8.12.2013 г.

ТИТЛИТЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ БЛАГОРОДНИЦИ


Има доста начини да добием сведения за езика на един древен народ. Топонимите и хидронимите помагат много. Важни са също личните имена, както и тези на божествата, почитани от определена група хора. Разбира се най-много данни представят документираните стари думи, а и епиграфските паметници.

Когато събрах и систематизирах титлите на тракийските благородници, установих, че без изключение те имат смисъл на български език. Всъщност не би могло и да бъде другояче. Все пак в продължение на повече от хилядолетие българите биват отъждествявани с мизите – тракийския народ, чието име е записано в египетски хроники от преди около 3300 години, дълги векове преди перси, гърци, римляни и келти да се появат в историята. Същите тези мизи са съюзници на троянците, а през I век преди Христа оказват упорита съпротива на римляните.


Една от най-слабо познатите тракийски титли е АКЕНАС, среща се на надпис W07. Тя има вариант АКЕНАНОГАВОС (Lubotsky, Old Phrygian Areyastis inscription). Нейно точно съотвествие срещаме в старобългарската КАНЕС, КАНАС, която според проф. Ценов не е нищо друго освен КНЯЗ, КНЕЗ.

Коренът в АКЕНАС, КАНАС, КНЯЗ  е кан, кен, а значението е начало, този, който стои начело, началник. Обяснение получаваме от стблг *кань-начало, сродни са също стблг. наченти, заченти- начевам, започвам, слагам начало. В АКЕНАС, КАНАС, КНЯЗ  срещаме една и съща дума, но от три различни епохи – VIII век преди Христа, VIII век след Христа и нашето съвремие.

Сродна на АКЕНАС е ирл. CEANNAS-превъзходство, водачество. Подобно на  КАNАС и AKENASкелтските думи биват изведени от шот.ирл.уелс. брет.ceud, ceаd, cynt, kent -  първи. Като сродна на тях Александър Макбейн посочва нашата конь – начало. Тя има форма кань, както става ясно от ζακανον - древна българска заемка в гръцкия език (М.Фасмер).

Вариантът на АКЕНАС – АКЕНАНОГАВОС притежава значение началник на общината, управител. Частицата ГАВОС се тълкува като общество, обвързани, хора свързани в една група, обяснение получаваме с българските глаголи говея, заговявам, заговезни, говеален, чието древно значение е обвързвам се с обет, обещание.

РEЗА е друга тракийска титла, която се е употребявала и за лично име. Пример за това е споменатият от Омир тракийски цар Резос. Доста по-рано, през XVIII век преди Христа, на плочици с Линеар А е документирано името, или титлата РЕ-ЗА (документ HT 13).

Тази древна тракийска титла се среща сред индо-арийците под формата raja-царПознавят я също eтруските, римляните и келтите под формите Ραςεν (rasen), rex, rix. Етимология обаче има само на български. Значението на рез, реза е блестящ, сияен, светъл и идва от диал. прилагателно брязрез  бял, светъл. По същия начин индо-арийската дума raja-цар, благородник е свързана с braj- сияя, светя. 

Най-вероятно думата реза е придобила значение светъл, сияен поради това, че нашите древни царе са били окичени със злато и сребро и са били богати хора. Във всеки смисъл на думата владетелите ни са били сияйни. Това е една традиция, която е поставена още във времето на Варненския некропол. Там златната царска корона и златен скептър се появават около 2000 години по-рано от царските атрибути на Египет и Шумер и около 5000 години по-рано от появата на царски атрибути от злато при франките.

По времето на Теофилакт Симоката – VII век, дедите ни все още са ползвали тази изключително древна титла. Симоката свидетелства за нея наричайки Мизокий ρῆξ (Curta цитиращ Симоката, с. 327). В по-късни времена се запазва само една сродна дума, а именно резъ-богатство.

Нека видим как попада тази наша дума попада в езиците на толкова много народи. Луций Ариан свидетелства, че в далечното минало индийците били примитивни хора, които се обличали с животински кожи, хранели се с кора от дървета и сурово месо.Това продължило докато не дошът тракиецът Дионис. Той научил индийците на земеделие и скотовъдство, как да строят градове. Дал им даже религия поставяйки себе си начело на пантеона – Anabasis Alexandri, VIII.vii.

Описвайки идването на траките в Индия, старият летописец е документирал фактически арийското нашествие, което променя страната напълно и поставя в нея езиковото разделение на арийски и дравидически езици.

За траки на Апенините пише Страбон обяснявайки, че след Троянската Война група венети идва заедно с траки в Адриатика (Южна Словения и Северна Италия) - Strab.12.3.25. Тит Ливий потвържвава не само древното тракийско присъствие сред латините, но посочва и ръководната роля на дедите ни давайки царските имена Атис, Капус и Капетус. Тези хора са царствали в Лациум доста преди основаването на Рим.

Прочее, една от легендите за основаването на Вечния град е тази, според която пелазгите покоряват местното население на и издигат град Rome – Plut.Life of Romulus, I. Идвайки на Апенините траките са повлияли разбира се и етруските. Според Вл. Георгиев етруската дума Ραςεν (rasen) е от тракийски произход (Introduction of the History of the Indo-European Language).

Траките повлияват сериозно и келтите. В ирландските легенди се споменава идването на болгите. На тях се приписва цивилизоването на страната, прогонването на мошеничествата и въвеждането на закони. За болгите се казва, че идват от Тракия- “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299). 


Поредната тракийска титла е БАЛЕН. Нейното значение е княз, принц, владетелТя идва от друга тракийска дума, а именно балайос-силен, голям. Съотвествие намираме в старобългарската титла боил, а и в стблг. болий-по-голям, по-добър.

В миналото боил бе идентифицирана като тюркска титла защото се вярваще, че дедите ни са тюрко-алтайски народ. Никой не смееше да предложи възможността тюрките да са възприели от стари балкански колонисти определени думи. Поради това дълго време ние бяхме принудени да вярваме на неиздържани теории.

За тракийската титла ванакатело, банакатело не е споменал нито един историк, или езиковед. Тя обаче е позната повече от половин век. На съдове от Кносос и Тива ( XIII век преди Христа) се срещат посвещения с Линеар Б – КАУНО ОДУРОВИО ВАНАКАТЕЛО.Преводът е – кана на владетелят Одрис, кана на одриския владетел. Тази титла се среща през VIII век преди Христа у фригите под формата ванакт, банакт а също така е позната и на мизите, които наричат Дионис Ванак, Банак. Коренът във ванакатело, банакатело е бан, следва умалителна частица ка и наставка тел, която се среща в български думи като учител, бранител, владетел. С течение на времето ванакатело, банакатело е опростена на ванакт, банакт, а по-късно се е развила в бан- господар, управител.

Изключително важна тракийска титла е ВАСИЛЕВС. Тя обаче се смята от повечето хора за гръцка, макар да няма абсолютно никакво доказателство за това. Още през второ хилядолетие преди Христа тази титла съществува в ахейското общество, чиито създатели са траките. Описаните в Илиада ахейци Менелай и Агамемнон не са потомци на грък, а на фригиецът Пелопс, който дава името си на полуостров Пелопонес.

На документи с Линеар Б титлата е докуменирана под формата БАСИРЕУ. В по-късни времена тя се развива във ВАСИЛЕВС. Според фламандският езиковед А.Я.Ван Виндекенс титлата ВАСИЛЕВС  е от тракийски произход -BASILEUS, qui aurait le sense se -homme noblesse, eclaire, ou poissant, serrait d'origine THRACO-PHRYGIEN (A.J.Van Windekens, Le Pelasgique, Universite de Louvain, Louvain, 1952, p. 76). Твърдението на Ван Виндекенс е вярно понеже първите хора, за които е употребена титлата василевс са траки. Пример може да се даде с Гета – древен тракийски владетел.

На монета на племето едони срещаме надпис: ΓΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΟΝΙΟΝ  


http://www.cngcoins.com/photos/big/680223.jpg
Ван Виндекенс смята, че значението на титлата е сияен, светъл, или силен. В действителност корена БАС ( първоначално титлата е била произнасяна басиреу) отговаря на санкритските думи баса светлина, басура сияние, басира блясък и разбира се на тракийското царско име Бас, и българския глагол бъскам-светвам, сияя. ВАСИЛЕВС, БАСИРЕУ има значение светлост, сиятелство.


Ето, няма нищо трудно и нищо необяснимо в тълкуването на значението на древните тракийски титли. АКЕНАС, АКЕНАНОГАВОС, РЕЗА, БАЛЕН, ВАНАКАТЕЛО, ВАСИЛЕВС си имат убедителна българска етимология. Поради това, че гърците ползват думи като ΒΑΣΙΛΕΥΣ и ΑΝΑΧ от ванакт, установяваме, че предците ни са господствали над старите гърци. От старите извори знаем, че тракиецът Терей е царствал в Давлида, а пък властващите в Пелопонес Менелай и Агамемнон са потомци на фригиеца Пелопс.

В древноста етруските, латините, индийците и келтите са взели от дедите ни титлата РЕЗА и са я документирали като rasen, rex, raja, rix. Това показва, че в далечното минало нашите предшественици траките са били доминантен народ, който е оказал силно влияние върху хора от два континента. Тракийското присъствие се чувства от Индия до Апенините и Британските острови.

С траките могат да се свържат разпространението на организираното земеделие и скотовъдство, а също така и знанията за обработка на мед, бронз, желязо. Нашите предци са създали цивилизациите на гърци, индийци, перси, латини, келти, германи.

За благодарност обаче на нас бе отвърнато със зло. Дедите ни бяха постигнати от съдбата на титана Прометей, който от любов към хората им дава огъня, но бива жестоко наказан за това.

Страданията, които сме преживели през вековете обаче не успяха да ни унищожат. Могъщите хети изчезнаха, изгубиха са и богатите жители на Ханигалбат, древните ибери забравиха своят език и култура и бяха романизирани. Същата съдба постигна галите, които приеха речта на своите подтисници...

Българите обаче оцеляха. Римляните избиха много от предците ни, но тези, които останаха допринесоха за падането на Вечния град. Старите гърци се опитаха да ни асимилират унищожавайки със зверски фанатизъм нашата писменост, но напук на тях, нашата реч не се загуби. Българският език стана основа на руски и сръбски, а също така остави силен отпечатък върху албанския, унгарския, румънския, даже и гръцкия. С нашата азбука пишат около 200 000 000 души.

Пет века жесток геноцид организиран от Османската Империя не успя да заличи българите от лицето на земята, нито да ги пречупи, или отслаби. В началото  на ХХ век, край Люле Бургас и Одрин българите пометоха войската на тези, които бяха ги подтискали половин хилядолетие и с това доказаха, че са достойни да бъдат наречени синове на Арес.

В цялата си история българите винаги са били великодушни и благородни, но и ревностни пазители на своето. Дедите ни винаги са били нападани от силите на злото, но и винаги са успявали да го победят. Днес за пореден път, от сянката на мрака враговете ни упорито се опитват да ни внушат, че сме слаби, лоши, че е време да се предадем, друг да се настани в земята защитавана с кръвта на дедите ни.

И тази измама няма да я бъде. Будните българи стават все повече и повече. Болестта, която ни е налегнала от дълго време не успя да смаже духа ни. Много от нас станаха жертва, но и много оцеляха. Те са тези, които ще изградят една нова и силна България – държавата на духа, доброто и светлината. Време е всеки от нас да направи избор към коя група да принадлежи – към тази на гробокопачите на народа ни, или към градителите и спасителите на българщината. Пасивността и колебанието на някои от нас ги прави неволни съюзници на враговете ни. Това трябва да се избягва на всяка цена. Няма място за страх, не ние, а тези, които извършиха престъпления срещу нас трябва да треперят.

Не е трудно да сме добри, честни и почтени. Не е трудно да сме смели и решителни. Винаги сме можели това, то е заложено в кръвта ни, станало е неотделима част от българския дух. Просто трябва да следваме примера на предците си, чийто живот не бе никак лесен, но те не се уплашиха от трудностите и така създадоха бъдеще за нас. Ние от своя страна сме длъжни да усигурим бъдеще за своите деца!37 коментара:

 1. Разговор между възрастен египетски свещеник и Солон (от Платон):

  "...Преди всичко си спомняте само един потоп, но е имало много предишни такива; a след това, вие не знаете че по-рано във вашите земи е обитавала най-красивата и най-благородната раса хора които някога са живели, и че вие ​​и целия ви град сте потомци на малък остатък от тях, които са оцелели. И това не ви е известно, защото в продължение на много поколения оцелелите потопа загивали без да оставят писано слово. Имаше време, Солон, преди най големия потоп, когато града който в момента се нарича Атина беше най силният по време на война и по всякакъв начин най добрe управляваният от всички градове, за който също се казва че е извършил най благородните дела и че е имал най-справедливата конституция някога спомената под лицето на небето..."

  За кого ли е ставало дума? Кои са били тези прекрасни хора живели по Гръцките земи преди самите Гърци?

  Всичко най добро  "...In the first place you remember a single deluge only, but there were many previous ones; in the next place, you do not know that there formerly dwelt in your land the fairest and noblest race of men which ever lived, and that you and your whole city are descended from a small seed or remnant of them which survived. And this was unknown to you, because, for many generations, the survivors of that destruction died, leaving no written word. For there was a time, Solon, before the great deluge of all, when the city which now is Athens was first in war and in every way the best governed of all cities, is said to have performed the noblest deeds and to have had the fairest constitution of any of which tradition tells, under the face of heaven..."


  http://classics.mit.edu/Plato/timaeus.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старите автори са пределно ясни кой е обитавал Гърция преди гърците да дойдат от Африка:

   Yet one might say that in the ancient p287times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops388 brought over peoples389 from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him; and Danaüs390 from Egypt; whereas the Dryopes, the Caucones, the Pelasgi, the Leleges, and other such peoples, apportioned among themselves the parts that are inside the isthmus — and also the parts outside, for Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus,391 Daulis in Phocis by Tereus,392

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7G*.html


   Peloponnesus, Apia antea appellata et Pelasgia, paeninsula haut ulli terrae nobilitate postferenda,

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/4*.html


   in the country now called Hellas, which was formerly called Pelasgia,

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh2050.htm

   Страбон е обяснил без увъртане кой е създателят на древната култура...посочени са траки, а не гърци - And this is clear, first, from the places where the Muses have been worshipped, for Pieria and Olympus and Pimpla and Leibethrum were in ancient times Thracian places and mountains, though they are now held by the Macedonians; and again, Helicon was consecrated to the Muses by the Thracians who settled in Boeotia, the same who p109consecrated the cave of the nymphs called Leibethrides. And again, those who devoted their attention to the music of early times are called Thracians, I mean Orpheus, Musaeus, and Thamyris; and Eumolpus,59 too, got his name from there

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/10C*.html

   Изтриване
 2. Иво Иванов. Г-н Серафимов, заглавията на трудовете Ви звучат абсурдно, но когато човек ги чете, следвайки логиката и доказателствата Ви, всичко изглежда като детска игра. Наистина е много просто. Благодаря Ви. Имам един въпрос - в индийския епос ,, Рамаяна Махабхарата", се говори за война между гърци и атланти 8 000 години преди Христа. Аз лично не съм го чел, но доста пъти съм срещал цитати от най-различни източници. Та въпроса ми е - може, ли да смятаме, че става въпрос за преиначаване на историята, въпреки, че източника е независим, индийски, или 8 000 години преди н.е. гърците вече са на Балканите. Може би когато е писан епоса, мисля че 5-6 век пр. н. е. автора е упоменал жителите на Балканите според тогавашните им познания за полуострова. Благодаря още веднъж.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, съветвам те да си набавиш сам Махабхарата и Рамаяна и да ги прочетеш. Няма и една думичка за гърци...
   Може по някой форум даден блогър да е правил някакви спекулации.

   Гърците идват от Африка, за това свидетелстват Херодот, Страбон, Плиний, Есхил...

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Говори се, че Ведите са изпълнени с препратки към нашето тракийско минало и предци и за това не са обект на внимание от страна на медиите и "професионалистите".

   Изтриване
  3. Ведите несъмнено са творение на древни балкански народи...

   Изтриване
  4. До Анонимен27 април 2014 г., 11:10
   Еми поне според мен и мнението ми на лаик (поне в обкръжението на вземащите участие във форума) доказателство за това е "Веда Словенон" . Книга ,която е обявена за фалшификация ,но като се пообразова човек по темата някак си започва другояче да мисли и вярва...

   Изтриване
 3. Еййййй, страшни са! В Гърция вървеше едно предаване, което все още съществува, между другото, всеки ден по 2 часа, където се повтаряше непрекъснато, че гърците са местни жители, и живеят тук от 40 000 години! Представяте, ли си? Та именно там се повтаряше непрекъснато за войната гърци - атланти, и как гърците са победили и потопили Атлантида. Това впрочем съм го чел на още поне 4-5 места, български публикации, не зная кой античен автор цитират, но е факт. Даже и в ,,Гугъл" -а го има на няколко места. Може, ли да се счита, че тази война наистина е съществувала, но е водена от предгръцкото население на Балканите срещу атлантите, или изобщо не е било? По принцип около цялата тая история има доста неизвестни и бих се радвал ако ми разясните как стоят нещата. Струва ми се, че в тв предаването цитираха Тукидид за войната гърци - атланти. Не съм запознат с античните автори, за това се обръщам към Вас. Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гърците са дошли в Европа доста късно. Генетични проучвания доказаха, че те са роднини на етиопците - Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses.


   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506


   AFRICAN BLOOD GROUPS IN GREECE
   "As usual in the Mediterranean area CDe is high, and cDe, presumably from
   African admixture, reaches about 6 per cent." (p73)

   Cyprus: ". . . the presence of over 5 per cent cDe suggests African
   immigration." (p73)

   Source: Mourant AE, Kopéc AC, Domaniewska-Sobczak K. The distribution of
   the human blood groups and other polymorphisms. London, Oxford University
   Press, 1976.

   Изтриване
  2. Старите автори са единодушни относно африканския произход на гърците. Ето какво казва Страбон - Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him; and Danaüs from Egypt;

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7G*.html

   За идване на гърците от Африка говори и Херодот. Стария автор споменава, че данайците донасят култове от Египет, че типичната гръцка женска дреха е като на обитаващите Африка либийки, а също и, че гърците имат погребални обреди като тези на африканските номади: “The daughters of Danaos were they who brought this rite out of Egypt and taught it to the women of the Pelasgians”

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh2170.htm “


   It would appear also that the Hellenes made the dress and the aigis of the images of Athene after the model of the Libyan women… 190. The nomads bury those who die just in the same manner as the Hellenes”


   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4190.htm

   Африканския произход на гърците е известен и на Плиний Стари: “…puteos Danaus ex Aegypto advectus in Graeciam qua vocabatur Argos Dipsion”.


   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/7*.html

   Есхил описва гърците като тъмнокожи и идвайки от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите – “Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.” - “No likeness of our country do ye bear, But semblance as of Libyan womankind. Even such a stock by Nilus' banks might grow…”


   http://classics.mit.edu/Aeschylus/suppliant.html


   Това са фактите, това е истината, останалото е измислици и нагли лъжи.

   Изтриване
  3. На Туристическото изложение в ЕСКПО Центъра, официални представители на REGION OF EASTERN MACEDONIA&THRACE раздаваха дискове с тези измислици и защо организаторите на изложението позволяват това?

   Изтриване
 4. Здравей,

  http://travel.actualno.com/Otkriha-potynal-grad-priutjaval-lubovnicite-Hubavata-Elena-i-Paris-news_8825.html

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 5. Кои и какви са гърците е описал много добре Джефри Хигинс в "Анакалипсис". Проблемът обаче е в самия "Еленизъм"

  http://vardarsko.org/index.php?option=com_content&view=article&id=670:2013-08-02-15-08-28&catid=34:2011-11-21-20-55-21&Itemid=55

  http://vardarsko.org/index.php?option=com_content&view=article&id=671:2013-08-02-15-09-54&catid=34:2011-11-21-20-55-21&Itemid=55

  Това е зараза. Разпространява се с подкупи и рушвети. А май и със самите пари хе-хе.
  Поздрави. Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Престиж изграден с подкупи и лъжи е обречен на ужасно падение...да му мислят гърците...

   Изтриване
 6. "... По същия начин индо-арийската дума raja-цар, благородник е свързана с braj- сияя, светя."
  Я виж ти, откъде произлизала английската дума "bright" (spelling: brait) = светъл, ярък, блестящ !

  ОтговорИзтриване
 7. http://www.youtube.com/watch?v=cWhQFx8JmGo

  Никола Гигов е орфеист - Орфей и Орфизмът са темата на неговия живот. Написаните от него книги за Орфей са плод на повече от 35 годишни проучвания в България и по света. Сред тях са: "Орфей в Египет" (2002), "Орфей и Европа" (2000), "Легенда ли е Орфей", „Орфей и Тракия“, „Орфей и Азбуката“. Никола Гигов е включен в класацията „Световните мъже на 21 век“ на САЩ . Чуйте посланието му към българите!

  ОтговорИзтриване
 8. Ето извадка от оригиналния текст на компакт диска на гръцката държавна институция REGION OF EASTERN MACEDONIA&THRACE, разпространяван от служителите им, на щанда й на Международното Туристическо Изложение 2014 година, в ЕКСПО ЦЕНТЪРА – гр. София, в който освен купищата лъжи, тихомълком се прави опит за присвояване и на Одриското царство :
  “Eastern Macedonia and Thrace offer to the visitor a magnificent combination of places and itineraries of archaeological and historical interest, tangible evidence of all historic periods... The first settlements were established during 7th century B.C. at the Thracian coastline by Greeks originating from the islands of the eastern Aegean Sea and Minor Asia. The powerful Odrysian Kingdom was established in the 5th century B.C. and destroyed in the 4th century B.C. by Philip II, who incorporated Thrace into the Macedonian Kingdom. During the Roman Empire, Macedonia was declared a Roman county in 20 B.C., while Thrace followed in 46 A.C. The Roman emperors contributed to the development of the area, built important cities and, most importantly, Via Egnatia (today Egnatia Odos], that connected Byzantium with Dyrrachium. During Byzantine times, Thrace was particularly devastated by Slavic and Bulgarian invasions... Moreover, Thrace was the first European area that was occupied by the Ottomans, after 1371. ...Тhe fact Thrace was so near to Istanbul, as well as continuous presence of Turkish army did not allow participation of area in the Revolution of 1821. The following years were marked by the claim of Eastern Macedonia and Thrace by the Bulgarians, as well as the two Balkan Wars and the definitive loss of Eastern Thrace after the Destruction of Minor Asia, when today's borders with Turkey and Bulgaria were designated..“

  Върху диска има знаме на Европийския съюз.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато някой не предявява претенции за своето, друг ще му го вземе...

   Изтриване
 9. За съжаление няма държава, която да застане зад нашата история и да я защити. В момента гърци и македонци се надпреварват да крадат исторически факти от нас. Популяризират ги, правят си реклама с тях, а ние само седим и гледаме безучастно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Владимиров, не трябва да чакаме на правителството, ние самите можем да вземем инициативата да популяризираме своята история. Силна държава се гради от силни и активни хора.

   Изтриване
 10. Аз правя още следните аналогии>
  бряз, брез - бреза
  БАлаЙос - Бай (почитно обръщение към по възрасте, уважаем)
  басира - блясък - бисер

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, бряз и брез са свързани с думата бреза. Все пак кората на това дърво има светъл, бял цвят.
   Коренът бас-светлина също е свързан с бисер.

   Думата бай, байо обаче е с корен бат, който се среща в баща, бате.

   Изтриване
 11. Добре и интерестно ще е да се напише статия сравняваща имената на титлите от т.нар. първо и второ български царства със т.нар. тракийски титли! И да се даде значение и обяснение на думите използвани за титли в 1 и 2 Българско царство!
  Не са малко известните титли от средновековните български царства:

  -линк с титли от 1-во Бг царство: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=676596

  -линк с титли от 2-ро Бг царство: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=676596

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Неделчев, засягал съм в друга работа титлите на тракийските благородници. Освен АКЕНАС-княз съм споменавал ванакт, ВАНАК, която според мен е древна форма на бан-управител, господар. Писал съм и за тракийската титла БАЛЕН-владател, господар, нея я свързвам с боил. Няма регистрирана тракийска титла КАГАН, но има тракийска дума кага - свещен, висок.

   Титлите са интересна тема, но данните могат да ни подведат. В старобългарския срещаме титлите СПАТАР, КЕНТОУРИОНЪ, те са от латински произход, а КОМЕНТАРИСИИ, КЛИРИКЪ са гръцки.

   Изтриване
 12. Примерно намерих ето това интересно обяснение за думата Кан:
  Предполага се, че титлата „кан", която са носели владетелите на езическа България, има много древен произход. Етимологията на думата се свързва със санскритската дума кън, която означава кръв или предводител на кръвнородственици.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Неделчев, аз лично смятам, че правилната форма на титлата не е КАН, а КАНАС, КАНЕС, която от своя страна е древния вариант на КЪНЕЗЪ-княз.

   КАНАС от своя страна е сродна със санскр. КАНИЯС - млад, първоначално - нов, първи, светъл.

   Дали съм прав, или не ще покаже времето.

   Поздрави!

   П.С. Благодаря за линковете в предишния коментар!

   Изтриване
  2. http://dostoinoest.com/bg/images/statii/bg-pravosl/03-2010/Seal_of_Omurtag.png

   Това е линк със снимка на монета от времето на нашия владетел Омуртаг ! Точно и ясно е написано - CAN!
   Може би е съкращение, но не ми се вярва! НЕ споря, а само коментирам! Стана ми интересно!

   Има и още:
   В надписите на Омуртаг, Маламир и Пресиян е записано: „Поставеният от Бога кан ювиги…“

   Изтриване
  3. Доколкото ми е известно няма намерени монети от времето на Омуртаг, но нумизматиката не ми е силна област.

   КАНАСУБИГИ аз го разделям на КАНАС У БИГИ, КАНАС отговаря на княз, владетел, У означава -в, у, от, а БИГИ е склонена форма на БИГ- диалектна форма на БОГ.

   В Северна Тракия има такава диалектна особеност - замяна на О с И - в Южна Тракия срещаме Румбо Дона, Миг-дония, а в Северна Тракия има Васи-дина, Амлаи-дина.

   Изтриване
  4. http://www.borbabg.com/?action=news&news=7027

   Не е монета , а медальон! Ясно се вижда, че пише единствено CAN. Следва СЮБИГИ. Съвсем ясно се вижда, че КАН и СЮБИГИ са две отделни думи!

   Изтриване
  5. За медальон съм съгласен. В случая наистина виждаме разделяне на КАН и ЕСУБИГИ, а не КАН СЮБИГИ, т.е. слято би било КАНЕСУБИГИ, а разделено според моето виждане - КАНЕС У БИГИ.

   КАНЕС е вариант на КАНАС тъй както КНЕЗ е вариант на КНЯЗ.

   Изтриване
  6. Как ще е слято, когато думата CAN е написана отделно и това се вижда повече от ясно! Защо ще е изписват отделно!?

   Изтриване
 13. http://istorianasveta.eu/media/Rodno_srednovekovie/250px-Copy_of_Chatalar_Inscription.jpg

  Ето на тази колона ( от линка-надписа се вижда ясно на снимката ) от времето пак на Омуртаг е записано слято всичко при това не е само КАН , а КАНАС!
  За мен по - интересно е, че този надпис не е на гръцки и думата е КАНАС, докато при медальона надписа е на гръцки и латински и е записано само CAN !??
  Интересното е , че на медальона надписите са на гръцки и латински! Според мен медальона не е правен от българи! Явно чуждото предаване на КАНАС е КАН!
  Това означава, че пак нашите историци са се хванали със чуждо предаване на наша дума!

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип титлата КАНАС бе тълкувана до неотдавна като ХАН. Това бе правено с опит да се даде тюркски произход на дедите ни. Самата титла ХАН обаче няма тюркска етимология, нито пък Тенгри притежава тюркска етимология. Тенгри е тюрското предаване на теонима Дингир, който според мен е тракийския Дин, познат на германите като Тиу и Диин :)

   Изтриване
  2. Учените ни твърде дълго са следвали безумията на чужденци. Последствията от това поведение са плачевни...

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Безумията продължават и в момента:

   http://bghistory-letopisec.blogspot.com/2015/06/blog-post_21.html

   Тази статия е от днес 15.06.2015г.! Някой хора нямат спиране! А статията е объркана и едностранчиво написана ! Чудя се защо толкова много им се иска да сме част от тюркския хаганат!? И още нещо се чудя, дали появата на тази статия точно сега е случайна!? Имам на предвид последните забежки на министър -председателя на България Б.Б. в Азербайджан , където се провеждат игри!
   В момента българският премиер Бойко Борисов е единствения лидер на страна от ЕС, който лично уважи организираните в азербайджанската столица Баку първи Европейски игри. Как мислите, защо никой негов колега от Европа не направи същото? Нима в другите европейски столица не харесват мириса на природен газ и петродолари? Или дават знак, че не искат да легитимират един РЕПРЕСИВЕН РЕЖИМ ?
   Преди около седмица Б.Б. прие от Азебайджан парично дарение за ремонт на Царевец!!!!? Защо пък трябва Царевец в столицата Велико Търново да се ремонтира с азербайджански средства!????

   Въпросите са риторични. За Борисов, на когото руската агенция ИТАР – ТАСС косвено се подигра със съобщението, че “нито един европейски лидер не присъства в Баку”, човешките права са пренебрежимо малка величина.
   Или някой вярва, че режимът в богатия на газ и петрол, и ухажван от всички български управници поне от десетилетие насам Азербайджан, е по-малко репресивен от режима на още по-богатата на същите суровини Русия?
   Въпрос на РЕЖИМ! Б.Б. така или иначе съвсем ясно от край време се идентифицира със носталгичната си подкрепа към тоталитаризма!

   А другарят Милчев със подобни статии като тази от линка казва , че "В началото на VІ в. източните тюркски племена са обединени в каганат, а техният вожд има титлата „каган“ („хаган“)! Идеята е ,ч е ние трябва да се обединим и днес със тези "племена"! Това е била и идеята на онези червени безродници , които се самонаричаха комунисти, идея идваща и налагана от СССР, а днес от т.нар. Новорусия начело с Путин.

   Както казва професор Асен Чилингиров унищожението и едностранчивото разглеждане на историята е ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, Нечуван Геноцид!

   Изтриване
  4. Г-н Неделчев, симпатиите на Милчев към тюркофилите са от доста време. В blog.bg той бе разобличен

   http://veselins.blog.bg/history/2012/02/26/letopiseco-bez-grim.909599

   Хората, които симпатизират на Милчев защитават теорията за тюркския произход на старите българи. На тях не им пречи, че уж Милчев определя старите българи като кимерийци. От друга страна Милчев не се притеснява изобщо, че неговите приятели обявяват дедите ни за тюрки.

   Милиционерът козината си мени, но нрава не.

   Изтриване