16.12.2014 г.

ТРАКИЕЦЪТ ЗАЛМОКСИС – УЧИТЕЛ НА ЕВРОПА


Днес почти всички европейци са загубили връзката с древните си корени. Почти всички европейци са само сенки на предците си, служейки на материалното и забравяйки истинската си същност. На старите традиции се гледа като на отживелица, малко по малко те биват избутвани на заден план и биват обречени на забвение. Няма да отреча, че същата зараза е завладяла и доста сънародници, но при нас все още има надежда за възраждане и обновление.

Никои други хора не оказват такава силна съпротива срещу заличаването на националната им идентичност както ние българите. Никои други европейци не тачат така предано своите стари носии, песни и обреди както правим ние. Коледа, Сурваки, Трифон Зарезан, Кукерските и Русалийски игри, нестинарството и т.н. са все още живи. Въпреки упоритият фанатизъм с, който медии и политици се опитват за заличат българщината, тя не само не изчезва, но дори напротив, понастоящем броят на нейните защитници расте.
Защитниците на българщината са много защото ние сме древен народ, имащ силна генетична памет. Тя ни кара да пазим своето като нещо свещено. Ние сме се оформили като общност хилядолетия преди другите европейци и това ни дава предимство, за което другите могат само да си мечтаят. Не случайно акад. Дмитрий Лихачов нарече България държава на духа, а българите – най-древната съществуваща културна нация! Този смел учен каза истина, която десетки хиляди негови колеги не смееха и да прошепнат.


Доста са изследователите, които макар да не признават публично, дълбоко в себе си осъзнават, че българите са наследници на Орфей, Лин, Евмолп, Тамир и не на последно място Залмоксис. Докато Орфей се радва на известност, то за мъдрецът от средите на гетите не е казано много, както у нас, така и по света. Съвсем малко са тези, които знаят, че култът към Залмоксис е разпространен при северните и при южните траки. Ограничен е и броят на хората, на които е известно свидетелството на Иполит относно това, че келтските друиди са основали своята религия въз учението на Залмоксис.  

Не случайно траки и келти споделят едни и същи възгледи за безсмъртието на душата. Не случайно траки и келти имат близки погребални обреди. Посланието на Залмоксис е облагородила не само дедите ни, но и голяма част от старите обитатели за Западна Европа. Келтите от своя страна са разнесли тракийската мъдрост сред своите съседи и по този начин светлината тръгнала от Балканите достига до почти всички кътчета на Европа.
Кога и къде точно е роден Залмоксис не е известно. Той не е познат на Омир, но от друга страна авторът на Илиада не упоменава и имената на северните траки дошли на помощ на троянците. Вместо това говори за абии и ипомолги (доячи на кобили, пиещи кобилешко мляко) най-справедливите измежду хората. Няколко века по-късно същата характеристика ще бъде употребена от Херодот за гетите. Същите тези гети, които считат Залмоксис за свой цар, учител и бог.

От Страбон знаем, че земите на това тракийско племе се простират от Херкинската гора (Шварцвалд, Германия) до река Тирас (Днестър, Украйна). Германия и Украйна разбира се са периферията на гетските владения. Ядрото обхваща Северна България и Южна Румъния. Сборяново е един от най-важните центрове на гетска власт. Навярно някъде в този регион е роден човекът, който ще се превърне в бог и със своето учение ще пробуди и облагороди милиони хора.

Пак благодарение на Страбон разбираме къде приблизително е била резиденцията на Залмоксис. Старият автор пише за обиталището на гетския мъдрец и споделя, че то е в пещера намираща се в планината Когайон, наречена така по реката минаваща през неяКогайон е наречена свещена, това е и значението на речното название. Според Иван Венедиков алтернативното име на река Когайон е Хиерасос, добавя и, че то е споменато в апокрифната българска летопис като  Ереуса. Венедиков локализира свещената река и планина в земите на Бесарабия (Там е локализиран и прословутият Онгъл на княз Аспарух) – И.Венедиков, Митове на Българската Земя, Медното Гумно, 1995.

Има обаче и други данни. Позовавайки се на сведенията на Аполон Родоски, Ото Менхен-Хелфен смята, че така наречената Свещена планина е в Тракия“The World of the Huns: Studies in Their History and Culture”, с. 151. Индикация, че Свещената планина се намира в Тракия получаваме и от Йордан, който споделя, че синовете на Атила се заселват край Искър, Вит и Лом заедно със своите поданици и, че от тях произлизат сакромонтизите и фосатизите. Сакромонтизи означава обитатели на Свещената планина (sacer-свещен, mons-планина) – “Emnetzur and Ultzindur, kinsmen of his, won Oescus and Utus and Almus in Dacia on the bank of the Danube, and many of the Huns, then swarming everywhere, betook themselves into Romania, and from them the Sacromontisi and the Fossatisii of this day are said to be descended.”  - Iord. 266.


Където и да е било обиталището на Залмоксис, той е почитан от всички траки. Известен е също и под имената Замолксис, Гебелейзис/Небелейзис. Замолксис навярно е грешка, този вариант е даден от Страбон, който пише около пет века по-късно от Херодот. Сорин Палига и др. смятат, че названието Замолксис е сродно на Земела – богинята на земята. Друга версия се предлага от някои краеведи и изследователи, които  свързват варианта Замолксис с глагола мълча, замълчавам. Не смятам, че това е правилно понеже не разполагаме с данни за това, че гетският мъдрец е приемал някакъв обет за мълчание.

Напротив дори, за Залмоксис се казва, че се е срещал с много хора и обяснявал на дълго и широко тайните на живота и смърта. Именно желанието на гетът да проповядва е довело до това, че дори далечен народ като келтите приема неговото учение и го предава на милиони хора. Невероятната смелост на галските племена се дължи на учението на Залмоксис, че душата не умира, а преминава в различни фази. Обучени в тази доктрина галите се превръщат в силен народ, пред когото треперят римляни, гърци и др.

Що се касае до името Гебелейзис, то бива свързано с различни понятия. Димитър Дечев предлага и.е. ghebel-глава – Die Thrakieschen Sprachreste, z.100. Цитирайки Walde, Pokorny, Димитър Попов дава значение за Гебелейзис светлина, сияние – Тракийската Религия, с. 169. Попов споменава и за връзката, която някои автори правят между Гебелейзс и тракийския теоним Сбелсурд, като бива посочен лит. глагол zibele-блестя - Тракийската Религия, с.175.

Няма съмнение, че лит. глагол zibele-блестя обяснява Сбелсурд и Гебелейзис, но това важи и за българския диал.глагол сбеля– правя бял, светвам, бляскам. Значението на Гебелейзис –светлият се потвърждава и от по-слабо познатите варианти на името, а по-точно – Белейз(ин). За тази по-стара разновидност на името на тракийския бог съобщава Димитър Попов - Тракийската Религия, с.169.

Тук е мястото да се добави нещо интересно. По-горе бе споменато, че според Иполит религията на келтските друиди е основата на учението на Залмоксис. Твърдението на гръцкия автор се потвърждава от откритията на Алфред Холдер, който ни предава келтските теоними Белсурд и Белен – явно имена на Залмоксис сред келтите.

Що се касае до Небелейзис – друго алтернативно име на Залмоксис, съществуват различни виждания. Някои смятат, че е възможно да се касае за грешка – объркване на гама-γ с ню- ν, но, ако пък се касае до действително име, то първата част – Небе(ле) трябва да се свърже с облак, буреносно небе, а частицата зис показва връзка за Зевс, Зиус -Тракийската Религия, с.170.

Аз лично смятам, че едва ли става дума за грешка, Гебелейзис, Небелейзис, Белейзин са само различни епитети на Залмоксис имащи едно и също значение – небесен, сияен, светъл. Тракийският Коник също има много имена – Аздул, Манимазос, Светулен, Перкон.  Няколко са и названията на тракийската богиня-майка – Ма, Мамузена, Кибела, Да, Вензис.

Самото име Залмоксис означава пазител, покровител, защитник. Порфирий пише, че името си гетът получил от залмусиме за меча кожа при траките. Същият автор твърди, че когато бил роден Залмоксис, той бил увит с меча кожа, но по-късно допълва и това, че Залмоксис означавало и чужденец според други хора – Zamolxis was he named because he was born wrapped in a bear's skin, in Thracian called Zalmus... Others say that, the name Zamolxis signifies a stranger or foreigner.

http://www.tertullian.org/fathers/porphyry_life_of_pythagoras_02_text.htm

Тъй като южните ни съседи не са познавали езика на предците ни добре, често доста неща са били разбирани погрешно. Залмус/залмос не означава просто меча кожа, а дреха, покритие, покров, нещо, което пази. Вариант на залмос е зелмос, чието правилно звучене е било шелмос, но за елините звукът ш е чужд, а и те нямат буква за него. Вместо шалмос, шелмос бива писано ζαλμος, ζελμος-залмос, зелмос.

Шелмос означава покритие, защита и не е дума, която е изчезнала небитието. В старобългарския, респ. старочерковнославянския намираме думата шеломъ-шлем. Шлемът не е нищо повече от покритие, защита за главата. Значението на тракийската глоса залмос, зелмос като защита е признато от линвистът Димитър Дечев- Die Thrakischen Sprachreste, z. 181. Владимир Георгиев предлага подобно значение – ζαλμος, ζελμος = защитникТраките и техния език, с.101. Знаем, че Залмоксис е отъждествяван с Кронос, Сабазий и т.н. Става дума за имена на върховно, архаично божество, праотец на рода. Съвсем естествено е, че на праотецът ще се гледа и като на защитник на народа и то, не просто като физически пазител, но най-вече и като защитник на духовното.

В дълбока древност названието на гетския мъдрец е звучало като Шалмос, Шелмос, но поради това, че Залмоксис е вече наложен, а и добре познат теоним ще продължа да използвам този вариант, с цел да избегна объркване. Многото названия на Залмоксис се обясняват с това, че той е древно божество. Нека не забравяме, че той е известен на племето асти в Южна Тракия, но също и сред гетите на юг и север от река Дунав. Не бива да забравяме и келтите, чиито друиди са инструктирани лично от гетския мъдрец. За да се наложи неговият култ в такава огромна територия е нужно много време.

Този култ не изчезва с идването на римляните в Тракия. Според Иван Венедиков, Залмоксис е почитан от войнишките общества. Римските легиони от друга страна са попълвани предимно с траки.  Уповавайки се на сведенията от  “Totus  Orbis  Descriptio”   Веселин Бешевлиев споменава, че Тракия е неизчерпаем извор на способни войници  -“Проучвания върху личните имена у траките”,  с.62.

Дори в по-късни времена почитта към Залмоксис продължава да живее сред населението на Тракия. Венедиков свързва празненствата на българите по Коледа, а и русалийските игри с древното божество на гетите. Нашият учен споделя следното: “Привеждаме тези сравнения, защото те поразително напомняли това, което вършат и русалиите в Поганите дни, както ги намираме в описанието на Арнаудов по Шапкарев: „Съберат ли се всички при балтаджията, той прави преглед на застаналите прави в кръг, минавайки бързо със секирата си покрай нозете им. Заедно с него те извикват силно и високо „ехе” и после потеглят подир свирците. Когато ходят или играят, русалиите не се държат ръка за ръка. В дясната си ръка те носят голата сабя, която повдигат и снишават според музиката, а лявата е свободно провиснала или прибрана.” Вероятно и танцът в чест на Залмоксис, споменат у Хезихий, ще е бил нещо подобно.

Във връзка с военния танц на русалиите в Западна Македония трябва да се спомене един факт, който не е без значение, когато говорим за връзката със Залмоксис. В Куцовлашките села в Югозападна Македония ходели да танцуват русалии, като един от тях бил маскиран като мечка — животното, съпътстващо Залмоксис.”

Разглеждайки русалийските игри практикувани от българите, Венедиков забелязва и други интересни неща: “По-нататък приликата между честването на Залмоксис и русалийските игри се чувства в някои практики, които заслужават внимание. Когато според описанието на Херодот траките принасят в жертва избрания по жребий „пратеник”, когото подхвърлят във въздуха, за да видят дали Залмоксис ще го приеме, те извършват една осветена у тях практика. Когато русалиите лекуват болен и го подхвърлят три пъти във въздуха на чергата, на която лежи, те също очакват от това намесата на бог. И в двата случая животът на подхвърления зависи от тази практика.” И.Венедиков, Митове на Българската Земя, Медното Гумно, 1995.

Не само русалийските игри са съхранили култът към Залмоксис. Баенето, съчетано с лекуване с билки е също ехо от древната религия. В работата си “Хармид” Платон предава разказа на свой сънародник, който се е срещал тракийските лекари възпитани в учението на Залмоксис. Те били толкова способни, че се вярвало дори, че могат да дадат безсмъртие – Such, Charmides, I said, is the nature of the charm, which I learned when serving with the army from one of the physicians of the Thracian king Zamolxis, who are to be so skilful that they can even give immortality.


Добавено е и това, че тракийските лечители са по-напреднали от тези на Елада, понеже следват мъдростта на Залмоксис относно това, че тялото не може да се изцери, преди душата да е излекувана. Поради това, че учението на Залмоксис не е познато на гърците, то техните лекари не са в състояние да разберат много болести- “but Zamolxis, he added, our king, who is also a god, says further, "that as you ought not to attempt to cure the eyes without the head, or the head without the body, so neither ought you to attempt to cure the body without the soul; and this," he said, "is the reason why the cure of many diseases is unknown to the physicians of Hellas, because they are ignorant of the whole, which ought to be studied also; for the part can never be well unless the whole is well “


Венедиков също обръща внимание на ценната информация, която срещаме в Хармид -  от сведенията на Платон за лекарите на Залмоксис се вижда, че лекуването (практикувано от траките), за което говори Сократ, става чрез билки и припяване”. Както вече бе споменато, това припяване е познатото в цяла България баене. То се прилага при уроки, болести, силна уплаха, т.е. практикува се най-вече за лекуването на душата – това, на което наблягат и лекарите на Залмоксис. След като душата е успокоена и излекувана, тялото също намира покой и се възстановява. Виждаме, че традицията, която все още пазим днес крие своите корени далеч във времето.

Именно поради това – възпитаването в липса на страх и търсенето на духовното, нашия народ е успял да се запази и да оцелее по време на вековното подтисничество на жестоки нашественици.

Известно е, че Залмоксис проповядва безсмъртието на душата. Той учи, че хората не умират, не изчезват в небитието, а просто напускат този свят и отиват в друг, който е по-добър. Знаейки това никой не би изпитвал страх, а именно страхът е това, което ни кара да търпим злото и неправдата.

От историята на Залмоксис научаваме, че той се усамотява в пещера, или землянка за три години, а след това, на четвъртата година той се появява отново при гетите за тяхна най-голяма радост – Her. 4.96. Някои вярват, че Залмоксис е прекарал трите години в подземно жилище, което сам си е направил и е останал скрит за човешките очи дълго време. Символизмът на това действие е лесен за разбиране. Рано, или късно идва край на живота дори и на най-добрите хора. Те биват оплакани  и положени в гроб под земята. След това идва трансформацията – душата приема нова форма, ново тяло и се оказва, че смъртта не е край, а е само една фаза, не нещо, от което трябва да се страхуваме, а факт, който трябва да се осъзнае и приеме като нещо естесвено.

От Залмоксис гетите, а и техните съседи и роднини мизите научават за пречистването на тялото и душата. Въздържането на ядене на месо, пренебрегването на материалното и избягването на негативни чувства е трансформирало предците ни. Не случайно тези от тях, които са следвали думите на своя учител са наречени чисти. Те наистина са били чисти както телесно, така и духовно. Това им е помогнало да видят света с очите на бога.

Посланието на Залмоксис е просто, но важно. За да проникне истината за съществото на живота до дълбините на душата ни, то тя трябва да е чиста. Омраза, завист, злорадство трябва да бъдат прогонени понеже те са отрова за духа. Вместо тях, в сърцето си трябва да направим място за любовта, истинската любов, която лекува. Любовта обединява хората, помага им да прогледнат, помага им да преодолеят различията и да си подадат ръка.

Ако ни бе грижа един за друг, то злите и порочните нямаше да смеят да излезат от сянката. Днес лошите вилнеят защото доста от нас затварят очите си за грижите и болката на своите братя и сестри. Дали българи щяха да бъдат клани като добитък, ако цялата страна се бе вдигнала на протест докато убийците не получат наказанието, което заслужават. Злото не бива да се търпи, срещу него трябва да се борим всички, а не да чакаме някой да изгори за нас. Дори кроткият и благ Христос направи бич от вървите на дрехата си и с него прогони търговците от храма. Въпреки, че проповядваше любов Божият Син не затвори очите си за грозното и неправдата. Така трябва да правим и ние.95 коментара:

 1. Чудесна статия, Павка! Как ми се иска такива статии да намират по-широко разпространение, да бъдат четени от колкото се може повече хора! А това не може да стане в нета - все пак тука има ограничения!!! Ти хубаво направи че събра много от статиите си в книга, но тя дали е широко достъпна? За обикновените българи, които все още могат и искат да четат книги?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Владо! С книгата стават странни неща, едни казват, че още я има в книжарниците, други казват, че е изчерпана. До сега няма рецензии, аз се очаквах на отрицателни реакции, но явно е избрана тактиката на мълчанието. Все пак и критиката е реклама, а доста хора не искат книгите ми да бъдат прочетени от голям брой българи.

   Стискай палци, до един месец ще зная дали моя статия - 28 страници ще бъде публикувана в западно списание. Ако това стане, ще имаме повод за празнуване!

   Изтриване
  2. Всеки, който е Българин и е имал поне веднъж допир до изследователския труд на Павел Серафимов и е повторил този допир, предполагам, че изпитва все повече необходимост от този "контакт", защото всичко това, което той предлага като информация дава обяснение и отговор на многото въпроси, които витаят в пространството във връзка с нашата далечна история и произход. Него го четат както в блога му, така и неговите ФБ приятели и техните приятели след споделяне на поредната статия. В този смисъл неговите последователи се множат и то от години, а с това "Т"ези, които са манипулирали, скривали и изопачавали истината за нашата история започват да се смаляват и ще дойде момент, когато въпросът за ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ И ТАЗИ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ще излезе на дневен ред, а срещу такъв "ръжен", какъвто представляват фактите, документите и изследванията, трудно се рита. В този смисъл, определено смятам, че това негово дело напълно се покрива с това на тези, които ние с вътрешна уведеност приемаме за Народни Будители. Това, което споделям е в резултат на трезвата оценка при сравняване на източниците и познанията ми по темата. В заключение бих казал, че можем само да се радваме, че го има, да го подкрепяме, а онези, част от които са в графата "анонимни", без да ги коментирам просто спадат към групата на героя от едноименния роман на Достоевски. Да стискаме палци Истината да прехвърли пределите на Майка България! Евгений Тенев

   Изтриване
  3. Благодаря Ви за подкрепата г-н Тенев! Дано Истината да стигне до всички!!!

   Изтриване
  4. "До сега няма рецензии, аз се очаквах на отрицателни реакции, но явно е избрана тактиката на мълчанието. Все пак и критиката е реклама, а доста хора не искат книгите ми да бъдат прочетени от голям брой българи."

   г-н Серафимов, тактиката на мълчанието, е това което е успяло да затъмни нашата култура, да е скрие и позволи тя да бъде почти унищожена физически.
   Опитват и това с вас, но има една съществена разлика.
   Тогава сегашната култура, е това което е било непозната, интересно вълнуващо.
   Сега е точно обратното, старата ни култура, е нещо мистично, вълнуващо, близко. Колкото и да премълчават, едно по едно, ново и ново българско сърце ще се запалва, докосвайки се до духа на предците се, и мълчанието ще стане символ на гузна съвест.
   Дерзайте, за вас работят количествени и качествени натрупвания.

   Изтриване
  5. Благодаря за подкрепата г-н Парасков!

   Изтриване
 2. А какво е тълкуването на името Зилмисос,струва ми се доста близко до Залмоксис.Благодаря г-н Серафимов,продължавайте в същия дух,хората имат нужда от истината!Бъдете жив и здрав!П.Иванова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Иван Дуриданов топонимът Зилмисос се тълкува с латв. zelme - зеленееща се трева. При това тълкуване Дуриданов е пропуснал българската диалектна дума зилен-зелен.

   Дали Зилмисос има връзка със зилен-зелен, латв.зеленееща се трева, или пък трябва да търсим връзка със зелмос -покритие, покров, е трудно да се каже.

   Зилмисос е хълм, но дали този хълм е покрит с трева, или пък е скалист, песъчлив, ние не знаем и поради това е трудно да се определи кое точно е дало името - формата на хълма, или това, че е бил покрит със зелена трева.

   Изтриване
 3. z i l m i s s u s (В литературен извор) ХЪЛМ в "Tракия. Името производно със суфикс от основа ziln1a- от не.
  *g'h}mo- ИЛи -а., която ще родствена ЛИТ. РИ Ziln1a., Zilmas (езеро), латв. zelme 'зеленееrца се трева или жито'.

  http://eprints.nbu.bg/803/1/ID_-_Thracian_Language_-_BG.pdf

  ОтговорИзтриване
 4. Здравейте г-н. Серафимов, имате ли имейл на който мога да Ви пиша?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам профил във Фейсбук, там получавам доста съобщения.

   Изтриване
  2. Не ползвам Фейсбук :(

   Само исках да предложа моята помошт с английски превод на някои от вашите статии, ако се интересувате, разбира се. Не съм професионален преводач но английскиат ми е на доста високо ниво.

   Като начало, ако се интересувате, и искате да проверите мойте умения, мога да преработя тази ваша статия:

   http://sparotok.blogspot.ca/2013/09/who-were-thracians.html

   Всичко най добро!

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  4. Г-н Драгиев, направете си нов мейл в abv.bg и ми го пратете като съобщение. Аз няма да публикувам съобщението, ще запазя само адреса Ви и така ще установим контакт.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. "Той учи, че хората не умират, не изчезват в небитието, а просто напускат този свят и отиват в друг, който е по-добър. Знаейки това никой не би изпитвал страх, а именно страхът е това, което ни кара да търпим злото и неправдата."
  ---------
  "След това идва трансформацията – душата приема нова форма, ново тяло и се оказва, че смъртта не е край, а е само една фаза, не нещо, от което трябва да се страхуваме, а факт, който трябва да се осъзнае и приеме като нещо естествено."
  ---------
  г-н Серафимов, приемете следващите ми думи, като градивна критика, защото вътрешното ми чувство за справедливост относно нашите предци възропта. Вие ни най-малко не сте виновен за това, създадените впечатления сред християните са такива, и това става подсъзнателно (което е и целта).
  Тези две изречение си противоречат. Не може да се отива във по-добър свят и да се прераждаш в същия. (същия свят си е същия, по-добрия щом е по-добър, значи е друг)
  Тоест може, и точно тук е уловката, може ако сам си се постарал, дал си максимума, не си допуснал сенките да се разрастват, дори чрез смъртта си. Тогава твоето прераждане ще е в един по-добър свят.
  Обаче, добавката към християнство, казва - ако се разкаеш за греховете си, ще отидеш в Рая. Т.е. в едно друго място/измерение.(Исляма отива дори по-далеч, само защото си мюсюлманин и си умрял за вярата/без значение добро ли си прави/ ти се полага Рая и твоите 100 девственици). Тоест, твое усилие не се иска за възсъздаване на доброто, само едното разкаяние е достатъчно и отиваш по-добрия свят. Това поражда леност на чистите стремежи, на благородството, на мечтите. А свидетелства за преродили се хора има, само трябва да се търси.
  И с тези умствени уловки се постигат фанатици, горящи всичко различно с огън и меч, точно това се е случило с нашите предци, от плътта на България е постигната победа над България. (и то себе-оправдавайки се, че всичко е в името на светлото бъдеще)

  Но знаейки, че борейки се за доброто и любовта на близките, правейки саможертвата за тях, те ще се преродят в любовта на близките, нашите предци са били безстрашни в битката.
  А Залмоксис, само им е осветлил по-силно старовремските истини.
  Само се моля г-н Серафимов, да прочетете препоръчаната поредица. Колко много ще се открие още в търсенията ви така.
  Бог с вам.

  ОтговорИзтриване
 6. Дано Истинската Българска История излезе на бял свят най-скоро защото живея в Франция и израза "Je Suis Bulgare" е направо унизителна и много пъти ми затвори вратите, въпреки че съм много добър лекар и то Неврохирург!

  Благодария ви за всичко!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ние сме виновни за лошата репутация на името ни на запад, а собствениците на пресата. Те мразят нас, както техните бащи са мразели нашите и това скоро няма да престане.

   Слава Богу, освен преса има и интернет, хората могат да четат и сравняват, а и милионите българи попаднали в чужбина са де факто посланици на народа си. Давайки положителен пример малко по малко те ще променят мнението на света за българите. А когато истината за нас добие по-голяма популярност, името българин ще бъде произнасяно от чужденците с уважение.

   Преди време френските крале са се клели върху българско евангелие написано с глаголица. Победителят на арабите и спасител на Европа - княз Тервел също е бил дълбоко уважаван във Франция, Фландрия, Италия. Тези времена ще се върнат отново.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Ето и страница от Реймското Евангелие

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Evangelier_reims_texte_sacre_big.jpg

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Reimski_evan%C4%91elistar.1.jpg

   Изтриване
  3. ...много пъти ми затвори вратите, въпреки че съм много добър лекар - ето го обяснението за затварянето на вратите: "съм много добър лекар" = конкуренция!

   Изтриване
 7. Павеле, според мен г-жа Ю. Димитрова в книгата си "Готи, сиреч гети" доста добре доказва че името е било Замолк(ис). И наистина така е записано в източниците. Тя го свързва със Земела (земя). Но аз при теб съм чел за легенда, според която Замолкис е живял 3 години в отшелничество и мълчание. Резонно е да се свърже Замолк- замълчал.
  Поздрави от Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Митак, все още не съм намерил книгата на Юлия Хаджи Димитрова и не зная какви доказателства се привеждат.

   Легендата не казва, че Залмоксис е прекарал три години в мълчание, а, че се е усамотил, като е приемал само ограничен брой хора, едва след три години се показва на народа.

   and having taken possession of a certain cavernous place that was inaccessible to anyone else he spent his life there, only rarely meeting with any people outside except the king and his own attendants; and the king cooperated with him, because he saw that the people paid much more attention to himself than before, in the belief that the decrees which he promulgated were in accordance with the counsel of the gods.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7C*.html

   Изтриване
 8. Юлия Димитрова просто привежда цитати от източници в оригинал. Такъв си приложил и ти тук, малко по-горе:
  physicians of the Thracian king Zamolxis, who are to be so skilful that they can even give immortality

  Навсякъде името е Замолкис. Авторката е отелила специална глава за тази (според нея) подмяна на името на Замолкис, направена с цел да го отдалечи от българското звучене. Непременно прочети книгата и - има много нови неща за гетите, прусите, литовците. Ще ти е интересна, знам че си от хората които не страдат от комплекси ( за разлика от доста форумни гурута грандомани :)) и затова ще ти е полезна
  Ако там където си ти, я няма , имаше я качена някъде в нета сканирана.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изворът, в който се споменава Замолксис е късен, около половин хилядолетие след Херодот. По принцип по-старите извори са по-достоверни.

   Залмоксис си има прекрасно обяснение на български - шеломъ-шлем, защита, покритие.

   Ще потърся Готи сиреч Гети, трябва да я намеря.

   Изтриване
  2. Ами порови се и изясни тая дилема :) Според авторката старите автори са си писали Замолк и едва в най-новите им преиздавания името се променя от издателите. Цитирам :
   "В най-старите издания на гръцки и латински език на Херодот и Платон до 19 век, името на тракийския бог е изписано навсякъде, без изключения, като Zamolxis"
   Тоест според Димитрова, ЗаЛмоксис съществува в изданията на старите автори, издадени след 19-век. Според нея до 19-ти век само в едно от първите печатни издания на Гетика името е ЗаЛмоксис.
   Посочва труд на фламандеца Беканий от 1569-а година, който определя корена на името от Зам, като змей.


   Изтриване
  3. Не познавам работите на Беканий, но имам издание не Гетика от 18 век, ще проверя как е там, макар Йордан да е по-късен и от Страбон.

   Изтриване
  4. Не става дума кой автор е най-стар. Това е ясно.
   Става дума за кои преиздавания на старите автори как предават името.
   Сам знаеш че никой нито Страбон, нито Херодот, нито даже Йордан не са налични в оригинал.
   Става дума че най-старите известни и налични издания на тези автори посочват името като Замолксис.
   Ако едва от 19-ти век имаме преиздадени стари автори с име Залмоксис, аз вярвам на старите. 19-ти век е века на грандиозните измишльотини в науката история, както ти си ме учил :)

   Изтриване
  5. Това, което казваш не е верно. Имам издание на Гетика от 18 век, а там е написано Залмоксис, не Замолксис.

   Освен това Порфирий казва, че името на Залмоксис идва от тракийската дума за меча кожа - залмос.

   Защо трябва да пренебрегвам тези неща?

   Изтриване
  6. 1825 нейде, в келтик друидс на Хиггинс е написан Zamol-xis, the Scythian (стр78), както и ZamAl-xis the Thracian (това дори е дадено копие на гръцки и после превод на английски стр 305 ) .
   Цитира и "Melpomene of Herodotus", говорейки за скитите, Anacharsis, Zamolxis и Abaris, които учели гърците на философия, математика, закони и маниери на поведение, обаче на гърците не им харесало последното и спрели да говорят за тях и започнали да се правят глухи и неми, че не били чували нищо за тези господа... даден е и откъде точно е цитата на Херодот, ако го хванеш какво е: Val. Coll. Rob. hib., Vol III. prof. p.cli.

   Изтриване
 9. http://www.nosia.bg/wp-content/uploads/nosii/big/08.jpg
  Откровено,тази ми прилича на полуциганка и не виждам общо с това,което ни представят скулптурите на тракийски жени! може би просто е въображение.но при всички случаи не е автентично!А то е ценното!Снимки от холивудски филми или подобни,не ме впечатляват,а и развалят материала!Знам че е грубо,но...дано го понесеш.за добро е!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да разгледаш избраженията от Траяновата колона, има разлика между фризове и скулптори :)

   Изтриване
 10. Едно друго нещо ми става все по любопитно ... Дионис ,Орфей слизат във подземните мистерии за 3 дена Залмоксис ,3 години ....а по късно и Йешуа ( Христос) слиза във подземните мистерии за 3 дена ! Това не е никак случайно според мен ! Възможно ли е наистина Йешуа да е бил посветен във мистериите на Залмоксис ? Според мен е напълно възможно и разплитането на този възел е големият страх на гърците ( непосветените) ,които ни разбраха ,че " Не се гаси туй що не гасне " !
  Поздрави !
  Стойко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В кой век е живял Залмоксис?

   Изтриване
  2. Предполагам, че Залмоксис е живял преди VIII век преди Христа. Съдя за това по няколко неща:

   1.Иполит твърди, че келсктите друиди базират доктрината си върху учението на Залмоксис.

   2.През VIII век преди Христа в Галия се появяват нов тип погребални обреди, нов тип коне, юзди, оръжия. Тези неща са типични за траките, които според мен стават аристокрацията на Галия през Ранния Халщат.

   3. Тези дошли в началото на Желязната Епоха траки донасят със себе си учението на Залмоксис в Галия.

   Изтриване
  3. Благодаря за отговора!

   Изтриване
  4. Виж и тази статия, има интересни неща, макар да трябва да се чете между редовете

   The term ThracoCimmerian is still in vogue, although many scholars now simply use “Cimmerian” when referring to the eastern component. Thus, the word Cimmerian has become more or less a synonym for a model that assumed an invasion of nomadic riders into the Carpathian Basin and beyond. According to this model, the decline of the Urnfield Culture at the close of the Late
   Bronze Age and the emergence of the Early Iron Age Hallstatt culture of in the 8th century BC was at least partly caused by
   these supposedly disastrous events - с.161.

   http://www.csen.org/BAR%20Book/05%20Part%204%20(1.0).%20Iron.Int.pdf

   Обърни внимание на картите, дадена е дифузията на тракийската материална култура.

   Изтриване
 11. малко встрани:
  http://www.vesti.bg/tehnologii/nauka-i-tehnika/otkriha-grobishte-s-nad-1-milion-mumii-v-egipet-6029153

  ОтговорИзтриване
 12. Привет Павка,

  заформя се спор- кое е истинското име: Залмоксис или Замолксис?

  Според Анонимен17 декември 2014 г., 22:11 старите автори автентично са изписвали името като Замолк, но то е променено по-късно на Залмоксис, с цел да го отдалечи от българското звучене.
  Трудно ми е да повярвам, че авторите, които изписват името под формата Залмоксис го правят с подобна цел. Съмнението е породено от съображението, че западните автори едва ли са знаели български език, за да направят такава подмяна.Второ-и двете форми имат тълкуване на български, така че, ако е извършена подмяна, с горната цел, тя е направена „От трън, та на глог“.

  Според мен, дали името е Залмоксис или Замолк, и в двата случая името не е лично (дадено по рождение), а назование, чието значение е в пряка връзка с дейността на този тракийски духовен водач.

  Да приемем, че името е Замолк. Тълкуването е очевидно- замолк> замлъкнал, сиреч дал обет за мълчание. Обаче,за да дадеш обет за мълчание, първо трябва да си посветен и да си проповядвал духовното си учение. А именно – докато си проповядвал си получил и названието си. Обетът не отменя първоначалното название, а може само да го допълва.

  И така, защо този тракийски духовен водач получава названието Залмоксис?

  Както пише Sparotok Залмоксис проповядвал безсмъртието на душата.Нещо повече – той проповядвал освобождаването на душата от прераждането и в този свят – светът на видимите материални неща, на чувствените преживявания, които не са истинското, свободно състояние на душата. Именно, поради това свое учение сред гетите е наречен Залмоксис.

  И все пак какво значи ‚залмоксис‘?


  Знаем, че Дионис осъществява поход до Индия, където предава учението на траките за прераждането на душата. А на санскрит освобождаване на душата от прераждане е .мокса‘. Залмоксис е двусъставна дума от ‚зал‘ и ‚мокса‘ . Какво е значението на частицата ‚зал‘? Ами,това което по-горе Sparotok казва, а именно – покровител. Ето още едно тълкуване в този смисъл - на покровител.На шумерски zela означава покривам, засенчвам, затъмнявам. Успоредица на шумерската „зела“ в тракийски е „зейра“ –покривало, наметало, яморлук; в български: 1. „зеле“ – заленчук, чиито всеки по-външен лист покрива всички по-вътрешни, и като цяло всички листа покриват кочана на зелето. 2. „зелен“ цвят – тревата, храстите, дърветата покриват, засенчват земята – от тук възприятието на техния цвят се свързва с думата “зела“ – покривам, и затова казваме , че те са зелени.

  Сега мисля, че става ясно, че частицата „зал“ в Залмоксис означава покровител. Или – Залмоксис – покровител на учението за бесмъртието на душата и нейното освобождаване от прераждането й.

  kansandilh

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има логика в думите ти, шала означава дом, убежище, укритие, а мокса е освобождаване, изливане на санскрит.

   Ще ти призная, че не бях се сещал за шала-убежище, укритие разглеждайки името на Залмоксис. Правех връзка с шарма, шарман - укритие, убежище, а също и с гр. дерма - кожа, покритие.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Спор за името не може да има, при положение че старите издания на античните автори го дават като Замолкис.
  След като едва в 19-ти век името се печата като ЗаЛмоксис, то всякакъв спор е излишен.
  Името е Замолксис
  Да тълкувате какво означавало името Залмоксис, означава да изпадате в нелепица, в каквато изпадат тълкователите на името н а "Тангра"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ти изобщо разгърнал ли си едно старо издание, за да направиш проверка?
   Аз лично съм проверявал в издания от 18 век, там името на Залмоксис е Залмоксис.

   Увереността на човека в дадено нещо трябва да се основава на реална проверка, а не на лично желание.

   Изтриване
  2. Не зная от къде черпиш такава увереност, за да твърдиш упорито, без каквито и да било доказателства, че по-старите автори изписвали името - Замолксис, а виждате ли по-съвременните го преиначили на Залмоксис.

   Едва ли ще отречеш, че Херодот живее и твори 500 години преди Страбон. И в този смисъл е по-стар автор.

   Прав си, че няма място за спор – В „История“ кн.4- 94(1) на старогръцки език, Херодот изписва името така - Σάλμοξιν/Салмоксин, а в английски превод от 19 в. на Страбон е изписано Zamolxis/Замолксис. Излиза, че фактите са обратно на това, което твърдиш.

   Сега трябва да представиш произведение на по-стар автор от Херодот, където името е изписано Замолксис. Действай! Може да ти се удаде...

   kansandilh

   Изтриване
  3. Аз ще се разровя в архива си и ще проверя в антикварни книги от 18 век...

   Изтриване
 14. Здравей, Павеле,

  май последният ми коментар не е стигнал до теб.
  В него казвам че, идеята за Замолксис идва от Александър Чертков. В книгата си "Тракийските племена на север от Дунав" той подкрепя именно тази идея Замолксис - замлъквам... Това е средата на 19 век... Купил съм ти една бройка от тази книга и ще ти я подаря като се видим.
  Идеята звучи примамливо, но на мен ми се струва по правдоподобно едно друго обяснение. Мисля че Емил Живков беше дал идеята за Залмоксис като Жаль - монж, т.е. думата Жалба или Желба, която на старославянски значи могила, надгробна могила и думата монж - мъж. Дори да не приемем втората част от тълкуването, наистина ми се струва че името Залмоксис идва от Жалба - могила, понеже този герой е изкарал според преданието 3 или 5 години в една такава могила...
  Това е от мен. Поздрави -

  Андрей К.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!

   Дори и в този блог има бъгове, та нищо чудно да не е излязъл коментара. Използвам случая да ти благодаря за книгата не Черков, ще ми е интересно да видя гледната точка на този автор.

   Трябва да се направят още проверки на изворите за Залмоксис, а колкото до могилата, да, има някои изследователи, които вярват, че Залмоксис е прекарал три години в някакъв подмогилен храм.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. Когато цитира Венедиков и Чертков - Спаро е добре със зрението и "пише" добре. Ето ги двете четива на въпросните хора по този въпрос :
  http://www.promacedonia.org/iv_gumno/iv_gumno_12.htm

  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%94._-_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD._%D0%93%D0%BB._2.djvu

  Когато започне за композира собствени открития става весело. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бориславе, това, че ти нямаш нищо собствено, което да е оригинално, не означава и, че други хора нямат :)

   Чертков не съм го чел, пък камо ли цитирал, колкото до Венедиков - всеки, който реши да пише за българската култура е добре да ползва работите на този учен.

   Изтриване
 16. Бориславе, това, че ти нямаш нищо собствено, което да е оригинално, не означава и, че други хора нямат :)
  --- Напротив, боцмана има изследвания, които са ЕДИНСТВЕНИ по тези въпроси в СВЕТОВЕН МАЩАБ - част от тях:
  http://debozman.blogspot.com.es/2013/11/atis-indra-vishnu.html .Такива твои нещо недовиждам, но има време, може и да сполучиш покрай Бог Ογιν и другите там щуротии.


  Чертков не съм го чел, пък камо ли цитирал, колкото до Венедиков - всеки, който реши да пише за българската култура е добре да ползва работите на този учен.
  --- Ето тук Чертков пише за Замолксис: http://www.bolesmir.ru/index.php?content=text&name=o727&PHPSESSID=7e57bc82f12, като внимателно поставя кавички в цитатите си и дава източник на изразите, които ползва. Неща, които Венедиков НЕ ПРАВИ и си присвоява чужди изследвания - нещо закономерни в полето на българската папагалщина. Това е науката в българско - всеки пагалал преписва от други папагали и 100 човека "все учени" пишат изречения еднакви като две капки вода. . .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бориславе, прощавай, но нивото ти е твърде ниско дори за любител, какво остава за световен мащаб.

   Ще се обоснова по отношение на това, че нивото ти на мислене е ниско, а знанията ти са под всякаква критика. Ти твърдиш, че "”Bulgaria”- етимологически означава „Охраняема долина.” :) :) :)

   https://sites.google.com/site/runiyistoriabozman/rimska-teza

   Това е смехотворно, понеже guard, guarder - пазя, охранявам не присъства нито в старолатинския, нито в по-късния народен латински. Да не знаеш нещо, което е елеметарно и същевременно да се правиш на професионалист е жалка история :)

   guard (n.) Look up guard at Dictionary.com
   early 15c., "one who keeps watch," from Middle French garde "guardian, warden, keeper; watching, keeping, custody," from Old French garder "to keep, maintain, preserve, protect" (corresponding to Old North French warder, see gu-), from Frankish *wardon, from Proto-Germanic *wardo- "to guard" (see ward (v.)). Abstract or collective sense of "a keeping, a custody" (as in bodyguard) also is from early 15c. Sword-play and fisticuffs sense is from 1590s. Guard-rail attested from 1860.

   http://www.etymonline.com/index.php?l=g&p=27&allowed_in_frame=0


   Толкова е лесно да се направи проверка и да се види колко налудничаво е да се свързва частицата -гар от името на България с дума, която се е появила около половин хилядолетие след споменаването на народностното ни име, като преди това е имала друга форма - wardo- "to guard" :)


   Ти обвиняваш Венедиков в присвояване на чужди неща, но ти самия се хвалиш, че си разчел руните от Боторита, а това де факто е направено още през 1922 година от испанския учен Мануел Гомез-Морено Мартинес :)

   The Celtiberian script was deciphered by Gómez-Moreno in 1922 (see Gómez-Moreno 1922), and it was not until 1946 that A. Tovar demonstrated that some of the inscriptions written in that script were in fact linguistically Celtic (see Tovar 1946). The story of the decipherment of Celtiberian is an interesting one comparable to the decoding of Egyptian hieroglyphics by Champollion in 1824. Celtiberian is significant because, along with Gaulish, it is one of the best-attested ancient Celtic languages, and also because it furnishes us with the longest continuous specimen of ancient Celtic running text, on the bronze tablet known as ‘Botorrita I’ (Meid 1994: 7).

   http://www.ancient-celts.com/LanguagesCeltiberian2.html


   Изтриване
  2. Бориславе, знаеш ли поговорката - Да би мирно седяло, не би чудо видяло :)

   Изтриване
  3. весели празници и не се карайте !!!! и двамата заслужавате адмирации за труда си и желанието да разобличите "манипулаторите, лъжите,папагалите...и тн" в разкриването на ИСТНСКАТА история

   Изтриване
  4. Аз нямам желание да се карам с никого, други са тези, които използват груби изрази постоянно и показват небългарско държание.

   Весели празници!

   Изтриване
 17. Статията е прекрасна. Дано повече да я прочетат. Не случаино нашите предци са плакали когато се ражда дете и са пели песни когато изварви достоино пътя на живота си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е интересна поради това, че са представени слабо известни данни, като например значението на името Залмоксис.

   До този момент статията е прочетена около 1500 пъти, това не е зле като за начало.

   Изтриване
 18. Много хубава статия, давай така, Павле! Весели празници!

  ОтговорИзтриване
 19. Пафка, не съм учил старогръцки,но има ли вариант имената да са написани по този начин ,а да се четат по друг .Като във Френски и Английски.Залмоксис(Залмок),Орфеус(Орфей) и Т“Н

  ОтговорИзтриване
 20. Пафка,има ли вариант имена и наименования да се четат по друг начин, не буквално.Пример: Залмоксис(Залмок),Орфеус( Орфей). като в Английски и Фртенски?

  ОтговорИзтриване
 21. Анонимен8 май 2015 г., 7:27

  Напълно съм съгласен, че в Гръцкият няма буквата "ш" така ,че твърде вероятно е да бъде "шалмоксис" . Първото пък на мен което ми идва на ум е "шаман" или "шаманът". Нямам никакви доводи за това си мислене просто видях смисъл в тази дума като знаем , че пра Българите са имали шамани винаги със себе си. А за тълкованието пък "бял , светъл бих дал още белобрад златокос, златоуст или нещо от сорта. Нищо професионално просто едно мое мнение :). Със здраве и продължавайте в същия дух. България има огромна нужда от хора като теб в този и толкова труден момент от своята исторя. Но и исторята е доказала, че се раждат точните хора за точното време. Наслука

  ОтговорИзтриване
 22. Prekrasna statiya. Spodelyam tazi filosofiya. Iskam da dobavya samo, che prof. Aleksandar Foll upotrebyavashe imeto Zalmoksis. Pozdravi.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проф. Фол е написал доста неща за Залмоксис, а и за други забележителни тракийци.

   Изтриване
  2. Анонимен23 юни 2015 г., 8:54

   Павел, какво е мнението ти за това?
   http://nauka.offnews.bg/news/Новини_1/Българите-сме-само-30-арийци_12952.html

   Изтриване
  3. Няма съмнение, че оформянето ни като народ не е било напълно завършено когато арийците са потеглили на изток. От друга страна не виждам никакви убедителни аргументи, които да докажат, че сме само 30% арийци. Това си е и странно твърдение.

   Има и неверни твърдения. При погребенията от така наречената култура Бойна брадва, няма жертване на кон, нито полагане на колесница. Най-ранното погребение от този тип е от Варненския некропол - пето хилядолетие преди Христа. По това време нито конят е опитомен, нито бойната колесница е изобретена.

   Изтриване
  4. A. Fol да не е живяла по времето на Херодот, че се цитира тя как го е писала?

   Херодот го е писал Zamolxis и Zamalxis , даже като го гледах в оригинал единственото нещо, което се разчита е ЗАМОЛ И ЗАМАЛ а останалото ксод/т/иос блаблла по гръцки върви го чети... :)

   Изтриване
 23. Чудесна статия! Благодаря! От години не бях чел нещо, за което да не зная поне60%! :) Успех и здраве!

  ОтговорИзтриване
 24. Toi e razrabotval filosofiata koiato vsichki traki sa sledvali. Za tova trakite sa bili nai smelia narod I ne sa se boiali ot smartta. Tova naistina e nai staroto filosofsko uchenie na sveta, a imenno kogato chovek se osvobodi ot "Az" I emocii kato strah,naprimer vzema pravilnite reshenia. Za tova balgarite imame edna stara prikazka koiato void nachaloto si do tazi filosofia: Ne misli sas sarceto si, a s glavata si."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За мен няма съмнение, че Залмоксис е проповядвал избягването на страха. Страхът е убиец на душата, а наранена ли е душата, ще пострада и тялото.

   Изтриване
 25. http://neuebuecher.de/vlbid/0-5323421/
  Излезе от печат на немски книгата на Юлия Хаджи Димитрова „Готи, сиреч Гети“
  На български може да се поръча по интернет на адрес
  kamen.g@hotmail.com
  или в книжарницата „Български книжици“ в София.
  Препоръчваме тая ценна книга на г-н Спараток
  От Издателството „Перпериком“

  ОтговорИзтриване
 26. ирена янчева12 август 2015 г., 6:33

  Павле, благодаря за добрата статия, чрез която можем отново да се докоснем до харизмата и мъдростта на древното божество Залмоксис, за да погледнем света през очите на нашите предци !!! Напълно споделям посланието на Залмоксис за безсмъртието на човешката душа, за необходимостта да бъдем чисти телесно и чисти духовно, защото всичко премиава пред душата, сърцето и мислите на човека ( дори в енергиен план ). За мен сърцевината на доктрината Залмоксис, която разглеждаш подробно е посланието : Какво означава истинската любов, която лекува - о т д а д е н о с т ! Приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възхитен съм от систематичността на твоите разсъждения уважаеми ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK.

   Изтриване
 27. На мен защо ми се струва, че Зевс и Залмоксис са един и същи бог. Вече разбрахме, че Омировата Илиада не е гръцка, но тя е легенда. Тук се говори за истинска религия с пост и прочистване на тялото. Ако се разровите повече, може и да се докаже първоизточника на "гръцката" Илиада. Илиадата е създадена, за да прослави гърците, но там фактите са нищожни и недоказуеми.

  ОтговорИзтриване
 28. Анонимен7 май 2017 г., 20:59

  Гебелейзис, Небелейзис
  Никой не се е сетил за думата бележит белязан избран, примерно НАБЕЛЯЗАН-ИЗБРАН
  Относно Г и Н, ако някой познава немски, знае, че нашето На... като например Учих и Научих на немски е Ге...
  Тоест предположението ми е, че е едно и също име казано по два начина.

  ОтговорИзтриване
 29. Александър Матеев11 септември 2017 г., 18:51

  Възможно ли е Салмоксис да се разчлени на "С Алмо Ксис", където "алмо" означава първо или първично (среща се в именника на българските князе), а ксис да е така предадено "чис-" тоест "чист". Или събрано в едно Салмоксис означава "С първична чистота" или "С първа чистота".
  Всъщност и последователите които живеят отделно от жени както ги е научил Салмоксис, се наричат "ктисти" или по правилно "чисти".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че стблг. алем-първи е погрешното предаване на скитското арима-едно, което пък е сродно на гал. ремо-едно.

   Името на Залмоксис или е свъразно със залмос-кожа, покритие, или ако е верен страбоновия вариант Замолксис, трябва да приемем, че значение може да се даде с глагола замълчавам.

   Изтриване
  2. Варианта със "замълчавам" трябва да е верния, защото преданията гласят, че Залмоксис е бил глух или глухоням и е общувал с писмени знаци. Занесъл е и писменост, която първоначално е била общодостъпна за гетите, но след това висшето съсловие я забранява за простолюдието. Оттам и спора за "свещената безписменост". Те са считалите писмеността за огромна заплаха за националната сигурност - за да не изтече критична информация при врага. И затова са държали народа да ползва само устни предания.

   Изтриване
  3. Александър Матеев11 септември 2017 г., 22:42

   Не е задължително да е грешно предаване, нали има замяна на Р с Л и обратно в сродни езици.
   Но за кои езици е характерно, нямам представа :D

   Освен убеждението ти, има ли други причини това да не може да е така ? Например Т-то да няма как да бъде изпуснато, или "ксис" всъщност в гръцкия оригинален текст да не се чува "ксис". Относно С-то в началото видях превод на Херодот, където беше със С. Нали Херодот първи го споменава...

   Изтриване
 30. Здрасти. Ще ти нахвърля някои неща, които първо може да те шокират, но ще са ти много полезни, ако ги разчоплиш:
  - Залмкосис е библейския Авраам. Роден е около 2000 г.пр.Хр. Познат е под много имена - Раджил Авар, Авар Кам, Балъм-Ат и други
  - не е гет, а идва от Харапи заедно с хората си, прогонен от чичо си поради проповядване на Единобожие
  - временно е бил на служба при императора на Илат (Елада) в дн. гр.Анкара, по после е прогонен на Балканите. Хората му основават няколко големи града.
  - минал е през много народи, вкл. гетите. Там инсценира собствената си смърт и изчезва от гроба си за да продължи мисионерската си дейност. Прави го за да помислят, че е възкръснал и за да не накърни вярата на хората във вечния живот на душата
  - основополага нова тракийска царска династия
  - наследниците му водят нашествието на Хиксосите
  Интересен ми е твоят коментар. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може да се разчопли, проучи, анализира нещо, което е реално. Аз обаче оставам с усещането, че тук се касае за фантазии.

   Елада никога не е опирала до Анкара, няма сведения Залмоксис да е царувал, няма и сведения да е оставял наследници, хиксосите са навлезли в Египет доста преди Залмоксис да се роди.

   Изтриване
  2. Сведенията ги има, но няма кой да ги прочете.

   Изтриване
  3. Залмоксис не е съвременник на Питагор. Какви са данните, че е живял в конкретен период от време? Измислицата за "роба на Питагор" е просто опит да бъдат унижени гетите.

   Изтриване
  4. Поздравления за статията, г-н Серафимов! Ако ми позволите, нека направя малко допълнение - скриването за определен период в земята е магическо действие, познато от много култури и има за цел възстановяване на обикновено загубената връзка със земята като живо същество, насищане на тялото със телурични токове и постепенна промяна както на плътта, така и на осъзнаването на човека. Залмоксис е научил тези практики в Египет, където те са пренесени от последователите на Орфей - и така кръгът се затваря... Познанството и пребиваването му при Питагор /споделящ същите знания, пак от този източник/ ни дава представа за този велик мъдрец като практик, приложил в действителност технологията за постигане на апотеозис. вВ резултат на това се е превърнал през тези три години в Херос, а нищо чудно точно Залмоксис да е Тракийският конник, виждан от баба Ванга, Преподобна Стойна и други наши ясновидци.
   Благодаря Ви отново за чудесните статии които представяте - и Ви желая здраве, късмет и успехи!

   Изтриване
 31. "Той учи, че хората не умират, не изчезват в небитието, а просто напускат този свят и отиват в друг, който е по-добър.”
  Това не е учение на т. н. Залмоксис, а е основното вярване на траките от най-дълбока древност, описвано от хронистите като философско учение – орфизъм.
  Свещената планина са Родопите - Херодот.
  Дио̀нис, Загрей, Залмоксис, Сабазий, Кибела, Бендида, и др. не са тракийски богове и богини, а персонажи от гръцката митология,
  Траките винаги са имали само едно божество и неговото име е било винаги само едно - БОГ.

  Залмоксис e бил владетел и жрец на одрисите, но истинското му име се е сторило простовато на гърците и те са го „облагородили” по техен си маниер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може ли точен цитат от Херодот по отношение на това, че Свещената планина са Родопите?

   В Южна Тракия действително има друга Свещена планина, но тя е до Пропонтида, на юг от Странджа.

   Изтриване
 32. Не намирам точен цитат от Херодот, явно няма такъв, но по косвен път може с доста голяма сигурност да се каже, че това са Родопите, защото Свещената планина се свързва със светилището на Дионис. Къде е това светилище?
  Несъмнено най-важно сведение в това отношение е разказът на римския историк Светоний Транквил за посещението на бащата на бъдещия пръв римски император Гай Юлий Цезар Октавиан Август в родопския храм на Дионис. Светилището се намирало в голяма зала с овална форма и без покрив отгоре,. По думите на римския историк, отразил това важно събитие:
  "...Когато Октавиан, бащата на Август, водил войската си някъде из отдалечените части и в Свещената планина на Дионис, се допитал до оракула на бога за сина си, било му потвърдено от жреците, че синът му ще стане господар на целия свят, понеже, след като виното се разляло върху олтара, димът се издигнал нагоре над върха на светилището чак до небето - знамение като това, което получил и самият Александър Велики, когато принасял жертва на същия този олтар".
  Според съвременните историци границата между държавата на бесите и Одриското царство е минавала някъде в Източните Родопи, източно от днешния град Кърджали. А точно там се намира светилището, прераснало впоследствие в град Перперикон. От данните на Дион Касий се разбира, че храмът на Дионис е бил в граничната зона между двата големи тракийски народа. А археологическите данни хвърлят все повече светлина за локализирането му в монументалните скали на Перперикон.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вижте това - ази Велика богиня-майка Ганеа има своето място именно тук, където е владетелската резиденция Ганос, в средата на крайбрежието на Хиерон орос - Свещената планина на траките. Така, идентификацията на Хиерон орос с Ганиада - областта на Божествеността - е пълна. Тя се потвърждава и от Страбон (64 г.пр.н.е.- 21 г.от н.е.), който казва, че Хиерон орос е почитан от всички местни и е нещо като акропол на страната (Strab. VII, 55). Това несъмнено са местните траки, които и по времето на Страбон извършват своите сакрални действия и обреди. У Демостен (384-322 г.пр.н.е.), в Северна Пропонтида се изброяват топонимите: Серейон тейхос и Ергиске и Хиерон орос (Demosthen. VІІ, 36-37). При Есхин (ок. 389-314 г.пр.н.е.) те са Ергиске и Миргиске и Ганос и Ганиада (Aeschyn. ІІІ, 82). Миргиске се идентифицира с Мюртенон и е очевидно при Ергиске. При това положение Ергиске и Хиерон орос от първия случай се оказват дублирани с Ергиске и Ганос и Ганиада от втория. Така, Ганиада се оказва местното тракийско название на Свещената планина на траките, наречена от елините Хиерон орос.

   Очевидно е, че Ганос е тракийска крепост на Мраморно море, а не е елински полис. С нея се свързва областта на Свещената планина на одрисите Ганиада, която е едно от местата на Великата богиня-майка. Неслучайно, именно тук се намира и царската хазна - съкровищницата на одрисите (Demosthen. XXIII, 104), което ще рече, че областта на Хиерон орос/Свещената планина/Ганиада, е царска крайбрежна собственост, а не е обикновена парадинастична област.

   http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=513&Itemid=102

   Изтриване
 33. Само искам да добавя, че главното светилище на Зслмоксис се намира в североизточна България не далеч от Силистра . Има път до там може да се посети. И легендата е, че той сам се хвърля от скалата на въпросното светилище и после възкръсва за да докаже учението си. От тотава започва и започват грешно разбраните от псевдо учените ни жертвоприношение на хора, кото те представляват изпращане на доброволец при Залмоксис с някаква конкретна цел. Специално за Залмоксис и неговото учение може много да се пише като едно от най-интересните неща е , че Християнството в първоначалния му вид(преди първи и втори Никейски събор е пряк наследник именно на учението на Залмоксис

  ОтговорИзтриване
 34. Привет Павле!
  Благодаря Ви за тази статия! Знаем, че Питагор е спазвал мълчание в продължение на три години. Това имаше общо с ретроградното движение на меркурий, каквото самия Питагор е имал в рожденния си хорар. Преди да встъпят в обучение при него, учениците на Питагор са преминавали през същите стъпки - спазвали са мълчание за три години. "Царството на отвъдното" означава буквално "Царството на мълчанието". Обезсмъртена е душата дважди родена. Ритуала се извършва в пещера. Датова Залмоксис би могло да се тълкува като титла на преминалия през света на мълчанието, обезсмъртения, Царя, просветителя.
  Моята хипотеза е, че Христовото учение идва да възстанови именно това старо тракийско просвещение. Няма нужда да споменаваме пътуването на Дионисий в Индия и прочие взаимовръзки през всяка от древните култури. За келтите имаше и посочена египетска връзка през една от дъщерите на Ехнатон, която се приема и за келтска принцеса.

  https://m.youtube.com/watch?v=uGwgkQUV0H8
  An old Irish legend about an ancient Egyptian princess - ROBERT SEPEHR


  Келтската връзка е спомената и в книгата на Юлия Боева, " Богинята и рогатите глави" - прави се сравнение в обичаите за облекло, прическа и татуировки.
  https://www.academia.edu/12423573/%D0%91%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%90_%D0%98_%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%98

  ОтговорИзтриване
 35. За баските, Сардиня, Аквитания... етруски:
  http://iyiyiyi.blogspot.com/2010/05/blog-post_30.html

  http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/culture/2018/01/08/etruscan-settlement-found-in-sardinia-for-first-time_288c45c9-9ae3-4b5e-ab8d-cb9bf654b775.html

  келти...:
  https://m.youtube.com/watch?v=i3EACCTyMEk

  П.П: Павле, имате ли побликувано издание, посветено на историята ни, в превод на английски език? Бих искала да запозная мои близки с Вашата работа.

  ОтговорИзтриване