6.02.2024 г.

УДИВИТЕЛНИ, СЕНЗАЦИОННИ, НО И ПРЕМЪЛЧАНИ ФЕНОМЕНИ

Съвсем наскоро представих интересно видео за пеласгите. В канала ми в ютюб коментарите бяха много, а предаването се радва на успех. Причината за това е факта, че у нас информацията е малко, а темата за пеласгите сякаш е табу. Има даже учени, които стигат до нелепи крайности, като например твърдението, че народ пеласги никога не е съществувал, че се касае само за герои от митовете.

 

Разбира се има и по-умерени изследователи на миналото. В научните среди пеласгите са обявени за най-старото население на Южните Балкани, но са и обявени за изчезнал народ, асимилиран от гърците още през Античноста. Редица учени обаче признават, че пеласгите са оставили следи в старогръцкия език. Касае се за особени думи, които не могат да бъдат обяснени с помощта на законите на речта на нашите южни съседи. Лингвисти като Алберт Йорис Ван Виндекенс, Владимир Георгиев, Хялмар Фриск, Роберт Беекес и др. са изолирали различни думи от така наречения предгръцки субстрат, т.е. от езика на населението, което е обитавало Елада най-рано.Пръстен-печат с надпис на езика на пеласгите, наричани още палестини, филистимци [по Кук, Zeus: a study in ancient religion]


Това разбира се са траките и спадащите към тяхната общност пеласги. На тях се приписва основаването на Атина, но и Рим, чието най-древно название е Рума [Ruma]. То по-късно се развива в Рома [Roma], а в ново време, у нас се ползва варианта Рим [в Западна Европа пък е Rome].

 

Интересното, но и необяснимо от гледна точка на официалните теории за нашия произход е това, че ранносредновековните българи познават възможно най-старото име на Вечния град. В старобългарския език срещаме думите роуминъримлянин, роумьскъримски. Те отговарят на архаичните RumaРим и Rumach – римски.

 


През IV в., когато по виждането на историците е най-ранното споменаване на името на народа ни, Рим и римлянин имат формите Roma, Romanus. През VII в. Roma и Romanus не са променени, никой не знае даже за Ruma, Rumach. Как е възможно, ако дедите ни се установяват трайно на юг от Дунава едва в края на VII в. сл. Христа, те да познават най-старото име на римляните, което е поне от VIII в. пр. Хр.? Или с други думи – около 1400 години преди времето на княз Аспарух.

 


Да приемем за момент, че това е случайност или даже интересен феномен. Проблемът за нашите учени е, че е налице още един феномен. По време на ранното Средновековие дедите ни познават народностното име гърци и то в няколко варианта: Γραικοί, Γρεκύ, Γρεκούς, Γρικύ, Γρικούς. Проблемът се състои в това, че във въпросния период от време, населението на Византия се назовава ромеи [Ῥωμαῖοι], държавният глава носи титлата βασιλεὺς Ῥωμαίων [василевс на римляните].

 

Названието гърци [Γραικοί, Graeci], се ползва за дедите на южните ни съседи, предимно от римляните и то във времето на Античността. А официално ние българите се установяваме трайно на юг от Дунава едва по време на ранното Средновековие, т.е. дълги векове по-късно. Както по времето на княз Аспарух, така и по времето на други владетели като Крум и др., населението на Римската Империя, позната по-добре като Византия, се разпознава единствено и само под името ромеи [Ῥωμαῖοι].

 

Това са вече два феномена, чието обсъждане хитро се избягва, защото една публична дискусия би станала причина за поява на неудобни въпроси. Има обаче още един феномен, който е още по-сериозен. Касае се за характера на така наречения предгръцки субстрат. Ако официалните теории бяха достоверни, то този субстрат – особените думи в старогръцкия, не би трябвало да имат успоредици в българския, а и не би трябвало да имат обяснение на български език.

 

По виждането на историците и лингвистите, предгръцкото население на Елада е асимилирано още в древността, а неговия език няма нищо общо с нашия. Реалността обаче показва нещо различно, нещо напълно различно, но отново мълчанието разрешава проблема с неудобните въпроси.

 

Представям кратък списък с думи принадлежащи на предгръцкия субстрат. Всеки образован и интелигентен човек може да види, че се касае за думи, които трябва да се причислят към нашия език, а това означава, че дедите ни са обитавали не само Тракия, но и най-южните точни на Балканите, включително остров Крит.

 

Като тракийски/пеласгийски субстрат в гръцкия език са обявени думите:

 

балиос-βαλιος-бял;

волинт-βολινθος-волѧте, вол, бик;

вонасос-βόνασσοσ-вонящо животно, див бик;

бриза-βρίζα-брица (вид пшеница);

брилон-βρίλων-брити (бръсна), бръснар;

бринкос-βρύνχος-брѧцало (музикален инструмент) ;

брион-βρύον-брей (вид растение);

вритос-βρύτος-вьрѣти (вариво, пиво) ;  

гента-γέντα-гнетѫ (удрям, парче отрязано месо) ;  

таласа-θάλασσα-талаз, вълна, тлѣщи-удрям;

телумна-θέλυμνα-тьло (повърхност, под стблг.) ;

тулак-θύλακος- тоулъ (колчан, мях стблг.) ;

кубе-κὐμβη, купелон-κύπηλλον- купичка, купа, метален съд.

каситерос-κασσίτερος- каситеръ (калай стблг.);  

китарис-κίθαρις-четириструен музикален инструмент;

винос-(f)οίνος-вино; 

ромфея- ῥομφαία-ромфея, руфия, рубилоож;

ситос-σίτος-жито;

сирингкс-σύριγξ-свирка, флейта;

 

Един пример може да се нарече случайност. Два примера могат да бъдат приети за удивителна случайност. Тук обаче говорим за цял списък, т.е. изправени сме пред удивителен, сензационен феномен, налице е един необясним парадокс.

 

Парадоксът става фрапиращ, ако обърнем внимание на това, че трако-пеласгийските думи тулак и купелон имат ясни паралели в старобългарските инвентарни надписи. Там туслхи-τουλσχη, купе-κύπη притежават значение колчан за стрели, т.е. тул, и шлем [формата на купата и шлема са идентични].

Следващата връзка пък е направо зашеметяваща, защото старобългарската дума купе-κύπη-шлем има паралел в хетския и староеврейския език. Касае се за купахи - kupahi- шлем (хет.) и коба - q/koba шлем (староевр.). Паралелите между хетските и еврейските думи са обсъждани от Хаим Рабин, ползващ трудове на Гастър и Сапир.

По време на Бронзовата епоха земите на Израел са обитавани дълго време от пеласгите, наречени там филистимци и техните роднини траките тевкри. Учени като Бонфанте, Ваудхойзен и др. споделят, че филистимската, т.е. пеласгийската дума за шлем е коба, тя е сравнявана с хет. kupahi. Колкото и странно да изглежда – дедите ни са дали дума за шлем на различни народи от Близкия изток.

 

Казвал съм го често – парадокси и феномени няма, парадоксите и феномените в науката се дължат на нежеланието, или пък страха на определена група учени да каже неудобна за влиятелни хора истина.

 

Парадоксите се породени и от това, че в миналото бяха съчинени основани на лъжи и безсъвестни манипулации за нашата история. Траките бяха обявени за изчезнали, без това да е доказано. Аспаруховите българи бяха обявени за дошъл от Средна Азия народ, без това да е доказано. Съюзниците на Аспарух, наречени славени, бяха определени за дошъл от земите на Русия, Украйна, или Полша народ, без това да е доказано.

 

Прието бе, че Аспаруховите българи са изоставили езика си, без това да е доказано. Прието бе, че речта на старите българи е била тюркска или иранска, но не бе обяснено как за Бога, цялата ездаческа терминология на дедите ни не съдържа нито една тюрска, или иранска дума. Ако дедите ни действително бяха конен народ, номади, дори и да бяха заели езика на набедените за пешаци славени, пак биха запазили ездаческата си терминология, защото не могат да получат думи за неща от народ, който ги няма.

 

Приемем ли обаче, че тракийският е най-древния език от славянската езикова група, че траките са създателите на тази група, изведнъж всичко става логично и си идва на мястото.

 

Ганчо Ценов е бил прав по отношение на това, че дунавските славени са гетите, а не някакъв дошъл от отвъд Карпатите народ. Гетите са известни като конен народ, те представят значителната част от конницата на цар Ситалк. Гетите са траки, а в тракийската ономастика срещаме: Kone, Cobylatus, Korybantos, Uzdica, Setlote, съотвестващи на думите кон, кобила, жребец, узда-юзда, седло.

 

Ако българите са представени от мизите, явяващи се съседи и роднини на гетите, то и старите българи са имали думи като кон, кобила, жребец, юзда, защото според Страбон гетите и мизите говорят език като този на останалите траки.

 

Повече от ясно е, че хората дали името на нашата държава никога не са изоставяли езика си. Дори напротив – точно нашите деди са наложили своята реч над северните и западните си съседи илирите-венети. Те се явяват деди на сърби, словени, поляци, руси и др. Дедите ни дори са успели да окажат културно влияние на хора от Близкия Изток.

 

Ето колко лесно е да се обясни всичко. Представеното тук виждане обяснява защо при нас българите е доминантен същият антропологичен тип както и при траките. Става ясно и защо типичните за нас генетични маркери I2, E-V13, R1b, J2,  а и голяма част от R1a, са наследени от хора, които са обитавали земите ни дълги хилядолетия преди тук да дойдат римляните. Древните балкански корени на народа ни обясняват и защо най-тачените ни празници: Гергьовден, Трифон Зарезан, Атанасовден, Сирни Заговезни и др. са ехо от култовете към Хероса, Дионис, Сабазий, а не са спомени от почитта към Тангра, Ахура Мазда или Умай.

 

Съвестните хора в науката – тези, които нямат какво да крият, ползват един принцип, носещ името Бръснач на Окам. Според този принцип, от множество теории, които обясняват едно и също нещо, трябва да се предпочете най-простата. А според мен трябва да се добави и: най-логичната теория, този, което не противоречи на здравия разум.

 

Днес обаче все в научните среди все още се срещат индивиди, които са готови да се гърчат като змии, да правят салто-морталета, само и само да избягнат приемането на истината. Тези хорица разчитат на услугите на медиите, а и на влиянието си в политиката. Несъмнено това помага, но само до време.

 

Абрахам Линкълн има едно прекрасно изказване: Можеш да лъжеш част от хората през цялото време, можеш да лъжеш всички хора за определено време, но не можеш да лъжеш всички хора през цялото време - You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you cant fool all of the people all of the time.”

 

35 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да проявяват разбиране към инакомислещите! Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И аз благодаря, Павел, за този обстоен преглед на нашето начало и полезно за тези, които се интересуват от къде са дошли българите. Ще го запазя за децата!

   Изтриване
 2. Съпоставките са интересни, фактологията е добра, но мисля, че като търсите връзка с хети и евреи грешите. Не сме роднини с тях изобщо и мисля, че ако махнете пасажа за тези народи есето ще е по-достоверно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хм, хм...
   Господин Серафимов говори за езиково влияние а не непременно за кръвно родство.
   В Кения също говорят английски, но кенийците не са англосаксонци.

   Поздрави,
   Ивайло

   Изтриване
  2. Прав си Ивайло, Серафимов говори за езиково влияние, но в този блог първи реагират тези, които търсят негативното.

   Изтриване
 3. Аспаруховите българи не са от Азия, но няма как да ги изкарате пеласги, придържайте се по-строго към реалността, иначе става манджа с грозде.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Реалността отдавна е непозволена критика в този блог, придържайте се към манджата с грозде, моля!
   Г.Славеев

   Изтриване
  2. Славейка, вземи напиши нещо да те видим колко струваш моето момче. Всеки може да се пени и да съска отстрани, но не всеки търси като Пафката и не всеки умее да разкаже както той прави.

   Изтриване
  3. До Анонимен 9 февруари 2024 г. в 11:50
   Г-н Славеев винаги е недоволен от нещо. Аз съм го призовавал няколко пъти да си направи блог, но уви - той предпочита интригите и клеветите.

   Изтриване
  4. До Анонимен6 февруари 2024 г. в 20:00
   Никъде не видях г-н Серафимов да пише, че българите, дошли с княз Аспарух, са оригинални пеласги. Не знам колко Ви е историческата грамотност, но етногенезисът на даден народ е непрекъснат процес. Пеласгите, живели през ранната бронзова епоха, са в основата на траките, описани Херодот с този екзоним (наименование, дадено от други народи). Скитите са част от множеството на тракийските племена, превърнали се в народи и водещи полуномадски живот. Отивайки на изток навътре в Азия и връщайки се оттам, отивайки на север и връщайки се оттам, те не са едни и същи. Живеейки извън Балканите те се смесват с други народи и се променят. След завръщане те се смесват с пеласгите, те пък, връщайки се от предна Азия, също малко променени, създават нови тракийски племенни групи, от които се създават нови тракийски народи. Аспарух идва от северното Причерноморие и е най-вероятно води със себе си мизогети. Това не значи, че те не произлизат в дълбоката древност от пеласгите!

   Изтриване
 4. Твърдението на Павел Серафимов, че славянството тръгва от траките не е нова. Чел съм за
  Александър Дмитриевич Чертков (1789-1858 - руски историк, наречен "баща на тракедонизма".
  Чертков разработва тракедониската концепция, според която славяните произхождат от траките.
  Според идеята му, траки се преселват и на север и това са бъдещите славяни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кой нарече Чертков "баща на тракедонизма", да не е другарят милиционер Кирил Милчев :)
   Ако тракедонизъм е да се каже, че ние сме родоначалници на всички народи от славянската група, аз съм за, а и защо не, нали това е точно противоположното на имперската амбиция на Екатерина да обяви Русия за родителка на славяните :)

   Изтриване
  2. Анонимен6 февруари 2024 г. в 22:40, Милчев де, Милчев, милиционерът от гара Карлово :) Той лепна на Чертков етикета "баща на тракедонизма" :)
   Каракачаните от Карлово му знаят кирливите ризи, пазят си записките от бай тошово време хората :)

   Изтриване
  3. До Анонимен6 февруари 2024 г. в 22:40 и Анонимен 9 февруари 2024 г. в 11:45
   Нека не споменаваме г-н милиционерът, той трябва да остане в забвение.

   Изтриване
 5. Радостин Димитров6 февруари 2024 г. в 23:26

  Здравейте, г-н Серафимов! Благодаря за огромния труд,който полагате! Общо взето съм наясно с произхода на нашите близки съседи,но искам да питам за произхода на албанците,ако имате повече информация да ни дадете? Те не са ни непосредствени съседи(засега),но като гледам как вървят нещата в РСМ,може и да станат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наскоро, четейки нещо във връзка с времената около основаването на Рим от някакъв античен автор, попаднах на интересна информация, но за съжаление не се сещам нито автора, нито заглавието. Основно темата беше за Рим, но автора беше вмъкнал и няколко изречения във връзка със създаването по същото време на град Алба в днешна Италия, като основателите наричаше Албанои или Албани. Този град съществува и до днес съ същото име, малко на юг от Торино, а още малко по надолу, на брега на Лигурско море, има град Албенга. Говореше и за преместване на част от тези тези Албанои в някаква посока пак на Апенините, но със сигурност не беше към Адриатика защото щеше да ме впечатли, а може би още на юг към Рим. Вероятно ще ми излезе нещо ако съм запаметил линка, но имам много запаметени и сега просто не знам как да го търся.
   Това, което все пак намирам по темата е в Уйкипедия, където се твърди, че за пръв път са споменати в 550-476 пр. Хр. от Хекатей Милетски в английския вариант, а в българския от Клавдий Птолемей без да се уточнява годината. По надолу се дават три теории: " За произхода на жителите на античния Албанополис съществуват три хипотези – илири, македони или колониалисти от Алба Лонга в Албани"
   https://bg.wikipedia.org/wiki/Албани_(илирийско_племе)
   Като отворим линка към този град Алба Лонга обаче има друга интересна информация: " Алба Лонга е основан около 1152 г. пр.н.е. от Асканий, сина на Еней; около началото на първото хилядолетие пр.н.е. е бил център на Латинския съюз, в 7 век пр.н.е."
   https://bg.wikipedia.org/wiki/Алба_Лонга
   Не знам дали може да има връзка с днешните албанци, но според ДНК анализите се говори, че всички на Балканите сме с едни по близки, с други по далечни братовчеди, включително Албанци и Румънци, а най малко с турци и гърци. Ако всичко това е вярно, не можем да изключим напълно някакъв вариант на преселване на албанци от Апенините на Балканите макар, че повече сведения има за обратната посока.

   Изтриване
  2. До Анонимен 7 февруари 2024 г. в 16:39
   Балканските албанци наричат себе си шиптари. Освен това Албания има и в Кавказ, а пък уелското име за Шотландия е ър Албан.

   Изтриване
 6. В коментари под предишните две теми споделих мои виждания и предположения за тенденциозна и целенасочена замяна на съществуващи наименования или термини с други или близко звучащи такива, в които ако човек не се задълбочи много звучат логично. Това се практикува още от трайното настаняване на гърците на Балканите и до днес, при това вече не само от гърци. Целта вероятно е незабелязано да се втълпи в подсъзнанието някаква недействителна основа, която не предизвиква сериозен размисъл, за прокарване на бъдещи фалшиви твърдения. По конкретно говорех за масова употреба на словени или славяни, за да се подмени или избегне названието българи. Мисля, че по по подобен начин стои въпроса и с понятията гърци, гръцки и още по неправилните елини, елински. Държава с името Гърция е основана едва в началото на XIX век, основно на територията на Пелопонес и част от земите южно от Тесалия. Всичко след успешното въстание 1821 и 1829 г. организирано и подпомагано от Британската империя , Кралство Франция и Руската империя, с цел оформяне на плацдарм за бъдещи военни действия със западащата вече Османска империя. Дори и днес обаче, никой от населението на сегашна Гърция не нарича себе си грък. Всички се самонаричат елини (елиникос) макар, че и това наименование не е тяхно, а присвоено както много други неща, но това е друга дълга тема.
  Защо тогава изобщо се говори за "Древна Гърция" "Микенска Гърция", "древногръцка митология", "древногръцка култура и цивилизация" и още огромен брой такива названия касаещи древността, когато името "гърци" се появява като етноним хилядолетия по късно? В тия времена нито гърците са били гърци, нито пък са били голяма, а още по малко основна част от населението на територията за която се говори. Много по редно би било например да се наричат "Егейски" или "Тракийски". Както например е "Тракийско море", което носи името си и до днес, но особено у нас това име е забравено и непопулярно. Има го даже и на интерактивната карта на Google. При достатъчно голямо увеличение по средата на мислената линия свързваща остров Тасос и Александрополис, се появява надпис "Тракийско море". Странно защо единствено у нас се употребява и друго едно наименование "Бяло море", което в никоя друга държава не е познато? Това ме навежда отново на мисълта, че съвсем не е случайно и има цел да "изтрие" от съзнанието ни истинското име. Ако съм прав явно успеха е доста добър. По този начин, както името българи е заменяно на подсъзнателно ниво и заличено като древно по цял свят, името гърци е натрапено пак подсъзнателно като древен народ и цивилизация. Върху подобна основа спокойно вече може да се наслагват още лъжи и е много по лесно да се градят заблуди, а ако човек не си е дал сметка за предишната фалшификация няма проблем да бъде лесно убеден в новата. Всичко това е в основата на цялата конспирация и разпространено по цял свят, а много ще е трудно да се стигне до поправяне на неточностите. Докато съществува такава основа, тя ще дава възможност за много нови внушения и много мотиви за защита на старите догми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Великов 7 февруари 2024 г. в 17:53
   Да, враговетени са постигнали успех, но са хвърлили неимоверни усилия...и тук е мястото да се запитаме - ЗАЩО?

   Изтриване
  2. На въпроса "Защо?" мисля, че отговора не е много труден. Всичко е свързано с пари а основното средство за постигане на целта е политика. Никой няма интерес точно на възловата територия на основния сухопътен търговски маршрут между Европа, Азия а от там и Африка да има една достатъчно голяма и силна държава, която да е в състояние сама да защитава интересите си, а на всички останали да се налага да съобразяват с нея. Най добре е повече малки и по възможност не единни, а настроени една срещу друга. Така всеки може да си прокарва интересите. Колумб също не е тръгнал да открива Америка, а да търси нов търговски път към Индия и Китай. Някой ще каже, че какво му е на стария? Ами след падането на Константинопол под властта на Османската империя и в последствие голяма част от Мала Азия християнска Европа остава изцяло зависима от мюсюлманите, включително и достъпа през Черно море до държавите в Кавказ. Съвсем същото наблюдаваме и в настоящия момент. Русия на практика стана почти напълно зависима от търговските маршрути по суша към Европа от Украйна. Всички изтъкват какви ли не причини за войната, но основната всеки премълчава.

   Изтриване
  3. Вижте докъде ви глупавият национализъм, г-н Великов. Накрая дори се възмущавате от това красиво и поетично име Бяло море, което използваме от край време за Егейско море. Бяло море е на юг, Черно море е на изток, а Синьо море е на запад и това е Адриатическо море.
   Всеки народ, всяка държава си гледа интереса, това е. Ако искаме да гледаме нашият си интерес, не трябва да се подаваме на глупав национализъм.

   Изтриване
  4. "Андрей К.13 февруари 2024 г. в 21:06
   Вижте докъде ви глупавият национализъм, г-н Великов..."

   Да не би това да е название на партия?!
   Аз дори и за ден през живота си не съм симпатизирал на която и да е партия, а винаги на справедливостта. А Вие от кои сте?
   Вижте, тъпо е да се дават квалификации на базата на онова, до което един човек е достигнал, благодарение на своето търсене-четене-мислене-търсене-четене-мислене…
   Квалификациите от този род може да са подходящи за гилдията на научните изследователи, работници и службари. Там има значение. Мисля, че много ясно съм се изразил относно названието "Бяло море" и никъде не съм го оценявал по красота или обратно. Дори не съм категоричен, а само изказвам съмнение за съвсем съзнателно и тенденциозно налагане на име, което поне аз не знам да се употребява от друг народ. Ако имате повече познания и мнение по въпроса ще съм доволен да ги споделите, да го обсъдим заедно, а защо не и с други желаещи, а чак тогава да стигнем заедно до извода кой е прав и кой не. Иначе се получава като масовите коментари на тролове, които в усърдието си да кажат нещо и като нямат мнение по темата коментират или изказват квалификации по адрес на автора. Аз съм си българин и то от онези, които са разбрали, че в историята на българите е пълно с лъжи. По пътя на търсенето-четенето-мисленето регистрирах възмутителни манипулации, които са въведени в служба на „традиционно древните” и в ущърб на България и на историята ни.
   Съжалявам за Вас, колкото и да Ви уважавам като запознат в областта на историята, но нито веднъж не съм Ви квалифицирал като глупав, родоотстъпник, предател или многознайко, който се изявява като експерт по всички актуални теми в ежедневието, и особено политика. Знаете, че има къде защото освен няколкото собствени блога имате изяви и в не малко медии, където не е проблем да се коментира. Кой например ви дава право Вие лично и самостоятелно да определяте, и да заклеймявате други като нацисти или борци за справедливост, без дори най малко да си давате сметка за дефиницията нацист или фашист?
   "Андрей Киряков: Кой се опитва постоянно да манипулира общественото мнение, в полза на фашисткия украински режим?"
   https://fakti.bg/mnenia/809099-andrei-kirakov-koi-se-opitva-postoanno-da-manipulira-obshtestvenoto-mnenie-v-polza-na-fashistkia-ukrainski-rejim
   "Какво ще научи светът от интервюто на Тъкър Карлсън с Путин
   ...И сега със зяпнала уста ще видят и ще чуят срещу себе си не чудовище, а един много умерен и много интелигентен човек, какъвто е руският президент Владимир Путин, истински държавник, който защитава интересите на страната си. „Това ли е страшилището, с което ни плашат?“..."
   https://fakti.bg/mnenia/854764-kakvo-shte-nauchi-svetat-ot-intervuto-na-takar-karlsan-s-putin
   Добре, той защитава страната си, но Вие чия страна защитавате? Ако Вие сте били на 15 когато започна дистанциране от орбитата на Русия, аз бях на повече от 35 и много по добре знам какви бяха условията под руски диктат. И за финал, понеже сте добре информиран за историята, колко години от цялата си хилядолетна история Русия е живяла без война? Вечно някъде дрънкат оръжия защото имат "отвратителни врагове", които на всяка цена искат да ги унищожат и те са длъжни "да се защитават", но ако закърпят нещо по пътя си и навлязат в чужди територии не се връщат обратно. (1994 – 1996 Първа чеченска война, 1999 – 2009 Втора чеченска война, 2008 Руско-грузинска война, за Украйна още е рано) . Само за кратко да останат без врагове и мизерията ще изпъкне, а тогава народа тръгва към революция. За сведение, аз не мразя руснаците, имал съм доста лични контакти и даже изпитвам симпатии към тях, но от друга страна и съжаление. Когато имах остра нужда получих и високо квалифицирана медицинска помощ в самата Русия, а отношението на персонала беше безупречно. Политиците и политиката им обаче никога не съм одобрявал, а това е съвсем различно.
   Нищо лично, но да се отправят упреци и квалификации на основа на лични емоции не Ви прави чест.
   Поздрави!

   Изтриване
  5. Добре, г-н Великов, може би съм бил по-остър, но понеже често виждам под постовете на Павел доста националистически изказвания, които просто са глупави. Да залагаме и да се взираме само в името българи и всичко друго като славяни, македонци, гърци, скити и т.н. да ни се вижда нередно и някаква манипулация е глупаво...
   Разбира се трябва да знаем истинската си история, доколкото е възможно, но трябва да запазим и цялата палитра на отношения и взаимоотношения с другите хора, с другите народи, с всичко, което ни заобикаля и т.н.

   Изтриване
 7. Отговори
  1. Радвам се че, започнахте да публикувате тук отново материали! Ю туба не е лош но не винаги имам време да гледам видеата.

   Поздравления г- н Серафимов

   До г- н Великов - много съм съгласен с това което сте написал. Преди година показвах н други Българи пътна карта на Гърция купена от България на която морето си е Тракийско и те бяха изненадани, че не пише Бяло море!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  2. Христославе, присъединявам се към тебе, аз също съм във възторг, че Пафката не затри блога като време в Тубата. Моето поколение обича да чете, друго е като го има текста черно на бяло, можеш да си го принтнеш ако искаш :)

   Изтриване
  3. Аз също предпочитам блога макар, че следя и всичко в Тубата, но там не коментирам. Не по малко ценни са според мен и стойностните коментари (на другите не обръщам внимание), а в Тубата е трудно да се следят хронологично, освен това много често има отговор без въпрос и обратно.

   Изтриване
  4. До Анонимен 9 февруари 2024 г. в 12:41
   Да, в ютюб е малко хаотично... Аз лично предпочитам да чета, но младите хора мислят другояче.

   Изтриване
 8. Здравейте, г-н Серафимов. Бих искал да ви поканя да изнесете една кратка лекция ( до 30 мин) пред група чужденци в София. Имам спомен, че не живеете в България, така че сме готови и на опцията лекция през интернет. Ако сте съгласен, моля оставете мейл ( на админ примерно, не Ваш личен) на който мога да се свържа с вас с повече конкретика. Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Пламен 8 февруари 2024 г. в 15:51
   За коя дата става дума? Има дни, в които съм прекомерно зает, има и по-свободни дни. Дано да се получи!

   Изтриване
  2. 27ми март, 19ч? За около 30-40мин

   Изтриване
 9. Интересно ми е да науча дали генетичните маркери на близо 4 млн население на Татария /Волжка България/ са сходни с нашите. Също и на българите в Бесарабия, Банат, Македония и Северна Гърция?

  ОтговорИзтриване
 10. Ако убедите всички тези хора да си направят тест, а защо не и да ги заставите/принудите и заплатите за тестването - ще научите.

  ОтговорИзтриване
 11. Бързам да сподеяля една нова статия в PLOS One за "мистериозни" древни погрбения намерени в Италия, в които хората са погребани с куче и кон ;) ( https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0293434 ).
  скит

  ОтговорИзтриване
 12. Жив и здрав да си!😊👍💪

  ОтговорИзтриване