на тракийския цар Бастарей;


                                                монета на тракийския цар Бастарей
https://www.coincommunity.com/forum/uploaded/oh%20my%20florin/20150522_ch1.jpg

-съществува тракийско племе с подобно име – бассари;

-съществуват тракийски топоними Бастира, Бастерна;

Накрая дойде време да поговорим за “варварите” на Аспарух. Що за хора са те – местни, или пък потомци на средноазиатски народ? Нека за момент да приемем, че не знаем нищо за етническата принадлежност на Аспарух и неговите хора. Както Теофан Изповедник, така и сънародника му Патриарх Никифор гледат на старите българи като на нашественици, но Патриарх Никифор неволно дава информация, която показва, че Аспарух и хората му просто няма как да са новопоявил се и чужд за Балканите народ.

Описвайки войната на българите с войската на император Константин IV, Никифор разказва, че Аспарух и хората му са установили в място “наречено на техен език Оглос (Онгъл бел.моя)” – GIBI, III.c.295. Ако името Оглос/Онгъл е българско, как синът на княз Кроват (Кубрат) ще е пришълец в тази част на Добруджа? Названия на местности се налагат бавно, иска се вековно присъствие в региона.

За това, че Аспарух и неговите българи са стари обитатели на земите от долното течение на Дунава и Черноморските степи и, че са част от тракийското семейство, съществуват предостатъчно сведения. Името Аспарух  е сродно на Утаспиос - един от епитетите на Тракийския Конник. Освен това, дълго време преди синът на княз Кроват да се роди, в Добруджа са властвали монарси, чиито имена също са теофорни – показват връзка с названието Утаспиос.

Става дума за царете Хараспос (Хараспес) и Адраспос. Техните монети са датирани III-II в.пр. Христа, т.е. около девет века преди “идването на Аспарух”.Към тези сведения трябва да се добавят и други, които също са от голяма важност. Истинското име на бащата на княз Аспарух не е Кубрат, а Кроват. То показва връзка с тракийското племенно име кровизи и според мен се обяснява със стблг. кровъ-покритие, защита, т.е. Кроват означава защитник, покровител. Наставката -ат срещаме в тракийското име на божество Добр-ат, а също и в съвременни български имена като Сават, Милат, Богат.


Наследникът на княз Аспарух също носи име свързано с древността на Балканите. Името Тервел е документирано още по време на Античността, срещаме го на надпис с регистрация: Epidamnus-414: Τηρεὺς Τρεβελλίου (Терей син на Тервел).


Не само имената на старите българи показват родство с тези на изконното балканско население наричано траки. Земните укрепления с вал и ров са познати на северните траки поне от V век пр. Христа, т.е. над хилядолетие преди “идването” на Аспарух. В такъв случай няма как да се говори за въвеждане на нов вид отбранително съоръжение.

Древни балкански корени има и старобългарската чернолъскава керамика. Стамен Михайлов намира найните корени и развитие тук на Балканите, не в Сибир или Памир.
Същият автор публикува работа, в която представа откритията на своите колеги Церманович и Тодорович, които са намерили знак IYI върху керамика принадлежаща на културата Винча (5500-4500г.пр. Христа).

Накрая трябва да видим с какви исторически извори разполагаме по отношение на старите българи. Димитри Хоматиан ги нарича мизи, обяснява, къде са живели, с кого са били в конфликт, но най-важното е как са се върнали и са завладели огромна територия от Балканите: 1. Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи[3], които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила[4] на Александър от разположения край Бруса[5] Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всички съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия[6].”


Монахът Фулко вижда в дедите ни същият народ, който смайва Херодот със своят сила и многолюдие. Фреският летописец е кратък, но пределно ясен: “българите, които назовават траки според предишните паметници” (Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum). “ – Д. Ангелов, Образуването на българската народност, с.374 *


Освен мизи, или просто траки, старите българи са наричани и скити. Както вече бе споменато, според нашият учен Георги Баласчев, скитите и савроматите (сарматите) трябва да се причислят към тракийското семейство. Дълги векове преди Баласчев да стигне до този извод, Стефан Византийски пише в работата си “Етника”: “Скитите са тракийски народ”.


Вярно е, че дедите ни са отъждествявани и с народа, който през IV век разтърсва цяла Европа и бива считан за изпратено от Бога наказание за греховете на хората. Става дума за хуните на Атила, наречен още Flagelum Dei-Бич Божий.

Хуните обаче са наречени скити от посетилият ги Приск Панийски, на когото даже и през ум не минава да ги нарече азиатци по произход. По-късно Прокопий Цезарийски прави едно интересно изказване, а именно, че в миналото хуните са били познати като масагети:  Massagetae whom they now call Huns; and the rest were almost all inhabitants of the land of Thrace.” – Proc.III.11.37


Масагетите са причислени към скитите от Херодот, а Йордан изобщо не се колебае да каже, че масагетите са част от гетите, добавя също, че населяват Малка Скития (Добруджа бел. моя) след смъртта на Кир Велики (през VI пр. Христа) и, че град Томи е основан от масагетската царица Томира: “After achieving this victory and winning so much booty from her enemies, Queen Tomyris crossed over into that part of Moesia which is now called Lesser Scythia--a name borrowed from great Scythia,--and built on the Moesian shore of Pontus the city of Tomi, named after herself. “ -Jord.(62)


Излиза, че имената скити, масагети, гети, хуни и т.н. са названия за хора от един и същ произход.

Това не е никак странно, народът, който ние познаваме като иранци, е бил известен също като перси, артеи, кефени, хорсари, мидийци. И това са все колективни названия, а не просто имена на части от този голям етнос. Защо в такъв случай да се учудваме, че за огромната общност на северните траки са употребени няколко различни имена?

Дори и днес, ние българите можем да бъдем разделени на родопчани, странджалии, пиринци, тракийци, шопи, добруджани. Нима различните названия са доказателство за различен произход?

Да, от гледна точка на римляните, между I и VII век е имало “нашествия” и заселвания на “варвари” в Тракия. Няма съмнения, че тези нападащи римската териитория хора са подложили на огън и разруха Филипополис, Сердика и др. селища. Кой обаче живее в градовете по това време, не са ли колонизаторите и паразитите? Богатият чужденец няма да отиде в селото да оре и да копае.

Чужденците ca участвали в римската администрация и армия, занимавали са се с търговия, също и с търговия с роби, а това карало дедите ни да изпитват омраза към колонизаторите. С идването на въоръжени роднини от север, местните хора са имали възможност да се разплатят с тези, които ги подтискат, продават децата им в робство, правят живота им ад. Каквото повикало-такова се обадило.

Разбирам, че въпреки представените аргументи, виждането ми за етническата принадлежност на “варварите” от север ще събуди скептицизъм у мнозина, но всъщност има необорими доказателства за това, че съм прав.

Ако между I и VII век в земите на Северна България се бяха заселили хора нямащи нищо общо с местното население, то как така хаплогрупите у нас са разпространени хомогенно из цялата страна?

В случай, че сарматите, хуните, готите и др. бяха чужденци, то населението на Северна България щеше да се отличава коренно от това на Южна България, но това не отговаря на реалността. Също така, ако скитите-хуни и сарматите произлизаха от Средна Азия, това щеше да е доказано от генетичните проучвания. Никое проучване не е показало, че има генетична близост между нас и осетинци, иранци, паштуни, индийци и т.н.

Местното население обитаващо Мизия е оцеляло през цялото време на римската окупация. Бунтувало се е и с помощта на своите свободни братя от отвъд Дунава понякога е нанасяло жестоки рани на подтисника. Борбата е продължила до 680-681-ва година когато римляните са прогонени от земите ни благодарнието на взаимните усилия на траките под римска власт и техните силни роднини живеещи на север от Дунава.

Тъжното е, че това, което римляните не са успели да сторят, а именно – да заличат древните ни предци наречени траки, се е отдало на учените ни. С печал, родолюбецът Никола Йонков Владикин обяснява, че тракийското население от на север от Стара планина е обитавало землянки- такива землянки, каквито и голяма част от българското селско население на региона обитава (през 1901-ва година).

За тях – за българите потомци на траките троглодити съвестният изследовател казва: “Въпреки изтребителните ножове на виенските академици, на Дринов и Иречек тия траки с продължение на хиляди години стоят в своите коптори (землянки бел. моя) и не искат да измират!”

Да, така е – жилав народ сме. Преживяхме римляните, дори им дадохме способни военоначалници и императори. Преживяхме надъханите с омраза към нас византийци –мешавица от различни народи, обединени само от обща вяра и изкуствено създаден език. Преживяхме адът на Османската окупация, през която бе извършен най-мащабния геноцид в историята на Европа.

Най-много обаче ни нараниха лъжите на “виенските академици, на Дринов и Иречек”, както сам Николов-Владикин отбеляза. Лъжите водят до объркване, до съмнения и разделение, а това е отрова за всеки народ. Ако не познаваш корените си, историята си, не знаеш и чии традиции да пазиш, чий път да следваш, не знаеш кого можеш да спечелиш за приятел и кой ще ти забие нож в гърба.

На лъжите обаче дойде време да бъдат сметени на бунището. Не можем да си позволим да караме децата си да вярват в унизителни измислици понеже тези измислици са приети от шепа безотговорни хора. Не бива да позволяваме и да ни бъде отнемано завещаното от предците наследство. Защо чужденци да се кичат с наши лаври, защо това, което дедите ни са изградили да се приписва на друг?

Благоденства този, който пази своето, който възпитава младото поколение в ценностите на предците си, а не в тези на чужденците. Ако успеем да популяризираме истината за своя произход, ще спрем изтичането на българчета от Родината, ще спрем потъването в блатото, ще си извоюваме и престиж. Борбата няма да е лесна, но кога животът на народа ни е бил лесен! Това не е плашело дедите ни, не бива да плаши и нас. Можем да получим своето и с обединени усилия ще го направим.Използвана литература:

1.Г. Баласчев, Старотракийски селища и божества, препис на съвременен български Н.И.Колев, ГУТА-Н, София, 2018;
2.А.Чилингиров, Готи и Гети, Изследвания I, Ziezi ex quo Vulgares, София, 2005
3.А.Чилингиров, Готи и Гети в Историческите Извори, Булга Медия, София, 2017
4лЮ.Хаджи Димитрова, “Gothi qui et Getae” - “Готи сиреч Гети”, Перпериком, София, 2012;
5.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
6. ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ-FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE, Tом III, cъст. и ред. Иван Дуйчев, Геновева Цанкова-Петкова, Василка Тъпкова-Заимова, Любомир Йончев, Петър Тивчев, БАН, София, 1960;
7.Н.Йонков-Владикин, Зачатките на българската история, препис на съвременен български Н.И.Колев, ГУТА-Н, София, 2018;
8.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
9.А.McCabe, A Byzantine  Encyclopedia  of  Horse  Medicine,  The sources, compilations and transmit ions of Hippiatrica, Oxford  University  Press,  New  York, 2007;

*Макар да цитира Фулко, проф. Ангелов смята, че сведенията на този стар автор се явават архаизъм, т.е. недостоверно сведение.


Извори от интернет:

П.Георгиев, Траки, готи, славяни (посл.вид.19-09-2019) http://www.otizvora.com/2010/07/2079

Страбон, География, кн.7,  превод Валери Любенов Русинов (посл.вид.19-09-2019);

The Anonimous Valesianus, The lineage of the emperor Constantine (посл.вид.19-09-2019);

IORDANIS DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM (посл.вид.19-09-2019);

Procopius, History of the Wars/Book V(посл.вид.19-09-2019);

Д. Ангелов, Образуването на българската народност, (посл.вид.19-09-2019);

Procopius, History of the Wars/Book III (посл.вид.19-09-2019);

Jordanes, The Origin and the Deeds of the Goths, transl. Ch. C. Mierow (посл.вид.19-09-2019);


Sena Karachanak, Viola Grugni, Simona Fornarino, Desislava Nesheva, Nadia Al-Zahery, Vincenza Battaglia, Valeria Carossa, Yordan Yordanov, Antonio Torroni, Angel S. Galabov, Draga Toncheva, and Ornella Semino. "Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry." PLoS ONE 8:3 (March 6, 2013):


КРАТКО ЖИТИЕ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА)
2010-11-23, автор: АРХИЕП. ДИМИТРИЙ ХОМАТИАН, рубрика: Агиология и патрология, Превод: Александър МИЛЕВ, От „Гръцките жития на Климент Охридски", Краткото житие на Климент Охридски, БАН, 1966; (посл.вид.19-09-2019);


Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. Москва, изд-во «Наука», 1978.Перевод с латинского С. А. Ошерова (IIV, VI, IX, XI, XIV), С. В. Шервинского (V, VII, VIII, X, XIII), А. В. Парина (XII). Издание подготовили М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров.Перевод сделан по следующим изданиям: Ovid with an English translation: Tristia, Ex Ponto, ed. by A. L. Wheeler. London — Cambridge (Mass.), 1924 (re-ed 1959); P. Ovidii Nasonis Ibis: ex novis codicibus ed., scholia Vetera, commentarium cum prolegomenis appendice indice add. R. Ellis. Oxoniae, 1881; Ovidi Halieutica; Ovidi Nux, in: Poetae latini minores, post Aem. Baehrensium ed. F. Vollmer, v. 2, f. 1—2, Lipsiae, 1911—1923; Ovid, Heilmittel gegen die Liebe, Die Pflege des Weiblichen Gesichts, lat. und deutsch v. F. W. Lenz. Berlin, 1960. Немногочисленные отступления от этих изданий в сторону рукописного чтения обычно оговариваются. (посл.вид.19-09-2019);78 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте г-н Серафимов,

  Наслаждавам се на статиите които публикувате! Явно трудолюбието съчетано с постоянство дава резултат! И то какъв!
  Още от дете съм се чудил какви са пък тия "варвари"? Как звучи на латински "барбериън", а как звучи на латински българи "бългериън" може да е наивно от моя страна, но смятам че някой е чул бългериан като барбериън и понеже е по лесно за произнасяне и помнене от там идва това варвари. Но аз съм лаик.

  Поздрави за несекващият извор на хубави статии!

  Бъдете здрав и продължавайте все така. Все повече мислещи хора Ви четат. Дерзайте!

  Христослав
  Българин по род и
  Тракиец по произход!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Христославе, първоначалното значение на думата варварин е - човек говорещ неразбираем език, или с други думи - бърборко.

   Изтриване
 3. Някой да знае къде се намира град Томи ? че град Томи е основан от масагетската царица Томира: “After achieving this victory and winning so much booty from her enemies, Queen Tomyris crossed over into that part of Moesia which is now called Lesser Scythia--a name borrowed from great Scythia,--and built on the Moesian shore of Pontus the city of Tomi, named after herself. “ -Jord.(62)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кюстенджа се смята за най-стария непрекъснато обитаван град в Румъния. Той е основан в началото на VI век пр.н.е. при Великата гръцка колонизация от заселници от малоазиатския град Милет и първоначално носи името Томи.

   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0

   Изтриване
 4. Благодаря ви за хубавите обяснения гн.Серафимов! Без тях човек наистина ще си помисли, че траките са избити или асимилирани от сто и кусур други племена дошли от незнам къде си. Срам и позор за нашите учени, те вместо да пресяват зърното от плявата добавят още плява и така объркват хората, които се интересуват от историята ни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Драгостин 19 септември 2019 г., 19:06 ч.

   Наистина е жалко, че историците ни не са дали нужните обяснения. Някои учени дори работеха, може би несъзнателно, но все пак - в полза на заблудите.Имам предвид безумните твърдения, че стотина народа са се омесили с траките и така са ги обезличили като народ.

   Изтриване
 5. Забравихте само да кажете, че преживяхме и съветско-болшевишкия режим, който за 45 години нанесе по-големи вреди от пет века Османско иго.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами да, такива вреди нанесе периодът 1944-1989, че не са за описване. България стана от 7000000 на 900000 души, имахме армия от над 100000 души. През 1944-1989 имахме заводи, които вече никога няма да ни позволят да построим защото са конкуренция на европейците. През 1944-1089 имахме селско стопанство и бяхме най-големият износител на домати, сега внасяме турски зарзават, нашите свинеферми ли ликвидират, а на тяхно място строят датчански.
   Страшно беше през 1944-1989, циганите не смееха да ударят българин, сега колят, изнасилват, пребиват българи и хич не им пука, скоро ще станат повече от нас и тогава вече не ми се мисли, но нека казваме, че е било страшно през 1944-1989, така ще се харесаме на тези, които убиват народа ни.

   Изтриване
  2. Ех, какви времена бяха, а и какъв шоколад имаше тогава, от раз вдигаше самолета, а сегашният за нищо не го бива, а и слънцето как грееше - не като сегашното...
   Това беше най-идиотският строй....Още помня блъсканицата пред американската палата на Пловдивския панаир за да се докопаш до.............. НАЙЛОНОВА ТОРБИЧКА.....Реалността за онова време е просто НЕОПИСУЕМА и на това разчитатe комунистическите гниди!!!

   Изтриване
  3. Абсолютни глупости. Ако се каже, че сме преживяли един неуспешен социалистически режим, бих приел за правилно тълкуване.

   Изтриване
  4. През съветско болшевишкият период може да са продължавали да искривяват историята ни но поне на учиха на потриотизъм и родолюбие а сега на учат на джендърство и простащина

   Изтриване
 6. Това е една от най-добрите статии, които съм чел в този блог! Сигурно ще се появят разни специалисти с отвличащи вниманието коментари. Но има доказателства, които са необорими.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дойчев, всеки, който желае да дискутира е добре дошъл, но както сам казвате - доказателствата са необорими.

   Изтриване
 7. Вие май се мислите за голяма работа господин блогър Спароток ? Много не ви стига защото не сте стъпвал в университет и не сте научил основните принципи на научния метод. С фантазиите си ще спечелите вниманието на плебса, но не и на специалистите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Професионалист 19 септември 2019 г., 20:50 ч.

   Да пази Господ от вниманието на специалистите!

   Изтриване
  2. Коректор
   1.Преди господи поставете запетая,за да сте ОК с българската граматика.
   2.Какво всъщност е научен метод?
   - изследване на проблема и сбор на необходимте данни;
   - анализ на резултатите и излизане с хипотеза;
   - проверка на хипотезата с допълнителни данни,изследвания и т.н;
   - преценка дали хипотезата може да бъде вярна,ако предположенията са верни,ако трябва се събират допълнителни данни и т.н или се съставя нова хипотеза и т.н и т.н..
   Всъщност Серафимов го прави това от години- стъпка по стъпка. Дори да не е учил в университет(като някои хора гонещи просто една тапия)той се справя с научния метод много добре.Даже би могъл да преподава тракология в университет и без подобна тапия.
   А "плебса" във Ваше лице може да си лае анонимно по форуми колкото си иска,защото един "специалист" подобна глупост не би написал.Той би споделил заедно с името си и личните си хипотези(ако има такива), а не да показва беполезна злоба просто така.

   Изтриване
  3. До Анонимен 20 септември 2019 г., 11:23 ч.

   Благодаря Ви за хубавия коментар!
   Що се касае до специалистите, Вие имате право - един уважаващ себе си учен би застанал смело с името и тезата си, би критикувал по същество и не би си служил с "аргументи" "ad hominem".

   Изтриване
  4. Коректор
   На Вас благодаря за хубавата статия!
   До г-н Професионалист.
   Ето и аз имам граматически грешки,извинения,не е това най-страшното,разбира се.Просто по-малко злоба в коментарите би било добре.И още две думи.При нас в точните науки(да речем физика) даже има друг научен подход:първо се измисля теория,а после се доказва.
   Дайте и Вие една хипотеза за "варварите",сигурно имате такава? Ще е интересно да я чуем и изкоментираме.Или дайте линк,ако някъде сте я публикували

   Изтриване
  5. Този г-н Професионалист как не се е сетил да нарече тройкажия А. Айнщайн и да му каже да си гледа патентното дело и да не се бута в теоретичната физика? Някои от твърденията на Айнщайн бяха доказани след повече от 60г.след смъртта му.
   Изумително е как тракийската хипотеза за произхода ни се потвърждава от всякакъв род сведения, от материалнатата и духовна култура на предците ни чак до съвременните ДНК-изследвания. Няма нищо от историята ни, което да не намира обяснение чрез тракийската хипотеза! Работите на много неуморни изследователи между които днес е и г-н Серафимов убедително доказват кои сме ние. А много от твърденията на професионалните историци са приказки за малки деца, толкова са неубедителни и противоречиви. Няма как да е иначе, щом основата върху която са изградени е невярна. Затова толкова години продължава лутането им и още не могат да постигнат до общ консенсус, относно нашия произход, както и до тълкуването на събитията от историята ни. Резултатът от професионалната им работа е една Вавилонска кула на историческа тематика, чието срутване донесе огромни беди на Отечеството ни. А кулата, която гради Спароток се състои от елементи, които се напасват един към друг идеално, слепени са с истината и има даже асансьор/не са само за някои хора/, който всеки може да ползва.


   Изтриване
  6. До Професионалист 19 септември 2019 г., 20:50 ч.
   Не знам дали съм го повтарял, но ще потретя! Науката история е твърде хлъзгава материя, за да бъде причислена към така наречените точни науки. Вие, като професионалист, след като толкова държите на "основните принципи на научния метод", би трябвало да демонстрирате знания и да обосновете кое според Вас се нарича научен метод. Свидетели сме на различни понятия за наука. Едни твърдят, че това което всички наичаме истина представлява наука, а други заявяват, че това което те самите наричат наука е истина. Между двете няма нищо общо и би трябвало, когато се отваря дума за наука, да се уточни с примери за какво става въпрс.

   Изтриване
  7. Позволявам си да допълня, че все още историята не е точна наука, въпреки разширяването на методите на точните науки и възникването на т.н. "Клиодинамика". От гледна точка на точните науки, за наука може да се считат тези познания, които могат да се формализират чрез математически модели. Така, че даже медицината все още не е точна наука, а е повече изкуство и занаят. Толкова е сложна и трудно подлежи на формализиране, което не пречи да се използват математически методи. Засега само статистическите методи са се наложили в историческите идследвания и са стандарт за обективно тълкуване на фактите. Но нещата се променят. Може би ще се роди истинският Хари Селдън, който освен "психоисторик" ще бъде преди всичко клиодинамик.

   Изтриване
  8. "Изумително е как тракийската хипотеза за произхода ни се потвърждава от всякакъв род сведения, " - г-н Богомил, това е така защото ние сме наследници и на траките, които са станали български поданици, и е факт, който никой, не отрича, но всички премълчават! Но дали българите, онези наложили името си и упражнявали власт надлъж и шир по това време - 1, 4, 7в, са били траки, е друг въпрос, по който се опитваме да дебатираме! Аз съм напълно съгласен за това, че не сме се възползвали от тракийския елемент у нас за предявяване на претенции и за позиционирането ни геополитически и за изясняване на гръцката история като окупатор на чужда култура и традиции. Но, моля, опитайте се да говорите за времената, преди Първата Българска Империя на Балканите! Всякакви други доказателства след това време са безмислени, защото траки и българи стават едно, особено след покръстването! Затова да ми тълкувате тракийски думи през старобългарски е наивно, защото не се знае дали това не са заемки от завареното население, все едно да се тълкува английски през латински и обявяване на англичани и американци за римляни/латини!
   Няма паралели от 1в например, които да отъждествяват траки и българи, българите не са известни на никой по това време, затова историята се опитва да намери нови източници и да изясни събитията от този период, или да изтълкува по-правилно наличните оскъдни сведения, които в много случаи са достигнали чрез късни преписи, а не оригинали! Това е проблем! Голям проблем за достоверността на едно или друго сведение само по себе си, без критически анализи на събитията от това време и какво е "искал да каже автотора"!
   Попитах г-н Серафимов да изкаже мнение за връзката българи на Зиези, които са сармати, с траките, ако вие можете заповядайте! Има и други сведения в Кавказ, за българи в Кавказ при арменци и грузинци за същия или много близък период! Обяснете, ако можете, как названието българи с е е разнесло на такова голямо разстояние, и е засегнало само определени части от населението, ако не е било чрез разселване от първоизточник - Стара Велика България, която не е била на Балканите!
   Г.Славеев

   Изтриване
  9. До Анонимен 22 септември 2019 г., 14:38 ч.
   Не съм нито Богомил, нито Серафимов, но отново ми прави впечетление, че се надявате някой друг да мисли вместо вас. Или, може би така е по удобно да се спами темета? Като публикувате коментари на конвейр. Бяхме говорили, че няма готови, подредени, изчерпателни и неоспорими отговори на въпросите които задавате. Всичко се свежда до собствено мнение, в зависимост от информацията до която си се докопал.
   Ето как аз съм си съставил свое собствено становище по въпросите които сте повдигнали. Не знам дали траките са станали "български поданици" или обратно, но не можем да търсим българи преди II-III век, защото тогава те са се наричали различно. Не приемам опитите за извличане на името българи от всякакви близко звучащи названия, особено когато се отнася до имена и територии на хиляди километри. Ако приемем, че за пръв път се споменават българи в "Ziezi ex quo vulgares", макр и да не е конкретизирано къде, непосредствено след това започват многократно да се споменават българи и то не къде да е, а на Балканите. Първоначално се говори за "по късно наречени", "така наречените" или "ХХХХ и ХХХХ които сега се наричат българи". Определено се говори за различни, но винаги тракийски племена които са се нарекли българи. Явно това е било особено престижно по някакви причини (лично аз предполагам религиозни) или "на мода", но е факт.
   Говорите за "първоизточник" Стара Велика България. Ами кога се създава Стара Велика България? 632 г.! Много преди това се говори за българи на Балканите. А това означава, че основателите на Стара Велика България са блили абсолютно наясно с произхода си и родствените връзки с Балканските българи, а на всичко отгоре не се възприемат като отцепници, бежанци или нещо подобно. Няма да разискваме темата докъде тези същите (преди да се нарекът българи) са достигнали при разселването си и какви следи са оставили. Не знам как Вие предполагате за познанията и уменията на хората в ония години, но аз си мисля, че са били с многократно повече познания и способности отколкото ние си представяме. Дори във времената когато писменността не е била разпространена масово, всичко са складирали в собствената си памет. И днес е популярно мнението, че старите хора са извор на мъдростта. Ние разполагаме само с по съвременни технологии, нищо повече. Ако се сравняваме с древните, много вероятно е да сме много по глупави (лично мнение). Доказателства за това има безброй, но това е друга тема.

   Изтриване
  10. До Анонимен22 септември 2019 г., 20:12 ч.
   Не е било "модно" да си българин. Според мен е било организация, прявила, принципи, които предлагат един относително справедлив и свободен начин на живот на фона на тиранията на римляните. Такова подобно общество можем да видим векове по-късно в Тулуза, повлияно от богомилите.

   Изтриване
  11. Всъщност това "на мода" съм го писал опитвайки се да избегна изброяването на различни предположения, които и без друго са въображаеми. Не случайно съм го поставил в кавички. Не мисля, че всичко е протекло някак неосъзнато, инертно и без да се влага определен смисъл в действията, а само така от суетност. По скоро съм убеден в обратното, че всичко е станало съвсем съзнателно, целенасочено и тенденциозно. В друг коментар бях писал, но пак ще го повторя. За мен много показателно е поведението на македонците. Те съществуват с името си повече от 8 века преди Христа и никога не са се наричали нито гърци, нито сърби, нито римляни, нито накави други, но в онзи момент са се нарекли българи. Доста по късно политиците докараха нещата до там, че и те започнаха да търсят собствено идентифициране извън приметъра на българите, но обикновените хора все още носят достатъчно много българско в себе си. Определено присъединяването към българите не е било насилствено, а е представлявало гордост и чест. Не мисля, че понятието българин е произлязло ей така, случайно и от нищото. Възможно е да е било някакъв свързващ термин между древните тракийски племена, но без да конкретизира нещо съществено. Възможно е и да е възникнал по време на християнизацията (има предположения, че произхода е от новото божеството, което в тракийския език вече се нарича "Бог"). Аз, на този етап, дори съм склонен да сложа паралел между славяни и българи. Някой да е споменавал за славяно руска, славяно полска, славяно чешка или друга подобна държава? Но на нас, от деца ни говорят за славяно българска държава. Според Нестор (монах и историк от Киевска Рус), първите "словене" са били в Илирик ("били", а не преселили, завладели или окупирали), след посещението на Апостол Павел. Относително, по същото време започва да се говори и за българи. Как така най многобройното население на Балканите изчезва, на два пъти (траки и славяни), а от никъде (казионната история така и не можа да уточни откъде) се появяват някава шепа българи и стават незаобиколим фактор на Балканите.

   Изтриване
  12. До Анонимен22 септември 2019 г., 14:38 ч.
   Потърсете критиките на Сен Мартен, който много обстойно и задълбочено разглежда арменските “източници“ като Ашхарацуйц и доказва безапелативно, че става дума за късни интерполации. Българи в Армения и Лазика има,да, но са там от времето на Юстиниан, който изпраща доста големи групи на заточение, след като са вдигнали поредния бунт, тук, на Балканите, не някъде в Азия. Толкова за българите в Кавказ.
   Поздрави

   Изтриване
 8. Овидий казва - "haec quoque iam Getico barbara facta sono" - "това дори вече гетския варварски е направило да звучи", т.е. гетският и сарматският, не са едно и също! както и "
  nam didici Getice Sarmaticeque loqui" - "да разговарям с гетите, научих сарамтски", което не значи, че сарматски и гетски са едно и също, а кореспондира с предишното твърдение, че гетският е варваризиран и сарматският се явява като лингва франка!
  Но какво тук значи някакъв си език? Както казавате в друг пост, в мозамбик говорят португалски, но не са европейци, защо да приемаме, че гети и сармати са едно и също, само заради езика?
  Нека да ви обърна внимание, и на читателите ви, че където Овидий е пребивавал, е само една много, ама много малка част от Черноморските степи, незначителна! Нито е хотдил до бреговете на Ледовития океан, нито до Урал или отвъд него, и съответно не ни е казал много! Страбон не прави никакви паралели между гети и сармати! Значи ли, че не е надежден източник на информация?!
  - Тук идва въпросът "Кое прави хората различни?" Германци от Англичани, Гърци от Нас? Кое, щом споделяме едни и същи гени?
  - И, кога са се обособили като общност траките и къде?
  - Имат ли роля, генетическа и културна, в обособяването на тракийската общност преселници от Близкия Изток или не?
  - От статията излиза, че сарматите са като макендонците, отцепили се траки, които са побързали да забравят корените си и да преиначат историята си!
  - Българите, сега обяснете, колко години са стояли настарни от тракийската общност на Балканите, за да я има Стара Велика България?
  - Каква е връзката: траки - българи на Зиези - Стара Велика България?
  - Вие сериозно ли, все още смятате скитите за една голяма едноезична и еднокулрурна общност?
  - "...Балканите трябваше да са осеяни с пет-десет хиляди германски имена на реки..." - това би било вярно и възможно, само ако са били управляваща класа, като римляни и турци! Да не би да имаме римски хидроними и топоними в употреба, с хиляди?!
  - Как разбрахте, че истинското имен на наложилото се Кубрат е Кроват?!
  Стана много дълго...
  Това са само въпроси за размишления, очевидно е от изворите, че по време на Зиези, българите са все още разединени на малки племенни групи със свой водач, явно по тракийски модел. Чак при Кубрат/Курт/Кубер/Кроват наблюдаваме първото солидно обединение!
  С най-добри намерения
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Славеев, не знаех, че сте експерт по старолатински, поздравления! Забеежете обаче - аз ползвам превод, не свое тълкуване, а този превод е дело на хора, които разбират старата реч на римляните по-добре от нас двамата.

   След като мислите, че не съм прав - обяснете защо населението на Северна България не се различава коренно от населението на Южна България.

   Колкото до римските топоними - доста са, в работите на Прокопий има предостатъчо, а също така има и достатъчно споменати в епиграфски паметници и исторически сведения.

   Понеже сте се фиксирал в количеството, посочете само десетина готски топонима обясними на германкски език и то не кой да е германски език, а този от Сребърния Кодекс.

   Успех! :)

   Изтриване
  2. - Как разбрахте, че истинското имен на наложилото се Кубрат е Кроват?!
   Г-н Славеев, а вие къде точно срещнахте КУБРАТ в изворите, щот аз все още не съм попаднала на подобно сведение, изключая фантазмите на историчарите от 19в насетне? Това се отнася и до редица други изопачени имена на наши владетели, включително това на О-мортаг, когото Паисий неслучайно нарича Муртагон, варианти на което до неотдавна продължават да се срещат в бг именна традиция. Дали сте чували, че в гръцки, езикът на който са повечето записи,писмени паметници, надписи, има определителен член и за мъжки род той е О? Но с О звучи така по-тюркски някакси. Кубрат навсякъде е Кроватос, кой точно реши, че българската транскрипция трябва да е именно Кубрат, а не Кроват (Павел хубаво го е свързал с Кров -покров е също с този корен).

   Изтриване
  3. Що се отнася до въроса Ви за генетиката, ми не, не делим едни и същи гени, има съществени разлики, но за целта човек трябва да се позадълбочи малко в проучването. Впрочем разликите са видими и с просто око, или на вас ви е трудно да разпознаете руснаци, германци, испанци, ако щете и гърци, ма баш гърци, не от бившето бг население? Дали наистина толкова си приличаме и всичко е една гащи плява... И казаното за R1a не отговаря на истината, но няма да ви тормозя повече.

   Изтриване
  4. очевидно е от изворите, че по време на Зиези, българите са все още разединени на малки племенни групи със свой водач, явно по тракийски модел. Чак при Кубрат/Курт/Кубер/Кроват наблюдаваме първото солидно обединение!

   Бихте ли ги посочили тези извори, че не се сещам? И кое точно ви кара да слагате знак за равенство сред тези имена?

   Изтриване
 9. Вие говорите за българите, като за част от северните траки, но такива е имало много преди изселването от Александър, споменато от Д. Хоматиан! Значи, ако приемем неговата версия за правдоподобна, трябва да се обясни, кои части от траките, и къде ги е изселил Александър, и тогава всичко си идва на място! Остава да се приеме, че българин, т.нар., означава, вероятно "белоглав", по модела на балан - кон с бяло петно на челото, и всичко е наред!
  О тносно хаплогрупите - Погледнете картите, може да откриете разделение! R се появява в Алтай преди 25000 - The most likely place of origin of R1a is Central Asia or southern Russia/Siberia.
  На тази страница може да видите нагледно как се смята, че са се разселили хаплогрупите, и най-инересното е кои култури са представлявали! - https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml
  ( https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml )
  А това е автореферат на Й.Шопов - интересен е, друга гледна точка. - https://www.academia.edu/27099244/%D0%AF._%D0%99._%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%83_%D1%81_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5._2015_Y._Y._Shopov_Genetic_data_from_archaeological_remains_of_the_ancient_population_of_the_Balkans_and_its_proximity_to_the_Bulgarians
  И още - https://nauka.bg/mitohondrialna-dnk-razkriva-zapadno/
  "Хомогенното" разпространение може да е в резултат на вековно размесване, нима знаем каква е била картинката през 1, 4 или 7 век?
  "Борбата е продължила до 680-681-ва година когато римляните са прогонени от земите ни благодарнието на взаимните усилия на траките под римска власт и техните силни роднини живеещи на север от Дунава." - кои са българите в това изречение? И какви податки имате за тракийски бунтове по това време?
  .....Борбата още продължава!
  Наистина сатана дълго, извинете!
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Славеев, отдавна не чета Явор Шопов. Човек, който представя думата пижама като българо-хинди успоредица, не заслужава да бъде четен.

   Изтриване
  2. Г-н Славеев,ама Вие наистина ли смятате,че www.eupedia.com е сериозен сайт или се майтапите? Не забелязвате ли,че това е просто сайт разчитащ на приходи от показване на реклами на Google(Adsense) ,за туризъм и много бла бла за контент? Я погледнете в контакти www.eupedia.com/contact/ и кажете дали има някакви имена на собственици,адрес,тел и т.н ? Има някакъв форум -ако искаш да питаш за бла бла... Но,сайта е много добре оптимизиран за търсачките,така че когато търсиш нещо напр.R1a веднага да цъфнеш точно там, та тези безименни автори на сайта да ти дадат ама "най-най-точната" инфо,та такива като Вас да ги цитират и им пращат още визитори за бройка за $$$ от реклами,да кликат на афилиейтни линкове и т.н.Хайте,ако сте интелигентен човек си намерете сайтове на академии и др.научни учреждения дето са си написали името и адреса,телефони и т.н и т.н

   Изтриване
  3. Вие, драги Анонимен 20 септември 2019 г., 1:25 ч., докато гледате картинките и рекламите в търсене на нещо привлекателно за очите, други хора са се постарали да направят изследване и да го публикуват! Опитайте се да се фокусирате на материала и приложените карти в него, и ако успеете да го оборите с дуга информация, моля! В противен случай, гледайте си картинките отстрани!
   Г.Славеев

   Изтриване
  4. Дайте имената на хората направили изследванията и линкове да ги видим,но не в eupedia.Те не прават изследвания тези хора,те си изкарват от друго прехраната.Аз искам информация от първоизточника,направил картите и изследванията

   Изтриване
  5. Г. Славеев = Проф.Д.И.? Как мислите г-н Серафимов, дали вашият стар приятел не си е сменил ника и коментира под друго име?

   Изтриване
  6. Анонимен от 20 Сеп 21:50, дал съм ви информация да чете, ако я оспорвате, представете ваши извори, които я оборват! В противен случай, без значение кой е авторът, ще приемем, че тази информация е общоизвестна и затова не е необходимо доказателство! Както е общо известно, че небето се приема за синьо, и водата за мокра и независимо, кой го пише, доказатаелства и първоизточници не са необходими! Ако пък толкова държите да знаете за авторите, сам можете да попитате въпросния сайт и като получите информацията да я потвърдите с или да я опровергаете!
   Докато не го направите, ще я приемем за достоверна!
   Г.Славеев

   Изтриване
  7. "....ще приемем, че тази информация е общоизвестна и затова не е необходимо доказателство!..."
   Дааа...Общоизвестно ни беше и за морето от славяни и монголоидните прабългари с хановете,и за шепата по чудо оцелели траки претопени в това море и т.н,няма какво да доказваме,нали тази информация е общоизвестна?
   Без коментар,г-х Г.Славеев!Мислете си каквото си искате,Ваше право.

   Изтриване
  8. И избирателното четене, няма да ви помогне да защитите мнението си, та какво остава да го наложите като истина! Нито имате, нито ще откриете доказателства за вашето мнение! А избирателното ви четене и анализиране на текст, показва слаба подготовка или умисъл!
   Mного угодно Вам, сте игнорирали и пропуснали предхождащото изречение на дадения от вас цитат - "..дал съм ви информация да четете, ако я оспорвате, представете ваши извори, които я оборват!"! Това само показва, че целта ви не е да оборвате информация, а вие да спамите с безмислици и собствени мнения! Всеки има собствено мнение, но единствения коректив, който поставя нещата в порядък е науката! В тази връзка историческата наука има за цел да изнамери, изследва и покаже факти в подкрепа на едно или друго мнение, и което събере повече доказателства, се приема за вярно, докато не бъде оборено! Тюркската теория не е на дневен ред вече, и тракийскатa си помисли, че може да заеме мястото й, но уви, няма подкрепа за нея от времето преди Първата Българска Империя! Нито пък логика! Няма данни за разпространен култ, който да е засегнал избирателно само една част от "многолюдните" траки, но има логика в раселване от първоизточник на хора с едно народностно/племенно название! Вашето мнение не е общоизвестно, затова трябва да предоставите доказателства! И, за да ви докажа, че не e меродавно и общоизвестно, ви препоръчвам да прочетете Марцелин, Захари Ритор и Хоренаци! - логиката е в придвижване на българите към Панония! Сега, ПРЕДСТАВЕТЕ (с големи букви, да не го пропуснете пак умишлено или неволно) доказателства за споменати българи на Балканите преди времетo, за което говорят тези автори и преди Зенон да привлече някои българи за съюзници!
   Г.Славеев

   Изтриване
 10. Без да се впускам в много разсъждения и аргументи, бих казал, че съчетанието ИСТИНА-ЛОГИКА безотказно громи всякакви други твърдения и налагани с времето удобни "истини", на които рано или късно им се вижда "дължината на краката". И нещо друго по темата, наложените с времето термини "варвари" и "вулгарен" по разбираеми причини, според мен, са формирани и използвани на принципа "Крадецът вика - дръжте крадеца!". Поздравления за г-н Серафимов!

  ОтговорИзтриване
 11. До evalten 19 септември 2019 г., 22:19 ч.

  Да, в случая действително става дума за това - "Крадецът вика - дръжте крадеца!"

  Гърците са създали израза "тракийска вярност" обвинявайки траките, че не държат на думата си. Самите гърци обаче са авторите на измамата, която приписват на нашите деди. Номерът е стар, но се прилага дори понастоящем.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. г-н Серафимов,
   мисля и преди съм го казвал и може би греша(понеже не съм 100% запознат), но не казваше ли един древногръцки историк ,че траките са най-многобройни,но неспособни на обединение. А в същото време гърците не могат да надскочат идеята за градовете държави, докато на север имаме царството на Резос.
   Гърците определено не могат да се славят с липса на лицемерие и с присъствие на самокритичност. Нито в древността нито днес.

   Изтриване
  2. До Никола 20 септември 2019 г., 13:34 ч.

   Дали Херодот е казал тези думи за траките не съм сигурен, може пасажът да е дело на някой преписвач, който е мразел дедите ни. Фактите са си факти обаче - траките могат да се обедият и да създадат силна държава, а гърците не.

   Изтриване
  3. Предполагам че е възможно организцията и живота на траките да е бил близък по модел до днешните федеративни държави като САЩ и бившата Югославия. Оделните племена, това което днес са отделните щати, са имали почти независимо стопанство и управление като вътрешно устройство, но при войни или други значителниа събития са действали единно.
   На практика това е единствният действащ начин на управление при такава огромна за времето си популация, разспростряла се на толкова обширна територия, особено като се вземе предвид липсата на съвремени средства за комуникации.
   Даже няколко хиляди години по-късно ние не сме способни да предложим по-добър държавен модел от този на нашите деди.

   Естествено, недоброжелателите са се опитвали и все още се опитват да представят този факт по "друг" начин или да го омаловажат.

   Изтриване
  4. Ами не знам дали може да се смята за някакъв вид подобие на федерация първо, защото в ония времена отделните племена са воювали освен с външни нашественици, а и помежду си, и второ, че толкова големи територии, с толкова население е било трудно да се управлява. Империите са се образували не на доброволни начала, а чрез завоевания на територии, но малко от тях са просъществували дълго. Ако са се съюзявали срещу някого, то най вече е било когато е от взаимен интерес и при положение, че чувстват едните по близки и по малка заплаха от другите. Освен това има племена, обикновено по отдалечени от Балканите, за които много по късно е установено, че са били с тракийски произход, а не е напълно ясно дали те самите са го осъзнавали.

   Изтриване
 12. Мисля си, че има поне още две области, в които да се търсят доказателства или обратното. И това са името на Аспарух - Испор - Есперих, от една страна, и както е посочено в статията за Кубрат - Кроват - Курт. От друга страна е Онгъла, за който има обосновани предположения, че се е намирал на остров Певки/Пюки ( "география", Ананий Ширакаци: "Дунава се дели на 6 ръкава, образува езеро и остров, наречен Пюки. На този остров живее, Аспархрук, синът на Худбаад..." ). Източникът показва постоянно присъствие на българите на това място, което е било естествено укрепено и известно от стотици години. Пак там, тракийският цар Сирм от трибалите, успява да отблъсне армията на Александър Македонски през 335 г. пр. н.е. Едва ли такова добре защитено и естествено укрепено място е сменяло често собствениците си, и едва ли Аспарух се е заселил да живее случайно там ... а и без битка, в която да го разруши и превземе. Разбира се, в тази теория също има слаби места - първото от тях е дали остров Певки се е намирал в делтата на Дунав или някъде към Беляне! А второто е, че същият остров се смята за рожденно място на Аларих, около 370 г., крал на вестготите, смятани за германи ..... Има и друго интересно съвпадение, Ако Онгъла/Певки се е намирал в делтата на Дунав, то това е почти точно срещу Фанагория ... т.е. столицата на бащата на Аспарух. Прекалено голяма случаност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аларих , вероятно е Хала Рих , цар Хала !

   Изтриване
  2. "...Ако Онгъла/Певки се е намирал в делтата на Дунав..." Ами то, отдавна е доказано, че остров Певки и Онгъла са едно и също място. По въпроса за местонахождението му също няма никакво съмнение.
   https://bg.wikipedia.org/wiki/Певки

   Изтриване
  3. Това ПЮКИ на северозападен диалект би трябвало да е ПЛЮКИ,като Л не се произнася.А Плюки ми звучи близко да ПЛЮСКИ, което пък ми е някак близко до ПЛЮСКА/ПЛИСКА - горе долу са в един регион и островът и градът

   Изтриване
  4. Един отговор и за трите анонимни коментара ....

   1. Доказателството, базирано на цитат от Уикипедия не струва почти нищо. И за начало, не е доказано нищо, тъй като при делатата си, Дунав е спокойна и бавна река, а някога, македонците не са успели да дебаркират на острова, поради силното течение, така че от тук можем да имаме съмнения дали става въпрос за едно и също място.
   2. Има доста добре обосновани предположения, че Онгъла може и да е бил при Никулевския вал, или поне битката да е станала та .....
   ПЮКИ (Вариант на Певка/и) да стигнеш до Плиска си е чиста проба СЛОВОБЛУДСТВО .... Плиска не е на остров, а пак по този начин вместо Плиска можеше да получиш ПЛЮНКА !!!

   Може би е добре да прочетете историята за БАЛИМАКА : Езиковедът, отишъл на теренно проучване в Източните Родопи и дядото, който му казвал названията на върховете .......

   Изтриване
  5. Онгъла може да е бил на много места,това трябва учените да ни кажат,не с гадаене и "словоблудство",а със съответни археологически разкопки и т.н - както си му е редът. А са Плюнка и Плиска може да не сте много прав защото и двете думи са свързани с течност :-) Анонимият не казва, че Плиска е на остров,но може да е имало доста вода наоколо.

   Изтриване
  6. Делтата на Дунав едва ли е била същата в 680г и по време на Александър Македонски ,4 век преди Христа, така че къде точно е бил остров Певки подлежи на доказване

   Изтриване
  7. " Доказателството, базирано на цитат от Уикипедия не струва почти нищо." Това сам ли го измисли или някой ти помогна? Вярно е, че много неща, не само в Уикипедия, се приемат за вярни докато не се появят факти които ги оборват, но това не значи, че "нищо не означават". Вярно е също и, че всеки може да коригира информация, но защо никой не го е направил досега, включително и "Християн 24 септември 2019 г., 12:05 ч." който отрича писаното? Не е достатъчно само да заявиш, че не си съгласен, но трябва да поясниш и защо!
   " Делтата на Дунав едва ли е била същата в 680г..." Не знам дали и следващите 2 коментарa не са негови, но определено стила е същия. При малко повече отделено внимание за прочитане на съдържанието и съсредоточеност, всеки би видял, че има анимационна карта, която показва измененията на делтата във времето и е с начало "AD 1" (Anno Domini 1), то ест година първа от новото летоброене и завържва до наши дни. Имто на острова е PEUCE island и не се изписва повече след 500-та година. Някакси не ми звучи убедително "-Може да не знам как е, но не е така!" Ето и картата за която говоря:
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Danube_Delta_evolution.gif

   Изтриване
  8. Не се налага да ми помага някой, за да виждам откровените грешки и заблуди, когато се подхожда на принципа на тръсенето на звуково сходство и отвлечени аналогии, в думи от различни езици, времена и географски положения.

   Например ето това чудо на логиката:

   "Това ПЮКИ на северозападен диалект би трябвало да е ПЛЮКИ,като Л не се произнася.А Плюки ми звучи близко да ПЛЮСКИ, което пък ми е някак близко до ПЛЮСКА/ПЛИСКА - горе долу са в един регион и островът и градът"

   е ТОТАЛНО ПОГРЕШНО, защото името на острова - ПЕВКИ/ПЮКИ идва от гръцкото название на БОР (борово дърво), и никаква аналогия с "плюска", "плиска" или "плюнка" не е дори най-малкото адекватна, защото въобще не иде реч за течност.

   Ей за това наричам подобни опити СЛОВОБЛУДСТВО, и за това не вярвам на Уикипедия, където може да словоблудства всеки, който пожелае. Поради същата прчина не коригирам там, словоблудствата на който и да било.

   Сериозните източници по въпроса са други, и ако много държите да научите нещо, основано на наука а не изсмукано от пръстите, ви препоръчвам ей таизи статия:
   "The ancient legendary island of PEUCE – myth or reality?"
   Article in Journal of Archaeological Science 53:521-535 · January 2015 

   Развитието на делата на Дунав е доста спорен въпрос, тъй като според различни източници, в древността тя е имала между 4 и 6 ръкава. Силно се съмнявам, въпросната анимирана карта да е особено достоверна, но ако държите на визуализациите, ето тук има друга интересна статия, плюс картинки:

   https://web.archive.org/web/20061128173712/http://soltdm.com/geo/arts/delta/delta_rz_e.htm

   Гледайки я, и особено отчитайки предполагаемата форма и положение на "остров" Певка/Певки няма как човек да не се усъмни в еднаквостта, с острова, на който не могли да дебаркират войниците на Александър Македонски, поради силното течение на реката .... а и всеки знае, че когато една река се раздели на 3-4 ръкава, скоростта на течението намалява, особено в близост до вливането и в морето.

   Изтриване
  9. До Християн26 септември 2019 г., 11:43 ч.

   Аз също не виждам връзка между Певка, Плиска и плюнка, но от друга страна не считам πεύκη-бор за гръцка дума. Има две групи илири наречени Peucetii - едни обитаващи Либурния, а други Апулия.

   Изтриване
  10. до Християн 26 септември 2019 г., 11:43 ч.
   По въпроса за коментари като този за плюски, плювки и други подобни мисля, че изобщо не трябва да се разисква. Те са толкова несъстоятелни, че е най добре да бъдат оставени без внимание. Да не говорим пък за случаи в които тенденциозно биват публикувани и а ко има някий да се закачи, дискусията от остров Певки може да се преориентира в безкраен спор дали белите мечки нападат пингвини.
   Дори мисля, че и ние изместваме темата с дискусии около това дали мже да се вярва на Уикипедия и дали Певки е остров, полуостров и дали изобщо е съществувал или е някаквъв мит. Ами това не са съществени неща и още повече никой не може да даде категоричен отговор, базиран на неоспорими сведения. Мисля, че целта на участието ни тук не е да си "мерим" знанията, а да ги споделяме, разискваме, коментираме и така заедно да достигнем до възможно най вероятната истина. Когато една истина е известна на достатъчно голям брой хора, не е лесно да се появи нов Иречек, Златарски или техни последователи. В същото време не само у нас, а и навън има много такива които продължават да се опитват да "ловят риба в мътна вода".
   http://www.ivanstamenov.com/files/perper-pigoriana.pdf
   https://studygu.ru/bg/history-of-the-slavs.html
   Второто е доста дълго и смятах да му хвърля само бегъл поглед, но не устоях. Буквално няма пасаж, че даже и изречение, което да не предизвиква възмущение. Някой може каже, че това са несериозни интернет публикации, но аз мисля, че такива въпроси се коментират и разискват на доста високи нива. И докато ние си хабим енергията да се оборваме един-друг за глупости, хората ще отнемат от гърците онова което и без друго се знае, че е крадено, но вместо да се върне там където му е мястото, някой нов крадец ще се закичи със слава и власт.

   Изтриване
  11. Само лични разсъждения,не съм трол или "критик"на г-н Серафимов,фем съм му.По-точно за Ал.Македонски и похода му срещу трибалите и "онзи" остров,документиран в делтата на Дунав по описнията на Ариан и т.н.Винаги ми се е струвало странно,как така Алекс е тръгнал да потушава бунт на трибали и илири,а после за отрицателно време е достигнал о.Певки със скритите трибали( чак в земите на гетитите при делтата).Знае се къде са земите на трибалите,нормално да е пресекъл Балкана да речем през Петрохан,после дал битка на р.Росица - ок.Фактически най-близкия и удобен за Серм остров да скрие жени,деца,скот е може би остров Персин, наричан Белене.Персин е най-голям остров( след Житния остров в Словакия, Маргит и Чепел в Унгария,тоест 4-ти за целия Дунав).Освен това там е нещо като малка "делта" , има 18 или 19 по-малки острова.Надморската му височина сега е към 10м.Преди завладяване от римляните върху терена на днешно Белене е бил един от най-ранните укрепени тракийски градове ( "..Преди Исуса Христа имало голям град, който бил унищожен от римските императори..."отец Филипо Скуаричия (1825 г.) и там е изграден римския Димум-античната митница на Мизия,вероятно са запазили старото тракийско име.От 4 век пр.н.е. до началото на 1 век от н.е. тези земи около Белене са обитавани от тракийското племе димензи-гети и може би с тези гети (от двете страни) на реката да е искал битка Александър? И някак си от това място му е най-близко да замине към пеони и агриани след това, както казват източниците.Персин може да е бил Певка за Ал.Македонски.
   Част от имената на Белене през вековете:
   Ищар(по легенда), Оргаме(хипотеза)?, Dimum, Quintodimum, Секуриска, Павликянско Белене, Беленхини (Бенлли) Пауликян, Plwishivishe, Vroim, Begliani, Begliane, Бялско, Бялавица, Белавица, Белянско, Беляни,....и др.

   Изтриване
 13. До Християн 20 септември 2019 г., 10:31 ч.

  Различните варианти на името на княз Аспарух действително свидетелстват за това, че то принадлежи на тракийската ономастика.

  Коренът Аспа намираме в Ут-аспиос- епитет на Хероса.
  Коренът Есп намираме във Вед-еспис-епитет на Хероса.
  Коренът Исп намираме в Ар-исба, Ар-испа - тракийски топоним, чийто елемент -исп бива тълкуван от Леонид Гиндин като тракийска дума за кон.

  ОтговорИзтриване
 14. Но защо забравихте тавриските и скордиските, които са келти и са смесени с траките по времето на Страбон? Ами сердите и бритолагите, те нима не са келти?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тавриските може да са келти, но те са силно редуцирани от войните с гетите. Колкото до скордиските - името им не е келтско. Бритолагите обитават земи на север от Дунава, най-вероятно са келти, но няма сведения да са били голям народ.

   Изтриване
 15. Евала , човек , разбиваш цялата тая пасмина от мързеливи мастити съветистко-рашистки проф-ове , които подмениха Историята ни с фейкове в интерес на чужди нам империи във всичките им версии до днес...!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, от 1944 до 1989 се поддържат здраво вредните за България догми, но основата на тези догми е положена няколко века по-рано.

   Изтриване
  2. Ivo, не мога да разбера омразата ти и някакво название на лингва еврейско английска. Ти не познаваш историята си, както и всички граждани на държавата наречена днес България. Има и още нещо, което ти не искаш да приемеш, а то е, че ръководството и научните среди в СССР са еврейски или доминирани от евреи. Това не иска да приеме и Серафимов, както и негови цензор. Видимо няма доказателства, за това, че траки и българи са от един и същи етнос. Сармати има и в Сибир, Алтай, там където е Раша според еврейския ти примитивен мозък. Никой автор не смята за еднакви скити и сармати. Смята се, че сарматите изместват скитите. Също така хуните са смесени племена и раси. Има и монголоидни хуни. Само с омраза не става, трябва и аналитичен, безпристрастен ум. Че историята на България е изопачена и манипулирана едва ли някой с критичен, реалистичен ум се съмнява. Има една уникална разработка на чехословашкия изследовател Петр Мутински, озаглавена "Юдеизирането на Балканите". Англия, като основното оръжие на юдеизма, заслужава особено внимание. През цялото XIX столетие основна цел на балканската и политика е защита на турците и целостта на Турция. Англия с всички средства пречи на освободителната битка на българите. Скритите сили винаги са се страхували от България. Така е и днес, когато намериха поредни предатели и унищожители. Видимо ти Ivo си един от тези предатели.

   Изтриване
 16. Успокояващо е, че днес фалшификатие в историята, не само нашата, стремглаво губят позиции. И щеше да е ненормално ако заблудите продължаваха да се ширят, при днешните възможности за достъп до информация. Все повече се отдалечаваме от онова време когато истината беше само онази, която ни беше съобщавана от тези които криеха от нас истинските факти. Днес източниците на информация са в изобилие, само трябва да преценим на кого си струва да се доверим. Често за това ни помагат както професионалисти, така и любители изследователи, като г-н Серафимов. Те ни изпреварват, като издирват фалшификатите и фалшификаторите и ги изобличават. За нас остава единствено да доуточним за себе си някои позиции, ако намираме нещо колебливо или недостатъчно изяснено. Вече всеки, който има желание, може сам да се убеди в истинността на даден цитат, не само като го намери публикуван многократно в мрежата (което според мен не е достатъчно доказателство), а много често целия оригинален документ и точната страница от където е ползван цитата. Отдавна вече е доказано, че "варварите" са готи, гети, българи, македонци, славяни, като и други родствени им племена, представляващи един и същ народ. Нашествениците са гърци и римляни, доколкото вторите са присъствали на балканите, защото всъщност основното население на ИРИ реално се е състояло от смесица между гърци, траки и други местни племена. Скоро попаднах на интересно твърдение. "Готите се крият в македонските езера!" Защо ли ми изглежда ттолкова познато? При военни сблъсъци да изненадаш врага, криейки се по дъната на реки и езера и дишайки през тръстикови пръчки.
  За тези които, освен изброените в тази публикация факти, имат желание за още по темата, мога да предложа и следните материали:
  https://www.academia.edu/37867635/4532789009.pdf
  https://www.academia.edu/36695883/Наука_ли_е_българската_история_или..._пирамида_

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. НАпълно споделям мнението Ви,не е ли странно,че даже сега в 21 век огромна маса хора "бивши варвари"и то главно в Източна и Централна Европа,и досега могат да разговарят помежду си без преводач? И никой нашественик не им е наложил езика си?Ами ако те сега го правят,то преди хилядолетия диалектите им трябва да са били още по близки? Колкото и да са скитали насам натам, дори чак до Индия,(а може и по на далеч) са се връщали(с изключения малки може би) на старите си места в Европа и не са заговорили на друг език,могат си почти и без преводач и сега? Не е ли удивително?

   Изтриване
  2. до Анонимен 21 септември 2019 г., 17:25 ч.

   За мен това е напълно естествено. Аз не считам огромните народи на траки, илири и скити за изчезнали, напротив - те са предците на източноевропейските народи.

   Изтриване
 17. Съжалявам, че забравих да публикувам линка за готите които се криели в езерата.
  http://www.promacedonia.org/gibi/1/gal/1_025.html

  ОтговорИзтриване
 18. Малко лирическо отклонение (все повече хора се изправят срещу статуквото):
  ...и без да бъде човек част от “научния елит” може да го засрами с разкрития, държани в тайна от публиката.

  https://bit.ly/2m6Y7pQ

  заслугата е на Цочо Билярски, който същи Спароток се бори срещу статуквото.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Aма какво общо има Спаро с бившите ченгета? Не съм му фен аз на Георги Ифандриев, но фактите са си факти и човекът ги дал с точни цитати: "Баща ми Любомир Инджев е роден...След 9.IX.1944 г. работи последователно в радио София, в. "Работническо Дело", a oт 1954 г. във в. "Вечерни Новини"...Майка ми Люба е роденa в...И двамата активно участвали в борбата против фашизма и капитализма, за което са признати за активни борци. Майка ми е завършила средно търговско образование. Преди 9.IX.1944 г. е била член на РМС, а от 1949 год. е член на БКП." http://diagnosa.net/diagnosite-mi/%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE

   Изтриване
 19. Драги Павле,

  Наложи се със закъснение да се запознаем с тази твоя последна статия, но затова пък я приехме дълбоко развълнувани. За кой ли път ни се случва! Давам си сметка, без да преувеличавам, че твоята личност за нашето време има значението на един нов Паисий Хилендарски.
  Мъчи ме мисълта за поредната напаст надвиснала над народа ни – прогресивното разпространение на циганските метастази. Засега виждам като единствено избавление катаклизмите непосредствено преди Второто пришествие, но дали и ние самите ще можем да ги преживеем?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Еее не бива така с лошото... добри хора има навсякъде.
   Както казваше навремето престарелия ми дядо - чедо, не го гледай човек дали е българин, турчин, циганин и пр. а го гледай дали е свестен и убав като човек...

   Наскоро един познат емигрант ми разправя как като се върнал след дълго отсъствие и.. се загубил в родния си град... Попитал няколко съграждани да го упътят, обаче на никой не му пука.. и накрая изневиделица едно циганче, от тия дето работели по шосето, като го видяло че е в затруднение, го заприказвало ...и го упътило. Та така..

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен 24 септември 2019 г., 7:09 ч.
   тази история ми се струва силно преувеличена,че направо нереална.
   От родния си град бях отсъствал близо 10 години и като се върнах...макар и да имаше огромни промени, далеч не бях изгубен. И досега не съм срещал някой българин, който да го помолиш за упътване и той да ти откаже.Освен ако той самия не познава градът.Както на мен ми се е случвало из градовете в които сам бил.Някой ще ме пита някакъв адрес,а аз в повечето случаи не го знам къде е.Знам една част от градът визуално но не и по имена на улици,номера, блокове и тн.

   За циганчето напълно е възможно.Те по цял ден се шляят насам натам и знаят всяка улица.

   А съвета на дядо ви е бил най-скапания който е можел да ви даде. Тая мантра вече ми омръзна - "добри и лоши хора има навсякъде". Тя кара българите да не си помагат...понеже този или онзи българин бил лош, и когато въпросния човек загази, няма да му помогнем защото е българин ами ще му теглим една майна и ще се правим да първи дружки с цигани и турци,които за ирония на съдбата никога не ни виждат по този начин(меритократично) а ще лъжат, мажат и покриват всеки циганин или турчин , било то добър или лош.
   Реално този съвет и мирогледа който произлиза от него, води само до предателство на собствения ти народ и кръв. А после се вайкате "ма защо сме в това положение!?" .

   Изтриване
  3. Г-н Анонимен 24 септември 2019г., 7:09ч.

   Логично е във всеки народ да има и добри, и лоши хора. Но също така важи и, че всеки народ притежава собствена народопсихология.
   Има народи, за които трудът не е непривлекателно занимание. Други, които се гнусят от него и чрез финансови далавери с чиста съвест живеят от труда на първите.
   Има такива, които са натрупали материалното си благосъстояние чрез ограбване на колониите си и на цели континенти.
   Други са проспериращи благодарение на робска експлоатация, дори и допреди 100-200 години.
   Има и такива, които посредством кражба на чужда история се радват на световно признание.
   Ха сега, кажете ми към коя група принадлежи прастарият народ на Вашия престарял дядо...

   Изтриване