25.04.2018 г.

КОЙ СЪЗДАДЕ РЕЛИГИЯTA НА СТАРИТЕ ГЪРЦИ?


Вярата, която изповядваме е част от нашата идентичност, част от това, което сме. Това е причината да бъдат пазени ревниво идеалите, ритуалите и обредите научени от родители и свещеници. Нова религия се налага много трудно, в случай, че не се прилага жестоко насилие, само някой с доста по-високо развита култура е способен да направи това. Явно нашите далечни предци наричани по време на Античността с името траки, са били такива хора, защото именно те са основоположниците на гръцката религия.

Това всъщност се знае отдавна в научните среди. Роденият в Казан, в земите на Волжка България, Юрий Откупщиков казва следното: “Добре известно е огромното (колосалното) влияние, което траки, фриги и карийци оказват на гръцката религия и митология.”– “Хорошо известно то колоссальное влияние, которое оказали фракийцы, фригийцы и карийцы на греческую религию и мифологию”.

Безспорно Откупщиков има право, налице са предостатъчно сведения, които показват кои са основателите  на най-важните култове практикувани от гърците. Авторът обръща внимание и на един друг важен факт, който някакси е убягнал на нашите специалисти, или поне те не са му отдали достатъчно внимание:

Както бе отбелязано, най-важните гръцки богове не живеят в Гърция. Тронът на Зевс е на Ида (на владения от трако-пеласги остров Крит бел.авт.), тронът на Посейдон е на Самотраки, самият Олимп е в южна Македония (на границата с Тесалия). Всичко това е тракийска периферия...“  - “ Как уже давно было отмечено, главные боги Греции живут не в Греции: трон Зевса - Ида, трон Посейдона - на Самофракии, Олимп - в южной Македонии (на границе с Фессалией). Все это - фракийская периферия...“Към тази интересна информация може да се добави още нещо. Става дума за това, че значителен брой от героите споменати в гръцката митология и набедени по-късно за гърци, в определени случаи са изобразявани като траки. Ето отново цитат от работата на Юрий Откупщиков:

Белерофонт е представен сега с фригийска шапка, на сцена върху глинен щит от Тиринт, представяща битката на Херакъл с амазонките, героят също е изобразен с фригийска шапка...Така, с фригийска шапка, са представяни не само амазонките, Бендида, Сабазий, Орфей, Парис, но дори и Одисей… Гръцките художници явно са осъзнавали негръцкия произход на митовете си…”

Беллерофонт предстает здесь перед нами во фри­ гийской шапочке. Геракл в битве с амазонками изображен на глиняном щите из Тиринфа (ок. 700 г. до н. э.) также во фри­гийской шапочке. В том же головном уборе представлены не только амазонки (Schachermeyr 1983, 336 ff., Taf. 9), Бендис, Сабадзий, Орфей, Парис, но и Одиссей...Гре­ ческие художники, по-видимому, осознавали негреческое проис­хождение соответствующих мифов…”Нека обърнем  внимание и на други данни, които са на разположение на учените ни от доста дълго време. Благодарение на римския автор Лукиан научаваме за това, че  тракиецът Евмолп е основател на Елевзинските мистерии  – “…Mysteries, seeing that Eumolpus, the founder of them, was a barbarian from Thrace ”- Luc.Demon.34. 

Това сведение се потвърждава от Страбон, който пише, че в дълбока  древност цяла Атика е владяна от траките, които са придружили Евмолп: “Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus.“ – Strab. VII. 7.1


Интересни фрагменти намираме и в работите на Диодор Сицилийски. При описване на събития от IV в.пр. Христа е казано, че в едно от най-известните гръцки светилища – това на Делфи, жреци са били траки : “…after he had gathered a multitude of soldiers and had seized the oracle, he slew the group of Delphians called Thracidae” – Diod. XVI.24.3.


Платон съобщава за култ към тракийската богиня Бендида не къде да е, а в Атина- “I went down yesterday to the Peiraeus with Glaucon, the son of Ariston, to pay my devotions to the Goddess, and also because I wished to see how they would conduct the festival since this was its inauguration. I thought the procession of the citizens very fine, but it was no better than the show, made by the marching of the Thracian contingent.” - Plat.Rep.I.327 a.


“Let this complete your entertainment, Socrates, at the festival of Bendis.” - Plat. Rep. 1.354a

Цитиращ Омир, Страбон уточнява, че почитания в престижното светилище на Додона Зевс, е пеласгийско божество: “Dodonaean Zeus is by the poet himself named "Pelasgian": "O Lord Zeus, Dodonaean, Pelasgian…” – Strab.V.2.4.


Писалият по-късно Йордан е уверен, че богът на войната Арес, наричан от римляните Марс, е произлязъл от средите на гетите: Moreover so highly were the Getae praised that Mars, whom the fables of poets call the god of war, was reputed to have been born among them. Hence Virgil says: "Father Gradivus rules the Getic fields." – Jord. Get. 40.


Кабирите (известни под имената Aксиерос, Аксиокерсос, Аксиокерса, Кадмил) са божества на пеласгите според не кой да е, а Херодот наречен неслучайно бащата на историята: “…mysteries of the Cabeiroi, which the Samothrakians perform having received them from the Pelasgians …”- Her.II.52


Понастоящем учените знаят добре, че бог Хермес е почитан от изконното балканско население дълго преди идването на гърците. Известно е и Херодовото твърдение, че тракийската благородническа прослойка счита Хермес за свой праотец и се кълне в неговото име – “ These are their most remarkable customs; and of the gods they worship only Ares and Dionysos and Artemis. Their kings, however, apart from the rest of the people, worship Hermes more than all gods, and swear by him alone; and they say that they are descended from Hermes. “ – Her.V.7.

Излишно е да се споменава, че Дионис, а и майка му Земела, чието име лингвистите тълкуват със стблг. землiа, спадат към тракийския пантеон. Гърците биват до такава степен повлияни, че при тях Дионис се превръща в доста популярно лично име.Отдавна е установено, че Аполон, а и Артемида са предгръцки божества. Хетите ги познават под имената Апулунаш и Артамуш, а в микенските документи от Бронзовата епоха, Аполон е наречен Паяво (по четене на Джон Чадуик и Майкъл Вентрис). Това име на бог е необяснимо на гръцки език, но стблг. пѣвати-пея дава добро тълкуване.

Аполон е известен не само със своята златна лира, но и с това, че е лечител.В древността изцеляването на болен се е извършвало не само с билки, но и с баене, напяване. Знаем за това от Платон, в чиято работа Хармид са описани практиките на обучените от Залмоксис тракийски лекари -Plat. Charm. 156d - 157c.

За името на Артемида проф. Хрозни смята, че то притежава древна форма Рутас. Съдейки по това, че Артемида-Рутас е изобразявана с лък и стрели, името и може да се свърже с блг. рутя-руша, санскр. rutas-разрушен, или стблг. рать-война, санскр. ru, rati-война.

Подобно на Орфей, Сабазий, Бендида и т.н. с тракийска шапка е изобразен и богът на плодородието Приап. Неговото име не притежава смисъл на гръцки, обяснение можем да получим с ведическите думи pra-пре, твърде и yabhate-оплождам, съответстваща най-точно на стбг. ѥбати-оплождам.

Опирайки се на сведения на археолога Миков, акад. Георгиев казва нещо много интересно за корените на култа към богинята Деметра: “През неолита и халколита се откриват следи на укрепени селища. От друга страна, някои селища са разположени в естествено укрепени местности. Укрепените селищни могили са особено характерни за бронзовата епоха. Още от ранния неолит у нас се появява идолна пластика — статуетки от глина и мрамор, а през халколита също и от кост или злато, в които схематично са предадени човешки фигури, и то предимно на жени. Това са символите на религиозните представи на човека като отражение на матриархата: това е богинята на плодородието, „земята- майка“, от която води своето начало гръцката богиня Деметра.”

Като имаме предвид, че въведените от Евмолп Елевзински мистерии са в чест на точно тази богиня, не е трудно да разберем от кой народ е зает култа към нея. Всъщност, налице са ясни сведения по този въпрос. Сведения нимираме в работата на Павзаний, който пише за свитилище на Деметра Пеласгийска, наречена така по името на Пеласг – основателят на светилището: “a sanctuary of Demeter, surnamed Pelasgian from Pelasgus, son of Triopas, its founder…”- Paus. 2.22.1


Нека направим кратко обобщение. Зевс носи епитета Пеласгийски, Деметра също е наречена Пеласгийска, за Арес се е вярвало, че е роден в Тракия, старите автори като изобщо не се съмняват в тракийските, фригийските корени на Атис и Кибела. Бащата на историята причислява Кабирите към пеласгийските божества, а за Хермес споменава, че тракийските благородници го считат за свой праотец. Имената на Аполон, Артемида, Приап, Хефест, Афродита, нямат смисъл на гръцки. Името на Хера е сродно на това на Хероса, чийто култ е все още силно почитан от нас българите, като в ново време Тракийският конник е облечен в дрехата на Св. Георги.Който е чел внимателно старите митове, е разбрал, че героите Инах, Дардан, Тезей, Ниоба, Тантал, Ганимед, Пелопс, Питей, Тиест, Атрей, Агамемнон, Менелай, царете Мидас, Диомед, Финей, Ликург и още много други не са гърци, а траки, фриги. Самите Олимпийски игри са организирани от фригиеца Пелопс, а първият регистриран победител носи фригийското име Кореб/Κόροιβος, както отбелязва Юрий Откупщиков. 

В работа на проф. Димитър Попов намираме сведения за друг Кореб, който е наречен вожд на пеоните. Тук е важно да се отбележи, че в миналото, старите българи са отъждествявани не само с мизите, но и с пеоните. Автори като Димитър Ангелов споменават това в своите творби, макар и да уточняват, че се касае за архаизация.

Накрая трябва да се уточни още нещо от голяма важност. Става дума за това, че основаните от трако-пеласги светилища в Делфи, Елевзина, Атина и Додона са най-важните в цяла Гърция. 

На голяма почит се радва и храма на Великите богове - Кабирите на остров Самотраки. За посветените в   култ към Кабирите се казва, че ставали по-добри и по-справедливи,  поради това древните герои се стремели да станат част от малцината избрани. Успехът на Язон, Херакъл, Диоскурите, а и Орфей се дължал на това, че те всичките са били посветени в Самотракийските мистерии - Diod.Sic.V.49.Фактът, че в най-престижните светилища на древна Елада, първоначално жреци са трако-пеласги, показва достатъчно красноречиво кой на кого е дал религия. 

Реалността обаче е така жестоко изопачена, а и са натрупани такъв огромен брой лъжи, че дори съзнанието на интелигентните хора е замъглено. Подведени от упоритите неверни твърдения на манипулаторите, но и лишени от важна информация, ние няма как да стигнем до истината.

Това е причината днес на доста сънародници да им се струва странно, дори абсурдно, ако някой спомене, че почитаните от старите гърци Зевс, Арес, Дионис, Бендида, Сабазий и др. са били божества на нашите предци, които се явават и най-древното цивилизовано население на Балканите.

Факт е обаче, че макар дедите ни да са първите християни на Европа, езическите култове от древността са все още живи. Учени като Димитър Попов и Иваничка Георгиева обръщат внимание на това, че под образа на представяния с колесница Св. Илия се крие древния Зевс - гръмовержецът Сбелсурд.

Същите учени виждат в особената почит към Св. Марина останки от култа към Бендида. Иван Венедиков дава прекрасни обяснения за характера на Трифон Зарезан – реликва от почитта към Дионис. Кукерските и русалийските игри, Лазаруването, нестинарството, обредът Герман и т.н. са все ехо от старите вярвания на дедите ни.

В Североизточна България е запазен дори спомена за Земела - майката на Дионис. Научаваме за това от работата на Борис Илиев “Тракийската Богиня Семела в съзнанието на българите днес“. Архимандрит доц. д-р Павел Стефанов преставя много интересна работа, в която е разгледан един особен обичай в региона на Етрополе. Д-р Стефанов вижда в честването на празника на Св. Атанасий остатъци от култа към древния Сабазий. Дори и днес участващите в празника подвикват Сабой, Сабой, макар да са забравили какво означава това. 

Не на последно място трябва да се спомене и това, че дори култът към Хермес е запазен при нас българите.Разбира се той бива почитан днес в облеклото на християнския светец Модест. Иваничка Георгива споменава, че на неговия ден воловете не се впрягат; след богослужението се раздават нечетно число хлебчета заедно с варено жито, от които се слага и в кърмата. В църковната живопис св. Модест е изобразяван с два впрегнати вола или с овце.

Ако навремето тази информация бе поднесена на българския народ и бе обяснено значението и, повечето от нас веднага биха осъзнали защо старобългарските лични и родови имена Аспарух, Сабин, Ерми, Котраг, Гостун, Дуло, съотвестват точно на тракийските названия на божества Ут-Аспиос, Сабазий, Ерм (Хермес), Котито, Сур-гаст, Дула (Ямба Дула).

Ще мине време докато съзнанието ни се прочисти напълно от старите лъжи за Тангра и Умай, за юртите и средноазиатския ни произход. Хората, които упорито поддържаха създадените от чужденци заблуди няма да живеят вечно, но те са си подготвили предани и нахъсани заместници. Битката за истината едва започва, но когато българинът познава целта си, нищо не може да го спре.

Използвана литература:

1.Ю.В.Откупщиков, Догреческий Субстрат у истоков европейской цивилизации, Изд.Лениградского Университета, Ленинград, 1988;
2.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
3.И.Георгиева, Българска Митология, Изд. Наука и Изкуство, София, 1993;
4.Е.Теодоров, Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
5.Д.Попов, Тракийска Религия, Изд. Изток-Запад, София, 2014;
6.Б.Илиев, Тракийската Богиня Семела в съзнанието на българите днес, Хелис IV, Археологически Институт с Музей – БАН,  Изд. Марин Дринов, София, 2005;
7.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
8.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
9.Pausanias, Pausanias Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press, London, William Heinemann Ltd, 1918;
10.Plato, Plato in Twelve Volumes, Vol. 8 translated by W.R.M. Lamb, Cambridge, MA, Harvard University Press, London, William Heinemann Ltd. 1955;
11.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952; 
12.The History of Herodotus parallel English/Greek English translation: G. C. Macaulay, (pub. Macmillan, London and NY), 1890;
13.The Geography of Strabo publ. in Vol.III of the Loeb Classical Library edition, 1924;
14.The Library of Diodorus Siculus publ. in Vol.VII of the Loeb Classical Library edition, 1952;
15.JORDANES, THE ORIGIN AND DEEDS OF THE GOTHS, translated by Charles C. Mierow, ed.J. Vanderspoel, Department of Greek, Latin and Ancient History, University of Calgary


16.АРХИМ. ДОЦ. Д-Р ПАВЕЛ СТЕФАНОВ Един култ на 2000 години, 13/12/2010102 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят дискусия да ср регистрират и коментират показвайки истинското си име и лице. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Има линкове, може да се провери, но защо българските професори говорят за гръцки богове в тракийския свят, от кога се знае, че Зевс и Деметра са пеласгийски, а Кибела и Атис са тракийски? Ганчо Ценов анализирал ли е тази важна тема за произхода на боговете?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще започна с отговор на втория Ви въпрос. Нямам сведения проф. Ценов да е обсъждал произхода на боговете почитани по време на Античността, но този учен предава едно ценно изказване на Патриарх Фотии. Този служител на Римската Империя пише, че българите се отказали от бащините си богове. Така става ясно, че старите българи не са били монотеисти, а са почитали няколко божества.

   Колкото до това защо някои професори употребяват изрази като гръцки богове, гръцки пантеон, точен отговор не мога да Ви дам. Мисля, че е най-добре да зададете въпроса си на личностите, които пренебрегват данните от историческите извори.

   Изтриване
 3. Здравей, Павле! Във връзка с това, кои са били траките и някои други народи според една италиянска история! 'Ai popoli di razza tracica appartennero, in tempi remoti i Pelasghi, se lecito è arrischiare una ipotesi in tanta antichità. Mi a pare certo che appartenessero a questa razza i Goti, i quali ogni sana critica induce a credere che siano gli antichi Geti, notissimi nelle istorie romane. Costoro, dall'antica e vastissima Tracia, passato per qual si fosse ragione il Danubio, si fermarono nelle contrade orientali della Dacia, a un di presso nella provincia che oggi chiamasi Moldavia; dove sempre stettero con varia fortuna, ora ribelli ora sudditi ai Romani. Presero, secondo che dimoravano più propinqui alla riva del Danubio, o a quella del mar Nero dov'ella si curva verso oriente, il nome di Visigoti e di Ostrogoti, che sonava Goti occidentali e Goti orientali. Стр.61.
  DELLA STORIA D'ITALIA DAL QUINTO AL NONO SECOLO - BRUSSELLE, SOCIETÀ TIPOGRAFICA 1841, di Antonio Ranieri

  ОтговорИзтриване
 4. Вярно ли, че на Аполон му казвали Ситалк в Гърция?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че става дума за Аполон Ситалк от Делфи. За него е писал Павзаний - The second Apollo the Delphians call Sitalcas, and he is thirty-five cubits high - Paus. 10.15.2

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0160%3Abook%3D10%3Achapter%3D15%3Asection%3D2

   Изтриване
  2. A има ли връзка с името на цар Ситалк, или имената си приличат случайно ?

   Изтриване
  3. В случая Ситалк е епитет на божеството, предполагам, че значението на Ситалк е говорещ огнено, умеещ да говори добре. Обяснение можем да получим със стблг. светъ-огън, светлина и тлъковати-обяснявам, тълкувам.

   Изтриване
 5. Спароток,можеш ли да посочиш поне едно име на съвременен историк от световна величина,който да подържа или поне да загатва твоите теории.Ако приемем,че е истина,че историците в България ги е страх от истината,дано поне един в Света не го е страх,а? Очаквам да отговориш!- СКАРАБЕЙ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Юрий Откупщиков е учен от величина и той пише за колосалното влияние на траките над гърците.

   Проф. Карл Мюлер също е учен от величина, той прави следното изказване - ”Траките, които се заселват в Пиерия, край лоното на планината Хеликон, бивайки създатели на почитта към Дионис и музите, а също така и създатели на гръцкото поетическо изкуство, се явяват като народа, който има най-голямо значение в историята на цивилизацията.” - “The THRACIANS, who settled in Pieria at the foot of mount Olympus, and from thence came down to mount Helicon, as being the originators of the worship of Dionysus and the Muses, and the fathers of Grecian poetry, are a nation of the highest importance in the history of civilization.”

   Проф. Евгений Теодоров разглежда подробно нашите празници, обреди и обичаи и като извод, в края на творбата си казва следното:

   “ Установените в този труд древнотракийски елементи позволяват да се смята, че заварените траки в освободените от византийско господство земи не са били малобройни, че потъвайки в славянските маси, те са продължили да съществуват в тях със своите вярвания, култове, обичаи...и това дава достатъчно основание да се говори за недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.“ - “Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор”, с. 271.

   В.Нерознак е учен от величина, той казва следното - “За високата степен на фригийската култура може да се отсъди по факта, че още през век преди нашата ера, фригийските познават буквената писменост. Тази писменост, макар и близка до гръцките образци, по-скоро принадлежи на самостоятелен прототип.” - “О высокой степени развития фригийской культуры можно судить по тому факту, что уже в viii в. д о н.э. фригийцы обладали буквенным письмом. Это письмо, хотя и близко к греческим образцам, по-видимому, восходит к самостоятель¬ному прототипу.”

   И не става дума за страх, а за следване на интереси...   Изтриване
  2. Отново си направил извадки от контекста Спарооо...ама като коментираш все едно ни лук ял, ни мирисал..."Павел Серафимов На наши медии вяра нямам, често думите биват изваждани от контекста..."
   Те медиите също като тебе заработват, а?

   Изтриване
  3. Изразът извадки от контекста е смешен, а и доста странен. Ще може ли малко повече разяснения как точно става това - правенето на извадка от контекста?

   Изтриване
  4. В подкрепа на публикацията,- ето какво казва един Български учен от "телевизионна величина"...
   КОПИ-ПЕЙСТ:
   ".....Имало е различни видове брадви. Някои са били много леки и се предполага, че са били използвани от женски дружини, каквито е имало в българската армия поне до времето на кан Крум.....Знаем, че сведения в хрониките свидетелстват за това, че срещу Никифор кан Крум изпратил дори женските батальони и те са успели да нанесат решаващо поражение на византийските войски. Як и здрав българин би се срамувал да размахва такава МАЛКА БРАДВА във въздуха“, смята историкът проф. Димитров.
   Сарматките-амазонки са ползвали малката бойна брадва...., но проф. Б. Димитров е много далече от тези неща............

   Изтриване
  5. Наистина е имало различни видове брадви, а малките са едни от най-ефикасните. Реално викингите заемат малката бойна брадва от вагрите и северните ободрити, от тях заемат и островърхия шлем.

   По нашите земи са открити повече бойни брадви отколкото мечове, но в никой филм или реконструкция на старобългарски боен костюм това не е отразено.

   Не зная за женски батальони на княз Крум, чел съм, че преди битката при Върбишкия проход въоръжил и жените, но това е нещо по-различно.

   Изтриване
  6. От къде си сигурен, че битката е точно във Върбишкия проход Спароток? В източника пише Верегава, а това може да се тълкува за целия старопланински масив, не за конкретен проход. На всичкото отгоре твоята версия не е потвърдена нито исторически, нито археологически.

   Изтриване
  7. Анонимни човече, щом искаш дискусия - регистрирай се, или поне прояви елементарна учтивост и се представи. Ако желаеш да се намесиш в чужд разговор, представи вярната версия на това, което критикуваш, иначе се получава само неясно мрънкане.

   Изтриване
  8. Спароток, извинявайте за отклонението от темата, но Сарматките-амазонки, живеят и до днес в народните традиции.
   Ето нещо дори от интернет, а на живо е направо разтърсващо за този който знае какво вижда пред себе си.
   "...1. Едното от двете обредни лица (буенек и булка) при танца буенец: най-представителната девойка, облича се с бяла рокля, отгоре с мъжка риза, препасва се с пояс. Косата й е разплетена и пусната, на главата си носи черен мъжки калпак, окичен с пешкир или венец от цветя. През гърдите се препасва на кръст с два колана с пафти, на шията си носи гердан от сребърни монети, на кръста има окачени кърпи. В дясната си ръка или на дясното рамо носи БРАДВИЧКА или дървена сабя със завързана бяла кърпа;
   2.Вижте също и в Български трад. календар;Илюстр. енциклопедия; БАН; Вион-Пловдив ;2004г.
   Обърнете внимание на характерните диагонални презрамки през гърдите на девойката, върху бялата разкопчана мъжка риза. Прилича ми на нещо много познато....
   Кръстосаните колани-презрамки на гърдите и "БРАДВИЧКАТА" на хороводката, са атрибут в изображенията на богинята Диана, амазонките и техните царици.
   Ренесансовата "гръцка митология" преиначава всичко Българско т.е. "тракийско". Амазонската царица Харпалика е дъщеря на княза с прозвището Соколара погърчено на хАРпАЛОКОС.

   Изтриване
  9. За мен няма съмнение, че танца буенец е древна традиция, а и това, че легендата за амазонките е породена благодарение на жени като Харпалика.

   Изтриване
 6. На последната илюстрация, над арфата на Орфей пише Канос.

  ОтговорИзтриване
 7. На последната илюстрация, над арфата на Орфей пише Канос.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, интересна дума е това, среща се и по фригийски съдове.

   Изтриване
 8. Чета първите 7 коментара и си викам - Ей, най-после се започва културна беседа с нормални въпроси. Да ама не трая дълго радоста ми защото троловете пак цъфнаха сякаш някой ги ръчка с остен да идват тук.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои се ръчкат сами, гледят публикациите ми във Фейсбук и веднага знаят за новите теми в блога.

   Изтриване
 9. Моля Ви да давате препратки към текстове на български език защото много хора не знаят английски, но искат да проверят!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако съществуваха дигитализирани работи на Плутарх, Платон, Херодот и др. с удоволствие бих дал линкове, но не ми е известно някой от БАН да се е заел да представи преводи на български на работите на старите автори във виртуалното пространство.

   Изтриване
  2. Дължа извинение, Павзаний го има преведен на български: “…светилището на Деметра с прозвище Пеласгида, заради основалия го Пеласг, син на Триопс, и недалече от него е гробницата на светия Пеласг.”

   https://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/12/onek2/

   Дължа още едно извинение защото се оказва, че е преведен и Страбон: "защото Атика някога се е владеела от траките, които дошли с Евмолп386, Давлида във Фокида от Терей"

   https://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c7/

   В бъдеще ще гледам да ползвам тази страница.

   Изтриване
 10. Благодаря за публикациите , които правиш.Бих помолил някой да ми каже какви са сегашните обичаи,обреди,фолклор на южните ни съседи свързващи ги с УЖ техния пантеон???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Северна Гърция познават нестинарството и кукерските игри, но практикуващите са реално българи с промито самосъзнание, или както казват съседите ни - славяноговорящи елини.

   Нашите учени твърдят, че траките са асимилирани от народ дошъл от Припятските блата, но в такъв случай - как са се запазили езическите обреди 600 години в Християнска Тракия?

   Най-логичното обяснение е това, че така наречените славени са действително гетите, по-точно свободните и незасегнати от римско влияние гети. При тях не е проблем да се запазят езическите обреди и след прогонването на римляните през 680-681-ва година, тези обреди започват отново да се практикуват в земите на юг от Дунава.

   Изтриване
 11. Как мислите, кой е имал интерес да извади напред гърците, а не българите(траките) като създатели на тази култура?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В различни епохи са били различни хора, като първи са били разбира се нашите южни съседи. Какви са били мотивите на учените Шльоцер, Енгел, Тунман, Маркварт, Самюелсон, Гибон, Шафарик, Успенски, Фехер, Вамбери и др. не мога да кажа.

   Изтриване
  2. В списъка са пропуснснати
   Рьослер
   Фреен
   Юхас
   Якобсон
   Генинг
   Хилфердинг
   Куник
   Томашек
   Микола
   Державин
   Покровски
   Цойс
   Атрамонов
   Жерар
   Мерперт
   Менгес
   Бернщам

   Изтриване
  3. Да, тези хора са допринесли за изкривяването на историята ни, но темата тук е друга.

   Изтриване
  4. Според мен цялата работа е станала от научна грешка,която в последствие прераства в това чудовище което днес наричаме "древногръцка история".
   За мен единствената причина днес Гърция да са самостоятелна държава е именно увлечението на запада по въпросната "древногръцка история",етикет който са лепели на всичко намерено на бълканите а и в мала азия.Дори днес навсякъде,всеки западняк,който иска да покаже ,че знае нещо за средновековната история на балканите,говори за Византийска империя,която е била гръцка.А както повечето тук знаем,тя далеч не е била напълно гръцка и никога не се е назовавала Византийска.Но явно честта на един цял народ се крепи в подобни лъжи,както и кариерата и егото на много професори.
   Въпроса е ,до кога ще издържи тази масова лъжа и разбира се...какво ще се случи с гърците когато тя гръмне.Възможно ли е да тръгнат на война срещу "крадците на историята им"/българите. Както наизлезеха на протести срещу Македония,като накрая май се наложи македонците да си сменят името...пак.

   Изтриване
 12. ирена янчева26 април 2018 г. в 12:14

  Здравей, Павеле ! Напълно подкрепям изследването ! Създатели са древните трако-пеласгийски общности, населявали Балканите и Анатолия, които в последствие се разселват към Делтата на река Нил, Палестино-финикийската зона и др. Културни влияния, свързани с религиозно-митологичната система от вярвания и практики, пренесени от нашите деди можем да открием още от края на 4-то и началото на 3-то хлядолетие пр. Хр. Древен Египет - напр. Дионисий/Озирис-лозата и др. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има си доказателства за всичко и не мога да разбера пасивността на нашите учени. Защо не представят ясно и аргументирано истината на своите западни колеги?

   Изтриване
 13. ирена янчева26 април 2018 г. в 14:39

  Здравей,Павеле ! Може би защото немалка част от нашите научни среди не са дотам самостоятелни, независимо научни и чисти в своето кариерно развитие, а стоят близо до власт имащите (системата от назначения в институциите е все още порочна).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неотдавна беседвах с наш учен и двамата стигнахме до изключение, че най-вредни са посредствените хора с малки възможности и големи амбиции. За да компенсират недостатъците си, те се предлагат угоднически на силните на деня, а истината - кучетата я яли...

   Изтриване
 14. Нещата са пределно ясни, за тези, които не са изкушени от пристрастия и псевдорелигиозност към някякъв архетип месия! Какви са гърците по произход? Етиопски семити, поданици на Савската царица, една от жените на Моше. Какви са изброените по-горе учени, от какъв произход. Семитски. Такова е и населението на Западна Европа и "целокупния Запад". Какъв е процента на семитите в актуалното политическо пространство в България. Всичко е пред Вас и е от ясно, по-ясно. Но се обвиняват обучаваните в нашите университети научни работници. Нали ще бъдат оплюти от "цялата западна демократична напредничава научна мисъл". Ще бадат обявени за несъстоятелни специалисти, може и да ги уволнят, самите те ще си повярват, че правят грешни изводи. Дотолкова нагла и всеобемна ще е атаката към такива хора. Това, което искаме да заявим, може да стане при една силна самостоятелна държава, която ще може да противостои на общия натиск на Евреонала-еврейския интернационал. Предполагам, че мнението ми не ще се побликува. Но истината е видима и рано или късно ще се утвърди. Както и истината за траките и техните наследници. Та нали именно обетованата еврейска земя е тракийска, пелазгийска, Палестина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги господине, имайте почтеността и смелостта това, което публикувате в блога на друг човек, да го представите аргументирано и доказано в свой. Иначе прилича на евтина провокация. Докажете, че не е така!

   Изтриване
  2. Вие сте болни мозъци!...Трагедия!По- голяма национална трагедия от това,държавата да се обитава от хора с психични разстройства - няма!Казано е ,че когато Господ е решил да погуби някого първо му взема разсъдъка...В Света има стотици научни институти,специалности в престижни университети и цели секции в големите музеи ,които се занимават с Елинистика и Византология.Проблем,умствен проблем е да те гонят световни конспирации,проумейте го.Става дума за наука,а не за съчинения..Разбира се,че не оспорвам правото на Спароток да си пише каквото му е на душата.Против съм да го нарича наука. - СКАРАБЕЙ

   Изтриване
  3. Един културен човек, който смята, че истината е на негова страна дискутира с посочване на факти и коригиране на грешките на опонента. Вие започвате с гняв и обиди, а това е признак на безсилие.

   Нека има институти, науката е нещо, което се развива, а вече доста от вярванията подкрепяни в миналото са развенчани. Елиноцентризмът се крепеше на подкрепата на Англия - майката на филхеленизма. Самата Англия сега потъва и е въпрос на време когато вече няма на може да подкрепя отрочето си.

   Навремето на Инквицията се е гледало като на нещо нормално, днес знаем, че това не е така. Същото е и с елиноцентризма, до неотдавна се смяташе, че е нещо вярно, понастоящем доста са осъзнали как стоят нещата.

   Изтриване
  4. Ами именно хората стоящи зад западните а и източните научни институти създадоха изкуствените държави Турция, Гърция и СССР! Точно за това се изучава елинистика и византология, но...,
   пак там в западните научни институти все повече се прокрадва и истината за Траките. Не всички са маскари! Някои го правят под въздействието на български професори преподаващи там а други го правят защото просто са почтени и държат на истината. Както и да е и двата свята не искат голяма, единна, силна и древна държава на Балканите. Но фактът, че светът се отваря полекичка за нас дава надежда , че рано или късно нещата ще си дойдат на място. Само ми се ще вече и от изток да гледат на нас като на хора. А че има конспирация има. Нали не си мислите, че нещата се случват хаотично, един вид браунови движения на народите и тяхната история? Та Скарабей виж в ермитажа къде стои нашето си българско златно съкровище и тогава говори за умствени проблеми и така нататък. Защото същото такова в Австрия е на видно място и не е скрито и там можеш да видиш стилизираните християнски кръстове по съдовете на нашите князе.

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  5. Същото е и с елиноцентризма....https://www.youtube.com/watch?v=UchcPmfqXEc

   Изтриване
  6. Не си хаби времето Христославе! Някои хора знаят истината, но тя не им отърва.

   Изтриване
 15. Здравейте, г-н Серафимов! Имам въпрос не съвсем по темата, но така или иначе във връзка с траките.
  Излезе една статия за 5000 -годишна тракийска гробница, намерена в Турция. Въпросът ми е, откога тези гробници се наричат кургани и това опит ли е отново да се посегне на тракийското наследство, този път от страна на Турция?
  Това е статията:
  https://www.blitz.bg/lyubopitno/nepoktnata-5000-godishna-grobnitsa-na-trakiyski-voin-e-otkritieto-na-godinata-v-turtsiya_news596318.html
  И разбира се благодаря Ви за усилията и прекрасните статии, които публикувате за удоволствие на своите читатели и в интерес на историческата истина .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата курган е тюркска, но е приета като научен термин, популяризира я най-вече Мария Гимбутас. По принцип у нас се ползва термините надгробна могила, могилна гробница, но журналистите са използвали курган. Каква е причината за това не зная, възможно е да няма зла умисъл.

   Трябва да призная, че повечето турски учени са доста обективни, като разбира се има и изключения, но така е навсякъде. Хубаво би било и нашите учени да се позаинтересуват от намереното край древната Селимбрия погребения защото това е периферията на европейските траки, и то точно тези, които основават Троя.

   Изтриване
  2. По отношение на могилите, наричани в Азия кургани. Едно интересно сведение за откритата през 2017 година от швейцарски археолог най-северна скитска могила в Сибир. Статия с резултатите от първите разкопки е публикувана в списанието "Archaeological Research in Asia". По материали на Swiss National Science Foundation. Откритието е в Република Тува (Тыва) на Руската федерация, столица Къзъл (Кызыл), Сибирски федерален окрът. Граничи с Монголия от юг. И неслучайно възниква въпроса, дали тези земи първоначално не са били населени с европеидни носители на хаплогрупите I и R1a, а впоследствие заселени с монголоидни тюрки. Поради трудно достъприя блатисто планински терен и студения климат тази могила е ненарушена. В Република Тува са открити и множество други скитски могили. Могили има и в Китай, Корея и Япония, но се предполага, че това е мода копирана от скитите.

   Изтриване
  3. Благодаря за ценното сведение! Дано успея да намеря въпросното списание.

   Изтриване
 16. == Този служител на Римската Империя пише, че българите се отказали от бащините си богове. Така става ясно, че старите българи не са били монотеисти, а са почитали няколко божества.==

  Интересно защо се отказват от боговете , а пък и до днес си ги почитат??

  Дали пък защото гръците ги изкривяват и погръчват??
  Както с християнството , което ние наричаме "византийско" и "византийци"

  Интересно е също и гръцките склуптори едни такива заобленички ,височки , ... абе не баш гръцки??

  Наскоро прочетох и за османлиите , били езичници и приели мюсюлманството , пък чак в по късните векове станали "турци" . Нещо ми заприличаха на днешните "идилци" , събрани "от кол и въже"

  Не мога да ги разбера някои , които смятат изследванията на Серафимов за конспирации а не научни изследвания . Още повече че той цитира учени , които са достигнали до същите изводи а са пренебрегвани от така наречената наука .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трудно е един народ да се отрече от вярата си. Политическата ситуация през 9 век е налагала да се приеме веруюто на Византия, народът е бил принуден да облече старите божества в християнска дреха.

   Изтриване
 17. Някой ми беше казал, че първите турци са били българи. До колко това е вярно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Названието тюрки още не е изяснено, някои смятат, че Тура, Туран са имена на съвсем различен народ от Средна Азия. Нямам сведения обаче за това, въпросните хора са клон на нашите деди.

   Изтриване
 18. Поздрави! Много интересно и вярно.
  Но едно нещо трябва да признаем на гърците и да се научиме от тях.
  Те съумяват да направят пари от откраднатите легенди на фригите, пеласгите и траките. Как ли- като поставят в храма триножника, жреци и Питии. Всички велики крале се допитват до тях и изпращат огромни богатства. Херодот описва как Крес е направил това / преди да го излъжат да иде да се бие с Кир и да му погубят армията и страната -Лидия/.
  Създават и богата култура от пиеси, скулптури, глинени съдове и популяризират древните герои на народите които са колонизирали. Наричат народите в своите творби варвари- а всъщност те са истинските варвари пришълци дошли от някъде си на Балканите. Всъщност същото го правят и ромеите по-късно с митовете на етруските. Може би затова и имената на боговете са различни / имената ромейските божества са по-близко до тракийките.
  Примери Юно- като Млада /Хера на гръцки/ или Венера /от Венец, които е обичала да носи/- при гърците Афродита
  или Марс / в нашите мартеници с червен конец Пижо символ на месец март с Бела -Пенда и т.н.
  Като резултат на тази всеобхвтна пропаганда в целия свят се знае за поли- боговете, че са гръцки и превзети от ромеите по-късно. А какво правиме ние варварите- не се обединяваме дори в една линия за тракийската култура и история ами се подавамев на провокациите да се признавамв наистина за турки дошли като свирепи завоеватели.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гърците са били изобличавани неколкократно, но си имат богати и влиятелни покровители. Те им пазят и легитимират откраднатото.

   Изтриване
  2. На война, като на война! Трябва да сме наясно, кои са покровителите на гърците и тези покровители да влязат в стратегията и тактиката за постигане на победа във въйната, не в отделна битка. Имаме ли силите и "войската" за да го направим? Или съгласно сентенцията на един плевенски лигльо ще пеем " и да паднем и да бием, пак ще се напием". Имаме ли изобщо стратегия и тактика.

   Изтриване
  3. Много хора знаят кои са покровителите на гърците, знаят и други важни неща. На този момент най-разумната стратегия е да се поддържаме един друг, да си помагаме и да разпространяваме истината.

   Изтриване
  4. Съгласен съм с всичко това! Но ми се струва, че малко необосновано основната ти грижа е да повдигнеш българския дух. Може ли да сме с убит дух като се убиваме и пребиваме по пътищата, пък и не само там. Като вместо да се радваме на последните ни успехи мнозина се опитват да действат точно в обратната посока. Ще кажеш: но не всички сме такива. Да, но и тези, за които говоря са българи, а и съвсем не са малко! Трудно е да се постигне нещо добро, когато едни градят, а други разграждат. Превъзпитание е нужно на този народ, а не само повдигане на духа!

   Изтриване
 19. Интересна е статията на Александра Делова, "Етнически произпод на гърците".
  И още нещо:
  Деяния на Светите апостоли: Деян. 14:1; В Икония те (Павла и Варнава) влязоха заедно в иудейската синагога и говореха тъй, че голямо множество иудеи и елини повярваха.

  Какво правят елините заедно с евреите в синагогата?Евреите не допускат външни хора и не проповядват учението си навсякъде както хриситияните и мюсюлманите.

  Деян. 14:6; те като узнаха прибягнаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в техните околности, Деян. 14:7; и там благовестяха. Деян. 14:11; Деян. 14:12; И наричаха Варнава Зевс, а Павла Ермес (Хермес?), понеже той първенствуваше в говоренето.
  Деяния на Светите апостоли: Деян. 18:4; И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше иудеи и елини. Деян. 18:4; А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония,.....

  ОтговорИзтриване
 20. Поредното археологическо селище ще отиде под бетона на магистралата.Археолозите заклиучиха ,по команда не е толкова ценно,че да не може да се застрояват 😣

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето, как не си цениме миналото. Други народи и пари ще изкарат за разработката на обекта от Еврото и за магистралата да я отклонят или минат леко отгоре и паркинг ще направят с ресторанти и нфраструктура. А ние просто се подценяваме и казваме - газете върху миналото и го смазвайте! Много жалко!

   Изтриване
  2. За жалост май все още се работи по команда...

   Изтриване
 21. Каквото и да си говорим, на сто процента да си прав, все тая, дека е парицата, там е истината. Щом си си избрал този път, остани си по него, но не храни надежди за промяна защото ще останеш разочарован. Смелите и добрите Павеле невинаги са победители, макар да полагат пътя към победата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбирам прекрасно, че има шанс изобщо да не видя победата, но за мен е удовлетворение това, че съм един от тези, които са допринесли за постигането и.

   Изтриване
  2. Играеш много на дребно, Павле! Този свят е основан на лъжи и манипулации, защото е подвластен на княза на лъжата. А когато дойде да царува Князът на Истината, всяка лъжа ще стане явна. Колко по-полезно е човек да ратува за универсалната Истина!

   Изтриване
  3. Който се бори за истината не крие своето име и лице пред хората. От княза на този свят, така или иначе не можем да се скрием.

   Изтриване
 22. През 1953 г. Майкъл Вентрис и Джон Чадуик публикуват сензационно лингвистично откритие – разчитнето на т.нар. „Линеар Б“ от крито-микенските надписи и установяват, че езикът му представлява ранен гръцки диалект. Това коренно променя научното статукво за съотношението между неиндоевропейски и индоевропейски езици, говорени в Егейския свят през най-древните периоди на заселването му......до свидания г-н Професор!

  ОтговорИзтриване
 23. Фантасмагоричните твърдения.....Какво казва Г. С. Раковски знаем, знаем и повече от него, и особено гръцки език. Гърците никога не са писали "б" с "п", а с "мп". "П" на гръцки винаги се е пишело "п". А нашето "б" от античността до края на средновековието се е пишело "в", през античността по-скоро е звучало съвсем като нашето "б". От написаното от Раковски излиза, че по-скоро пеласгите са били белгийци! Ухилен съм. Аз предлагам да се захванем също и за теорията, че и афганистанците са българи. Защото Кабул звучи съвсем като село "Кабиле" (ΚΑΒΥΛΗ), Ямболско, което съществува от време тракийско и до днес. За "Обичаи, традиции и фолклор" няма нито един исторически научен източник - няма откъде и да се намери. За "Антропология и генетика" - също, да не говорим за невъзможността изобщо да съществува такъв раздел, написан научно. "Пеласги"-"Пеларги" няма научна обосновка. Да се цитира Тукидид е безсмислица, дори не може да се определи само като ненаучно. Няма нужда да си учен, та да си чувал как звучи "пеларг" на гръцки. "Пеларгос" е гръцката дума за "щъркел", от дълбока древност и до днес. Звучи си тъй както се пише, с ударение на "О". Гърците го произнасят с меко/влажно "л", което на нас ни е трудно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павле, би ли ни обяснил какво означават тези дълбокомислени „антифасмагорични“ твърдения? Невъзможно ми е да хвана нишката...

   Изтриване
 24. Теорията на Вл. Георгиев за пеласгийския език: Според Георгиев формирането на „пеласгийската“ народност е представлявал сложен и продължителен процес, в който са участвали както „пеласги“ като автохтонно население на Гърция, така и много други племена в Мала Азия и по островите, напр. изредените от Страбон лелеги, каукони, карийци и др. Този процес е започнал около VI хил. пр. Хр., а от IV – III хил. пр. Хр. датира тяхното изтласкване и асимилация от новодошлите племена. Смята се, че остатъци от пеласги са съществували до I хил. пр. Хр., като дотогава се е пазело и тяхното име.

  Археологическите и лингвистичните свидетелства от втората половина на XX век доказват, че първата вълна от гръцки племена, т. нар. „ахейци“ и основатели на Микенската цивилизация, са нахлули от север в Гърция в началото на II хил. пр. Хр. /2100-1900 г. пр. Хр./. Вероятно на едни места те са прогонили, а на други са се смесили със съществуващото предгръцко население, като в този период езиковите контакти между гърци и „пеласги“ са били най-активни. Следващото голямо нашествие на гръцки племена, това на „дорийците“, е в началото на I хил. пр. Хр. /около 1200 г. пр. Хр./ и изиграва ролята на катализатор за рухването на Крито-Микенската цивилизация, която вече е в процес на упадък.

  Решаващо значение за извода, че гръкоговорящо население има още през II хил. пр. Хр., е разчитането на критския линеар Б. Заключението на Вентрис и Чадуик е категорично - линейното писмо Б от периода 1500-1200 г. пр. Хр., е написано на древен гръцки диалект, т. е. през тази епоха на остров Крит вече присъстват гърци. Относно линеар А общите усилия на много учени в разшифроването му водят до заключението, че той също предава индоевропейски език, вероятно хето-лувийски. Така се оказва, че на остров Крит от най-дълбока древност е имало индоевропейско население – смес от пеласги и носители на анатолийски език /езици?/...........до свидания г-н Професор!

  ОтговорИзтриване
 25. Не зная дали на Чадуик са му платили гърците или някои други, но тоз човек е слагал двойни тенекиени очила и аз бих го посочил като пример за безгранична наглост. Ахейците аджеба са фриги, а не гърци защото Атридите Агамемнон и Менелай са от рода на фригиеца Пелопс. Ахейците вдигат куполни гробници, баш като траките, а гърците ако вярваме на Херодот имат погребални обичаи като номадите от Либия. Ахейците носят панталони, за гърците това е варварско облекло. Ахейците са конен народ, гърците не ,добре, че Ксенофон им написва Изкуството да се язди кон. И на последно, но може би най-важно място трябва да се каже, че езикът на ахейците не намира продължение в никой гръцки диалект от Класическия период. Анадъмо г-н трол от Интернационала?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се занимавам с хора страдащи от психични заболявания....до свидания г-н анонимен!

   Изтриване
  2. И двамата сте анонимни, толкова ли е трудно да се регистрирате...

   Изтриване
 26. Според Вл. Георгиев Πελαστοί е било първоначалното наименование на пеласгите, което точно съответства на египетското Peleset в надписите от Мединет Хабу. Българският учен смята, че по-късно, по асоциация с „морските народи“ и с гръцката дума πέλαγος ' море ' , името Πελαστοί е било трансформирано от гърците в Πελασγοί . Тезата за идентичността на филистимци и пеласги се подкрепя от най-известния библейския археолог У. Олбрайт, както и от лингвистите М. Вентрис, М. Будимир и др.

  Така може да се твърди, че филистимците от Библията са били по произход пеласги от остров Крит, които са взели участие в нашествията на „морските народи“ в началото на XII в. пр. Хр. и впоследствие са се заселили на територията на днешна Палестина.През 1953 г. М. Вентрис и Дж. Чадуик разчитат Линеар Б от крито-микенските надписи и установяват, че езикът му представлява ранен гръцки диалект - едно сензационно лингвистично откритие, което коренно променя становището за съотношението между неиндоевропейски и индоевропейски езици, говорени в Егейския свят през най-ранните периоди на заселването му.

  Принос в тази насока е и дешифровката на диска от Фестос от Вл. Георгиев, представена през 70-те години на XX век. Дискът от Фестос има няколко опита за разчитане и все още представлява загадка за изследователите, но Георгиев е убеден, че пиктограмите върху него представят някакъв анатолийски език, вероятно близък до ликийския. Стига се и до заключението за очевидната близост между предгръцкия лингвистичен пласт и хето-лувийските езици, като на преден ред излиза нерешеният и досега въпрос кога, как и къде е осъществена предгръцко-анатолийската етническа и езикова дифузия.

  Въз основа на този ономастичен материал Вл. Георгиев твърди, че континентална Гърция, островите в Егейско море и по-голямата част от Мала Азия са били населени още от неолита с индоевропейско население. Една част от този единен народностен масив са били носители на предгръцки език , а друга част – на анатолийски езици; двата типа езици явно са били родствени, а съжителството им на определени територии като остров Крит е довело до тяхното взаимопроникване и сходства в ономастиката. Доколкото е имало неиндоевропейци, убеден е Георгиев, то те са заемали само на южните и югоизточни области на Мала Азия, където са живели хатите.

  Най-убедителните етимологии на Георгиев, които му дават основание да обособи пеласгийския като отделен индоевропейски език със специфична фонологична система, са на субстратни думи в гръцкия език като πύργος 'кула' < *bhr̥gh-os и τύμβος 'погребална могила, гроб' < *dhm̥bh-os. При следване на гръцките фонетични съответствия, то думата *bhr̥gh-os би дала рефлекс на гръцки език *φάρχος > πάρχος, а от индоевропейския корен *dhm̥bh – гръцката дума е τάφος 'погребение, гроб', която се е използвала в езика редом с негръцката τύμβος. Очевидно πύργος и τύμβος са субстратни думи в гръцкия език, наследени от вече изчезнал предгръцки език, за който е било характерно придвижването на индоевропейските съгласни (Lautverschiebung) и предаването на индоевропейските сонанти като ur, ul, um, un...............до свидания г-н Професор!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. http://andorey.blog.bg/history/2012/08/07/traki-i-greki.986235?reply=3910260

   Изтриване
  2. С този човек сме приятели, преди два дни се разходихме до лоното на Сърнена Средна гора, а по-рано се събрахме в Пловдив и Сопот. Обменяме постоянно информация и това е от полза за двама ни.

   Изтриване
  3. Би било полезно за теб, да прочетеш критичната студия на професор Георги Сотиров, "Чие е писмото Линеар Б", в която унищожава всичките измислици на "професор" Чадуик.
   Славянин.

   Изтриване
  4. Да, Сотиров разбива Чадуик, но българските учени не се позовават никога на Сотиров. Акад. Георгиев също изобличи Чадуик, но после му се наложи да каже, че е сбъркал...нищо, че не успя да обясни къде е сбъркал. Страшна работа - по онова време на съперничество на изтока и запада, нашата цензура да принуди Георгиев да оттегли възраженията си по отношение на "доводите" на западняка Чадуик!

   Изтриване
  5. Няма нищо чудно. По онова време и Изтокът, и Западът се контролираха от една и съща световна сила. Понастоящем, след като се излъгаха с Путин, контролът им се изплъзна. Те са готови и на трета световна война, но никой не може да бъде сигурен как ще се развият нещата!

   Изтриване
  6. Така е, не всичко може да се държи под контрол. Великобритания бе един от организаторите на ВСВ и бе най-добре подготвена, но след 1945 година загуби голяма част от силата си и колониите си.

   Изтриване
 27. ПОЗОР И СРАМ! Отъждествяването на траки и славяни с българите пък, си е чиста проба модерен опит за панславянска пропаганда. Панславянството от ХІХ и ХХ в.в. силово налагаше тезата, че българите са асимилирани от славяните. Новото панславянство от ХХІ в. използва методологията на коминтерновския македонизъм от ХХ в., който успешно според някои кръгове е довел до подмяна на българската идентичност с антично-македониска в дн. Република Македония. Панславянството от ХХІ в., е замислено като тракедонизъм.

  За изминалите 29 години след 1989 г. българското образование не намери начин да сведе до младите българи що е македонизъм, ето защо днес е възможно в нашата страна да се проповядва „македонизъм с тракийско лице“, т.е. тракедонизъм. А това вече не е само научен и „историографски въпрос“, а политически, понеже подмяната на българската идентичност с някаква измислена „тракийска идентичност“, е въпрос и на национална сигурност, ако има държавник в тази страна, който да го проумее…

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Другарю Милчев, поне сменете репертоара, с милиционерски истерии могат да бъдат заблудени само шепа хорица.

   Прогресивните българи знаят, че славени е новото име на гетите, като славени и гети са арийски имена, едното идва от славана-славене, а другото от гаяте-прославям с песен.

   Прогресивните българи знат, че в далечното минало руснаците са носили името венети. Това е причината финландци и естонци да казват на руснаците вене, венелайнен, а на Русия Веная.

   Прогресивните българи знаят, че поради силата и влиянието на северните траки, наречени славени, то и венетите биват наречени славени, по-късно славяни.

   Изтриване
 28. Прогресивните българи знаят а .... непрогресивните не знаят. Да се смея или да плача?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прави за каквото ти е платено човече. Защо питаш мен?

   Изтриване
  2. Трудно се избива от главите това което е набивано в тях с години! Така ще е! "Борбата е безмилостна жестока". Понякога ми става смешно като чета коментарите на троловете, но когато накрая ти кажат "до свидания" тогава веднага става ясно кой стои зад тези интернационалисти или по точно национал-социалисти. На такива хора както и да им отвориш очите все против България ще виждат. Най-добре да се игнорират и да не им се обръща внимание, че то като им отговориш те почват да се чувстват значими.

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  3. Христославе, конкретизирай се какво имаш пред вид с "до свидания". Много противоречиви понятия, "интернационалисти" и "национал-социалисти"! Но, тъй като ти се смяташ за "Българин по род и Тракиец по произход!", за мен по важна е принадлежността към хаплогрупи I и R1a, както и антропологическата принадлежност. Каква е твоята хаплогрупа, може би J! Все още в българските болнични заведения, посещенията на близки и роднини се наричат "свиждане". Да не би и това да е остатък от "социалното", което в превод от латински е обществено. Мисля, че мнението ти е повече комплексарско, отколкото отчитащо реалностите. И до днес в учебниците по история се пишат все същите парадигми. Дори и някакви музиканти са съставили цикъл песни в прослава на българските "ханове". Така, че "набиваното с години" започва от първия министър на просвещението, австрийският евреин Иречек и продължава и днес. Как виждаш решението на въпроса и промяната на приетите предпоставки за произхода на българите. Видимо за теб това е противопоставяне на социалисти и комунисти, което е идейна принадлежност с идеите на клуба Билдерберг, саставен от няколко еврейски фамилии и с векове стремящ се да установи "нов световен ред" и владеещ световните медии. Според мен е грешна оценката ти за "врага", ако изобщо си българин и тракиец. А ние знаем историята си и роднините си. Не е нужно някой да ги коментира в изблик на "запалянковски страсти".

   Изтриване
  4. Така е, Христославе, ама ми се струва че нещо бъркаш във втората класификация на въпросните тролове.

   Изтриване
  5. До "социален" ТРОЛ.
   Не е твоя работа каква е моята хаплогрупа! И не си ти този който да ме оцени какъв съм! За разлика от такива като тебе аз съм се определил ясно като Българин! И за разлика от такива като тебе не ме е срам от това и нямам нужда да се отъждествявам с чужди народи за да добия някакво жалко самочувствие, което по природа нямам. Колкото до врагът, той е видим с просто око, но може би на тебе ти пречи да го различиш. За това има написана книга, която казва че: " по делата им ще ги познаете". Ама ти надали си я прочел. Иди днес до първата бензиностанция и ще видиш какво имам предвид. Бях решил да игнорирам анонимниците като теб, но днес е един хубав празник и затова ще те поздравя, а и всички в блога с деня на Европа!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  6. Христославчо,

   Името ти безспорно е хубаво, но самонадеяното ти държание някак си не му пасва. То не пасва и на книгата, която предполагам препоръчваш на колегата от блога. Той вероятно няма нищо общо с бензиностанции, както и самата книга. Драго ми е, че тачиш деня на Европа, но не ти ли е идвало наум, че тъкмо тази Европа може да се окаже зародишът на очакваното световно царство в пророчеството от книгата. И когато то се случи и на него ли ще се радваш?

   Изтриване
  7. То и аз нямам общо с бензиностанции. Там е видим отговорът на въпроса КОЙ. Колкото до моето държание, то е такова каквото е "повикало" отсреща. Относно държанието ми ще ти препоръчам от същата стара книга да прочетеш по-старият вариант и тогава ще видиш че всичко си е на мястото. И не бъркай увереността ми със самонадеяност. За едното се изисква натрупано определено количество знание а за другото не съвсем. Та за Европа... Никой от моите приятели и сънародници не бяга в Азия. Все към таз пуста Европа гледат и от време на време Америка. Колкото до пророчеството то се отнася за друго време и то не е в бъдещето така че не се притеснявай. Пък и аз като европеец се радвам на Европа, щото тук живея и им харесва! На тебе ако не ти харесва анонимнико иди там където искаш!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  8. Христославчо,

   Признавам, че си страхотно загадъчен. Но не е честно да пазиш големите истини само за себе си. Моето знание явно не е много на ниво, та съвсем не ми влиза в главата как ще открия на бензиностанциите кой е врагът. Може би ще имаш снизходителността да ми обясниш това. Друга тайна е кой е по-старият вариант на „старата“ Книга. За пръв път чувам подобно нещо. Колкото до това, че пророчеството за световното царство не се отнася за бъдещето – това вероятно съществува само в този „стар вариант“. Кой е той и има ли определено име?
   Радвам се, че всичките ти приятели бягат в Европа. Нещо типично за „българите по род“. Ако и ти ги последваш, ще ти харесва още повече.

   Изтриване
  9. Анонимнико щом настояваш ще ти поясня. Както виждам налага се. Цената на горивото отново скача без причина и понеже ще ме попиташ КОЙ има полза от това да източва милиарди годишно от нас Българите ще ти отговоря-Лукойл! къде отиват тези пари да ти казвам ли? Надявам се, че изясних за теб една загадка. Колкото до "старата" книга всеки що годе грамотен индивид знае, че има стар и нов завет. Надявам се изясних и втора загадка за теб. Явно не ти е известно че старата книга е преписана от по-древни текстове от Шумер, Акад и т.н. в този смисъл тези пророчества се отнасят за няколко хиляди години преди нашето хилядолетие. Надявам се, че загадките за тебе стават по-малко сега. И не всичките ми приятели бягат в Европа, а и не съм казвал такова нещо, но за такива като теб това е добре нали? Всъщност за теб ще е по-добре да избягаш в Сибир. Съжалявам. Така те усещам. Гледай само да е по-скоро за да не ми губиш времето а и не само моето с безсмислени коментари.

   Изтриване
  10. Христославчо, благодаря ти за смислените разяснения. Не съжалявай – добре си ме усетил. Още утре ще послушам съвета ти. Имам много насъбрала се отпуска и ще подам молба за виза за Сибир. Летните горещини станаха неудържими и там ще се чувствам чудесно. Надявам се да не се сърдиш, ако и оттам ти се обадя с някой коментар. Все ще науча нещо ново, нечувано досега. И на теб ти желая прохладно лято с евтиния ток от братските американски електроцентрали за твоя климатик. Бъди щастлив!
   Анонимко

   Изтриване
 29. Слушаите сърцето , какво нарежда то разпознава тролове и тролчета .Еи на така сме оцелели хиляди години , и ще пребъде.А когато има и такива хора с хубави статии ,които да ни накарат да се позамислим и попрочетем е ,ще се получи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е то - да се прочете нещо, да се осмисли, провери и накрая човек да получи самочувствието, което заслужава.

   Поздрави!

   Изтриване
 30. А какво ще мислите за предаването по БНТ "Непознатата земя"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Телевизия почти не гледам, няма ка да Ви дам мнението си за това предаване.

   Изтриване
 31. "Тронът на Посейдон е в САМОТРАКИ !"
  Аз проверих етимологически думата САМОТРАКИ. Проверете, ако не вярвате, но определено на 100% в гръцкия език я няма думата "само", която я има само в българския език. Повече няма нужда да добавям.

  ОтговорИзтриване
 32. На този Милчев да не са му объркали фамилията със Злобюлис? Този мрази българите повече и от гречовците. А може да е някоя скрита маляка по дедова пръчна линия из пущинаците и чукалаците на омерзена Еллада! Не му обръщай внимание на този шут. Избива комплекси в твоя блог, защото в неговия никой не го бръсне за слива „българска" и сам си чете памиро-кавказките приказки от 1001-а нощ.

  Павка... с интерес, ще очаквам да изровиш из старите книги някоя тема засягаща точно Евмолп, който странно е с един век по-стар от фригиеца Перкулес, пеонеца аКила, Агамемнона и прочее славни героИ със златни маски и венци, които се явяват пра пра внуци и пра пра дядовци в една война за дебелата мазна хубава данайска Еленка, и от която война много трупове не са оставени, или просто са се изпарили от приказки - уста на уста.

  Скоро срещнах един маляка като този нашия по-горе да ги насмила за пеласгийците, че името им било свързано с море, а линеар А и Б били гръцки диалект, та затова господин Злобюлис не знае, че атиняни и критияни понякога не могат да се разберат изобщо един друг какво си говорят, ама ченгенето като не е ходило на Крит и бъкел не разбира еллиника, как да ги знае тези работи. Та мисълта ми е, какво общо има таляса (фаляса - море), неро - вода, аляти - сол, потами - река с пеласгите (НАсЕЛИНИТЕ белаги) с данайчовците и азбука, която данайчовците никога не са използвали? Всички Балкански народи ги наричат данайците - Гифтос (γιούφτος, сиреч манговци). Всички народи на Балканите вече им се смеят на измислената крадена история и само глупаво тюркменско ченгене като Злобюлис може да ги възхвалява! Дори вече англичаните взеха да ги бъзикат и да им обясняват, че пеласгите са населението преди данайците, които ги научили на бит и култура. Горките гърци, почнаха да ги унижават всички с тази крадена история. Не ме е жал, изобщо!

  Продалжавай да набиваш манерките на тюркмените отскочили до Памир! Извинявам се за диалекта и жаргона, но много си уважавам бисерите на предците ни и не ме свъртя да си гласам глоси по благАрийски...

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Prin_To_Malaka22 ноември 2021 г., 17:10 ч.

   Злобеещото човече го игнорирам и отдвана щях да съм го забравил, ако той не се натрапваше постоянно с надеждата да създаде трафик към болга си.

   За Евмолп отделям място в следващата си книга, там ще има много интересни неща.

   Поздрави!

   Изтриване
 33. Чудесна новина!

  Мисля също, че ние българите наследници на мизите и траките - откъдето и да го погледнем - дори ДНК, трябва да започнем да градим родословното ни ДЪРВО с всички тракийски богове, герои и обичаи от тракийската култура и бит. Дори ненормалните казиони да се правят още на паднали луди от небето дяволи. Не може други нации да се кичат с тракийските ни богове, а ние българите да висим на една гола тънка клонка и един род ДУЛО. Абсурдно е!

  Време е света да узнае истинското тракийско родословно дърво и да узнае също, че ние българите сме неотделима част от него и че ТО никога не е умирало.

  Жив и здрав да си!

  ОтговорИзтриване