27.12.2014 г.

БЪЛГАРИТЕ И РИГ ВЕДА


Санскрит е древен език, много древен. Най-ранната му форма е записана от Ведите. Тези произведения са създадени по време на далечната Бронзова епоха. Относно точната датировка все още няма пълно съгласие между учените. Едни смятат, че началото е поставено преди около 3700 години, други смятат, че това е станало преди 3200 години. Във всеки случай се касае за огромен период от време, а колкото повече се развива един език, толкова повече се променя лексиката му – неговото словесно богатство.

За около четири хилядолетия около 60% от изконните думи биха изчезнали и биха заменени с други. Разбира се има и други сценарии като например с английския, който е загубил повече от половината си изконни думи само за период от 1000 години. 

Спокойно може да се предположи, че езикът, от който ведическия санскрит се е развил, е загубил не просто 60% от най-древният си речник, а дори 80-90%
Кой е този език ще разберем след малко.

Самото име Веди означава буквално знание. То отговаря перфектно на стблг. вѣдь (веди) – знание, познание. В по-стария вариант на езика ни, наречен в далечното минало тракийски, намираме думите вид-зная, знание и видето  отговаряща на стблг. видетъЗнание е фактически това, което е видяно, а щом езика ни предлага етимология за вѣдь  (веди) – знание, познание, то думата е изконно наша.

По начало е било забранено Ведите да бъдат записвани. Те са се предавали устно и поради тази причина свещените текстове са наречени шрути – това, което е чуто. Според Уйлям Уйтни във Ведически санскрит има взаимозамяна на р и л, така шрути би имала форма шлути. Тази форма отговаря прекрасно на стблг. слути-слушам, чувам, реално думите са идентични. Интересното в случая е и това, че във ведически санскрит от глагола шлути се извеждат и думите шлава-слава и шлавана-славене, т.е. налице е същият механизъм на изграждане на думи както и в старобългарския.

Най-старата от всички Веди е Риг Веда. Тя съдържа над хиляда песни, като първата от тях е за прослава на бог Агни-огъня. В началният стих има обръщение към този бог – Агне. Окончанието на името в звателен падеж е идентично на това в българския – Страхиле, Веселине, Добрине, а праформата на българската дума огън е агнь (агни)  според езиковедите съставили “Български Етимологически Речник”, том IV – с. 786. Оказва се, че името на ведическото божество Агни е идентично на най-старата ни дума за огън!

Едва ли има някой, чието любопитство да не се разпали научавайки това. Поне при мен бе така, а въодушевлението ми нарасна когато разбрах какво е значението на Риг Веда. Всъщност правилното име е Рч Веда, като Рч означава реч, прослава, свещени думи. Риг Веда или както е правилно Рч Веда има смисъл – знание за древната реч, знание за свещените думи.

Когато научих тези неща бях доста озадачен. Питах се как така толкова стари думи от един мъртъв език са толкова близки до българските? Задълбочавайки се в историята на санскрит и Ведите научих нещо доста интересно. Вярва се, че тези свещени предания са създадени от не кой да е, а от Брама. Той е считан за богът-създател, първият, този, от когото всичко започва.

Доста са легендите за него, като разликите между тях са значителни. Веднага обаче ми направи впечатление приликата на името Брама с Бромий-епитет на Дионис. Това древно название на един от най-почитаните богове има смисъл на български език. Бромий означава бръмчащият, издаващият звук. Разбира се паралелът Брама – Бромий би могъл да почива на случайност. Съвпадения наистина се срещат, но в нашия случай реалността е друга.

Доста стари автори свързват тракийският бог с Индия. Цицерон нарича Дионис цар на Азия. Псевдоаполодор и Страбон са по-точни поставяйки Дионис като покорител на Индия. Павзаний дава още по-достоверно твърдение обяснявайки, че Дионис е първият, който е изградил мост над река Ефрат, а после е нахлул в Индия. Подобни сведения дават също Филострат, Псевдохигиний, Ноний. Сенека също говори за военен поход на тракийския бог в Индия.                      http://www.ancient.eu/uploads/images/1278.jpg

Най-подробни сведения дава Луций Ариан. Той твърди, че преди идването на Дионис индийците били примитивни хора. Хранели се с кора от дървета и сурово месо. За дрехи им служели животински кожи, не познавали градове, храмове, култура. Дионис ги научил как да обработват земята, как да създадат селища, дал им знанията за различни занаяти, а също така и закони. Ариан приписва на Дионис и създаването на индийската религия като уточнява, че тракиецът сложил себе си начело на индийския пантеон.           http://www.svabhinava.org/ImagesPeople/Dionysus.jpg

Ето как се появява Брама – Бромий в Индия. Имаме солиден брой стари автори, за които няма съмнение, че Дионис е покорил Азия и не на последно място Индия. Някои от летописците дори дават името на свещената за Дионис планина. Става дума за Меру, значението е велика, а паралел намираме в тракийските планински имена Мерит и Гигамер. Частицата мер се среща и в тракийския теоним Пюрмерул, а също и в български имена като Безмер, Будимер, Витомер, Ездимер и др.

Присъствието на стари балканци в Индия е засвидетелствано не само от исторически извори и топоними, но дори и от материалната култура. В Индия са намерени особен вид кирко-копачи, за които археолозите признават, че са донесени от някого. Кой е този някой учените не уточняват, макар за всеки специалист да е ясно, че артефактите от Индия са трудно различими от тези, от територията на България, но от доста по-ранна дата – 4500 преди Христа. Става дума за медните сечива от Варненския Некропол и Стара Загора. На Балканите този тип сечива, но вече от друг материал се използва във всички епохи, включително и в ново време.

В Северна Индия, там, където са властвали арийците са намерени и древни оръжия, които не са типични за региона. Особен интерес представят вид бойни брадви, които специалистите наричат кавказки. Дълго време съм се чудил какви са тези кавказки бойни брадви, за които се говори, но не се дават изображения. Оказа се, че става дума за бойна секира с шип, а точно този тип оръжие има най-стар прототип във Варненския некропол – 4500 преди Христа. За жалост някой наш “специалист “ е решил, че бойната брадва от Варна е...клин, нищо, че при клина има остра и тъпа част, а в случая и двата края на артефакта са остри...                            бойна брадва представена в каталог като клин
                               боец с бойната брадва сагарис

В Кавказ този тип бойни секири се появават едва през 1500 преди Христа. Това разбира се не пречи на специалистите да впрегнат каруцата през коня и вместо да нарекат особеният тип оръжие варненски тип, или български тип, бива лепнат заблуждаващият етикет кавказки тип. Най-фрапиращото е това, че старите автори като Херодот дори са дали името на този тип оръжие. То е наричано от гърците сагарис, а това несъмненно е чуждото предаване на българската дума секира.

Понеже находките от чужд тип са в Северна Индия, то е ясно, че те принадлежат на хората наречени във Ведите с името арийци. Доста се спори за значението на това название, като всеки дърпа чергата към себе си. Едни смятат, че арийци означава  орачитези, които орат земята. Други вярват, че трябва да се търси връзка с немската дума Ehre  чест, почест, уважение.

И двете предположения са неверни. За арийското общество е характерна военната аристокрация – бойците кшатрия са тези, които са благородническата прослойка и управляват. Към аристокрацията принадлежат и свещениците наречени брамини. Търговията и занаятите са за класата ваишия/вешия, а тежката полска работа е предназначена за хора наречени кшудра.

Съвсем естествено е, че класата ария – бойците и свещениците няма да се хванат да обработват земята. За това се грижат тези от групата кшудра. Немската дума Ehre  чест, почест, уважение има логика, но етимологията й в немския виси във въздуха.

Има и друг проблем – докато арийците са конен народ и основното им оръжие е лъка, то при германските народи конят навлиза масово в армията около 2400 години  след арийското нашествие в Индия. Същото важи и за масовото използване на лъка.

Названието ария-арийци е сродно на друга дума от ведически санскрит, а именно арка-светлина, слънце, блясък, лъч. На арка отговарят хет. харкиш-бял, тохар. арки-бял и разбира се нашата дума ярък-светъл, сияен, чиято неомекотена форма е била арък. 

Арийци
 означава бели, светли, сияйни, ярки. Елементът – арк-ярък намираме в тракийските имена Аркиса, Аркина,  Арковадара, Аркун. Самото име Ария е засвидетелствано от Стефан Византийски като най-старото име на Тракия.С Тракия са свързани и различните названия на класите в арийското общество. Кшатрия отговаря на племенното име сатри. Преди повече от сто години Вилхелм Томашек свърза името на сатрите с арийската дума кшатра-господство, но понеже не притежаваше данните от археологията на Северна Индия не можа да разбере, че името е изконно тракийско.

Брамин означава буквално – служител на Брама, който не е друг, а Бромий-Дионис.

Ваишия, вешия се обяснават с ведическата дума виса, васа, ваша-селищесело, т.е. значението е селяни. В Тракия срещаме топонимите Виса, Пато-виса, Берзо-вис, Вис-мафа и т.н. Според Владимир Георгиев тракийската дума виса означава село, селище и отговаря на старобългарската вьсъ-село, селище.

Кшудра има значение малък, дребен, незначителен, откъснат, обяснение получаваме от блг. къс, откъснат, оскъда.

Названието на класите в арийското общество е варна, като значението на варна е цвят. Най-светлите са били бойците и свещениците, следват търговците и занаятчиите, а накрая са изпълнителите на тежката и презряна работа. 

Варна
 се обяснява със стблг. варъ-горещина, зной, т.е. светлина, сияние. В тракийската ономастика срещаме името на цар Варсавас, което според мен означава сияният Савас (Савазий/Сабазий).

Със сигурност тези данни ще бъдат посрещнати със съмнение от определена група хора. Това е нормално, все пак дълго време на нас ни бяха втълпявани лъжи, а човек запомня не това, което е логично, а това, което чува най-често. От друга странна, важна информация за траките бе укривана от нас, а постиженията на народа на Орфей бяха пренебрегвани. В такъв случай няма защо да се чудим защо за някои хора истината ще изглежда странна.

Много от нас не са чували, че най-старото име на Тракия е Ария. Много не знаят и важната подробност, че траките са обитавали Средна Азия. Тракийското племе сарапари е локализирано от Плиний до Бактрия – Plin. VI.xviii-48.Същият автор споменава за кикони на север от Индия, а киконите са траки споменати от Омир.

“Saraparae, Bactri, quorum oppidum Zariastes, quod postea Bactru a flumine appellatum est” – Plin. VI-49.

“Nomades quoque Indiae vagantur. sunt qui ab aquilone contingi ab ipsis Ciconas dixere et Brisaros” – Plin. VI-55.

Освен за траките сарапари и кикони живеещи в близост до индийците, Плиний пише и за племената туни и брисари -Plin. VI-55. В Тракия пък срещаме племената туни, тюни и брисеи-Plin. IV-40-41. Има още неудобни данни за враговете на истината. Индийците смятат живеещите на север саки за чужд народ, но и същевременно за потомци на кшатрия – войнската прослойка на арийците. За старите гърци няма съмнение, че саките са траки – Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийския свят, с. 326.

Съседи на саките са могъщите масагети, който побеждават армията на Кир Велики. За тези масагети Йордан твърди, че са клон на гетите, и че град Томи (в Добруджа) е основан от масагетската царица Томира – Jord. De origine actibusque Getarum, X (61).

Нека обобщим накратко:

1.Притежаваме сведения на различни стари автори, които твърдят, че Дионис е станал господар на Азия и по-специално на Индия.

2.В Средна Азия са локализирани тракийските племена сарапари, брисари, кикони, туни, саки, масагети.

3.В Индия се срещат находки, за които се признава, че са внесени отвън, а прототипите на тези находки са от земите на България.

4. На територията на Индия има топоними сродни с тези от Тракия.

5. Названията Брама, веди, шрути, ария, брамин, вешия, кшудра, варна имат паралели в тракийската ономастика, а и логично обяснение на български език.

На всеки непредубеден човек би му станало ясно какво свързва нас българите с Рч Веда (Риг Веда) – свещените писания на арийците. Фактите, а и логиката показват, че определени групи  от траките са мигрирали в древността за Азия, покорили са Индия и са наложили своят език и култура на част от местното население. След време тези стари балканци са асимилирани от местното население, но са оставили силен отпечатък във външния вид, културата и езика на повлияното от тях население*.

Не случайно сред индийците говорещи арийски езици се срещат хора със светла кожа и очи. По времето на Патанджали е имало и такива със светла коса. Това дори е било задължително условие за тези, които са спадали към класата на брамините - The Aryan was originally white and Patanjali said blonde hair was an essential attribute of a brahman.


Не случайно индийците практикуват ритуала сати, при който жената следва починалия си съпруг в небитието. Този обичай е описан от Херодот като типичен за траките обитаващи Балканите. Самото име сати, имащо вариант сути означава  истина и се обяснява със стблг. суть-истина.Изображение представящо ритуала сати в Индия, обърнете внимание на прическите на някои мъже

Трудно е да се определи кога точно траките, които основават Ария Варта в Индия са напуснали Балканите. Най-вероятно това се касае за бавен процес. Първо хората нарекли себе си арийци са се установили в Черноморските степи. Там ги локализира Олег Трубачов, който анализира доста от най-древните топоними и хидроними от този реион и търси етимология със санскрит.

В последствие траките арийци се установяват край Кавказ. Арменският учен Б. Джаукян смята, че тракийското влияние върху арменците е започнало през XV век преди Христа. По това време се появават и така наречените кавказки бойни брадви, за които видяхме, че всъщност са тракийски. Траките са останали доста време в Кавказ понеже според Джаукян те повлияват не само арменците, но и грузинците. В топонима Триалети Джаукян намира тракийското племенно име трери, а в арменската дума скай-великан, Джаукян вижда отражение на тракийското племенно име скаи.

След колонизацията на части от Кавказ траките се отправят отново на изток и се установяват в Южен Сибир. Андроновската култура от този регион е приписана на старите арийци. Това е правилно, но не е обърнато внимание на факта, че Андроновската култура е от земите на масагетите определени като част от гетите. По-голям пропуск е направен с класификацията на керамиката, оръжията и сечивата на Андроновската култура. Без изключение те имат прототип в Тракия, в по-ранната култура Бреница и др. Защо тези важни данни са премълчани за мен е загадка.

 тракийски брадви и копия от същия тип като тези от Андроново

Благодарение на укритата информация стана възможно някои индивиди да започнат да правят опити да впрегнат каруцата пред коня. Редица автори се опитаха да поставят корените на нашия народ в Азия, изкарваха ни роднини на иранци, талишци и др. В подобни твърдения няма никаква логика. Какво от това, че малък брой извори говорят за идване на Българи от Имеон, Азия.

Та нима англичаните колонизирали Индия и завърнали се през втората половина на ХХ век са индийци по произход? Местата колонизирани от даден народ и произхода на този народ са две напълно различни неща. Дедите ни траките основават и колонии в Египет, но това не ги прави египтяни. Тракийското присъствие в Стара Британия е доказуемо с помоща епиграфски паметници и дори генетически изследвания, но отново, това, че траките са обитавали Британия, не означава, че там е прародината на народа на Орфей.

Балканите, а дори и части от Мала Азия са най-старата земя на предците ни. Тук е блеснала за първи път искрата на познанието. Тук са се родили първите благородници.
Тук се е появила първата човеколюбива доктрина. Разбира се забележителни постижения са направени и от други народи, в други земи. Дедите ни са дали много на света, но не всичко. Редно е обаче щом ние признаваме заслугите на другите, то и нашите заслуги да бъдат признати и да ни се окаже уважението, което заслужаваме.Благодаря на Александър Мошев за ценната информация!

Използвана литература и пояснения:

1.Arrian, The Anabasis of Alexander, transl. E.J. Chinnok, Hodder&Stoughton, London, MDCCCLXXXIV;
2.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
3.Pausanias’ Description of Greece, transl. A.R. Shilleto A.M. vol I, George Bell and Sons, London, 1900;
4.Cicero, De natura Deorum Academica, tranls. H.Rackham, Harward University Press, Willian Heinemann Ltd, London, MCMLXVII;
5.J.Lempriere, Lempriere’s Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994;
6.Philostratus, Life of Apollonius of Tyana, trasl. F.C. Conybeare, Harward University Press, Willian Heinemann Ltd, London, 1912;
7.Nonnus, Dionysiaca, transl. W.H.D. Rose, Harward University Press, Willian Heinemann Ltd, London, MCMXL;

8.Cologne Digital Sanskrit Lexicon (from Monier-Williams' 'Sanskrit-English Dictionary')

*Трябва да се отбележи обаче, че записаният санскрит е късна, а и силно променена форма на езика на старите арийци. Още при миграцията в Черноморските степи древният език е претърпял развитие. По-късно, в Кавказ и Южен Сибир също има развитие, то не спира и в земите на Индия. Тези промени са неизбежни, те стават бавно и поради това са трудно забележими. Поколение след поколение обаче те се натрупват, влиянията на съседите просто не могат да бъдат избегнати. При последвалото смесване на арийците с дравидите на Индия не само се оформя нов народ, но се създава и нов език – санскрит. Той показва смайващи прилики с българския, но макар корените да са едни и същи, пътят на развитие е различен, поради това, че условията са различни.


50 коментара:

 1. Поетът би казал:Па плеснаха с ръце и се прегърнаха,относно теб и милчев,в този случай!

  ОтговорИзтриване
 2. Не ти зная критериите, но както стилът ми на работа, така и вижданията ми се различават от тези на Кирил Милчев.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правилно, ти лъжиш много повече от Кирил Милчев!

   Изтриване
  2. Кое точно е лъжа и защо? Доста индивиди със слаби познания смятат всичката непозната информация за лъжа...

   Изтриване
 3. Милчев не заслужава внимание. Особено под толкова силна статия
  М.Д.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм, Милчев не заслужава внимание, да се четат работите на този човечец е наказание.

   Изтриване
 4. Чета изяви на Кирил Милчев по Ваш адрес, които определено не ми допаднаха. Чета писанията и на двама ви с голям интерес. Под един негов пост, в който отново пишеше нелицеприятно по ваш адрес го призовах да не си хаби времето със злословие, а да намери начин и сили в себе си да предложи двамата да се съберете и да намерите истината за историята ни. Сега и тук предлагам и на Вас същото. Намерете начин да се свържете и да започнете да работите за България. Намерете сили у себе си да съсредоточите дарбите си в полза на България и славната ни история.

  Ацеи от рода Кубарих

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Янев, аз съм се опитвал многократно да търся диалог с Кирил Милчев, но на всяка покана той отговаряше с истерии. Не виждам как мога да обединя усилията си с този човек. Кирил Милчев е открит симпатизант на Джордж Сорос, който го и спонсорира, а Милчев не крие това.

   Всеки има право да симпатизира на когото иска, дори на Сорос, но не виждам как някой може да се прави на родолюбец и същевременно се кланя на чужденец и приема пари от него. Не става, просто не става.

   Изтриване
  2. Kирил Милчев не работи за българския интерес. Като депутат от НДСВ и сега като профан-историк работи за каузата на паносманизма.
   Убедил съм се в това, след като с голямо усилие прочетох докрай едно негово писание.
   Всичките му "творби" са отегчително дълги, пълни с несвързани цитати, патетика и с изводи, които не следват от никъде.
   изводите му са винаги че българите били иранци, даже живяли в Мала Азия и имали направо турски имена.
   Бих повярвал на всяка доказана с факти теза, но глупостите на Милчев не съдържат доказателства за нищо.
   истината се търси с факти и логика.
   С измислици се прокарват лъжи.
   Затова и Павел няма сериозен опонент - защото всяко нещо му е доказано.
   Поздрави, Митко Димитров

   Изтриване
  3. Митак, ти не си единственият, който вижда в лицето на Милчев съюзник на неосманистите. Други хора също са видели това, ето погледни тук

   Летописецо без грим

   Летописецо обявява всички които дръзнат да кажат че траките не са изчезнали ( специална разработка в блога му да докаже че траките са се изпарили) за луди ,за сектанти , и не на последно място агенти на чужди разузнавания .. Един от доводите му е ,че траки нямало защото те били влезнали в Римската империя , и от там , ами те нямат държава ,значи са изчезнали .. . Много се смях на тази глупост , защото летописецо , твърди че сме кимерийци , ама и те май трябва да са изчезнали по тази логика , а какво остава за нас българите ,които сме били под 500 годишно робство , и ние ли сме били изчезнали ??????

   http://veselins.blog.bg/history/2012/02/26/letopiseco-bez-grim.909599

   Изтриване
 5. Браво, само дето свата народ ще ви обявят в ерес :).

  "Трудно е да се определи кога точно траките, които основават Ария Варта в Индия са напуснали Балканите." A защо да не приемем теорията на William Ryan and Walter Pitman, според която потопът описан в Епоса на Гилгамеш и по-късно в Библията, е реално събитие, при което сладководното езеро Черно море е наводнено с морска вода от Средиземно море. А това наводнение най-вероятно е резултат от избухването на вулкана Санторини, при което връзката м/у Европа и Азия, нар. Босфора, е прекъсната, направо разкъсана. В резултат започва един изключителен по своята значимост процес, миграция на огромна част от населението, обитаващо западните и северозападни по-ниски части на Черно море, западните части на Мала Азия и Егея, райони гъсто населени с хора по онова време. Доказателства са откритите сходни керамични съдове от културите Винча, Кукутени, Варненски некропол, Караново, също от Егейските острови и от Мала Азия. В резултат на тази миграция възниква: цивилизацията на Хетите (около 2400-2100г.пр.н.е.), сведения за които има от датирани Асирийски глинени плочки и чиито артефакти са сходни с намерените от Варненския некропол по много признаци; цивилизацията в Месопотамия, нар. Ubaidian, които се считат за основоположниците на цивилизацията от Междуречието. Открити артефакти са датирани 5000г.пр.н.е.; цивилизацията от Египет, боготворяща Шегор или Загрей (The Bull), сходна с Catal Huyuk от Мала Азия, датирана 2770-2650г. пр. н.е. Разбира се тези датировки са спорни, като се има предвид разликите в периодизацията от порядъка на 2х.г. при използване на радиовъглеродното датиране и коректността на самия метод.Но все пак, да допуснем, че походът на Дионисий не е бил завоевателен, а най-обикновена миграция, търсене на "Обетованата земя" особено ако твоята родна е била залята от Потопа ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сигурност явление като потопа би причинило мащабни миграции. Дали това е причина за похода на Дионис не мога да кажа.

   Изтриване
  2. "Браво, само дето свата народ ще ви обявят в ерес ."

   Обвиненията в каквото и да е са излишни.Човек може да направи само някои много тъжни констатации за народа към когото се числи.....и да направи необходимото .......каквото сам реши!

   Пък ,кучетата нека си лаят....,това им е в природата!

   Изтриване
  3. Така е, нищо не може да промени природата на звяра.

   Изтриване
 6. http://books.google.bg/books?id=1pcR7frat70C&dq=inauthor:rakovski&pg=PR2&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  Който разбира нека чете! Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма съмнение, че Раковски е велик Българин, а и надарен с ясен разум човек. За времето си е открил доста неща, но и за доста се е заблудил. Така е и с нас, днес откриваме нови неща, но със сигурност се бъркаме по отношение на нещо. Тези, които идват след нас трябва да поправят пропуските ни.

   Изтриване
 7. Атанас Кочанов27 декември 2014 г., 18:37 ч.

  Мнозина са отправили взор в мрака на миналото но малцина могат да се ориентират в тъмата! ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ ВИЖДА ТОВА КОЕТО ДРУГИТЕ НЕ ВИЖДАТ! ИЛИ ПО СКОРО НЕ ИСКАТ ДА ......ВИДЯТ!

  ОтговорИзтриване
 8. Интересува ме мнението ти за това:
  1.Бромий означава бръмчащият
  А,така- громий,гърмящият?
  2.Ари,в смисъл на хора.Овчари,стражари,градинари и пр.,също и Бог,Бал,Бел г ари-Божи,големи,бели хора! И Раковски извежда от Богари-Божи хора.
  Та тези думи за ари и арийци,нямат ли смислова връзка ?
  Материалът е супер!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата хора не е българска, не присъства в старобългарския речник, там срещаме люде. Хора е гръцка дума, чието значение е област, държава, а у нас, в по-късни времена бива възприета като означение на общество, група индивиди.

   Наставката - ар в страж-ар, градин-ар и т.н. е наставка за така наречените nomen agentis. Среща се в латински, лувийски, санскрит, авестийски и разбира се български, но няма връзка с името на ариите.

   Богари не е най-старата форма на народностното ни име. На кирилица то е блъгари, бльгари, в ирландските легенди срещаме Fir Bholg - народ от Тракия, най-ранното споменаване на латински е Vulgaria, навсякъде имаме Л.

   Аз лично смятам, че българи е сродно на тракийското божествено име Блегур като значението е сияни, светли.

   Изтриване
  2. Темата за произхода на името "българи" е голяма. За радост, това остава единствената непълно осветлена част от историята на народа ни.
   Павел е прав че първите изписвания на кирилица са "бльгар"
   Но наприме на плочката от Виница, Makedoniq (5-6 век) на латиница се изписва bolgar.
   Безспорно и тогава е имало диалектни форми на думата, най-вероятно същите като днес :}
   Римляните пишат vulgar. Сърбите бугари
   Вярвам на Павел че името не е привнесено от вън (примерно от латински). Но ми се струва че латинското vulgar e привнесена дума в латинския именно от Балканите.
   Твърде значим факт е че първите три века на християнството (когато то е нелегално, гонено и най-истинско) са наречени vulgar era - синоним на новата ера.
   В този смисъл вероятния сценарий на приемането на името ни е следния - траките са първите европейци християни. Те са се самонаричали "благи -добри" Думата става название на хората, изповядващи новата вяра, като в латинския блъгар минава във vulgar.
   После, след официализирането на християнството като държавна религия на Римската империя, ранните християнски общности си остават на старата, първоначална и истинска версия на вярата. Нормално е да бъдат наречени vulgares, защото не са като останалите новопокръстени и погърчени "християни".
   Интересуващите се знаят че "българите' се появяват на военната сцена най-вече при религиозни конфликти между Константинопол и тракийските епископии
   Такъв е бунтът на Виталиан, таква е и войната през 681-а година.
   Това е накратко "моята" истина - за мен тя обяснява напълно как гети, мизи, пеони, беси агриани и т. н,, без проблем САМИ приемат да ги наричат българи
   Поздрави, Илиан

   Изтриване
  3. Илиане, аз също смятам, че думата vulgus е заемка в латинския, изконните латински думи за народ, простолюдие са populus, plebs, nation, gens, homines, tribus.

   Съгласен съм, че народностното име българи е сродно с прилагателното благи, но трябва да добавя, че древното значение на благ е бял, светъл.

   Изтриване
  4. По отношение на християнството и аз стигнах до същия извод - българите са първите християни и дори се съмнявам, че много от светците просияли не само на Балканите, но и в Мала Азия и др., са от български род, но споменати в житията на светиите, преписвани от византийски източници (поради унищожаване на нашите писмени източници, вкл. църковните, многократно) и споменати там единствено с родния си град/област - примерно Ликия, Кападокия, Епиват и т.н. Кое ми дава основание да смятам така - освен излезлите напоследък факти за древната от апостолско време Илирийска Църква, и фактите, че Св Петка Търновска, родена в град Епиват, бива обявявана за елинида (гръцка) светица без да се споменава българският й произход в днешно време - 21 век; създаваните тепърва фондации на името на светите братя Св Св Кирил и Методий в Северна Гърция и построяването едва сега на параклиси и храмове в тяхна чест в Гърция; Мала Азия е била заселена с българи/траки от преди новата ера; самият дух на българското народно творчество по отношение на духовните и морални ценности - ами че много от българските пословици и поговорки по смисъл съвпадат с Притчи Соломонови от Стария Завет; също пророчеството на авва Памво от Египетската пустиня, живял в 4 век, че идните поколения християни ще изтрият от папирусите Писанията с "твърдата храна" (от думите му се разбира че има предвид подтикването на хората да живеят в покаяние, в плач за греховете си и в строгост към себе си, да поддържат съзнание за собственото греховно състояние и повредено естество от първородния грях, и необходимост от живот и дейност, съобразен с това съзнание) и житията на светиите и ще записват "тропари и елински речи и каквото им дойде наум", поради което старците в Египетската пустиня са завещали на по-младите да не записват Писанията на кожи, а на листи папирус, щом като всичко ще бъде изтривано и променяно...

   Изтриване
 9. ДО
  Анонимен27 декември 2014 г., 15:26
  Правилно, ти лъжиш много повече от Кирил Милчев!


  Хм! Лъжи! И с какво обори тези „лъжи“ – с нищо.
  Я да видим какво казва генетиката по повдигнатия от Sparotok въпрос, за произходът на висшата каста в древна Индия БРАМИНИТЕ.

  http://dienekes.blogspot.com/2005/11/more-on-r1a1-age-and-haplogroup-j2-in.html

  More fascinating is the finding that the main haplogroup distinguishing the northern Indian brahmins from the lower castes is J2. It is noteworthy that J2 is absent among the low-ranked caste group, Chamar.

  http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_J2_Y-DNA.shtml

  J2b1-M205 is found mostly in the southern Balkans and Anatolia.
  J2b2-M241 is found mostly in south-east, central and Eastern Europe and in India.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1380230/pdf/AJHGv78p202.pdf

  India
  Indo-European Dravidian
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Tribe Caste Tribe Caste
  J2b2-M241 0% 12 % 0% 12.1%

  И така – балканската подгрупа J2b2-M241 формирана в резултат на мутация тук(на Балканите) от хаплогрупа J2, се оказва сред висшата каста на БРАМИНИТЕ в Индия.

  Е, дали Sparotok лъже или ти голословно го нападаш?

  kansandilh

  ОтговорИзтриване
 10. Да, още много би се направило в подкрепа на Павел и след обстойни лингвистични изследвания, сходните думи между санскрит, индийски, диалектите в Северна Индия и български езици е поразителна. Много ме заинтригува, преди известно време, името на един индийски филм, написано с латиница 'Agnepath', който се превежда буквално на български като 'Огнен път' което е и оригиналното му име и на индийски. Това разбира се е само един малък пример, но който търси би намерил много повече!
  Така също всички, които посещават Северна Индия подвърждават, че местното население има поразителна прилика с европейците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дори и генетическите изследвания показват, че има връзка между индийците говорещи арийски езици и народите на Източна Европа.

   Изтриване
 11. Цивилизация в Индия е имало доста преди арийците. Така наречената Indus Valley Civilization е съществувала дълго преди сбора от централноазиатски тракийски племена да тръгнат на юг към Индия и Иран. Ако приемем че Дионис е създал индийската цивилизация, това означава че неговото пътешествие е станало доста преди арийското нашествие от север. Признавам че не съм много добре запознат с материала, така че може да греша.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Миграциите на стари Балканци в посока Средна Азия са няколко - от пето до първо хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
 12. Не разбрах какво стана с Арджуната? :)

  ОтговорИзтриване
 13. Спароток, благодаря, че значението на МЕР "Става дума за Меру, значението е велика, а паралел намираме в тракийските планински имена Мерит и Гигамер. Частицата мер се среща и в тракийския теоним Пюрмерул, а също и в български имена като Безмер, Будимер, Витомер, Ездимер и др." Бих добавил и името сапейския цар КЛАТ/И/МЕР. :-)

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 14. Кирил Милчев е писател, той няма и понятие от история, след като въобще няма историческо образование.
  Имам едно по специално запитване, да се проучи Симбат- бат по принцип е българско обръщение батъо,батко и дори стълбица. Симбат- бат Симо.

  ОтговорИзтриване
 15. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.129019833819224.28801.129012557153285
  "Думичката азбука идва от две букви и не кои да е, а първите две в глаголицата - аз и буки.
  Българската азбука е всъщност разказ за грамотността: Аз буки веди глаголи добро есть жичье... - Аз зная буквите и животът със знанието е добър... Това ни казва нашето а, б, в.
  В превод от прабългарски азъ означава памет. Освен това на древния ни език алем означава първи, а ан означава бог или небе. В новата азбука Кирил и Методий поставят на челно място буквата А като символ на начало и самосъзнание. Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума и четени последователно те образуват смислен текст, скрито послание на светите братя към народа, който ще се ползва от тяхното творение, давайки му да разбере защо са нужни буквите, какъв е техния смисъл и накъде ще ги поведе родното слово.
  Първите азбукарчета заучавали новата азбука в текстовия й вариант и макар че отдавна сме го забравили, той и днес продължава да ни глаголи, тоест говори:" АЗ БОГИ ВЕДИ ГЛАГОЛИ - Аз Бога Познавам в Слово - Аз-аз, боги-бога, веди-зная, познавам - от там и индийските Веди - Знания, глаголи - дума, слово, реч." или "Аз буки, веди глаголати! добро ест живети дзело земля! иже (йота) како люди мислите, наш он покой. ръци слово твръдо! ук, фрът, хер! от! ща чръв! ци ша! еръ, ер, ери! ет! ен он! йен йон! юс! ят!”.Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така: "помни буквите, учи да говориш! добре е да живееш здраво на земята! защото както хора мислите, наша е той опора. изричай словото твърдо! нагоре всеки да лети! върви! избягвай червея! покорявай висотите! ти мъж, ти юноша, вие хора! човече! с ум и разум! във вярна посока и с ясно съзнание! напред! слава!“.
  Нашата автентична азбука е глаголицата. Тя има прилика със санскрит. Това са единствените две известни в света Слънчево ориентирани азбуки."

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Византийците променят реда на българските букви...

   Изтриване
 16. Относно "Риг Веда" Едва ли е случайна приликата и по звучене с чешкото "říkat"(казвам, реквам) (řeknu ty - да ти реча, да ти кажа). Моите лични наблюдения са, че в Чехия (и Словакия) се говори един по-съхранил се вариант/диалект на езика на Кирил и Методи.
  Макар и в уикипедия да има много подвеждащи материали (най-вече поради имената с които се наричат нещата) все пак следните връзки вършат работа.
  říkat https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%99%C3%ADkat
  říct https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%99%C3%ADct
  řečník https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%99e%C4%8Dn%C3%ADk
  https://en.wiktionary.org/wiki/v%C4%9Bd%C4%9Bt
  věděti https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Slavic/v%C4%9Bd%C4%9Bti

  Наясно съм, че чехите са от по-друг произход, но личните ми наблюдения са, че културното и езиково българско влияние е било огромно. Та някои техни изрази са идентични с някои наши диалектни изрази от северозападна България. Особено речника, който се използва в семейството между родители и деца.

  Павле, продължавай с търсенията си!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично разбирам словаците по-лесно, а с моравците мога да си говоря спокойно. Голяма част от тези хора носят същите гени както и ние понеже земите на старите гети са се простирали дори отвъд Чехия и Словакия, като са стигали чак до Шварвалд, или Херкинската гора.

   Поздрави!

   Изтриване
 17. Великолепна статия, г-н Серафимов. Хора от ХорРа - деца на слънцето, на светлината. Възможно ли е думата лЮде да е късна заемка?
  Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност люде е изконната българска дума, тя се среща в старобългарски и среднобългарски. Хора от друга страна е гръцка заемка от сравнително ново време.

   Поздрави!

   Изтриване
 18. Здравей Павле, най - искрени поздравлениа за прекрасната - изключително добре аргументирана ! Благодаря за ценната ингормация и многобройните снимки - научих много нови неща !!! Най - много ми допаднаха езиковите съпоставки със старобългарския език, връзките с Балканските корени,които си направил - езикът, от който се е развил ведическият санскрит е нашият български език, пренесен в Северна Индия чрез походите на Дионис - Бромий / Брама. Сведенията от старите летописци и артефактите от материалната култура, които използваш са много силни ! От теб научавам за ритуала с а т и - никой не пише за тази прилика. Най сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
 19. Българите произлизат от Цивилизация РАМА!

  ОтговорИзтриване
 20. Здравей Павле, препрочитам статията за втори път - безспорно за мен тя е увлекателна и твърде интересна ! Разпознах една от снимките, които си приложил за похода на бог Дионис в Индия и бойните схватки с индийските воини - великолепно изработена антична мозайка, която преди време и аз бях прикачила като аргумент, ако си спомняш - радвам се, че споделяме близки неща, че имаме сродно мислене, общи търсения. Безусловно подкрепям твоята научна хипотеза, че българите са свързани с Риг Веда - свещените книги на арийците. Несъмнено е истина фактът, че вследствие на миграционни процеси, българите - древните тракийци, са оказали културно влияние върху местното население от Северна Индия, също така и в регионите на Черноморските степи, Кавказ, Южен Сибир далеч във времето преди Христа. Поздравления за артефактите, които си намерил от материалната култура - медни сечива, бойни брадви, керамика и др.от Северна Индия, които имат идентични варианти от Балканите 4 500 години пр. Христа. Приликите между санскрит и древният тракийски език, респ. приемственост в старобългарски, са направо смайващи, но в е р н и ! Паралелитее в ономастиката и топонимията между Индия и Тракия звучат напълно логично. Поздравления за намерената етимология на в е д и , р и г в е д а , ш р у т и / ш л у т и , б р а м а - б р о м и й - д и о н и с ъответствия в български език! Силно ме впечатлява множеството антични автори, които си изчел по темата - данните от тях са направо железни. Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, има още повече връзки между Индия и Тракия, ще ги представя в книгата, която ще публикувам след време.

   Поздрави!

   Изтриване
 21. ето и още една интересна статия
  http://bultimes.com/balgariya-ne-e-sazdadena-prez-681-g/

  ОтговорИзтриване
 22. Агни, Огънят има общо и с думата "агне". В астрологията първия огнен знак е Овен. А Овенът има Агне.

  А хора има общо с хоризонт, хороскоп, хоро, бог Хор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата "агне" може да произлиза от факта че е животно за жертвоприношения.
   Има близост и между "Буда" и думата в български "будя", "буден", "събуден".

   Изтриване
 23. Здравей Павле, поздравления за аргументираната статия! Замислих се за думата „Васал“ описана в Уикипедия че идва(от келтски gwas – „слуга“, през латински – vassallus и руски – вассал) през Средновековието е феодален владетел, получил земя от друг феодал – своя сюзерен в замяна на задължението да му помага. Васалът полага васална клетва, че се задължава да се подчинява на сюзерена, да следва неговите указания по въпросите на външната и вътрешната политика, да му оказва военна подкрепа при нужда и да плаща предварително договорени данъци. Може би трябва да се обърне внимание към думите които се обяснават с ведическата дума виса, васа, ваша-селище, село, т.е. значението е селяни. В Тракия срещаме топонимите Виса, Пато-виса, Берзо-вис, Вис-мафа и т.н. Според Владимир Георгиев тракийската дума виса означава село, селище и отговаря на старобългарската вьсъ-село, селище. Луций Ариан твърди, че преди идването на Дионис индийците били примитивни хора. Дионис ги научил как да обработват земята, как да създадат селища, дал им знанията за различни занаяти, а също така и закони. В държавната йерархия селищата са подчинени на държавното управление, за което свидетелства статията. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 24. Антропософията описва подробно похода на Дионис в Индия. Това е не само исторически, но и духовен акт. Има исторически извори в коитосе твърди че траките от племето меди колонизират Северен Хиндукуш и Памир и правят държавата Бактрия. Руски учени например правят разкопки там и установяват изключителна култура някъде от началото на 1000г преди Христа. В културните пластове преди това няма почти никакви следи от цивилизация. След около 500 години чичото на царя на Бактрия преминава прохода Шипка? в Хиндукуш и завладява Северна Индия, като държавата му просъществува около 800години. Индийските царства били безбройни и разпокъсани. Всички искали за съюзник царя на Балхиките? Защото имали конна армия и никой не можел да и противостои.

  ОтговорИзтриване
 25. Знаеш, че няколко пъти съм бил в Индия, северна, централна и южна. Тези в Кашмир се самоопределят като евреи, тяхното изчезнало племе дори ми показаха мавзолеят където е погребан Христос в Шринагар /Сурагар/. Те считат, че Исус е обучаван при тях преди да проповядва в Юдея и се е завърнал след "възкресението" си. За съжаление имали са голямо наваднение, което е унищожило голяма част от писмените им сведения по темата. Голямо впечатление ми направи отношението на игумена на хиндуисткия манастир, когато разбра че сме българи. Изгони всички от храма и проведе само с нас българите някаква странна церемония, като накрая поиска само някаква българска банкнота.
  Следи от ариите открих в Южна Индия, Керала, където в една библиотека открих книга в която се твърди, че древните знания Ведите са дошли в Индия от Черноморските народи. В музеят на Аюрведа/ древното целителско изкуство, което се развива паралелно и до днес в цяла Индия/ съществува надпис, че то е създадено и привнесено от древните Арии. Същото бих твърдял и за тяхното бойно изкуство Калярипаято, тъй като е знайно, че бойните изкуства и медицинските познания са се развивали паралелно. Китайците признават, че Калярипаято е в основата на У-шу със всичките им разновидности, а от там към Японското Джу-джутцо.

  ОтговорИзтриване