15.04.2018 г.

ДУМАТА “KAНАС” В РЕЧТА НА ЗАЛМОКСИС И ОРФЕЙПреди няколко години, ентусиазирани мои читатели ме засипаха със съобщения във “Фейсбук”. Тези хора горяха от нетърпение да ме уведомят за една хубава новина. Ставаше дума за настояването на определена група учени за промяна на някои термини и датировки.  Мисля, че понастоящем почти всеки сънародник е запознат с пледирането за замяна на хан с кан и за приемане на началото на българската държавност  II век, а VII век. Приятелите ми считаха това за нещо прогресивно, за голяма крачка напред.

Никак не ми се искаше да ги разочаровам, но е редно човек да казва истината, а не само това, което ще се хареса на другите. С риск да попаря жестоко радостта на хората, аз им обясних, че прокарването на титлата кан, като замяна на хан, не е нещо ново, защото през 1943 година, Иван Дуйчев пише за канъ ивиги. Още по-рано, през 1932 година, цитирайки езиковеда и историк Веселин Бешевлиев, Карел Шкорпил разказва за канъ Персианъ.

В такъв случай, как да наречем “въвеждането” на титлата кан нещо ново? Може ли това, което е било прокарано преди около 86 години да бъде наречено ново, промяна за добро? Според мен,  някой от казионните учени е решил да се възползва от неосведомеността, добродушието и лековерието на българския народ и премълчавайки определени сведения, да удължи живота на старите заблуди.

В миналото се твърдеше, че предците ни са наричали владетелите си канъ, ханъ, защото тази титла се ползва от народите на Средна Азия. Следвайки неиздържаните и недоказани теории създадени от чужденци, повечето наши учени, волно, или неволно внушаваха на своите студенти и читатели заблуди, които обаче се вкорениха здраво в съзнанието на хората.

Държа да уточня, че титлата на нашите деди е кнез, княз, като вариантите в различни времена са: кнѧзъ, кьнѧsъ, кънѧsъ, KANAC, KANEС. Живелият през IX  век арабски автор Ибн Хуразбих дава ценна информация за старите българи, а именно това, че владетелите са наричани КАНАС. Нито Йоан Екзарх, нито Черноризец Храбър, или който и да е било техен съвременник, не говори изобщо за канове, или ханове, а само за князе.

Нека обърнем внимание и на друг изключително важен факт: Hито един средновековен български летописец не споменава дори и веднъж термин като канство, ханство. Вместо това се ползва думата кнѧженïе -княжество. Странно как нашите специалисти не са забелязали това.

Във времето на владетелите Омуртаг и Маламир, по надписите се срещат формите KANAC и KANEС, те отговарят точно на вариацията княз-кнез. Това е обяснено подробно от Ганчо Ценов още в началото на ХХ век, но за жалост тогава властва наложеното от чужденци виждане, че старите българи са азиатци и нашите учени покорно приемат заблудата използвайки в своите работи титлите ханъ, канъ.

Ценов е отречен защото смята, че българите са потомци на древен балкански народ, познат най-вече под името траки. Твърдението си, съвестният учен е подкрепил солидно, но това не пречи на колегите му да го клеветят и оплюят – позорно действие, което за жалост продължава до ден днешен.

Тъжното е, че още в края на XIX век е имало доказателства за това, че княз е древна наша титла, а не заемка, както се смята понастоящем. В публикувания през XIX век речник на Григори Дяченко, като основа на думата кнѧзъ се дава конь, кънъ- начало


Извадка от речника на Дяченко от XIX век, още тогава е предложено напълно логично тълкуване на титлата княз, кнез

Отделно от това, в “Етимологически Речник на Келтския Език”, като сродна на ceann-господар, владетел, глава е дадена ceud-първи, начален, a също  и стчерксл. (стблг. б.а.) конь-начало. Тя е имала по стара форма кань, кень-начало .

Пак през XIX век е творил езиковедът Вилхелм Томашек. Той е един от първите, които дават голямо количество информация за тракийската ономастика. Разглеждайки името на племето Καινοί, Caenos, този учен смята, че то означава или млади, или тези, които са в началото, тези, които са до брега, като във втория случай, дава обяснение със сл. конь-начало и др.


Карта на Тракия с посочена локация на хората познати като Καινοί, Caenos

Мисля, че както Томашек, така и цитиралия го по-късно Димитър Дечев са могли да свържат KANAC със Καινοί, Caenos, но разбира се това е противоречало на вижданията им, че старите българи са азиатски пришълци и навярно поради тази причина споменаване не е направено.

Фригийските надписи са открити също през XIX век, а малко по-късно те са били добре известни и в научните среди у нас защото Никола Йонков Владикин публикува надпис със съвременна регистрация М-01, в своя работа от 1911 година. На този паметник е отбелязана титлата AKENANOΓAFOS, съдържаща същия корен като в KANAC, Καινοί, Caenos, но отново никой от нашите учени не търси връзка.

По-късно е намерен фригийски надпис W-07, на който се среща титлата AKENAS, а тя е сродна на AKENANOΓAFOS. Коренът кен се среща и в тракийски лични имена съдържащи елемент κενθος, cendus. За този елеменет,  учени като Дечев, Георгиев и др. дават обяснение със конь-начало, а и начѧти-начевам. Никой от специалистите обаче не прави съпоставка на KANAC с AKENAS, κενθος, cendus, макар още през XIX век Стрезневски и Дяченко да дават обясенние на княз с конь (кань)-начало.

Интересен, но и пренебрегван факт е това, че съществува тракийско лично име Канас/Kάνας. То се среща в надпис от II век, идентично е на старобългарската титла KANAC, но за жалост, поне по мои сведения, нито историците ни, нито траколозите ни са направили споменаване на важната информация. Тя може да бъде намерена в работа, която изследователката Pinar Özlem-Aytaçlar е публикувала пред 2010 година, но известие относно надписа, на който тракийското име Канас/Kάνας е регистрирано, е обнародвано през 1978 година,  т.е. преди около четиридесет години.

Най-важното в случая е това, че Канас/Kάνας е записано в региона на Пруса, до Олимп – точно мястото, в което Димитър Хоматиан разполага старите селища на българите още преди времето на Александър Велики – IV век преди Христа. Уви, дори тази важна подробност не е трогнала никого от специалиститте ни.

Пропуснато е и друго важно фригийско име Доруканос/Δορυκανος. Смятам, че частицата κανος е сродна на Kάνας и на около хилядолетие по-рано документираната титла AKENAS. Δορυκανος е изградено по същия начин както древната фригийска титла модро ванак / MOΔΡO FANAK, чието значение е господар на град Модра.

Съществува още едно интересно фригийско име – Kανυτιεναις, като първият елемент Kανυτι се среща в древен минойски документ, чиято регистрация е HT-97a3- КА-НУ-ТИ/KA-NU-TI. В същия документ намираме и името Тати, което е почти идентично на фригийското Татес, обяснимо с блг. тати, тате, тато.

Отново минойски документи, които са на около 3800 години, са съхранили важни за историята ни имена. Освен КА-НУ-ТИ/KA-NU-TI, на друг надпис с регистрация KO Za 1c, срещаме УНАКАНАСИ/UNA KANASI.

Американският учен Дж.  Янгър смята, че се касае за някакъв термин от култа на определено божество, по-скоро обаче става дума за име на владетел, или дори титла  на владетел - (A)КANAS в склонена форма.  Частицата UN може да се изтълкува със стблг. прил. унии-по-добър, в смисъл –благороден. В такъв случай UN AKANASI би получило превод – на благородния княз. Тези изключително важнни данни не са представяни никога на българския читател.

Това, че дедите ни наричани в далечното минало траки, са обитавали минойския Крит се знае добре. Холандският изследовател Петер Ван Сусберген и др. откриха тракийски лични имена в документите с Линеар А. Най-известните са Диза, Питак, Арей, Тетюс и Резос. Последното име е засвидетелсвано и от Омир във формата Резос.

Не е за пренебрегване и факта, че още преди римляните да дойдат в нашите земи, или по-точно - около 860 години преди времето на княз Аспарух, в Добруджа е живял владетел с име Канит/Κανιτης. Неговите монети са с високо качество, а самия цар е споменат в гръцки епиграфски паметници. Поне за мен, връзката между името на Канит с фригийското Канутиеваис и документираното преди около 1800 години Канути е ясна, но по непонятни причини е останала невидима за специалистите.

Не мислете обаче, че тракийската ономастика няма и други думи свързани с титлата KANAC. На един от съдовете на Рогозенското съкровище е гравирано името KAINOS, или по-точно KAINO в родителен падеж. Комбинацията KAINO  KOТΥОС бива тълкувана от Вл. Георгиев като – на кейниеца Котис.

Тъй като липсват каквито и да било данни, че траките Καινοί, Caenos са имали цар с име Котис, то е по-логично да се приеме, че KAINO(C)  KOТΥОС означава – принадлежи на княз Котис в род.пад. В такъв случай KAINOС, KAINO е сродна на другите тракийски титли AKENAS, AKENANOΓAFOS.

Уверяваме се, че специалистите подложили на тълкуване титлата КАНАС, са пропуснали огромно количество информация. Ценни сведения от тракийската ономастика не са споменавани изобщо на българските студенти, не са представени разбира се и на широката публика. Ето списъка на данните, които по една или друга причина не са станали обществено достояние:

KANASI – регистрирано име, титла преди около 3800 години;
KA-NU-TI - регистрирано име, титла преди около 3800 години;
Kανυτιεναις- регистрирано име, титла преди около 2700 години;
AKENAS – регистриранa титла преди около 2700 години;
AKENANOΓAFOS- регистриранa титла преди около 2700 години;
KAINOS -регистрирано име, титла преди около 2350 години;
Καινοί, Caenos- регистрирано племенно име преди около 2000 години;
Δορυκανος - регистрирано име, титла преди около 2100-1900 години;
Κανιτης- регистрирано име, титла преди около 2180 години;
Kάνας -регистрирано име, титла преди около 1850 години;
κενθος, cendus- елемент от тракийски имена, обясним със стблг. *kendo, чѧдо, *kanь, конь, начѧти, зачѧти и т.н.;


Вместо богатата и ценна информация от тракийската ономастика да бъде подложена на анализ, или поне представена на българските читатели, доста от специалистите са предпочели да вперят упорито поглед далеч на изток, към Сибир и Хималаите, в търсене на корените на народа ни колкото може по-далеч от Балканите. Трудно ми е да дам определение за това поведение, трудно ми е да дам и обяснение за причината. Може би всеки специалист си има свои мотиви, но каквато и да са те, не е редно важни неща да бъдат ингорирани.

Обяснимата на български език титла кнез, княз е смайващо древна. Тя е съществувала още през Бронзовата епоха, т.е. поне отпреди 3800 години. Сродна е на хето-лувийската кандават-княз, а и на староегипетката кенти-княз, главнокомандващ чужда армия. Кнез, княз е сродна и на келтската ceann-господар, владетел, глава.

Ползваните от германските народи титли cyning (king), kunungr, konge, koning, König, ce се появяват едва през Средновековието, т.е. преди около 1100 години. Със сигурност много хора са чували за византийските василевси, но малцина знаят, че βασιλέυς е заемка в гръцкия, заемка, която е сродна на друга титла βάττος-бато, цар.   

Тези неща трябва да се знаят защото са един от пътеводителите към истината, а тя е, че ние българите сме пълноправни наследници на най-древното цивилизовано население на Балканите. Ние носим кръвта на тези, които удивиха със своята смелост и сила дори Рим, а със своята доброта, духовна чистота и милосърдие смаяха гърците. Дедите ни бяха не само славни бойци, но и учители на другите народи.

Едни хора създават раздори, лъжат, грабят, подтискат и унищожават по-слабите. Други, макар да имат възможност да заличат всеки по пътя си, показват що е истинско благородство разпространявайки знания и светлина. Такива бяха дедите ни и ние имаме пълното право да се гордеем, че сме техни потомци. Да си потомък на благородник обаче, не е само повод за високо самочувствие, но и задължение – да се следва традицията на доброта, милосърдие, честност и смелост. Наследството се предава не само с кръвта, но и с духа.


85 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма причина да се страхува да покаже лицето и името си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Деян Михайлов
   Траките са голяма общност. Но разделена, съставена от над 100 племена, няма значение за въпроса ми, дори и да ги сведем до 5. Говорим за много хора на едно неголямо място. Уморени от кавги, битки, намаляващо пространство, несъгласие със съюзи с Филип 2-ри, гърци(колебая се какво им е било истинското название), безкрайните налагания на едно княжество над друго несъгласно, някои като фригите избягали.
   Въпреки че всички траки имали един език и писменост, култура, очевидно не създали бленуваната могъща държава, не и трайно, така както няма да има и могъща Европа 😂
   Питам, не е ли логично пеласгите и техни много други привържаници да са сформирали големия народ - българи(големите, многобройните) и да са поели по път за намиране на плодородна земя с нужното планинско укритие при нужда, а именно т.н. Бактрия или район около нея. Че да можем да се похвалим как сме спрели Александър Велики и с част от потомците на армията му, която ни е роднина, сме се върнали накрая пак в родината си?
   Това е новата теория на НИМ, опитвам се да я приема https://m.youtube.com/watch?v=k_vEYjWxqo8&feature=youtu.be
   😊

   Изтриване
  2. Пет пъти пиша коментар и не успявам да го публикувам. Та накратко: след хилядите благодарности на Павел Серафимов, написах, че траките са многоброен народ, една голяма общност,на сравнително малко пространство и разделен на различни княжества. Трайна единна държава не е имало. Според силните на деня са осъществявани съюзи с Филип 2-ри, гърците(които по онова време не са били нито елини, нито гърци, още по-малко византийци, те да си се чудят как се е казвало африканското им племенце), но голяма част от траките не били съгласни, не се чувствали на мястото си, виждали, че единство е невъзможно, изморени, несигурни и за насъщния, решават да избягат, като фригите например. Защо не пеласги и техни привържаници да не сформирали народа българи(големите, от големия народ, многобройните) и да не са тръгнали в търсене на новата си плодородна земя, защитена от високи планини - т.н. Бактрия или район около нея?
   Да са спрели нашествието на Александър Велики и народът на последния да не се е влял в българите. Питам само.
   Иначе това е новата официална теория на НИМ.
   https://m.youtube.com/watch?v=k_vEYjWxqo8&feature=youtu.be

   Изтриване
  3. Някак е нелепо да пренебрегнем Кабардино-Балкария, Балкария т.н. Бактрия, зороастризма, култът към слънцето(не е уместно да се спомене походът на Дионис, "огнепоклонничеството", култът към слънцето е по-стар), мадара в азия, идентичния език на хазарите, макар и да са разцепили стара велика България на Волжка и тази на Кубрат, който пък е учил в Константинопол, благодарение на старите връзки на българи и гърци от тракийско време, бактрийско... Накрая Аспарух, поради ред причини се връща при роднините си траките, това е за мен, засега.
   Понеже не ми пусна предния коментар, бих се радвал да чуя мнението ти, не знам, може би във фейсбук? Не е по темата, но твърдението ми - въпрос е не сме ли потомци на траките, голяма част обаче от нас минали през хималаите и обратно в родината?

   Изтриване
  4. Г-н Михайлов, аз не стоя тръпнеш в очакване на поява на коментар, който да одобря на секундата. Зает човек съм и поради това появата на коментари понякога се забавя.

   Изтриване
  5. Грубичко, но както и да е. Мислех, че проблемът е машинален. Ние незаетите, лентяи, може би, а защо не и без 1 ден трудов стаж, сме твои гости, почитатели, съмишленици, които сме тръпнели в очакване на следващата ти статия и сме разпространявали и хвалили твоя труд.
   Иначе заетите сме около 90%, без онези, които карат само на хобита.
   Нямат значение и коментарите ми вече, еле пък въпросите.
   Благодаря ти, че беше пламък в младежките ми години!
   За мен българите са траки, голяма част от тях местят цивилизацията си и усядат в Бактрия, след това идва ред на Стара Велика България и Аспарух се връща при траките.
   Доказателствата ги знаеш. Пеласги, траки, македонци, гърци, фриги, българи, идентичен език с хазари, зороастризъм, култ към слънцето, Кабардино-Балгария, Балкария, Мадара в Азия, арабски, арменски и други извори, редица народи и до днес от състава на ссср искат да са българи. Византия няма да нарече едно буквално петно, съществувало 30-60 години - Стара Велика България, хазарските нашествия, съкровищата на Кубрат и Аспарух, данните, че Бактрия е била съюзник на гърците, Стара Велика България ги е пазела от нашествия. Не само Кубрат, а цели общности български са учили в Константинопол. Въобще цяла византия е била минимум 50% траки и те са създавалите там блага.
   Срам ме е от целия ми пост, но реших да го напиша.

   Изтриване
  6. Г-н Михайлов, аз намирам за грубо да ми се приписват неща, които не съм казвал изобщо, а Вие направихте точно това. За да не съм голословен ето :
   Деян Михайлов16 април 2018 г., 23:35 ч.
   "Струва ми се десетилетие чета твоите статии и тук намирам противоречие. Веднъж си споменал, че финикийците пишат бустрофедон и няма как гърците да са заели азбуката от тях, тъй като не са открити надписи от ляво надясно и от дясно наляво."

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/06/blog-post_29.html?showComment=1523910908843#c1521091569095077771

   Реално, аз съм казал нещо по-различно : "Ако гърците бяха заели азбуката директно от финикийците, то посоката на писане на най-ранните гръцки надписи щеше да е от ляво на дясно, както е и при финикийците от Левант. Първите гръцки надписи обаче са в стил бустрофедон, точно както е и при фригите."

   Eто и линк към работата, в която съм споменал горния пасаж : http://sparotok.blogspot.nl/2015/01/blog-post_13.html

   След като следите блога ми от години, то би трябвало да знаете, че понякога излизането на коментари се забавя. Не аз проявавам неуважение, а Вие, приписвайки ми изказвания, които аз никога не съм правил. Не е хубаво да злепоставяте други хора г-н Михайлов.

   Изтриване
  7. Никога досега не съм писал коментар.
   За бустрофедон се извинявам. Но идеята е същата, че не е директно от финикийците. Стори ми се, че в статията тук или в твой коментар прочетох нещо навеждащо на обратното. Моя грешка, навярно.

   Изтриване
  8. А и изречението ми относно бустрофедон е интересно извадено от контекста. Втората половина е буквално изтрита. Така и аз не мога да се сетя за какво точно противоречие става дума. Както и да е. Заети сме, нали така. Иначе щяхме да водим пълноценна дискусия, може би. Започнах да засенчвам в съзнанието си светлия ореол, който си бях изгради около Вас. Няма значение, докачливостта е излишна.
   Всичко хубаво!

   Изтриване
  9. Сега се сетшх как продължаваше изречението ми. Ако гърците не са взели директно писмеността на финиките, ако е имало писменост на траки-пеласги и/или писмеността идва в Европа от фригите или фригийци от финикия, или въобще както пожелаеш. Ако гърците са пишели в началото бустрофедон, ка така са взели писменост от фриги, финикийци или траки? Има някакво противоречие.

   Изтриване
  10. Г-н Михайлов, след като смятате, че не съм дал пълното Ви изказване, можехте да допълните сам. Все пак представил съм два линка - един за вашето изказване и един за моето, което Вие предадохте некоректно.

   Изтриване
  11. Започвам да се чувствам като човек, който разби/може да разбие на пух и прах сценария ти за писмеността в онази епоха ,За отказите ти да приемеш, че огромна част от траките са уседнали в Хималаите и после се върнали от север... И че там българите сме оставили сериозни следи.
   Лошото е, че ти няма да отметнеш дори подобна теория. Може би от неосъзнаване? Това показва заяждането за дреболии и моя грешчица, която дори не променяше идеята-факт, че има противоречие. По-скоро бустрофедон идва от народи от африка, като гърците. Сега, дали траките са създатели, имайки предвид "престоите" им в Египет, може би. Може гърците от етиопия да са дошли в Европа и "морските народи" да са им дали бустрофедона 😊
   Така или иначе обаче за траките от Балканите(многото, големите върхове)по онова време не е характерна(бустрофедон). Което ме навежда на мисълта, че в най-забавния случай, гърците са пишели на остарялата писмена форма на траките. После и те се модернизирали( видели, че подковават коня)... както и да е.
   Историческите извори ги имаш, знаеш, можеш да не сбъркаш с изводите. Не съм виждал да се докосваш по-сериозно до арменски, арабски, еврейски и други източници, за българите от Хималаите. Без да се изпада в лирика, която също е интересна, има интересни истории от китайци , японци, дори руснаци. Като съм в настроение и видя желание, ще цитирам няколко от автентичните извори за българите, газещи най-високата планина в света 😊

   Изтриване
  12. На мене ми се чини, че Михайлов е провокатор защото един път ти приписва работи дето не си ги рекъл, друг път те обвинява, че му вадиш думите от контекста, а ти даже си му дал активни линкове за сверка. Много врагове си събрал Павеле, многооооо, да знаеш, че ще ти трябвам независимо дали ти харесва или не :)
   Димитър

   Изтриване
  13. До Деян Михайлов - Щом смятате, че имате достатъчно знания, дерзайте, разбивайте сценарии, но предлагайте и аргументи, иначе никой няма да ви вземе насериозно.

   Съветвам Ви също да пишете имената на държавите с главна буква, правилно е Етиопия, не етиопия. Съветвам Ви и за си проверявате добре сведенията.

   Успех!

   Изтриване
  14. Димитре, дали г-н Михайлов е провокатор, или просто някой, който мисли, че е прав за всичко, не зная. Във виртуалното пространство често се получават недоразумения и поради това се опитвам да не правя бързи изводи за някои хора.

   Виждам, че си наблизо, ела ми на гости, от днес ми е по-свободно.

   Изтриване
  15. И отново не видях да отхвърлиш теорията, просто заяждания за букви и т.н.
   Емоцията от изтрезняването от миража за теб, ми пречи да мисля за друго.
   Директно - смееш ли да отречеш за българите от Хималаите , за които говоря!? Само кажи и започвам с историческите извори. Грам нямам намерение да доказвам, каквото и да било. Не съм учител. Но отбягването на същината от Ваша милост, ме карат да се чувствам още по-прав!

   Анонимния агент-провокатор 🤣🤣🤣
   За този блог съм просто човек, фаворизирал Спароток - Павел Серафимов в редица електронни и житейски среди в продължение на много години, но съм и човек, който за един ден рязко си промени мнението, въпреки че никога няма да забравя трудовете му, техния дух и душевната храна, която съм черпил от тях.
   Бъдете здрави!

   Изтриване
  16. Понеже, нали преиначавам твои думи, да започнем от факти, цитирани от теб и ги примесим с малко подправка от мен: Планината Хемус е Стара Планина ΗΜΕΩΝ= НEMUS = ХЕМ ,индо-арийската хима, санскрит хима, Хималаи. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hima
   Може следващият път да не те цитирам, ще видим.

   Изтриване
 2. Но вие сте белетрист, не учен, който има необходимото образование и подготовка, нищо не ви позволява да критикувате по-компетентните от вас. Ама как цялата научна общност ще приеме кан, но вие ще опонирате без да сте подготвен и ще твърдите, че правилната титла е княз? Остава и овчарите да станат историци от вашия калибър Серафимов, поспрете се да няма после плач!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, важни са фактите, в случая фактите, които учените с необходимата подготовка или не познават, или не желаят да споменат.

   Кажете кой от споменатите от мен факти е неверен и защо, надявам се молбага ми да не Ви затрудни.

   Изтриване
 3. Много патос и несправедливи обвинения към учените, които вдигат имиджа на България, но истината май е 0% в драсканиците на Спароток. Блога му е с наситен червен цвят досущ като стария в блогбегето, а всички знаем, че само комунистите настървено налитат по червеното.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По вашата логика е имало комунисти още по времето на Античността понеже въпросният червен цвят, реално бордо, е ползван в тракийските гробници.

   Изтриване
 4. ей господин анонимния, искам да те попитам откаде идва това твърдение че се чете кан, имам предвид какво те намежда на тази мисъл, видял си нещо чул си нещо и си стигнал до този извод, моля те кажи ми, искам и аз да знам, не обичам да греша а често споря на тази тема, тази за титлата особенно съм уверен че е сегашната княз, разбираш ли ми, а не кан, кхан и на края хан, нали разбираш.

  ОтговорИзтриване
 5. Също така искам да попитам господа много и компитентни учени, защо вие в училище ми обяснявахте че сме имали ханове, след като на колоната на Омуртаг пише KANAC, къде е хан къде е KANAC, и къде е КЪНАС, ако ти неможш да направиш връзката или не си потърсил за сравнение за каква компетентност ми говориш тогава, Димитър Казаков се казвам и мисля че не става въпрос за компетентност а за предателство, макар и може би неосъзнато като национално предателство, каквото си е, вие удряте по националното самочуствие, докато други народи правят точно обратното, напасват си историята както на тях им е удобно, аз не искам това, искам да знам историята такава каквато е.

  ОтговорИзтриване
 6. Не пропускам възможност да дискутирам във фейсбук за история, по точно за титлата и за тракийскобългарската история, аз несъм учен и немога да съм на 100 процента убеден, такаче възможно е да греша, но на въпросите които аз задавам не получавам отговор, а получавам примерно речнин на известните тракийски думи или нещо подобно, аз за разлика се опитвам да отговоря и поглеждам, но нищо не разбирам, нито знам как се четът нито какви источници са ползвани, там господин Серафимов може да спори, трабва много четене да си наясно с много неща, за да можеш да сравняваш и така нататък, аз съм просто момче но мога да ви задам няколко въпроса на който ако ми отговорите, поне за мен вие ще сте разгромили трако-Българския произход.

  ОтговорИзтриване
 7. Привет, Павеле,

  тук давам линк и към едно друго тълкуване, обстойно обяснено от Юрий Венелин още през 1829 година. Това е за предполагаемата връзка между княз и конник, т.е този който стои на кон, начело на войската. Навремето изглежда това обяснение е било доста популярно, но по-късно се е изгубило. Аз също съм малко скептичен, но добре е да се знае - http://andorey.blog.bg/history/2018/04/15/.1447469

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей,

   В случай, че княз бе свързана с кон, няма как да обясним присъствието на ъ и ь в кьнѧsъ, кънѧsъ. Ще погледна какво си добавил в блога си.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Тогава изконен какво ще означава? Изначален или произлизащ от кон? :)

   Изтриване
  3. Старобългарската дума конь-начало, е имала по-стара форма *кань, съдим за това от приетата от гърците наша дума ζάκανον.

   Изтриване
  4. Думата кон навярно изразява цвета на първите опитомени коне - златисто кафеви. Смятам, че кон е сродна на санкр. kanaka-злато, гал. caneco-злато, лит. káinа-цена (първоначално злато). Самата ни дума цена е имала древна форма *kana.

   Изтриване
  5. Изразът "от игла до конец", първоначално е звучал "от конца до конца" - т.е. може да се преведе като от край до край (или от начало до начало), както и от начало до край...

   Изтриване
  6. Г-н Киряков този израз ако не сте го прочели в някой от келто-римските светилища на Сидхарта, ема на...

   Изтриване
 8. Извинявам се ако съм остовил впечатлението че аз се мисля за някой много умен и съм измислил, или сам стигнал до тези разсъждения, не е така, именно хора като господин Серафимов са ми дали насока да любопитствам за историята и не само той, но не искам да споменавам имена, аз деиствително не бях много щаслив от историята която ни се преподаваше в училище, учихани че Българите били монголи със дръпнати очи, дашли на балканите и се смесили със руси синеоки славяни и със траки които почти ги нямало, демек малко преди това тая територия била пуста, тая неплодородна, не много , както и да е много са воювали със византиййците и траките били истрепани, имало само византийски воиници които сигорно са пасала трева или хем били воиници, хем и храната си искарвали, колко му е, но мисълтъ ми беше че в самосъзнанието се опитваха да ми внушат че аз несэм нито Българин, защото несъм със дръпнати очи криви крака и така на татък, нито езика ми е Български, а славянски, нито пък славянин несъм щото несъм рус със сини очи, демек само името ми е българско утре ако го сменя същата работа, разбирате ли господа копетентни, а сега може да си поговорим за доказателствата, много бих се радвал да чуя вашите, все пак по възрастни сте, авторитетни и компетентни, умни и достойни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма нито едно сведение дунавските славени да са били руси и синеоки. Цветът на очите не е споменаван, а за косата е дадено определението ξανθοί.

   Древното значение на ξανθοί е кафяв, връзка намираме с глагола ξανθίζω-препичам, правя кафяв, а също и с ξανθοδερκής-тъмноок, с кафеви очи. Бистонските жени са наречени ξανθαί, а има дори тракийско племе Ξάνθοι.

   Реално, дунавските славени са описани като хора с едър ръст, лека пигментация на кожата и кестенява коса. Едър ръст, лека пигментация на кожата и кафява коса са белези на тип, който преобладава при траките.

   Що се касае до името славени, според уповаващия се на сведенията на Теофилакт Симоката Ганчо Ценов, става дума за тракийското племе гети, които в по-ново време са получили името славени – “Sclavos sive Getas: hoc enim nomine antiquitus appellati sunt” - славяни, или гети, понеже с това име се наричали в старо време.

   Ганчо Ценов пояснява също, че първоначално името славяни е било название на една група хора, т.е. не е било име на славянската раса, от което най-сетне са се разделили имената на другите славянски племена. Същото виждане се поддържа от британския учен Пол Барфорд – “The original term Sclaveni would seem to be a real tribal name (with a typical -eni plural ending).”

   Изтриване
  2. Само да добавя,
   когато споменах на чужденец за тракийците и за това,че българите сме техни наследници.Той ми каза,"значи имате червена коса?",с идеята ,че навярно лъжа понеже е ясно че българите далеч не сме червенокоси.
   Понеже г-н Серафимов твърди ,че в миналото "ксантои" е означавало кафяво.Интересно е обаче че към кафявото е и цветът "кестен" който ние използваме доста често,описвайки цвят на коса или очи.Като този цвят е кафяв но повече към червено кафяво от колкото към жълтеникаво кафяво.Та това ме накара да се замисля,както споменах и преди в този блог,понеже циганите днес са доста,особено в близкото градче,та често се случва да види човек момичета българчета и момичета циганчета,или заедно или просто по улиците.Та на фона на черните(почти катранени) коси на циганките,то на нашите момичета,кестенявата коса стои светла сякаш червена.
   При условие,че гърците са описани със същите катранено черни коси,то нормално е,при тяхното описание на косите на траките те да твърдят един път,че са червени,друг път че са светли,чисто от тяхна гледна точка.Така че навярно и светлокоси и червенокоси,са били описания за косите на нашите предци.Проблема е ,че тези описания не говорят ясно точно за какъв цвят става дума,така едни хора,които не желаят българите да се самоопределят като роднини на траките,казват ,че ние не може да сме техни наследници,понеже нито сме светлокоси(а светлокоси ние разбираме руси),нито сме червенокоси(а под червенокоси ние разбираме огнено червените коси на ирландицте).Обаче никои не се интересува от въпросния цвят кестен който е доста често срещан след етническите българи.

   Изтриване
  3. Не само благодарение на определението ξανθοί разбираме, че повечето траки са били кестеняви. Ако разгледаме фреските от старите гробници ще видим, че около 80% от хората са с кестенява коса, има такива с черна, руса и червена, но те са малцинство.

   Действително, гърците бивайки пришълци от Африка са били тъмнокожи и тъмнокоси, за тях кафявата коса е била светла.

   Изтриване
 9. добрият тон съм го запазил, може малко заядливо да изглежда извинявам се наистина искам дискусия градивна.

  ОтговорИзтриване
 10. Хъм,ако дори и Черноризец Храбър не е говорил за ханове а само за князе,и ако това е титла на български владетели.То от къде взимаме титлата цар? Както казахте, Източната Римска империя имат императори и василевси.На запад са "Кинг"-ове.
  Може би това са го споменали в часовете по история,но съм забравил или въобще не е обяснено. Как така от "Канес"/Княз ,нашите владетели оставят тази древна титла(пък била тя и хан) и започват да се наричат Цар.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тервел, Юстиниан 2...областта Загоре, титлата Кесар нещо да ти говорят? А нещо за "Цар Симеон, цар на българи и ромеи" да си спомняш? Ромеите, както е известно са Източаната Римска империя, не измисленият термин "Византия", разбира се, а те от векове са ползвали титлата "Цезар". И те така...

   Изтриване
  2. Тервел, Юстиниан 2, областта Загоре, титата "Кесар" нещо да ти говорят?
   Ами изразът "Цар Симеон, цар на българи и ромеи"? А, както знаем, иде реч за Източната Римска империя (не измисленият термин "Византия"),а при римляните титлата "Цезар" я има от векове.
   Цезар/Кесар/Цар. И те така...

   Изтриване
  3. Официално титлата царъ идва от цѣсаръ, а последната от caisar- първоначално име, това на Гай Юлий Цезар, а в последствие и титла на владетелите на Римската Империя.

   Никой не е успял да обясни как и кога заемката е навлязла в езика ни. Няма как да е през IX век, подсредством византийско влияние, защото по това време титлата не се ползва от управляващите Византия.

   Докато княз означава само първи, начело, водач, то цар означава върховен владетел. По времето на Симеон можем да говорим за обединена, голяма българска държава, а С. Рънсиман дори използва термина Bulgarian Empire.

   Изтриване
  4. Аха,тоест понеже България е била голяма държава тогава,по тогавашни стандарти-империя.Следователно е било редно владетеля да е с титла на император,но титлата император може да има или се дава само от ИРИ.Следователно ползваме стара Римска титла.
   Обаче тогава би било редно тази титла да се дава на владетели които владеят огромни територии.А както знаем при не малко царе,България е била бледа сянка на онзи обхват на Симеонова България.

   Изтриване
  5. До Dierborn15 април 2018 г., 19:08 ч.

   Римските/византийските императори ползват титлите Αὐτοκράτωρ, Βασιλεύς, a самата държава е наричана Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων.

   Ако предположим, че титлата цѣсарь е проникнала у нас след времето на Тервел, то е доста трудно да се обясни полската саr-цар, словенската césar-цар. Дори да е заемка, думата със сигурност е заета още във времето на Античността когато дедите ни са били под римска власт.

   Изтриване
  6. Dierborn ,
   От Тервел до Симеон има близо 15-16 владетеля,които се назовават Хан(Канес) или Княз.Малко странно ми се струва български владетел да получи титла от римски император, и близо 300 години по-късно на някой да му хрумне ,да смени традиционната княз със тази титла...която е била дадена като заслуга за помощта му към императора.Та това ми е интересно...защо изведнъж се сменя титлата с цар.При условие че владетелите на нашите предци са имали традиция да използват княз(канес).Ако не от древността то поне от официално признатото основаване на държавата.

   Изтриване
 11. Много бих се радвал ако хора които претендират че знаят история, пишат какви са тяхните аргументи за да не са съгласни темата и темите, зада може да стане ясно и на другите, наа мен също зада не споря и аз на ляво и на дясно и да се излагам ако греша, хем да не пълня и аз на хората главите със глупости, хем да стане ясно на всички които се интересуват, а не да пишете за комунисти за автора на статията какъв бил и тем подобни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То хубаво, но господата нямат аргументи и в безсилието си отправят какви ли не обвинения...

   Изтриване
 12. Здравейте Павел,
  На картата забелязах древния град Arsus. http://www.bulgariancastles.com/bg/node/1047,
  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
  Шкорпил твърди, че Арзос/Арзус е до с.Калугерово (до Симеоновград), което е на север от Марица. На тази карта, ясно си личи обаче, че Арсус е поставена на стария цариградски път, на юг от Марица.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Дечев, Арзос е крепост разположена на река Арзос - днешната Съзлъ дере, т.е. крепостта трябва да е на юг.

   Изтриване
 13. ирена янчева15 април 2018 г., 22:04

  Здравей, Павел ! Благодаря много за направените лингвистични връзки - синхронно образуване и развитие на лично име-название на племе-владетелска титла (Канас, Акенас), както и част от същ. имена. Този процес фигурира и при личното име Резос-титлата цар/резос-топоним/хидроним/река Резос. Една характерна трако-пеласгийска традиция.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Титлата резос-цар е много интересна. Смятам, че първоначалното и значение е сияен, светъл, като сродна нейна дума е брез-светъл. По същият начин санскр. raj-цар е сродна на braj-свет. Прочее, raj освен цар означава и светъл, сияен.

   Изтриване
  2. Преди време чух и предположението че тракийското рес/рез, прочетено наобратно е сер - цар... Интересно е да се помисли по този въпрос.

   Изтриване
  3. Защо Резос, или както е в надпис HT13 RE-ZA, трябва да се чете обратно? Азер и Созер нямат никакъв смисъл. Който е можел да чете е знаел правилата за четене. Независимо дали даден текст е записан отляво надясно, или отдясно наляво, Резос си се чете Резос.

   Изтриване
 14. На пръв поглед има логика в твърденията ти, но защо не си дал литература та да сверим кое, що, какво? Не ме разочаровай, вземи се стегни и постни я заглавия, я линкове, я повече изображения като това от речника на Диаченко. Анадъмо?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, това е пропуск, признавам си най-откровено. Ще се постарая скоро да дам по-точна информация.

   Изтриване
 15. Може ли да ползвам списъка?

  ОтговорИзтриване
 16. Благодаря за отговора за Арзос, но на картата ясно личи, че е отбелязано не там, къдеото Дечев го локализира, а много по на юг на цариградския път, близо до Медоград. Дечев ли греши или древната карта? Самото име Arsus, от къде произлиза и означава ли нещо?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дечев смята, че старата форма на Арзос е била * Argos и означава -бяла река. Съдейки по това, че съществува форма Arsus, a и тракийски топоним, Arsa, хидроним Orosines, смятам, че Арсус е древна форма на дума за роса, течност, която е сродна на санскр.rasa-роса.

   Нека не забравяме, че днес на територията ни има река с име Росица.

   Изтриване
 17. Сякаш последните години дискусията около титлата на първите български владетели придобива такова голямо значение. През 19 и началото на 20 век изследователите употребяват титлите княз, хан, кан, дори цар за първите български владетели без да отдават първостепенна важност на този въпрос. Така например Константин Иречек, който приема българите за азиатско племе, но това не му пречи да нарича Аспарух и първите български владетели князе. Справка "История на българите" 1876 г и по късните й преводи. Дори чак през 1945 година, когато излиза една малка книжка на академик Державин "Племенни и културни връзки между българския и руския народ", в нея първите български владетели са наречени "князе".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Князе си е правилното наименование, но титлата княз е считана за заемка от протогерман. *kuningaz. Caмо където *kuningaz не е засвидетелствана в периода, в който би трябва да е дадена на дедите ни, а и самите нейни варианти cyning, konge, konig, ca с неясен произход:

   king (n.)

   a late Old English contraction of cyning "king, ruler" (also used as a title), from Proto-Germanic *kuningaz (source also of Dutch koning, Old Norse konungr, Danish konge, Old Saxon and Old High German kuning, Middle High German künic, German König).

   This is of uncertain origin.

   https://www.etymonline.com/word/king

   Изтриване
  2. от значение е каква е титлата на първите български владетели, защото със хан се създава впечатлението че Българите са били азиятски народ, княз може да се търсят връски с Руския народ, каквито най вероятно има, но също така не се и създава впечатление че Българите са пришълци, за връските с Руския народ е не само важно да търсим добри отношения с Русия, ако тя не иска готов съм аз спецялно да каран и без тях, но важно е също за да можем да се върнем колкото може по назад в историята си и да сме наясно за състава на народите в миналото.

   Изтриване
  3. аз също смятам че трябва да се проучи и сравни както Кабардино-Балкария, така и Волжска, да се сравняват настоящи езици, в миналото и така нататък, много ще се радвам ако има такава статия, за културата, гробни могили има ли там като тук нашите, също чух че във Волжска България имало много докоменти ли как се казва от стари времена, много стари били даже, ако са истински. Имам преложение към господин Серафимов, да търси връски с хора по света които да му помагат да събира информация, която да публикува и всички да четем, има много последователи които биха му помогнали и финансово дори.

   Изтриване
  4. Езикът на хората обитаващи Кабардино-Балкария няма нищо общо с нашия, става дума за тюрски език. Самото име на областта Балкария няма нищо общо с нашето народностно име.

   Изтриване
 18. Кабардино-балкарците неса ли наследници на Стара Велика България.

  ОтговорИзтриване
 19. Здравейте Павел, много благодаря за отговора относно Arsus. Остава неясно за мене обаче защо има разминаване между местоположението й на картата и локализирането й от Дечев и други. За картата знае ли се от кога е и от кого е? Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Картата е от ново време, дали авторът не е бил особено прецизен, или пък е отбелязано друго селище Арзос, Арсус, не се наемам да кажа.

   На наша територия има няколко древни селища с име Никополис, а и Бела. В някои карти се отбелязват едни, в други карти други селища, а някои населени места са дори пропуснати. Прокопий дава стотици имена на селища, повечето от тях не са отбелязани на картите.

   Изтриване
 20. до колкото знам хората в кабардино-балкария се смятат за Българи, викали им черни Българи, но може да е грешка, ако имате информация споделете я.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK17 април 2018 г., 17:25 ч.
   Някои може да смятат кабардино-балкарците за българи, но аз за първи път чувам тези хора да се самоопределят като българи. Ето вижте каква е разликата в езиците:

   Балкарски-Български

   гьобенек-баба
   улу-голям
   джас-пролет
   балий-вишня
   аскерчи-войник
   бьорю-вълк
   джыл-година
   даг, тау-планина
   арбаз-двор
   темир-желязо
   топрак-земя
   алтын-злато
   кьопюр-мост

   Ясно е, че балкарския е тюрски език. Понеже нашите деди бяха набедени за тюрки, някой е решил, че балкарците са наши роднини.

   Изтриване
 21. Има ли вероятност хазарите да са били подтикнати от Византия да нападнат Стара Велика България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В това съм убеден, Византия има традиция на насъскване на чужди народи срещу нас.

   Изтриване
 22. също така бих искал да попитам юдаизма дали не е пренесен в Стара Велика България от евреи които са дошли тал след като Рим превзема Израел, или ако е нямало Израел тогава когато присъединява тези територии и тогава част от евреите се приселват в България.

  ОтговорИзтриване
 23. също така бих искал да попитам юдаизма дали не е пренесен в Стара Велика България от евреи които са дошли тал след като Рим превзема Израел, или ако е нямало Израел тогава когато присъединява тези територии и тогава част от евреите се приселват в България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Царството Израел е превзето и унищожено от асирийския владетел Саргон II в началото на VIII в.пр.Христа. Евреите от времето на Август и Веспасиан са представители на Царство Юдея. След установяването на римската власт, страната е наречена Провинция Юдея.

   Евреи в Европа е имало доста по-рано от времето на еврейските антиримски въстания. Не зная колко точно са били, но със сигурност е имало и у нас, по-точно в гръцките крайбрежни колонии.

   Някои автори като Яир Давиди смятат, че част от разселените от асирийците през VIII в.пр. Христа евреи, са се установили край Кимерийския Боспор, т.е. в земите на Крим. Други автори смятат, че евреи в Крим има едва след I век.

   Изтриване
 24. Интересни сведения могат да се прочетат в книгата "Владетел и администрация в ранносредновековна България.Филологически аспекти." Татяна Славова, София, 2010. Там е описана и титлата колобър. Изписана на гръцки има вида "κουλουβρος, κολοβρος, κολοβρον, κολαβρα ". Ако се чете като коловор, вместо колобор, това може са се отнася и до славянския символ "коловрат", подобен на свастиката но с повече елементи, означаващ кръговрат, колело. Интересно защо Омуртаг и наследника му Маломир както и синът му Персиян са поръчали надписи с гръцки букви.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо искам да уточня, че названието -гръцка азбука- е неправилно. То е наложено, прието е, но не е правилно понеже трако-пеласгите, а не гърците са изобретатели на древната азбука.

   Ако не се лъжа, след император Ираклий, гръцкият става официален език в Римската Империя, която ние познаваме като Византия. Гръцкият език е и езика на дипломацията, бива ползван при преговори, написване на договори и т.н. По същия начин, акадският език е бил ползван като език на дипломацията от египтяни, митани и др.

   Що се касае до κολοβρος, тя е почти идентична на тракийската κολαβρоς.

   Изтриване
 25. Здравей Павка
  По стечение на живота вече 9та година живея в околностите на град Каен, Фр. и от поне половината време ти следя публикациите, твоите и на Щапаров. Вдъхновявам се от труда Ви, въпреки че когато се прибирам, изтрезнявам от реалността. Родом съм от Горна Оряховица, или както се бъзикаме: Грозна Убльохавица. Но, както и да е, написаното звучи логично (по образование съм математик) и ми дава духовни сили, далеч от родния край. Официалната история е като леката жена, и тук е така: празнуват освобождението от спасителите (Англия, Щатите, Канада), тези които разрушават града им и всичко по пътя им до Париж, всички си вярват сляпо и не подозират, че може да има и други гледни точки. А ако нямаше план Маршал?
  А ако Сталин не се готвеше да предаде пакта Р-М, да ни би бункерите по брега от Норвегия до Испания да са били строени от египетски роби, и т.н. Те пак щяха да излязат с победителите, но вместо с Де Гол- с Виши. Френска работа!
  По повод настоящата публикация: Каен трябва да има връзка с Каени, както и Франция-Фракия(Тракия на руски)-Тракия.
  Често им обяснявам значението на Париж-Парис(погърчено от)-Барис(порусено от)-Борис или Борец. Парис-Александър или Борис-Искандар.
  С уважение Мишо Беров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Мишо,

   Името на Париж идва от названието на белгийското племе парисии, а то безспорно е свързано с Парис, Барис, Борис.

   Въпросните белги са известни и като Фир Болг като за тях се казва, че идват от Тракия.

   Не само Париж има особена етимология, Версай идва от Верса иало, като верса означава вършие, връх, а иало отговаря на стблг. глина, кал. Верса иало - Версай означава кален връх.

   Изтриване
 26. Гледам карти в интернет и се обърквам много, търся по някъкв начин да ги свържа всичките и немога, в уйкипедия чета, действително още от 400-тната година има сведения за българи от константинопол до адриятическо море, демек целия балкански полуостров, точно кадето са и траките, и деиствително се слага знак за равенство между Българи и мизи и така на татък, работата е ясна, като се има и предвид че византия през цялото време води битките с Българите като бунтове, но славяните и славянския език немога да го впиша в картинката, от България до Полша се говори на един език, той славянски ли е, аз съм ви питал господин Серафимов няколко пъти за връзките между поляци, етруски, за които бях гледал клип в ютуб за езикът им и мисля че и той определено звучеше славянски, и вие ми отговорихте, че сме били родствени но не едни и същи, но мисля че в миналото това са били племена с еднакъв език и култура, тракийски племена, етруските са били майстори металурзи също съм гледал, и е много вероятно те да са дали технологично превъзходство на римската армия, а по точно брони и мечове, но както и да е, по светлите коси от къде идван на нашите съседи, Сърби и другите славянски държави които са в сегашно време, като се има предвид не всички разбира се, но по зачестяват, възможно ли е урго-финска кръв от унгарците или хуните следователно да имат, като се има предвид деиствително и Руснаците се водят че са урго-фини, дори президентът им го е споменавал май, и деиствително езикът на Руснаците ми се струва не толкова сходен, колкото на Поляците с нашия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Картите не са снимка на реалния свят, а представяне на нечие виждане. Понякога то е коректно и е изразено подробно, но в друг случай не е така.

   Не мисля, че е правилно да се каже, че от България до Полша се говори езин език. Според мен, по-правилно е да се каже, че от България до Полша се говорят близко сродни езици. От това пък следва, че нашите деди наричани траки са имали доста роднини. Тези роднини са носили името илири и са се разпростирали най-вече между Адриатическо и Балтийско море.

   Руснаците не са угро-фини, просто сред тях има значителни угро-фински, а и балтийски етнически елементи. Руският език е значително повлиян от старобългарския, но въпреки влиянието, поради различната среда, в която се развиват, българския и руския се отдалечават значително, най-вече по отношение на граматиката.

   Изтриване
  2. Браво за статията!Мисля,.че тази кражба на богове и божествена система е станала постепенно,а приказките за са измислени едва в късното Средовековие и някъде 17-18 век се изписва цялата тази фантасмагория.Някои от древните автори говори ли изобщо за единна и то еднонационална древна гръцка държава?По-скоро тук се е зародил,в Елада,стремежът за имперската експанзия и завоюване на тракийските и други земи,като се е използвало превземане на траките от вътре,а след набиране на мощ и със сила.Завоюването и агресията са продължени и от Римската(Ромската)империя,(защото на латински е Ром!).А на всички словенски езици е Рим!В Рим е запазен митът,че Марс е трак(първообраз му е Арес),но там се знае,че преди да бъде бог на войната,е бил бог на Плодородието и Дивата природа!!Арес е бил върховен Бог,за това името на Тракия е било Ария(Ст.Визнатийски)!Това са функции на Върховен бог,не е само на войната.А Марс с весталката Силвия Реа(жрица на тракийската богиня Веста!)създават децата си Рем и Ромул.После Ром(ул) убива Ре(и)м!Така е в легендата,но реално Латинският съюз завзема Рим в 3-4 в.п.н.е. и го нарича РОМ,така е и до сега там,а тук,на всички словенски езици е РИМ!Това е така,защото словенските езици са тракийски езици.Най-древният от тях вариант е на мястото на възникване на Първата причерноморска цивилизация,това е тук и за това българският е този древен тракийски език.Доказателството е неговата най-първа аналитичност сравнена с другите му сродни езици,той е изчистил падежните окончания,другите не са,защото той е имал повече време.

   Изтриване
 27. Интересно, благодаря!

  ОтговорИзтриване
 28. благодаря и аз за отговора

  ОтговорИзтриване
 29. И ако позволите, да допълня с една случка от земния живот на Учителя, разказана в Евангелието на Марко!

  “42. А Иисус, като ги повика, рече им: знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях.
  43. Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга;
  44. и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб.
  45. Защото и Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.”

  ОтговорИзтриване
 30. Благодаря Ви за аргументите с които отлично защититхте тезата ,че Канас=Княз ! Хан никога не е била титла на нашите владетели , противно на руски историци които правят изказвания не само ,че Българските владетели от първото Българско царство били Ханове ,но и че Аспарух създал на Дунава Ханство !!! Гледах в Ютуб руски филм за Стара Велика България тя също била Ханство или Хаганат според тях ! Изгледах доста материал по Ютуб и само тази теза се преповтаряше а Аспарух се обединил със Славяните за траки и помен няма в коментарите ! Предомишленно ли се представя тази меко казано изкривена история за България и защо ! Оставам с впечетление ,че изкривената ни история е умишленно скроена Руска провокация с която нашите историци е трябвало да са съгласят !

  ОтговорИзтриване