2.12.2014 г.

ТАЙНАТА ИСТОРИЯ НА ГЕТИТЕ


От старите автори най-много ми допада Страбон. Харесвам неговия стил, начин на описание, но също честността и откровеността му. Той намира почтеност да признае, че сънародниците му са създателите на корупцията и пороците, докато живеещите на север варвари са праведни и добри хора. За онова време това са били смели думи, да говориш за положителните качества на варварите не е било без риск.

Страбон е дал доста ценни данни за гетите. Разказал е за обожествения Залмоксис, за мистичния Дикиней, а и за държавническия талант на цар Буребиста. Благодарение на този стар летописец научаваме, че гети и мизи обитават земите както на юг, така и на север от Дунава.

http://farm4.static.flickr.com/3050/3270123014_13f7cffcbb.jpg

Научаваме и за най-западните предели на гетските владения – това е Херкинската гора в Германия. Кой би предположил, че траки са населявали покрайнините на Шварцвалд, ако не бе Страбон да ни разкаже това. Същият автор посочва и източната граница на най-храбрия тракийски народ. Тя опира до река Тирас (днешната Днестър в Украйна). 

Локализирана е дори Гетската Пустиня – незавладяна от римляните територия, в която се намира споменатият векове по-късно Онгъл – мястото на битката между бойците на княз Аспарух и армията на император Константин Погонат. 

Благодарение на Страбон разбираме, че в гети и мизи говорят един и същ език, и се смесват без проблем. Когато Елий Катон преселва 50 000 гети на юг от Дунава за рекордно кратко време те получават името мизи. Това би било възможно само, ако почти няма разлика в език, облекло и обичаи.


                              възстановка на гетска носия
                                   http://www.romania-insider.com/wp-content/uploads/2013/07/ro-history-3.jpg

Старият автор разказва и за съседите на гетите. На запад това са германите, а на изток са тира-гетите (явно клон на гетите), сарматите, базилеите (царските скити) и др. Добавено е и това, че тези народи – сармати, базилеи и т.н. обитават територии на север, но и на юг от река Дунав. Дадена е също и важната подробност, че гети и даки са имена на един и същ народ и, че по-старият вариант на даки е даинещо, което трябва да запомним добре.

Няма спор, че Страбон е подробен, честен и смел. За това се учудих на изказването му – Що се касае до старата история на гетите, то тя трябва да остане неразказанаAs for the Getae, then, their early history must be left untold


Защо трябва да се премълчава древната история на най-храбрият, но същевременно и най-миролюбив народ измежду траките? Кому би попречила тя, чии планове би объркала?

 Дали гетите от Тракия няма връзка геатите (Geats) от Скандинавия, или пък с гутите от Шумер, с масагетите от Средна Азия, с гетулите от Северна Африка? Дълго време съм си задавал тези въпроси и не бе никак лесно да открия отговор. Той бе скрит в сведения на други летописци от други епохи.

Един от тях бе Прокопий Цезарийски. Той е живял по времето на императора от тракийски произход – Юстиниан Велики, а и е придружавал подоходите на един друг тракиец – генерал Велизарий. Благодарение на пътешествията си Прокопий се запознава с различни народи, техните обичаи и история. Поради това даните от работите на Прокопий са ценни. 

В “История на Войните” той казва нещо, което повечето учени предпочетат да премълчат. Старият автор твърди, че сарматите наричани още савромати са причислявани в древността към семейството на гетите. От това излиза, че сарматите подобно на тирагетите са не само съседи на гетите, но и част от тях.

Тук вече започва да става интересно, защото сарматите сами по себе си са многолюден народ. По времето на Константин Велики около 300 000 сармати биват преселени в Тракия, Македония и др. места. Група от 5000 кавалеристи бива стационирана в Британия, недалеч от селище носещо тракийското име Дева. Топоними с елемент –дева са типични за земите на гетите: Ита-дева, Дане-дева, Мури-дева, Зисну-дева

Трябва да се добави и това, че преди време изследователите Смирнов, Сиротенко, Бурмов (цит. Д.Димитров) са смятали старите българи не за тюрки, или угро-фини, а за сармати. Знаело се е също, че старобългарската материална култура е като тази на сарматите (Д.Димитров). 

Според М. Акимова, българи и сармати имат една и съща антропологична основа. Никой от тези автори обаче не смее да сподели сведението на Прокопий относно това, че гети и сармати са де факто хора от един и същ произход.

Едно от най-известните сарматски племена е това на язигите. Според Р.Дж. Летъм името язиги се тълкува с думата языкъ-народ, племе, общност. Жалко е само, че този учен не добавил, че языкъ е старобългарска дума

От това би станало ясно, че названието на принадлежащите към семейството на гетите язиги получава тълкуване с помощта на българския език, а това няма как да е случайност.

Принадлежността на сарматите към семейството на гетите обяснява фризове от Траяновата колона където в гетската (дакийската) войска се виждат и конниците на сарматите.Тези облечени от глава до пети в броня конници са типични за войската на старите българи. Благодарение на своите 30 000 тежко въоръжени конника княз Крум удържа победа над император Лъв V Арменец и стига чак до стените на Константинопол. Несъмнено тежката кавалерия помага и на княз Тервел да смачка арабската армия около век по-рано и по този начин да спаси не само Римската Империя (Византия), но и цяла Европа.

Не само сарматите влизат в огромното семейство на гетите. Йордан причислява обитаващите земите на север от Персия масагети към семейството на европейските гети. Роденият в Дуросторум (Силистра) Йордан разказва и за това как масагетите побеждават не кого да е, а персийския владетел Кир Велики- Jord.X-61-62.

Това само по себе си е подвиг, но от Йордан научаваме и за друго велико деяние на народа на Залмоксис. Става дума за опита на египетския фараон Весосис да завладее земите на гетите. Това начинание нa египтянина е не само осуетено от нашите предци, но те даже преследват врага си до река Нил- Jord.VI.47.

Разбира се не всяко сведение на старите летописци е верно. За да се ползва даден исторически извор, той трябва да се подложи на проверка. Народ масагети наистина е съществувал. Херодот твърди, че техният върховен бог е слънцето, на което биват принасяни в жертва коне. За това, че слънцето е върховно божество на траките знаем от различни автори. 

Херодот предоставя също две масагетски лични имена. Едното е на царица Томира, а другото е на нейния син Спаргапий. Томира е сродно на тракийското лично име Тамир, а и на древния балкански топоним Томарос. Спаргапий показва връзка с тракийските лични имена Спароток, Спарка.

Интересното в случая с масагетите е това, че техни съседи са даите. Страбон обяснява, че даки и гети са имена на едни и същи хора, а по-старият вариант на наименованието даки е даи. Ето какво се получава – в Източна Европа има гети, част от които е позната под името даи, даки. В Средна Азия е засвидетелстван народ масагети, чиито съседи носят названието даи. Това просто няма как да е случайност.


                                                        масагети
                                     http://i.imgur.com/7RfExBZ.jpg?1

Както при всеки голям народ обществото на траките е било разделено на различни групи. Едни са представяли военната аристокрация, други духовничеството, трети пък занятчиите, земеделците. Подобно разделение има при келтите, а също и при старите арийци, които са де факто балкански преселници в Индия. Разделението на обществото е допринесло до различните наименования на групите, които иначе имат един и същ произход.

Масагетите, даите и други техни роднини са дошли в Средна Азия през III-II хилядолетие преди Христа. Тези хора са представителите на така наречената Андроновска култура, която обхваща значителни територии на изток и север от Каспийско Море. Почти всеки изследовател е съгласен, че Андроновската култура принадлежи на ведическите арийци. Това, което е премълчано е факта, че най-старото име на Тракия е Ария. 

Има и други неизвестни на широката публика подробности. Прототипите на керамиката, оръжията и земеделските сечива на Андроновската култура се срещат около 1500-2000 години по-рано в земите на юг от Дунава, по-точно културата Бреница от територията на България. От този важен за нашата, а и световната история факт учените бягат като дявол от тамян.

Това, че гетите са част от обществото на старите арийци обяснява загадката защо името гети се тълкува с помощта на ведически санскрит. Етимологията на гети идва от гаяте- прославям с песен, пея, възхвалявам.

Близко до името на гетите е това на гутеите. Те са обитавали Западен Иран и части от Месопотамия (Ирак). Учени като Т.Гамкерлидзе и В.Иванов смятат, че езикът на гутеите не е бил сроден на шумерския, акадския и др. а принадлежи на индоевропейските езици. Вярва се дори, че гутейският език е праезик на тохарите.

Според изследователи като В.Меир обаче прародината на тохарите е край долното течение на река Дунав, т.е. живеещите в Средна Азия тохари-гутеи са балкански преселници. За жалост и тези данни не са известни на повечето от нас.

Изидор Севилски твърди, че гетулите обитаващи Северна Африка произлизат от гетите. За гетулите се знае, че се славят с бързата си конница, а по сведенията на Тукидид почти всички гети са конни стрелци. По принцип Северна Африка не е място, в което ще търсим балкански народи, но нека не забравяме свидетелството на Йордан, че гетите преследват фараона Весосис чак до бреговете на река Нил. Не е никак случайно, че в земите на гетулите е планината Атлас. Хидроним със същото Атлас име е споменат от Херодот в земите на гетите.

Плиний Стари ни предлага едно интересно сведение. Той твърди, че населението на Северна Африка има свое название за планината Атлас, а именно Дурис. Това означава, че Атлас е име дадено от чужденци. Благодарение на Изидор Севилски научаваме, че тези чужденци са произлизащите от гетите гетули. Напомням, че точно в земите на гетите Херодот разполага хидронима Атлас.

Дали част от гетите са се заселили в Северна Африка след битката с фараона Весосис, или по-късно е трудно да се каже. Ясно е едно - конят и колесницата не са се появили от нищото в Северна Африка. Някой ги е докарал там, но кой е този някой учените не желаят да кажат. Неотдавна в Либийската Сахара бе намерен огромен град, който не е бил на египтяни, картагенци и т.н. Стана ясно, че културата на тези непознати хора е била смайващо висока, но после информацията секна...Май нещо е противоречало на официалните теории и е било осъдено да остане в тайна.

Като тайна може да се класифицира и тракийското присъствие в Скандинавия, която е дом на народа геати. Той е отъждествяван с гетите в някои летописи,  съпротивата на определени изследователи към приемането на това сведение е фанатична. Датски учени споменават, че организираното земеделие и скотовъдство, а по-късно и знанията за металообработка са донесени от други хора. Признава се, че погребалният обред кремация също е внесен от други хора, но освен, че тези мистериозни пришълци са дошли от юг, по-подробни данни господа учените не желаят да дадат.

Факт е, че в Европа траките първи усвояват организираното земеделие и скотовъдство. Факт е и това, че траките са първите златари и ковачи. Факт е и това, че кремацията съществува като погребален обред в земите на траките хилядолетия по-рано преди да се появи в Скандинавия. Да не забравяме, че Дания и България са европейските държави с най-много погребални могили – респ. 40 000 и 50 000.

В Дания е намерен един забележителен артефакт – котелът от Гундеструп. Някои учени като М.Дж. Грийн и др. се осмелиха да кажат, че иконографията, а и самата технология на направа са типични за земите на траките, но отново подробности не бяха дадени. Паралелите с фалерата от Стара Загора и котела от Борово са повече от ясни, но уви.


Дали Страбон е знаел за връзката между гети, масагети, гетули и скандинавските геати няма как да разберем. Със сигурност обаче на старият автор са му били известни поне част от подвизите на най-храбрия тракийски народ. Именно потенциала на гетите да изградят здраво общество и войска е карал римляните да треперят. Ако не е било извършено покушение срещу Гай Юлий Цезар, той е щял да  организира война срещу царят на гетите Буребиста.

Гетите са имали благородната и човеколюбива доктрина на Залмоксис. Непознаващи страх, завист и омраза, те са били желан приятел за добрите, но и ужасен враг за тези, чиято цел е била да поробят познатия свят. Това е причината да бъдат съчинени лъжи за свободолюбивият и справедлив тракийски народ. Той бе обявен за изчезнал мистериозно в небитието. Как точно е станало това никой не се зае да обясни.

Верно е, че през I век римляните покоряват тракийското население на юг от Дунава. Верно е и това, че през II век легионите на Вечния град покоряват и част от северните траки. Само шестдесет години по-късно обаче, някъде към 168-170 година, свободните траки живеещи на север от Дунава нахлуват и подлагат на страшна сеч римските войници. От брега на красивата ни река, та чак до Термопилите в Гърция гарнизоните на окупаторите са пометени.

Така наречената Гетска Пустиня – Северна Добруджа никога не бива завладяна от Рим. Северните и Източни Карпати също остават далеч от обсега на римската армия.

Кой изтреби тогава свободните траки, които през 168-170 година смазаха мощта на легионите? Чудя се и на това – защо никой не свърза най-голямото тракийско въстание от II век със създаването на Българската Държава? В Именникът на Българските Князе е казано, че 515 години преди Аспарух дедите ни са имали царство на север от Дунава. Та периода съвпада идеално с антиримското движение на свободните траки от 168-170 година.

Чудя се как може да се говори за изчезване на гетите след като описващият действия от началото на VI век Комес Марцелин пише за гетски конници водещи битки с римляните. Живелият през VII век Теофилакт Симоката също споменава военни действия на гети против римската власт, като дава и едно ценно обяснение. За Симоката няма съмнение, че така наречените склавени са старите гети - Sclavos sive Getas hoc enim nomine antiquitus appellati sunt. 

Това сведение не само бе упорито премълчавано, но бяха създадени такива лъжи за народа наречен склавени, че дори интелигентни българи се хванаха в капана на мошениците. Верно е, че Sclavos, Σκλαβενοι е чуждото предаване на слави, славени, тъй както Vulgares, Βουλγαροι е чуждото предаване на българи.

Това, което не отговаря на истината е безумното твърдение, че в края на Късната Античност всички народи от славянската езикова група са живели в Припятските блата на Украйна. 

Лъжа е и твърдението, че старочерковнославянския е бил общ език за словени, поляци, чехи, българи и др. Това е пълна глупост.

Истината е много проста, но тя не оттърва на определена група хора и поради това с невероятен фанатизъм те са създали купиша от измислици, с които да мътят съзнанието ни. Ето как стоят нещата - Дедите на словени, словаци, чехи, поляци и др. са носили в миналото името венети.

Венетите са северни съседи на тракийското племе гети. Венетският език е бил близък то този на гетите носещи ново име славени и поради това след време самите венети също биват наречени славени, славяни, словени.

По абсолютно същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се смесват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.

Това, че немски и шведски са от една езикова група не ни дава право да припишем немската история на шведите и обратно. Макар да имат едни корени, това са два различни народа със съвсем различни заслуги в историята.   

Точно така стои въпроса и със славяните. Старите славяни – гетите може да са говорили сродни езици с венетите обитаващи Полша, Русия, Чехия и т.н. но имат съвсем различна история и съвсем други обиталища. Това виждане се поддържа от родолюбците проф. Г. Ценов, Г. Сотиров, Ц.Гинчев и др.

През 680 година се съюзяват не два чужди народа, а две групи от един и същ народ – този на Залмоксис и Орфей. Старите славяни са гетите, а българи е новото име на мизите както знаем от Д. Хоматиан и др. автори. Това, че гетите-славяни и мизите-българи са от един произход обяснява защо държавата им се консолидира смайващо бързо. Само роднини делящи един език, култура и обреди могат да се обединят без проблем.

Този процес на безпроблемно смесване на гети и мизи е споменат от Страбон. Има и други данни за това. К.Влахов тълкува тракийското име Гетомиз като антропоним изведен от племенно название, т.е. Гетомиз идва от гето-мизи. Влахов дава пример с други смесени имена като например медо-витини и дио-беси.

Генетическите проучвания също показаха смайваща хомогенност сред българското население. Оказа се, че на север и на юг от Стара Планина се срещат едни и същи хаплогрупи. Това би било невъзможно, ако чужди народи бяха владели земите на Северна България векове наред.

Осъзнавам, че данните представени тук ще предизвикат объркване сред доста хора. Осъзнавам, че всичко, което противоречи на старите ни знания се приема с недоверие.
Поради това призовавам всичките си читатели да не ми вярват и да проверят всичко сами. Сведения има предостатъчно, а аз самия съм готов да помогна с допълнителна информация.

Не трябва да следваме модата на деня, не трябва да ставаме роби на политическите тенденции защото това са временни, а и вредни неща. Истината за нас е една и ние нямаме повод да се срамуваме от нея. Напротив, ние имаме пълното право да се гордеем с корените си, с това, че носим кръвта на гетите, на хората, чието мъжество бе изпитано на три континента. Гетите бяха тези, които разпространиха учението на Залмоксис, просветлило душите на милиони хора. Гетите бяха най-големите врагове на робовладелците и поради това потомците на търговците на хора създадоха лъжи за предците ни.

Лъжите са като кал – те чернят, мърсят, неприятни са, но не могат да траят вечно. Дори и златото може да се покрие с тиня, но е достатъчно тя да се отмие, за да видим блясъка на благородния метал. Бъдете от тези, които махат калта, не от тези, които я носят.


73 коментара:

 1. Като гледам статуята на Страбон,не виждам нищо "гръцко".Типичен образ на тракиец!На главата му прословутата Фригийска шапка! Та кое му е гръцкото? Всъщност па-скоро повод за размисъл отколкото въпрос!
  Ник

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статуята не е на Страбон, а на представител на тракийското племе гети. Може би трябваше да уточня под снимката за по-голяма яснота.

   Приемете извиненията ми!

   Изтриване
 2. Поздравления за тази статия, аз я намирам много точна и вярна! Разликата между гетите и мизите тогава била е такава, каквато е между родопчаните и добруджанците днес. И бих допълнил, че нашите прадеди не само възстават против Римската империя, но после и си връщат като я унищожават напълно през 476 година. И не само това ами и се заселват масово в Апенинския п-в през следващите столетия, като последната вълна е на Алцек, която е била и най-слабата. Затова и за тези дето са унищожили Римската империя, се казва че са изчезнали и никой не знае много, все сведенията са оскъдни и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, подобно сравнение съм правил и аз - разликата между мизи и гети е същата както и разликата между родопчани и добруджани.

   Одоакър наистина не принадлежи на германите, а на царските скити. Бащата на Одоакър - скитът Едек е личен приятел на Атила, а самото име Едек е българско. В речника на Найден Геров намираме думата едекъ-оседлан кон.

   Изтриване
  2. Не само че не се знае много, но приписват нашата история на германски племена, дошли от Скандинавия, минали през България и след това превзели Рим. А старите историци казват дословно:„Готите, това са старите ГЕТИ“ !

   Изтриване
  3. 'La storia di Raugia' Serafino Razzi, Busdraghi, 1595
   Предговор от отец Серафино Радзи
   От ордена на проповедницитe, една Хроника , о, вярно историята , написана от него , за благородния Дубровник
   Иафет най-малкият от тримата сина на Ной , от децатa, които му се раждат след потопа , един беше Тирас. От който след това , каkто Джузепо пише в древнитe еврейски книги, произхождат Тирийте. И от тяx именно, според Свети Йероним произхождат Tраките: и така Гетите , които ниe наричамe Гoти. Bсички тези народи, т.е. Тирийте, Траките, Гoти, Даkите , Мизите и Илирите, говорят един и същ oбщ език. Тракия, заради това e еднa от мощните държави в Европа, която от древните е била разделена на 50 провинции: и на север достига до Истрия : на изток граничи с Понтийското море: по средата до Егейско море : u на запад c Македония.
   Където(противното на това, което някои писатели казват) ги няма Tраките, тaм ca Илирите, гръцки народи, но отделни и различни по произход, обичаи и говор. Гърците произхождат от Ианан , четвъртият син на Иафет, както Джузепо пише. A от първородния син на Ианан наричан Елисà, деривано Елисийте, или Еотийте. От Таро седмият син на Иафет произхождат траките: и всички тези хора, които днес, с много общo име ca наричани Скиавони. Така че всички тези провинции именно Вандалия , Moскoвия , Полониа , Моравия , Бохемия , Панония, Истрия, Хърватия , Боссина , Далмация , Рашка, Дардания, Сърбия, Мизия, и България , Македония е вече спомената, са под това универсалното име Скиавония известни. И така нека се знае, колко обхватно и мощно е името Склавония.
   И, че Македония не принадлежи на Гърция, a нa Скиавониа няма да се уморя да доказвам на това място.

   - http://www.comune.cameri.no.it/index.asp
   - http://www.scacchidairago.it/burgaria.htm
   - http://www.comune.magnago.mi.it/Paese/Cenni-storici
   - Добри Войников 'Кратка Българска История' от 1869 година
   - Illustrazioni storico-corografiche della regione subalpina, Torino 1898
   - Saggio di ricerche su Borgolavezzaro capitale del contado di Bulgaria. Copertina flessibile – 1942, di RAMPONI Carlo.
   - 'Annali d'Italia dal principio dell'era volgare' - Lodovico Antonio Muratori e Giuseppe Catalano - 1827 (MDCCCXXVII)
   - Memorie della città e, della campagna di Milano ne' secoli bassi Di Giorgio Giulini

   Изтриване
  4. PREFAZIONE DI FRA SERAFINO RAZZI
   Dell’ordine dei Predicatori, alla Cronica, ò vero istoria da lui scritta, della nobilissima Città di Raugia
   Iaffette de i tre figliuoli di Noè il minore, tra più altri figli, che generò dopò il diluvio, uno fu Tiras. Da cui poscia, come scrive Giuseppo ne i libri dell'antiquità Giudaica sono discesi i Tirij. E da questi come vuole S. Ieronimo sono stati i denominati i Traci : e somigliantemente i Geti, da noi Gothi chiamati. Concio sia tutti questi popoli, cioè Tirij, Traci, Gothi, Daci, Misii, & Illirici, sia uno i stesso parlare comune. La Tracia a dunque una delle potentissimi stati d'Europa, la quale da gli antichi in cinquanta province era divisa da Settentrione viene terminata dall’lstria: Da Oriente dal mare di Ponto: Dal mezzo dì, dal mare Egeo: E da Occidente dalla Macedonia.
   Onde (quello che si dicano alcuni scrittori in contrario) non sarranno i Traci, egli illirici, popoli Greci : Ma da quelli distinti e separati d'origine, di costumi è di lingua. Essendo che i Greci da Ianan, quarto figliuolo di Iaf fétte, come scrive Giuseppo, avessero la loro propria origine . Come altresì, dal primogenito di Ianan detto Elisà, derivarano gli Elisij ,ovvero gli Eotij. Da Tiro per tanto ,settimo figliolo di Iaffette ebbero principio i Traci: e da questi popoli tutti quali oggi, con nome assai generale schiavoni sono addimandati. Cosi tutte queste Provincie cioè la Vandalia, la Moscovia, La Pollonia, la Moravia, la Boemia, la Pannonia, l'Istria, la Croatia, la Bossina, la Dalmatia, la Rascia, la Dardania, la Servia, la Misia, e la Bulgaria, che già Macedonia era detta, vengono sotto questo nome universale di Schiavonia comprese. Onde si può conoscere quanta sia la potenza e l'ampiezza del nome Schiavone.
   E che la Macedonia non appartenga alla Grecia ma alla Schiavonia non m’affaticherò di provare in questo luogo.

   Изтриване
 3. Павле, позволи ми да ти задам един въпрос: как така венетите и гетите ще имат подобни езици при положение, че са различни народи? Логичният отговор на въпроса е, че при тяхното съседство по-древният от тези народи, гетите, дава езика си на по- младия. Ти винаги си казвал, че по-утвърдените народи диктуват културата. Според мен всички т. нар. славянски езици произлизат от тогавашния български език. Досега не съм чувал някой да е направил това „скандално“ изказване. Твоето мнение е важно за нас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Изказването не е скандално, аз казвам това във виртуалното пространство поне от 2009 година. Смятам, че траките, или по-точно старите балканци са отговорни за създаването не само на славянските народи, но и на индоевропейските езици като цяло.

   Факт е, че всеки славянски народ има свой особен генетичен облик, като с нас българите са общи предимно хаплогрупите I2 и R1a1.

   При миграциите си през Неолита, Халколита и последвалите епохи, старите балканци -траките дават първо най-близките си съседи - венетите както език, така и гени. Въпреки силното влияние на дедите ни, поради голямата дистанция от Балканите, след време от смесилите се траки и венети се оформя нов народ със свое, различно самосъзнание.

   Може за някои да звучи пресилено, но аз лично смятам, че без дедите ни, нямаше да има славянски народи. Всъщност нямаше да има и индо-европейски езици, в Индия, на Апенините, в Британия и т.н. щяха да се ползват съвсем други езици.

   Изтриване
 4. "Научаваме и за най-източните предели на гетските владения – това е Херкинската гора в Германия."

  Предполагам, че става въпрос за техническа грешка. Би трябвало да е "най-западните".

  Поздрави,
  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
 5. Здравейте, трябва да вметна, че поне в едно нещо е прав Гайд в книгите си Тракийски хроники. Там пише как, за да се настройват едни срещу други тракийските племена, гърци и римляни са им "сменяли" имената и са ги насъсквали едни срещу други. Интересното е, че техниката действа и сега - как успяха комунягите да настроят българите по македонския край срещу България само за 50 години време. Как забравиха за 50 години, че са БЪЛГАРИ и че сме говорили хилядолетия на български. Как "румънизираха" Дакия и ни накараха да забравим, че е била земя на българите.
  Нека си признаем, че историята на Румъния е леко скалъпено мъглява в нашите учебници.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно римляните да са сменяли имена на народи, но със сигурност са насъсквали племената на дедите ни едно срещу друго. Съгласен съм, че днес порочни хора отново разпалват вражда между братя...какво да се прави - лешоядът си остава лешояд, той се храни с мърша, не с чиста храна.

   Изтриване
  2. Те не са "сменяли" имената им буквално, както никой не е сменял името на македонците, но те вече смятат, че не са българи, защото живеят по "македонския край" и някой им втълпи, че са наследили директно Александър Македонски:)), а България иска да им отнеме историята:)) и цялата "култура". По същия начин се е действало и по онова време, защото няма нищо ново под слънцето:). Ето, имената - склавени, словени, гети, готи, визи-готи, истро-готи, други племена са наричани германи без да са такива и т.н. В колко различни исторически източници тракийските племена биват наричани с различни имена. Ти също си наясно, че всеки писач тогава е бил под крилото на някого и е служил на някого. Когато дадеш ново име на нещо, ти променяш и представата за него. Е, върви разбери кой кой е, когато някой ти нашепва в ухото - тези идват да Ви избият и да Ви вземат земята и са някакви диваци, нищо, че може да се псувате на един език. Пропагандната машина действа бързо в поле на дезинформация и в поле на прекомерно много такава - както е в съвремието ни. Разделяй и владей, този принцип погуби не една българска държава, нали?

   Изтриване
  3. Да, с това няма как да не се съглася.

   Изтриване
  4. Ето един интересен филм за даките/гетите/румънците. Изглежда те са по напреднали с материала от нас.

   Dacians - Unsettling truths - Full movie 2012 [ENG sub]
   https://www.youtube.com/watch?v=6PBdNU7xAcM

   Изтриване
  5. Там се пречи по-малко за откриването на истината.

   Изтриване
  6. Искам абсолютно да подкрепя Жужана Р. в изказванията и.
   Само с една малка забележка - защо днешните македонци, да не са наследници на Александър, точно минаваики през своите български/"тракийски" корени?
   Защо предците на Александър, не са канени на олимпийските игри, а самият той е поканен, чак като превзема половин Гърция? Защо е говорил с войската си на не-гръцки език? Какъв пък ще да е този език?

   Не трябва да се страхуваме пред истината, колкото и абсурдна да изглежда тя днес. На децата ни утре тя няма да изглежда такава, но ако се скрием зад полуистината, няма да имаме тяхното уважение след Х години. Точно както някой тракийски учени от миналото ни, днес нямат нашето пълно уважение!
   Въпроса е - как можем да помогнем на българското самосъзнание в Молдова, Украйна, Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Турция.

   Изтриване
  7. Всяко нещо с времето си г-н Парасков. Нека първо да помогнем на сънародниците си да разберат, че са потомци на най-старото цивилизовано население на Европа, а не на някакви азиатци от Памир и Тибет.

   Изтриване
 6. До Анонимен 3 декември 2014 г., 10:04

  Така е, историята на гетите бива окрадена и опорочена. Визиготите не са германски народ, но какво не прави пропагандата.

  ОтговорИзтриване
 7. Много хубава статия. Поздравления! Сега като четох ми хрумна една идея, относно имената на народите, които са давани от старите автори (пътешественици). При пътуванията си, те не са могли да обиколят целия тогавашен свят и когато пристигнат в някоя територия, започват да разпитват за племената живеещи в близост. Така на въпроса: Кой живее на изток от гетите?- са получили отговор: Там живеят маса гети. И старият автор разбрал - недоразбрал поставя там племената на масагетите. Същото важи и за язигите. Хора, които говорят същият език като гетите! Дано не изпаднах в положението на братята македонци, за които всичко е македонско, но това все пак е тема за размисъл.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип маса-гети се тълкува като големите гети като се смята, че маса е персийска дума за голям. Вярвам в разделението малки и големи гети, но се съмнявам, че маса е изконна персийска дума за голям.

   В Тракия се срещат също малки койлалети и големи койлалети. Прочее за малките гети пише Йордан локализирайки ги в лоното на Стара Планина.

   Изтриване
  2. Винаги съм се учудвал как с лека ръка се обявяват една или друга дума в българският език за диалектни и по тоя начин се изхвърля от употреба и съответно намалява богатството на езика ни. "Маса" в масагети може да се обясни с диалектната българска дума маса-много, т. е. многото гети.Пример маса народ-много народ.И досега се използва в Северозападна България, може и другаде, но не съм сигурен.

   Изтриване
 8. Източниците, от които сте чели явно са на английски език. При българите няма титла "княз" по онези древни времена. Титлата е khan, която по-рано я наричаха хан, а след 1989 година, незнайно защо - кан. Има и руски източници, където подробно са изследвани различните племена, живели на територията на Русия. Там можете да намерите още за словените, сарматите, венетите и българите. Напоследък излезнаха и интересни материали за древната цивилизация, населявала земите около Дуранкулак. Открити бяха и надписи на плочи от с. Градещница, част от които вече са разчетени и се оказва, че траките са имали писменост, която е по-стара дори от шумерската.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма титла кан, ако имаше такава, то тя щеше да бъде спомената в старобългарската литература, но уви, няма такова нещо.

   Траките действително са имали писменост по-стара от шумерската, но що се касае до разчитането на плочите от Градешница, ако е четенето на Гайдарски...няма какво да коментирам.

   Изтриване
 9. Imam edin vypros vlqzox v edin sait uj pak za bylgarska istoriq i tam postoqnno se pishe za iran indoiran i che sme rodnini i razchitat nashi pisaniq s tqxna pomosht. Ta ima li neshto vqrno za men nqma ama Sparo ti znaesh poveche moje da pratq link da vidish za kakvo govorq pozdravi

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично мнение, но не всеки може да подкрепи своето мнение с аргументи. Аз лично смятам, че твърденията за общ прозход на българи и определени ирански народи са чиста заблуда.

   За да не запълвам пространството тук, предлагам Ви две свои статии, в които съм обяснил подробно защо смятам иранската теория за забуда и то вредна заблуда:

   ЗАЩО НЕ ВЯРВАМ НА ИРАНСКАТА ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ?

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/11/blog-post_25.html

   ЛЪЖАТА ЗА ИРАНСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ У БЪЛГАРИТЕ

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/02/blog-post_20.html

   Изтриване
 10. Г-н Серафимов, на мнение съм, че "виста" е синоним на нашето "вижда" и донякъде дори омоним, досетно това, че древнолатинска или старогръцка буквена фонема на "ж" не ми е известа, същото за "я", дори да иде реч за опростени звукови заместители. Оттук насетне етимологията на Буревиста (Бурявижда) или е повече от ясна. Несъгласните могат да предложат друга семантика и етимологичен корен....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стефани, частицата -виста от името на Буребиста, Буревиста аз лично свързвам със стблг. вести-водя, довеждам, нося. С подобен строеж са българските имена Благо-вест, Добро-вест, Злато-вест. Трябва да призная, че други изследователи свързват частицата -вест със съществителното -вестъ-вест, новина (Иванова, Радева).

   С глагола виждам аз бих свързал тракийското лично име Bisdes.

   Кой е прав ще покаже времето.

   Изтриване
  2. В кръга на сериозната шега, дали името на известния нам птички вид Буревестник може да се счете за семантичен съименник на Буревиста?

   Изтриване
 11. BLAGODARQ. Mnogo pozdravi, pojelavam na vsicki Bylgari mnogo zdrave shtastie i kysmet, ste sa ni nujni :)

  ОтговорИзтриване
 12. Въпрос на гледна точка - Империята на гетите- 4.12.2014 г.-"Прабългарите също се заселват тука и ползват некрополите" -цитирам по памет.-зороастристи, шиити, сунити-пълна каша.Говори се отделно за траки, за гети и никаква връзка между тях.Въпреки всичкият респект и уважение, който имам към госпожата професор, си мисля, че или в главата и е пълна каша (малко за вярване) или не казва всичко което знае.(това е мое лично мнение). Много ми е интересно какво е вашето мнение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм гледал това предаване и няма как да коментирам.

   Изтриване
  2. Въпрос на гледна точка - Империята на гетите
   https://www.youtube.com/watch?v=MSkS2Vj6Ecg

   Изтриване
  3. Точно за Залмоксис пиша :)

   Д-р Гергова е доста обективна, не премълчава сведението на Херодот, че Залмоксис е живял преди Питагор. Повечето наши учени наричат Залмоксис роб на Питагор...

   Що се касае до символиката на числата, това е извън моята компетенция.

   Изтриване
 13. "...От историческите извори научаваме, че същият този народ, който по-рано се наричал "гети" , а от II в. сл. Христа е известен под името "готи" , имал духовен учител и епископ на име Урфил(а), който го връща отново в родината му на юг от Дунав и превежда на неговия език Библията."
  цитат от книгата на професор Асен Чилингиров "Готи и Гети"
  Един действащ все още историк , професор и ИСТИНСКИ БЪЛГАРСКИ УЧЕН ! Истински историк , който макар и да не живее в България е направил и прави изследвания свързани с нашата история и доказва кои сме по най-добрия начин!
  Четете книгите на професор Асен Чилингиров! Убеден съм , че тези негови трудове ще се учат в училищата и те ще са основата!
  ..., а за гетите книгата "Готи и Гети" от проф.Асен Чилингиров.
  Още един цитат от "Готи и Гети" от професор Асен Чилингиров :
  "... За етническите особенности на народите, населяващи района в долното течение на Дунав през първи век сл.Христа и техния език ни представя също и римския поет Овидий, прекарал последното десетилетие от живота си в заточение по тези места.

  Той нарича тези народи гети,сармати и траки, без да прави разлика между тях,научава езика им и дори пише стихове на него.И името гети не се замества в първите векове на нашата ера в областа северно от Дунав с названието "даки", което твърдение читателят често ще срещне в историческата литература-в паметния надпис за решителната победа на Траян в Дакия,след която територията отвъд Дунав се присъединява към Римската империя,победеният народ не се нарича "даки", а "гети" ... - ВСЕ ПАК , АКО НЕ ДРУГ , ТО ПОНЕ РИМСКИЯТ ИМПЕРАТОР И НЕГОВИЯТ ВОЕНАЧАЛНИК БИ ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЯТ КОЙ НАРОД СА ПОБЕДИЛИ И КАК ТОЗИ НАРОД СЕ Е НАРИЧАЛ...
  Но понятието "гети" се дублира, а през средновековието и отчасти се заменя с "мизи" или "мизийци", което произлиза от понятието-етноним "беси" и се употребява като название за същото население и на същата територия..."

  Така , че четете професор Асен Чилингиров - истински учен от , който Спароток хвърля по едно око от време на време...и не само! ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чета проф. Чилингиров и мога спокойно да кажа, че си заслужава неговите работи да бъдат препрочитани :)

   Изтриване
  2. "...българите по това време именували готи и конен народ и досега пребивават край Дунав в Тракия, а по онова време именуват ги готи..."
   Паисий Хилендарски, Славянобългарска история.

   Изтриване
 14. Чета с удоволствие статиите Ви, но позволете една забележка. В книгата си за готите-гети г-жа Юлия Хаджидимитрова показа, че името всъщност е Замолксис, а не Залмоксис.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Томовски, вариантът Замолксис е на Страбон - 1 век. По-старите автори от 5 век преди Христа- Херодот и Платон пишат Залмоксис.

   Мисля, че по-старите автори имат по-достоверна информация. Все пак за половин хилядолетие хората забравят, а и променят някои неща.

   Изтриване
 15. Ако приемем, че е Замолксис, би ли могла да се направи връзка с глагола "замолвам" и оттам, че се молим на Бог?

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако Страбон е бил прав, тогава - да. Поясних обаче, че прети този автор има други, по-стари, а те дават варианта Залмоксис. Коренът залм намираме и в други тракийски имена - Залмодегик, Залмоней и т.н.

   Изтриване
 16. Не можах да разбера защо според Страбон историята на Гетите е ТРЯБВАЛО да остане неразказана?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Страбон пише по времето когато Римската Империя е току що създадена. Малко преди това Тит Ливий съчинява Достопаметни Герои и Деяния, за да вдъхне самочувствие на римляните.

   Няма как да се пише за историята на друг народ, който е бил по-достоен, по-велик и по-благороден от римляните. Това не би било простено на Страбон.

   Изтриване
  2. Благодаря за инфото,и друго искам да попитам.Гетите имат ли нещо общо с хетите?

   Изтриване
  3. Има изследователи, които смятат, че хети и гети са едни и същи хора, но аз съм на друго мнение.

   Истинското име на хетите е неси, а истинското име на хетския език е несили.

   Територията, на която възниква Хетската Империя е обитавана от народ хати, който има свой различен език и култура. Въпреки това, понеже несите се заселват в територията на хатите, след време биват наречени хети. Възможно е кетеите споменати в Илиада да са хетски съюзници на трако-трояните.

   Изтриване
 17. Интересува ме защо се губят следите на гетската библия на Улфила.Има ли сериозни изследвания по този въпрос?Обикновено в средновековието религиозните четива са се преписвали усърдно,дали не е останало нещо и от тази библия в някоя библиотека?

  ОтговорИзтриване
 18. ирена янчева29 май 2016 г., 5:50

  Здравей, Павле ! Би ли разказал повече за новооткрития град в Северна Африка, между Либия и Египет, който не е заслуга на египтяни и картагенци ( макар, че картагенците са финикийци, а те от своя страна са наши роднини ) ? Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 19. Истината, само истината, горчивата истина! На който не му харесва, да не чете историята!
  Тази година ходих в Мароко и в Скандинавските страни. Берберите в Мароко се обличат и бродират българска шевица. Служителят от държавна сигурност на Мароко, който охраняваше групата каза, че берберите са преселници от днешна Русия, дошли през Италия през 5-6 век и за това са бели със сини очи и руси коси. Арабите са завладели земите на Северна Африка по-късно. Атласките планини са в Мароко. Там живеят предимно бербери. Берберите са много добри конници. Вече писах някъде, че бербери се наричат бръснарите в Североизточна България. Аз предполагам, че берберите са били с бръснати глави, когато са завладяли Северна Африка. Вижте този сайт.

  http://www.livemaster.ru/topic/1397865-belyj-sever-afriki-berbery

  http://www.evpatori.ru/belye-lyudi-stran-magriba.html

  Има и други подобни сайтова в интернет.
  В Скандинавските страни, по-точно в Норвегия (гр. Осло)и Финландия (гр. Хелзинки) се продават сувенири с българска бродерия. На скандинавския полуостров живеят два различни народа: едните са по-високи с една глава от останалите, бели, руси, грубовати, приличащи на холандците, които се смятат за най-високата раса в света. Другите са по-тъмни, кестеняви, с кафяви очи, по-ниски с една глава и изглеждат като типични българи. Аз дори си купих шапка с "норвежка" изплетена шевица. Подобни шапки се продаваха и в Хелзинки. В Швеция преобладават високите хора, наследници на викингите, докато в Осло и Хелзинки хората приличат на българи. Ако отидете в Хелзинки минете през пазара близо до пристанището и ще намерите плетени шапки и шалове с българска бродерия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Часто от берберите може да имат европейски, или дори балкански корени. По време на Античността, а и доста по-рано, земите на берберите са населявани от гетулите. Там се заселват също романизирани траки, панонци, а и вандали.

   Бербер е сравнително нова дума в езика ни, а и самите бербери наричат себе си амазик, не бербери. Названието бербери е от времето на Античноста и идва от гр. βάρβαρος-варвари.

   Изтриване
 20. Павеле не се обиждай но твоята работа е като македонската. Имаш някакъв комплекс и мания спрямо българската история и българското величие.. Едва ли не приписваш цялата история на света на България. Че сме имали библейски произход,че сме се били с фараони,че сме стигнали до скандинавия,че сме превзели Рим,че сме стигнали в северна Африка.. и най вече че стоим в основата на основаването на повечето култури по света. Няма да се учудя ако препишеш и ацтекската история на нас и не кажеш че и Америка сме открили и че ние сме древните финикийци или скандинавци, освен ако вече не си го написал някъде.. не се съмнявам да си го направил. Логиката ти е изкривена и се уповаваш на недостоверни издочници. Можеш да дълбаеш безкрайно дълбоко в историята на всеки един народ по света и рано или късно корените му ще се срещнат с друг. Все пак всички народи имат общи корени.. Но не значи че всички народи някога са били Българи само защото са имали някакъв контакт с нас.. по твоята логика само един полинезиец да се е докоснал в античната история с българин и значи че полинезииците са българи.. така излиза.. Значи две думи като си приличат Гети и Готи на пример трябва да са едни и същи.. Осъзнаваш ли че приликата е само ЕДНА единствена буква "Г" затова ти казвам този начин на размишление който си е лично твой е глупав. Траките са коренно различна култура от нашата. Мисля че единствената прилика е че сме ариици и че сме много опитни в ездата. Но кога българи са се кланяли на Залмоксис,Орфей,Перун.. НИКЪДЕ не се споменава прабългарите да са се кланяли на такива божества. А Траките! Ние сме се кланяли на кучето,слънцето,небето и звездите. Типично за степните народи. Има много различия между нас и траките. Ходил ли си в музей. Виждал ли си облеклата на прабългарските войни. Направи сравнение с траките. Траките са се биели с брадви облечени в кожи а не в ризници като нас! Имената на владетелите им нямат нищо общо с нашите. И Авраам и Абрахам Линкълн и Ибрахим имат сходни имена но това не значи че всички са едно коляно. Това е глупаво! Къде намираш нещо общо между Спароток-Севт-Терес и Аспарух,Котраг,Телец. Хайде да не си измисляме а? Няма как ариици сме има прилики. Имали сме обща прародина но не сме ЕДИН НАРОД! Но да смесваш две различни култури и да им приписваш историята на германи. славяни и други е глупаво. Колкото прилики има между нашите култури има далеч повече различия..

  Знаеш ли къде е голямата грешка на такива хора които налагат идеята си. Че представят само положителните страни а не отрицателните. Представяш само прилики с нас и траките. А защо някъде не споменеш и за различията по между ни. Има много и дори да не съм историк мога да ти изброя много. Уважавам те. Умен и интелигентен човек си но логиката ти е изкривена. И на мен ми се иска да сме великите траки но това са си чисти комплекси и мания.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се обиждам, но не мога и да те разбера анонимни сънароднико. Би било хубаво, ако имаше повече почтеност у теб, не е редно да приписваш неща, които не са верни. Ето какво имам предвид - Ти казваш, че аз смятам готите и гетите за едни и същи хора поради една буква - Г...Останалото просто не си заслужава да се коментира...

   Изтриване
 21. Мен просто такова впечатление ми направи че приписваш историята на Готите и други централно-азиатски народи на Гетите.. Разбира се има прилика в имената но тези неща не стигат за да се потвърди и до тогава остава теория но така и не разбрах какво наистина би тласнало Гетите или Българите да зарежат една от най-плодородните и богати земи на света и да отпрашат не къде да е ами сред азиатската степна пустош. Сред стотиците агресивни племена и народи. Може би най-опасното и несигурно място на света тогава. Та кое останалото не искаш да коментираш. На пример че Севт и Аспарух нямат нищо общо ли? Много егоистично от твоя страна да прикриваш различията ами да се придържаш само към своето си. Подсети ме кога ние след 681 .. преди или след нея сме почитали Орфей или Перун. Траките в шатри ли са живеели? Нашите ханове в могили ли са били погребвани? Отново казвам че в културен план имаме много различия. Твърде много. Има толкова много различия че е смешно да се твърди че прабългарите са траки. А ти не споменаваш различията никъде. Че има прилики има. И в черното и бялото ако достатъчно дълго се вглеждаш ще откриеш прилики. Държиш на своето и го обявяваш като неопровержима истина и искаш и другите да го приемат. В противен случай останалите грешат. Уповаваш се на ДНК-изследването. Но може да има друго обяснение. Не изключвай тази възможност. Не приемай всичко за чиста монета. Ти вярваш на това което искаш. На всичко което свързва Траки с Българи но не и обратното! Четох доста от твоя материал и на някой почти безумни теории почти повярвах. Но че има прилики съм съгласен. То и между олмеки и нигерийци има прилики но.. (теория подкрепяна от фантазьори) това е друга тема.

  Имам молба към теб! Направи една подробна статия за РАЗЛИЧИЯТА между българи и траки. Убеден съм че ще намериш поне два пъти повече материал от този който подкрепя идеята ти за Трако-Българи! Без да прикриваш факти и без никакъв фалш. Когато някой търси истината той трябва да погледне всички гледни точки а не да се придържа само към една и е добре да ги представиш на слушателите си. Ти така си захванал идеята си за Трако-българи и отказваш пуснеш. Не е почтено само твоята си теория да представяш. Покажи и негативните страни не ги крий. Може би в личен план ти осъзнаваш че има много различия но дори пред себе не искаш да ги признаеш. Това е фанатизъм.. Опитай.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да разбера защо трябва да се сравняват имената на Севт и Аспарух? Що за метод е това? Ако разгледаме само името на Аспарух, ще установим доста интересни неща:

   1.Аспиос е епитет на тракийския конник.
   2.Аспис, Еспис са тракийски имена за кон. Това е установено от няколко езиковеда, като първия е Д.Дечев.
   3.Още през 3 в.пр. Христа в земите на Добруджа властват благородници с имена Хар-Аспос, Адр-Аспос, т.е. имена сродни на това на Аспарух се срещат по земите ни около 900 години преди прословутата 681 година.

   Ето и за другите неща

   1. Да, старите българи са погребвали благородниците си като траките, издигали са могила. Рашо Рашев пусна преди време публикации за могилата Кабиюк.

   2. Няма сведения старите българи да са ползвали шатрата като постоянно жилище. Типичните старобългарски жилища са землянката и полуземлянката - за справка, работите на Д.Овчаров и Станчо Ваклинов. Типичните за тракийското население жилища са също землянката и полуземлянката - за справка, работите на Д.Агре и Г.Китов.

   3. Казваш, че ДНК изследването можело да се тълкува и по друг начин. Това вече ме изуми напълно! Какво е другото обяснение и въз основа на какво стигаш до него?

   Човече, дали вярваш на нещо или не си е твое право и решение, но за Бога, ако решиш да критикуваш, поне прочети малко специализирана литература, иначе не става.

   Изтриване
  2. Пак правиш безумни връзки с имената.. името Аспар има ирано-персийски произход (среща се и при аланите) и значава благороден конник или просто конник или нещо от сорта на военен. Имаме сто пъти по-общо със степните народи и иранските от колкото със траките. И пак споменавам че Траки,Алани,Перси,Кушити,Сармати са ариици.. така че намирането на езикови прилики не е нещо необичайно. Но това не значи че Аланите са Траки и че Траките са Сармати. Всеки народ се различава от другия по нещо въпреки общите им корени! За това се казва Народ-"И". Моля те не прави македонската работа. Не смесвай два народа ами имай уважението да почиташ личната им НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ! Траките са си траки а българите са си българи. Приеми го.

   Колкото до ДНК- Според комплексен тест на генетичния проект на National Geographic 47% от българските гени са със средиземноморски произход, а 20% са привнесени от Югозападна Азия

   От друга страна други мащабни проучвания от 2014 г. на два екипа от генетици и археолози, които включват също анализ на древна ДНК, сравнявайки го с днешните европейци дава следните заключения: около 30% от гените на днешните българи са наследени от носителите на индоевропейските езици, явяващи се представители на културата "ямна", дошли през медната епоха от Евразийската степ. Индоевропейците са носители на комбинирана ДНК съдържаща две съставки. Първата е на сибирски мезолитни ловци-събирачи, а втората е на неоолитни земеделци от Кавказ. В много по голяма степен българската популация е наследник на близкоизточни земеделски народи, които са дошли по тези земи през неолита и които формират около 55% от генофонда ни. Останалите 15% от гените си сме наследили от европейски мезолитни ловци – кроманьонци, които неолитните земеделци са заварили в Европа.[45][46] Трябва обаче да се има предвид обаче, че самите неолитни фермери са също с комбинирана ДНК, която се състои от 60% мезолитни европейски ловци-събирачи и 40 близкоизточни земеделци.

   Та теста от 2014 е по съвременен от този на който ти се уповаваш от 2009! И все пак е добре да споменеш пред публиката си че РАЗЛИЧНИТЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЯТ РАЗЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ .. представяй цялата истина не крий факти от хората! Така че да се уповаваш на тези ДНК-тестове е глупаво понеже са несигурни. Докато науката не напредне достатъчно за да потвърди веднъж за винаги. В случая е глупаво да използваш ДНК идеята си като "вечния сигурен коз" който да доказва идеята ти за Трако-Българи..това е теория и не е приета и всъщност НЕ Я ДОКАЗВА. Така че забрави за ДНК тестовете. Измисли си някакво друго алиби.

   И пак споменавам. (може вече да ставам нахален) ще е добре да представяш всички факти а не само тези които ти си избереш за удачни. И в случая да представяш РАЗЛИЧИЯТА между траки и българи.

   Изтриване
 22. Искам да добавя само малко за Даните (Danes). Интересно ми е как Готите(гети)(Getae) ако приемем,че произлизат от Scandza,Gothic Scanza по официални данни. То може да си зададем куп въпроси ,като например :Как така народ ,който няма конница стига до балканите,после стига до Италия и размазва Рим ,Стига до Испания там пак смазва Рим как този народ го прави без коне??? Защото е всеизвесно ,че даните нямат конница че чак и в късното средновековие те нямат конна войска.Та как забога обиколиха Европа и я превзеха без коне в ранното средновековие? Искам някои от тези велики учени да ми обясни!! Как!(Еми няма как истината се знае) Конните народи също се знаят!!!

  ОтговорИзтриване
 23. Господин Серафимов, имам един въпрос – Какво е вашето обяснение на факта, че ние българите и румънците ( които твърдят че са потомци на даките ) говорим езици, които се причисляват към различни езикови групи. Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще дойде и този ден когато господин Серафимов ще изкара чероките и апахите преселници от балканите от времето на ледниковата епоха или нещо такова и съвсем случайно това някак ще се свърже с българите и на края не излезе че северноамериканските индианци са си на практика.. траки (българи)

   Това е сарказъм разбира се но нищо чудно.

   Изтриване
  2. За сарказъм анонимни господине се иска оригиналност и талант, а те липсват в забележката Ви...

   Изтриване
  3. Днешният език на румънците не е езика на дедите им. В продължение на няколко века нашите роднини на север от Дунава са подложени на промиване на съзнанието, така както бе направено и с македонците.

   БЪЛГАРСКИТЕ КОРЕНИ НА РУМЪНСКИЯ НАРОД

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/09/blog-post_27.html

   Изтриване
 24. Какво му обясняваш на този антибългарин анонимен.Явно си взема заплатата от турци и руснаци.За тях ние сме тюрки и толкоз.Плямпа колкото да се прави на интересен.Защо си крие самоличноста като е толкова начетен.

  ОтговорИзтриване
 25. Написаното в тази статия отлично корелира с написанито в хрониките на Авийла. Особено в частта с обиталищата на различните групи траки, за преселенията им и за езика.
  Между другото минаха месеци от както писах писмо до ватиканската библиотека за хрониките на Авийла, но все още няма отговор

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е много логична, подкрепена с цитати от цитираните източници, затова я приемам за точна. За съжаление малко хора владеят древни езици, за да напрвят лично справка, затова се доверяваме на тези, които могат това. Но не само хрониките дават основания да се считаме наследници на траките, а и най-новите генетични изследвания. Само можем да си пожелаем откриване и разчитане на още писмени и археологични доказателства за правилното написване на нашата история.

   Изтриване
  2. По принцип това, което имаме е напълно достатъчно. Както данните от историческите извори, така също данните от археология, ономастика, етнология, антропология, а и генетика, показват красноречиво, че сме местен народ. Достатъчно е само наличната информация да се подложи на адекватен анализ, но на този момент желание за това липсва.

   Изтриване