6.02.2020 г.

ТРАКО-ПЕЛАСГИЙСКИТЕ КОРЕНИ НА ГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯДалечното минало ме е вълнувало винаги. Бях още дете когато се запознах с така наречената гръцка митология. Герои като победилия Минотавъра Тезей, успелият да убие ужасната Горгона и имащ крилат кон Персей грабнаха веднага вниманието ми. Cилен интерес предизвикаха също историите на нимфата Дафна, на титаните Япет и Прометей, на бога на войната Арес и т.н.


По-късно прочетох за обитаващите Беотия хора наречени минии и техния праотец Миний, за цар Атамант, за Тантал, Пелопс и Ниоба. Разказите за техния живот, премеждия и деяния останаха дълбоко вкоренени в паметта ми. Навремето обаче и през ум не ми минаваше, че всички тези фигури от митологията нямат нищо общо с гърците. Дори в най-смелите ми мисли не съм гледал на Арес, Миний, Япет и др. като на част от българското културно наследство.

Причината за това бе проста: моето съзнание, подобно на съзнанието на милиони сънародници бе отровено с безброй лъжи. Реално няколко поколения българи израстнаха със заблудите за късното идване на дедите ни на Балканите от север и изток. Никой не дръзваше да помисли, че историята ни не започва през прословутата 681-ва година, а повече от 6000 години по-рано.

Тъжното е, че още през 30-те и 50-те години на ХХ век е имало информация, която е позволявала да се сложи край на догмите, но тази информация не е използвана. Благодарение на мащабни антропологични изследвания стават ясни две неща. Първото е, че ние българите сме твърде отдалечени от народите на Средна Азия, а второто, което е и доста по-важно: повечето от нас принадлежат на понтийския антропологичен тип - вариант на средиземноморската раса, към която са принадлежали и повечето от древните балканци познати като траки и пеласги.

Малко по-късно, през 70-те години излязоха интересни работи на траколози, етнолози и езиковеди, като Георги Михайлов, Владимир Георгиев, Иваничка Георгиева, Николай Колев, Кирил Влахов и др. От изнесените денни стана ясно, че основните ни народни празници, обреди, обичаи са тракийско наследство. Същото може да се каже за определени наши носии, земеделски сечива, пастирски атрибути.

Най-интересното може би бе от областта на езика. Касае се за това, че според Владимир Георгиев в тракийския език се среща абсолютно същото явление, което е най-типичния белег на българския език – екането и якането. Кирил Влахов пък направи смелото изказване, че речта на идващите от север от Дунава през късната Античност племена наречени стари славяни, е изключително близка или дори идентична с тази на местното балканско население – траките.

За разбирането на истината, тези сведения бяха безценни. От една страна обаче открития бяха известни само на шепа специалисти. От друга страна, никой друг страничен изследовател не намери смелост да събере сведенията намерени от своите колеги на едно място и споявайки данните в отделен труд да докаже, че историята ни трябва да се преразгледа и трябва да бъде обяснено, че ние българите сме пълноправни наследници на народа, който Омир и Херодот наричат траки.

На трудовете на родолюбивите изследователи доказващи, че сме потомци на древен балкански народ, казионната наука гледаше с пренебрежение. Макар да бяха пълни с ясни доказателства, книгите на  Цани Гинчев, Никола Йонков Владикин, Д.П.Даскалов, Кирил Рилски, Иван Селимински, Ганчо Ценов, Георги Сотиров останаха невидими за широката публика.

Липсата на синтезиран труд на български или чужди учени за истинския произход на народа ни, бе причината, напредъкът в моите изследвания през 80-те и 90-те години на ХХ век да бе незначителен. В края на 90-те години обаче намерих нова, непозната до този момент информация в слабо известни работи на Кирил Влахов, Георги Сотиров, Артър Еванс. На още по-ценна информация се натъкнах в началото на ХХI век, най-вече след 2004 г. Тогава успях да намеря гръцкия етимологичен речник на Хялмар Фриск, на речника на Франк Мюлер, изследванията на фламандските лигвисти Аренд Ян ван Виндекенс и Алберт Карни.Малко по малко ми ставаше ясно, че предположенията ми за произхода на имената на селища от древна Гърция, на имената на древни божества и герои,  са не просто моя спекулация, а реално се подкрепят от открития на известни и уважавани учени. Благодарение на Хялмар Фриск разбрах, че героят Персей, от чиито подвизи аз се възхищавах носи негръцко име.

Фриск търси тълкуване на името Персей със стсл. (стблг. бел.авт.) перѫ-пера, бия, удрям, т.е. Персей означава боецът, този, който перва, бие, удря. Сродни на Персей са  епитета на Хероса Перкос, названието на тракийското племе перхеби (перкаибои бел.авт.), а и името на мизийския град Перкота.

Древният, победил Горгоната герой, е известен и с бързият си кон Пегас, чието име обикновено се обяснява с гръцката дума пеге-извор. Потърсих етимологията на пеге-извор и установих, че както Пегас тя също не притежава ясно обяснение на гръцки.

Несъмнено има връзка между Пегас и пеге-извор, но каква е тя?  За моя радост този път отговорът дойде от работа на български учен. През 1975 година езиковедът Кирил Влахов публикува своята творба “Тракийски Фонетични Явления в Българските Говори”. Разглеждайки родопските диалекти Влахов споменава думата пегат-бегат, бягат и я сравнява с името Пегас, което пък обяснява с *beg(h)ǝ-so-s- бяг, бегач.

Що се касае до Горгоната (Гοργώ), интересни сведения за произхода на името ѝ намерих отгово при Фриск, който макар да изразява съмнения по отношение на виждането си на своя колега Остхоф, отгосно това, че Горгона може да се обясни със стсл. (стблг.бел.авт.) гроза-ужас, все пак споменава информацията. Данните впрочем са споменати и в Български Етимологически Речник, Т 1, там има съпоставяне на гроза и Гοργώ, като разбира се, се уточнява, че връзката е несигурна.

Историята на Дафна е трогателна, красивата девойка дава обет за безбрачие, но пленен от хубостта ѝ бог Аполон се влюбва в нея и под влиянието на стрелите на Ерос, Аполон започва да преследва Дафна. Тя, в отчаянието си се моли на своя баща – речния бог Пеней, да я спаси. Спасение идва, но по необичаен начин – нимфата е превърната в лаврово дърво, известно още като дафна. Огорчен, но неспособен да забрави любовта си, Аполон си прави лавров венец и това се превръща в свещен символ. Лавровото дърво е известно не само с вечно зелените си листа, но и с приятния си аромат.При изследването на речта на предгръцкото население, Мирослав Катичич споменава за сравнението, което неговия колега Будимир прави между δάφνη, δαύχνα/ дафна, даухна- названието на лавровото дърво със сърбохърват. duha-дъх, миризма. Тук несъмнено трябва да се добави българския глагол дъхна-мириша.

Трябва да се кажат няколко думи и да бащата на Дафна, и по-точно - речния бог Пеней. За тълкуване на това име, нашият езиковед Владимир Георгиев предложи стсл. (стблг.бел.авт.) дума пѣна-пяна. Както Персей, Пегас и Горгона имат обяснение на български, така също Дафна е Пеней са имена, за чийто смисъл българският дава най-добро обяснение.

Поради твърдението на Йордан, че богът на войната Марс (Арес) произлиза от средите на гетите, а и заради факта, че името на този древен тракийски бог е споменато в минойски Линеар А надпис под формата Арей, интересът ми към значенито на името бе голямо. Смятах, че за бог на войната би било подходящо име със значение този, който е яростен, а обяснение би могло да се получи със стбл. iарити сѧ-яростен съм, гневя се, iарость-ярост, гняв. За сродна дума смятах арийската irasyati-яростен съм, гневя се.

Споменавайки за виждането си в свои работи публикувани в интернет, аз срещнах критика и дори насмешка от страна на специалистите. Оказа се обаче, че съм прав. Разбрах за това прочитайки работата на фламандския лингвист Алберт Карни, който също търси обяснение с irasyati-яростен съм, гневя се: Ares, dieu de la guerre, tire son nomcomme les anciens ladmettaient dejade la racine de gr. άρή violence, destruction (sans, irasyati il entre en fureur .  Като имаме предвид, че дори старите гърци гледат на Арес като на Тракийски бог, а Тракия е негово свещено място, то не е трудно да се разбере, че гр. дума άρή-насилие, разруха е заемка от речта на дедите ни.

Hасмешка срещнах и когато направих опит да изведа името на сина на цар Приам Парис от борити сѧ-боря се. И в този случай обаче се оказа, че не нашите специалисти са прави а аз, понеже уважаван и способен фламандски лингвист притежава същото виждане: Парис означава борец, боец, елементът порис се среща в типични тракийски имена, а сродна дума е санскр. prtana-борба: “Paris, heros troyen qui emporta Helene. — Quel que soit son role dans lepopee, son nom signifie : combattantDivers noms thraces se terminent par -ηορις  frappeur (i. eur. per frapper > sans, prtana combat.”

Друго важно божество от така наречената гръцка митология е Деметра.Едно от алтернативните имена на богинята на урожая и природата е Сито. За това название Карни смята, че отговаря на думата за жито - σίτος: “Sito, surnom de Demeter en Sicile, dapres σίτος  ble, froment.” От своя страна Франк Мюлер смята, че σίτος-жито е заемка в гръцкия. От чий език е заемката не е трудно да се разбере, ако знаем, че ситони е име на тракийско племе, а пък и дошлите от Африка и занимаващи се предимно с отглеждане на кози данайци, са научени на земеделие от дедите ни.


Трудовете на Алберт Карни се оказаха истинско съкровище. При анализа на името на изворната нимфа Егерия, фламандският лингвист предлага литовската ezeras и слав. (стблг. бел.авт.) ѥзеро, като посочва и връзката с течащата в Аида река Ахерон: “Egeria, fut originairement une nymphe des sources. Son nom fut compris comme venant de e-gerere, ce qui a amene les gens a en faire celle qui extrait lenfant chez les accouchees , mais en tant que deesse aquatique, il vaut mieux admettre que son nom etait egeria, venant de li.e. eghero- flaque (dou lith.ezeras, a. slav. jezero, gr. Άχέρων fleuve infernal)”.

Литовският език подобно на нашия показва силна връзка с речта на Орфей, но не литовците, а българите са свързвани с най-старото балканско население: мирмидони, пеони, мизи. Самите тракийски изворни нимфи не са нищо друго освен нашите самодиви, а почитта към определени извори се е запазила в нашия фолклор до ново време.

Характерни за българския фолклор са не само самодивите наричани тракийски нимфи по време на Античността. В преданията на дедите ни има и представители на злите сили като например вампира. При анализа на името Емпуса – демонично същество от антуража на богинята Хеката, цитирайки Франк Мюлeр, Карни посочва връзката с думата вампир: Empusa (gr. ’Έμπονσαί), sorte de fantome, accompagnant Hecate. Nom generalement rattache a gr. εμπάομαι s’emparer de , mais que M u l l e r (Gr. Ned. Woord., s. v.) propose de rattacher a la racine du yougo-slave: vampire.”

He само Емпуса се обяснява с думата вампир, но на гръцки името на демоничното същество няма смисъл. При анализа на Έμπονσα Хялмар Фриск уточнява, че названието е необяснено (на гръцки): Unerklärt. Древната форма на вампир е била *onpir, *ompir, *ompus, от което гърците са направили Емпуса/ Έμπονσα.

С митични същества от далечното минало е свързана и българската дума кобар-човек, който предсказва лошо. Става дума за названието на хтоничните божества познати като Кабири, велики богове. Посочвайки връзка с името на индийския бог Кубера, гр. название за демон κόβαλος, нем. Kobold  и т.н., за обясенние Карни се обръща към думата кобь-съдба, участ: “En outre, quant a la racine, on a extrait le nom de i. e. kob- bonne fortune, bon genie [a. slav. kobi].” Такова прочее е и виждането на Димитър Дечев, който при анализа на името Кабири предлага стблг. кобь-участ, съдба.

За обитавалия древна Беотия (Централна Гърция) народ минии, Карни търси обяснение с ie. mei-движа се, минавам и слав. (стблг. бел.авт.) minuvati/минувати-минавам, движа се, отивам напред: “Leur nom, comme celui des Minyens, peut etre mis en rapport avec la rac. mei courir, errer qui forme le verbe slave minuvati aller de lavant.” Понеже миниите са скитали, Карни смята, че точно това е наложило името обяснимо с минати (минавам, заминавам).

В проучванията си Карни засяга героят Милет и град Милет, който е познат на хетите под името Милаванда. Селището е в западна Мала Азия и е известно с древността си. За името фламандския лингвист предлага прилагателното мил-благ, благоразположен и посочва, че със същата семантика са и други градове като Олбия, Гаудиакум и т.н.: “Miletos, eponyme de Milet. Diverses villes portent ce nom qui semble etre une forme stereotypee du type d’Olbia (voy. ce nom) et des Gaudiacum, Blandiacum des Gaules. Il faut, en effet, comparer ce nom a lith. mylos agreable , a. slav. milu.”

В българската именна система, имената с корен мил са забележително много, като най-интересните от тях са Милат и Милете. Нека се запитаме – къде са били дедите ни по време на Бронзовата епоха, ако в хетските летописи е споменат град, чието име е българско? Съседи на хетите са мизите, които през XIII в.пр. Христа помагат на цар Муватали да победи не кой да е, а египетския владетел Рамзес Велики. За същите тези обитаващи Мала Азия мизи Димитъ Хоматиан твърди, че са предци на българите.

Българският характер на Милет не е изключение защото недалеч от това селище е град Лебедос. Малко след Алберт Карни, живеещият в Канада български изследовател Георги Сотиров тълкува името на намиращият се в близост до Милет град Лебедос с думата лебед: “LEBEDUS. Strabo (14. 1. 29) places this city in Lydia. A festival in honour of Dionysus was held there every year. Dionysus was the Greek name of the Thracian sun-god Sava, or Sabazios, also known to the Romans under the name of Pater Liber, or Bacchus. Lebed in Slavonic means "swan", and it is conceivable that the name of the city came from some "swan lake" in the neighborhood.

В гръцката митология е спомената и Земела – майката на Дионис. За името ѝ Карни предлага думата землia-земя, като добавя и фригйската дума земело: “Semele, mere de Dionysos. Cest le nom thrace de la terre (phryg.ξεμελω). — Comp. la. slav. zemlja terre.” Нашият езиковед Владимир Георгиев също се спира на стблг. землia-земя, тълкувайки името на богинята Земела.

Принадлежащите на дедите ни предания, записани от гърците и представени като старогръцка митология, съдържат сведения и за Гордий – основател на столицата на Фригийското Царство Гордион. За името на този герои, Карни търси обяснение с думата град: “Gordias, phrygien, fondateur de Gordion. Forme phrygo-pelasgique de li.e. ghrdho- enclos, forteresse, ville (dou ail.Garten, anc. slav. grad ville ).

Сведенията на Карни са много, няма как да се посочат и обяснят в тази работа, но си заслужава да се спомене виждането на фламандския учен по отношение на значението на името Троя, героят Трой, нимфата Траке и връзката с етнонима траки.

Карни смята, че Трой, Троя, нимфата Траке, а и траки могат да бъдат обяснени с i.e. treu-охранен съм, едър съм, голям съм, процъфтявам: “Tros, eponyme de la ville de Troie. — Ce nom pourrait bien etre derive de li. eur. treu etre florissant, fort, puissant (voy.Thrakes).... Thrake, heroine, eponyme de la Thrace. Le nom des Thraces (Θράϊκες) vient apparemment de *Trausikes, derive de l’i.eur. treus etre florissant .

Така нареченият индоевропейски корен trеu намираме в стблг. трѣва, чието най-древно значение е храна, сродна е и гр. τρέφω-отхранвам, храня, гледам, грижа се, която разбира се е трако-пеласгийска заемка в речта на дедите на южните ни съседи.

Трябва да се отбележи и това, че на старобългарски трѣва означава млади посеви, ниски зелени растения. За варианта на трѣва, а именно трава в БЕР се казва, че притежава значение смилам, ям консумирам, да не забравяме и диалектните ни думи труя, труям, потрувам-ям, изяждам. Според Карни Троя, Трой, Траке и траки притежават значение благоденстващи, процъфтяващи.

Списъкът с древни божества, чиито имена се тълкуват с помощта на български, а не на гръци е значителен, като това не е някакъв феномен. Обяснението е лесно и логично: ние сме потомци на най-старото цивилизовано население на Балканите. Ние носим тяхната кръв и характер, тачим техните празници, говорим развит вариант на техния език.

Персите не успяха да покорят и заличат дедите ни от лицето на земята. На римляните също не се отдаде да асимилират предците ни. Дошлите с огън и меч османлии децимираха народа ни, но не го пречупиха. Южните ни съседи обаче почти постигнаха целта си сеейки упорито лъжи в продължение на дълги векове. Самите гърци са пришълци от Африка, както твърдят Херодот, Страбон, Плиний, а и както се доказа от генетиката показала близостта на гърци и етиопци. Това не попречи на южните ни съседи да изкарат нас чужденци на Балканите, макар да няма абсолютно никакви доказателства за това.

В нови времена когато Европа започна да съчинява историята си, под влияние на филелинизма лъжите на дедите на южните ни съседи бяха приети безкритично и дори охотно защото пасваха идеално на интересите на новите господари на континента ни. И така, ние едва успели да оцелеем физически под игото на ориенталците, почти бяхме унищожени...от писалките на учените.

Перото действително се оказа по-силно от меча, а вперилите предимно в кариерата си посредствени чиновници, наричащи себе си историци и археолози, се оказаха по-страшни врагове на народа ни от горделивите перси, амбициозните римляни и жестоките османлии. Както каза Ценов:  Калето (крепостта) бе предаденo отвътре.

Страшно е когато собствените ти учени помагат за отравяне на съзнанието на цял народ. Страшно е, когато уж свои поддържат теории, които не просто са грешни, но и обслужват интересите на чужди политически сили. Страшно е, но посредствения човек не вижда по-далеч от носа си, съвестта му е приспана със сребърници, а ушите му са запушени от хвалебствията и угодническата поддръжка на своите заместители и ученици. Никой не се притеснява, че културното ни наследство бива подарявано на чужденци, никой не се притеснява от евтината продажба на славата на дедите ни.

Дано успеем да се преборим с тази ужастна напаст, защото ще е жалко тези, които бяха богове на бойното поле, тези, които пръскаха знания и будеха заспалите, тези, от които се възхищаваха дори чуждите врагове, да бъдат победени от джуджета – ренегати, забравили завета на дедите си.

Има надежда и тя е не само в това, че с интернет новата информация се разпространява бързо. Обнадеждаващо най-вече е това, че все повече сънародници разбират истината и броят на пробудените расте бързо. Това вбесява и плаши чуждопоклонниците, сега те са задъхани от страх и злоба, но какво да се прави – Ако посееш ветрове, ще жънеш бури. Съдбата въздава всекиму заслуженото. Каквото и да става, народът ни ще получи своята награда и световни признания, а тези, които криеха истината и пречеха на излизането ѝ ще бъдат затрупани с презрението на родолюбивите българи.


57 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да кометират с истинското си име. Този, които смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Радвам се, че съм първи с поздравленията! Ще има вой от стана на казионните, нали 😊😏👍😀

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До glowclipze 6 февруари 2020 г., 18:27

   Ще има разбира се, но кучетата си лаят - керванът си върви :)

   Изтриване
 3. Кирил Влахов пък направи смелото изказване, че речта на идващите от север от Дунава през късната Античност племена наречени стари славяни, е изключително близка или дори идентична с тази на местното балканско население – траките.
  Това сведение от споменатата по-долу работа "Тракийски фонетични явления в българските говори” (1975) ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До ::: o3one :::6 февруари 2020 г., 18:28

   Не, касае се за друга работа: "Следи от трако-славянски езикови връзки преди новата ера"- 1971 г.с.25.

   Изтриване
  2. Всички думи са пресяти набързо през СИТОто за сеене на зърно в което има и доста плява.

   Изтриване
  3. Всички думи са пресяти набързо през СИТОто за сеене на зърно в което има и доста плява.

   Изтриване
 4. Както винаги съвършен анализ и блестящи констатации! България ще бъде щастлива с вас г-н Серафимов!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До angel 6 февруари 2020 г., 18:45

   Благодаря от сърце! Просто отвръщам на жестта - получил съм много от сънародници, редно е да се отплатя.

   Изтриване
 5. Поздравления за поредната повече от добра работа, г-н Серафимов!

  ОтговорИзтриване
 6. Няма да е лошо тези неща да ги обясниш по-обстойно и по-разширено в някоя твоя бъдеща книга. Този постинг е интересен, но, за да говориш за пантеон, ти трябва да дадеш повече примери, за които съм сигурен, че имаш доволно много.
  Поздрави стари приятелю!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Димитър 6 февруари 2020 г., 19:44

   Митак, примери много, дал Господ, но те ще бъдат дадени в книга. Така наистина е най-добре :)

   Поздрави!

   Изтриване
 7. Господин Серафимов, като Ви чете човек хем се радва, хем се плаши защото информацията, която публикувате е много хубава и ни дава самочувствие, но същевременно идва огорчение, че тази информация е представена от Вас а не от учените, на които ние плащаме заплата. Имам усещането, че сте си създал много врагове в научните среди, ако изобщо можем да говорим за научни среди, мисля, че Вие доста добре сте ги назовал: "посредствени чиновници"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Станимир Благоев Данев 6 февруари 2020 г., 20:24

   Разбирам Ви напълно г-н Данев. Аз самият, като намеря важна информация съм едновременно и зарадван, и огорчен поради това, че специалистите са пренебрегнали данните.

   Много харесвам едно изказване на Ъптън Синклер: "Трудно е да накараш човек да разбере нещо, aко заплатата му зависи от това той да не го разбира..."

   Изтриване
 8. Истината, рано или късно излиза винаги наяве. Поздравления за статията, пак ни обогатихте! Тревожно е, че младите не се интересуват от историята, мисля че биха били добри посланици .Желая ви успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown 6 февруари 2020 г., 21:12

   Ние сме тези, които трябва да събудят интереса на младите хора към нашата история. Това е важно както за нас, така и за тях защото оцелява този, който има самочувствие.

   Изтриване
  2. Всички думи са пресяти набързо през СИТОто със зърно, в което има много плява!

   Изтриване
 9. Четох наскоро за град Перинт,казват,че е основан като самоска колония в V век пр. Хр., на брега на Мраморно море, на 95 km западно от Византион,като в III век Перинт е прекръстен на Ираклия. Заинтересувах се за името Перинт, защото ето какво каза Васил Миков в книгата си " Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста" издадена 1943г:

  Интересно е, че никѫде у насъ не е запазенъ нѣкакъвъ по-ясенъ споменъ поне за едно отъ старославянскитѣ езически божества. Единственото божество, за което подъ различни форми е запазенъ смѫтенъ споменъ въ нѣкои мѣстни и селищни названия, е Перунъ. Следитѣ на едно старо селище до Вълкова-Слатина (Ферд). се наричатъ Перỳнградъ, а една височина до Витолище (Прил.) се казва Перýнъ. Надъ гр. Пещера една планинска верига до скорю се е наричала Πерѝнъ име, което носи и една планинска височина до Германъ (Кум.). Безсъмнение и названието на Πирѝнъ-планина стои въ връзка съ Перунъ. Името Перунъ е запазено и въ турския преводъ на най-високия връхъ на Пиринъ — Елъ-тепе, което ще каже връхъ на вѣтроветѣ, на буритѣ, въ преносенъ смисълъ — връхъ на гръмотевицитѣ — следователно на Перуна. Сѫщиятъ произходъ има и названието на старата българска крепость, днесъ гр. Πèрникъ, първоначалното име на която е било Перуникъ наименование, което до скоро е било запазено подъ формата Перѝнградъ, съ което сѫ се наричали развалинитѣ на стария градъ надъ пролома, южно отъ града...
  Перун авторът смята за старославянско божество,но нали същият се явява и като Перкун при траките,явно и ПЕРИНТ е със същото значение,а тези хора от "самоска колония в V век пр. Хр" също са го почитали по Мраморно море? Гърци ли са те,какви са ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 6 февруари 2020 г., 23:00

   Не само Перинт не носи гръцко име, същото важи за Одесос. Това показва, че гърците не са основатели на тези селища, а късни инфилтратори.

   Прочее, за Одесос Кирил Влахов изказа твърдение, че първоначалната форма е била Водесос, а значението - селище до вода. Заради това си твърдение, Влахов бе нападнат от своите колеги, които излязоха с опровержението, че едно име на селище не може да докара славяните на Балканите през VIII век преди Христа...

   Все едно е невъзможно населението на юг от Дунава да е говорило близък език до този на хората живеещи на териториите на Словения, Полша, Украйна...както е и днес.

   Изтриване
  2. До Анонимен6 февруари 2020 г. 23:00

   Името на град Перник идва също от бог Перун. Името на цветето перуника- също.
   Във древната Велесова книга (9 в. история на руснаците) се споменава често името на Бог Перун, който е със златни мустаци и помага в кръвополитните боеве на руснаците срещу готите. У нас е известен с това, че е бог на гърма.

   Изтриване
 10. Когато една държава НЯМА своя собствена история, тя или се краде от друг народ, или просто се изсмуква от пръстите - следствие на което учебниците по история биват изписвани въз основа на данни, НЕ ПРАВДОПОДОБНИ, въвеждайки цели поколения в умишлена заблуда !!! И така : Местните жители на южните Балкани са пеласгите-коренното предгръцко население. Пеласгите живеят тук преди идването на гърците- за това няма спор сред днешните историци. Навремето Херодот казва : "атическият предгръцки народ е бил пеласгийския" и още - "по-раншното име на Гърция било Пелазгия". Когато гръцкото племе пристига тук,то заварва пеласгите и попада в техния свят. Това е един свят от родствени народи на Балканите и Анадолия с развита цивилизация и култура , които очароват и грабват гръцките пришълци. Грабват ги до степен такава,че гърците пожелават повече от всичко да ги притежават и направят метсната култура своя. Добиват фикс идеята да усвоят тази цивилизация и буквално откраднат от местните жители. Започват с възхищение от пеласгите и ги наричат "богоподобни", заради всичко което виждат у тях. Когато усвояват местната култура,те вече искат да я направят само своя и да заличат всеки спомен,че някога не е била тяхна. Ревността им срещу местното население стига до там, че тези на когото по-рано са казвали "богоподобни", по-късно започват да наричат "траки"- в гръцкия език обидна дума - буквално "варвари", "диваци","чужденци","неелини". Отричат правото им да имат каквото и да е било общо с така наречената "елинска култура". Хилядолетия по-късно географа им Страбон пише : Пелопонес както и цяла Гърция,преди да дойдат елините са били населявани от......варвари !!! Ето до къде води толерантността драги ми сънародници....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Емил Владимиров7 февруари 2020 г., 10:02

   Съгласен съм с почти всичко, освен с твърдението, че траки е обидна дума. По начало не е било така, но на всяка дума може да се придаде негативно значение. Англичаните са опорочили думата Bulgarus/Bougre-българин, богомил, на bugger-педераст...а иронията е, че точно при англичаните педерастията се среща често.

   Изтриване
  2. Вероятно Емил Владимиров бърка "траки" с "турки" (турци), което по време на Османската империя (до първата половина на 19-и век някъде) е било обидна дума!

   Изтриване
 11. Прекрасна статия! Прекрасни изводи: "Страшно е когато собствените ти учени помагат за отравяне на съзнанието на цял народ. Страшно е, когато уж свои поддържат теории, които не просто са грешни, но и обслужват интересите на чужди политически сили. Страшно е, но посредствения човек не вижда по-далеч от носа си, съвестта му е приспана със сребърници, а ушите му са запушени от хвалебствията и угодническата поддръжка на своите заместители и ученици. Никой не се притеснява, че културното ни наследство бива подарявано на чужденци, никой не се притеснява от евтината продажба на славата на дедите ни."
  Защото явно не само собствените ни учени, а и собствените ни политици помагат за отравянето на съзнанието на народа. Може ли Министерството на просветата да напише нови учебници с правилната историческа истина???!!!! Мисля, че не може, дори да го искат някои министри и деятели. От ЕС веднага ще ни санкционират и обвинят в шовинизъм. Как може да се промени виждането в Европа и Света, че не гърците са носители на европейската цивилизация, а българите за които например в британската преса и издания се пише само лошо или нищо. Може би е вярна Теорията на конспирацията, поради неясни за нас причини да се отрича всичко българско.
  Според мен за "да се преборим с тази ужасна напаст" "джуджета – ренегати, забравили завета на дедите си", трябва много внимателно да се отнасяме при избора на управляващите държавата органи. Получава се така, че не ние сме техни работодатели и им плащаме за лошото управление, а те са тези на които трябва да благодарим за некадърността им във всяка обществена дейност. Как тогава да очакваме, че тези случайно попаднали поради наглостта си същества в управлението на Държавата, ще работят в неин интерес! Поне 80% от българите трябва да имат сходно разбиране по обществено значимите въпроси. В противен случай народът ще е разединен, което се ползва успешно от чужденци и техните протежета в България.
  Дано се сбъдне Вашата увереност, че "Съдбата въздава всекиму заслуженото. Каквото и да става, народът ни ще получи своята награда и световни признания, а тези, които криеха истината и пречеха на излизането ѝ ще бъдат затрупани с презрението на родолюбивите българи."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 7 февруари 2020 г., 13:41

   Да, днес плащаме заплати на тези, които работят не за нас, а за чужденци, но не е ли било така по време на "османското присъствие"??? Когато дедите ни са хранили агите е трябвало да платят на "съжителите" за това, че те горките са си похабили зъбите с храната дадена им от българите.

   Май най-верните слуги на султана никога не са напускали България и оставайки след 1878 г. у нас, са продължили с пъклената си дейност. Поне на мен на това ми прилича...

   Изтриване
  2. Първо:благодаря на Спароток за удоволствието от всяка статия! и.. Второ: за промяна на каквото и за е в едно общество са нужни 10% ( не помня защо)! Вероятно сме близо до тези 10%, защото много хора около мен се промениха последните години! :)

   Изтриване
  3. Ами нека да видим дали ЕС веднага ще ни санкционират и обвинят в шовинизъм, като дадем възможност за провеждане на една международна научна конференция по въпросът, има много чужди учени, които са запознати с въпросите за произхода ни! Като интересен пример бих посочил една обикновена лична житейска случка. В час по история в Германия, по конкретно в областта Баден-Вюртенберг същинска ФРГ, един обикновен учител по история преподава в час гръцка митология и Орфей, и когато моя племенник изтъква пред целия клас обстоятелството, че Орфей не е грък, а притежава тракийски произход и в този смисъл е по-скоро образ от българската митология, учителят го подкрепя и казва, че това се знае в научните среди, но тъй като самата българска наука не претендират и не подкрепя подобно твърдение, то немската още по-трудно намира смисъл и основание как да разпространи подобна теория в доктрината си! Контра-защита на такъв отговор няма как да се обоснове! Но все пак на мен лично ми направи силно впечатление факта, че редовите сериозни чужди историци са запознати с този въпрос, и се докосват до границите на тракийското и елинското влияние!

   Изтриване
  4. За голямо съжаление, точно така стоят нещата и не само при чужди историци и научни работници. В цял свят знаят кои сме, от къде произхождаме, какво сме "дали на света", а само ние нищо не знаем. Не е ли срамно?
   https://vitoshanews.com/2015/11/25/istoricheski-citati-za-bylgarite/

   Изтриване
 12. "Според Карни Троя, Трой, Траке и траки притежават значение благоденстващи, процъфтяващи."

  Т.е. може би "траки" да означава нещо като "господари"? :) :) :)
  Сериозно, ако гърците са със северно-африкански произход, не бихме ли могли да открием значението на думата "траки" на някои от местните древни езици?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Дойчин Дойчев 7 февруари 2020 г., 16:12

   За Трой и Троя съм съгласен с Карни, но траки май означава бойци, като името им май е сродно на хетския бог на гръмотевицата Таркун...ако изобщо Таркун е по начало хетски бог ;)

   Изтриване
 13. Във връзка със заключението на тази статия се замислих за лъжата за траките, "прабългарите" и славяните.
  Това е абсолютно целенасочена история - целта е внасяне на разделение в българския народ.
  Запомнил съм и думите на г-н Серафимов, че липсата на етнически анклави в България доказва, че траките, "прабългарите" и славяните всъщност са от един и същи произход и затова Аспарухова България се консолидира толкова бързо.
  Четох днес статията на Акад. Гълъбов за генните изследвания и ме потресе следната измислица
  "Нашите изследвания показват, че българите са общо взето западни евразийци, всички са индоевропейци и сме една междинна зона, повлияни от траките, макар от тяхна страна да е имало враждебност към българи и славяни."
  Ако е имало враждебност, дали ромеите нямаше да се възползват от това. А то няма и ред написан от техните хронисти за бунтове, въстания, дори и за "враждебност".
  Както сега се дрънчим от време на време на тема софиянци срещу останалите, дали ако е имало различни народи в Аспаруховата държава, нямаше и досега да се трепем едни други на етническа основа? Или най-малкото щяхме да се знаем кой е трак, кой славянин, кой "прабългарин".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Дойчин Дойчев 7 февруари 2020 г., 16:50

   Изказването на акад. Гълъбов е меко казано несериозно. Индоевропейци е понятие от линвистиката, макар езика да е важен белег на народността, расата също е определяща. Хората в Мозамбик говорят индоевропейския португалски, но това не ги прави наши роднини понеже населението на Мозамбик спада към негроидната раса.

   Чудя се също как Гълъбов е разбрал, че е имало враждебност към българи и славяни от страна на местното население? Човекът се прави на историк, но много неуспешно.

   През 681-ва година се сливат три групи на един и същ народ. Дунавските славени са гетите, старите българи са мизите, а и гети и мизи говорят същия език и са от същия произход както и населението на юг от Дунава.

   Изтриване
  2. Аз гледах интервю с акад. Гълъбов, който е вирусолог, но освен това явно е и генетик, щом си позволява да прави разни проучвания за генетичния материал на българите. На мен лично не ми е преподавал вирусология в БФ в СУ, но този тип като неговия се срещат често в БАН..Та интересно ми беше изказването, че са изследвали генетичен материал от траки на близо 6000 години, а на "прабългари" от времето на заселването им по нашите земи, което според тях е към 7 век. след Хр. и са сравнени с проби на съвременно население на България. Според акад. Гълъбов - траките стоят "близо" до съвр. българи, защото явно са се смесили (било неизбежно), славяните били малка част, защото били претопени от гърците:), а ние сме си потомци на т.н. прабългари, които явно не са населявали територията на юг от Дунав, а идват от север, но били много на брой. Хуните били много грозни, били с дръпнати очи и нарязани лица, затова не може да са роднини на българите. Прабългарите били "хубавци". Нашият генетичен материал бил доста хомогенен, нямаме нищо общо с турските ни съседи. Явно акад. Гълъбов и д-р Нешева, която беше там за красота не мислят, че период от има- няма 5000 години е кратко време. Как ви се струва?

   Изтриване
 14. @ Дойчин Дойчев 7 февруари 2020 г...
  Според митологията Thrace е дъщеря на Oceanus и Parthenope и е сестра на Europa.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Thrace_(mythology)
  Това обаче не пречи в някакъв момент да и е придадено несвойствено негативно значение и има различни мнения по въпроса. Аз лично не го изключвам като възможност. Това се твърди и за "гърк > грък", което също е логично. Нормално е ако единия се е стремял да обезличи другия, като го унижава, другия да отвърне по същия начин.
  https://stariknigi.bg//books_img_lat/index_admin.php?p=Istoricheski/Balgarski_istoricheski_knigi/Drevni_istoricheski_tekstove/Edno_razhsazhdenie_zha_etimologichnoto_zhnachenie_na_dumite_trak_i_traki&id=2982&page=1
  " Както сега се дрънчим от време на време на тема софиянци срещу останалите, дали ако е имало различни народи в Аспаруховата държава, нямаше и досега да се трепем едни други на етническа основа? "
  Точно такава мисъл не беше ми минавала през ум, но съм убеден, че ако не до днес и ако не от нас самите, то поне от чуждите хронисти щеше да бъде отразявано на всяка крачка. За признаци на обратното публикувах нещо в предишна тема, но бих го повторил. През 705 г. Тервел изпратил войска под стените на Цариград и самото й присъствие било достатъчно, за да подпомогне сваления император Юстиниан II да си върне престола; през 717/718 г. българската войска се притекла на помощ на Византия и унищожила 22 000 араби, с което ги принудила да вдигнат обсадата на византийската столица; през VIII в. български войски многократно влизали в сражения и преградили пътя на огромни византийски армии, състоящи се понякога от десетки хиляди бойци. И всичко това се вършело, без да се наруши отбраната на границата с хазарите, а така
  също, без да се остави столицата и околните райони без защита. В доста от случаите става въпрос за постоянна войска, исползвана в мирно време, а не мобилизирана във време на война. Такава войска може да бъде набирана и издържана единствено от многочислено население. Освен това е странно как тази "орда" пршълци успяват да се наложат на „славянското море“, да образуват държава и да се противопоставят едва ли не на две империи – Византийската и Франкската. Въпреки задкулисните договорки между Константинопол и Карл Велики за нападение на българите от запад, Карл Велики предпочел да сключи мир с Омуртаг още край бреговете на Тиса. За това нещо и 100 000 души не са достатъчни, колкото и да е силна организацията. Не си представям как това може да се случи само десетилетия след обединение или съюз на три различни етноса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 7 февруари 2020 г., 19:27

   Вие казвате: "Освен това е странно как тази "орда" пршълци успяват да се наложат на „славянското море“, да образуват държава и да се противопоставят едва ли не на две империи – Византийската и Франкската. Въпреки задкулисните договорки между Константинопол и Карл Велики за нападение на българите от запад, Карл Велики предпочел да сключи мир с Омуртаг още край бреговете на Тиса. За това нещо и 100 000 души не са достатъчни, колкото и да е силна организацията. Не си представям как това може да се случи само десетилетия след обединение или съюз на три различни етноса."

   Ами да, невъзможно е, но скъпите ни учени това не ги интересува...а после се чудим защо броят на дебилите расте - то реално трябва да имаш дебилско мислене, за да се дипломираш.

   Изтриване
  2. Още преди идването на Аспарух в старите си места българите винаги са граничели и със "славяни", в 4в българите(котраги) от ПАнония заедно с дулебите(? от Дуло)се изнасят от там,поради несъгласие с аварите(а може би са им били недоволни васали).А за дулебите се знае,че са били най-подтискани от аварите- пращали са ги на първа линия при водените воини,избивали са ги за наказание ако загубят битката,впрягали са жените им вместо коне и т.н. А в северните земи на Аспарух до българите са живлели анти,като много от тях са тръгали с Аспарух и преселили от юг на Дунава.Значи те са контактували отдавна и вероятно са се смесвали, не е станало само след като Аспарух прави държава тук и за десетилетия се съюзяват.Може да бъркам,така ми се виждат нещата

   Изтриване
  3. Реално, в онзи момент, единствено тези са двете империи които представляват Великите сили на целия континент Европа. Вероятно още тогава се е оформил страха от българите, които са в състояние да бъдат фактор и да създадат държава с която трябва всички да се съобразяват. Тогава се поражда стремежа да бъдат разединени и раздробени на малки общности, които да бъдат противопостявани помежду си. Тази тенденция продължава и до днес, а разпада на Югославия е пресен пример. Явно страха от осъзнаване на близкия произход и евентуални обединения все още съществува.

   Изтриване
  4. До Анонимен8 февруари 2020 г., 12:56

   Княз Борис I е оплюван незаслужено от мнозина сънародници, а той е бил велик стратег. Войните му със сърби и хървати не са били от жажда за повече земя, а са целели създаване на голяма държава, която да може да се противопостави успешно на Византия и Франкската Империя.

   Ако княз Борис бе успял, нито щяхме да паднем под византийска власт, нито щеше да има кръстоносни походи. Алчните за злато кръстоносци щяха да си оставят костите някъде по Хърватско...

   Изтриване
 15. Въпреки огромното ми уважение към собственика на блога искам да споделя някои мисли.
  Вече беше казано, че величествената Троя е опустошена от роднини. Нима днес не е същото?! Нима не съществуват троянски коне в нашето общество?
  В „Би Ти Ви“ откъде се пръкна изневиделица шоу на някакъв си гърчоляк с неудържимото име Николаус Цицилигис, който ще очарова българите с музикалните си миязми! Това навремето се наричаше идеологическа диверсия. На пръв поглед съвсем безобидно, но тъкмо „малките камъчета преобръщат колата“! Да допуснем, че само многото пари, а не злонамереността са съблазнили тази не съвсем лоялна програма.
  На изложба в зимника на Лувъра поместват наша изложба на културни реликви и икони, където обикновено се излага мюсюлманско изкуство. Да допуснем, че това се случва само поради липса на друга възможност, а не че се касае за прословутата френска „добронамереност“ спрямо България. Културният ни министър без задръжки упреква протестиращи българи във ксенофобия...
  Отявлени „възрожденци“ неуморно искат оставка на правителството за всичко, което им идва на ум. Дори и за влизането в еврото, въпреки че локомотивът на правителството определя това за първи приоритет за страната. Не вземам страна, кой знае, може би действително е по-добре да влезем в рублата...
  Ще си позволя само да напомня за писаното в Книгата: „Царство, разделено против себе си, не може да устои!“ и ще кажа:
  „ЕХ... НАРОДЕ!“.

  ОтговорИзтриване
 16. За връзката на митологията и нейните герои с траките или пеласгите трябва да се направи точна хронология на историята.
  Според мен, героите от митологията са живяли по тези земи преди библейския потоп. Тогава според Вечната Книга е имало и гиганти и чудовища и ангели паднали поради лъстта си по жените на земята. Естествено тези паднали ангели и техните деца- гиганти да са били като богове и герои на обикновенния земен човек. Естествено е и че синовете и най-вече жените от спасените след потопа да предадат възпоменанията за живота отпреди катаклизма. Траките произхождат от Тир седмия син на Яфет (пак според Библията). Българите произхождаме от първия Яфетов син -Гомер (бащата на кимерите) и от Тогарма (син Гомеров и бащата на Фригия). И такаа според българска стара притча за Троя, Зевс се нарича Тебох. Хера е Юная (младата),
  Атина е Палеша (от глагола паля,оттук и гърцкото Палада), Афродита е Венуша( с венец). Очевадно, че не само гърците, но и латините са превзели имената на героите от нас. Дори Юпитер се споменава в древната притча за Троя, не като бог, а като пророк на Тебох. И е много логично и-питер от глагола питам. Няма нищо лошо, юе сме предали древните истории на по-младите народи. Лошотое сега, когато тезипо-млади народи си приписват всичко на себе си като някакъв древногръцки език, който не бил съществувал вече..., вместо да погледнат честно и признаят както прави Питагор, че всичко е научил у варварите.

  ОтговорИзтриване
 17. На мен ми се струва, че акд.Гълъбов има поставена задача да изкара българите, като нещо различно от т.нар.траки. Ако следите лицето му докато се прави на историк, ще видите, че той сам не си вярва и всяко второ словосъчетание чу е, че ние нямаме нищо общо с траките. Това, по всичко личи, е поставено му от някого, не знам кой, условие, иначе казано, излагай си генетичните тези за местният ни произход, но си длъжен постоянно да уточняваш, че траки и българи нямат нищо общо, независимо,че генетически са едно и също. Не разбирам как сериозен учен като Гълъбов си посипва по този нелеп начин главата с пепел. С уважение Д.Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това „С уважение“ към „сериозния учен Гълъбов“ ли се отнася? И аз много уважавам хората, които могат да правят пари по неадекватни начини. Берекет версин, у българите във всяка епоха не са липсвали предатели!

   Изтриване
  2. До Анонимен 8 февруари 2020 г., 11:41

   При всеки народ има индивиди, които поставят своя личен интерес над този на останалите сънародници.

   Изтриване
 18. Случайно попаднах на тази книга : https://public.wikireading.ru/110790
  Има няколко глави,много е информацията за коментар, но авторът извежда произхода на всички така наречени "славяни" от тракийските племена на Балканите, анализирайки данните за древния тракийски език,обичай и т.н.Пътят,разселението на "славяните"той смята,че е пътят на разпространение на основния им бог, а именно на тракийския Перкон/Перкун/Перун и т .н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 8 февруари 2020 г., 12:11

   Старите балканци действително са отговорни за появата на славянската езикова група, но като цяло, аргументите на автора на въпросната работа, са несериозни.

   Изтриване
 19. Апропо- ние сме си виновни, че ни крадат изкуството и ни унижават.
  Погледнете на долното предаване от 30 минута нататаъка. Какво е мнението на министъра на културата ни относно да се изложат наши икони от 14-16 век в ИСЛАМСКИЯ отдел на ЛУВЪРА. Абе хора, как е възможно това?
  https://www.youtube.com/watch?v=v2s5X9Mp_KA

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Drevnostta 8 февруари 2020 г., 12:29

   Точно в какво се изразява "нашата" вина? Ако Вие имате пръст в тази мерзост - поемете си вината, но не вменявайте вина на невинни хора.

   За всяко деяние си има отговорен човек и ако на него не му бъде потърсена лична отговорност, като вместо това с пусна лафа - "а бе, ние сме си виновни" истинският виновник се измъква от отговорност, страдат невинните.

   Изтриване
 20. Браво! Не мога да повярвам, че цялата тази голяма фактология си я подготвил сам. Имаш ли си екип от сътрудници с които работиш?

  ОтговорИзтриване
 21. Материалът е публикуван със съкращения. Обясненията за Япет, Зевс, Хермес и т.н. не са дадени.

  А иначе имам приятели, които ми помагат с намирането на специализираната литература.

  ОтговорИзтриване
 22. Павеле, онази госпожа Върбанова те краде, но обвинява тебе в плагиатстване, тя смята, че си взел от нея за Кабирите:Спаротокчо, Представяш връзка между "кобен" и Кабири.Идеята за тази връзка си взел от моята статия "Кобният час се отлага" - това е очевидно плагиатство,защото не споменаваш моята публикация -,а тя е представена в блог.бг,далеч преди ти да постнеш твоето текстче в блогспот."

  Такова нагло женище не съм срещал в живота си! Ти нали и преди беше писал за Великите богове Кабирите, пазиш ли я още статията?

  ОтговорИзтриване
 23. До Димитър 9 февруари 2020 г., 12:07

  Инсинуациите и клеветите на Върбанова не са от вчера, но тя самата знае, че аз никога няма да се самоунижа черпейки сведения от безумните ѝ писания.

  За името на Кабирите съм писал преди 6 години - през 2014-та година. Представям цитат с активен линк:

  "Нека видим какво е значението на името Кабири-Великите богове. В работата си “Die Thrakischen Sprachreste” Димитър Дечев ги споменава и предлага тълкуване на името им. Въпреки, че този учен не смята траките за предци на българите, той дава българска етимология на името. Според Дечев името Кабири може да се изтълкува със стблг. дума кобъ- съдба, участ. Сродни са разбира се и думите кобение-пророкуване, гадаене, коба-орисия. Най-точната успоредица обаче е кобар-гадател, човек, който може да предсказва"
  Нека видим какво е значението на името Кабири-Великите богове. В работата си “Die Thrakischen Sprachreste” Димитър Дечев ги споменава и предлага тълкуване на името им. Въпреки, че този учен не смята траките за предци на българите, той дава българска етимология на името. Според Дечев името Кабири може да се изтълкува със стблг. дума кобъ- съдба, участ. Сродни са разбира се и думите кобение-пророкуване, гадаене, коба-орисия. Най-точната успоредица обаче е кобар-гадател, човек, който може да предсказва."

  http://sparotok.blogspot.com/2014/06/blog-post_25.html

  Посочил съм на чии сведения се уповавам съвсем ясно - това е академик Димитър Дечев. Ако Върбанова е направила откритието си преди 1957-ма година, то тя би имала претенции за авторство, в което обаче се съмнявам.

  Не зная от коя година е постинга на Върбанова, но моята работа е от 2014-та.

  ОтговорИзтриване
 24. Знаех си аз, че си писал много преди Върбанова за кабирите, от теб е чопнала идеята, но сега врещи, че ти си я окрал. Къде казват Крадецът вика дръжте крадеца!

  ОтговорИзтриване
 25. Малко по малко истинската история започва да заема полагащото ѝ се място в обществените медии, а това е повод да очакваме, че скоро предстои да се появи и на други официални места. Макар и все още да не се прави директен паралел между траки и българи, много от общите неща се казват, без да се споменават българите. Днес гледах "ИСТОРИЯ.BG" с тема "Кои са траките?" и съм оптимист, че макар и постепенно, но истината ще излезе на показ. Просто няма как да продължава да бъде достъпна само за определен кръг хора.
  https://www.bnt.bg/bg/a/koi-sa-trakite-10022020

  ОтговорИзтриване
 26. Здравейте ,редовно преглеждам Вашият блог ,информацията ,до която ни давате достъп е страхотна. Аз съм млад дизайнер ,който иска да изгради бранд с българско лого и име. Нужна ми е информация ,като имена на тракийски царе, на значими личности ,на думи с впечатляващо значение , изобщо всичко ,което не е просто дума ,което звучи добре. Искам бранда ми да има смисъл за мен и като цяло. Вашите материали ,отново казвам са страхотни ,но са много обемни и много като брой, което ме затруднява да отделя това ,което търся като звучене и значение в исторически план. Ще Ви бъда много благодарна ако ми отговорите и помогнете в това начинание ,като ми предложите книга , статия или каквато и да била информация ,която би била от моя полза.

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте ,редовно преглеждам Вашият блог ,информацията ,до която ни давате достъп е страхотна. Аз съм млад дизайнер ,който иска да изгради бранд с българско лого и име. Нужна ми е информация ,като имена на тракийски царе, на значими личности ,на думи с впечатляващо значение , изобщо всичко ,което не е просто дума ,което звучи добре. Искам бранда ми да има смисъл за мен и като цяло. Вашите материали ,отново казвам са страхотни ,но са много обемни и много като брой, което ме затруднява да отделя това ,което търся като звучене и значение в исторически план. Ще Ви бъда много благодарна ако ми отговорите и помогнете в това начинание ,като ми предложите книга , статия или каквато и да била информация ,която би била от моя полза.

  ОтговорИзтриване